Załącznik Nr 1b - Specyfikacja techniczna 200894

Transkrypt

Załącznik Nr 1b - Specyfikacja techniczna 200894
ZP. OG / 3 / 12
Załącznik nr 1b
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Minimalne wymagania techniczne dla drukarek laserowych
Lp.
Parametr lub
warunek
Deklaracja zgodności z
opisem wymagań
minimalnych (np. Tak /
NIE)
Opis wymagań
1
Technologia Druku
Monochromatyczny druk laserowy.
2
Rozdzielczość
wydruku
3
Prędkość wydruku
53 stron na minutę.
4
Czas wydruku
pierwszej strony z
trybu gotowości
nie dłuższy niż 7,5 sekundy.
5
Wydajność
maksymalna
6
Gramatura
obsługiwanych
nośników
1200x1200 dpi.
300 000 stron na miesiąc.
60-176 g/m2.
Strona 1
Różnice / Uwagi
Oferowane warunki
7
Pojemność odbiornika
min. 550 ark. 80 g/m2.
papieru
Podajnik nr 1 - A4 na 550 arkuszy (dla gramatury 80g/m2).
Podajnik nr 2 - wielofunkcyjny na 100 arkuszy (możliwość
drukowania na kopertach/zwrotkach).
8
Podajniki papieru
Podajnik nr 3 – dedykowany podajnik kopert na 50
arkuszy.
Wbudowany moduł druku dwustronnego (duplex).
9
Pamięć
256 MB z możliwością rozszerzenia do 1280 MB.
10
Procesor
600 MHz.
11
Wejścia
Wbudowana karta Ethernet 10/100 Base TX, wejście RJ45.
Port USB (2.0).
12
Języki drukowania
13
Zespół tonera i bębna
PCL 6, PCL 5e, Postscript 3 lub ich emulacje.
Urządzenie dostarczone z materiałami wystarczającymi do
wydrukowania 30 tys. stron.
Urządzenie wyprodukowane zgodnie z wymaganiami
normy ISO 9001.
14
Wymagane normy
Oferowany produkt musi spełniać normy Energy Star
wersja 4.0 lub równoważne (*).
Strona 2
Kabel UTP połączeniowy, obustronnie zakończony
wtykami RJ45 o długości min. 5 m i spełniający
wymagania min. kategorii 5.
Sterowniki do pracy w systemach: Windows XP/Vista/7,
Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2003.
15
Dodatkowe
wymagania
Oprogramowanie producenta do zarządzania, konfiguracji i
zdalnej diagnostyki urządzeń w sieci lokalnej.
lub
zarządzanie, konfiguracja i zdalna diagnostyka urządzeń w
sieci lokalnej, przez wbudowany serwer WWW.
Wyświetlacz umożliwiający odczytywanie komunikatów
drukarki o stanie materiałów eksploatacyjnych, błędach, itp.
Drukarka musi posiadać pakiet serwisowy oferujący
następujące warunki gwarancji.
Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę
realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu.
- Gwarantowany przez producenta czas skutecznej
naprawy w następnym dniu roboczym od zgłoszenia
awarii.
- Zakończenie naprawy nie później niż w ciągu 3 dni
roboczych licząc od daty zgłoszenia awarii.
- W przypadku gdy przewidywany czas naprawy
sprzętu będzie dłuższy niż 3 dni, następnego dnia
roboczego Wykonawca dostarczy na własny koszt
sprzęt zastępczy (o co najmniej tych samych
parametrach i funkcjach użytkowych).
- Czas naprawy wyłączony z okresu gwarancyjnego.
Czas trwania gwarancji będzie automatycznie
-
16
Gwarancja
Strona 3
wydłużony o czas trwania naprawy.
W przypadku gdy naprawa sprzętu potrwa dłużej niż
6 tygodni lub gdy sprzęt będzie naprawiany
trzykrotnie
podczas
okresu
gwarancyjnego,
Wykonawca wymieni na własny koszt naprawiany
sprzęt na nowy, o co najmniej takich samych
parametrach i funkcjach użytkowych.
- Pakiet serwisowy winien być składnikiem drukarki
bez konieczności późniejszego aktywowania,
rejestrowania lub innych działań ze strony
użytkownika.
- Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez
serwis producenta z pominięciem dostawcy.
- Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z
jednej lokalizacji w sieci Internet.
- Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta
w języku polskim.
- Serwis realizowany w języku polskim.
- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na
świadczenie usług serwisowych oraz posiadać
autoryzacje producenta drukarki – dokumenty
potwierdzające załączyć do oferty.
- Oświadczenie producenta drukarki, że w przypadku
nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych
oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie
wszelkie zobowiązania związane z serwisem.
-
Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych
warunków serwisowych oferent dołączy do oferty
stosowne oświadczenie producenta sprzętu podpisane
przez upoważnionego przedstawiciela.
Strona 4
17
Dostawa i odbiór
Koszty dostawy
Wykonawca.
(wraz
z
rozładunkiem)
pokrywa
Wszystkie urządzenia zasilane z sieci elektrycznej muszą
być zgodne z polskimi standardami, tj. napięcie 230 Volt,
50 Hz, prąd jednofazowy.
18
19
Zasilanie
Oznaczenie
Jeżeli którekolwiek pozycje są klasyfikowane jako
niebezpieczne lub wymagają specjalnego użytkowania,
pełna informacją na powyższy temat, wraz z
oznaczeniami bezpieczeństwa, musi zostać podana w
ofercie.
Wszystkie pozycje muszą być oznakowane na
opakowaniu oraz na obudowie (w widocznym miejscu)
symbolem typu (modelu) drukarki laserowej, zgodnie z
niniejszą specyfikacją.
(*) Oferowany sprzęt musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej ENERGY STAR wersja 4.0 i posiadać oznaczenie znakiem usługowym ENERGY
STAR lub spełniać kryteria efektywności energetycznej co najmniej równoważne z koniecznymi do uzyskania takiego oznaczenia.
Strona 5

Podobne dokumenty