Oświadczenie odstąpienia od zakupu

Transkrypt

Oświadczenie odstąpienia od zakupu
………………………….
(miejscowość i data)
Oświadczenie odstąpienia od zakupu
Imię i nazwisko*:………………………………………………………………….………………………………………………………………
Adres zamieszkania*: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nr rachunku bankowego*: …………………………………………………………………………………………………………………..
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy zakupu blendera/robota kuchennego** marki BOSCH,
model ………………………*
zakupionego w dniu ……………………..* .
Oświadczam również, że zapoznałem się z regulaminem akcji „Satysfakcja gwarantowana”
i zwracam urządzenie zgodnie z jego zasadami.
………………………………………..
(czytelny podpis)
*Pole wymagane
**Niepotrzebne skreślić

Podobne dokumenty