ciśnieniomierz

Transkrypt

ciśnieniomierz
1
TV PRODUCTS sp. z o.o.-dystrybutor
Kraj pochodzenia: Chiny
TV PRODUCTS sklep wysyłkowy
ul. Parkowa 12
43-365 Wilkowice
tel. 033 / 817 41 98
tel./fax 033 / 817 41 97
CIŚNIENIOMIERZ
Instrukcja obsługi
UWAGA
Aparat nie jest przeznaczony do celów medycznych lub diagnostycznych. Instrukcja
obsługi nie zastępuje fachowej porady. Aparatu nie wolno używać do stawiania diagnoz.
W przypadku problemów zdrowotnych należy niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem.
1. Informacje o ciśnieniu krwi
Serce nieustannie pracuje jak pompa. Krew przy tym jest transportowana do systemu arterii i
zaopatruje ciało w tlen.
Pod pojęciem ciśnienia krwi należy rozumieć ciśnienie krwi na ściany naczyń krwionośnych.
Górne ciśnienie - ciśnienie skurczowe - ciśnienie krwi przy skurczu serca
Dolne ciśnienie - ciśnienie rozkurczowe - ciśnienie krwi wracającej do serca przy rozkurczu
Wahanie wartości ciśnienia krwi – jest prawidłowe. Wartości ciśnienia zmieniają się w
ciągu dnia. W trakcie dnia wartości te są zwykle wyższe niż wieczorem. O północy ciśnienie
krwi jest najniższe, wzrastać zaczyna około 3 godz. rano.
2. Dlaczego warto wykonywać pomiar ciśnienia krwi w domu?
Pomiar ciśnienia krwi w szpitalu czy u lekarza może odbywać się przy pobudzeniu
emocjonalnym i z tej przyczyny pomiar może nie być prawidłowy. Istnieje także wiele
czynników (wewnętrznych czy zewnętrznych), które mogą wpływać na wartości ciśnienia
krwi. Poszczególne pomiary pokazują tylko wartości chwilowe, miarodajne informacje można
uzyskać tylko na podstawie szeregu pomiarów w ciągu kilku dni o jednakowej porze dnia.
Takim sposobem uzyskane wyniki tworzą podstawowe ciśnienie krwi. Dlatego ważne jest
dokonywanie pomiaru ciśnienia w domu.
Klasyfikacja ciśnienia krwi według Światowej Organizacji Zdrowia WHO
Normy do określenia wysokiego lub niskiego ciśnienia bez względu na wiek zostały
wyznaczone przez Światową Organizacją Zdrowia WHO.
Diastolic blood presure – ciśnienie skurczowe mmHg
Systolic blood presure – ciśnienie rozkurczowe mmHg
NORMAL – OPTYMALNE CIŚNIENIE
HIGH NORMAL – NADCIŚNIENIE
HYPERTENSION – HIPERTONIA
Zmiany ciśnienia krwi
Wartości ciśnienia zmieniają się w zależności od pory dnia
czy pory roku. W trakcie dnia wartości te są wyższe niż
wieczorem. O północy ciśnienie krwi jest najniższe, wzrastać
zaczyna około 3 godz. rano. Zmiany te występują częściej u
osób z hipertonią.
(hipertonia = chorobliwie podwyższone ciśnienie tętnicze
krwi)
Model HL888AA
2
Poniższy wykres przedstawia wahanie wartości
ciśnienia krwi w przeciągu całego dnia. Pomiary
są wykonywane co 5 minut. Gruba linia oznacza
sen, podwyższenie ciśnienia krwi o 4 godzinie po
południu (punkt A) i o 12 godzinie po południu
(punkt B) odpowiada zwiększonemu wysiłkowi.
Blood pressure mmHg – Ciśnienie krwi mmHg
Time – czas
3. Ważne uwagi przed uruchomieniem aparatu
• 5-10 minut przed pomiarem ciśnienia
zrelaksować się.
• Usiąść i podczas procesu mierzenia nie
poruszać się i nie rozmawiać.
• Mankiet umocować na rękę na poziomie
serca.
Model HL-168
• Jeśli nie można podczas mierzenia
siedzieć, położyć się na plecach i ułożyć
rękę dłonią do góry. Mankiet umocować
na poziomie serca.
• Wartości pomiarów nieustannie się
zmieniają.
Nieznaczne
zmiany
warunków
wewnętrznych
czy
zewnętrznych
(jedzenie,
picie,
rozmawianie,
podniecenie,
przyśpieszony
oddech,
warunki
klimatyczne itd.) prowadzą do kołysania
ciśnienia krwi.
• Mierzenie powinno się wykonywać
zawsze na tej samej ręce (zazwyczaj
lewej). Różnica ciśnienia w prawej i
lewej ręce może wynosić nawet 40
mmHg.
•
•
•
•
W przerwie między pomiarami
powinno się odczekać co najmniej 3
minuty,
w
przeciwnym
razie
wartości
pomiarów mogą być niedokładne.
Wybór
odpowiedniej
wielkości
mankietu jest bardzo ważny dla
uzyskania bezbłędnych wyników
pomiaru.
Mankiet,
który
jest
wyposażeniem
urządzenia,
jest
przeznaczony dla osób dorosłych.
Aparat nie jest odpowiedni dla osób
cierpiących na zaburzenia rytmu serca
(arytmia).
Aparatu nie powinno się używać w
pobliżu
silnego
pola
elektromagnetycznego
(telefon
komórkowy, kuchenka mikrofalowa
itd.).
Obr. 4
3
• Jeśli aparatu nie używa się przez dłuższy okres czasu należy wyjąć baterie.
4. Opis aparatu (Obr. 3)
1. WYŚWIETLACZ LCD
2. KONEKTOR
3. MANKIET
4. GNIAZDKO
5. START/STOP
6. RECALL – WYWOŁANIE PAMIĘCI
7. SET– REGULACJA
8. MODE – WYBÓR FUNKCJI
9. BATERIE (nie wchodzą w skład kompletu)
10. PRZENOŚNE PUDEŁKO
5. Wymiana baterii
• Otworzyć pokrywę komory na baterie w spodzie aparatu
i przesunąć ją w kierunku wskazanym strzałką.
• Włożyć 4 sztuki baterii 1,5 V wielkości AA. Sprawdzić
biegunowość.
• Założyć pokrywę.
Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii należy baterie
natychmiast wymienić na nowe. Akumulatory 1,2 V są niewskazane z
powodu niskiego napięcia.
Przy niszczeniu zużytych baterii lub całego aparatu, postępować
według obowiązujących przepisów dot. neutralizacji tego typu
odpadów.
Model HL888AA
Model HL-168
6. Założenie mankietu ciśnieniomierza
• Założyć mankiet na rękę. Dolna krawędź mankietu powinna
znajdować się 1-2 cm powyżej łokcia.
• Rękę położyć dłonią do góry na stole razem z gumowym
wężem.
• Pomiaru dokonywać zawsze na tej samej ręce.
• Pomiaru dokonywać na gołej ręce, podniesiony rękaw nie
powinien zatrzymywać krążenia krwi (nie może być ciasny).
• W przypadku pobrudzenia mankietu, należy odłączyć go
od aparatu, wyprać ręcznie w wodzie z dodatkiem mydła o pH
neutralnym, wypłukać w zimnej wodzie i zostawić aż do
całkowitego wyschnięcia. Dbać o to, by do węża nie dostała się
woda. Mankietu nigdy nie prasować.
• Ramię powinno być ciasno objęte mankietem.
• Mankietu nie nakładać zbyt ciasno lub zbyt luźno, przy
prawidłowym nałożeniu za mankiet można wsunąć palec.
7. Opis znaków na wyświetlaczu
Znak nawyświetlaczu
Stan/Powód
Rozwiązanie
Tętno
Podczas mierzenia: znak
miga, jeżeli tętno jest
aktualnie badane
Kontynuować mierzenie.
4
Słabe baterie
Błąd podczas mierzenia
Napięcie baterii jest bardzo
niskie lub pozycja baterii
jest nieodpowiednia
Wymienić baterie.Sprawdzić
biegunowość.
Nie udaje się zmierzyć
dokładnej wartości.
Nacisnąć START/STOP
i powtórzyć pomiar. Skontrolować
mocowanie mankietu (według
instrukcji). Podczas mierzenia nie
poruszać się i nie rozmawiać.
8. Pomiar
A. Umiejscowić 4 szt. baterii AA alkalicznych:
a. Otworzyć pokrywę baterii.
b. Postępować według rysunku.
c. Za 3 sekundy pojawią się wszystkie znaki na wyświetlaczu.
d. Pojawi się: MONTH 1, DATE 1, HOUR 12, MINUTE 0.
B. Ustawienie miesiąca, daty i czasu:
a. Nacisnąć klawisz MODE (miga MONTH).
b. Nacisnąć klawisz SET i zadać odpowiedni miesiąc (1, 2, 3, ... 12).
c. Znów nacisnąć klawisz MODE (miga DATE.)
d. Nacisnąć klawisz SET i zadać odpowiednią datę.
e. Znów nacisnąć klawisz MODE (miga HOUR).
f. Nacisnąć klawisz SET i zadać odpowiednią godzinę (1, 2, 3, ... 12).
g. Znów nacisnąć klawisz MODE (miga MINUTE).
h. Nacisnąć klawisz SET i zadać odpowiednią minutę (0, 1, 2, ... 59)
i. Znów nacisnąć klawisz MODE dla potwierdzenia odpowiedniego czasu
j. (na wyświetlaczu pojawi się właściwy miesiąc, data, godzina i minuta).
C. Uruchamianie aparatu
a. Założyć mankiet na rękę.
b. Usiąść na krześle w odpowiedniej pozycji. Wyprostować się.
c. Nacisnąć klawisz START/STOP. W przeciągu 3 sekund pojawi się na wyświetlaczu:
888. Następnie pojawi się aktualny czas. Symbol mierzenia zacznie pulsować i aparat
rozpocznie automatyczne pompowanie powietrza do mankietu, póki nie osiągnie
odpowiedniego poziomu. Rozpoczyna się pomiar ciśnienia krwi. Podczas mierzenia
nie wolno rozmawiać ani poruszać się.
d. Kiedy ciśnienie w mankiecie osiągnie odpowiedni poziom, zacznie powoli spadać.
Podczas badania tętna, będzie migał sygnał wykrywania wartości tętna (serce).
e. Mierzenie potrwa około 1 minuty i zmierzone wartości pojawią się na wyświetlaczu.
D. Zapamiętanie danych, wywołanie i kasowanie
a. Zapamiętanie danych:
Zmierzone wartości (ciśnienie skurczowe oraz rozkurczowe i tętno) razem z czasem i
datą są zapamiętywane automatycznie. Pojemność pamięci pozwala na
przechowywanie 60 ostatnio zmierzonych wartości. Po 60-tym mierzeniu aparat
automatycznie wymaże najstarsze dane i zastąpi je aktualnymi.
b. Wywołanie danych:
1. Nacisnąć klawisz RECALL. Jeżeli wcześniej nie zostały wykonane żadne
pomiary pamięć jest pusta.. Jeżeli są dane w pamięci, na wyświetlaczu pojawią
się ostatnio zmierzone wartości do 1 minuty (skurczowe ciśnienie,
rozkurczowe ciśnienie i tętno razem z datą i czasem).
2. Odczytanie następnej partii zapamiętanych danych: nacisnąć znów klawisz
RECALL. Pomiary są ponumerowane. Kiedy nastąpi 99. mierzenie, aparat się
automatycznie przełączy na aktualny czas.
3. Przerwanie czytania danych z pamięci: nacisnąć klawisz START/STOP.
c. Kasowanie danych:
1. Wyjąć i znów włożyć baterie.
5
2. Po naciśnięciu RECALL nie pojawią się żadne dane.
E. Wymiana baterii
Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się znak „słaba bateria (Obr. 4)”, znaczy to, że baterie są słabe
i powinno się je wymienić na nowe. Należy używać baterii zgodnego typu. Nie należy też
mieszać nowych baterii z starymi.
10. Konserwacja
Do czyszczenia aparatu użyć zwilżonej szmatki z dodatkiem delikatnego płynu do
czyszczenia. Wysuszyć suchą szmatką.
Do czyszczenia nie wolno używać benzyny lub innych drażniących środków czyszczących.
Jeśli aparatu nie używa się przez dłuższy okres czasu należy wyjąć baterie.
11. Przechowywanie
Zawsze po użyciu należy ciśnieniomierz włożyć do przenośnego opakowania. Aparatu nie
wolno wystawiać na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, wysokie temperatury i wilgoć.
Aparatu nie wolno przechowywać w ekstremalnych warunkach cieplnych (mniej niż –20 º C
lub więcej jak 60 º C).
12. Zapobieganie nieprawidłowemu działaniu ciśnieniomierza
Nie należy przekręcać mankietu.
Nie pompować mankietu bez potrzeby, dopóki nie jest założony na rękę.
Nie rozmontowywać i nie wymieniać jakiejkolwiek części ekranu czy mankietu.
Chronić przed upadkiem i przed silnymi uderzeniami.
13. Ważne uwagi
Ciśnieniomierz jest przeznaczony dla osób dorosłych. Nie wolno używać aparatu w
przypadku zranienia nadgarstka/przedramienia. Jeżeli mankiet nieustannie się pompuje,
należy go otworzyć lub odczekać kilka sekund, zanim na wyświetlaczu pojawi się ERROR i
aparat wyłączy się automatycznie.
14. Dane techniczne
Model nr.: HL-168 lub HL888AA
Metoda pomiaru: oscylomatryczna
Zasięg pomiaru: ciśnienie 0-300 mmHg, tętno 40-199 uderzeń w minucie
Dokładność kalibracji: ciśnienie +/- 3 mmHg, tętno +/- 5 %
Obniżanie ciśnienia w mankiecie: automatyczna wydechowa pompa powietrzna
Nadmuchiwanie mankietu: automatyczna wydechowa pompa powietrzna
Wyświetlacz: LCD (cyfrowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny)
Pomiary: ciśnienie rozkurczowe i skurczowe i tętno
Pamięć: HL-168: 99 pomiarów, HL888AA – 60 pomiarów
Rozmiary aparatu: 70 x 72 x 29 (w x sz x g)
Waga: HL-168: 130 g z bateriami, HL888AA – 265 g z bateriami
Rozmiar mankietu: na obwód nadgarstka 135 – 195 mm
Temperatura robocza: +10 º C do + 40 º C
Relatywna wilgotność robocza: 30 – 80 %
Temperatura przechowywania: -20 º C do + 60 º C
Relatywna wilgotność przechowywania: 10 – 95 %
Źródło zasilania: HL-168: 2 x AAA (3.0V) baterie alkaliczne, HL888AA: 4 szt. AA (6.0V
DC) baterii lub zasilacz sieciowy wejście: 11W, 230 V, wyjście: 6V, 1A, automatyczny
wyłączenie po 1 min.
Żywotność baterii: HL-168: około 250 pomiarów, HL888AA: 300 pomiarów (przy
częstotliwości pomiarów 2 x dziennie)
6
Dodatki: HL-168: przenośne opakowanie, instrukcja obsługi, 2 szt. AAA baterii,
HL888AA: zasilacz, przenośne opakowanie, instrukcja obsługi, mankiet z pompką.
Dane techniczne mogą być zmienione w technicznie udoskonalonym aparacie.
UWAGA:
Dane o poprawności pomiarów zostały potwierdzone przez laboratorium medyczne w
Tajwanie. Oznaczenie urządzenia znakiem CE - odpowiada normie EC 93/42/EEC.
Urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi jest zgodne z normami europejskimi EN1060 cz. 1 oraz
EN1060 cz. 2. Urządzenie spełnia wszystkie warunki EMC według IEC 60601-1-1-2. Uwaga:
urządzenie nie jest przeznaczone do inwazyjnych pomiarów ciśnienia krwi u dzieci lub
dorosłych. Jest przeznaczone do nieinwazyjnego mierzenia ciśnienia u dorosłych.