Plik pdf, 187.46 KB - Sąd Okręgowy w Radomiu

Transkrypt

Plik pdf, 187.46 KB - Sąd Okręgowy w Radomiu
Radom, dnia ………………………………..……………………..
(pieczęć wpływu)
………………………………………………………………..….
(imię i nazwisko lub nazwa składającego)
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
(adres do korespondencji)
tel………………………………………………………………………
email:…………………………………………………………………
SĄD OKRĘGOWY
w Radomiu
Wydział ……………………………………………………
Sygnatura akt ……………………
Wnoszę
o
wydanie
zgody
na
wykonanie
fotokopii
kart
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………..………………
podpis
ADNOTACJE URZĘDOWE1 (wypełnia Sąd)
Dekretacja:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
data
podpis
UWAGI………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
Wykonano:
UWAGI:
1
Druk SO Radom BOI – 3

Podobne dokumenty