Regulamin Biura Obsługi Interesanta (BOI) Sądu Rejonowego w

Transkrypt

Regulamin Biura Obsługi Interesanta (BOI) Sądu Rejonowego w
Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr /16
Prezesa Sądu Rejonowego w Pułtusku i Dyrektora Sądu Okręgowego w Ostrołęce
z dn. 26.10.2016
Regulamin
Biura Obsługi Interesanta (BOI)
Sądu Rejonowego w Pułtusku
§1
Postanowienia ogólne.
1. Biuro Obsługi Interesanta, zwane w dalszej części Regulaminu BOI, znajduje
się w pomieszczeniu B001, na parterze budynku Sądu Rejonowego w Pułtusku
przy ul. Rynek 37
2. BOI powołane jest do obsługi interesantów I Wydziału Cywilnego,
II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.
3. BOI organizacyjnie podlega Oddziałowi Administracyjnemu Sądu Rejonowego
w Pułtusku, kieruje nim Kierownik Oddziału Administracyjnego, który
odpowiada za jego sprawne funkcjonowanie.
4. Skargi i wnioski dotyczące pracy BOI rozpoznaje Prezes Sądu.
5. Kierownicy Sekretariatów Wydziałów zobowiązani są do ścisłego
współdziałania z pracownikami BOI, do udzielania wsparcia merytorycznego
oraz wymiany niezbędnych informacji dla rzetelnej i sprawnej obsługi
interesantów przez Biuro.
6. BOI przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach:
-poniedziałek – 8.00-18.00;
-wtorek – piątek – 7.30 do 15.30
7. W skład BOI wchodzi Czytelnia akt, której zakres działania określa załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu.
8. Przyjmowanie korespondencji wpływającej do sądu jest zadaniem Biura
Podawczego, które mieści się w stanowisku BOI.
9. Pracownik BOI odpowiada za czynności związane z rejestracją kont
użytkowników w Portalu Informacyjnym Sądów Apelacji Białostockiej w
Sądzie Rejonowym w Pułtusku.
10. Pracownik BOI w toku wykonywania swych obowiązków służbowych
obowiązany jest umożliwić interesantom realizację ich uprawnień i
egzekwować powinności w sposób zgodny z prawem, wykazując należytą
1
troskę o ochronę ich słusznego interesu.
§2
Zakres zadań BOI
1. BOI prowadzi bezpośrednią oraz telefoniczną obsługę interesantów pod nr tel.
23 692 99 70 lub drogą elektroniczną:[email protected]
2. BOI udziela informacji na temat stanu postępowania w sprawie wyłącznie na
podstawie danych zawartych w systemach informatycznych.
3. Interesanci zgłaszający się osobiście przyjmowani są w kolejności zgłaszania
się.
4. Biuro Obsługi Interesanta nie udziela porad prawnych i informacji, które
naruszyłyby przepisy innych aktów prawnych w tym o ochronie danych
osobowych i ochronie informacji niejawnych. Przez poradę prawną należy
rozumieć konkretną informację, mającą zastosowanie w konkretnej sprawie,
opartą na danych lub dokumentach przedstawionych przez interesanta, której
celem jest udzielnie wskazówek co do sposobu przedstawiania,
argumentowania i dowodzenia jego stanowiska przed sądem w przedmiocie,
którego dana sprawa dotyczy lub która polega na sporządzeniu projektu pisma
procesowego
5. Do zadań BOI należy w szczególności:
a. informowanie o stanie postępowania w sprawie rozpoznawanej przed
sądem (na zasadach określonych w § 28 Rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z 23 grudnia 2015 roku - Regulamin urzędowania
sądów powszechnych, Dz.U. 2015, poz. 2316) pracownik POI udziela
stronie lub uczestnikowi postępowania po wskazaniu danych osobowych
lub sygnatury akt sprawy - przy czym
informacje udzielane
telefonicznie mogą obejmować tylko wskazanie sygnatury akt sprawy,
terminu posiedzeń i rozpraw, datę rozstrzygnięcia, którego dotyczy
zapytanie
oraz
czynności
dotyczących
postępowania
międzyinstancyjnego,
b. informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych
dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu,
c. informowanie o prawach i obowiązkach strony, świadka,
d. wysokości kosztów sądowych, opłat kancelaryjnych, sposobach ich
uiszczenia oraz numerach rachunków bankowych sądu,
e. sposobie i przesłankach ubiegania się o zwolnienie od kosztów
sądowych,
f. przesłankach ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego z
urzędu,
2
g. rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia,
h. terminach i miejscach rozpraw/ posiedzeń,
i. udostępnianie informacji o lekarzach sądowych, biegłych sądowych,
tłumaczach przysięgłych wpisanych na listę Ministra Sprawiedliwości,
mediatorach oraz instytucjach, których działalność wiąże się z ochroną
praw człowieka,
j. udostępnianie list kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych,
komorniczych oraz instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych
oraz pomocy ofiarom przestępstw,
k. udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych,
l. informowanie o wydziałach i innych komórkach organizacyjnych w
sądzie, ich właściwości, lokalizacji i godzinach urzędowania,
m. kierowanie do właściwych sal rozpraw,
n. podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów
innych sądów w okręgu Sądu Okręgowego w Ostrołęce,
o.
adresów niektórych innych instytucji tj. Prokuratury, Ministerstwa
Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady
Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka,
Archiwum Państwowego,
p. wydawanie odpisów dokumentów na podstawie sądowych systemów
informatycznych lub akt sądowych po ich otrzymaniu z właściwego
wydziału.
§3
Wydawanie dokumentów
1. Wydawanie dokumentów przez Biuro Obsługi Interesanta odbywa się według
poniższych zasad:
a) wydanie tytułu wykonawczego i zabezpieczającego na skutek opłaconego
wniosku przy deklaracji osobistego odbioru powinno nastąpić w ciągu 3 dni od
złożenia wniosku w przypadku tytułów z I Wydziału Cywilnego i II Wydziału
Karnego. W przypadku III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich tytuły
wykonawcze i zabezpieczające wydawane są w sekretariacie Wydziału.
b) wydanie odpisu orzeczenia prawomocnego dla wszystkich wydziałów
powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
c)wydanie odpisu orzeczenia, do sporządzenia którego niezbędne jest
zamówienie akt z archiwum zakładowego powinno nastąpić w ciągu 14 dni
od daty złożenia wniosku,
3
2. Zamówione do osobistego odbioru i nie wydane dokumenty zwracane są do
właściwego Wydziału lub innej komórki organizacyjnej po upływie 3 dni od terminu,
w jakim miały zostać odebrane, celem wyekspediowania za pośrednictwem poczty.
4