KARTA USŁUG

Transkrypt

KARTA USŁUG
Starostwo Powiatowe w Mielcu
ul. Wyspiańskiego 6
39-300 Mielec
tel.: 017 78 00 400
Wydział
Ochrony
Środowiska
fax: 017 78 00 402
www.powiat-mielecki.pl; www.bip.powiat-mielecki.pl
e-mail: [email protected]
Data aktualizacji
2015-06-05
KARTA USŁUG
WYDANIE/WYMIANA KARTY WĘDKARSKIEJ
LUB KARTY ŁOWIECTWA PODWODNEGO
1. Nazwa działania / usługa /
zadanie
2. Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Ochrony Środowiska,
ul. Wyspiańskiego 6, 39 – 300 Mielec
3. Sposób załatwienia sprawy
Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.
1.
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego
zawierający dane osobowe wnioskodawcy.
2.
Załączniki :

zaświadczenie o zdanym egzaminie ze znajomości zasad i
warunków ochrony i połowu ryb* ,

stara karta wędkarska/karta łowiectwa podwodnego*,

1 zdjęcie (wym. 35 mm x 45 mm),

dowód uiszczenia opłaty za wydaną kartę,

zgoda rodziców lub prawnych opiekunów, jeżeli wniosek składa
osoba małoletnia.
4. Wymagane dokumenty
*alternatywnie
3.
Zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego - gdy
złożony wniosek nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w
przepisach prawa organ wzywa do usunięcia braków w terminie siedmiu
dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Opłata za wydanie karty wędkarskiej/karty łowiectwa podwodnego – 10,00 zł
Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 12 listopada
2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli
i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn.
zm.).
5. Opłaty
Opłatę należy uiścić na konto Starostwa Powiatowego w Mielcu np. na poczcie,
przelewem bankowym, przelewem internetowym, lub bez ponoszenia dodatkowych
w kasach Starostwa Powiatowego w Mielcu. Na przelewie należy zaznaczyć czego
dotyczy opłata np. opłata za wydanie karty wędkarskiej.
NUMER KONTA
Podkarpacki Bank Spółdzielczy o/Mielec
nr 89 8642 1168 2016 6803 8306 0020
Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł
(z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu
lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
6. Czas / termin załatwienia
sprawy
Niezwłocznie lub zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
7. Tryb odwoławczy
Odmowa wydania karty wędkarskiej następuje w formie decyzji, od której służy
Stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu ul.
Św. Barbary 12, 39 – 400 Tarnobrzeg, za pośrednictwem Starosty Powiatu
Mieleckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt. 1, art. 127 § 1 i 2
oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego).
1. Art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
2.
8. Podstawa prawna
3.
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada
2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu
innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559 z późn.
zm.).
Art. 35, 77, 104, 106 § 1 i 2, 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –
Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U.
2013.267).
SPORZĄDZIŁ:
SPRAWDZIŁ:
ZATWIERDZIŁ:
…………………………………………
………………………………………….
…………………………………………..