Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu

Transkrypt

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu
Grupa „oferta atrakcji,
rekreacja, natura, kultura”
Brok 17 listopada 2009
Maciej Markiewicz
Plan jest niczym
Planowanie jest wszystkim
Strategia
Stymuluje komunikowanie się, buduje partnerstwo,
inspiruje do działań

Międzysektorowy charakter (integracja działań)

Mobilizacja całej społeczności

Dotyczy jedynie spraw wspólnych (realiacji wspólnych
celów)

Buduje spójność (wspólnotę)
Strategia rozwoju - szlak prowadzący
od teraźniejszości, która nas nie zadawala,
do przyszłości, o której marzymy.
Cele strategiczne
czyli
Jaką drogę
obieramy?
Diagnoza i
Analiza czyli
Gdzie jesteśmy?
Wizja
czyli
Dokąd zmierzamy?
Strategia proces tworzenia
1.
2.
3.
4.
5.
….
Mobilizacja mieszkańców
Diagnoza obszaru / Analiza SWOT
Misja
Cele Ogólne i Szczegółowe
Projekty, budżet, harmonogram
Wizja


Określa dokąd zmierzamy
Jakim ma być obszar Partnerstwa
za lat 10…15…?
(w zakresie oferta atrakcji, rekreacja, natura, kultura)





Co ma go wyróżniać?
Jakie ma pełnić funkcje?
Jak będzie wyglądało życie
mieszkańców
Co będzie dawało im utrzymanie?
....
Analiza SWOT
Niekorzystne
Korzystne
Nasze cechy,
sytuacja wewnętrzna,
tacy jesteśmy
(mamy na to wpływ),
Otoczenie zewnętrzne
sytuacja zewnętrzna,
to może nas spotkać
(na to wpływu nie mamy)
S
W
Silne strony
O
Okazje / szanse
Słabe strony
T
Zagrożenia
Siły
Przyroda – rzeki, lasy, park krajobrazowy, rezerwaty
przyrody, Natura 2000
Infrastruktura – kąpieliska, przystanie, kajaki, szlaki
rowerowe, piesze,jazda konna
Ciekawi ludzie - związani z historią narodową, artyści
ludowi, pasjonaci itp.
Czynne miejsca kultury, edukacji: pałace, muzea, izby
regionalne, pracownie...
Lokalne imprezy cykliczne - pikniki, targi, dni
tematyczne, zloty, rajdy, etc.
Noclegi - agroturystyka, ośrodki, pałac
Zdrowa żywność (wędliny, sery, ryby), gospodarstwa
ekologiczne
Bliskość dużych miast (dobry dojazd z Warszawy)
Szlaki komunikacyjne – drogi, kolej
Słabości
Mała aktywność mieszkańców
Słaba współpraca między lokalnymi gospodarstwami
Słaba infrastruktura turystyczna – brak wypożyczalni
rowerów, gastronomii, tanich noclegów
Lokalne zanieczyszczenia lasów, rzek i nadbrzeży (m.
in. dzikie wysypiska śmieci)
Słaba kanalizacja wraz z oczyszczalniami (mały %) gm. Małkinia, Brok, Nur (? - niejasno)
Brak kąpielisk
Niewystarczająca promocja terenu
Brak oznakowania i informacji turystycznych
Brak punktów gastronomicznych z produktami
regionalnymi i tradycyjnymi
Brak żywności ekologicznej
Szanse
Trendy w turystyce: moda na aktywny wypoczynek,
„wczasy pod gruszą”, zainteresowanie historią i
tradycją
Dostępność środków unijnych i innych, w tym dla
„młodych”
Kryzys ekonomiczny
Czystość środowiska – brak dużego przemysłu
Mała konkurencja
Zagrożenia
Nieoczekiwane zjawiska klimatyczne – powodzie,
przyduchy
Wnioski ze
SWOT




wykorzystywać szanse
unikać zagrożeń
wzmacniać słabe strony
opierać się na mocnych stronach
Wnioski ze
SWOT




Które siły czynią daną okazję możliwą do
wykorzystania?
Które słabości uniemożliwiają
wykorzystanie danej okazji?
Które siły zmniejszają negatywny wpływ
danego zagrożenia?
Które słabości pogłębiają negatywny
wpływ danego zagrożenia?
Cele






Określają „drogę” realizacji Wizji (którędy)
Cele strategiczne wyznaczają najważniejsze
obszary działań
te (jedynie), które prowadzą do realizacji Wizji –
bez nich jej nie osiągniemy
obejmują wszystkie działania, jakie musimy
przeprowadzić, by zrealizować Wizję
Cele szczegółowe prowadzą do realizacji
celów strategicznych
Zadania (projekty) – służą realizacji celów
szczegółowych
Wizja a cele
Cel
strateg.
II
Cel szczeg. A
Cel szczeg. B
Cel
strateg.
I
Cel szczeg. X
Cel szczeg. Y
Cel szczeg. Z
WIZJA
Cel
strateg.
III
Cel szczeg. C
Hierarchia celów
CEL STRATEGICZNY
1
CEL OPERACYJNY
1.1
ZADANIE
1.1.1
ZADANIE
1.1.2
CEL OPERACYJNY
1.2
ZADANIE
2.1.1
ZADANIE
2.1.2