regulamin wynagrodzenia pracownikow niepedagogicznych ZSS

Transkrypt

regulamin wynagrodzenia pracownikow niepedagogicznych ZSS
Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych
w Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze
Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U.2014.1202 t.j.), rozporządzenia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U.2014.1786j.t.) oraz ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2014.1502 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole
Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze, zwany dalej regulaminem, określa:
a) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia
zasadniczego
b) wymagania kwalifikacyjne,
c) warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania premii i nagród;
d) warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego i dodatku funkcyjnego;
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
a) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz.U.2014.1202 t.j.);
b) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
(Dz.U.2014.1786 t.j.);
c) Kodeksie pracy - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
Pracy (Dz.U. 2014.1502 z późn. zm.)
d) pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników niepedagogicznych
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Zespole Szkół Specjalnych
w Kamiennej Górze
e) placówce – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze
§3. Wymagania kwalifikacyjne pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach
określa tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do regulaminu.
§ 4.1. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie zasadnicze stosownie do zajmowanego
stanowiska i posiadanych kwalifikacji zawodowych.
2. Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy wynagrodzenie
zasadnicze przysługuje w wysokości proporcjonalnej do tego wymiaru.
3. Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk określa załącznik
Nr2 do regulaminu.
§ 5.1. Dodatek funkcyjny przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku głównego
księgowego;
2. Dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor placówki w wysokości od 10% do 80%
najniższego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 6.1. Dodatek specjalny przyznaje pracownikowi dyrektor placówki z tytułu okresowego
zwiększenia obowiązków lub powierzenia dodatkowych zadań.
Strona 1 z 5
2.
Dodatek specjalny przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20%
i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dodatek specjalny może zostać przyznany
pracownikowi w wysokości wyższej niż określona w ust. 2.
3. Dodatek specjalny przyznawany jest na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące.
4. Prawo do dodatku specjalnego gaśnie pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym pracownik zaprzestał wykonywania zadań lub obowiązków,
o których mowa w ust. 1.
§ 7.1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród dla
pracowników w wysokości 1% środków przewidzianych na wynagrodzenia osobowe
pracowników placówki, przyznanych placówce przez organ prowadzący na kolejny rok
budżetowy.
2. Fundusz nagród może być podwyższony przez dyrektora placówki w ramach
posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników.
3. Decyzję o przyznaniu pracownikowi nagrody podejmuje dyrektor placówki.
4. Nagrodę przyznaje się pracownikowi za szczególne osiągnięcia zawodowe.
5. Nagrodę wręcza się pracownikowi w Dniu Edukacji Narodowej.
6. Nagroda wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
§ 8.1. W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
przyznawanych placówce przez organ prowadzący na kolejny rok budżetowy, dyrektor
placówki może stworzyć fundusz premiowy w wysokości 30% planowanego funduszu płac
z przeznaczeniem na premie dla pracowników.
2. Wysokość premii ustala indywidualnie dyrektor placówki.
3. Premia nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia zasadniczego otrzymywanego przez
pracownika.
4. Premia może być przyznana pracownikowi, który właściwie wykonuje swoje obowiązki,
a w szczególności za:
a) wykonywanie prac na polecenie przełożonych lub z własnej inicjatywy,
wykraczających poza zakres obowiązkowych czynności pracownika;
b) utrudnioną pracę własną;
c) podnoszenie wydajności pracy;
d) wykonywanie prac z własnej inicjatywy, służących dobru placówki;
e) wydajną, kreatywną i operatywną pracę;
f) wprowadzenie usprawnień i innowacji mających na celu istotną poprawę warunków
pracy i funkcjonowania placówki.
5. Premię wypłaca się w dniu wypłaty wynagrodzenia.
6. Premia przysługuje za okres usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.
§ 9.1. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się z dołu do ostatniego roboczego dnia każdego
miesiąca przelewem na konto bankowe wskazane przez pracownika, po uzyskaniu jego
pisemnej zgody.
2. Wynagrodzenie przysługuje za pracę faktycznie wykonaną.
3. Za czas nie wykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko
wówczas, gdy przepisy tak stanowią.
Strona 2 z 5
§ 10. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy ustawy
o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników
samorządowych, przepisy ustawy Kodeks pracy oraz inne przepisy prawa pracy.
§ 11. Wszelkie zmiany w regulaminie wynagradzania wprowadza się w formie pisemnej
w trybie obowiązującym dla jego ustalania.
§ 12. Przed dopuszczeniem do pracy pracownik zapoznaje się z regulaminem wynagradzania,
a oświadczenie pracownika o zapoznaniu zostaje dołączone do jego akt osobowych.
§ 13. Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia
ogłoszenia pracownikom placówki.
Strona 3 z 5
zał. Nr 1 do Regulaminu wynagradzania
pracowników niepedagogicznych zatrudnionych
w Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze
Wykaz stanowisk pracowników administracji i obsługi
Lp.
stanowisko
minimalna
grupa
wynagrodzenia
zasadniczego
minimalne wymagania
kwalifikacyjne
wykształcenie
oraz
staż pracy
umiejętności
(w latach)
zawodowe
XVI
według odrębnych przepisów
V
średnie1)
-
średnie1)
podstawowe
i kurs dla palaczy
c.o.
średnie
zawodowe
zasadnicze
zawodowe2)
podstawowe
średnie
zawodowe
-
Stanowiska kierownicze urzędnicze
1.
główny księgowy
Stanowiska urzędnicze
2.
referent
Stanowiska pomocnicze i obsługi
4.
pomoc administracyjna
III
5.
palacz c.o.
IV
6.
konserwator
V
VI
7.
8.
9.
10.
starszy konserwator
sprzątaczka
pomoc nauczyciela
psycholog
11.
12.
logopeda
pielęgniarka
I
VI
XIV
XIV
XI
zasadnicze
zawodowe2)
podstawowe4)
podstawowe4)
według
odrębnych
przepisów
wyższe3)
według
odrębnych
przepisów
-
3
-
Stanowiska, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robót
publicznych lub prac interwencyjnych
10.
11.
pracownik II stopnia wykonujący
zadania w ramach robót
publicznych lub prac
interwencyjnych
X
pracownik I stopnia wykonujący
zadania w ramach robót
publicznych lub prac
interwencyjnych
wyższe
5
VI
wyższe
średnie
wyższe
średnie
wyższe
4
5
2
4
-
V
średnie
2
VIII
VII
1) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do
stanowisk urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych stosownie do opisu stanowiska
2) Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.
3) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk
urzędniczych i kierowniczych stanowisk urzędniczych, na których stosunek pracy nawiązano na podstawie umowy o pracę,
a także wymagania określone w ustawie stosownie do opisu stanowiska.
4) Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności.
Strona 4 z 5
zał. Nr 2 do Regulaminu wynagradzania
pracowników niepedagogicznych zatrudnionych
w Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze
Tabela wynagrodzenia zasadniczego:
Kategoria
zaszeregowania
Minimalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego
w zł
Maksymalny poziom
wynagrodzenia zasadniczego
w zł
I
1 100,00
1 900,00
II
1 120,00
2 000,00
III
1 140,00
2 100,00
IV
1 160,00
2 200,00
V
1 180,00
2 600,00
VI
1 200,00
2 700,00
VII
1 220,00
2 800,00
VIII
1 240,00
2 900,00
IX
1 260,00
3 100,00
X
1 280,00
3 300,00
XI
1 300,00
3 600,00
XII
1 350,00
3 900,00
XIII
1 400,00
4 100,00
XIV
1 450,00
4 400,00
XV
1 500,00
4 700,00
XVI
1 550,00
5 000,00
XVII
1 600,00
5 300,00
XVIII
1 650,00
5 600,00
XIX
1 700,00
5 900,00
Strona 5 z 5