Szczegółowe wyniki rankingu najlepszych firm

Transkrypt

Szczegółowe wyniki rankingu najlepszych firm
Najskuteczniejsze
firmy doradcze
RANKING
44
Najskuteczniejsze firmy doradcze
RANKING
Najskuteczniejsze firmy doradcze
- Klasyfikacja ogólna
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
1. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych
2. PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.
3. Accreo Taxand sp. z o.o.
4. Euro-Direct Consulting Arkadiusz Do³ba
5. Grupa Kapita³owa „Business Consulting Group” sp. z o.o.
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
1. Agrainvest sp. z o.o.
2. DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych sp. z o.o.
3. PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.
3. Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego
4. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych
5. ADM Consulting Group
Dotacje dla ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
1. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych
2. Grupa Kapita³owa „Business Consulting Group” sp. z o.o.
3. METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.
4. DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych sp. z o.o.
5. Accreo Taxand sp. z o.o.
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
1. DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych sp. z o.o.
2. Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego
3. ADM Consulting Group
4. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych
5. Euro Invest Group
Dotacje dla du¿ych przedsiêbiorstw
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
www.fundusze-europejskie.pl
Administracja publiczna
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
1. PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.
2. Euro-Direct Consulting Arkadiusz Do³ba
3. BAJOR CONSULTING
4. Faber Consulting sp. z o.o.
5. A1 Europe sp. z o.o.
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
1.PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.
2. BAJOR CONSULTING
3. AMT Partner sp. z o. o.
4. Grupa Ergo sp. z o.o.
5. Faber Consulting sp. z o.o.
Program Operacyjny Innowacyjna
Gospodarka
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
1. Accreo Taxand sp. z o.o.
2. ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe sp. z o.o. sp. k.
3. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych
4. Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego
5. PNO Consultants sp. z o.o.
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
1. Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego
2. DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych sp. z o.o.
3. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych
4. Lech Consulting
5. Sekwencja Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Consulting sp. k.
Program Operacyjny Infrastruktura
i Œrodowisko
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
1. Accreo Taxand sp. z o.o.
2. ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe sp. z o.o. sp. k.
3. PNO Consultants sp. z o.o.
4. Faber Consulting sp. z o.o.
5. PWB sp. z o.o.
1. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych
2. Accreo Taxand sp. z o.o.
3. METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.
4. PWB sp. z o.o.
5. Grupa Kapita³owa „Business Consulting Group” sp. z o.o.
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
1. PNO Consultants sp. z o.o.
1. Faber Consulting sp. z o.o.
2. Accreo Taxand sp. z o.o.
3. Fundacja EURO-MOST
4. Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST sp. z o.o.
5. ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe sp. z o.o. sp. k.
1. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych
2. METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.
3. Accreo Taxand sp. z o.o.
3 PWB sp. z o.o.
4. Grupa Kapita³owa „Business Consulting Group” sp. z o.o.
4. PNO Consultants sp. z o.o.
4. Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST sp. z o.o.
5. Faber Consulting sp. z o.o.
5. Fundacja EURO-MOST
www.fundusze-europejskie.pl
RANKING
Regionalne Programy Operacyjne
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
1. PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.
2. Euro-Direct Consulting Arkadiusz Do³ba
3. Faber Consulting sp. z o.o.
4. BAJOR CONSULTING
5. A1 Europe sp. z o.o.
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
1. PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.
2. DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych sp. z o.o.
3. ADM Consulting Group
4. Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego
4. STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych
5. Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo, £osko sp. j.
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
1. Grupa Kapita³owa „Business Consulting Group” sp. z o.o.
2. HRP Czernecka, Jaszczyñski sp. j.
3. DGA S.A.
4. Mazowieckie Centrum Szkoleñ sp. z o.o.
5. Studio Doradztwa Europejskiego
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
1. Biuro Doradcze DOBRY-PROJEKT Joanna Kasprzak-D¿yberti
2. HRP Czernecka, Jaszczyñski sp. j.
3. Project Consulting
4. Grupa Kapita³owa „Business Consulting Group” sp. z o.o.
5. DGA S.A
5. Mazowieckie Centrum Szkoleñ sp. z o.o.
Najskuteczniejsze firmy doradcze
45
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
1. Grupa Kapita³owa „Business Consulting Group” sp. z o.o.
2. Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. z o.o.
3. Agrainvest sp. z o.o.
4. DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych sp. z o.o.
5. Euro Invest Group
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
1. Agrainvest sp. z o.o.
2. Euro Invest Group
3. Grupa Kapita³owa „Business Consulting Group” sp. z o.o.
4. DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych sp. z o.o.
5. Fundacja EURO-MOST
Rozwój Polski Wschodniej
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
1. Euro-Direct Consulting Arkadiusz Do³ba
2. PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
1. Euro-Direct Consulting Arkadiusz Do³ba
2. PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.
46
Najskuteczniejsze firmy doradcze
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Najskuteczniejsze firmy doradcze – Klasyfikacja ogólna
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa firmy
WysokoϾ dotacji
zakwalifikowanych
do dofinansowania (w mln z³)
1
STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych
824,89
2
PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.
634,61
3
Accreo Taxand sp. z o.o.
553,75
4
Euro-Direct Consulting Arkadiusz Do³ba
510,39
5
Grupa Kapita³owa „Business Consulting Group” sp. z o.o.
477,23
6
Faber Consulting sp. z o.o.
431,00
7
PWB sp. z o.o.
317,59
8
METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.
275,02
9
A1 Europe sp. z o.o.
272,17
10
ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe sp. z o.o. sp. k.
267,95
11
BAJOR CONSULTING
256,40
12
DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych sp. z o.o.
242,57
13
PNO Consultants sp. z o.o.
240,49
14
Tomas Consulting T. Perkowski sp. j.
209,00
15
Grupa Ergo sp. z o.o.
189,05
16
Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego
180,00
17
Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST sp. z o.o.
168,25
18
AMT Partner sp. z o. o.
156,21
19
ADM Consulting Group
147,82
20
Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. z o.o.
144,44
21
Grupa Doradcza ALTIMA sp. z o.o.
142,57
22
Perspektive s.c. J.Pawluæ-Halecka, A.¯y³uk-Czapiewska, Z.Barski
132,46
23
POLINVEST sp. z o.o.
121,00
24
Prozped Consulting Piotr Rozpêdek
117,15
25
Fundacja EURO-MOST
115,78
26
DGA S.A.
113,25
27
EDORADCA sp. z o.o.
105,99
www.fundusze-europejskie.pl
RANKING
Najskuteczniejsze firmy doradcze
28 Euro Invest Group
105,85
29 TechMaster ¯ywiec
104,65
30 ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe Szczepan Brzeski
90,80
31 INNOVA CONSULTING
90,40
32 Europejskie Centrum Przedsiêbiorczoœci sp. z o.o.
88,71
33 Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
85,00
34 GRUPA DORADCZA PRIMUS S.C. TOMASZ LONDOÑSKI,
SZYMON GRZÊDZIÑSKI, KAROL TOMASZEWSKI
83,46
35 Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieœlak & Kordasiewicz
81,64
36 Nizielski & Borys Consulting sp. z o.o.
76,09
37 Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo, £osko sp. j.
72,35
38 ZAGA Fundusze Europejskie
71,90
39 Agrainvest sp. z o.o.
68,25
40 Sekwencja Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Consulting sp. k.
54,69
41 CAPITAL PARTNER
51,12
42 Collect Consulting sp. z o.o.
45,12
43 NEXUM sp. z o.o.
42,47
44 Infor Training sp. z o.o.
39,98
45 CORE sp. z o.o.
36,82
46 P4P CONSULTING SP. Z O.O.
35,53
47 Lech Consulting
35,50
48 Bochiñski Consulting Daniel Bochiñski
34,62
49 HRP Czernecka, Jaszczyñski sp. j.
31,55
50 Najda Consulting
31,11
51 KBZ Consulting sp. z o.o.
29,60
52 PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.
29,00
53 MCG S.A.
27,48
54 Mazowieckie Centrum Szkoleñ sp. z o.o.
26,50
55 Studio Doradztwa Europejskiego
20,62
56 Pegaz Group sp. z o.o.
16,89
57 Eurodoradca
16,10
58 Biuro Doradcze DOBRY-PROJEKT Joanna Kasprzak-D¿yberti
15,68
59 Mediator Group S.A.
15,60
60 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
13,65
47
48
Najskuteczniejsze firmy doradcze
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Najskuteczniejsze firmy doradcze – Klasyfikacja ogólna
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa firmy
Iloœæ projektów
zakwalifikowanych
do dofinansowania
1
Agrainvest sp. z o.o.
532
2
DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych sp. z o.o.
178
3
PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.
149
3
Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego
149
4
STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych
112
5
ADM Consulting Group
107
6
Faber Consulting sp. z o.o.
86
7
Euro Invest Group
80
8
Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. z o.o.
78
9
Grupa Kapita³owa "Business Consulting Group" sp. z o.o.
77
10
PWB sp. z o.o.
74
11
Tomas Consulting T. Perkowski sp. j.
69
11
Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego Lendo, £osko sp. j.
69
12
Lech Consulting
67
13
BAJOR CONSULTING
65
14
Grupa Ergo sp. z o.o.
60
15
ZAGA Fundusze Europejskie
59
16
METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.
57
17
AMT Partner sp. z o.o.
56
18
Biuro Doradcze DOBRY-PROJEKT Joanna Kasprzak-D¿yberti
56
19
Fundacja EURO-MOST
55
20
ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe Szczepan Brzeski
54
21
GRUPA DORADCZA PRIMUS S.C. TOMASZ LONDOÑSKI,
SZYMON GRZÊDZIÑSKI, KAROL TOMASZEWSKI
52
22
Grupa Doradcza ALTIMA sp. z o.o.
50
23
Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.
49
24
TechMaster ¯ywiec
48
www.fundusze-europejskie.pl
RANKING
Najskuteczniejsze firmy doradcze
25 Euro-Direct Consulting Arkadiusz Do³ba
46
26 INNOVA CONSULTING
42
27 NEXUM sp. z o.o.
40
28 EDORADCA sp. z o.o.
39
29 Collect Consulting sp. z o.o.
36
30 A1 Europe sp. z o.o.
33
31 Prozped Consulting Piotr Rozpêdek
30
31 Sekwencja Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Consulting sp. k.
30
32 HRP Czernecka, Jaszczyñski sp.j.
28
33 PNO Consultants sp. z o.o.
26
33 Perspektive s.c. J.Pawluæ-Halecka, A.¯y³uk-Czapiewska, Z.Barski
26
34 Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieœlak & Kordasiewicz
25
35 Infor Training sp. z o.o.
24
35 KBZ Consulting sp. z o.o.
24
35 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
24
36 DGA S.A.
23
36 Pegaz Group sp. z o.o.
23
37 Accreo Taxand sp. z o.o.
22
38 Najda Consulting
21
39 Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST sp. z o.o.
20
39 CAPITAL PARTNER
20
39 Project Consulting
20
39 Biuro Projektów Europejskich
20
40 P4P CONSULTING SP. Z O.O.
15
40 Master Marketing Piotr Bogucki
15
41 ABBEYS Europejskie Doradztwo Finansowe sp. z o.o. sp. k.
14
41 Centrum Rozwoju Gospodarczego
14
42 Mazowieckie Centrum Szkoleñ sp. z o.o.
13
42 Eurodoradca
13
43 CORE sp. z o.o.
12
43 PM Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.
12
44 Nizielski & Borys Consulting sp. z o.o.
10
45 MCG S.A.
9
45
9
Studio Doradztwa Europejskiego
45 K&K Consulting
9
49
50
Najskuteczniejsze firmy doradcze
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Dotacje dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa firmy
WysokoϾ dotacji
zakwalifikowanych
do dofinansowania
(w mln z³)
Przyk³adowy projekt
1
STRATEGOR Wielkopolskie
Centrum Ekspertyz
Finansowych
727,70
Utworzenie innowacyjnego centrum badawczo-diagnostycznego chorób oczu
– Instytut Jaskry sp. z o.o.
2
Grupa Kapita³owa „Business
Consulting Group” sp. z o.o.
308,70
Stacja Kontroli Pojazdów w XXI wieku - podnoszenie profesjonalizmu kadry.
3
METROPOLIS Doradztwo
Gospodarcze sp. z o.o.
250,49
Budowa elektrowni biogazowej Buczek.
4
DC Consultant Centrum Analiz
i Ekspertyz Ekonomicznych
sp. z o.o.
242,57
Udzia³ w Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2011
organizowanych w Poznaniu w terminie 19-22.10.2011 r.
5
Accreo Taxand sp. z o.o.
224,98
Budowa nowego zak³adu produkcji pasz i koncentratów dla zwiêrz¹t o najwy¿szej
jakoœci w opraciu o innowacyjn¹ technologiê produkcji.
6
PWB sp. z o.o.
222,49
Budowa parku naukowo-technologicznego w miejscowoœci D¹browa. Eureka
Technology Park Sp. z o.o.
7
Europejskie Centrum
Doradztwa Finansowego
164,36
Stworzenie portalu spo³ecznoœciowego EcoFace.pl .
8
ADM Consulting Group
135,58
Wprowadzenie 1 nowej i 1 ulepszonej us³ugi poprzez zakupienie innowacyjnych
urz¹dzeñ i maszyn w celu wzmocnienia konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa X.
9
EDORADCA sp. z o.o.
101,88
Opracowanie wzoru u¿ytkowego innowacyjnego elementu z bran¿y produkcji maszyn
i urz¹dzeñ stolarskich.
10 Euro Invest Group
100,57
Wdro¿enia technologii ICT w celu œwiadczenia e-us³ug w zakresie obs³ugi systemu
wczesnego wykrywania zagro¿eñ w halach stalowych.
11 PNO Consultants
Spó³ka z o.o.
96,31
Wdro¿enie technologii wytwarzania innowacyjnego w³ókna TOFIC oraz p³yt gumowo
– poliuretanowych.
12 Europejskie Centrum
Przedsiêbiorczoœci sp. z o.o.
85,86
Profesjonalni i skuteczni–projekt dla pracowników bran¿y telekomunikacyjnej.
13 Faber Consulting sp. z o.o.
84,40
Wzrost atrakcyjnoœci regionu poprzez utworzenie nowego produktu turystycznego.
14 ABBEYS Europejskie
Doradztwo Finansowe
sp. z o.o. Sp. k.
79,12
brak danych
15 ZAGA Fundusze Europejskie
67,50
Budowa obiektu instytucji otoczenia biznesu – Opolskie Centrum Wysokich
Technologii na rzecz Zrównowa¿onego Rozwoju.
16 Fundacja EURO–MOST
61,33
Wzrost miêdzynarodowej konkurencyjnoœci Oxyline Sp. z o.o. poprzez wdro¿enie
innowacyjnej technologii produkcji pó³masek filtruj¹cych.
17 Zachodniopomorska Grupa
Doradcza sp. z o.o.
60,40
Uruchomienie nowych linii produkcyjnych do rusztowañ i drabin w Akala Faraone
Sp. z o. o.
18 CAPITAL PARTNER
51,12
brak danych
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Najskuteczniejsze firmy doradcze
19 Zachodnie Centrum
Konsultingowe EURO INVEST
sp. z o.o.
47,69
Wdro¿enie systemu zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 wraz z informatycznym
systemem zarz¹dzania informacj¹.
20 Centrum Doradztwa
Europejskiego i Finansowego
Lendo, £osko sp. j.
45,17
Centrum SPA i park rekreacji w Sile k/Olsztyna.
21 Beskidzkie Biuro
Consultingowe SA
41,80
Wdro¿enie nowych wzorów u¿ytkowych w systemach okienno–drzwiowych
i roletowych.
51
22 A1 Europe sp. z o.o.
40,23
Rozwój i podniesienie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa.
23 Sekwencja Spó³ka
z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹
Consulting sp. k.
39,80
Wdro¿enie e-platformy, usprawniaj¹ce procesy biznesowe firmy Fabelo sp. z o.o.
24 Tomas Consulting
T. Perkowski sp. j.
31,60
Budowa i uruchomienie nowoczesnej elektrowni wiatrowej przez firmê PHU Wileczek.
25 CORE sp. z o.o.
30,36
Budowa przedsiêbiorstwa produkcji innowacyjnych modu³ów fotowoltaicznych
z cienkich ogniw krzemowych.
26 Lech Consulting
28,5
Rozbudowa hotelu Gazdówka w ¯o³êdowie.
27 P4P CONSULTING SP. Z O.O.
28,06
WielokulturowoϾ + InnowacyjnoϾ + Turystyka = Sukces.
28 MCG S.A.
27,48
Opracowanie i wdro¿enie technologii produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów
poprodukcyjnych.
29 ART OF FINANCE Doradztwo
Biznesowe Szczepan Brzeski
27,15
Przystosowanie obiektu zabytkowego oraz budynków poprzemys³owych w celu
Utworzenia Zespo³u Hotelowego przy szybie zjazdowym Kopalni Soli w Bochni.
30 PROGRESS CONSULTING
SP. Z O.O.
17,13
Budowa ma³ej elektrowni wodnej Grodzisko na rzece Skawie w km 8 + 880
w miejsowoœci Grodzisko.
31 KBZ Consulting sp. z o.o.
15,09
Zwiêkszenie konkurencyjnoœci PARMAX poprzez wprowadzenie do oferty nowych
produktów: drzwi z drewna litego oraz klejonki ³¹czonej na mikrowczepy.
32 DGA S.A.
13,98
Akademia Doœwiadczonego Menad¿era.
33 Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach
13,65
Rozbudowa istniej¹cego Przedsiêbiorstwa GardenLe Tomasz Lebuda prowadz¹ca
do wprowadzenia na rynek nowych us³ug.
34 Collect Consulting sp. z o.o.
13,57
Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
35 NEXUM sp. z o.o.
12,75
Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa BACHA SPORT z Gliwic dziêki rozbudowie
infrastruktury lokalowej.
36 Master Marketing
Piotr Bogucki
12,01
Zwiêkszenie zdolnoœci produkcyjnych i magazynowych w celu uruchomienia produkcji
„Kosiarki wierzby energetycznej” w ZM Metaltech w Miros³awcu.
37 Agrainvest sp. z o.o.
11,50
Stworzenie Platformy internetowej oferujacej us³ugi wygasaj¹ce w czasie 7 dni.
38 Biuro Doradcze
DOBRY–PROJEKT
Joanna Kasprzak–D¿yberti
10,75
Podnoszenie kwalifikacji pracowników Spó³dzielni Pionier.
39 Pegaz Group sp. zo.o.
10,70
brak danych
40 GRUPA DORADCZA
PRIMUS S.C. TOMASZ
LONDOÑSKI, SZYMON
GRZÊDZIÑSKI, KAROL
TOMASZEWSKI
9,34
GOTOwanie po warmiñsku, czyli kulinarny rejs po regionalnych przysmakach.
41 Najda Consulting
7,14
Rozszerzenie zakresu us³ug i wzmocnienie konkurencyjnoœci kliniki Aesthetic Med.
poprzez zakup sprzêtu medycznego do zaawansowanych zabiegów w zakresie
przewlek³ej niewydolnoœci ¿ylnej.
42 Centrum Rozwoju
Gospodarczego
6,87
Utworzenie innowacyjnego centrum obróbki kamienia.
43 Studio Doradztwa
Europejskiego
5,84
Akademia Projektów.
44 Biuro Projektów Europejskich
5,75
Zakup wyposa¿enia Szko³y Rodzenia szans¹ na wzrost konkurencyjnosci firmy.
45 Perspektive s.c.
J.Pawluæ–Halecka,
A.¯y³uk-Czapiewska, Z.Barski
5,01
DOTKNIJ SZTUKI – innowacyjne metody sprzeda¿y w galerii XXI wieku.
52
Najskuteczniejsze firmy doradcze
RANKING
WysokoϾ dotacji
zakwalifikowanych
do dofinansowania
(w mln z³)
Nazwa firmy
www.fundusze-europejskie.pl
Przyk³adowy projekt
46 PM Doradztwo Gospodarcze
sp. z o.o.
4,70
Uruchomienie Pensjonatu „Wodohraj” wraz z us³ugami towarzysz¹cymi
w G³adyszowie Gmina Uœcie Gorlickie.
47 Taxpoint
4,42
brak danych
48 FPL sp. z o. o
4,38
Rozwój kompetencji spo³ecznych w MŒP.
49 Grupa Doradcza ALTIMA .
sp. z o.o
4,13
Zintegrowany system zarz¹dzania przedsiêbiorstwem Inter Project s.c.
w Wodzis³awiu Œl¹skim.
50 Project Consulting
3,60
Zintegrowany system zarz¹dzania przedsiêbiorstwem Inter Project s.c.
w Wodzis³awiu Œl¹skim.
Dotacje dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa firmy
Iloœæ projektów
zakwalifikowanych
do dofinansowania
Przyk³adowy projekt
1
DC Consultant Centrum
Analiz i Ekspertyz
Ekonomicznych sp. z o.o.
178
Udzia³ w Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2011
organizowanych w Poznaniu w terminie 19–22.10.2011 r.
2
Europejskie Centrum Doradztwa
Finansowego
144
Stworzenie portalu spo³ecznoœciowego EcoFace.pl.
3
ADM Consulting Group
103
Wprowadzenie 1 nowej i 1 ulepszonej us³ugi poprzez zakupienie innowacyjnych
urz¹dzeñ i maszyn w celu wzmocnienia konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa X.
4
STRATEGOR Wielkopolskie
Centrum Ekspertyz Finansowych
102
Utworzenie innowacyjnego centrum badawczo–diagnostycznego chorób oczu
– Instytut Jaskry sp. z o.o.
5
Euro Invest Group
78
Wdro¿enia technologii ICT w celu œwiadczenia e–us³ug w zakresie obs³ugi systemu
wczesnego wykrywania zagro¿eñ w halach stalowych.
6
PWB sp. z o.o.
70
Budowa parku naukowo–technologicznego w miejscowoœci D¹browa. Eureka
Technology Park Sp. z o.o.
7
Grupa Kapita³owa „Business
Consulting Group” sp. z o.o.
69
Stacja Kontroli Pojazdów w XXI wieku – podnoszenie profesjonalizmu kadry.
8
Zachodniopomorska Grupa
Doradcza sp. z o.o.
61
Uruchomienie nowych linii produkcyjnych do rusztowañ i drabin w Akala Faraone
sp. z o. o.
9
ZAGA Fuusze Europejskie
58
Budowa obiektu instytucji otoczenia biznesu – Opolskie Centrum Wysokich
Technologii na rzecz Zrównowa¿onego Rozwoju.
9
Tomas Consulting T. Perkowski
sp. j.
58
Budowa i uruchomienie nowoczesnej elektrowni wiatrowej przez firmê PHU Wileczek.
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Najskuteczniejsze firmy doradcze
53
10
Centrum Doradztwa
Europejskiego i Finansowego
Lendo, £osko sp. j.
57
Centrum SPA i park rekreacji w Sile k/Olsztyna.
11
METROPOLIS Doradztwo
Gospodarcze sp. z o.o.
51
Budowa elektrowni biogazowej Buczek.
11
Lech Consulting
51
Rozbudowa hotelu Gazdówka w ¯o³êdowie.
12
ART OF FINANCE Doradztwo
Biznesowe Szczepan Brzeski
41
Przystosowanie obiektu zabytkowego oraz budynków poprzemys³owych w celu
Utworzenia Zespo³u Hotelowego przy szybie zjazdowym Kopalni Soli w Bochni.
12
Agrainvest sp. z o.o.
41
Stworzenie Platformy internetowej oferuj¹cej us³ugi wygasaj¹ce w czasie 7 dni.
13
EDORADCA sp. z o.o.
38
Opracowanie wzoru u¿ytkowego innowacyjnego elementu z bran¿y produkcji maszyn
i urz¹dzeñ stolarskich.
14
NEXUM sp. z o.o.
32
Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa BACHA SPORT z Gliwic dziêki rozbudowie
infrastruktury lokalowej.
15
Fundacja EURO–MOST
30
Wzrost miêdzynarodowej konkurencyjnoœci Oxyline sp. z o.o. poprzez wdro¿enie
innowacyjnej technologii produkcji pó³masek filtruj¹cych.
16
Sekwencja Spó³ka z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹ Consulting
sp. k.
29
Wdro¿enie e–platformy, usprawniaj¹ce procesy biznesowe firmy Fabelo sp. z o.o.
17
A1 Europe sp. z o.o.
28
Rozwój i podniesienie konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa.
18
Collect Consulting sp. z o.o.
25
Doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej
dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
19
Faber Consulting sp. z o.o.
24
Wzrost atrakcyjnoœci regionu poprzez utworzenie nowego produktu turystycznego.
19
Beskidzkie Biuro Consultingowe
S.A.
24
Wdro¿enie nowych wzorów u¿ytkowych w systemach okienno–drzwiowych
i roletowych.
19
Regionalna Izba Gospodarcza
w Katowicach
24
Rozbudowa istniej¹cego Przedsiêbiorstwa GardenLe Tomasz Lebuda prowadz¹ca
do wprowadzenia na rynek nowych us³ug.
20
KBZ Consulting sp. z o.o.
23
Zwiêkszenie konkurencyjnoœci PARMAX poprzez wprowadzenie do oferty nowych
produktów: drzwi z drewna litego oraz klejonki ³¹czonej na mikrowczepy.
21
22
Podnoszenie kwalifikacji pracowników Spó³dzielni Pionier.
22
Biuro Doradcze DOBRY–PROJEKT
Joanna Kasprzak–D¿yberti
CAPITAL PARTNER
20
brak danych
22
Pegaz Group sp. zo.o.
20
brak danych
22
Biuro Projektów Europejskich
20
Zakup wyposa¿enia Szko³y Rodzenia szans¹ na wzrost konkurencyjnosci firmy.
23
GRUPA DORADCZA PRIMUS
S.C. TOMASZ LONDOÑSKI,
SZYMON GRZÊDZIÑSKI,
KAROL TOMASZEWSKI
18
GOTOwanie po warmiñsku, czyli kulinarny rejs po regionalnych przysmakach.
24
Master Marketing Piotr Bogucki
15
Zwiêkszenie zdolnoœci produkcyjnych i magazynowych w celu uruchomienia
produkcji „Kosiarki wierzby energetycznej” w ZM Metaltech w Miros³awcu.
25
Centrum Rozwoju Gospodarczego
14
Utworzenie innowacyjnego centrum obróbki kamienia.
26
P4P CONSULTING SP. Z O.O.
12
WielokulturowoϾ + InnowacyjnoϾ + Turystyka = Sukces.
26
Najda Consulting
12
Rozszerzenie zakresu us³ug i wzmocnienie konkurencyjnoœci kliniki Aesthetic
Med. poprzez zakup sprzêtu medycznego do zaawansowanych zabiegów
w zakresie przewlek³ej niewydolnoœci ¿ylnej.
27
PNO Consultants sp. z o.o.
11
Wdro¿enie technologii wytwarzania innowacyjnego w³ókna TOFIC oraz p³yt gumowo-poliuretanowych.
27
Grupa Doradcza ALTIMA
sp. z o.o.
11
Zintegrowany system zarz¹dzania przedsiêbiorstwem Inter Project s.c.
w Wodzis³awiu Œl¹skim.
28
Accreo Taxand sp. z o.o.
10
Budowa nowego zak³adu produkcji pasz i koncentratów dla zwiêrz¹t o najwy¿szej
jakoœci w opraciu o innowacyjn¹ technologiê produkcji.
28
Infor Training sp. z o.o.
10
Budowanie œwiadomoœci marki oraz przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstwa
„Vortumnus” Sp. z o.o. na arenie miêdzynarodowej poprzez uczestnictwo
w miêdzynarodowych targach w Nitrze na S³owacji.
29
MCG S.A.
9
Opracowanie i wdro¿enie technologii produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów
poprodukcyjnych.
29
Perspektive s.c.
J.Pawluæ–Halecka,
A.¯y³uk–Czapiewska, Z.Barski
9
DOTKNIJ SZTUKI – innowacyjne metody sprzeda¿y w galerii XXI wieku.
54
Najskuteczniejsze firmy doradcze
RANKING
Iloœæ projektów
zakwalifikowanych
do dofinansowania
Nazwa firmy
www.fundusze-europejskie.pl
Przyk³adowy projekt
29
Kancelaria Doradztwa
Gospodarczego
Cieœlak & Kordasiewicz
9
Zakup us³ug doradczych w celu pozyskania zewnêtrznego finansowania innowacyjnej
inwestycji.
30
PROGRESS CONSULTING
SP. Z O.O.
8
Budowa ma³ej elektrowni wodnej Grodzisko na rzece Skawie w km 8 + 880
w miejsowoœci Grodzisko.
30
K&K Consulting
8
Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesu wymiany danych
pomiêdzy przedsiêbiorstwem morele.net i partnerami.
Dotacje dla du¿ych przedsiêbiorstw
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa firmy
WysokoϾ dotacji
zakwalifikowanych
do dofinansowania
(w mln z³)
Przyk³adowy projekt
1
Accreo Taxand sp. z o.o.
328,77
Dywersyfikacja produkcji poprzez wdro¿enie innowacyjnych rozwi¹zañ technologicznych.
2
ABBEYS Europejskie
Doradztwo Finansowe
sp. z o.o. sp. k.
188,83
brak danych
3
PNO Consultants sp. z o.o.
155,00
Budowa sieci gazowej œredniego ciœnienia xxx.
4
Faber Consulting sp. z o.o.
95,40
Opracowanie i wdro¿enie technologii produkcji innowacyjnych kapsu³ek twardych
z wyci¹gami roœlinnymi.
5
PWB sp. z o.o.
95,10
Budowa instalacji do recyklingu odpadów pou¿ytkowych – zu¿yte opony.
ATB Truck S.A.
6
Zachodnie Centrum
Konsultingowe
EURO INVEST sp. z o.o.
83,47
Rozwój systemów bezpieczeñstwa w zakresie przeciwpo¿arowym i eksploatacyjnym
lotniska Szczecin-Goleniów.
7
POLINVEST sp. z o.o.
8
STRATEGOR Wielkopolskie
Centrum Ekspertyz
Finansowych
41,29
Budowa zespo³u si³owni wiatrowych Kukinia o mocy 28 MW.
9
Fundacja EURO-MOST
31,28
Opracowanie i wdro¿enie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów
precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów
maszyn.
METROPOLIS Doradztwo
Gospodarcze sp. z o.o.
24,53
Stworzenie równego dostêpu do sieci gazowej na terenie powiatu gorzowskiego.
10
58
Przebudowa Ÿród³a ciep³a w Opolu – budowa uk³adu wysokosprawnej kogeneracji.
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Najskuteczniejsze firmy doradcze
55
11
A1 Europe sp. z o.o.
20,76
Opracowanie i wdro¿enie technologii przetwarzania danych i archiwizacji w Centrum
Us³ug Outsourcingowych.
12
DGA S.A.
17,85
Opracowanie i wdro¿enie ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce
terapeutycznej.
13
Sekwencja Spó³ka
z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹
Consulting sp. k.
14,85
Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdro¿enie ich wyników
do produkcji w firmie Linter sp. z o.o.
14
KBZ Consulting sp. z o.o.
14,55
Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz wdro¿enie ich wyników
do produkcji w firmie LINTER sp. z o.o.
15
Centrum Doradztwa
Europejskiego i Finansowego
Lendo, £osko sp. j.
14,10
Zakup hydraulicznej wiertnicy poziomej umo¿liwiaj¹cej wykonywanie przewiertów
pod kanalizacjê i ruroci¹gi, o œrednicach powy¿ej 1000 mm.
16
PROGRESS CONSULTING
SP. Z O.O.
14,08
Zapewnienie rozwoju innowacji oraz wspieranie rozwoju aglomeracji lubelskiej
poprzez budowê wielofunkcyjnego oœrodka - centrum kongresowo-wystawienniczego
w Regionalnym Parku Przemys³owym ŒWIDNIK.
17
Collect Consulting sp. z o.o.
12,29
Opracowanie i wdro¿enie do produkcji innowacyjnego paliwa biomasowo-wêglowego.
18
ADM Consulting Group
12,24
Zakup i wdro¿enie innowacyjnego dozowania farb przez firmê X sp. z o.o.
19
NEXUM sp. z o.o.
11,55
Kompleksowy Program Szkoleniowy ULMA Construccion Polska S.A.
20
HRP Czernecka, Jaszczyñski sp. j.
7,52
Rozwój przewagi konkurenycjnej firmy GEALAN Polska.
21
ART OF FINANCE Doradztwo
Biznesowe Szczepan Brzeski
7,33
Wdro¿enie produkcji innowacyjnych s³upów oœwietleniowych przy wykorzystaniu
innowacyjnej technologii laserowej dla Elektromonta¿ Rzeszów.
22
Beskidzkie Biuro
Consultingowe S.A.
7,00
Modernizacja i uruchomienie zak³adu przetwórstwa miêsnego „£ukosz”
w Leszczynach.
23
Pegaz Group sp. z o.o.
6,19
brak danych
24
Mediator Group S.A.
5,60
Grupa RWE – lidererem zrównowa¿onego rozwoju.
25
Euro Invest Group
5,28
Badanie i wdro¿enie do produkcji izotopów do terapii guzów neuroendokrynnych.
Wygraj¹ najlepsze projekty
> Beata Matecka
> Prezes Zarz¹du,
Grupa Kapita³owa
„Business Consulting Group”
Sp. z o.o.
– Wieloletnie doœwiadczenie i wykwalifikowana
kadra pozwalaj¹ firmie „Business
Consulting Group” coraz lepiej
odpowiadaæ na potrzeby zarówno
przedsiêbiorstw, jak i sektora publicznego.
Pozycja w gronie liderów ogólnopolskiego
rankingu „Funduszy Europejskich”
potwierdza nasz¹ skutecznoœæ. Zdobycie
dotacji to dopiero pocz¹tek do pe³nego
sukcesu przedsiêwziêcia, równie istotne
jest prawid³owe prowadzenie projektu, a¿
po pe³ne, ostateczne rozliczenie
po³¹czone z wp³ywem funduszy na konto
bankowe Beneficjenta.
Business Consulting Group towarzyszy
swoim klientom na ka¿dym etapie
realizacji projektu, wspó³dzia³aj¹c
w najbardziej wra¿liwych momentach.
Potrafimy doceniæ nie tylko efektywnoœæ,
ale te¿ innowacyjnoœæ w biznesie.
Dlatego oferujemy naszym partnerom
kompleksow¹ pomoc nie tylko
w pozyskaniu funduszy ale nawet
technologii potrzebnych do uruchomienia
odnawialnych Ÿróde³ energii, w czym
ostatnio osi¹galiœmy du¿e sukcesy.
Szczycimy siê wysok¹ skutecznoœci¹
dzia³añ, dlatego wielu naszych klientów
czêsto powraca do korzystania z us³ug
Business Consulting Group. !
,,
56
Najskuteczniejsze firmy doradcze
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Rynek doradczy zostanie okrojony
> dr Jerzy Kwieciñski
>Wiceminister rozwoju
regionalnego w latach
2005-2008, wiceprezes
Europejskiego Centrum
Przedsiêbiorczoœci,
ekspert Business Centre Club
P
o wejœciu Polski do UE powsta³a nowa bran¿a zwi¹zana z pojawieniem siê
w naszym kraju funduszy
europejskich. Stworzy³y j¹
osoby i firmy doradcze zajmuj¹ce siê
wspieraniem beneficjentów przy przygotowywaniu projektów i pozyskiwaniu dofinansowania unijnego na te
projekty. Podobnie jest w innych
krajach Unii Europejskiej. Firmy,
samorz¹dy, czy organizacje pozarz¹dowe – staraj¹cy siê o fundusze
unijne – mog¹ przygotowaæ projekty w oparciu o w³asne zasoby
ludzkie, albo zleciæ to zadanie na
zewn¹trz, na przyk³ad firmie doradczej. Podobnie jak siê zleca us³ugi
ksiêgowe. Prace zwi¹zane z funduszami podlegaj¹ silnym cyklom: gdy
programy ruszaj¹ i og³aszane s¹ konkursy konsultanci maj¹ wiele pracy, zaœ
gdy pieni¹dze unijne siê koñcz¹, dzia³alnoœæ musi byæ ograniczana. Rynek
doradztwa zwi¹zany z funduszami
europejskimi jest w Polsce
doϾ mocno rozproszony.
Szacujê, ¿e dzia³a na
nim od piêciu do
siedmiu tysiêcy podmiotów, które zajmuj¹ siê takim doradztwem. S¹ to
i du¿e firmy konsultingowe, chocia¿by te z tak
zwanej ,,wielkiej
czwórki’’, firmy
œrednie, ale tak¿e
pojedyncze osoby, które prowadz¹
dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub pracuj¹ na
etacie i przy okazji równie¿ przygotowuj¹ projekty unijne. Wiele firm zaczyna siê specjalizowaæ w konkretnym
obszarze, chocia¿by w projektach badawczych czy pozyskiwaniu pieniêdzy
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na
rozwój obszarów wiejskich. Fundusze,
jakie otrzymaliœmy z UE na lata 20072013 s¹ w coraz wiêkszym stopniu zagospodarowywane, co oznacza mniej
pracy dla konsultantów. Dlatego w najbli¿szych miesi¹cach bêdziemy mieli
do czynienia z pewn¹ weryfikacj¹
w bran¿y i sporo firm ograniczy dzia³alnoœæ, a niektóre nawet j¹ zamkn¹.
Które dziedziny najwiêcej zyskuj¹ na
funduszach europejskich? Na pewno
najwiêcej zyskuje bran¿a budowlana
i bran¿e z ni¹ powi¹zane, bo wiêkszoœæ
pieniêdzy przeznaczona jest na inwestycje infrastrukturalne – mosty, drogi,
linie kolejowe, oczyszczalnie œcieków,
wodoci¹gi, kanalizacje oraz szko³y,
oœrodki zdrowia i kultury, itp. Zyskuje
tak¿e bran¿a informatyczna, która realizuje projekty dla firm i administracji. Ranking opracowywany przez redakcjê „Funduszy Europejskich” jest
najbardziej wszechstronny, obejmuje
wiele dziedzin i w mojej opinii jest najbardziej obiektywny. !
Ranking opracowywany
przez redakcjê „Funduszy
Europejskich” jest najbardziej
wszechstronny, obejmuje wiele
dziedzin i w mojej opinii jest
najbardziej obiektywny.
„
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Najskuteczniejsze firmy doradcze
57
Dotacje dla du¿ych przedsiêbiorstw
lloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa firmy
Iloœæ projektów
zakwalifikowanych
do dofinansowania
Przyk³adowy projekt
1
PNO Consultants sp. z o.o.
14
Budowa sieci gazowej œredniego ciœnienia.
1
Faber Consulting sp. z o.o.
14
Opracowanie i wdro¿enie technologii produkcji innowacyjnych kapsu³ek twardych z
wyci¹gami roœlinnymi.
2
Accreo Taxand sp. z o.o.
12
Dywersyfikacja produkcji poprzez wdro¿enie innowacyjnych rozwi¹zañ technologicznych.
3
Fundacja EURO-MOST
11
Opracowanie i wdro¿enie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów
precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów
maszyn.
4
Zachodnie Centrum
Konsultingowe EURO INVEST
sp. z o.o.
8
Rozwój systemów bezpieczeñstwa w zakresie przeciwpo¿arowym i eksploatacyjnym
lotniska Szczecin-Goleniów.
5
ABBEYS Europejskie Doradztwo
Finansowe sp. z o.o. sp. k.
7
brak danych.
6
METROPOLIS Doradztwo
Gospodarcze sp. z o.o.
6
Stworzenie równego dostêpu do sieci gazowej na terenie powiatu gorzowskiego.
6
HRP Czernecka, Jaszczyñski sp.j.
6
Rozwój przewagi konkurenycjnej firmy GEALAN Polska.
7
Centrum Doradztwa
Europejskiego i Finansowego
Lendo, £osko sp. j.
5
Zakup hydraulicznej wiertnicy poziomej umo¿liwiaj¹cej wykonywanie przewiertów
pod kanalizacjê i ruroci¹gi, o œrednicach powy¿ej 1000 mm.
7
Lech Consulting
5
Inwestycja w potencja³ pracowniczy kluczem do zrównowa¿onego rozwoju firmy
Vadain International sp. z o.o.
8
PWB sp. z o.o.
4
Budowa instalacji do recyklingu odpadów pou¿ytkowych – zu¿yte opony.
ATB Truck S.A.
8
DGA S.A.
4
Opracowanie i wdro¿enie ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce
terapeutycznej.
8
Collect Consulting sp. z o.o.
4
Opracowanie i wdro¿enie do produkcji innowacyjnego paliwa biomasowo-wêglowego.
8
ADM Consulting Group
4
Zakup i wdro¿enie innowacyjnego dozowania farb przez firmê X.
8
PROFES Centrum Kszta³cenia
i Doradztwa E. Karpiñska-Bryke,
A.Olszewski, M.Bryke sp. j.
4
Mened¿er z klas¹.
9
Pegaz Group sp. z o.o.
3
brak danych.
9
GRUPA DORADCZA
PRIMUS S.C. TOMASZ
LONDOÑSKI, SZYMON
GRZÊDZIÑSKI, KAROL
TOMASZEWSKI
3
Wdro¿enie technologii produkcji miski olejowej dla BMW wykonanej z poliamidu
6.6 GF 35.
9
Eurodoradca
3
Nadwiœlañska Spó³ka Energetyczna sp. z o.o – Modernizacja dwóch kot³ów
WR10/2 i WR10/3 wraz z instalacj¹ odpylania spalin, zabudowanych
w Zak³adzie Ciep³owniczym Piast w Bieruniu.
58
Najskuteczniejsze firmy doradcze
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Administracja publiczna
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa firmy
WysokoϾ dotacji
zakwalifikowanych
do dofinansowania
Przyk³adowy projekt
1
PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.
617,48
Miasto przyjazne œrodowisku – rewaloryzacja Parku Miejskiego w £asku
w celu ochrony przyrody i kszta³towania postaw ekologicznych.
Etap I – odnowienie drzewostanu.
2
Euro–Direct Consulting
Arkadiusz Do³ba
510,39
Oznakowanie turystyczne województwa lubelskiego.
3
BAJOR CONSULTING
256,40
Budowa Regionalnego Centrum Kultury ROMANIKA w Sulejowie.
4
Faber Consulting sp. z o.o.
251,20
Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Ameryce poprzez budowê infrastruktury rehabilitacyjnej
i leczniczej.
5
A1 Europe sp. z o.o.
211,18
Miêdzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.
6
Grupa Ergo sp. z o.o.
186,64
Budowa, przebudowa i wyposa¿enie bazy dydaktycznej Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych im. W³. Broniewskiego w Œwidwinie.
7
AMT Partner sp. z o.o.
154,15
Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach.
8
Grupa Doradcza ALTIMA sp. z o.o.
138,44
Budowa odcinka trasy N–S od ul. 1 Maja do DTS w Rudzie Œl¹skiej wraz
z wêz³em dwupoziomowym z ulic¹ 1 Maja.
9
Prozped Consulting Piotr Rozpêdek
117,15
Stargard przyjazny rowerzystom – budowa systemu œcie¿ek rowerowych.
10 TechMaster ¯ywiec
105,18
Budowa Sortowni Odpadów Komunalnych w Oœwiêcimiu.
11 Tomas Consulting
T. Perkowski sp. j.
91,00
Modernizacja istniej¹cej spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.K. D³uskiegi w Bia³ymstoku.
12 INNOVA CONSULTING
89,51
Przebudowa skrzy¿owania ulic Ba³tyckiej i Janikowskiej w Poznaniu – DK 92.
13 Kancelaria Doradztwa
Gospodarczego
Cieœlak & Kordasiewicz
78,34
brak danych
14 GRUPA DORADCZA PRIMUS
S.C. TOMASZ LONDOÑSKI,
SZYMON GRZÊDZIÑSKI,
KAROL TOMASZEWSKI
69,15
Budowa Zielonego Centrum Gospodarczego Gminy Dobre Miasto.
15 DGA S.A.
68,72
Budowa miejskiego centrum kultury wraz z ekspozycj¹ giganty mocy.
16 POLINVEST sp. z o.o.
62,00
Uporz¹dkowanie gospodarki wodno–œciekowej aglomeracji Jelenia Góra.
17 Nizielski & Borys Consulting
sp. z o.o.
56,84
Budowa sieci radiowej w paœmie 3.600–3.800 MHz (WiMax) w Katowicach.
18 ART OF FINANCE Doradztwo
Biznesowe Szczepan Brzeski
56,31
Zasadnicza poprawa jakoœci powietrza w Gminie Poronin poprzez monta¿
instalacji solarnych na terenie ca³ej gminy.
19 STRATEGOR Wielkopolskie
Centrum Ekspertyz Finansowych
55,89
Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III w aglomeracji Buk.
20 Infor Training sp. z o.o.
38,60
Rozbudowa i wyposa¿enie Centrum Kszta³cernia Ustawicznego i Kszta³cenia
Zawodowego w Olkuszu, Powiat Olkuski.
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Najskuteczniejsze firmy doradcze
59
21
Zachodnie Centrum Konsultingowe
EURO INVEST sp. z o.o.
37,09
Zakup pomocy dydaktycznych do spawalni i pracowni obrabiarek sterowanych
numerycznie dla Poznañskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej.
22
Bochiñski Consulting
Daniel Bochiñski
34,62
Zapobieganie i ograniczanie skutków zagro¿eñ naturalnych oraz przeciwdzia³anie
powa¿nym awariom na terenie gminy Z³ocieniec.
23
ADM Consulting Group
25,89
Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego przy Muzeum X w miejscowoœci Y.
24
Zachodniopomorska
Grupa Doradcza sp. z o.o.
25,30
Budowa scie¿ki rowerowej w ci¹gu drogi gminnej Motaniec – Zieleniewo
w gminie Kobylanka.
25
PM Doradztwo Gospodarcze
sp. z o.o.
24,12
Kompetenty i efektywny urzêdnik.
26
Najda Consulting
23,96
Budowa zespo³u boisk przy gimnazjum w Resku.
27
Collect Consulting sp. z o.o.
19,26
Budowa sieci Laboratoriów Design w ramach KPT.
28
Grupa Kapita³owa „Business
Consulting Group” sp. z o.o.
14,76
Stacja Kontroli Pojazdów w XXI wieku – podnoszenie profesjonalizmu kadry.
29
Centrum Doradztwa Europejskiego
i Finansowego Lendo, £osko sp. j.
13,08
Ostródzkie Centrum Biznesu.
30
Europejskie Centrum Doradztwa
Finansowego
11,68
Przebudowa i wyposa¿enie obiektu w Kêpnie przy ul. Przemys³owej 10c pod
potrzeby Centrum Kszta³cenia Ustawicznego.
31
Eurodoradca
10,94
Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wa³brzyskich.
32
RES–PROJEKT sp. z o.o.
9,22
Zintegrowany System Komunikacji Publicznej Miasta Gorzowa Wlkp. – II Etap.
33
P4P CONSULTING SP. Z O.O.
7,47
Budowa boiska pe³nowymiarowego o nawierzchni z trawy syntetycznej
przy ulicy Bursaki w Kroœnie w ramach programu Euroboisko.
34 Lech Consulting
6,7
Rekultywacja sk³adowiska odpadów komunalnych w Naczachowie
oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych
na terenie Miasta i Gminy Izbica Kujawska.
35 Mediator Group S.A.
5,80
Urz¹d na miarê Europy.
36 ZAGA Fundusze Europejskie
4,40
Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego.
37 Biuro Doradcze DOBRY–PROJEKT
Joanna Kasprzak–D¿yberti
4,17
Czas na aktywnoœæ w Gminie Zêbowice.
38 Fundacja EURO–MOST
3,23
Modernizacja parku zlokalizowanego przy pl. Boles³awa Œmia³ego w Solcu
nad Wis³¹.
39 Europejskie Centrum
Przedsiêbiorczoœci sp. z o.o.
2,85
Rewitalizacja Pa³acu Biskupów Krakowskich i wytyczenie Szlaku Canaletta
w Warszawie oraz jego pomocja wœród mieszkañców i turystów w ramach
partnerstwa instytucji publicznych i turystyczno-kulturalnych.
40 PNO Consultants sp z o.o.
1,56
Budowa ma³ej infrastruktury s³u¿¹cej zabezpieczeniu obszaru NATURA
2000 przed nadmiern¹ presj¹ turystów.
60
Najskuteczniejsze firmy doradcze
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Administracja publiczna
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa firmy
1 PROGRESS CONSULTING.
SP. Z O.O
IloϾ
projektów
zakwalifikowanych
do dofinansowania
140
Przyk³adowy projekt
Miasto przyjazne œrodowisku – rewaloryzacja Parku Miejskiego w £asku w celu
ochrony przyrody i kszta³towania postaw ekologicznych. Etap I – odnowienie
drzewostanu.
2 BAJOR CONSULTING
65
Budowa Regionalnego Centrum Kultury ROMANIKA w Sulejowie.
3 AMT Partner sp. z o. o.
52
Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zak³adu
Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach.
4 Grupa Ergo sp. z o.o.
51
Budowa, przebudowa i wyposa¿enie bazy dydaktycznej Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych im. W³. Broniewskiego w Œwidwinie.
5 Faber Consulting sp. z o.o.
48
Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego
dla Dzieci w Ameryce poprzez budowê infrastruktury rehabilitacyjnej
i leczniczej.
6 Euro–Direct Consulting
Arkadiusz Do³ba
46
Oznakowanie turystyczne województwa lubelskiego.
7 TechMaster ¯ywiec
44
Budowa Sortowni Odpadów Komunalnych w Oœwiêcimiu.
8 INNOVA CONSULTING
41
Przebudowa skrzy¿owania ulic Ba³tyckiej i Janikowskiej w Poznaniu – DK 92.
9 Grupa Doradcza ALTIMA sp. z o.o.
39
Budowa odcinka trasy N–S od ul. 1 Maja do DTS w Rudzie Œl¹skiej wraz z wêz³em
dwupoziomowym z ulic¹ 1 Maja.
31
Budowa Zielonego Centrum Gospodarczego Gminy Dobre Miasto.
11 Prozped Consulting Piotr Rozpêdek
30
Stargard przyjazny rowerzystom – budowa systemu œcie¿ek rowerowych.
12 Kancelaria Doradztwa
Gospodarczego
Cieœlak & Kordasiewicz
16
brak danych
12 Zachodniopomorska Grupa
Doradcza sp. z o.o.
16
Budowa scie¿ki rowerowej w ci¹gu drogi gminnej Motaniec – Zieleniewo
w gminie Kobylanka.
13 Infor Training sp. z o.o.
14
Rozbudowa i wyposa¿enie Centrum Kszta³cernia Ustawicznego i Kszta³cenia
Zawodowego w Olkuszu, Powiat Olkuski.
13 Biuro Doradcze DOBRY–PROJEKT
Joanna Kasprzak–D¿yberti
14
Czas na aktywnoœæ w Gminie Zêbowice.
14 ART OF FINANCE Doradztwo
Biznesowe Szczepan Brzeski
12
Zasadnicza poprawa jakoœci powietrza w Gminie Poronin poprzez monta¿
instalacji solarnych na terenie ca³ej gminy.
15 Tomas Consulting T. Perkowski sp. j.
11
Modernizacja istniej¹cej spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im.K. D³uskiegi w Bia³ymstoku.
15 Lech Consulting
11
Rekultywacja sk³adowiska odpadów komunalnych w Naczachowie
oraz wprowadzenie systemu redukcji odpadów niebezpiecznych na terenie
Miasta i Gminy Izbica Kujawska.
10 GRUPA DORADCZA PRIMUS S.C.
TOMASZ LONDOÑSKI, SZYMON
GRZÊDZIÑSKI,
KAROL TOMASZEWSKI
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
16 PM Doradztwo Gospodarcze
sp. z o.o.
9
Najskuteczniejsze firmy doradcze
61
Kompetenty i efektywny urzêdnik.
16 Najda Consulting
9
Budowa zespo³u boisk przy gimnazjum w Resku.
17 STRATEGOR Wielkopolskie Centrum
Ekspertyz Finansowych
8
Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III w aglomeracji Buk.
17 Zachodnie Centrum Konsultingowe
EURO INVEST sp. z o.o.
8
Zakup pomocy dydaktycznych do spawalni i pracowni obrabiarek sterowanych
numerycznie dla Poznañskiego Centrum Edukacji Ustawicznej i Praktycznej.
18 Bochiñski Consulting
Daniel Bochiñski
7
Zapobieganie i ograniczanie skutków zagro¿eñ naturalnych oraz przeciwdzia³anie
powa¿nym awariom na terenie gminy Z³ocieniec.
18 Collect Consulting sp. z o.o.
7
Budowa sieci Laboratoriów Design w ramach KPT.
18 Centrum Doradztwa Europejskiego
i Finansowego Lendo, £osko sp. j.
7
Ostródzkie Centrum Biznesu.
19 DGA S.A.
6
Budowa miejskiego centrum kultury wraz z ekspozycj¹ giganty mocy.
19 Nizielski & Borys Consulting sp. z o.o.
6
Budowa sieci radiowej w paœmie 3.600-3.800 MHz (WiMax) w Katowicach.
20 A1 Europe sp. z o.o.
4
Miêdzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach.
20 Europejskie Centrum Doradztwa
Finansowego
4
Przebudowa i wyposa¿enie obiektu w Kêpnie przy ul. Przemys³owej 10c
pod potrzeby Centrum Kszta³cenia Ustawicznego.
20 Eurodoradca
4
Promocja turystyki rowerowej i tras MTB w Górach Wa³brzyskich.
62
Najskuteczniejsze firmy doradcze
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa firmy
WysokoϾ dotacji
zakwalifikowanych
do dofinansowania
(w mln z³)
Dzia³ania
Przyk³adowy projekt
1
Accreo Taxand sp. z o.o.
348,31
1.4-4.1, 4.4, 4.5,
6.1
Dywersyfikacja produkcji poprzez wdro¿enie innowacyjnych
rozwi¹zañ technologicznych.
2
ABBEYS Europejskie
Doradztwo Finansowe
sp. z o.o. sp. k.
252,85
4.4, 4.5.1, 4.5.2
brak danych
3
STRATEGOR
Wielkopolskie Centrum
Ekspertyz Finansowych
173,62
1.4-4.1, 3.1, 4.3,
4.4, 5.2
Utworzenie innowacyjnego centrum badawczo-diagnostycznego
chorób oczu - Instytut Jaskry sp. z o.o.
4
Europejskie Centrum
Doradztwa Finansowego
139,56
1.4-4.1, 3.1, 3.2, Wdro¿enie dwóch nowych wzorów u¿ytkowych i linii wzorniczych
4.2, 4.3, 6.1, 8.1, przez „DOMEL”.
8.2, 8.4
5
PNO Consultants
sp. z o.o.
114,62
4.5.2, 4.4, 1.4-4.1 Wdro¿enie technologii wytwarzania innowacyjnego w³ókna TOFIC
oraz p³yt gumowo-poliuretanowych.
6
Faber Consulting
sp. z o.o.
88,40
1.4-4.1, 4.4, 6.1,
4.5.1
Budowa zak³adu produkcji dachówek ceramicznych w oparciu
o innowacyjn¹ technologiê suszenia.
7
PWB sp. z o.o.
87,18
4.4, 8.2, 8.1
Zastosowanie rozwi¹zañ innowacyjnych w celu uruchomienia
produkcji lekkich manometrów. WIKA Polska S.A.
8
EDORADCA sp. z o.o.
75,62
1.4-4.1, 4.2, 4.4,
6.1, 8.1, 8.2, 8.4
Opracowanie wzoru u¿ytkowego innowacyjnego elementu z bran¿y
produkcji maszyn i urz¹dzeñ stolarskich.
9
Euro Invest Group
58,82
1.4-4.1, 4.2, 4.4,
6.1, 8.1
Badanie i wdro¿enie do produkcji izotopów do terapii guzów
neuroendokrynnych.
10 Beskidzkie Biuro
Consultingowe S.A.
57,76
4.2, 1.4-4.1, 8.4;
8.2, 4.5.2, 6.1,
3.3.2
Wdro¿enie nowych wzorów u¿ytkowych w systemach
okienno-drzwiowych i roletowych.
11 Sekwencja Spó³ka
z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹
Consulting sp. k.
51,29
6.1, 8.2, 4.2,
1.4-4.1
Zaprojektowanie i wdro¿enie nowego wzoru u¿ytkowego, nowych
wzorów przemys³owych oraz linii wzorniczej w firmie WIMED
Oznakowania Dróg sp. z o.o
12 Europejskie Centrum
Przedsiêbiorczoœci
sp. z o.o.
41,74
4.4
brak danych
13 A1 Europe sp. z o.o.
40,78
1.4, 3.2.2, 4.4,
6.1, 8.1, 8.2
Rozpoczêcie dzia³alnoœci eksportowej w zakresie us³ug doradczych.
14 DC Consultant Centrum
Analiz i Ekspertyz
Ekonomicznych
sp. z o.o.
37,54
1.4, 3.3, 4.2, 6.1, Rozwój firmy poprzez pozyskanie zewnêtrznego finansowania.
8.1, 8.2
15 Kancelaria Doradztwa
Gospodarczego
Cieœlak & Kordasiewicz
36,67
2.3, 3.3.2, 6.1,
6.4, 8.1
Zachodniopomorski szlak ¿eglarski – sieæ portów turystycznych
Pomorza Zachodniego.
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Najskuteczniejsze firmy doradcze
63
16 CAPITAL PARTNER
35,54
1.4-4.1, 4.2,
5.4.1, 6.1
brak danych
17 MCG S.A.
27,48
1.4.4.1, 4.3
Wytwarzanie opakowañ w pe³ni biodegradowalnych otrzymywanych
z przetwarzania serwatki.
18 CORE sp. z o.o.
27,20
4.4, 1.4-4.1
Budowa przedsiêbiorstwa produkcji innowacyjnych modu³ów
fotowoltaicznych z cienkich ogniw krzemowych.
19 ADM Consulting Group
24,55
8.1, 8.2, 3.3.2,
6.1, 1.4-4.1, 4.3
Wdro¿enie Innowacyjnych technologii uzdatniania wody przez firmê X.
20 KBZ Consulting
sp. z o.o.
22,42
4.2, 1.4-4.1, 6.1
Zaprojektowanie i wdro¿enie nowego wzoru u¿ytkowego, nowych
wzorów przemys³owych oraz linii wzorniczej w firmie WIMED
Oznakowanie Dróg sp. z o.o.
21 Fundacja EURO-MOST
14,81
1.4 - 4.1
Opracowanie i wdro¿enie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych
procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych
wielkogabarytowych elementów maszyn.
22 DGA S.A.
14,65
6.1, 1.4, 4.1, 8.2
Opracowanie i wdro¿enie technologii wytwarzania koncentratów
z dodatkiem zwi¹zków przyspieszaj¹cych degradacjê tworzyw
plastycznych.
23 Collect Consulting
sp. z o.o.
10,55
1.4-4.1, 3.3.2,
6.1
Opracowanie i wdro¿enie do produkcji innowacyjnego paliwa
biomasowo-wêglowego.
24 Grupa Kapita³owa
„Business Consulting
Group” sp. z o.o.
9,50
3.3.2, 8.4
Przygotowanie Instytutu Bankowego Szkoleñ i Konsultingu
do pozyskania zewnêtrznego inwestora.
25 ART OF FINANCE
Doradztwo Biznesowe
Szczepan Brzeski
7,84
1.4-4.1, 8.1.
Wdro¿enie produkcji innowacyjnych s³upów oœwietleniowych
przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii laserowej.
26 INNOVA CONSULTING
6,97
2.3
Modernizacja i rozbudowa sieci teleinformatycznej Collegium
Medicum UMK wraz z implementacj¹ nowoczesnych rozwi¹zañ
sieciowych.
27 Taxpoint
6,77
1.4-4.1, 4.2
brak danych
> Wojciech Nawrocki
>Cz³onek Zarz¹du
METROPOLIS Doradztwo
Gospodarcze Sp. z o.o.
Projekty œrodowiskowe s¹ trudniejszymi
w obs³udze projektami finansowanymi
z dotacji publicznych. Dlaczego po³o¿yliœcie nacisk w³aœnie na tê dziedzinê?
– Projekty œrodowiskowe maj¹ swoj¹ specyfikê i s¹ zdecydowanie trudniejsze od zwyk³ych projektów inwestycyjnych dla firm.
Oprócz bardziej rozbudowanych modeli finansowych oraz dodatkowych analiz wymagaj¹ one od wykonawcy posiadania interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu ochrony œrodowiska oraz okreœlonych sektorów, których dotyczy dany projekt, np. energetyki zawodowej, w tym odnawialnych Ÿróde³ energii, gospodarki odpadowej, wodno-œciekowej czy ochrony powietrza. To w³aœnie po³¹czenie wiedzy i umiejêtnoœci finansistów
z bran¿owcami, jest tutaj kluczem do osi¹gniêcia sukcesu. Ja osobiœcie, bêd¹c mgr
in¿. ochrony œrodowiska, jestem jednym
z przyk³adów takiego bran¿owca i po³¹czenie mojej wiedzy merytorycznej z wiedz¹
i umiejêtnoœciami naszych znakomitych fi-
Nasz¹ nisz¹ jest œrodowisko
nansistów, posiadaj¹cych wieloletnie doœwiadczenie, daje nam pe³ne kompetencje
do wykonania ka¿dego projektu œrodowiskowego. Nasza wiedza i umiejêtnoœci zosta³y
wypracowane w wyniku wieloletniej praktyki
w dziedzinie opracowywania projektów œrodowiskowych i w tym w³aœciwie tkwi ca³y
nasz sekret. Wiêkszoœæ firm doradczych nie
podejmuje siê takiej tematyki, a czêsto –
gdy siê jej podejmie – koñczy siê to pora¿k¹
zarówno dla firmy doradczej, jak i klienta.
Obs³ugi projektów œrodowiskowych nie da
siê bowiem szybko nauczyæ - tak jak obs³ugi projektów w pozosta³ych sektorach.
Jakie typy inwestycji œrodowiskowych
mog¹ liczyæ na wsparcie w najbli¿szej
przysz³oœci?
– Niebawem startuj¹ konkursy dla sektora energetyki w zakresie sieci energetycznych dla przy³¹czenia OZE w ramach PO
IiŒ 9.6, a tak¿e biogazowni rolniczych
oraz ciep³owni i elektrociep³owni na biomasê w ramach Systemu Zielonych Inwestycji wdra¿anych przez NFOŒiGW. Warto
nadmieniæ, ¿e w tym roku rusz¹ tak¿e
konkursy dla OZE w dolnoœl¹skim, podlaskim, œl¹skim, warmiñsko-mazurskim
i zachodniopomorskim. Ponadto ruszy³
tak¿e konkurs dla gospodarki odpadami
w ramach dzia³añ 2.1 i 2.2 PO IiŒ.
Wszystkich inwestorów planuj¹cych budowê sieci energetycznych, biogazowni czy
elektrociep³owni na biomasê serdecznie
zapraszamy do wspó³pracy. !
,,
64
Najskuteczniejsze firmy doradcze
Nazwa firmy
WysokoϾ dotacji
zakwalifikowanych
do dofinansowania
(w mln z³)
RANKING
Dzia³ania
www.fundusze-europejskie.pl
Przyk³adowy projekt
28 Perspektive s.c.
J.Pawluæ-Halecka,
A.¯y³uk-Czapiewska,
Z.Barski
6,51
2.3, 6.1.
Budowa infrastruktury informatycznej spe³niaj¹cej standardy
umo¿liwiaj¹ce wspó³pracê biobanku onkologicznego z europejskimi
sieciami naukowo-badawczymi.
29 METROPOLIS Doradztwo
Gospodarcze sp. z o.o.
5,06
1.4-4.1, 8.1
Opracowanie i wdro¿enie technologii produkcji segmentowych taœm
œciernych szerokich.
30 ZAGA Fundusze
Europejskie
4,60
8.1, 8.2
Stworzenie internetowego serwisu umo¿liwiaj¹cego tworzenie
kampanii rekrutacyjnych i zarz¹dzanie procesem rekrutacji.
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa firmy
Iloœæ projektów
zakwalifikowanych
do dofinansowania
Dzia³ania
Przyk³adowy projekt
1
Europejskie Centrum
Doradztwa Finansowego
80
1.4-4.1, 3.1,
3.2, 4.2, 4.3,
6.1, 8.1, 8.2,
8.4
Wdro¿enie dwóch nowych wzorów u¿ytkowych i linii wzorniczych
przez „DOMEL”.
2
DC Consultant Centrum
Analiz i Ekspertyz
Ekonomicznych sp. z o.o.
31
1.4, 3.3, 4.2,
6.1, 8.1, 8.2
Rozwój firmy poprzez pozyskanie zewnêtrznego finansowania.
2
STRATEGOR Wielkopolskie
Centrum Ekspertyz
Finansowych
31
1.4-4.1, 3.1,
4.3, 4.4, 5.2
Utworzenie innowacyjnego centrum badawczo-diagnostycznego
chorób oczu - Instytut Jaskry sp. z o.o.
3
Lech Consulting
28
6.1, 8.2
Wdro¿enie Planu rozwoju eksportu „TUGEB POLBUD” sp. z o.o.
4
Sekwencja Spó³ka
z ograniczon¹
odpowiedzialnoœci¹
Consulting sp. k.
26
6.1, 8.2, 4.2,
1.4-4.1
Zaprojektowanie i wdro¿enie nowego wzoru u¿ytkowego, nowych
wzorów przemys³owych oraz linii wzorniczej w firmie WIMED
Oznakowania Dróg sp. z o.o
5
EDORADCA sp. z o.o.
20
1.4-4.1, 4.2,
4.4, 6.1, 8.1,
8.2, 8.4
Opracowanie wzoru u¿ytkowego innowacyjnego elementu z bran¿y
produkcji maszyn i urz¹dzeñ stolarskich.
6
ADM Consulting Group
19
8.1, 8.2, 3.3.2,
6.1, 1.4-4.1, 4.3
Wdro¿enie Innowacyjnych technologii uzdatniania wody przez firmê X.
7
Accreo Taxand sp. z o.o.
14
1.4-4.1, 4.4,
4.5, 6.1
Dywersyfikacja produkcji poprzez wdro¿enie innowacyjnych rozwi¹zañ
technologicznych.
7
KBZ Consulting
sp. z o.o.
14
4.2, 1.4-4.1,
6.1
Zaprojektowanie i wdro¿enie nowego wzoru u¿ytkowego, nowych
wzorów przemys³owych oraz linii wzorniczej w firmie WIMED
Oznakowanie Dróg sp. z o.o.
7
PNO Consultants
sp. z o.o.
14
4.5.2, 4.4,
1.4-4.1
Wdro¿enie technologii wytwarzania innowacyjnego w³ókna TOFIC
oraz p³yt gumowo-poliuretanowych.
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Najskuteczniejsze firmy doradcze
8
A1 Europe sp. z o.o.
13
1.4, 3.2.2, 4.4,
6.1, 8.1, 8.2
Rozpoczêcie dzia³alnoœci eksportowej w zakresie us³ug
doradczych.
8
Tomas Consulting
T. Perkowski sp. j.
13
6.1, 8.4, 8.1,
8.2
brak danych
9
Euro Invest Group
10
1.4-4.1, 4.2,
4.4, 6.1, 8.1
Badanie i wdro¿enie do produkcji izotopów do terapii guzów
neuroendokrynnych.
9
Beskidzkie Biuro
Consultingowe SA
10
4.2, 1.4-4.1,
8.4; 8.2, 4.5.2,
6.1, 3.3.2
Wdro¿enie nowych wzorów u¿ytkowych
w systemach okienno-drzwiowych i roletowych.
65
10 Faber Consulting
sp. z o.o.
9
1.4-4.1, 4.4,
6.1, 4.5.1
Budowa zak³adu produkcji dachówek ceramicznych w oparciu
o innowacyjn¹ technologiê suszenia.
10 MCG S.A.
9
1.4.4.1, 4.3
Wytwarzanie opakowañ w pe³ni biodegradowalnych otrzymywanych
z przetwarzania serwatki.
11 Kancelaria Doradztwa
Gospodarczego
Cieœlak & Kordasiewicz
8
2.3, 3.3.2, 6.1,
6.4, 8.1
Zachodniopomorski szlak ¿eglarski – sieæ portów
turystycznych Pomorza Zachodniego.
11 PWB sp. z o.o.
8
4.4, 8.2, 8.1
Zastosowanie rozwi¹zañ innowacyjnych w celu uruchomienia
produkcji lekkich manometrów. WIKA Polska S.A.
12 ABBEYS Europejskie
Doradztwo Finansowe
sp. z o.o. sp. k.
7
4.4, 4.5.1, 4.5.2
brak danych
12 CAPITAL PARTNER
7
1.4-4.1, 4.2,
5.4.1, 6.1
brak danych
12 Grupa Kapita³owa „Business
Consulting Group” sp. z o.o.
7
3.3.2, 8.4
Przygotowanie Instytutu Bankowego Szkoleñ i Konsultingu
do pozyskania zewnêtrznego inwestora.
12 ZAGA Fundusze Europejskie
7
8.1, 8.2
Stworzenie internetowego serwisu umo¿liwiaj¹cego tworzenie
kampanii rekrutacyjnych i zarz¹dzanie procesem rekrutacji.
13 Collect Consulting sp. z o.o.
6
1.4-4.1, 3.3.2,
6.1
Opracowanie i wdro¿enie do produkcji innowacyjnego paliwa
biomasowo-wêglowego.
14 METROPOLIS Doradztwo
Gospodarcze sp. z o.o.
5
1.4-4.1, 8.1
Opracowanie i wdro¿enie technologii produkcji segmentowych taœm
œciernych szerokich.
14 NEXUM sp. z o.o.
5
8.1, 6.1
Stworzenie Internetowego serwisu automatycznych rezerwacji us³ug
turystycznych oraz systemu planowania i organizacji podró¿y
turystycznych.
Przede wszystkim jakoϾ
> Adrian Skrocki
> Dyrektor Zarz¹dzaj¹cy w ADM
Consulting Group
– Rok 2010 by³ kolejnym rokiem sukcesów
ADM Consulting Group oraz naszych Klientów.
Dziêki wieloletniemu doœwiadczeniu,
profesjonalnym standardom oraz priorytetowemu
traktowaniu jakoœci mo¿emy zapewniæ tak wysoki
poziom œwiadczonych przez nas us³ug. Coroczne,
czo³owe miejsca w rankingach skutecznoœci firm
doradczych oraz otrzymywane nagrody Jakoœci
Roku s¹ œwiadectwem tego, ¿e nasi Klienci wybrali
optymalnego partnera biznesowego, a dla
potencjalnych Klientów stanowi gwarancjê udanej
wspó³pracy. Rok 2011 w powszechnej opinii
ma byæ rokiem niemal bez dotacji unijnych dla
przedsiêbiorców. Nie zgadzam siê z tak¹ opini¹.
Korzystaj¹c z okazji chcia³bym zapewniæ
przedsiêbiorców w ca³ej Polsce (szczególnie
z sektora MŒP), ¿e równie¿ w bie¿¹cym roku maj¹
i nadal mieæ bêd¹ du¿e szanse na dofinansowanie
swoich przedsiêwziêæ inwestycyjnych. Nadmieniæ
jednak trzeba, ¿e dostêpne obecnie programy
wymagaj¹ umiejêtnego, specyficznego
zaprezentowania pomys³u inwestycyjnego.
Przedsiêbiorców zainteresowanych
dofinansowaniem inwestycji w bie¿¹cym roku
zapraszam do kontaktu z nasz¹ firm¹.
,,
66
Najskuteczniejsze firmy doradcze
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa firmy
WysokoϾ dotacji
zakwalifikowanych
do dofinansowania
(w mln z³)
Dzia³ania
Przyk³adowy projekt
1
STRATEGOR
Wielkopolskie
Centrum Ekspertyz
Finansowych
523,01
1.1, 9.1, 9.4, 9.5,
11.1, 12.1
Modernizacja miejskiej oczyszczalni œcieków wraz z budow¹
kanalizacji sanitarnej w GnieŸnie.
2
Accreo Taxand
sp. z o.o.
190,84
9.2, 9.4
Budowa farmy wiatrowej.
3
METROPOLIS
Doradztwo
Gospodarcze
sp. z o.o.
184,61
4.6, 9.1, 9.2, 9.4,
10.2
Modernizacja kana³owych sieci ciep³owniczych i central cieplnych
w Toruniu.
4
PWB sp. z o.o.
180,02
4.6, 9.4
Budowa instalacji do recyklingu odpadów pou¿ytkowych – zu¿yte opony
ATB Truck S.A.
5
Grupa Kapita³owa
„Business Consulting
Group” sp. z o.o.
153,80
9.1, 9.4.
Budowa biogazowni o mocy 1875 kWel na terenie gminy Rypin.
6
POLINVEST sp. z o.o.
120,00
1.1, 9.1
Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej
i cieplnej w opraciu o silniki spalinowe Diesla na oleje roœlinne
w EC Rzeszów.
7
PNO Consultants
sp. z o.o.
106,57
9.4, 4.2, 10.2, 5.1
Ograniczenie iloœci odpadów w Hucie Miedzi G³ogów
– zabudowa IV pieca Doerschla.
8
Zachodnie Centrum
Konsultingowe
EURO INVEST
sp. z o.o.
66,11
1.1, 8.4.
Modernizacja systemu kontroli baga¿u EDS oraz przenoœników
taœmowych terminalu PL Szczecin-Goleniów.
9
Grupa Ergo sp. z o.o.
59,20
9.3, 12.1, 1.1
Gospodarka wodno-œciekowa w aglomeracji miasta Ozorków.
10 PROGRESS
CONSULTING
SP. Z O.O.
58,62
9.2, 8.1, 1.1
Zapewnienie prawid³owej gospodarki œciekowej na obszarze dorzecza
Sanki w Gminie Liszki.
11 Faber Consulting
sp. z o.o.
53,20
4.5, 9.2, 3.2, 3.3
Modernizacja systemu ciep³owniczego na terenie miasta Che³m.
12 Fundacja EURO-MOST
46,21
9.4
Budowa elektrowni biogazowej w obrêbie geodezyjnym £êguty.
13 Perspektive s.c.
J.Pawluæ-Halecka,
A.¯y³uk-Czapiewska,
Z.Barski
42,17
13.1
Centrum Dydaktyczno-Badawcze nNanotechnologii ZUT
przy Alei Piastów w Szczecinie.
14 Infor Training
Sp. z o.o.
18,16
1.1
Uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej na terenie Gminy Dobczyce
i Siepraw wokó³ zalewu dobczyckiego.
15 EDORADCA sp. z o.o.
12,24
9.4
Budowa Elektrociep³owni na biomasê Widok Energia w miejscowoœci
Koniecwa³d.
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Najskuteczniejsze firmy doradcze
Program Operacyjny Infrastruktura i Œrodowisko
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa firmy
Iloœæ projektów
zakwalifikowanych
do dofinansowania
Dzia³ania
Przyk³adowy projekt
1
STRATEGOR
Wielkopolskie
Centrum Ekspertyz
Finansowych
16
1.1, 9.1, 9.4,
9.5, 11.1, 12.1
Modernizacja miejskiej oczyszczalni œcieków wraz z budow¹
kanalizacji sanitarnej w GnieŸnie.
2
METROPOLIS Doradztwo
Gospodarcze
sp. z o.o.
11
4.6, 9.1, 9.2,
9.4, 10.2
Modernizacja kana³owych sieci ciep³owniczych i central cieplnych
w Toruniu.
3
Accreo Taxand sp. z o.o.
7
9.2, 9.4
Budowa farmy wiatrowej.
3
PWB sp. z o.o.
7
4.6, 9.4
Budowa instalacji do recyklingu odpadów pou¿ytkowych
– zu¿yte opony ATB Truck S.A.
4
Grupa Kapita³owa
„Business Consulting
Group” sp. z o.o.
6
9.1, 9.4.
Budowa biogazowni o mocy 1875 kWel na terenie gminy Rypin.
4
PNO Consultants
sp. z o.o.
6
9.4, 4.2, 10.2,
5.1
Ograniczenie iloœci odpadów w Hucie Miedzi G³ogów – zabudowa
IV pieca Doerschla.
4
Zachodnie Centrum
Konsultingowe
EURO INVEST sp. z o.o.
6
1.1, 8.4.
Modernizacja systemu kontroli baga¿u EDS oraz przenoœników
taœmowych terminalu PL Szczecin-Goleniów.
5
Faber Consulting
sp. z o.o.
4
4.5, 9.2, 3.2-3
Modernizacja systemu ciep³owniczego na terenie miasta Che³m.
5
Fundacja EURO-MOST
4
9.4
Budowa elektrowni biogazowej w obrêbie geodezyjnym £êguty.
67
68
Najskuteczniejsze firmy doradcze
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Regionalne Programy Operacyjne
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa
WysokoϾ dotacji
zakwalifikowanych
do dofinansowania
(w mln z³)
Dzia³ania
Przyk³adowy projekt
1
PROGRESS
CONSULTING
SP. Z O.O.
537,55
RPO dolnoœl¹skiego 6.2, 7.2, 3., 4.7, 4.1, 9.1;
RPO lubelskiego 5.3, 6.1, 7.1, 8.2, 8.1; RPO
³ódzkiego II.2, II.3, IV.1; RPO ma³opolskiego
3.3B, 3.1, 7.2, 6.2 B, 2.1; RPO mazowieckiego
7.2, 6.1, 5.2, 3.1; RPO opolskiego 5.1.2, 3.2,
312, 4.1, 4.3, 6.2, 6.1, 1.4.1; RPO
podkarpackiego 5.2, 3.1, 1.4, 4.4, 2.1; RPO
podlaskiego 6.1, 5.2; RPO pomorskiego 2.2.2,
5.5; RPO œl¹skiego 2.1, RPO wielkopolskiego
2.5, 2.2, 3.2, 3.1, 3.4, 3.6, 6.1, 6.2; RPO
zachodniopomorskiego 4.2, 5.2.1
Rekultywacja wysypiska miejsko-gminnego
odpadów komunalnych w miejscowoœci
Górskie gmina Kolno.
2
Euro-Direct
Consulting
Arkadiusz Do³ba
428,54
RPO kujawsko-pomorskiego 7.1; RPO lubelskiego
4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.4;
RPO mazowieckiego 3.1, 5.2; RPO ma³opolskiego
1.2, 4.1; RPO podkarpackiego 2.1, 4.4;
RPO podlaskiego 4
Centrum Transferu Wiedzy KUL.
3
Faber Consulting
sp. z o.o.
277,8
RPO œl¹skiego 1.2.4; RPO kujawsko-pomorskiego
5.2.2, 6.2; RPO warmiñsko-mazurskiego 7.2;
RPO podkarpackiego 6.1; RPO ma³opolskiego 6.1;
RPO ³ódzkiego 8.1;
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna przyjazna
energetycznie œrodowisku – budowa
systemów wytwarzania energii ze Ÿróde³
odnawialnych w jednostkach organizacyjnych
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej województwa
³ódzkiego.
4
BAJOR
CONSULTING
252,8
RPO mazowieckiego 5.2, 7.2, 7.3; RPO ³ódzkiego
I.1, I.4, I.5, II.2, II.3, II.5, II.6, II.9, V.4, VI.2
Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów
centrum Grodziska Mazowieckiego, etap I
– Tereny zielone i zabytki miasta.
5
A1 Europe
sp. z o.o.
228,04
RPO podkarpackiego 1.1B; RPO ma³opolskiego
2.1A, 3.3B; RPO œl¹skiego 123, 1.2.4;
RPO mazowieckiego 6.2
Rozwój i podniesienie konkurencyjnoœci
przedsiêbiorstwa.
6
Tomas Consulting
T. Perkowski sp. j.
207
RPO podlaskiego 1.2.2, 1.4.1, 1.4.2, 3.2, 5.1,
5.2, 6.1, 6.2; RPO warmiñsko-mazurskiego 4.2
Budowa i uruchomienie nowoczesnej
elektrowni wiatrowej przez firmê PHU
Wileczek.
7
DC Consultant
Centrum Analiz
i Ekspertyz
Ekonomicznych
sp. z o.o.
165,78
RPO kujawsko-pomorskiego 4.3, 5.2.2; RPO
³ódzkiego III.3, RPO pomorskiego IV.3, 1.1.1.,
1.1.2., 1.2; RPO warmiñsko-mazurskiego 1.9;
RPO wielkopolskiego 1.1, 1.2;
RPO zachodniopomorskiego 1.1.1.A, 1.1.1.B,
1.1.3., 1.3.2.
Udzia³ w Targach Regionów i Produktów
Turystycznych Tour Salon 2011
organizowanych w Poznaniu w terminie
19-22.10.2011 r.
8
AMT Partner
sp. z o. o.
149,83
RPO kujawsko-Pomorskiego 2.1, 2.2;
RPO pomorskiego 1.1.1, 2.2.2, 321, 5.4, 5.5,
6.3, 7.2, 9.2, 9.3; RPO warmiñsko-mazurskiego
1.1, 7.2; RPO wielkopolskiego 3.5;
Przebudowa scentralizowanego osiedlowego
systemu zaopatrzenia w ciep³o dla Miasta
Reda.
www.fundusze-europejskie.pl
Nazwa
9
WysokoϾ dotacji
zakwalifikowanych
do dofinansowania
(w mln z³)
RANKING
Najskuteczniejsze firmy doradcze
Dzia³ania
69
Przyk³adowy projekt
Grupa Doradcza
ALTIMA sp. z o.o.
142,57
RPO œl¹skiego 1.1.2, 1.2, 3.2.2, 4.2, 4.3, 5.1,
5.3, 6.2.1, 7.1.1, 7.1.2; RPO ma³opolskiego 2.1
Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1 Maja
do DTS w Rudzie Œl¹skiej wraz z wêz³em
dwupoziomowym z ulic¹ 1 Maja.
10
Grupa Ergo
sp. z o.o.
129,85
RPO ³ódzkiego II.5; RPO ma³opolskiego 1.2,3.3,
6.3 7.1; RPO dolnoœl¹skiego 2.2, 4.2, 4.7, 6.2,
6.4, 6.5, 9.1; RPO zachodniopomorskiego 4.5.2,
7.1.2; RPO wielkopolskiego 2.2, 3.2, 3.4, 5.2;
RPO podlaskiego 5.2; RPO œl¹skiego 5.3;
RPO warmiñsko-mazurskiego 6.2.1
Budowa, przebudowa i wyposa¿enie bazy
dydaktycznej Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych im. W³. Broniewskiego
w Œwidwinie.
11
STRATEGOR
Wielkopolskie
Centrum Ekspertyz
Finansowych
127,95
RPO wielkopolskiego 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 2.2, 3.2,
3.7, 5.3, RPO dolnoœl¹skiego 1.1 D1, 1.1D2,
RPO ³ódzkiego II.9, RPO mazowieckiego 1.5;
Budowa farmy wiatrowej sk³adaj¹ca siê
z dwóch elektrowni o ³¹cznej mocy 1.6 MW
na terenie gminy S³awno.
12
ADM Consulting
Group
118,47
RPO warmiñsko-mazurskiego 1.1.9,
RPO pomorskiego 1.2, RPO podlaskiego 1.4;
RPO zachodniopomorskiego 1.1.1 A, 1.1.2,
RPO kujawsko-pomorskiego 5.2.2; RPO
mazowieckiego 6.1, 6.2; RPO WL 1.3, RPO
³ódzkiego II.9, RPO œl¹skiego 3.1.1;
RPO wielkopolskiego 1.2
Wzrost konkurencyjnoœci firmy X sp. j.
poprzez wdro¿enie innowacyjnej technologii
wytwarzania systemów i urz¹dzeñ nawigacji
morskiej oraz rozbudowê hali produkcyjnej.
13
Prozped Consulting
Piotr Rozpêdek
105,75
RPO zachodniopomorskiego 1.3.3, 2.1.2, 2.1.5,
4.5.2, 5.3, 6.1.1, 6.3, 6.4, 7.1.2;
RPO warmiñsko-mazurskiego 5.1.5
Zakup taboru autobusowego na potrzeby
SPA „D¹bie” sp. z o.o. w Szczecinie.
14
Zachodnie Centrum
Konsultingowe
EURO INVEST
sp. z o.o.
102,14
RPO lubuskiego 3.2, 2.3, 1.2, 4.3, 2.4, 1.1,
RPO wielkopolskiego 2.5, 5.2, 2.6;
RPO zachodniopomorskiego 2.1.2
Zakup pomocy dydaktycznych do spawalni
i pracowni obrabiarek sterowanych
numerycznie dla Poznañskiego Centrum
Edukacji Ustawicznej i Praktycznej
15
Perspektive s.c.
J.Pawluæ-Halecka,
A.¯y³uk-Czapiewska,
Z.Barski
83,79
RPO zachodniopomorskiego 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.2.1, 1.2.2, 2.1.2, 6.1.1, 6.1.2, 4.5.2, 7.3.1,
7.1.2, 6.4.
Gminne wrota do zawodów przysz³oœci
– przebudowa i wyposa¿enie pracowni fizyki,
chemii i jêzykowej w Gimnazjum Publicznym
w Golczewie.
16
ART OF FINANCE
Doradztwo
Biznesowe
Szczepan Brzeski
81,86
RPO ma³opolskiego 1.2, 2.1, 3.1, 3.3, 6.2, 7.1,
7.2; RPO sl¹skiego 1.2.4, 7.2;
RPO podkarpackiego 1.1; RPO
zachodniopomorskiego 1.1.1; RPO podlaskiego
1.4.1; RPO swiêtokrzyskiego 1.1.3
System Zarz¹dzania Drogami Województwa
Ma³opolskiego.
17
METROPOLIS
Doradztwo
Gospodarcze
sp. z o.o.
78,07
RPO wielkopolskiego 1.1, 1.2, 1.4;
RPO zachodniopomorskiego 2.2.2
Budowa parku naukowo-technologicznego
„Centrum Zaawansowanych Technologii”
wraz z zakupem wyposa¿enia.
18
Nizielski & Borys
Consulting
sp. z o.o.
76,09
RPO œwiêtokrzyskiego 2.2; RPO œl¹skiego 1.2,
2.1, 3.3, 5.3, 9.1
Œl¹ski System Informacji Turystycznej.
19
TechMaster
¯ywiec
75,45
RPO œl¹skiego 2.2, 4.1, 5.3, 7.2.1, 8.2, 9.1;
RPO ma³opolskiego 1.2, 7.3, 2.3A;
RPO opolskiego 5.1.2; RPO ³ódzkiego IV.2;
RPO mazowieckiego 4.2
Innowacyjne e-us³ugi medyczne dla pacjenta
w oparciu o dane gromadzone przez Szpital
Powiatowy w Radomsku.
20
GRUPA DORADCZA
PRIMUS S.C.
TOMASZ
LONDOÑSKI,
SZYMON
GRZÊDZIÑSKI,
KAROL
TOMASZEWSKI
75,42
RPO warmiñsko-mazurskiego 1.1.2, 1.1.4,
1.1.6, 1.1.9, 1.1.10, 1.3, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5,
2.1.6, 3.1, 4.1.1, 4.2, 5.1.6, 6.2.1, 7.1, 7.7.2
Uzbrojenie terenów przemys³owo-sk³adowych
przy ul. Przemys³owej w Mr¹gowie.
21
INNOVA
CONSULTING
71,22
RPO kujawsko-pomorskiego 1.1, 2.1, 2.3, 3.2,
3.3, 4.2, 5.2, 7.1; RPO podkarpackiego 5.2;
RPO pomorskiego 5.5; RPO œwiêtokrzyskiego
6.1; RPO zachodniopomorskiego 5.2.1
Przebudowa drogi gminnej nr 080920C
w miejscowoœci Janowo o d³ugoœci
0,987 km.
70
Najskuteczniejsze firmy doradcze
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
22
DGA S.A.
68,72
RPO wielkopolskiego 6.2, 6.1; RPO ³ódzkiego IV,
V; RPO podlaskiego 1.2
Budowa miejskiego centrum kultury wraz
z ekspozycj¹ giganty mocy.
23
Centrum
Doradztwa
Europejskiego
i Finansowego
Lendo, £osko sp. j.
67,95
RPO warmiñsko-mazurskiego 1.1.6, 1.1.9, 1.2.1,
1.1.10, 3.1, 4.3, 7.1, 7.2.1, 7.2.2.
Budowa sieci szerokopasmowej z dostêpem
do Internetu o przepustowoœci 20 Mbps
przez firmê „Matcom”.
24
Zachodniopomorska Grupa
Doradcza
sp. z o.o.
66,06
RPO zachodniopomorskiego 1.1.3, 1.1.2, 1.1.1,
7.3.2, 7.1.2, 6.3 , 5.3, 4.5.2, 5.1.2;
Uruchomienie produkcji paliwa alternatywnego
dziêki wdro¿eniu innowacyjnej technologii
przetwarzania odpadów przez Eko-Myœl
sp. z o.o.
25
ZAGA Fundusze
Europejskie
60,02
RPO opolskiego 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3.2, 1.4.1,
4.3, 5.2.2
Budowa obiektu instytucji otoczenia biznesu
– Opolskie Centrum Wysokich Technologii
na rzecz Zrównowa¿onego Rozwoju.
26
Najda Consulting
58,33
RPO zachodniopomorskiego 5.2.1, 2.1.2, 5.1.1,
5.3, 7.2, 4.3, 6.2.1, 1.2.1, 6.2.2, 1.1.1
Budowa œcie¿ki rowerowej Niechorze
– Pogorzelica w Gminie Rewal.
27
PWB sp. z o.o.
50,39
Zakup innowacyjnego wyposa¿enia
Pralni – Opole sp. z o.o. w celu uruchomienia
nowoczesnej pralni wodnej.
28
Kancelaria
Doradztwa
Gospodarczego
Cieœlak
& Kordasiewicz
37,9
RPO wielkopolskiego 1.2, 1.4; RPO ³ódzkiego II.9;
RPO kujawsko-pomorskiego 5.2.2; RPO
lubelskiego 1.2; RPO mazowieckiego 1.5, RPO
opolskiego 1.3.2; RPO podkarpackiego 1.1.B;
RPO warmiñsko-mazurskiego 1.1.9
RPO podkarpackiego 5.3, 4.4; RPO lubelskiego
8.2, 8.3; RPO mazowieckiego 1.5, 2.2, 5.2, 7.2;
RPO ma³opolskiego 2.1; RPO pomorskiego 1.1.1;
29
Europejskie
Centrum
Doradztwa
Finansowego
37,11
RPO ³ódzkiego 3.2; RPO wielkopolskiego 1.1, 1.2, Rozwój firmy „Wyspa Day Spa” poprzez
3.2 , 3.4, 5.2; RPO podkarpackiego 1.1 schemat stworzenie nowoczesnego i innowacyjnego
B; RPO œl¹skiego 123; RPO dolnoœl¹skiego 1.1.E, SPA centrum.
RPO ma³opolskiego 1.2
30
P4P CONSULTING
SP. Z O.O.
35,19
RPO podkarpackiego 1.1.B, 5.2.A, 5.3.A, 5.3.B;
RPO ³ódzkiego 1.3, 1.7
WielokulturowoϾ + InnowacyjnoϾ
+ Turystyka = Sukces
31
Bochiñski
Consulting Daniel
Bochiñski
34,62
RPO zachodniopomorskiego 2.1.2, 4.5.2, 6.4,
7.1.2; RPO warmiñsko-mazurskiego 5.1.5;
Zakup taboru autobusowego na potrzeby
SPPK sp. z o.o.
32
Europejskie
Centrum
Przedsiêbiorczoœci
sp. z o.o.
31,12
RPO mazowieckiego 6.2, 6.1, 7.3
Zwiêkszenie atrakcyjnoœci turystycznej
Mazowsza poprzez budowê centrum
hotelowo-rekreacyjnego Businessman
Fun Club.
33
Lech Consulting
29,3
RPO kujawsko-pomorskiego 1.1, 2.1, 2.2, 2.3,
3.2, 7.1, 5.2.2, 5.5, 6.2
Rozbudowa hotelu Gazdówka w ¯o³êdowie.
34
Collect Consulting
sp. z o.o.
24,36
RPO œl¹skiego 1.2.4, 3.3.2, 5.3, 9.1, RPO
œwiêtokrzyskie 1.4, RPO ma³opolskiego 1.2,
RPO warmiñsko-mazurskiego 6.2.1,
Budowa sieci Laboratoriów Design
w ramach KPT.
35
PM Doradztwo
Gospodarcze
sp. z o.o.
22,3
RPO ma³opolskiego 7.2, 3.2.A, 6.3.B, 3.1
Rewaloryzacja Budynku Bractwa Strzeleckiego
w Tarnowie wraz z otoczeniem i adaptacja
na potrzeby Galerii Miejskiej.
36
NEXUM sp. z o.o.
19,55
RPO œl¹skiego 1.2.4, 123,
Zastosowanie innowacyjnego systemu
do bezwykopowej inspekcji i naprawy sieci
wodnych i kanalizacyjnych przez firmê
Kryza-Plast z Miko³owa.
37
Beskidzkie Biuro
Consultingowe SA
18,32
RPO œl¹skiego 123; 1.2.4; 3.1.1; RPO
ma³opolskiego 2.1.A, 3.1
Poszerzenie oferty handlowej o nowe
produkty w oparciu o wdro¿enie
nowoczesnej maszyny.
38
Infor Training
sp. z o.o.
17,65
RPO ma³opolskiego 1.1B, 2.1 A, 6.2B, 7.2; RPO
³ódzkiego 4.3; RPO opolskiego 5.1.2; RPO
podkarpackiego 4.4, 2.1;
E-Coemi"- rozwój us³ug e-handlu
z wykorzystaniem nowoczesnych narzedzi
ICT.
39
Eurodoradca
16,1
RPO œl¹skiego 6.2, 6.4; RPO œl¹skiego 8.1,
1.2.4, 5.3; RPO mazowieckiego 4.3;
RPO ma³opolskiego 2.1
PEC- Gliwice - Modernizacja kot³a WR-25
nr 2 w celu poprawy jego sprawnoœci
energetycznej i wzrostu sprawnoœci
produkcji ciep³a.
40 CAPITAL PARTNER
15,58
RPO ³ódzkiego III.2, III.3
brak danych
Poprawa jakoœci œwiadczeñ SPSzW
im. J. Bro¿ego w Lublinie w zakresie leczenia
chorób p³uc i nowotworów za pomoc¹
zakupionego sprzêtu.
www.fundusze-europejskie.pl
Nazwa
WysokoϾ dotacji
zakwalifikowanych
do dofinansowania
(w mln z³)
RANKING
Najskuteczniejsze firmy doradcze
Dzia³ania
71
Przyk³adowy projekt
41 Euro Invest Group
12,4
RPO ³ódzkiego 3.2, 4.1, 4.3
Rozbudowa regionalnej sieci szerokopasmowej
telefonii DIALOG S.A. w województwie ³ódzkim.
42 Master Marketing
Piotr Bogucki
11,79
RPO zachodniopomorskiego 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3
Rozbudowa zasobów produkcyjnych firmy
Metalex S.C. w Goleniowie w celu rozwoju
dzia³alnoœci i usprawnienia procesu
produkcyjno-us³ugowego.
43 Fundacja
EURO-MOST
11,75
RPO œl¹skiego 123; RPO warmiñsko-mazurskiego
1.1.6; RPO wielkopolskiego 1.2; RPO lubelskiego
1.2; RPO ³ódzkiego 3.2; RPO œl¹skiego 1.2.4;
brak danych
44 EDORADCA
sp. z o.o.
9,84
RPO pomorskiego 1.1.1, 1.2; RPO warmiñsko-mazurskiego 1.1.9; RPO ³ódzkiego II.9
Wdro¿enie wyników pracy B+R d¹¿eniem
do wzrostu konkurencyjnoœci spó³ki.
45 RES-PROJEKT
sp. z o.o.
9,22
RPO lubuskiego 1.1, 3.2
Zintegrowany System Komunikacji Publicznej
Miasta Gorzowa Wlkp. – II Etap
46 PNO Consultants
sp. z o.o.
7,78
RPO dolnoœln¹skiego 5.2; RPO podkarpackiego
1.1; RPO mazowieckiego 2.3
Budowa sieci gazowej œredniego ciœnienia
xxx
47 Centrum Rozwoju
Gospodarczego
6,87
RPO podlaskiego 1.4.1, 1.4.2; RPO warmiñsko-mazurskiego 1.1.9
Utworzenie innowacyjnego centrum obróbki
kamienia.
48 Biuro Projektów
Europejskich
5,75
RPO œl¹skiego 1.2.4, 123; RPO ma³opolskiego
2.1. A; RPO ³ódzkiego III.2
Zakup wyposa¿enia Szko³y Rodzenia
szans¹ na wzrost konkurencyjnosci firmy.
49 Pegaz Group
5,07
RPO pomorskie 1.1.1, 1.1.2,1.2; RPO warmiñsko- brak danych
--mazurskiego 1.1.9
50 Biuro Doradcze
DOBRY-PROJEKT
Joanna Kasprzak-D¿yberti sp. zo.o.
4,93
RPO opolskiego 1.1.2, 1.3.2, 1.4.1
Utworzenie nowoczesnego Centrum odnowy
i urody z grot¹ soln¹ jako konkurencyjnego
i kompleksowego oœrodka w miejscowoœci
G³ubczyce.
50 KBZ Consulting
sp. z o.o.
4,93
RPO ma³opolskiego 2.1A, 2.2.A;
RPO podkarpackiego 1.1.B
Zakup innowacyjnej technologii
przygotowania fotopolimerów w POL-ZDOB
sp. z o.o. w Krakowie.
Partnerstwo w biznesie
> Przemys³aw Kowalski
> Partner Zarz¹dzaj¹cy PWB
Sp. z o.o. Sp. k.
– Kolejny rok obecnoœci w czo³ówce
rankingu potwierdza s³usznoœæ przyjêtej
przez nas strategii, która priorytetowo
odnosi siê do partnerstwa w biznesie.
Zawdziêczamy to stabilnym filarom firmy
– ogromnej wiedzy i niebywa³emu
doœwiadczeniu ludzi w niej pracuj¹cych.
Bierzemy aktywny udzia³ w umacnianiu
pozycji naszych partnerów,
w szczególnoœci w sektorze energetyki
odnawialnej. Cieszy nas, ¿e dziêki
wspó³pracy podczas realizacji projektów,
mo¿emy przyczyniæ siê do ochrony
œrodowiska naturalnego. Wspieramy
tak¿e te dziedziny biznesu, dla których
najwa¿niejsze jest inwestowanie w
rozwój i doskonalenie umiejêtnoœci
zawodowych i personalnych naszych
Partnerów. Wiemy, ¿e to jak dzia³amy
dziœ, bêdzie budowa³o nasz wizerunek
przez nastêpne lata, dlatego nasze
zdecydowanie wyra¿a siê w codziennej
biznesowej praktyce. Podejmujemy
nowe wyzwania i potrafimy sprostaæ
oczekiwaniom naszych Partnerów,
oferuj¹c doradztwo w zakresie
pozyskiwania œrodków na nowe
inwestycje, jak i wsparcie
w poszukiwaniu nowych rozwi¹zañ
podczas ich realizacji.
,,
72
Najskuteczniejsze firmy doradcze
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Regionalne Programy Operacyjne
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa
Iloœæ projektów
zakwalifikowanych
do dofinansowania
Dzia³ania
Przyk³adowy projekt
1 PROGRESS
CONSULTING
SP. Z O.O.
136
RPO dolnoœl¹skiego 6.2, 7.2, 3., 4.7, 4.1,
9.1; RPO lubelskiego 5.3, 6.1, 7.1, 8.2,
8.1; RPO ³ódzkiego II.2, II.3, IV.1; RPO
ma³opolskiego 3.3B, 3.1, 7.2, 6.2 B, 2.1;
RPO mazowieckiego 7.2, 6.1, 5.2, 3.1; RPO
opolskiego 5.1.2, 3.2, 312, 4.1, 4.3, 6.2,
6.1, 1.4.1; RPO podkarpackiego 5.2, 3.1,
1.4, 4.4, 2.1; RPO podlaskiego 6.1, 5.2;
RPO pomorskiego 2.2.2, 5.5; RPO œl¹skiego
2.1, RPO wielkopolskiego 2.5, 2.2, 3.2, 3.1,
3.4, 3.6, 6.1, 6.2;
RPO zachodniopomorskiego 4.2, 5.2.1
Rekultywacja wysypiska miejsko-gminnego
odpadów komunalnych w miejscowoœci
Górskie gmina Kolno.
2 DC Consultant
Centrum Analiz
i Ekspertyz
Ekonomicznych
sp. z o.o.
109
RPO kujawsko-pomorskiego 4.3, 5.2.2; RPO
³ódzkiego III.3, RPO pomorskiego IV.3, 1.1.1.,
1.1.2., 1.2; RPO warmiñsko-mazurskiego 1.9;
RPO wielkopolskiego 1.1, 1.2; RPO
zachodniopomorskiego 1.1.1.A, 1.1.1.B,
1.1.3., 1.3.2.
Udzia³ w Targach Regionów i Produktów
Turystycznych Tour Salon 2011
organizowanych w Poznaniu w terminie
19-22.10.2011 r.
3 ADM Consulting
Group
76
RPO warmiñsko-mazurskiego 1.1.9, RPO
pomorskiego 1.2, RPO podlaskiego 1.4; RPO
zachodniopomorskiego 1.1.1 A, 1.1.2, RPO
kujawsko-pomorskiego 5.2.2;
RPO mazowieckiego 6.1, 6.2; RPO WL 1.3,
RPO ³ódzkiego II.9, RPO œl¹skiego 3.1.1;
RPO wielkopolskiego 1.2
Wzrost konkurencyjnoœci firmy X sp. j.
poprzez wdro¿enie innowacyjnej technologii
wytwarzania systemów i urz¹dzeñ nawigacji
morskiej oraz rozbudowê hali produkcyjnej.
4 Europejskie
Centrum
Doradztwa
Finansowego
64
RPO ³ódzkiego 3.2; RPO wielkopolskiego 1.1,
1.2, 3.2 , 3.4, 5.2; RPO podkarpackiego 1.1
schemat B; RPO œl¹skiego 123; RPO
dolnoœl¹skiego 1.1.E, RPO ma³opolskiego 1.2
Rozwój firmy „Wyspa Day Spa” poprzez
stworzenie nowoczesnego i innowacyjnego
SPA centrum.
4 STRATEGOR
Wielkopolskie
Centrum
Ekspertyz
Finansowych
64
RPO wielkopolskiego 1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 2.2,
3.2, 3.7, 5.3, RPO dolnoœl¹skiego 1.1 D1,
1.1D2, RPO ³ódzkiego II.9,
RPO mazowieckiego 1.5;
Budowa farmy wiatrowej sk³adaj¹ca siê
z dwóch elektrowni o ³¹cznej mocy 1.6 MW
na terenie gminy S³awno.
5 Centrum
Doradztwa
Europejskiego
i Finansowego
Lendo, £osko sp. j.
63
RPO warmiñsko-mazurskiego 1.1.6, 1.1.9,
1.2.1, 1.1.10, 3.1, 4.3, 7.1, 7.2.1, 7.2.2.
Budowa sieci szerokopasmowej z dostêpem
do Internetu o przepustowoœci 20 Mbps
przez firmê „Matcom”.
6 Faber Consulting
sp. z o.o.
61
RPO œl¹skiego 1.2.4; RPO kujawsko-pomorskiego 5.2.2, 6.2; RPO warmiñsko-mazurskiego 7.2; RPO podkarpackiego 6.1;
RPO ma³opolskiego 6.1; RPO ³ódzkiego 8.1;
Pañstwowa Stra¿ Po¿arna przyjazna
energetycznie œrodowisku – budowa
systemów wytwarzania energii ze Ÿróde³
odnawialnych w jednostkach organizacyjnych
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej województwa
³ódzkiego.
www.fundusze-europejskie.pl
Nazwa
7 BAJOR
CONSULTING
Iloœæ projektów
zakwalifikowanych
do dofinansowania
RANKING
Najskuteczniejsze firmy doradcze
Dzia³ania
73
Przyk³adowy projekt
56
RPO mazowieckiego 5.2, 7.2, 7.3; RPO
³ódzkiego I.1, I.4, I.5, II.2, II.3, II.5, II.6, II.9,
V.4, VI.2
Rewitalizacja wielofunkcyjnych obszarów
centrum Grodziska Mazowieckiego, etap I
– Tereny zielone i zabytki miasta.
7
Tomas Consulting
T. Perkowski sp. j.
56
RPO podlaskiego 1.2.2, 1.4.1, 1.4.2, 3.2,
5.1, 5.2, 6.1, 6.2; RPO warmiñsko-mazurskiego 4.2
Budowa i uruchomienie nowoczesnej
elektrowni wiatrowej przez firmê PHU
Wileczek.
7
Zachodniopomorska Grupa
Doradcza
sp. z o.o.
56
RPO zachodniopomorskiego 1.1.3, 1.1.2,
1.1.1, 7.3.2, 7.1.2, 6.3 , 5.3, 4.5.2, 5.1.2;
Uruchomienie produkcji paliwa alternatywnego
dziêki wdro¿eniu innowacyjnej technologii
przetwarzania odpadów przez Eko-Myœl
sp. z o.o.
8
PWB sp. z o.o.
55
RPO wielkopolskiego 1.2, 1.4; RPO ³ódzkiego
II.9; RPO kujawsko-pomorskiego 5.2.2; RPO
lubelskiego 1.2; RPO mazowieckiego 1.5,
RPO opolskiego 1.3.2; RPO podkarpackiego
1.1.B; RPO warmiñsko-mazurskiego 1.1.9
Zakup innowacyjnego wyposa¿enia
Pralni-Opole sp. z o.o. w celu uruchomienia
nowoczesnej pralni wodnej.
9
AMT Partner
sp. z o. o.
53
RPO kujawsko-Pomorskiego 2.1, 2.2; RPO
pomorskiego 1.1.1, 2.2.2, 321, 5.4, 5.5, 6.3,
7.2, 9.2, 9.3; RPO warmiñsko-mazurskiego 1.1,
7.2; RPO wielkopolskiego 3.5;
Przebudowa scentralizowanego osiedlowego
systemu zaopatrzenia w ciep³o dla Miasta
Reda.
10 Grupa Ergo
sp. z o.o.
52
11 ART OF FINANCE
Doradztwo
Biznesowe
Szczepan Brzeski
50
RPO ma³opolskiego 1.2, 2.1, 3.1, 3.3, 6.2,
7.1, 7.2; RPO sl¹skiego 1.2.4, 7.2; RPO
podkarpackiego 1.1; RPO zachodniopomorskiego
1.1.1; RPO podlaskiego 1.4.1; RPO
œwiêtokrzyskiego 1.1.3
System Zarz¹dzania Drogami Województwa
Ma³opolskiego.
11 Grupa Doradcza
ALTIMA sp. z o.o.
50
RPO œl¹skiego 1.1.2, 1.2, 3.2.2, 4.2, 4.3,
5.1, 5.3, 6.2.1, 7.1.1, 7.1.2;
RPO ma³opolskiego 2.1
Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1 Maja
do DTS w Rudzie Œl¹skiej wraz z wêz³em
dwupoziomowym z ulic¹ 1 Maja.
12 ZAGA Fundusze
Europejskie
48
RPO opolskiego 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3.2,
1.4.1, 4.3, 5.2.2
Budowa obiektu instytucji otoczenia biznesu
– Opolskie Centrum Wysokich Technologii
na rzecz Zrównowa¿onego Rozwoju.
13 Euro-Direct
Consulting
Arkadiusz Do³ba
42
RPO kujawsko-pomorskiego 7.1; RPO
lubelskiego 4.1, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2,
8.4; RPO mazowieckiego 3.1, 5.2; RPO
ma³opolskiego 1.2, 4.1; RPO podkarpackiego
2.1, 4.4; RPO podlaskiego 4
Centrum Transferu Wiedzy KUL.
14 GRUPA
DORADCZA
PRIMUS S.C.
TOMASZ
LONDOÑSKI,
SZYMON
GRZÊDZIÑSKI,
KAROL
TOMASZEWSKI
38
RPO warmiñsko-mazurskiego 1.1.2, 1.1.4,
Uzbrojenie terenów przemys³owo-sk³adowych
1.1.6, 1.1.9, 1.1.10, 1.3, 2.1.1, 2.1.3, 2.1.5, przy ul. Przemys³owej w Mr¹gowie.
2.1.6, 3.1, 4.1.1, 4.2, 5.1.6, 6.2.1, 7.1, 7.7.2
15 METROPOLIS
Doradztwo
Gospodarcze
sp. z o.o.
36
RPO wielkopolskiego 1.1, 1.2, 1.4;
RPO zachodniopomorskiego 2.2.2
Budowa parku naukowo-technologicznego
„Centrum Zaawansowanych Technologii”
wraz z zakupem wyposa¿enia.
16 TechMaster ¯ywiec
34
RPO œl¹skiego 2.2, 4.1, 5.3, 7.2.1, 8.2, 9.1;
RPO ma³opolskiego 1.2, 7.3, 2.3A;
RPO opolskiego 5.1.2; RPO ³ódzkiego IV.2;
RPO mazowieckiego 4.2
Innowacyjne e-us³ugi medyczne dla pacjenta
w oparciu o dane gromadzone przez Szpital
Powiatowy w Radomsku.
17 INNOVA
CONSULTING
32
RPO kujawsko-pomorskiego 1.1, 2.1, 2.3, 3.2,
3.3, 4.2, 5.2, 7.1; RPO podkarpackiego 5.2;
RPO pomorskiego 5.5; RPO œwiêtokrzyskiego 6.1;
RPO zachodniopomorskiego 5.2.1
Przebudowa drogi gminnej nr 080920C
w miejscowoœci Janowo o d³ugoœci
0,987 km.
RPO ³ódzkiego II.5; RPO ma³opolskiego
1.2,3.3, 6.3 7.1; RPO dolnoœl¹skiego 2.2,
4.2, 4.7, 6.2, 6.4, 6.5, 9.1; RPO
zachodniopomorskiego 4.5.2, 7.1.2; RPO
wielkopolskiego 2.2, 3.2, 3.4, 5.2; RPO
podlaskiego 5.2; RPO œl¹skiego 5.3; RPO
warmiñsko-mazurskiego 6.2.1
Budowa, przebudowa i wyposa¿enie bazy
dydaktycznej Zespo³u Szkó³
Ponadgimnazjalnych im. W³. Broniewskiego
w Œwidwinie.
74
Najskuteczniejsze firmy doradcze
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
18 Beskidzkie Biuro
Consultingowe SA
30
RPO œl¹skiego 123; 1.2.4; 3.1.1;
RPO ma³opolskiego 2.1.A, 3.1
Poszerzenie oferty handlowej o nowe
produkty w oparciu o wdro¿enie nowoczesnej
maszyny.
19 Lech Consulting
28
RPO kujawsko-pomorskiego 1.1, 2.1, 2.2, 2.3,
3.2, 7.1, 5.2.2, 5.5, 6.2
Rozbudowa hotelu Gazdówka w ¯o³êdowie.
20
NEXUM sp. z o.o.
26
RPO œl¹skiego 1.2.4, 123,
Zastosowanie innowacyjnego systemu
do bezwykopowej inspekcji i naprawy sieci
wodnych i kanalizacyjnych przez firmê
Kryza-Plast z Miko³owa.
21
Najda Consulting
24
RPO zachodniopomorskiego 5.2.1, 2.1.2,
5.1.1, 5.3, 7.2, 4.3, 6.2.1, 1.2.1, 6.2.2,
1.1.1
Budowa œcie¿ki rowerowej Niechorze
– Pogorzelica w Gminie Rewal.
21
Prozped
Consulting
Piotr Rozpêdek
24
RPO zachodniopomorskiego 1.3.3, 2.1.2,
2.1.5, 4.5.2, 5.3, 6.1.1, 6.3, 6.4, 7.1.2;
RPO warmiñsko-mazurskiego 5.1.5
Zakup taboru autobusowego na potrzeby
SPA „D¹bie” Sp. z o.o. w Szczecinie.
22
Perspektive s.c.
J.Pawluæ-Halecka,
A.¯y³uk-Czapiewska,
Z.Barski
23
RPO zachodniopomorskiego 1.1.1, 1.1.2,
1.1.3, 1.2.1, 1.2.2, 2.1.2, 6.1.1, 6.1.2,
4.5.2, 7.3.1, 7.1.2, 6.4.
Gminne wrota do zawodów przysz³oœci
– przebudowa i wyposa¿enie pracowni fizyki,
chemii i jêzykowej w Gimnazjum Publicznym
w Golczewie.
23
Collect
Consulting
sp. z o.o.
21
RPO œl¹skiego 1.2.4, 3.3.2, 5.3, 9.1, RPO
œwiêtokrzyskie 1.4, RPO ma³opolskiego 1.2,
RPO warmiñsko-mazurskiego 6.2.1,
Budowa sieci Laboratoriów Design w ramach
KPT.
24
Biuro Projektów
Europejskich
20
RPO œl¹skiego 1.2.4, 123;
RPO ma³opolskiego 2.1. A; RPO ³ódzkiego III.2
Zakup wyposa¿enia Szko³y Rodzenia szans¹
na wzrost konkurencyjnosci firmy.
25
Infor Training
sSp. z o.o.
18
RPO ma³opolskiego 1.1B, 2.1 A, 6.2B, 7.2;
RPO ³ódzkiego 4.3; RPO opolskiego 5.1.2;
RPO podkarpackiego 4.4, 2.1;
E-Coemi – rozwój us³ug e-handlu
z wykorzystaniem nowoczesnych narzedzi ICT.
26
A1 Europe
sp. z o.o.
17
RPO podkarpackiego 1.1B; RPO ma³opolskiego
2.1A, 3.3B; RPO œl¹skiego 123, 1.2.4;
RPO mazowieckiego 6.2
Rozwój i podniesienie konkurencyjnoœci
przedsiêbiorstwa.
26
Regionalna Izba
Gospodarcza
w Katowicach
17
RPO œl¹skiego 123, 1.2.4
Rozbudowa istniej¹cego Przedsiêbiorstwa
GardenLe Tomasz Lebuda prowadz¹ca
do wprowadzenia na rynek nowych us³ug.
27
Kancelaria
Doradztwa
Gospodarczego
Cieœlak
& Kordasiewicz
15
RPO podkarpackiego 5.3, 4.4; RPO lubelskiego
8.2, 8.3; RPO mazowieckiego 1.5, 2.2, 5.2,
7.2; RPO ma³opolskiego 2.1;
RPO pomorskiego 1.1.1;
Poprawa jakoœci œwiadczeñ SPSzW
im. J. Bro¿ego w Lublinie w zakresie leczenia
chorób p³uc i nowotworów za pomoc¹
zakupionego sprzêtu.
28
Centrum Rozwoju
Gospodarczego
14
RPO podlaskiego 1.4.1, 1.4.2; RPO
warmiñsko-mazurskiego 1.1.9
Utworzenie innowacyjnego centrum obróbki
kamienia.
28
Pegaz Group
sp. zo.o.
14
RPO pomorskie 1.1.1, 1.1.2,1.2;
RPO warmiñsko-mazurskiego 1.1.9
brak danych.
28
Zachodnie
Centrum
Konsultingowe
EURO INVEST
sp. z o.o.
14
RPO lubuskiego 3.2, 2.3, 1.2, 4.3, 2.4, 1.1,
RPO wielkopolskiego 2.5, 5.2, 2.6;
RPO zachodniopomorskiego 2.1.2
Zakup pomocy dydaktycznych do spawalni
i pracowni obrabiarek sterowanych
numerycznie dla Poznañskiego Centrum
Edukacji Ustawicznej i Praktycznej
29
CAPITAL PARTNER
13
RPO ³ódzkiego III.2, III.3
brak danych
29
Eurodoradca
13
RPO œl¹skiego 6.2, 6.4; RPO œl¹skiego 8.1,
1.2.4, 5.3; RPO mazowieckiego 4.3;
RPO ma³opolskiego 2.1
PEC - Gliwice - Modernizacja kot³a WR-25 nr 2
w celu poprawy jego sprawnoœci
energetycznej i wzrostu sprawnoœci produkcji
ciep³a.
29
P4P CONSULTING
SP. Z O.O.
13
RPO podkarpackiego 1.1.B, 5.2.A, 5.3.A,
5.3.B; RPO ³ódzkiego 1.3, 1.7
WielokulturowoϾ + InnowacyjnoϾ
+ Turystyka = Sukces
30
Master Marketing
Piotr Bogucki
12
RPO zachodniopomorskiego 1
.1.1, 1.1.2, 1.1.3
Rozbudowa zasobów produkcyjnych firmy
Metalex S.C. w Goleniowie w celu rozwoju
dzia³alnoœci i usprawnienia procesu
produkcyjno-us³ugowego.
31
Fundacja
EURO-MOST
10
RPO œl¹skiego 123; RPO warmiñskomazurskiego 1.1.6; RPO wielkopolskiego 1.2;
RPO lubelskiego 1.2; RPO ³ódzkiego 3.2;
RPO œl¹skiego 1.2.4;
brak danych.
31
Nizielski & Borys
Consulting
sp. z o.o.
10
RPO œwiêtokrzyskiego 2.2; RPO œl¹skiego
1.2, 2.1, 3.3, 5.3, 9.1
Œl¹ski System Informacji Turystycznej.
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Nazwa
Iloœæ projektów
zakwalifikowanych
do dofinansowania
Najskuteczniejsze firmy doradcze
Dzia³ania
75
Przyk³adowy projekt
32
EDORADCA
sp. z o.o.
9
RPO pomorskiego 1.1.1, 1.2; RPO warmiñsko-mazurskiego 1.1.9; RPO ³ódzkiego II.9
Wdro¿enie wyników pracy B+R d¹¿eniem
do wzrostu konkurencyjnoœci spó³ki.
32
KBZ
Consulting
sp. z o.o.
9
RPO ma³opolskiego 2.1A, 2.2.A;
RPO podkarpackiego 1.1.B
Zakup innowacyjnej technologii przygotowania
fotopolimerów w POL-ZDOB sp. z o.o.
w Krakowie.
32
PM Doradztwo
Gospodarcze
sp. z o.o.
9
RPO ma³opolskiego 7.2, 3.2.A, 6.3.B, 3.1
Rewaloryzacja Budynku Bractwa Strzeleckiego
w Tarnowie wraz z otoczeniem i adaptacja
na potrzeby Galerii Miejskiej.
33
Bochiñski
Consulting
Daniel Bochiñski
7
RPO zachodniopomorskiego 2.1.2, 4.5.2, 6.4,
7.1.2; RPO warmiñsko-mazurskiego 5.1.5;
Zakup taboru autobusowego na potrzeby
SPPK sp. z o.o.
33
Euro Invest
Group
7
RPO ³ódzkiego 3.2, 4.1, 4.3
Rozbudowa regionalnej sieci
szerokopasmowej telefonii DIALOG S.A.
w województwie ³ódzkim.
34
Biuro Doradcze
DOBRY-PROJEKT
Joanna
Kasprzak-D¿yberti
6
RPO opolskiego 1.1.2, 1.3.2, 1.4.1
Utworzenie nowoczesnego Centrum odnowy
i urody z grot¹ soln¹ jako konkurencyjnego
i kompleksowego oœrodka w miejscowoœci
G³ubczyce.
34
DGA S.A.
6
RPO wielkopolskiego 6.2, 6.1; RPO ³ódzkiego
IV, V; RPO podlaskiego 1.2
Budowa miejskiego centrum kultury wraz
z ekspozycj¹ giganty mocy.
34
PNO Consultants
Spó³ka z o.o.
6
RPO dolnoœln¹skiego 5.2; RPO podkarpackiego Budowa sieci gazowej œredniego ciœnienia
1.1; RPO mazowieckiego 2.3
xxx
35
Agrainvest
sp. z o.o.
5
RPO wielkopolskiego 1.1, 1.2;
RPO opolskiego 1.1.2
Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa
Eurotopa poprzez zakup refulera p³ywaj¹cego.
Regionalne Programy Operacyjne
liderzy w województwach*
! DOLNOŒL¥SKIE
"
"
PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.
Grupa Ergo sp. z o.o.
! KUJAWSKO-POMORSKIE
Faber Consulting sp. z o.o.
INNOVA CONSULTING
" Lech Consulting
" DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych sp. z o.o.
"
"
! LUBELSKIE
"
"
Euro-Direct Consulting Arkadiusz Do³ba
PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.
! LUBUSKIE
"
Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST sp. z o.o.
! £ÓDZKIE
BAJOR CONSULTING
CAPITAL PARTNER
" DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych sp. z o.o.
"
"
! MA£OPOLSKIE
ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe Szczepan Brzeski
TechMaster ¯ywiec
" Infor Training sp. z o.o.
"
"
Najskuteczniejsze firmy doradcze
76
RANKING
! MAZOWIECKIE
PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.
Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieœlak & Kordasiewicz
" ADM Consulting Group
"
"
! OPOLSKIE
"
"
ZAGA Fundusze Europejskie
PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.
! PODKARPACKIE
"
"
P4P CONSULTING SP. Z O.O.
PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.
! PODLASKIE
"
"
Tomas Consulting T. Perkowski sp. j.
Centrum Rozwoju Gospodarczego
! POMORSKIE
AMT Partner sp. z o. o.
DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz
Ekonomicznych sp. z o.o.
" Pegaz Group sp. z o.o.
" ADM Consulting Group
"
"
! ŒL¥SKIE
Grupa Doradcza ALTIMA sp. z o.o.
NEXUM sp. z o.o.
" Beskidzkie Biuro Consultingowe SA
" Biuro Projektów Europejskich
" Collect Consulting sp. z o.o.
" Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
" TechMaster ¯ywiec
"
"
! ŒWIÊTOKRZYSKIE
"
ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe Szczepan Brzeski
! WARMIÑSKO-MAZURSKIE
Centrum Doradztwa Europejskiego i Finansowego
Lendo, £osko sp. j.
" GRUPA DORADCZA PRIMUS S.C. TOMASZ LONDOÑSKI,
SZYMON GRZÊDZIÑSKI, KAROL TOMASZEWSKI
" ADM Consulting Group
" DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych sp. z o.o.
"
! WIELKOPOLSKIE
Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego
METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o.
" PWB sp. z o.o.
" DC Consultant Centrum Analiz i Ekspertyz Ekonomicznych sp. z o.o.
"
"
! ZACHODNIOPOMORSKIE
Zachodniopomorska Grupa Doradcza sp. z o.o.
Perspektive s.c. J.Pawluæ-Halecka, A.¯y³uk-Czapiewska, Z.Barski
" Prozped Consulting Piotr Rozpêdek
" Najda Consulting
"
"
* Najwiêksza liczba projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
w ramach poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych
www.fundusze-europejskie.pl
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Najskuteczniejsze firmy doradcze
77
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazw
WysokoϾ dotacji
zakwalifikowanych
do dofinansowania
(w mln z³)
Dzia³ania
Przyk³adowy projekt
1
Grupa Kapita³owa
„Business Consulting
Group” sp. z o.o.
35,42
2.1.1, 3.4.3, 6.2, 8.1.1
Efektywni w pracy – program szkolenia pracowników
Steinpol Central Services sp. z o.o.
2
HRP Czernecka,
Jaszczyñski sp. j.
31,55
6.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.3,
9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4
Metodyka zarz¹dzania wiekiem jako innowacyjne
rozwi¹zanie wspieraj¹ce aktywnoœæ zawodow¹
pracowników 50+.
3
DGA S.A.
29,88
2.1.1, 8.1.1, 9.2, 1.3.2
Zawodowo podnosimy kompetencje uczniów. Program zajêæ
dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych
i wspó³pracy z pracodawcami.
4
Mazowieckie Centrum
Szkoleñ sp. z o. o.
26,50
2.1, 8.1
Zarz¹dzanie zmian¹ w przedsiêbiorstwie w obliczu kryzysu
gospodarczego.
5
Studio Doradztwa
Europejskiego
20,62
3.3.2, 4.1.1, 7.2.1, 3.5,
4.2, 9.4, 1.3.1
Modelowy system na rzecz integracji spo³ecznej.
6
Fundacja EURO-MOST
19,94
4.1.2, 9,3, 8,1.1, 8.1.2,
6, 1.1
W³asna firma - wsparcie samozatrudnienia.
7
ADM Consulting Group
17,48
8.1.1, 8.1.2,
Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy II.
8
Europejskie Centrum
Przedsiêbiorczoœci sp. z o.o.
15,84
2.1.1, 6.2
9
Mediator Group S.A.
15,60
2.1, 5.2, 7.2, 8.1, 9.4
Innovation Technology Group S.A. – dolnoœlaska wizytówka
bran¿y ICT.
10
ABBEYS Europejskie
Doradztwo Finansowe
sp. z o.o. sp. k.
15,10
2.1.1, 8.1.1
brak danych
11
NEXUM sp. z o.o.
12,05
2.1.1, 8.1.1, 4.1.1, 7.2.1, Program rozwoju uczelni – kszta³cenie kadr in¿ynierskich
9.3
na potrzeby rynku ¿ywieniowego.
12
Biuro Doradcze
DOBRY-PROJEKT
Joanna Kasprzak-D¿yberti
10,75
6.1.1, 6.2, 7.2.1, 7.3,
Moja szko³a – mój rozwój.
8.1.1, 8.1.3, 9.1.1, 9.1.2,
9.5
13
Faber Consulting sp. z o.o.
10,30
6.3, 2.1.1, 8.1.1, 8.2.1,
9.1.2
Komunikatywnie i bezpiecznie - kibicuj swoim
kompetencjom.
14
Regionalna Izba
Gospodarcza w Katowicach
9,24
6.2, 7.2.1, 8.1.1, 8.2.1
D¹browska strefa Aktywizacji i zatrudnienia.
15
PWB sp. z o.o.
9,10
2.1.1
Doskonalenie kompetencji pracowników ARCUS S.A.
przez szkolenia i doradztwo.
16
Collect Consulting
sp. z o.o.
8,80
1.3.2, 2.2.1, 6.1.1, 6.2,
8.1.1, 8.2.1
Rockwellkowo szans¹ dla dzieci i rodziców.
Profesjonalni i skuteczni – projekt dla pracowników bran¿y
telekomunikacyjnej.
78
RANKING
Najskuteczniejsze firmy doradcze
www.fundusze-europejskie.pl
17
CORE sp. z o.o.
8,00
6.2, 8.1.1, 9.1.2
Uwolniæ potencja³ 1 – program specjalistycznych dzia³añ
wyrównuj¹cych szanse edukacyjne uczniów szko³y
podstawowej integracyjnej i gimnazjum integracyjnego.
18
PROFES Centrum
Kszta³cenia i Doradztwa
E. Karpiñska-Bryke,
A.Olszewski, M.Bryke
sp. jawna
7,96
8.1.1, 2.1.1
Mened¿er z klas¹.
19
EDORADCA sp. z o.o.
7,70
8.1
Solidna firma – podniesienie kwalifikacji pracowników
przedsiêbiorstw.
20
Pegaz Group sp. zo.o.
7,41
6.1.1, 6.2, 8.1.1, 8.1.2
brak danych
21
FPL sp. z o.o
5,86
2.1
Byæ liderem w Europie – rozwój kadr firm WAVIN i AROT.
22
Grupa Ergo sp. z o.o.
5,79
1.3.2, 8.2.1, 2.1.1
£ódzki SPINacz – kooperacja nauki i biznesu.
23
TechMaster ¯ywiec
5,20
6.1.1, 8.1.1, 9.1.1, 9.1.2, Sprawy zawodowe w Twoich rêkach.
9.5
24
Zachodniopomorska
Grupa Doradcza sp. z o.o.
4,81
8.1.1, 9.1.2, 5.2.1, 7.3
25
Project Consulting
4,50
2.1.1, 8.1.1, 6.1.1, 7.3, 9.5 Metamorfoza.
26
GRUPA DORADCZA PRIMUS
S.C. TOMASZ LONDOÑSKI,
SZYMON GRZÊDZIÑSKI,
KAROL TOMASZEWSKI
4,50
6.3, 7.3, 8.1.1, 9.1.1,
9.1.2, 9.2, 9.5
Jestem sobie przedszkolaczek.
27
Europejskie Centrum
Doradztwa Finansowego
4,16
2.1.1, 8.1.1
Studia MBA dla kadr bran¿y budowlanej.
28
PM Doradztwo
Gospodarcze sp. z o.o.
3,82
5.2.1
Kompetentny i efektywny urzêdnik wizytówk¹ urzêdu
dzia³aj¹cego zgodnie z zasadami przejrzystoœci
i partycypacji – ma³opolskie partnerstwo na rzecz rozwoju
instytucjonalnego samorz¹du terytorialnego.
29
K&K Consulting
3,33
8.1.1
Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielêgniarek/rzy
systemu w woj. warmiñsko – mazurskim przez organizacjê
kursu Wykonania konikopunkcji, odbarczenia odmy prê¿nej
oraz wykonanie dojœcia doszpikowego.
30
Agrainvest sp. z o.o.
2,85
2.1
Grunt to doskonalenie.
Szkolenia pracowników Spó³ki LM Wind Power Blades
sposobem na podniesienie kwalifikacji
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa firmy
1
Biuro Doradcze DOBRY
PROJEKT Joanna
Kasprzak-D¿yberti
Iloœæ projektów
zakwalifikowanych
do dofinansowania
50
Dzia³ania
6.1.1, 6.2, 7.2.1, 7.3,
8.1.1, 8.1.3, 9.1.1,
9.1.2, 9.5
Przyk³adowy projekt
Moja szko³a – mój rozwój.
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Nazwa firmy
Iloœæ projektów
zakwalifikowanych
do dofinansowania
Dzia³ania
Najskuteczniejsze firmy doradcze
79
Przyk³adowy projekt
2
HRP Czernecka,
Jaszczyñski sp. j.
28
6.2, 8.1.1, 8.1.2, 8.3,
9.1.2, 9.2, 9.3, 9.4
Metodyka zarz¹dzania wiekiem jako innowacyjne
rozwi¹zanie wspieraj¹ce aktywnoœæ zawodow¹ pracowników
50+.
3
Project Consulting
18
2.1.1, 8.1.1, 6.1.1, 7.3,
9.5
Metamorfoza.
4
Grupa Kapita³owa
„Business Consulting
Group” sp. z o.o.
14
2.1.1, 3.4.3, 6.2, 8.1.1
Efektywni w pracy – program szkolenia pracowników
Steinpol Central Services sp. z o.o.
5
DGA S.A.
13
2.1.1, 8.1.1, 9.2, 1.3.2
Zawodowo podnosimy kompetencje uczniów. Program
zajêæ dodatkowych z zakresu kompetencji kluczowych
i wspó³pracy z pracodawcami.
5
Mazowieckie Centrum
Szkoleñ sp. z o. o.
13
2.1, 8.1
Zarz¹dzanie zmian¹ w przedsiêbiorstwie w obliczu kryzysu
gospodarczego.
6
Fundacja EURO-MOST
11
4.1.2, 9,3, 8,1.1, 8.1.2,
6, 1.1
W³asna firma – wsparcie samozatrudnienia.
6
Faber Consulting sp. z o.o.
11
6.3, 2.1.1, 8.1.1, 8.2.1,
9.1.2
Komunikatywnie i bezpiecznie – kibicuj swoim
kompetencjom.
6
GRUPA DORADCZA
PRIMUS S.C. TOMASZ
LONDOÑSKI, SZYMON
GRZÊDZIÑSKI, KAROL
TOMASZEWSKI
11
POKL 6.3, 7.3, 8.1.1,
9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.5
Jestem sobie przedszkolaczek.
7
ADM Consulting Group
10
8.1.1, 8.1.2,
Kluczowe aspekty funkcjonowania firmy II.
8
Studio Doradztwa
Europejskiego
9
3.3.2, 4.1.1, 7.2.1, 3.5,
4.2, 9.4, 1.3.1
Modelowy system na rzecz integracji spo³ecznej.
8
NEXUM sp. z o.o.
9
2.1.1, 8.1.1, 4.1.1,
7.2.1, 9.3
Program rozwoju uczelni – kszta³cenie kadr in¿ynierskich
na potrzeby rynku ¿ywieniowego.
9
Collect Consulting
sp. z o.o.
8
1.3.2, 2.2.1, 6.1.1, 6.2,
8.1.1, 8.2.1
Rockwellkowo szans¹ dla dzieci i rodziców.
9
CORE sp. z o.o.
8
6.2, 8.1.1, 9.1.2
Uwolniæ potencja³ 1 - program specjalistycznych dzia³añ
wyrównuj¹cych szanse edukacyjne uczniów szko³y
podstawowej integracyjnej i gimnazjum integracyjnego.
9
Zachodniopomorska Grupa
Doradcza sp. z o.o.
8
8.1.1, 9.1.2, 5.2.1, 7.3
Szkolenia pracowników Spó³ki LM Wind Power Blades
sposobem na podniesienie kwalifikacji
9
INNOVA CONSULTING
8
7.3, 9.1
Teraz przedszkolaki!
10
Mediator Group S.A.
7
2.1, 5.2, 7.2, 8.1, 9.4
Innovation Technology Group S.A. – dolnoœlaska wizytówka
bran¿y ICT.
10
ABBEYS Europejskie
Doradztwo Finansowe
sp. z o.o. sp. k.
7
2.1.1, 8.1.1
brak danych
10
Regionalna Izba
Gospodarcza w Katowicach
7
6.2, 7.2.1, 8.1.1, 8.2.1
D¹browska strefa Aktywizacji i zatrudnienia.
10
PROFES Centrum
Kszta³cenia i Doradztwa
E. Karpiñska-Bryke,
A.Olszewski, M.Bryke sp. j.
7
8.1.1, 2.1.1
Mened¿er z klas¹.
10
EDORADCA sp. z o.o.
7
8.1
Solidna firma – podniesienie kwalifikacji pracowników
przedsiêbiorstw.
80
Najskuteczniejsze firmy doradcze
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
liderzy w województwach*
! DOLNOŒL¥SKIE
"
Mediator Group S.A
! KUJAWSKO-POMORSKIE
"
"
INNOVA CONSULTING
Lech Consulting
! LUBELSKIE
brak lidera – rynek doradczy rozproszony
! LUBUSKIE
brak lidera – rynek doradczy rozproszony
! £ÓDZKIE
"
HRP
! MA£OPOLSKIE
"
ART OF FINANCE Doradztwo Biznesowe Szczepan Brzeski
! MAZOWIECKIE
"
"
PROGRESS CONSULTING SP. Z O.O.
Studio Doradztwa Europejskiego
! OPOLSKIE
"
Biuro Doradcze DOBRY-PROJEKT Joanna Kasprzak-D¿yberti
! PODKARPACKIE
brak lidera – rynek doradczy rozproszony
! PODLASKIE
brak lidera -– rynek doradczy rozproszony
! POMORSKIE
"
"
EDORADCA sp. z. o.o.
Pegaz Group sp. z o.o.
! ŒL¥SKIE
"
"
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
TechMaster ¯ywiec
! ŒWIÊTOKRZYSKIE
brak lidera – rynek doradczy rozproszony
! WARMIÑSKO-MAZURSKIE
"
GRUPA DORADCZA PRIMUS S.C. TOMASZ LONDOÑSKI, SZYMON GRZÊDZIÑSKI,
KAROL TOMASZEWSKI
! WIELKOPOLSKIE
"
DGA S.A.
! ZACHODNIOPOMORSKIE
brak lidera – rynek doradczy rozproszony
* Najwiêksza liczba projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach
poszczególnych komponentów regionalnych Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Najskuteczniejsze firmy doradcze
81
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa
WysokoϾ dotacji
zakwalifikowanych
do dofinansowania
(w mln z³)
1
Grupa Kapita³owa „
Business Consulting
Group” sp. z o.o.
274,92
2
Zachodniopomorska
Grupa Doradcza
sp. z o.o.
3
Dzia³ania
Przyk³adowy projekt
123
Budowa zak³adu przetwórstwa miêsa.
63,50
321, 313, 123
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przy³aczami do granicy
dzia³ek w miejscowoœci Reptowo.
Agrainvest sp. z o.o.
63,43
112, 121, 123, 139,
141, 311, 312
Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez zwiêkszenie
powierzchni do przechowywania zbo¿a.
4
DC Consultant Centrum
Analiz i Ekspertyz
Ekonomicznych sp. z o.o.
39,25
121, 123, 311, 312
Otwarcie warsztatu samochodowego w miejscowoœci Borówiec.
5
Euro Invest Group
34,62
121, 123, 311, 312
Budowa zak³adu produkcji granulatu energetycznego z roœlin.
6
Fundacja EURO-MOST
23,08
123; 4.1/413
Modernizacja parku zlokalizowanego przy pl. Boles³awa
Œmia³ego w Solcu nad Wis³¹.
7
PROGRESS
CONSULTING SP. Z O.O.
22,55
321
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Witos³awice, Dzielawy,
Wronin, Grzêdzin, £aniec, tranzyt œcieków Dzielawy-Polska
Cerekiew – etap I.
8
Accreo Taxand sp. z o.o.
14,60
123
Budowa nowego zak³adu produkcji pasz i koncentratów
dla zwiêrz¹t o najwy¿szej jakoœci w opraciu o innowacyjn¹
technologiê produkcji.
9
TechMaster ¯ywiec
11,57
413
Budowa kanalizacji sanitarnej - sieci i przy³¹cza
od ul. Krakowskiej do lasu w Kozach – etap VIII.
10 Prozped Consulting
Piotr Rozpêdek
11,40
312, 413
Budowa œwietlicy wiejskiej w miejscowoœci Kartlewo
w Gminie Przybiernów.
11 Beskidzkie Biuro
Consultingowe S.A.
8,92
123; 2.5
brak danych.
12 METROPOLIS Doradztwo
Gospodarcze sp. z o.o.
7,28
123, 312
Remont po³¹czony z modernizacj¹ oraz zakup maszyn
i urz¹dzeñ do Zak³adu Przetwórstwa Drobiarskiego
w Ostrzeszowie.
13 ZAGA Fundusze
Europejskie
7,10
312, 123
Stworzenie nowoczesnej wytwórni wysokoenergetycznego
peletu ze s³omy.
14 AMT Partner sp. z o. o.
6,38
Odnowa i rozwój wsi;
Podstawowe us³ugi
dla gospodarki
i ludnoœci wiejskiej
Budowa sieci wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej
w miejscowoœciach Gnojewo, Pogorza³a Wieœ i M¹towy Wielkie
w gminie wiejskiej Mi³oradz.
15 ADM Consulting Group
4,80
123
Zwiêkszenie wartoœci dodanej produkcji owoców poprzez rozwój
przedsiêbiorstwa X sp. z o.o. polegaj¹cy na zakupie maszyn
i urz¹dzeñ produkcyjnych.
16 Infor Training sp. z o.o.
4,11
Podstawowe us³ugi
dla ludnoœci, U³atwianie
startu m³odym rolnikom
„Budowa przydomowych oczyszczalni œcieków na terenie
Gminy S³aboszów”.
82
Najskuteczniejsze firmy doradcze
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
17 Najda Consulting
3,98
321
Budowa wiejskich wodoci¹gów przesy³owo-rozdzielczych
w Gminie Resko na odcinkach: £osoœnica-Siwkowice-Tacza³y,
Gardzin-Gazdno, Resko-Policko-£abuñ Wielki,
£ugowina-Œwiêciechowo oraz Komorowo-Luboradz-S³owikowo-Policko-Resko.
18 BAJOR CONSULTING
3,60
313, 322, 323
„Odnowa miejscowoœci Strumiany (Gmina Burzenin) poprzez
stworzenie nowoczesnych stref sportu i rekreacji”.
19 GRUPA DORADCZA
PRIMUS S.C. TOMASZ
LONDOÑSKI, SZYMON
GRZÊDZIÑSKI, KAROL
TOMASZEWSKI
3,55
3.3, 3.4
Przebudowa systemu grzewczego w Szkole Podstawowej
w £êgowie – Gmina Kisielice. Wykorzystanie odnawialnnych
Ÿróde³ energii – poprzez zakup pieca na biomasê.
20 A1 Europe sp. z o.o.
3,36
123
Budowa komór dojrzewalniczych dla bananów.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa firmy
Iloœæ projektów
zakwalifikowanych
do dofinansowania
523
Dzia³ania
112, 121, 123, 139,
141, 311, 312
Przyk³adowy projekt
1
Agrainvest sp. z o.o.
Wzrost konkurencyjnoœci przedsiêbiorstwa poprzez zwiêkszenie
powierzchni do przechowywania zbo¿a.
2
Euro Invest Group
63
121, 123, 311, 312
Budowa zak³adu produkcji granulatu energetycznego z roœlin.
3
Grupa Kapita³owa
„Business Consulting
Group” sp. z o.o.
49
123
Budowa zak³adu przetwórstwa miêsa.
4
DC Consultant Centrum
Analiz i Ekspertyz
Ekonomicznych sp. z o.o.
38
121, 123, 311, 312
Otwarcie warsztatu samochodowego w miejscowoœci Borówiec.
5
Fundacja EURO-MOST
28
123; 4.1/413
Modernizacja parku zlokalizowanego przy pl. Boles³awa
Œmia³ego w Solcu nad Wis³¹.
6
Zachodniopomorska
Grupa Doradcza sp. z o.o.
12
321, 313, 123
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przy³aczami do granicy
dzia³ek w miejscowoœci Reptowo.
7
BAJOR CONSULTING
9
313, 322, 323
„Odnowa miejscowoœci Strumiany (Gmina Burzenin) poprzez
stworzenie nowoczesnych stref sportu i rekreacji”.
8
Beskidzkie Biuro
Consultingowe SA
8
123; 2.5
brak danych.
9
PROGRESS
CONSULTING
SP. Z O.O.
7
321
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Witos³awice, Dzielawy,
Wronin, Grzêdzin, £aniec, tranzyt œcieków Dzielawy-Polska
Cerekiew – etap I.
10 Prozped Consulting
Piotr Rozpêdek
6
312, 413
Budowa œwietlicy wiejskiej w miejscowoœci Kartlewo w Gminie
Przybiernów.
RANKING
www.fundusze-europejskie.pl
Najskuteczniejsze firmy doradcze
Nazwa firmy
Iloœæ projektów
zakwalifikowanych
do dofinansowania
10 Lech Consulting
6
123, 312
Pozyskanie dwóch linii produkcyjnych.
10 Boñkowski Consulting
6
312
Dywersyfikacja dzia³alnoœci firmy Boñkowski Consulting.
Dzia³ania
83
Przyk³adowy projekt
Rozwój Polski Wschodniej
WysokoϾ dotacji zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa
WysokoϾ dotacji
zakwalifikowanych
do dofinansowania
(w mln z³)
Dzia³ania
Przyk³adowy projekt
1
Euro-Direct Consulting
Arkadiusz Do³ba
71,560
I.3
Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno
Uniwersytetu w Bia³ymstoku.
2
PROGRESS
CONSULTING SP. Z O.O.
14,081
III.2
Zapewnienie rozwoju innowacji oraz wspieranie rozwoju
aglomeracji lubelskiej poprzez budowê wielofunkcyjnego oœrodka
– centrum kongresowo-wystawienniczego w Regionalnym Parku
Przemys³owym ŒWIDNIK.
Rozwój Polski Wschodniej
Iloœæ projektów zakwalifikowanych do dofinansowania
Nazwa firmy
Iloœæ projektów
zakwalifikowanych
do dofinansowania
Dzia³ania
Przyk³adowy projekt
1
Euro-Direct Consulting
Arkadiusz Do³ba
2
I.3
Utworzenie Centrum Syntezy i Analizy BioNanoTechno
Uniwersytetu w Bia³ymstoku.
2
PROGRESS CONSULTING
SP. Z O.O.
1
III.2
Zapewnienie rozwoju innowacji oraz wspieranie rozwoju
aglomeracji lubelskiej poprzez budowê wielofunkcyjnego oœrodka
– centrum kongresowo-wystawienniczego w Regionalnym Parku
Przemys³owym ŒWIDNIK.
> Stanis³aw Rakoczy
> przewodnicz¹cy sejmowej komisji
do spraw Unii Europejskiej:
Ranking jest pomocny
– Takie rankingi s¹ pomocne, gdy¿ wiele,
szczególnie ma³ych firm, ma niejednokrotnie
problemy z poprawnym wype³nieniem
wniosku, czy te¿ wyborem odpowiedniego
dzia³ania, do którego mo¿e aplikowaæ
o fundusze. Wa¿na jest wiarygodnoœæ firmy,
z któr¹ zawiera siê umowê o sporz¹dzenie
takiego wniosku. Pomocna jest tutaj ocena
specjalistycznego pisma.
Uwa¿am, ¿e potrafimy coraz lepiej
wykorzystywaæ fundusze europejskie.
Województwo opolskie, z którego jestem
pos³em, zajê³o pierwsze miejsce
w konkursie o tzw. dodatkowe œrodki
z rezerwy wykonania. Jesteœmy
najmniejszym województwem, wiêc
powód do radoœci tym wiêkszy. Niemal
na ka¿dym kroku widaæ, ¿e pieni¹dze
unijne zmieniaj¹ Polskê. Wystarczy
zwróciæ uwagê na wielk¹ liczbê tablic
przy ró¿nych inwestycjach, informuj¹ one,
¿e wykonano je za pieni¹dze pochodz¹ce
ze œrodków europejskich.
Stoimy przed dwoma wa¿nymi
wydarzeniami: polsk¹ prezydencj¹
w UE i negocjacjami na temat nowej
perspektywy finansowej. Wa¿ne, aby
w bud¿ecie na lata 2013- 2010
zosta³y utrzymane œrodki na politykê
spójnoœci. Jesteœmy bowiem
najwiêkszym beneficjentem tych
funduszy. (MS). !
,,

Podobne dokumenty