REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

Transkrypt

REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO „Mistrz Ortografii”
dla uczniów klas III Szkół Podstawowych Powiatu Tomaszowskiego
o Nagrodę Wójta Gminy Jarczów w roku szkolnym 2015/2016
V edycja
Cele konkursu:
zainteresowanie uczniów ortografią,
rozbudzanie czujności ortograficznej wśród uczniów,
podnoszenie umiejętności ortograficznych uczniów,
sprawdzanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce,
integracja środowisk szkolnych i wymiana doświadczeń,
zachęcanie uczniów do poznawania zasad zdrowej rywalizacji.
Zakres wymagań:
Uczestników konkursu obowiązuje znajomość treści programowych z zakresu ortografii dla klas I,
II, III oraz treści ponadprogramowe:
 pisownia wyrazów z ó, rz, ż, ch, h wymienne i niewymienne;
 wykorzystanie zmienności form wyrazów pokrewnych dla uzasadnienia pisowni;
 pisownia zakończeń: -ów, -ówka, -ówna, -unek, -uje;
 pisownia liczebników;
 wielka litera w pisowni tytułów, nazwach geograficznych, w korespondencji;
 pisownia najczęściej stosowanych skrótów - pt., itd., ul., nr i skróty matematyczne;
 pisownia „nie” z przymiotnikiem i czasownikiem
 pisownia przyimka w zestawieniu z rzeczownikiem;
 pisownia wyrazów z zanikiem dźwięczności na końcu i w środku wyrazu;
 przenoszenie wyrazów;
 stosowanie znaków interpunkcyjnych na końcu zdania oraz przy wyliczaniu
Organizacja konkursu
1. Etap klasowy- nauczyciel uczący w danej klasie przeprowadza wśród uczniów dyktando
konkursowe (wg własnego wyboru) do dnia 19 marca 2016r. Wyłania laureatów. Dopuszczalne
są 3 błędy ortograficzne. Protokół z listą uczniów, którzy zakwalifikowali się do następnego etapu,
należy przesyłać do doradcy metodycznego do dnia 01 kwietnia 2016r.
2. Etap szkolny/ gminny - komisja konkursowa (złożona z wybranych nauczycieli klas I – III)
przeprowadza dyktanda konkursowe wśród laureatów etapu klasowego ( kwiecień) 2016 r. Teksty
dyktand zostaną dostarczone do szkół pocztą elektroniczną w dzień przed konkursem.
Nazwiska laureatów, którzy napisali dyktando bezbłędnie lub popełnili najwyżej trzy błędy
ortograficzne, należy dostarczyć pocztą internetową na adres: [email protected] .
3. Etap powiatowy - komisja konkursowa złożona z nauczycieli ze szkół biorących udział
w konkursie, przeprowadza test konkursowy wśród laureatów etapu szkolnego/gminnego. Termin
konkursu finałowego - maj 2016 r. w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych
w Jarczowie.
4. Ogłoszenie wyników konkursu i przekazanie informacji do szkół odbędzie się
przeprowadzeniu konkursu.
dzień po
5. Uroczystość wręczenia nagród dla laureatów konkursu odbędzie się (w czerwcu) w ZSPG w
Jarczowie
Zasady ogólne konkursu:
1. Nauczyciele klas III opracowują tekst dyktanda do I etapu konkursu.
2. Do etapu szkolnego przechodzą uczniowie z każdej klasy, którzy napisali dyktando
bezbłędnie lub popełnili 3 błędy.
3. Do II etapu, tekst dyktanda, szkoły otrzymują od organizatora konkursu wraz z wzorem
protokołu. Do III etapu przechodzą uczniowie, którzy bezbłędnie napiszą dyktando lub
popełnią 3 błędy.
4. Laureaci biorący udział w III etapie - finale piszą dyktando oraz rozwiązują test
ortograficzny.
5. Testy dyktand uczniowie piszą długopisem, nie wolno używać korektora. Błędnie napisaną
literę uczniowie skreślają znakiem x i umieszczają nad nią poprawny zapis.
Sposób sprawdzania prac:
1. Błędy ortograficzne pierwszej kategorii: ó-u, ż-rz, h-ch, wielka, mała litera, nie z
czasownikami, przymiotnikami pisownia łączna i rozłączna wyrazów, pisownia ą, ę, głoski
dźwięczne i bezdźwięczne, zmiękczenia.
2. Błędy ortograficzne drugiej kategorii: przestawanie i opuszczanie liter, brak kropek,
przecinków przy wyliczaniu.
3. Trzy błędy drugiej kategorii traktujemy jako jeden błąd ortograficzny.
4. Opuszczenie całego wyrazu traktujemy jako błąd pierwszej kategorii.
Po finale szkolnym - II etap - Komisja Konkursowa sprawdza prace , sporządza protokół i przesyła
na adres [email protected]
Po finale powiatowym ,,Mistrzem Ortografii 2016” zostają uczniowie, którzy uzyskali najwyższą
ilość punktów – 100%. Laureatami zostają uczniowie, którzy uzyskali 80 % punktów. Pozostali zaś
są finalistami.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy pamiątkowe, a mistrzowie i laureaci - nagrody
rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Jarczów.
Organizatorzy:
 Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Jarczowie
 Alina Twardecka – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
 Anna Szajewska - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w ZSPG Jarczów
Telefon kontaktowy: 84 663 45 24, komórkowy: 667 944 555
[email protected]
Terminy kolejnych etapów konkursu i ewentualnych zmian będą podawane oddzielnie,
bezpośrednio do zainteresowanych szkół.
Zapraszam do udziału w kolejnej edycji konkursu ortograficznego.
Doradca metodyczny EW
Alina Twardecka