Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Transkrypt

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
tel./fax +48 (44) 632-79-14, 632-79-22
NIP: 769-18-37-743, R: 590653601
www.pzd.powiat-belchatowski.pl
e-mail: [email protected]
Bełchatów, dnia 07.08.2015 r.
www.pzd.powiat-belchatowski.pl
Znak sprawy PZD-ZP-3701/5/7/2015
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na: „Wykonanie robót budowlanych polegających na dwukrotnym powierzchniowym
utrwaleniu nawierzchni drogi powiatowej Nr 4912 E w msc. Jamborek .”
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. / Zamawiający – Powiat Bełchatowski
reprezentowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie zawiadamia, że w ww.
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Złożono sześć ofert:
Nr Nazwa i adres wykonawcy
oferty
1
2
3
Cena brutto
oferty
Okres
gwarancji
Ilość punktów
w kryterium
cena
ryczałtowa 96%
Ilość punktów
w kryterium
okres
gwarancji 4%
Ogólna
liczba
punktów
P.U.H. „DOMAX”
Arkadiusz Mika
ul. Grabińska 8
42-283 Boronów
304 939,57 zł 24 msc.
77,2
2,67
79,87
„eMBit” Sp. z o.o.
Gruszewnia ul. Zagłoby
41
42-125 Kamyk
245 233,98 zł 36 msc.
96
4
100
80,37
2,67
83,04
Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo - Mostowych
Spółka z o.o.,ul.
Południowa17/19, 97300 Piotrków
Trybunalski
292 914,32 zł 24 msc.
4
5
6
EUROVIA Polska S.A
424 081,60 zł
Bielany Wrocławskie, ul.
Szwedzka 5, 55-040
Kobierzyce
24
55,51
2,67
58,18
Przedsiębiorstwo
295 817,25 zł
Wielobranżowe „REZ
DROGPOL” s.c.,
Jaskrów, ul. Starowiejska
1, 42-244 Mstów
36
79,58
4
83,58
„ORTRANS” Ryszard
Ochocki
Wola Wiązowa 89a
97-438 Rusiec
36
63,8
4
67,8
369 000,00 zł
2) Do realizacji zadania wybrano ofertę firmy: „eMBit” Sp. z o.o. Gruszewnia ul. Zagłoby 41,
42-125 Kamyk. Uzasadnienie wyboru: oferta z najwyższą liczbą punktów.
3) W prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty oraz nie zostali wykluczeni
żadni wykonawcy.
4) Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit a umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta
z dniem 07.08.2015 r.

Podobne dokumenty