Analiza finansowa - czyli jak banki analizują Twój wniosek kredytowy

Transkrypt

Analiza finansowa - czyli jak banki analizują Twój wniosek kredytowy
ANALIZA FINANSOWA
CZYLI JAK BANKI ANALIZUJĄ TWÓJ WNIOSEK KREDYTOWY
Przygotowywałeś kiedyś wniosek kredytowy dla banku? Jeśli tak, to wiesz, że to nie jest prosta
sprawa. Banki wymagają bardzo dużo informacji, danych finansowych w celu przeprowadzenia
analizy ekonomiczno- finansowej? Ale jak wygląda bankowa analiza? Czy jest w niej coś
szczególnego? Czy faktycznie wymaga dostarczenia do banku tony dokumentów?
SZKOLENIE PROWADZI:
Wieloletni pracownik banku. Przez kilka lat pracował jako analityk kredytowy i doradca klienta. Prowadził
skomplikowane konsorcjalne kredyty inwestycyjne, analizował wnioski klientów z różnych branż . Obecnie
jest decydentem kredytowym i Menedżerem Wydziału Oceny Ryzyka Kredytowego w jednym z banków
komercyjnych. Jest równocześnie trenerem wewnętrznym w banku
i szkoli doradców i analityków
kredytowych z zakresu analizy kredytowej, produktów kredytowych i regulacji kredytowych. Od kilku lat
współpracuje z Międzynarodową Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach. Prowadzi zajęcia m.in. na
studiach podyplomowych z analizy finansowej. Dużym atutem trenera jest bardzo duża praktyka zawodowa
i łatwość w przekazywaniu wiedzy.
CELE SZKOLENIA:
Proponowane szkolenie ma na celu
przedstawienie
najważniejszych elementów bankowej analizy
ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa, na które wyniki finansowe banki zwracają szczególną uwagę
oraz które wskaźniki finansowe są bardzo lubiane i wykorzystywane przez banki.
PO SZKOLENIU UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU:
Analizy bilansu i rachunku zysków i strat
Analizy Cash flow
Analizy wskaźnikowej
Analizy przedsięwzięć inwestycyjnych
Oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
ADRESACI SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest do
dyrektorów finansowych, kierowników działów finansów , głównych
księgowych i ich zastępców, pracowników działów finansowo-księgowych
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1. Sprawozdanie finansowe jako źródło danych do analizy działalności przedsiębiorstwa
2. Aktywa bilansu jako podstawowe źródło informacji o majątku firmy i sposobach jego finansowania
3. Pasywa bilansu i zestawienie zmian w kapitale własnym jako źródła informacji o sposobach
finansowania majątku
4. Rachunek zysków i strat jako informacje o efektach działalności
5. Analiz przepływów środków pieniężnych (Cash Flow)
6. Metody badania zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
7. Ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
8. Ocena płynności finansowej
www.jkrtraining.pl
JKR Training Spółka Jawna Iwona Mazelanik, Jarosław Drzazga
40-750 Katowice, ul. Pierwiosnków 24
NIP: 6312572040, REGON: 241019056
Numer KRS: 0000314432 przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kontakt:
e-mail: [email protected]
fax: 032/ 380 71 13
kom.: 608 052 658, 602 296 887
9. Analiza struktury majątkowej i źródeł finansowania
10. Analiza zadłużenia i zdolności firmy do spłaty długu
11. Analiza wskaźnikowa
12. Ocena sprawności zarządzania kapitałem obrotowym
13. Ocena przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych
14. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej
15. Ocena ryzyka branżowego przedsiębiorstwa
16. Czynniki makro kształtujące ocenę przedsiębiorstwa
METODY SZKOLENIOWE:
Wykład, pogadanka, warsztaty
MIEJSCE SZKOLENIA:
Do uzgodnienia
TERMIN SZKOLENIA:
Do uzgodnienia
CENA SZKOLENIA : 590 zł netto / os.
Dla szkoleń zamkniętych – Do uzgodnienia
Cena obejmuje:
uczestnictwo w zajęciach,
materiały szkoleniowe,
przerwy kawowe,
zaświadczenie ukończenia szkolenia,
konsultacje po szkoleniu.
Warunki uczestnictwa
Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie skanu karty zgłoszenia na adres mailowy:
[email protected] lub faksem na nr: 032/ 380 71 13 oraz dokonanie wpłaty nie później niż 7
dni przed rozpoczęciem szkolenia przelewem na konto bankowe:
Credit Agricole 97 1940 1076 3085 3463 0000 0000
Prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa.
Informacja o zakwalifikowaniu na szkolenie zostanie przekazana drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Warunki rezygnacji
Rezygnacja ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia,
wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%. Nieobecność na szkoleniu
nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za udział.
www.jkrtraining.pl
JKR Training Spółka Jawna Iwona Mazelanik, Jarosław Drzazga
40-750 Katowice, ul. Pierwiosnków 24
NIP: 6312572040, REGON: 241019056
Numer KRS: 0000314432 przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kontakt:
e-mail: [email protected]
fax: 032/ 380 71 13
kom.: 608 052 658, 602 296 887