ZIP.340/00017/6/09 Lubliniec, 29.06.2009. OGŁOSZENIE Burmistrz

Transkrypt

ZIP.340/00017/6/09 Lubliniec, 29.06.2009. OGŁOSZENIE Burmistrz
ZIP.340/00017/6/09
Lubliniec, 29.06.2009.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Lubli ca informuje, i w post powaniu o udzielenie zamówienia na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej Nr 3 w Lubli cu wybrana została oferta firmy: „HONCO POLSKA” Sp. z o.o.
ul. Kanałowa 35, 40-748 Katowice za wynagrodzeniem w kwocie 61.000 zł (słownie:
sze dziesi t jeden tysi cy złotych). Oferta uzyskała najwy sz ocen 10 pkt.
w jedynym kryterium oceny, jakim była cena za realizacj
zamówienia.
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych z post powania o udzielenie zamówienia wykluczono wykonawc :
- l skie Konsorcjum Ekologiczne” Spółka z o.o. ul. Francuska 4, 41-250 Czelad ze
wzgl du na niezło enie dokumentu potwierdzaj cego spełnienie warunku udziału
w post powaniu, tj. odpisu uprawnie budowlanych do projektowania w specjalno ci
konstrukcyjno – budowlanej bez ogranicze .
Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 w zwi zku z art. 24 ust.4 ustawy w post powaniu
odrzucono ofert wykonawcy:
- l skie Konsorcjum Ekologiczne” Spółka z o.o. ul. Francuska 4, 41-250 Czelad ze
wzgl du na wykluczenie wykonawcy z udziału w post powaniu.
W post powaniu zostały równie zło one oferty, które otrzymały nast puj ce oceny:
1. Biuro Projektów BM art. Projekt ul. Nowy wiat 38, 25-522 Kielce, ocena: 4,69 pkt;
2. Przedsi biorstwo Wielobran owe „ESAL” ul. Partyzantów 9, 41-200 Sosnowiec, ocena:
4,73 pkt;
3. Patio Monika wi cicka al. Kasztanowa 18-20, 53-125 Wrocław, ocena: 2,28 pkt;
4. Usługi Architektoniczno-Budowlane VENIT ul. Lompy 1/5, 44-10 Gliwice, ocena: 2,52
pkt;
5. VERSUS Pracownia Projektowa ul. In ynierska 72A, 53-230 Wrocław, ocena: 8,13 pkt;
6. AC STUDIO ul. Opolska 114c, 61-850 Pozna , ocena: 4,69 pkt;
7. Pracownia Architektoniczna Arch ul. wirki Wigury 5, 43-190 Mikołów, ocena: 3,50 pkt;
8. INWESTPROJEKT Architektoniczna Pracownia Projektowa ul. Kamienna 21, 47-400
Racibórz, ocena: 4,76 pkt;
9. Przedsi biorstwo Projektowo-Budowlane „EKOBUD” s.c. Dmosin II nr 89B, 95-061
Dmosin, ocena: 5,88 pkt;
10. Biuro Architektoniczno-Budowlane PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. ul. Słowackiego 14a,
43-502 Czechowice-Dziedzice, ocena: 3,03 pkt;
11. Karpla Konsulting Sp. z o.o. ul. Brzozowa 17/16, 31-050 Kraków, ocena: 4,00 pkt;
12. Ferma Kresek Sp. z o.o. Sp. K. ul. Dobra 26, 60-595 Pozna , ocena: 3,36 pkt;
13. BUD SERWIS S. Deka, R. Deka sp. j. ul. Toru ska 7, 44-100 Gliwice, ocena: 4,99 pkt;
14. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy Spółka z o.o.
ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz, ocena: 4,07 pkt;
15. NEOINWEST Spółka z o.o. Aleja Solidarno ci 34, 25-323 Kielce, ocena: 3,18 pkt;
16. W.D.I. Wykonawstwo – Dokumentacja - Inwestycje ul. Cz stochowska 95a,
62-800 KALISZ, ocena: 8,06 pkt;
17. Miastoprojekt Cz stochowa Spółka z o.o. ul. Szymanowskiego 15, 42-201 Cz stochowa,
ocena: 2,47 pkt.