szkolny-doradca-zawodowy - 0.23Mb

Komentarze

Transkrypt

szkolny-doradca-zawodowy - 0.23Mb
SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY
W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W TRZEBIESZOWIE
Filomena Szczęsna
Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i właściwej drogi kształcenia
ponadgimnazjalnego jest jednym z celów wychowawczych w gimnazjum. Praca doradcy
zawodowego ma charakter planowych działań obejmujących indywidualną i grupową pracę z
uczniami, rodzicami, nauczycielami.
Zajęcia prowadzone są w różnorodnych formach z zastosowaniem różnorodnych metod
nauczania.
Do najważniejszych celów należy:






poznanie siebie i swoich zainteresowań, możliwości, predyspozycji
poznanie swoich mocnych i słabych stron istotnych w planowaniu własnego rozwoju
przygotowanie młodzieży do podejmowania dalszych decyzji życiowych i
zawodowych,
pomoc i wsparcie w tworzeniu przyszłej drogi kariery zawodowej, w szczególności
drogi kariery edukacyjnej na kolejnym etapie edukacyjnym,
wpływanie na postawy młodzieży wobec rynku pracy,
wspieranie rodziców w podejmowaniu przez nich działań doradczych na rzecz
młodzieży.
Szczególną opieką objęci są trzecioklasiści w celu dokonania jak najbardziej
świadomego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej oraz sprostania wymogom
rekrutacyjnym.
Na bieżąco zamieszcza informacje dla uczniów na tablicy przed salą 1, w tym:
Co po gimnazjum





Szkoły ponadgimnazjalne, co warto o nich wiedzieć?
Zawody przyszłości
Oferta edukacyjna, źródła wiedzy o szkołach
Zasady i etapy naboru do szkół ponadgimnazjalnych,
Harmonogram rekrutacji
Wymagania rekrutacyjne do szkół ponadgimnazjalnych
Działania doradcze realizowane są na zasadzie dobrowolności uczestnictwa w spotkaniach
konsultacyjno - doradczych , uczestnictwa w ramach lekcji wychowawczych, wycieczek,
spotkań z osobami wykonującymi ciekawe zawody i z reprezentantami szkół, gromadzenia i
udostępniania niezbędnych informacji.
PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE ORIENTACJI ZAWODOWEJ
Klasa
Klasa I
Tematyka zajęć
1.Poznaję siebie:
Poznanie
siebie
warunkie
m
własnego
rozwoju
2.Jaki jestem?
Klasa II
Poznaję
świat
zawodów
Forma realizacji
Godzina z
wychowawcą
Wykonawcy
Wychowawca,
doradca
zawodowy
Pogadanka,
3. Moje
zainteresowania.
Uwagi
Współpraca ze
szkolnym
doradcą
zawodowym
Test,
4. Moje zdolności i
predyspozycje
zawodowe.
Ankieta,
5.Umiejętność
komunikacji i
współpracy.
Ćwiczenia
problemowe i
odgrywanie ról.
1.Planuję przyszłość
edukacyjnozawodową.
Godziny z
wychowawcą
2.Charakterystyka
zawodów
Spotkania z
przedstawicielami
ciekawych
zawodów
Wychowawca,
szkolny
doradca
zawodowy,
bibliotekarz,
Przygotowanie
„Albumu
zawodów”- z
ich opisem
Zastaw filmów
„Kalejdoskop
zawodów”
3.Tworzymy
dokumenty: list
motywacyjny, CV,
podanie o pracę.
Pogadanka,
ćwiczenia
problemowe
4.Rynek pracy
Pogadanka, pokaz
5.Autoprezentacjamoc pierwszego
wrażenia
Prezentacje
Nauczyciel
polonista,
informatyk
Współpraca z
Powiatowym
Urzędem
Pracy
Koordynator
projektów
edukacyjnych
Klasa III
Wybieram
ścieżkę
edukacyjn
ozawodową
1.Poznaję swoje
preferencje
edukacyjno zawodowe
Godziny z
wychowawcą,
warsztaty z doradcą
zawodowym
2.Instytucje
wspierające w
procesie planowania i
realizacji kariery
zawodowej
Wycieczka do
Młodzieżowego
Centrum Kariery
Wychowawca,
doradca
zawodowy,
Dyrektor
szkoły
Wychowawca,
doradca
zawodowy
Pogadanka,
prezentacja
multimedialna.
3.Struktura kształcenia Prezentacja
ponadgimnazjalnego
multimedialna
Wychowawca,
doradca
zawodowy
4.Charakterystyka
Wykład, opis,
poszczególnych typów
szkół.
5.Oferta edukacyjna
Gazetka
ścienna „ Co
po
gimnazjum?”
Spotkania z
przedstawicielami
szkól
ponadgimnazjalnyc
h
Wychowawca,
doradca
zawodowy
Giełda szkół
ponadgimazjal
nych
Źródła wiedzy
o szkołach
Wykład,
6.Zasady i etapy
rekrutacji do szkól
ponadgimnazjalnych
Ćwiczenia obsługi
kont
rekrutacyjnych
Wychowawca,
doradca
zawodowy
7. Poznajemy lokalny
rynek pracy
Wycieczka do
zakładu mięsnego
„Wierzejki:
Wychowawca,
doradca
zawodowy
8.Podejmowanie
decyzji ostatecznego
wyboru szkoły
Umieszczenie
prezentacji na
stronie szkoły
dla uczniów i
rodziców
Obsługa konta,
przygotowanie
podania
Doradca zawodowy udostępnia młodzieży opracowania i informacje na stronie internetowej
szkoły: www. pgtrzebieszow.pl
Dodatkowe informacje o szkołach ponadgimnazjalnych na stronach:
WWW.kuratoriumoświatylublin WWW.men.gov.pl
WWW.koweziu.edu.pl