koncepcja pracy szkoły - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej

Transkrypt

koncepcja pracy szkoły - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
KONCEPCJA PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MARII KONOPNICKIEJ
W DOPIEWCU
MODEL ABSOLWENTA, WIZJA, MISJA, PRIORYTETY,
CELE I ZADANIA SZKOŁY
I.MODEL ABSOLWENTA
WIEDZA:
Operatywna
Usystematyzowana
Dostosowana do wieku
Trwała
Obejmująca podstawę programową
UCZUCIA I EMOCJE:
Kontroluje emocje
Umie wyrażać swoje uczucia
Postępuje według uznanego
systemu wartości (jest uczciwy,
prawdomówny, życzliwy)
Kieruje się uczuciami miłości
SPRAWNOŚĆ PSYCHO - FIZYCZNA
UMIEJĘTNOŚCI:
Korzysta ze zdobytej wiedzy w życiu
codziennym
Posługuje się zdobyczami techniki,
nauki
Jest nastawiony na własny rozwój
Umie współpracować z grupą
Przestrzega norm kulturalnych
Dba o własne zdrowie i higienę
Szanuje środowisko naturalne
Potrafi zaplanować pracę, naukę
i wypoczynek
Jest aktywny fizycznie
Ma świadomość zagrożeń płynących
z różnych źródeł: hałas, używki,
przemoc, agresja
II. WIZJA SZKOŁY
„Szkoła przyjazna uczniowi,
wspierająca rozwój dziecka –
człowieka, przygotowująca do życia
w dorosłym społeczeństwie”
III. MISJA SZKOŁY
Po co? Dla kogo? Co chcemy robić? W oparciu o jaką bazę i środowisko?
1. Jesteśmy:
Doradcami – przewodnikami
Wychowawcami
Nauczycielami
Wspólnotą
Instytucją służebną wobec środowiska
2. Chcemy:
Zrealizować założenia dotyczące „modelu ucznia – absolwenta”, poprzez jednolite
oddziaływanie szkoła – dom
3. Oferujemy:
Wykwalifikowaną kadrę o wszechstronnych kompetencjach
Naukę i pracę w mało licznych klasach
Koła zainteresowań
Pomoc psychologiczno – pedagogiczną
Poszerzoną naukę języka angielskiego od I klasy
Dobrą bazę
Bogate życie szkoły: wycieczki, zielone szkoły, imprezy środowiskowe, akcje
4. Naszym klientem jest:
Dziecko jako podmiot
Rodzice
Środowisko wiejskie
5. Jesteśmy wyjątkowi, bo:
Naszym priorytetem jest wspieranie rozwoju każdego dziecka – ucznia
Jesteśmy szkołą środowiskową
Mamy wypracowane tradycje, obrzędy i zwyczaje
Promujemy ekologię i ochronę środowiska
6. Wartości dla nas nadrzędne:
Dobro
Prawda
Życzliwość
Tradycja
Piękno
Takt i kultura osobista
tolerancja
IV. PRIORYTETY SZKOŁY
Nasza szkoła jest bezpieczna, przyjazna i zdrowa, promujemy rozwój ucznia – człowieka,
przygotowujemy do życia w dorosłym społeczeństwie, jesteśmy mocno osadzeni w środowisku.
Kim jesteśmy?
Jacy jesteśmy?
Jakie mamy
potrzeby?
Co robimy, by je
rozpoznać?
Jak zaspokajamy
potrzeby?
Jaka jest nasza
filozofia?
Co nas odróżnia
od innych?
1. Jesteśmy szkołą mocno osadzoną w środowisku, nastawioną na współpracę ze
społecznością lokalną, kultywujemy tradycje, nawiązujemy do historii
miejscowości, regionu.
2. Jesteśmy otwarci na zmiany zachodzące w kraju, w Europie, na świecie.
3. Zaspokajamy potrzeby: bezpieczeństwa, akceptacji, zdrowia, rozwoju
wszechstronnego człowieka – ucznia.
4. Jesteśmy otwarci, współpracujemy z rodzicami.
5. Tworzymy warunki realizacji potrzeb, organizujemy sposoby ich realizacji,
mobilizujemy społeczność szkolną i społeczeństwo.
6. Uznajemy prawo każdego człowieka do samostanowienia, nietykalności osobistej
i rozwoju; uznajemy wartości, normy i zasady ogólnoludzkie.
7. Wszyscy się znamy, szanujemy się wzajemnie, jesteśmy sobie życzliwi, wspieramy
się, wspólnie dążymy do wypełnienia naszej wizji.
V. CELE SZKOŁY
1. W dziedzinie edukacji celem szkoły jest:
Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia
Podnoszenie przez nauczycieli kwalifikacji i zdobywanie przez nich kolejnych stopni awansu
zawodowego; podejmowanie działań innowacyjnych
Wspieranie uczniów zdolnych
Specjalistyczna edukacja uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Unowocześnianie wyposażenia szkoły służącego kształceniu
2. W zakresie wychowania i opieki:
Kształtowanie pozytywnych postaw uczniów zgodnie z programem wychowawczym
i profilaktycznym szkoły (poszanowanie tradycji, postawy prozdrowotne)
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci
Kształtowanie postaw proekologicznych
Rozwijanie twórczego potencjału dzieci
Rozwijanie aktywności fizycznej
3. W zakresie współpracy z rodzicami:
Budowanie zasad konstruktywnego partnerstwa na drodze rozwiązywania problemów
wychowawczych
Włączanie rodziców w życie szkoły
Przeprowadzanie tzw. pedagogizacji rodziców w celu poszerzania ich świadomości
wychowawczej
4. W zakresie współpracy ze środowiskiem:
Kultywowanie tradycji bycia szkołą środowiskową, skupiającą mieszkańców
Utrzymanie profilu szkoły jako ośrodka kulturotwórczego
Kontynuowanie udziału w przeprowadzanych akcjach charytatywnych, bycie otwartym na nowe
wyzwania
Współdziałanie z instytucjami użyteczności publicznej, ze stowarzyszeniami itp.
5. W zakresie zarządzania:
Podnoszenie poziomu jakości pracy;
Ustawiczne kształcenie, podnoszenie kwalifikacji
Wykorzystywanie nowoczesnych metod pracy, doskonalenie warsztatu pracy
Nauczanie zgodne z wymogami podstawy programowej
Motywowanie do pracy w zespołach
Inicjowanie i koordynowanie pracy zespołów zadaniowych
VI. ZADANIA SZKOŁY
Tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego
Stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności
i zainteresowań
Kształtowanie postaw ekologicznych i prozdrowotnych
Kształtowanie postaw patriotycznych
Wdrażanie zasad savoir – Viru
Umożliwienie uczniom nauki języków obcych
Rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie
prawdy, dobra i piękna w świecie
Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów
Opieka wychowawcza nad psychofizycznym rozwojem dziecka
Stwarzanie warunków do rozwoju dziecka zdolnego
Wyrównywanie szans edukacyjnych
Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości predyspozycji, talentów i ich twórczego
wykorzystania
Kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji
Przygotowanie wychowanków do rozumienia zasad partnerstwa między uczniami,
nauczycielami, rodzicami i społeczności lokalnej
Zintegrowanie ze środowiskiem lokalnym
Stwarzanie warunków do integralnego traktowania siebie świata i innych ludzi
Wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność i duma narodowa
Uczenie pozytywnego nastawienia wobec niepełnosprawnych
Pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych i radzeniu sobie ze stresem
Kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata (zagrożenia choroby,
zagrożenia płynące z Internetu)
Zapoznanie uczniów z historią regionu, najważniejszymi wydarzeniami i postaciami
dziejów Polski, Europy i świata
Kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, rozróżnienia dobra od zła oraz
wykazania się odwagą cywilną i gotowości do ponoszenia konsekwencji popełnionych
błędów
VII. FORMY REALIZACJI
Organizowanie konkursów przedmiotowych i artystycznych
Indywidualna praca z uczniem zdolnym
Uwzględnienie w programach dydaktyczno –wychowawczych klas programów wyzwalających
aktywność twórczą uczniów
Indywidualna praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi
Organizowanie różnorodnych wydarzeń (spotkań, uroczystości, inscenizacji, wycieczek)
Wyzwalanie przeżyć związanych z obchodami świąt państwowych oraz ważnych
dla kraju rocznic
Prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci)
Współpraca z rodzicami; zebrania z rodzicami, dni otwarte, konsultacje indywidualne
Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne,
Terapeutyczne, gimnastyka korekcyjna
Nauka pływania
Koła zainteresowań
Działalność Małego Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych
Zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli
Zajęcia prowadzone przez specjalistów (pielęgniarka, policjant, psycholog, pedagog, terapeuta)
Zebrania z rodzicami (dni otwarte dla rodziców)
O
Wycieczki klasowe, zielona szkoła
Udział w imprezach okolicznościowych i apelach szkolnych
Udział w akcjach humanitarnych
Udział w akcjach społecznych, i projektach edukacyjnych
Organizacja i udział w imprezach sportowych
Redagowanie gazetki szkolnej
Konkursy przedmiotowe, artystyczne
Indywidualizacja pracy szkolnej i domowej
Korzystanie z Internetu
Akcje ekologiczne
Nauka pływania
Programy profilaktyczne