Nasza Gmina marzec 2015

Komentarze

Transkrypt

Nasza Gmina marzec 2015
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO
Nr 03 (221)
Rok XX
ISSN 14-26-1472
Marzec 2015
Egz. bezpłatny
okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy
życzymy Państwu, by oczekiwane przez nas
zwycięstwo dobra nad złem
oraz życia nad śmiercią stało się źródłem radości i nadziei.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych przepełniony będzie miłością
oraz przyniesie Państwu wszelką pomyślność i spokój na kolejne dni.
Przewodniczący Rady
Gminy Wejherowo
Hubert Toma
Wójt
Gminy Wejherowo
Henryk Skwarło
Od kilku lat na terenie Gminy Wejherowo trwa ofensywa inwestycyjna w zakresie kanalizacji sanitarnej. Ogromny udział w budowie kanalizacji ma PEWIK GDYNIA Spółka z o.o. – wywiad z prezesem spółki Henrykiem
Tomaszewskim. Czytaj na str. 8
NASZA GMINA
Galeria Jubilatów
Agnieszka Miastkowska, 92 lata, Bolszewo
Józefa Cioch, 95 lat, Gniewowo
Małgorzata Łaga, 90 lat, Gościcino
Małgorzata Sobolewska, 90 lat, Bolszewo
Maria Lademann, 90 lat, Bolszewo
PODZIĘKOWANIA
Gminny Ośrodek Kultury serdecznie dziękuje firmom:
- FIRMA ELIMET Roman Bizewski
- SKLEP SPOŻYWCZO PRZEMYSŁOWY „BEATA” Beata Okoń
- SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWY Lucyna Pranschke, Wioletta Pranschke-Czaja
- KWIACIARNIA „PARADISE” Monika Szulc
- KWIACIARNIA LA PAOLA
- PAWILON HANDLOWY „ADAM” Adam Stasiak
- HURT-DETAL ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I PRZEMYSŁOWYCH Beata Nowicka
- SALON FRYZJERSKO-KOSMETYCZNY „MONA” Monika Drewa
za przekazanie nagród na loterię fantową przeprowadzoną w hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie z okazji
gminnych obchodów „Dnia Kobiet”.

 
GOK Gościcino dziękuje Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich z Bolszewa za przygotowanie wypieków na uroczystość
Dnia Kobiet oraz radnym: Wojtkowi Kuzielowi, Arturowi Czaja, Krzysztofowi Wróblewskiemu oraz Romanowi
Stanisławczykowi za miłą obsługę oraz zaangażowanie podczas gminnych obchodów Święta Kobiet.
2 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
nr 03 (221)
Gmina Wejherowo z coraz wyższym standardem sanitarnym
O tym, na jakim etapie znajduje się Gmina Wejherowo pod względem rozbudowy sieci kanalizacyjnej, jakie kolejne przedsięwzięcia czekają nasz samorząd, a także, jak mieszkańcy Gminy mogą przyczynić się do przyśpieszenia tego procesu rozmawiamy z prezesem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni – Henrykiem Tomaszewskim.
– Panie Prezesie, na wstępie rozmowy prosimy o przybliżenie naszym wie, a od maja br. możliwe będzie przyłączanie kolejnych nieruchomomieszkańcom zakresu działalności kierowanej przez Pana Spółki na ści w Gościcinie. Oczekujemy, że do czasu rozliczenia efektu ekologicznego, tj. przed 30 czerwca 2016 r. przyłączone zostaną wszystkie nieruterenie Gminy Wejherowo.
chomości mające taką możliwość. W tym miejscu apeluję do właściciePEWIK GDYNIA Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem świadczącym usługi
li nieruchomości o przyspieszenie budowy przyłączy, gdyż nieosiągnięcie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
zadeklarowanego efektu, mierzonego liczbą osób korzystających z wydla blisko 400.000 mieszkańców z terenu Gdyni, Rumi, Redy, Wejherobudowanej kanalizacji, może spowodować konieczność zwrotu dotacji
wa, a także części gmin Wejherowo, Kosakowo i Puck. Na terenie gminy
unijnej.
Wejherowo od roku 2008 działamy w miejscowościach: Bolszewo, Go– W 2015r. w Gminie Wejherowo uruchomione zostały – na szerszą niż ścicino, Orle, oraz eksploatujemy sieć kanalizacyjną we wsi Łężyce. Oddo tej pory skalę – dopłaty do podłączania indywidualnych odbiorbieramy ścieki także z miejscowości Koleczkowo, Dobrzewino i Bojano
ców do sieci kanalizacji sanitarnej. Jak Pan ocenia taką inicjatywę?
w gminie Szemud. Granice gmin nie mają dla naszej działalności istotneNawiązując do wyrażonego wcześniej apelu, PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
go znaczenia. Staramy się zapewnić wszystkim naszym klientom, nieza– jako beneficjent – zainteresowana jest zastosowaniem przez Gminę
leżnie od miejsca zamieszkania, taki sam, wysoki poziom naszych usług.
możliwie najskuteczniejszych środków zachęcających właścicieli do przyJest to zgodne z naszą misją, a także wynika z wprowadzonego przed laty
łączania swoich nieruchomości. Niezależnie od działań informacyjnych
certyfikowanego corocznie systemu zarządzania jakością.
i promocji korzystania ze zbiorczego systemu odbioru ścieków, wsparcie
– Od kilku lat na terenie Gminy Wejherowo trwa ofensywa ivnwestycyjna w zakresie kanalizacji sanitarnej. Ogromny udział w budowie finansowe przyłączania jest bardzo skuteczne i korzystne. PEWIK GDYkanalizacji ma PEWIK GDYNIA. Staraniem Spółki pozyskane zostały NIA zachęca i wspiera takie działania stosując uproszczone proceduznaczące środki unijne na budowę sieci w Gościcinie i w Bolszewie. ry przyłączania. Uzasadniona wydaje się rezygnacja ze stosowania kryterium dochodowego w przyznaJakie to były inwestycje?
waniu dofinansowanie i przyjęcie,
W ramach finansowanego z udziaże jedynym warunkiem jest przyłąłem Funduszu Spójności przedsięczenie do sieci potwierdzone umowzięcia pn. „Dolina Redy i Chylonwą z PEWIK GDYNIA. W ostatnim
ki – zaopatrzenie w wodę i oczyszczasie prowadziliśmy w tej sprawie
czanie ścieków” zrealizowaliśmy
rozmowy z Gminą i spotkaliśmy się
w latach 2006-2009 w Bolszewie
z pełnym zrozumieniem sytuacji.
i Gościcinie, około 22 km kanaliza– Jakie kroki formalne musi pocji sanitarnej. Wcześniej nie było
czynić każdy z zainteresowanych w gminie żadnej kanalizacji sanitarmieszkańców, aby przeprowanej. Ponadto zmodernizowaliśmy
dzić procedurę przyłączenia do stację uzdatniania wody „Brzozosieci kanalizacyjnej?
wa” – główne źródło wody w gmiOd czasu oddania do użytku pierwnie, a także wybudowaliśmy okoszych odcinków kanalizacji prowało 20 km sieci wodociągowej dla
Henryk Tomaszewski – prezes PEWIK Gdynia
dziliśmy kampanię informacyjną
Gościcina, Bolszewa, Zamostnew warunkach przyłączania (ogłoszenia, ulotki, itp.). Będziemy to czynić
go, Kniewa i Góry. Łącznie wydaliśmy na ten cel prawie 20 mln zł. W lanadal. Wszelkich informacji udziela Biuro Obsługi Klienta, mieszczące się
tach następnych kontynuowaliśmy program dalszej rozbudowy systew Gdyni, ul. Witomińska 21, tel. 58 66 87 202, e-mail: [email protected] kanalizacji sanitarnej. Obecnie – w ramach zadania pn. „Rozbudonia.pl, godziny obsługi: poniedziałek: 9.30 – 16.30,wtorek – piątek: 8.00
wa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” – finalizowana jest bu– 15.00. Radzimy korzystać ze stale aktualnych informacji zawartych na
dowa ponad 25 km kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gościcino
naszej stronie internetowej: http://www.pewik.gdynia.pl/kontakt/biu(21,6 km) i Bolszewo (3,7 km), którą rozpoczęto w 2013 roku. Wartość
ro-obslugi-klienta
inwestycji netto to około 14 mln zł. To także była inwestycja, na którą
Informujemy także, że zakres prac projektowych i budowlanych zależy
uzyskaliśmy częściowe wsparcie środkami unijnymi.
– Tak duże inwestycje PEWIK, w połączeniu z inwestycjami gminnymi od konkretnego przypadku, jednakże wiodącymi przepisami prawa są
postanowienia prawa budowlanego i prawo lokalne -regulamin świadspowodowały, że w ostatnich trzech latach na terenie Gminy Wejherowo powstało blisko 50 km sieci kanalizacji sanitarnej. Zarówno sieć czenia usług uchwalony przez KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni (dowybudowana przez PEWIK GDYNIA, jak i przez Gminę znajduje się stępny na naszej stronie).
– A czy mieszkańcy, którzy użytkują własne ujęcia wody również mogą w eksploatacji Przedsiębiorstwa. Ile osób do tej pory korzystało z siepodłączyć się do kanalizacji?
ci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy, a jakie perspektywy przyOczywiście, tak. W takim przypadku własne ujęcie musi być wyposażołączenia otworzyły się w wyniku zrealizowanych inwestycji?
ne w wodomierz, założony na koszt właściciela nieruchomości. SzczegóDo kanalizacji sanitarnej, wybudowanej przez nas w ramach przedsięłowe warunki przyłączenia i zasady prowadzenia rozliczeń wynikają ze
wzięć finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, przewidywspomnianego regulaminu i zawartych umów.
wane jest przyłączenie nieruchomości zamieszkałych przez około 6100
– Jakie są dalsze plany Spółki w zakresie budowy kanalizacji w Gminie osób. Szacujemy, że dotychczas właściciele przyłączyli nieruchomości zaWejherowo? Czy możemy liczyć na jakieś inwestycje jeszcze w tym mieszkane przez około 3200 osób. Obecnie możliwe jest przyłączanie
roku?
nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w BolszeMiesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 3
NASZA GMINA
PEWIK GDYNIA, działając w porozumieniu z Gminą, złożył kolejny wniosek o dofinansowanie budowy około 7 km kanalizacji sanitarnej w Bolszewie. Koszt inwestycji netto – 3,3 mln zł. Nasza aplikacja została przyjęta i w najbliższych dniach zostanie wszczęte postępowanie przetargowe, a roboty budowlane planujemy zakończyć jeszcze w bieżącym roku.
Przewidujemy, że do tej sieci kanalizacyjnej przed końcem czerwca 2016
roku zostaną przyłączone nieruchomości zamieszkałe przez co najmniej
1100 osób. Uzyskanie tego efektu będzie dużym wyzwaniem dla Spółki i Gminy Wejherowo. Opóźnienie osiągnięcia tego efektu może spowodować konieczność zwrotu całości lub części otrzymanego dofinansowania. Dlatego potrzebne jest utrzymanie i zapewnienie odpowiednio
dużych środków na dofinansowanie przez Gminę przyłączania nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.
– Oprócz dużych inwestycji kanalizacyjnych, Spółka realizuje też mniejsze zadania, odpowiadające na zapotrzebowanie mieszkańców Gminy. Jednym z takich działań była budowa kilku odcinków sieci wodociągowej na terenie Bolszewa w 2014 r. Czy PEWIK planuje kolejne takie zadania, rozwiązujące konkretne, lokalne zapotrzebowania na terenie Gminy Wejherowo?
Jesteśmy w trakcie opracowywania planu inwestycyjnego na lata 20162018. Oczekujemy na propozycje gmin do końca kwietnia. Plan przedstawimy do zatwierdzenia w trzecim kwartale br. Sądzimy, że możliwa
będzie w następnych latach realizacja także innych zadań niż projekty
unijne.
– W ubiegłym roku Spółka oddała do użytku gruntownie zmodernizowane ujęcie i Stację Uzdatniania Wody „Cedron” w Wejherowie. Czy mieszkańcy naszej Gminy również korzystają z wody z tego ultranowoczesnego obiektu?
Sieć wodociągowa w Gminie nie jest obecnie połączona z wejherowskim
systemem wodociągowym. Jednakże, jak powiedziałem wcześniej, granice miast i gmin nie mają dla nas znaczenia. Dlatego też, w celu zapewnienia drugostronnego zasilenia w wodę, przede wszystkim, Gościcina
i Bolszewa, zaprojektowaliśmy magistralę łączącą sieć w Gminie z wejherowskim systemem wodociągowym. Wybraliśmy już wykonawcę robót, który zbuduje wodociąg jeszcze w bieżącym roku.
– A czy w najbliższym czasie planowane są również inwestycje unowocześniające ujęcie wody i stację uzdatniania „Brzozowa” w Gościcinie, zaopatrującą w wodę mieszkańców Gościcina, Bolszewa i innych miejscowości?
Stacja uzdatniania była częściowo zmodernizowana w latach 2006-2007.
Na ujęciu wody odwierciliśmy też niedawno nową studnię, którą zamierzamy niebawem podłączyć.
Wybudowana przed wieloma laty i przejęta od Gminy stacja uzdatniania
produkuje wodę o wymaganej jakości, jednakże nie spełnia standardów
technicznych obowiązujących w Spółce. Dlatego też, zleciliśmy opracowanie dokumentacji projektowej na nową stację, której budowę ujęliśmy w projekcie planu na lata 2016-2018.
– Dziękujemy za rozmowę.
Mam nieruchomość gruntową i co dalej…? część 2
Trochę historii…
Nasz kraj w obecnych granicach
położony jest na terenie gdzie dwa
państwa zaborcze uznały za celowe założenie spisu działek i ich obrazu w formie mapy. Spis ten nazwano „katastrem” (słowo pochodzenia łacińskiego), w Prusach i Austro-Węgrach. Ich założenie wiąże się z reformami podatkowymi. W państwie niemieckim
prace nad założeniem katastru
rozpoczęto w 1775, kiedy patentem królewskim zapoczątkowane
zostały prace pomiarowe i klasyfikacja gruntów. W pruskich prowincjach wschodnich tj. obecne
ziemie północne i zachodnie, kataster wprowadzony został w latach 1861-1864. Natomiast w byłej Monarchii Austro-Węgierskiej
podstawę wprowadzenia klajstru
stanowił patent cesarza Franciszka I o podatku gruntowym z 1817.
Obydwa te systemy obejmują około 54% powierzchni kraju: kataster austriacki 14%, pruski 40%.
Na terenie zaboru rosyjskiego nie
podjęto takich działań. To właśnie
w XIX w. we wspomnianych zaborach pomierzono granice działek,
budynki, użytki (lasy, łąki, grunty
orne, drogi, rowy) i przedstawiono
w formie mapy. Prace te wykona-
no technikami dostępnymi w tamtych czasach. W miarę upływu czasu zwiększano dokładność pomiaru, tworzono dla niektórych terenów nowe dokładniejsze mapy,
aktualizowano na bieżąco spis
właścicieli. Po I wojnie światowej,
Polska która odzyskała niepodległość przejęła w swych granicach
dokumenty z Urzędów Katastralnych i zaczęła je wykorzystywać
dla swoich potrzeb. Po II wojnie
światowej było podobnie. W 1945
r. mieliśmy zatem ziemie po zaborze rosyjskim bez ewidencji gruntów oraz ziemie poniemieckie
i Galicję z katastrem zaborców.
Niestety działania wojenne, a później Urząd Bezpieczeństwa, który niszczył wszystko co niemieckie (palono wówczas mapy i inne
dokumenty pomiarowe) sprawił iż
część materiałów z pomiaru granic została bezpowrotnie stracona. Dla celów gospodarczych palącą wówczas stała się potrzeba założenia jednolitej dla całego kraju
ewidencji gruntów. Pierwsze próby rozpoczęły się zaraz po wojnie,
z różnym skutkiem, jednak dopiero w 1955 wspomnianym na początku artykułu dekretem o ewidencji gruntów i budynków udało się to zrealizować. Tą założo-
4 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
ną wówczas ewidencja posługujemy się do dzisiaj. Jednak zwracam uwagę, a wiele osób pamięta tamte czasy: wykonywane prace nie wiązały się z dokładnym pomiarem, zakopywaniem kamieni granicznych na ustalonych jednoznacznie granicach. Wręcz przeciwnie. Wykorzystano stare mapy
katastralne, które jedynie aktualizowano, a na terenach gdzie brak
było takich map, nawet zdjęcia lotnicze, np. Mazowsze. I jeszcze jedna uwaga: w latach dziewięćdziesiątych głośno było o podatku katastralnym. Planując wówczas podatek od wartości nieruchomości
użyto słowa „kataster”, prawdopodobnie było to nieuprawnione,
natomiast bez wątpienia wzbudziło tyle emocji, że dotychczas kojarzy się z podatkiem zamiast ewidencją gruntów.
Granice nieruchomości.
Na wstępie mała dygresja. Art.
151 Kodeksu Cywilnego mówi, że
„właściciele gruntów sąsiadujących zobowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów (rozdzielanie granicy) oraz
przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych…” – to jednak zapis ten w naszej świadomości nie
istnieje i nie ma w zasadzie obo-
wiązku posiadania wiedzy o dokładnym przebiegu granic, położeniu kamieni granicznych i ich stanu przez właścicieli nieruchomości. Granice nieruchomości podzieliłbym na „znane” (w ewidencji gruntów określane jako „prawne”) oraz „mniej znane”. Te pierwsze to te, gdzie odbywał się ich
pomiar w terenie, zostały zgodnie uznane przez sąsiadów, spisano protokół graniczny, niezależnie
czy działo się to sto czy też dwa
lata temu. Te drugie, to te, o których wiadomo, że są, jednak powyższe warunki (dokładny pomiar, uznanie przez sąsiadów, protokół graniczny, osadzenie znaków
granicznych) nie zostały spełnione, a mapę dla nich sporządzono
w wyniku pomiarów wykonanych
wspomnianymi wcześniej mało
dokładnymi do celów ewidencji
gruntów metodami. Jeśli kupujemy działkę budowlaną to gdzieś
się ona zaczyna i kończy. Ten początek i koniec najczęściej symbolizuje kamień graniczny z krzyżykiem na głowicy, którego środek
jest zawsze wspólny dla wszystkich
sąsiadujących działek. Na Pomorzu kamień graniczny od dawna
był stosowanym znakiem granicznym, w przeciwieństwie do tere-
nr 03 (221)
nów zaboru rosyjskiego, gdzie do
niedawna (jeszcze w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku)
granic w terenie nie oznaczano
albo wcale, lub tylko palikami lub
prętami żelaznymi. Fakt wymienionego sposobu ustalania granic nie oznacza, że są one znane
obecnym właścicielom nieruchomości. Wiele znaków granicznych
zostało z różnych przyczyn zniszczonych. Jednak bardzo duża część
powierzchni naszego kraju nie została pomierzona przy wymienionych powyżej warunkach. Są to te,
których granice nazwałem „mniej
znanymi”. Co wówczas? Wiemy,
że działka ma swój numer, jest
dla niej mapka, ale gdy dojdzie do
szczegółów to nikt, łącznie z właścicielem, nie wie dokładnie gdzie
ona się zaczyna i kończy. Mam tu
na myśli wskazanie punktu granicznego z dokładnością do 10 cm
(takie obowiązują dokładności pomiarowe), a sąsiedzi zgodnie potwierdzą ten fakt. Sytuacje takie
zdarzają się wtedy gdy np. chcemy
działkę ogrodzić lub podzielić ją na
mniejsze części. Należy wówczas
dokładne położenie granic ustalić
z pomocą geodety, który powiadamia o tych czynnościach właścicieli gruntów sąsiednich, następnie w ustalonych punktach zakopać kamienie graniczne i opisać
wszystko w protokole granicznym.
Geodeta korzysta przy tych pracach z map, najlepiej z kopii map
starych, powstałych w czasach zakładania ewidencji, zdając sobie
sprawę, że różnie bywa z ich dokładnością, a sytuacja terenowa
może odbiegać znacznie od tej gdy
tworzono pierwsze mapy. Kłopot
stanowią drogi gruntowe, sprzed
stu lat wąskie tak, że mogła przejechać furmanka, dziś poszerzane
kołami samochodów i równiarkami, położone niejednokrotnie nawet o kilka czy kilkanaście metrów
od pierwotnej lokalizacji. Również
prace ziemne, równanie skarp,
budowa ogrodzeń, nowe budynki, wszystko to trzeba uwzględnić
przy ustalaniu położenia linii granicznych. Nieco więcej o kosztach
nowego podziału opiszemy w kolejnym numerze.
L. Andrzejewski
WYCIĄG Z TARYFY ZA USŁUGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA
ŚCIEKÓW na okres od 01 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r. ŚWIADCZONE PRZEZ GMINĘ WEJHEROWO
zatwierdzonej uchwałą nr 8/2015 z dnia 06 marca 2015 roku Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni.
Ceny za dostawę wody i odbiór ścieków
Rodzaj
usługi
Nr
grupy
Taryfowa grupa odbiorców
Rodzaj ceny/ opłaty
Jedn. Cena netto w zł
miary za jedn. miary
I. USŁUGI ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ
1
Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe,
w tym: za wodę zużytą do zasilania publicznych zdrojów, fontann, do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych oraz na cele przeciwpożarowe.
Cena za dostarczoną wodę
m3
3,65
Cena za odbiór ścieków
m3
4,86
Cena za odbiór nieczystości
ciekłych
m3
7,36
II. USŁUGI ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
1
Wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę
ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi, lub ścieki przemysłowe.
2
Dostawcy nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.
Do cen netto zawartych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług (VAT), w wysokości określonej odrębnymi przepisami.
Pełny tekst taryfy dostępny na stronie internetowej www.kzg.pl i http://www.bip.ug.wejherowo.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo.
WÓJT GMINY WEJHEROWO
Pierwszy w Gminie Punkt Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych oficjalnie otwarty!
2
marca dokonano oficjalnego otwarcia pierwszego na terenie Gminy Wejherowo Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (PZON). Nowy punkt powstał, by zapewnić mieszkańcom Gminy możliwość bezpiecznego, stałego i bezpłatnego przekazania odpadów niebezpiecznych, do których
zaliczamy m.in. niewykorzystane farby, lakiery, zużyte baterie, świetlówki, przeterminowane leki oraz wszelki sprzęt elektryczny i elektroniczny. Mieszkańcy Gminy, korzystając z przywilejów wynikających z członkostwa w Komunalnym Związku Gmin, doczekali nie tylko
otwartego w Bolszewie punktu, lecz co więcej, mają dostęp do pozostałych 10 punktów działających w partnerskich Gminach KZG. Oznacza to, że każdy może nieodpłatnie pozostawić odpady w najdogodniejszym dla siebie punkcie. Warto nadmienić, że w Gminie funkcjonują także dwa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) działające w Łężycach i Kąpinie, w których zostawiać można m.in. odpady zielone i opony. Od dnia wejścia w życie tzw. ustawy śmieciowej, wyniki w selektywnej zbiórce odpadów wśród mieszkańców przerosły oczekiwania i tak w przypadku np. plastiku założone
szacunki przekroczono o 300%. Jak podkreślał Wójt Henryk Skwarło
– z tego względu niezbędne jest działanie na rzecz dalszej aktywizacji
i edukacji w tym zakresie. O tym, że podobne punkty cieszą się ogrom-
nym powodzeniem podczas otwarcia bolszewskiego PZON-u przekonywał natomiast prezes zarządu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” Tadeusz Wiśniewski. Mieszkańców informujemy,
że Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych znajduje się w Bolszewie
przy ul. Szkolnej 52 na terenie byłej szkoły podstawowej. Czynny jest
w każdy wtorek i czwartek (15:00 – 18:00) oraz sobotę (11:00-15:00).
Otwarcie PZON-u zbiegło się z rozpoczęciem wiosennych prac domowych.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 5
NASZA GMINA
Gmina Wejherowo liczy już 23 000 mieszkańców!
M
iło nam poinformować,
że nasz samorząd liczy
już 23 000 mieszkańców! Dowodzi to nie tylko ciągłego wzrostu
gospodarczego Gminy, ale także
poszerzania go w najważniejszy
– kapitał ludzki. Ten fakt uczczono na V Sesji Rady Gminy Wejherowo przez wręczenie wyróżnienia dwudziestotrzytysięcznej
mieszkance Gminy. List gratulacyjny wraz z upominkami z rąk
Wójta odebrała pani Anna Dolna z Łężyc.
Pani Anna Dolna odbiera gratulacje od Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło.
Kładka w ArtParku oraz boisko w Gniewowie na rozpoczęcie
inwestycyjnego sezonu w Gminie Wejherowo
W
iosenna niemal aura sprzyja intensyfikacji działań porządkowych i inwestycyjnych. Do tego rodzaju koniecznych przedsięwzięć zalicza się z pewnością odebrana na początku marca, kładka dla pieszych na kanale ulgi w Bolszewie. Zniszczone i niebezpieczne przejście przez tamtejszy strumień, zastąpione zostało solidnym, betonowym mostkiem o długości prawie 13 m i szerokości
2 m wraz ze stabilnymi poręczami. Inwestycja pochłonęła ok. 100
tys. zł, z czego kwotą 50 tys. zł dofinansowana została w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – LGD „Kaszubska Droga”.
Nie mniej oczekiwanym przedsięwzięciem była budowa kompleksowego boiska sportowego, przystosowanego do gry w piłkę koszykową, siatkową czy tenisową. Na początku marca pojawiło się ono
przy świetlicy wiejskiej w Gniewowie. Poza ogrodzeniem, wyposażone zostało w ławkę, kosz na śmieci oraz stojaki na rowery. Całość inwestycji kosztowała ok. 319 tys. zł, z czego dofinansowanie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosiło ok. 208 tys. zł.
Obie inwestycje odebrane zostały przy udziale wykonawców przez
zastępcę wójta Macieja Milewskiego, pracowników Urzędu Gminy
Wejherowo oraz sołtysa Gniewowa Karola Walkowiaka.
Nowa kładka przysłuży się zwłaszcza uczęszczającym tą drogą uczniom bolszewskiej podstawówki.
Z nowego obiektu cieszą się przede wszystkim najmłodsi mieszkańcy Gniewowa.
Proza i poezja polska na Gminnym Konkursie Recytatorskim
G
minny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej odbył się 19 lutego w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bolszewie.
Wszyscy uczestnicy konkursu popisali się dużymi umiejętnościami recytatorskimi.
6 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
Zgodnie z jego wieloletnią tradycją, wzięły w nim udział uczniowie klas
I-VI szkół podstawowych z terenu gminy Wejherowo. W tym roku do rywalizacji stanęło 12 recytatorów z kategorii klas I-III i tyle samo w kategorii klas IV- VI. Spośród nich komisja, wśród której znaleźli się (w grupie młodszej) st. kustosz działu literatury i prasy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie Grażyna Wirkus
oraz (w grupie starszej) Lilia Wilczyńska – poetka, redaktor naczelna
wejherowskiego oddziału TV Kaszuby, wytypowała osoby najpiękniej
deklamujące prozę i poezję polską. W grupie młodszej tą umiejętnością najlepiej wykazała się Julia Dzięgielewska z SSP Bolszewo. Na drugim miejscu znalazła się Maria Roszman z SSP Orle, a na trzecim Oliwier Przytocki z SSP w NDW. W kategorii klas starszych pierwsze miejsce zdobył Paweł Roszman z SSP Orle, drugie Julia Rompza z SSP Gościcicino, a trzecie Sofia Gawrylak z SSP Bolszewo. Nagrody wszystkim
uczestnikom konkursu wręczyła, wraz z członkiniami komisji, dyrektor
SSP Bolszewo Elżbieta Landowska.
NASZA GMINA
Kabarety, opery, musicale
święto Kobiet w najlepszym wydaniu!
D
zień Kobiet to jedno z najpopularniejszych świąt świeckich w roku.
I chociaż wciąż kojarzone jest z PRL-owskim zwyczajem wręczania
goździków i rajstop, już od dawna organizatorzy podobnych wydarzeń ścigają się w przygotowaniu najatrakcyjniejszego programu dedykowanego
paniom. Przed tym zadaniem stanęła także Gmina Wejherowo. Z tej okazji Wójt Henryk Skwarło oraz dyrektor GOK-u Natasza Sobczak zaprosili
Panie do hali widowiskowo – sportowej w Bolszewie na popołudnie pełne atrakcji.
Hala widowiskowo – sportowa wypełniona była po brzegi!
Z przygotowanych atrakcji zadowoleni byli również Panowie.
Panowie radni dali z siebie naprawdę wszystko.
W kilkugodzinnym programie artystycznym przybyłe z osobami towarzyszącymi kobiety miały okazję zobaczyć cieszący się popularnością kabaret
KOŃ POLSKI, który zaprezentował m.in. skecze z kochaną przez publiczność Helą i Marianem. Nie zabrakło także popisów muzycznych oraz satyr
na wydarzenia polityczne i gospodarcze.
Marian i Hela byli największym hitem tego wieczoru.
Występ grupy OKM również wywołał wśród zebranych salwy śmiechu.
8 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
Po nagrodzonym gromkimi brawami występie, panie mogły udać się do
kawiarenki, gdzie częstowane były kawą i ciastem. Co ważniejsze, w roli
kelnerów tego wieczoru wystąpiła męska część radny Gminy Wejherowo,
w tym radni: Wojciech Kuziel, Krzysztof Wróblewski, Roman Stanisławczyk i Artur Czaja. Tego wieczoru Panowie wręczali także paniom słodkie upominki na pożegnanie. Nim jednak mogli to uczynić, na scenie zaprezentował się duet aktorski z Poznania z programem „Operowo, kabaretowo, musicalowo!”. Podczas tej części Panie mogły usłyszeć aranżacje
znanych utworów z każdego tytułowego gatunku. Uśmiechy na twarzach
Pań nie zniknęły jednak z końcem spektaklu, bowiem tuż po nim, odbyła
się loteria fantowa, w której do wygrania było kilkadziesiąt nagród. Główną nagrodę – sokowirówkę – ufundował i wręczył Wójt Henryk Skwarło.
Wśród pozostałych rozlosowano m.in. vouchery do salonów fryzjerskich
i kwiaciarni, pościele, zestawy ręczników, suszarki, lokówki, czy żelazka.
Kilkugodzinne spotkanie przepełnione było muzyką, żartami, niespodziankami i przede wszystkim uśmiechem na twarzach wszystkich pań!
Wręczanie głównej nagrody w loterii fantowej.
nr 03 (221)
Emerytki i rencistki na kobiecym świętowaniu!
O
tym, że największe gminne stowarzyszenie kobiecością stoi nie
trzeba nikogo przekonywać. Z tego względu, z okazji Dnia Kobiet
męska część Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów przygotowała dla
członkiń szereg atrakcji. Spotkanie, które po raz pierwszy odbyło się
w nowej filii gminnej biblioteki, rozpoczął tradycyjnie prezes Stowarzyszenia – Edmund Bianga. Po przywitaniu i odśpiewaniu hymnu -„Barki”, paniom wręczono tradycyjne goździki i prezenty. Tym razem, nie trafiły one wyłącznie do członkiń stowarzyszenia, ale także zaproszonej do
wspólnego świętowania żeńskiej części Rady Gminy, w tym: v-ce przewodniczącej Urszuli Bolck, Beaty Nowickiej i Lucyny Pranschke. Gościem
specjalnym spotkania była Starościna Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius. Nieco onieśmielony obecnością tylu wyjątkowych kobiet Wójt
Henryk Skwarło przekazał im najserdeczniejsze życzenia, dziękując jednocześnie za cały trud jaki panie wkładają w pielęgnowanie ogniska domowego, a nierzadko także w działania na rzecz Gminy, by wspomnieć
choćby kulinarne wysiłki Kół Gospodyń Wiejskich. Spotkanie przy kawie
i wypiekach umilił zebranym występ duetu „Ostatnie podrygi” z Teatru
Miejskiego w Gdyni. Warto nadmienić, że nieoceniona okazała się także
praca męskiej części stowarzyszenia obsługującej koleżanki.
Każda z kobiet otrzymała symbolicznego goździka.
Starosta Gabriela Lisius dobrze bawiła się wraz z zebranymi Paniami.
KGW Bolszewo z sercem dla Polaków na Litwie
Z
Zbieranie darów sprawiło Paniom z KGW Bolszewo dużo radości.
akończyła się zbiórka darów dla potrzebujących dzieci z partnerskiej gminy Pogiry na Litwie. Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie przez
kilku tygodni przyjmował przybory szkolne, zabawki i książki, które niebawem przekazane zostaną litewskim szkołom, do których uczęszczają polscy
uczniowie. Swoimi dobrymi sercami podzieliły się
już Panie z KGW Bolszewo, które przekazały dyrektor GOK-u Nataszy Sobczak znaczną ilość zebranych
darów. Wśród nich znalazły się książki, gry planszowe, przybory szkolne i góra zabawek. W imieniu obdarowywanych – serdecznie dziękujemy!
Białe Szaleństwo w Kniewie
W
tym roku nie do końca „białe”, ale jak co roku udane. To już tradycja, że ostatniego dnia ferii w Kniewie organizowana jest impreza plenerowa dla mieszkańców pod hasłem „Białe Szaleństwo”.
W tym roku nie udało się zorganizować kuligu, tak jak w poprzednich latach, ale nie przeszkodziło to mieszkańcom w spotkaniu się i spędzeniu
w ciekawy sposób tego dnia.
Impreza organizowana wspólnie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kniewie oraz Salezjańską Fundację „Zwiastowanie” co roku przyciąga, przede
wszystkim najmłodszych mieszkańców sołectwa i okolic.
W zimowe popołudnie nie mogło oczywiście zabraknąć rozgrzewającego ogniska, kiełbasek i słodkiego poczęstunku, a także ciepłej kawy
i herbaty. Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wejherowo udało się
również zakupić upominki, które na zakończenie imprezy wręczono uradowanym najmłodszym uczestnikom. Po tak udanej imprezie pozostaje jedynie zaprosić na kolejne „Białe Szaleństwo” za rok. Do zobaczenia
w Kniewie!
Piotr Syrocki OSP Kniewo
Strażackie pokazy cieszą dzieci z Kniewa od wielu lat.
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 9
NASZA GMINA
Spotkanie autorskie z Ewą Chotomską
16
marca w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo, przy
ul. Reja 9 w Bolszewie gościliśmy Ewę Chotomską - pisarkę, autorkę tekstów piosenek dla dzieci, scenarzystkę, córkę Wandy Chotomskiej i Jerzego Steinmetza.
Ewa Chotomska była scenarzystką programów telewizyjnych skierowanych do najmłodszych: Tik-Tak, Fasola, Domowe przedszkole, Młynek
oraz jest autorką książek Zając poziomka, Kuchenny Alfabet w Zagadkach, Pamiętnik Felka Parerasa. Pani Ewa przebrana jako Ciotka Klotka z programu Tik-Tak zachęcała dzieci do wspólnej zabawy i śpiewu,
którego nie było końca. Dziecięca publiczność była niezwykle aktywna,
odpowiadały na rymowane zagadki przygotowane przez pisarkę, w nagrodę otrzymywały cukierki. Wspólnie odśpiewano piosenki „Każdy ma
jakiegoś bzika” oraz „Szczotka, pasta, kubek”, dla relaksu były ćwiczenia odświeżające ciało i umysł. Z uśmiechami na twarzy oraz z piosenkami na ustach dzieci podziękowały za spotkanie i ustawiły się aby zakupić książkę autorki, by otrzymać autograf. Należy nadmienić, iż spotkanie odbyło się także w Filii nr 2 w Nowym Dworze Wejherowskim,
w którym uczestniczyły klasy III a i III b, a w Filii nr 1 przy ul. Reja 9
w Bolszewie kl. III a,b,c,d. Łącznie 176 osób uczestniczyło w spotkaniu.
Oprac. Janina Borchmann
Kwitnące malarstwo w Gminie Wejherowo
Od
21 do 27 lutego w Gminie Wejherowo odbywał się kolejny
plener malarski! Podobnie jak w latach ubiegłych artyści malarze spotkali się w Dworku „Rajska Góra” w Górze. Tegoroczną inspiracją była dla nich natomiast twórczość Leona Heykego. To zresztą nie
powinno być dla nikogo zaskoczeniem, bowiem rok 2015 w Gminie
Wejherowo ogłoszono rokiem ks. Heykiego. Obrazy inspirowane poematem „Dobrogòst i Miłosława” i poezją ze zbioru „Kaszëbsczé spiewë” wykonali członkowie Koła Pasji Twórczych działającego przy BPGW
w Bolszewie, będący jednocześnie współorganizatorami wydarzenia
wraz z bolszewską Biblioteką Publiczną i Gminą Wejherowo. Patronat
nad wydarzeniem objęło natomiast Bałtyckie Stowarzyszenie „Mare
Nostrum” im. Antoniego Suchanka w Gościcinie, zaś komisarzem pleneru był od lat zaprzyjaźniony z samorządem malarz Maciej Tamkun.
Po owocnie zakończonych pracach nad dziełami, w filii nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo odbyło się podsumowanie połączone
Uczestnicy pleneru z dumą prezentują swoje dzieła.
z wystawą i wręczeniem wyróżnień. W wydarzeniu poza artystami i organizatorami uczestniczyli także radni Beata Nowicka i Wojciech Kuziel.
WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA
26
lutego w Samorządowej Szkole Podstawowej w Gościcinie odbyła się niezwykła uroczystość. Rodzice, dzieci oraz zaproszeni
goście wzięli udział w uroczystym podsumowaniu realizowanego w tej
szkole projektu edukacyjnego UNICEF “WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”. Projekt ten był odpowiedzią
na niezwykle poważny problem rozwoju epidemii chorób w Sudanie Południowym. Miał on na
celu kształtowanie wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, pokazanie, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne, ale także przyjemne oraz zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sudanie Południowym. W ramach akcji uczniowie przygotowywali specjalną,
charytatywną laleczkę UNICEF. W akcję zaangażowali się rodzice, dziadkowie, opiekunowie dzieci - często całe rodziny. Dzięki tej międzypokoleniowej współpracy powstały wspaniałe, niepowtarzalne szmaciane dzieła sztuki. 26 lutego w stołówce szkolnej SSP w Gościcinie odbyła się aukcja oraz kier-
10 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
masz wykonanych laleczek. Przybyli goście wykazali się wielką hojnością oraz sercem. Dzięki nim podczas imprezy zebrano 2555zł - kwota
ta została przekazana na konto UNICEF POLSKA. Podczas uroczystości
odbył się także Koncert Piosenki Dziecięcej w którym udział wzięli uczniowie z klas I-III. Kolejnym
etapem realizacji projektu “WSZYSTKIE KOLORY
ŚWIATA” jest udział w ogólnopolskim konkursie
na najbardziej oryginalną laleczkę UNICEF. Konkurs ten będzie prowadzony na oficjalnym fan page’u projektu „Wszystkie Kolory Świata” na portalu społecznościowym Facebook (www.facebook.
com/UNICEFwszystkiekoloryswiata). Głosowanie:
10.03.2015r. (od godz. 11.00) – 16.03.2015r. (do
godz. 11.00) - prosimy wszystkich o oddanie głosu
na naszą lalkę - mieszkankę Grenlandii. Jeszcze raz
bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, rodzicom, dziadkom oraz nauczycielom, którzy aktywnie włączyli się w akcję UNICEF.
Koordynatorki projektu Zdzisława Fryca Mieczysława Hennig
nr 03 (221)
Kolejna Liga Sołecka za nami!
14
marca w Hali Widowiskowo-Sportowej przy Samorządowym
Gimnazjum w Bolszewie odbyła się ostatnia kolejka Halowej
Ligi Sołeckiej Gminy Wejherowo. W lidze udział wzięło 8 drużyn piłkarskich z terenu Gminy Wejherowo. W okresie od stycznia do marca rozegrano 28 meczów. Do ostatniego spotkania trwała walka o miejsca
na podium. Ostatecznie najlepszą drużyną okazał się Amator Gościcino, drugie miejsce zajął Mark Metal Bolszewo a trzecie również zespół
z Bolszewa Haters. Kolejne miejsca zajęły drużyny-ProFan Gościcino, KS
Kniewo, Kąpino, Pegaz Football Team i Orle .Najlepszym strzelcem ligi
z wynikiem 21 bramek został Mateusz Białk z Amatora Gościcino, najlepszym bramkarzem Adam Klas również z Amatora. Najlepszym zawodnikiem w oczach organizatorów został Paweł Spławiński z Kniewa.
Nagrodę fair play otrzymał Markus Czaja z Orla. Nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Wejherowo, Wiceministra Rolnictwa Kazimierza
Plocke oraz firmę Mark Metal z Bolszewa ,wręczali Wójt Gminy Wej-
Wszystkie drużyny już rozpoczynają przygotowania do rundy wiosennej.
herowo Henryk Skwarło, Przewodniczący Społecznej Rady Sporu radny Wojciech Kuziel oraz Artur Kankowski z Referatu Oświaty i Spraw
Społecznych.
Najlepsi sportowcy wyróżnieni przez Radę Powiatu Wejherowskiego
C
Wspólne zdjęcie nagrodzony sportowców z terenu całego Powiatu Wejherowskiego.
zterech wybitnych sportowców z terenu gminy Wejherowo odebrało statuetki i wyróżnienia za wysokie osiągnięcia przyznawane
przez Radę Powiatu Wejherowskiego. Te wręczyli sportowcom starosta
wejherowski Gabriela Lisius, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Genowefa Słowi oraz Etatowy Członek Zarządu Jacek Thiel. Osobne gratulacje i nagrody wręczył naszym zawodnikom Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, życząc przy tym dalszych, równie spektakularnych
sukcesów. Wśród wielu nagrodzonych tego dnia sportowców i trenerów, reprezentację Gminy Wejherowo stanowili: Klaudia Gelo, trenująca pięciobój lekkoatletyczny, reprezentuje AZS AWFiS z Gdańska; Aleksandra Grubba, również lekkoatletka, odnosząca sukcesy w rzucie dyskiem (AZS AWFiS); Michał Muklewicz – bilardzista, reprezentujący Pool-Bilard Wejherowo oraz Mieczysław Muller, uprawiający radiojachting. Reprezentuje RJK PZPOW Bliza Balexmetal. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!
Uwaga konkursy!
Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie zaprasza do udziału w konkursach:
• X Powiatowo-Gminnym Konkursie Fotograficznym w trzech kategoriach „Biblioteka w oczach małych czytelników” - dla dzieci ze szkół podstawowych; „Czytasz gdzie chcesz lub jak chcesz!” - dla uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; „Moje pasje” - dla dorosłych.
Zdjęcia i wypełnioną Kartę zgłoszeniową należy przesłać pocztą elektroniczną do 8 czerwca 2015 r. na adres mailowy: [email protected]
Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w czwartek 25 czerwca 2015 r. o godz. 16.00, podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w Filii nr 1 biblioteki przy ul. Reja 9 w Bolszewie. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego i książek. Celem konkursu jest: zwizualizowanie pasji czytania i miłości do książek; popularyzacja czytania; prezentacja swoich pasji, jako
formy wyrażania emocji i sposobu na spędzenie wolnego czasu; upowszechnianie i popularyzowanie fotografii jako dziedziny sztuki. Konkurs wpisuje się w obchody 55-lecia istnienia Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo.
Honorowy patronat nad konkursem objęła Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski.
• II Konkursie Literackim o Złote Pióro Wójta Gminy Wejherowo w pięciu kategoriach dla: uczniów ze szkół podstawowych kl. I-IV; uczniów ze
szkół podstawowych kl. V-VI; uczniów ze szkół gimnazjalnych; uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych; dorosłych.
Konkurs ma charakter otwarty. Każdy z jego uczestników zobowiązany jest do wysłania drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub
dostarczenia do siedziby biblioteki osobiście wypełnionej karty zgłoszeniowej oraz do wyboru: zestawu trzech wierszy; opowiadania; innych form
literackich (eseju, reportażu, sztuki teatralnej, itp.) w nieprzekraczalnym terminie do 9 czerwca 2015 r. do godz. 18.00.
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi 19 czerwca 2015 r. o godz. 16.00 w Filii nr 1 biblioteki przy ul. Reja 9 w Bolszewie. Zwycięzcy w każdej kategorii wiekowej otrzymają pamiątkowe statuetki z nazwą konkursu i nagrody w postaci wiecznych piór. Pozostali laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe.
Honorowy patronat nad konkursem objął Henryk Skwarło - Wójt Gminy Wejherowo.
Regulaminy i karty zgłoszeniowe do konkursów są do pobrania na stronie Internetowej biblioteki pod adresem www.bpgw.org.pl
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 11
NASZA GMINA
Kancelaria Radcy Prawnego Kinga Hinc
Profesjonalna pomoc prawna w
sprawach cywilnych, spadkowych,
rodzinnych, gospodarczych, prawa
pracy, prawa administracyjnego


WESELA,PRZYJĘCIA ORAZ INNE
IMPREZY OKLICZNOŚCIOWE

18 |
Ul. Brzozowa 2a,
84-241 Gościcino
Miesięcznik Samorządowy
Gminy Wejherowo
tel.kom.607
775 366
Tel./fax: 58 572 33 83
12 | Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo
www.kancelaria-hinc.pl
[email protected]
nr 03 (221)
nr 1 (208)
Urzędnicze szkiełko i oko (6)
N
ie wszystkim jest znany obowiązek posiadania skrzynki
pocztowej, dlatego też w tym
miesiącu przestawię podstawowe zagadnienia z tym związane.
Właściciel lub współwłaściciele
nieruchomości gruntowych, na
których znajduje się budynek
mieszkalny oraz budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną
nieruchomość są obowiązani
umieścić oddawczą skrzynkę
pocztową. Powyższy obowiązek
uważa się za zrealizowany:
1) w budynkach jednorodzinnych - przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej
przed drzwiami wejściowymi
do budynku lub w ogólnie
dostępnej części nieruchomości;
2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale przez umieszczenie w ogólnie
1000 mm
docieplenia, elewacje
podbitki, deski elewacyjne
tynki maszynowe
płoty
prace brukarskie
adaptacja poddaszy, płyty G-K
szpachlowanie, malowanie
dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych
skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie
samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym
przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.
Skrzynka nie może być dowolna.
Minister właściwy do spraw łączności nie wydał jednak jeszcze
odpowiedniego rozporządzenia
w tej sprawie, co należy uznać
za niepoważne po 14 miesiącach
od wejścia w życie nowej ustawy
prawo pocztowe. W myśl „starych” przepisów, skrzynka powinna spełniać wymagania:
Wielkość
skrzynki
powinna
umożliwiać umieszczenie w niej
przesyłki listowej opakowanej
w kopertę formatu C4 (229 mm
x 324 mm). Pojemność skrzynki
powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłek listowych o
łącznej grubości co najmniej 60
mm. Wymiary otworu wrzutowego skrzynki powinny wynosić:
szerokość: nie mniej niż 230 mm
i nie więcej niż 280 mm - w przypadku skrzynek, w których
przesyłki listowe umieszczane
są krótszą krawędzią przesyłki,
nie mniej niż 325 mm i nie więcej niż 400 mm - w przypadku
skrzynek, w których przesyłki
listowe umieszczane są dłuższą
krawędzią przesyłki; wysokość nie mniej niż 20 mm i nie więcej
niż 40 mm. Konstrukcja otworu
wrzutowego skrzynki powinna
zabezpieczać przed wyjęciem
przesyłki listowej.
Brak skrzynki pocztowej lub
umieszczenie skrzynki nie spełniającej wymagań zagrożony jest
karą od 50 złotych do 10 000
złotych. Ustalając wysokość kary
pieniężnej, Prezes UKE bierze
pod uwagę stopień szkodliwości
czynu. Niejako „przy okazji” informacji o obowiązku posiadania
skrzynek pocztowych, przypominamy o konieczności oznaczenia
nieruchomości numerem, gdyż
firma zajmująca się wywozem
odpadów ma problemy ze znalezieniem konkretnych adresów,
rozwożeniem nowych harmonogramów a szczególnie z szybką
i sprawną realizacją reklamacji.
Podstawa prawna: Ustawa
z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r.
poz. 1529) - art. 40 i 127 oraz
nieobowiązujące już Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 24 września 2003 r. w
sprawie oddawczych skrzynek
pocztowych.
Piotr Czerwiński UG Wejherowo
tel. 503 917 430
2000 mm
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 17
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 13
NASZA GMINA


WESELA,PRZYJĘCIA ORAZ INNE
IMPREZY OKLICZNOŚCIOWE

18
14 || Miesięcznik
Miesięcznik Samorządowy
Samorządowy Gminy
Gminy Wejherowo
Wejherowo
nr 03 (221)
Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo | 15
NASZA GMINA – MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO
Wydawca: Urząd Gminy Wejherowo: Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo, tel./fax 58 677 96 05, e-mail: [email protected]
Łamanie i druk: CARO DESIGN GROUP, 84-230 Rumia, Chełmońskiego 15, tel./fax 58 727 96 97, e-mail: [email protected]
Olga Niemc
Redagują: OlgaRedaguje:
Niemc, Wiesława
Waldowska
Wydawca nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam

Podobne dokumenty

Nasza Gmina Wrzesień 2013

Nasza Gmina Wrzesień 2013 GNIEWOWO, ZBYCHOWO, KĄPINO, NOWY DWÓR WEJHEROWSKI, BIESZKOWICE, RESZKI, ŁĘŻYCE – 12 października 2013 r. ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NASTĄPI OD GODZINY 10.00. Odpady wielkogabarytowe to odpad...

Bardziej szczegółowo

Nasza Gmina czerwiec 2014

Nasza Gmina czerwiec 2014 roku historyczny budżet Gminy Wejherowo. Historyczny, bowiem najwyższy ze wszystkich dotychczasowych, tak po stronie dochodów, jak i wydatków, w tym głównie inwestycyjnych. Miesięcznik Samorządowy ...

Bardziej szczegółowo