Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytet Śląskiego

Transkrypt

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytet Śląskiego
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16 Rektora Uniwersytet Śląskiego w Katowicach
z dnia 28 stycznia 2015 r.
...................................................
(imię/imiona i nazwisko)
ZTP
...................................................
(nr albumu)
...................................................
(kierunek studiów)
...................................................
(specjalność)
...................................................
(tryb i poziom studiów)
.................................................................
(imię i nazwisko właściwego prodziekana)
.................................................................
(nazwa wydziału/jednostki dydaktycznej)
ZGŁOSZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ
Proszę o przyjęcie zgłoszenia/aktualizacji* tematu pracy dyplomowej
(licencjackiej/inżynierskiej/magisterskiej)*
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
(temat pracy dyplomowej)
Praca będzie wykonana pod kierunkiem .....................................................................................
(tytuł/stopień naukowy/zawodowy, imię i nazwisko promotora)
w ..................................................................................................................................................
(nazwa jednostki dydaktycznej: Instytut/Katedra/Zakład)
.................................................................
(podpis studenta/studentki)
Potwierdzam wybór / uzgodnienie wymienionego powyżej tematu pracy dyplomowej.
.................................................................
(data i podpis promotora)

Podobne dokumenty