ZIP-340/00041/6/2008 Lubliniec, dnia 10.09.2008r. OG Ł OSZENIE

Transkrypt

ZIP-340/00041/6/2008 Lubliniec, dnia 10.09.2008r. OG Ł OSZENIE
ZIP-340/00041/6/2008
Lubliniec, dnia 10.09.2008r.
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Lubli ca informuje, i w post powaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
wykonanie robót zwi zanych z adaptacj budynku przy ul. O wi cimskiej 30 na potrzeby Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w Lubli cu wybrana została oferta Przedsi biorstwa Usługowo - Produkcyjno Handlowego „BUDOWLANI” Sp. z o.o. ul. Dworska 2, 41-902 Bytom za wynagrodzeniem w kwocie
1.699.035,14 zł (słownie: jeden milion sze set dziewi dziesi t dziewi tysi cy trzydzie ci pi złotych
czterna cie groszy). Oferta uzyskała najwy sz ocen 10 pkt. w jedynym kryterium oceny, jakim była cena
za realizacj zamówienia.
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie
publicznych z post powania o udzielenie zamówienia wykluczono wykonawc :
- Konsorcjum firm: Zakład Remontowo-Budowlano Instalatorski „BUDO-MAX” S.J. Radosław
Marks, Piotr Marks Al. Wojska Polskiego 124, 42-200 Cz stochowa i Przedsi biorstwo Handlowo - Usługowe „MONTER” Grzegorz W sowicz ul. Chałubi skiego 11, 42-200 Cz stochowa, z uwagi na nie wniesienie w terminie wymaganego wadium.
W post powaniu odrzucono nast puj ce oferty:
- ofert Konsorcjum firm: Zakład Remontowo-Budowlano Instalatorski BUDO-MAX” S.J. Radosław
Marks, Piotr Marks Al. Wojska Polskiego 124, 42-200 Cz stochowa i Przedsi biorstwo Handlowo - Usługowe „MONTER” Grzegorz W sowicz ul. Chałubi skiego 11, 42-200 Cz stochowa odrzucono na podstawie art. 89 ust.1 pkt 5 w zwi zku z art. 24 ust.4 ustawy ze wzgl du na wykluczenie wykonawcy z udziału w
post powaniu,
ofert Budowlano-Wytwórczej Spółdzielni Pracy „Zakład Budownictwa”, 42-100 Kłobuck,
ul. Długosza 101, odrzucono na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych
z uwagi na fakt, e jej tre nie odpowiada tre ci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a. w cz ci: przył cze wodoci gowe w poz.44 kosztorysu ofertowego – próba wodna szczelno ci sieci
wodoci gowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o r. do 110 mm – zamiast obmiaru 200 m zastosowano „1 m”;
− ofert Konsorcjum: Zakładu Instalacji Elektrycznych i Systemów Alarmowych „INSAL”
mgr in . Stanisław esławski ul. J. Popiełuszki 18, 42-217 Cz stochowa, HBU Eksport-Import
Sp. z o.o, ul. Armii Krajowej 64, 42-200 Cz stochowa, Zakładu Produkcyjno – Handlowo - Usługowego
„ROMEX” ul. arecka 36 Zr bice Pierwsze, 42-256 Olsztyn i WOBO-MONTER s.c. Zakład UsługowoHandlowy, W. Parzonka i B. Szmulski, ul. Lwowska 155, 42-200 Cz stochowa odrzucono na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówie publicznych z uwagi na fakt, e jej tre nie odpowiada treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a. w cz ci: instalacje wewn trzne sanitarne w poz.175 kosztorysu – zaprawianie bruzd o szeroko ci
do 25 mm, zamiast obmiaru 270 m - zastosowano: obmiar „0”.
W post powaniu zostały równie zło one oferty, które otrzymały nast puj ce oceny:
1.
Pracownie Konserwacji Zabytków nad Łódk
Spółka z o.o., ul. Północna 27/29,
91-420 Łód - ocena 6,91 pkt.
2.
Spółdzielnia
Rzemie lnicza
„WIELOBRAN OWA”
ul.
Sienkiewicza
17,
42-600 Tarnowskie Góry – ocena 8,93 pkt.
3. Zakład Usług Remontowo-Budowlanych, Andrzej Gabrysiak, 42-700 Lubliniec,
ul. Przemysłowa 5 – ocena 9,44 pkt.