s1 s2 s3 - Gmina Pietrowice Wielkie

Transkrypt

s1 s2 s3 - Gmina Pietrowice Wielkie
f^{ADA GIVIINlY
':IetroW
j c e \ Ą / iIek i e
UchwatąNr v/.61J2007
Rady Gminy Piet.owiceWielkie
z dnia 12 kwietnia2007
górnych stawek opłatza usługiusuwania
w sprawie : okreś|enia
odpadów z nieruchomości
Na podstawieań' 7 ust' 1 pkt3 i ań' 18 ust.2 pkt 15 i ań' 40 ust. 1 ustawyz dnia8 marca1990
t o samorządziegminnym(tj. Dz' U' z 2001 r Nr 142, poz. 1591:z 2002 r Nr 23 poz.220'Nr 62
poz.558,Nr 113po2.984,Nr 153 po2.1271,Nr 214 poz.18'06;
z2OO3t. nr 80 po2.717,Nr '162poz.1568;
z 2004t' N| 116poz' 1203;z 2005 r' Nr 172 poz'1441; z 2006|' Ńr 17 poz'128)oraz art' 3 i ań. 6 ust.2
,1996r' o ut|-zymaniu
i 4 ustawyz dnia 13 września
czystości
i porządkuw gminach(tj. Df' U' z 2005r'
Nr 236,poz.2008)i art.I ustawyz dnia 5lipca 2001r. o cenachDz. U. Nr97, poz. 1050; z 2002 r Nr
144 poz.12o4z 2003t. Nr 137 po2.1302z 2OO4r.N. 96 poz.959,Nr 210 poz.2l35)Na wnio8ekWójta Gminy Pietrowicewie|kie
Rada cm:ny PietrowiceWielkie
uchwala:
s1
lJsta|a3ię górne stawkiopłatponoszonychprzez whścicie|i
n'eruchomości
za usługiodbieraniaodpadów
komuna|nych
w następujących
wysokościach:
a)
o)
z kubłówo poj' 120L- 5,20złbrutto
z kubłóWo poj' 240L - 9'80 z| brulto
z konteneróW
na odpadybudowlaneo po' 1100L.42,00złbrutto
s2
powierzasię WójtowiGminy.
WykonanieuchwBły
s3
3iłY*;-,"n"o''
W życiepo upływie
14 dniod dnia ogłosfeniaw Dzien.likuU|zędowyrnWojewódfwa
z.eAPRfEWo0N|cZĄcEG0

Podobne dokumenty