przedmiar-Komin wentylacyjny i wsady komi

Transkrypt

przedmiar-Komin wentylacyjny i wsady komi
"BHL" BIURO USŁUG BUDOWLANYCH HALINA LUTY
GDAŃSK UL.JANA HUSA 3/3
PRZEDMIAR
45331210-1
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
Instalowanie wentylacji
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
BRANśA
:
:
:
:
:
Wkłady kominowe ;wentylacje,przemurowanie komina
Gdańsk ul.Władysława IV nr 12
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Z.B.
Gdańsk-Wrzeszcz ul.Partyzantów 74
ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA
:
.2005
Stawka roboczogodziny :
Poziom cen
:
Sekocenbud II kw 2006
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] .........................
Zysk [Z] ..................................................
Vat [V] ....................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
% R, S
% R+Kp(R), S+Kp(S)
% R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)
:
:
:
Słownie:
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
zł
zł
zł
Komin wentylacyjny i wsady kominowe ul Władysława IV nr12
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
wykonanie komina wentylacyjnego i wsady kwasoodporne
1 KNR 4-01
Przemurowanie przewodów kominowych - zamurowanie otworów
0310-04
7
2 KNR 4-01
0310-03
3 KNR 4-01
0322-02
4 KNR 4-01
0333-08
j.m.
szt.
szt.
13
szt.
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł
szt.
9
szt.
Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cemen- szt.
towo-wapiennej
3
szt.
m2
7 KNR-W 4-01 MontaŜ kształtek do wkładów kominowych spalinowych kwasoodpornych - tró- szt.
niki 45;90
0532-05
analogia
6
szt.
szt.
m
szt.
14 KNR-W 4-01 Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym
0427-03
2
msc.
15 KNR-W 4-01 Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym
0427-05
2
msc.
16 KNR-W 4-01 Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami
1011-02
0.59*0.8*1.9*2
m3
Norma PRO Wersja 4.12
13.00
9.00
RAZEM
9.00
3.00
RAZEM
3.00
1.23
RAZEM
1.23
49.92
RAZEM
49.92
6.00
RAZEM
6.00
6.00
RAZEM
6.00
6.00
RAZEM
6.00
3.10
RAZEM
3.10
3.10
RAZEM
3.10
2.00
RAZEM
2.00
2.00
RAZEM
2.00
2.00
RAZEM
2.00
2.00
RAZEM
2.00
1.79
RAZEM
1.79
szt.
13 KNR-W 4-01 MontaŜ kształtek do wkładów kominowych wentylacyjnych - (osadniki-skrapla- szt.
cze)
0532-05
analogia
2
szt.
-2-
13.00
RAZEM
m
11 KNR-W 4-01 montaŜ kanału wentylacyjnego dn 200 aluminiowego-dodatkowy przewód;klat- m
ka schodowa
0531-03
analogia
3.1
m
12 KNR-W 4-01 MontaŜ kształtek do wkładów kominowych wentylacyjnych - kolana 90
0532-05
analogia
2
7.00
szt.
9 KNR-W 4-01 MontaŜ kształtek do wkładów kominowych spalinowych kwasoodpornych - (za- szt.
kończenie komina-daszek-parasol))
0532-05
analogia
6
szt.
10 KNR-W 4-01 montaŜ kanału wentylacyjnego dn 150 aluminiowego-dodatkowy przewód
0531-03
analogia
3.1
7.00
RAZEM
m2
6 KNR-W 4-01 montaŜ wkładu spalinowego kwasoodpornego dn 130 do przewodu istniejące- m
go w kominie murowanym
0531-03
analogia
(3.65+0.32+3.5+2.8)*3+(3.57+2.8)*3
m
8 KNR-W 4-01 MontaŜ kształtek do wkładów kominowych spalinowych kwasoodpornych (osadniki-skraplacze)
0532-05
analogia
6
Razem
szt.
Przemurowanie przewodów kominowych - wykucie otworów
5 KNR 2-17
Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie
do 600 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych
0107-02
z.o.3.3. 9903
<leŜak 14x14>0.14*4*2.2
Poszcz
msc.
msc.
m3
Komin wentylacyjny i wsady kominowe ul Władysława IV nr12
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
j.m.
17 KNR-W 4-01 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 m3
0310-02
0.5*1.25*2.1
m3
18 KNR-W 4-01 Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem
płaskim
0735-02
(0.5+1.25)*2*2.1
m2
19 KNR-W 2-02 Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm
0220-05
0.6*1.35
m2
m2
m2
20 KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- m2
wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
2004-07
<obudowa leŜaka>0.2*3*2.2
m2
21 KNR-W 2-02 Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- m2
dynczych jednowarstwo 100-01(wypeł.weł min gr10cm,płyty gips.wodoodpornr)
2004-03
<obudowa przewod.wentylacyjnych-kominow>(0.25*2+1.0)*0.5+0.25*1.0+(0.5+ m2
0.7)*2*(2.1+1.0)
22 KNR-W 4-01 Umocowanie siatki z włókna na kominie
0703-01
(0.5+0.7)*2*3.1
m2
23 KNR 0-23
0931-02
m2
m2
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT
DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym
podłoŜu - ściany płaskie i powierzchnie poziome
poz.22
m2
24 KNR-W 2-02 Analogia-listwy przy kominie
1124-07
(0.5*2+0.7*2)*2
m
25 KNR-W 2-02 Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
0514-02
<opierzenia kominów>(0.5+0.7)*2*0.35+(0.5+1.25)*2*0.35
<nakrywa na komin>0.8*0.6
m2
m
m2
m2
26 KNR-W 4-01 Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na wstawieniu łat do 1.0 m2-przy szt.
kominach
0518-03
2
szt.
27 KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od- m3
ległość 20 km
0109-11
0109-12
1.71+1.31
m3
-3-
Norma PRO Wersja 4.12
Poszcz
Razem
1.31
RAZEM
1.31
7.35
RAZEM
7.35
0.81
RAZEM
0.81
1.32
RAZEM
1.32
8.44
RAZEM
8.44
7.44
RAZEM
7.44
7.44
RAZEM
7.44
4.80
RAZEM
4.80
2.07
0.48
RAZEM
2.55
2.00
RAZEM
2.00
3.02
RAZEM
3.02