Stylizacja cz. II

Transkrypt

Stylizacja cz. II
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia
POZIOM KSZTAŁCENIA
POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA
NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE
PROFIL KSZTAŁCENIA
praktyczny
Forma studiów
stacjonarne/ niestacjonarne
KIERUNEK
KOSMETOLOGIA
WSKAZANY SEMESTR KSZTAŁCENIA
MODUŁ
KSZTAŁCENIE SPECJALNOŚCIOWE:
WIZAŻ I STYLIZACJA
CAŁKOWITA LICZBA PKT ECTS
JĘZYK WYKŁADOWY
POLSKI
FORMA OSTATECZNEGO
ROZLICZENIA PRZEDMIOTU
NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU
POLSKIM
STYLIZACJA CZĘŚĆ II
NAZWA PRZEDMIOTU W JĘZYKU
ANGIELSKIM
-
CELE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE
PRZEDMIOTU
1. Zdobycie umiejętności komponowania na płaszczyźnie .
2. Zdobycie umiejętności teoretycznych , praktycznych zadań i obowiązków stylisty.
3. Zdobycie umiejętności kreowania wizerunku i zasad zachowania..
4. Zdobycie umiejętności przez studentów definiowania podstawowych elementów odzieży.
5. Zdobycie umiejętności rozpoznawania męskich typów sylwetek.
6. Zdobycie umiejętności stylizacji ślubnej damskiej i męskiej.
7. Zdobycie umiejętności stylizacji biznesowej.
8. Zdobycie umiejętności doboru dodatków i perfum.
9. Zdobycie podstawowych umiejętności rozpoznawania okresu powstania ubioru.
10. Zdobycie umiejętności podstawowej stylizacji historycznej .
11. Zdobycie umiejętności stylizacji codziennej i wieczorowej kobiet i mężczyzn.
12. Zdobycie umiejętności stylizacji do sesji zdjęciowej.
13. Zdobycie umiejętności stylizacji do filmu.
WYMAGANIA WSTĘPNE
W ZAKRESIE:
TYP PRZEDMIOTU
WIEDZY
Teorii stylizacji
UMIEJĘTNOŚCI
Praktycznych umiejętności z podstaw stylizacji
K.5.2.b.
FAKULTATYWNY DLA KIERUNKU
OBLIGATORYJNY DLA SPECJANOŚCI
VI
6
EGZAMIN
KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH
Pracy zespołowej
1
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU
STUDENT/ ABSOLWENT:
W ODNIESIENIU DO
OBSZAROWYCH EK
W ODNIESIENIU
DO
KIERUNKOWYCH
EK
ODNIESIENIE DO FORM ZAJĘĆ
W
ĆW/K/W inne
1.
Rozpoznaje podstawowe zasady kompozycji.
M1_U01,
KU_07
x
2.
Kreuje wizerunek osoby, z zastosowaniem zasad zachowania i stylizacji.
M1_U01, M1_U03,
KU_07
x
3.
Wykonuje stylizacje mężczyzn i kobiet, z zastosowaniem definiowania
poszczególnych elementów odzieży oraz z wykorzystaniem wiedzy na temat
typów sylwetek kobiecych i męskich.
M1_U01
KU_07
x
4.
Wykonuje pełne stylizacje: ślubna, biznesową, codzienną kobiet i mężczyzn, z
określonym dla danej stylizacji wykorzystaniem dodatków i perfum.
M1_U01, M1_U03,
KU_07
x
5.
Wykonuje stylizacje do sesji zdjęciowej i filmu ..
M1_U01
KU_07
x
Tabela 2. Walidacja i weryfikacja efektów kształcenia
EFEKTY KSZTAŁCENIA- student
Formy prezentacji EK
Poziomy osiągnięcia EK i odpowiadające im oceny
ndst (2)
dst (3)
db (4)
bdb (5)
1.
Rozpoznaje podstawowe
zasady kompozycji
Ćwiczenie:
Wykonuje kompozycje na
płaszczyźnie: dynamiczną i
pasywną, czarno-białą oraz w
podstawowych
kolorach(niebieski, żółty,
czerwony).
Popełnia błędy w zakresie
komponowania płaszczyzny.
Prawidłowo, choć niezbyt
szczegółowo wykonane
projekty, błędy w
rozumieniu pojęć.
Prawidłowo i dość
szczegółowo
przygotowany projekty
kompozycji.
Twórczo ,prawidłowo i
szczegółowo wykonane
ćwiczenie.
2.
Kreuje wizerunek osoby, z
zastosowaniem zasad
zachowania i stylizacji.
Ćwiczenie:
po przeprowadzeniu wywiadu i
wykorzystując ocenę wzrokową,
student wykonuje przestrzenny
projekt , który podkreśla atuty i
nadaje wyraźnego charakteru
osoby.
Popełnia błędy w kreowaniu
wizerunku. Źle określone
zasady stylizacji w stosunku do
wybranej osoby.
Prawidłowo, choć niezbyt
szczegółowo wykonuje
analizę i projekt
przestrzenny.
Prawidłowa i dość
szczegółowa
przeprowadzona analiza
zasad zachowania oraz
typologia sylwetki, co jest
uwzględnione w
wykonanym projekcie.
Prawidłowo rozpoznaje typ
sylwetki, bardzo szczegółowo
i twórczo wykonuje projekt
przestrzenny, uwzględnia
wszystkie zasady stylizacji dla
określonego typu sylwetki,
bardzo dobrze kreuje
wizerunek.
3.
Wykonuje stylizacje
mężczyzn i kobiet, z
zastosowaniem
definiowania
poszczególnych
Ćwiczenie:
wykorzystując wiedzę z zakresu
typologii kobiecych i męskich
sylwetek , rodzajów elementów
odzieży wykonuje projekt metodą
Popełnia błędy w analizie
sylwetek , źle używa
definiowania poszczególnych
elementów odzieży.
Prawidłowo choć nie
szczegółowo wykonuje
projekt.
Prawidłowo i dość
szczegółowo wykonuje
projekt, dobre rozumienie
typologii i pojęć
elementów odzieży.
Kreatywnie ,prawidłowo
wykonany projekt z
zastosowaniem wszystkich
poznanych zasad stylizacji
sylwetek , bardzo dobre opisy.
2
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
elementów odzieży oraz z
wykorzystaniem wiedzy na
temat typów sylwetek
kobiecych i męskich.
collagu.
4.
Wykonuje pełne stylizacje:
ślubna, biznesową,
codzienną kobiet i
mężczyzn, z określonym dla
danej stylizacji
wykorzystaniem dodatków i
perfum.
Ćwiczenie:
za pomocą rysunku, opisu i
projektu stylizacji przestrzennej,
wykonuje stylizacje ślubną i
biznesową, codzienną, mężczyzn
i kobiet.
Popełnia błędy w stylizacji .
Prawidłowo choć niezbyt
dokładnie wykonana
stylizacja z uzasadnieniem
swojego wyboru
dodatków.
Prawidłowo, dość
dokładnie wykonany
projekt wybranej
stylizacji, z zastosowaniem
zasad
charakteryzujących
poszczególne stylizacje,
dobry dobór dodatków .
Twórczo i prawidłowo
wykonany projekt, z
zastosowaniem zasad
charakteryzujących
poszczególne stylizacje ,
bardzo dobry dobór
dodatków.
5.
Wykonuje stylizacje do sesji
zdjęciowej i filmu .
Ćwiczenie/zaliczenie:
Wykonuje stylizacje do wcześniej
zatwierdzonego tytułu filmu oraz
sesji zdjęciowej, wykorzystując
wiedzę z zakresu stylizacji
historycznej. Ćwiczenie z
nietypowych materiałów.
Niedokładna realizacja, nie
pasująca do czasu , w którym
toczy się fabuła filmu.
Prawidłowo choć niezbyt
dokładnie wykonana
realizacja.
Dość prawidłowo i
szczegółowo wykonana
realizacja, podkreślone
charakterystyczne cechy
odzieży danej epoki.
Kreatywna , prawidłowa
stylizacja historyczna do
wybranego filmu, sesja
zdjęciowa.
Tabela 3 A. Treści kształcenia według form zajęć i liczby godzin dla studiów stacjonarnych
LICZBA GODZIN WG FORM ZAJĘĆ
Treści kształcenia według formy zajęć i liczby godzin w kontakcie z prowadzącym
WYKŁAD
ĆWICZENIA
1. Rozpoznaje podstawowe zasady kompozycji.
20
2. Kreuje wizerunek osoby, z zastosowaniem zasad zachowania i stylizacji.
20
3. Wykonuje stylizacje mężczyzn i kobiet, z zastosowaniem definiowania poszczególnych elementów
odzieży oraz z wykorzystaniem wiedzy na temat typów sylwetek kobiecych i męskich.
4 . Wykonuje pełne stylizacje: ślubna, biznesową, codzienną, kobiet i mężczyzn, z określonym dla
danej stylizacji wykorzystaniem dodatków i perfum.
5. Wykonuje stylizacje do sesji zdjęciowej i filmu .
INNE
20
10
10
ŁĄCZNIE GODZIN WG FORM ZAJĘĆ
RAZEM GODZIN ZAJĘĆ
WARSZTAT
80
80
3
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 3 B. Treści kształcenia według form zajęć i liczby godzin dla studiów niestacjonarnych
LICZBA GODZIN WG FORM ZAJĘĆ
Treści kształcenia według formy zajęć i liczby godzin w kontakcie z prowadzącym
WYKŁAD
ĆWICZENIA
1. Rozpoznaje podstawowe zasady kompozycji
12
2.Kreuje wizerunek osoby, z zastosowaniem zasad zachowania i stylizacji.
20
3. Wykonuje stylizacje mężczyzn i kobiet, z zastosowaniem definiowania poszczególnych elementów
odzieży oraz z wykorzystaniem wiedzy na temat typów sylwetek kobiecych i męskich.
4 . Wykonuje pełne stylizacje: ślubna, biznesową, codzienną, kobiet i mężczyzn, z określonym dla
danej stylizacji wykorzystaniem dodatków i perfum.
5. Wykonuje stylizacje do sesji zdjęciowej i filmu.
INNE
10
10
10
ŁĄCZNIE GODZIN WG FORM ZAJĘĆ
RAZEM GODZIN ZAJĘĆ
WARSZTAT
62
62
Tabela 4. Końcowa walidacja efektów kształcenia
METODA KOŃCOWEJ OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA FORM ZAJĘĆ
WYKŁAD
EGZAMIN w formie pytań otwartych
WARSZTAT
ĆWICZENIA
Na ocenę końcową składa się:
-na zakończenie student wykonuje
stylizacje historyczną do filmu i sesji
zdjęciowej na ocenę.
-obecność i aktywność na zajęciach.
-
INNE
-
4
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 5 A. Nakład pracy studenta- rozliczenie punktów ECTS dla przedmiotu dla studiów stacjonarnych
FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA
LICZBA GODZIN
ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZNA PUKTÓW
ECTS
(szacowana dla EK; obliczamy dzieląc
liczbę godzin przez 25)
Liczba godzin wykładów w kontakcie z prowadzącym zajęcia
80
3,2
Samodzielne czytanie wskazanej literatury
20
0,8
Przygotowanie do zajęć (wykonywanie zlecanych zadań)
30
1,2
Przygotowane do egzaminu
10
0,4
Inny nakład pracy (np. przygotowanie projektu)
10
0,4
Łączna liczba godzin/ łączna liczba punktów ECTS
150
6
W tym godzin/ punktów za udział w zajęciach w bezpośrednim kontakcie
z prowadzącym
80
3,2
Liczba godzin ćwiczeń w kontakcie z prowadzącym zajęcia
Liczba godzin warsztatów w kontakcie z prowadzącym zajęcia
Liczba godzin innych zajęć (laboratorium, konwersatorium, prezentacja
projektu, itp.)) w kontakcie z prowadzącym zajęcia
5
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 5 B. Nakład pracy studenta- rozliczenie punktów ECTS dla przedmiotu dla studiów niestacjonarnych
LICZBA GODZIN
FORMA AKTYWNOŚCI STUDENTA
ODPOWIADAJĄCA JEJ LICZNA PUKTÓW
ECTS
(szacowana dla EK; obliczamy dzieląc
liczbę godzin przez 25)
Liczba godzin wykładów w kontakcie z prowadzącym zajęcia
62
2,5
Samodzielne czytanie wskazanej literatury
20
0,8
Przygotowanie do zajęć (wykonywanie zlecanych zadań)
28
1,1
Przygotowane do egzaminu
20
0,8
Inny nakład pracy (np. przygotowanie projektu)
20
0,8
Łączna liczba godzin/ łączna liczba punktów ECTS
150
6
W tym godzin/ punktów za udział w zajęciach w bezpośrednim kontakcie
z prowadzącym
62
2,4
Liczba godzin ćwiczeń w kontakcie z prowadzącym zajęcia
Liczba godzin warsztatów w kontakcie z prowadzącym zajęcia
Liczba godzin innych zajęć (laboratorium, konwersatorium, prezentacja
projektu, itp.)) w kontakcie z prowadzącym zajęcia
6
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 6. Wykaz literatury źródłowej
Zalecana literatura
obowiązkowa
1. Słownik odzieżowy”, Zbigniew Parafianowicz,
Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1995
2. „Księga kobiecych sylwetek” Trinny & Susannah,
Wydawnictwo Rebis, 2011
3. „Historia ubiorów”, Maria Gutkowska-Rychlewska, Zakład
Narodowy Imienia Ossolińskich, 1968.
uzupełniająca
1. Toussaint-Samat M., Historia stroju, WAB, Warszawa 2011
Tabela 7. Dane osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć oraz walidację założonych efektów kształcenia
tytuł/ stopień naukowy/ zawodowy,
Prowadzący
imię i nazwisko
adres e-mail
Autor programu dla przedmiotu
mgr Justyna Krasińska
[email protected]
Kierownik przedmiotu- rozliczenie końcowe
Prowadząca/ cy wykład
Prowadząca/ cy ćwiczenia
mgr Justyna Krasińska
Prowadząca/ cy warsztat
Prowadząca/ cy inne formy zajęć
7
KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO
Tabela 8. Rekomendowane metody dydaktyczne1
Metoda/y
(wybrane na podst. grup wg F. Szloska2)
wykład
ćwiczenia
Forma zajęć
konwersatorium
warsztat
laboratorium, inne
wykład informacyjny, prelekcja, odczyt
wykład problemowy, konwersatoryjny
pogadanka, objaśnienie lub wyjaśnienie
x
klasyczna metoda problemowa
x
metoda przypadków/ sytuacyjna
x
inscenizacja
gry dydaktyczne
symulacyjne/ decyzyjne
dyskusja dydaktyczna
x
burza mózgów, metoda okrągłego stołu
x
panelowa
metaplan
film, ekspozycja, prezentacja multimedialna
x
z wykorzystaniem komputera
z wykorzystaniem podręcznika (praca
z tekstem)
ćwiczenia przedmiotowe/ laboratoryjne
ćwiczenia produkcyjne
metoda projektów
Inne, jakie?
Wykonanie
projektów
stylizacji, praca
w parach.
1 Ostatecznie zastosowana metoda dydaktyczna winna korespondować z wynikami diagnozy potrzeb i możliwości edukacyjnych grupy studentów, dokonanej przez Prowadzących
zajęcia
2 Franciszek Szlosek (1995), Wstęp do dydaktyki przedmiotów zawodowych, TIE, Radom
8

Podobne dokumenty