Turystyki i Rekreacji e-mail: Miejsce

Transkrypt

Turystyki i Rekreacji e-mail: Miejsce
Przedmiot:
Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia
Kierunek:
Turystyka i Rekreacja
Specjalność:
Kod:
Rok: 2
Tryby:
wszystkie
S/NS
Liczba godzin / semestr : 30/16
Punkty ECTS:
Wykłady:
15/8
Ćwiczenia:
15/8
Laboratoria:
Projekty:
2
Seminaria:
Wykładowca: Wojciech Kasprzak
Elżbieta M. Heydrych
e-mail: [email protected]
Katedra:
Turystyki i Rekreacji
e-mail: [email protected]
Miejsce przedmiotu w programie studiów:
przedmiot z grupy treści specjalizacyjnych
Cele:
Poznanie czynników warunkujących zdrowie i obszarów działania promocji zdrowia.
Zapoznanie się z głównymi zagrożeniami zdrowia i problemami zdrowotnymi ludności.
Opis przedmiotu:
Zdrowie: definicja, aspekty, kryteria i ocena zdrowia.
Edukacja zdrowotna: definicja i koncepcje; edukacja zdrowotna w różnych okresach życia (
ontogeneza człowieka ); cele edukacji zdrowotnej ( higiena osobista i otoczenia, żywności i
żywienia ); zasady pierwszej pomocy.
Promocja zdrowia: definicja i koncepcje.
Narodowy Program Zdrowia: konstrukcja, elementy wadliwego stylu życia.
Forma prowadzenia zajęć:
Wykłady i ćwiczenia : obejmują teorię, ilustracje filmowe i animacje komputerowe.
Metody oceny:
Ćwiczenia: etapowe zaliczenia z pojęć i definicji.
Egzamin: zaliczenie z całości materiału.
Bibliografia:
1. Narodowy Program Zdrowia ( edycja bieżąca ) : strona internetowa Ministerstwa Zdrowia
– www.mz.gov.pl
2. Gromadzka-Ostrowska J. Włodarek D. Toeplitz Z. : Edukacja prozdrowotna.
Wydawnictwo SGGW. Warszawa 2006.
3. Kulmatycki L.: Promocja zdrowia w kulturze fizycznej. Kryteria dobrej praktyki.
Wydawnictwo AWF we Wrocławiu.
4. Promocja zdrowia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Praca zbiorowa pod red. dr
Bożeny Zboiny. Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i
Przedsiębiorczości. Ostrowiec Św. 2006.
5. Buchfelder M. Peter K. : Podręcznik pierwszej pomocy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
Warszawa 2004.
6. Jarosz-Lesz A.: Kompendium pierwszej pomocy i ochrony zdrowia w turystyce. Pracownia
Psychoprofilaktyki. Katowice 2002
7. Sheridan Ch.L. Radmacher S.A. : Psychologia zdrowia. Wyzwania dla biomedycznego
modelu zdrowia. Instytut Psychologii Zdrowia.

Podobne dokumenty