Łowicz, Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, AD 2012 L. dz

Transkrypt

Łowicz, Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, AD 2012 L. dz
Łowicz, Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe, AD 2012
L. dz. 3304/2012
Życzenia Biskupa Łowickiego na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2013
Bracia Kapłani,
Czcigodne Siostry Zakonne,
Siostry i Bracia w Chrystusie, Drodzy Diecezjanie,
Droga adwentowego oczekiwania oraz rekolekcyjnego jednania się z Bogiem i
ludźmi doprowadziła nas do betlejemskiej radości. Wraz z Maryją dziękujemy Ojcu,
który z miłością posyła Syna, aby odnalazł i zbawił człowieka. Wchodzimy w
tajemnicę Bożego Narodzenia, aby w Kościele doświadczyć piękna rodzącego się
Życia.
1. Radość Bożego Narodzenia
Razem z prorokiem Izajaszem obwieszczamy całemu światu tajemnicę
Wcielenia, a wraz z nim głosimy pokój, radość i zbawienie. Głos proroka jest
wzmocniony naszymi głosami. Dzielmy się radością wiary w to, że Bóg zstąpił na
ziemię. Jest to niezwykły dar, bowiem Bóg dał nam samego siebie w swoim Synu. W
ten sposób zbawienie Boże dociera do wielu ludzi. Tę radość potęguje starożytny
psalm. Zawarta w nim prawda uświadamia, że zbawienie dociera do wszystkich:
„Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego” (Ps 98,3). O tej prawdzie
poucza także Autor Listu do Hebrajczyków. Bóg na różne sposoby przemawiał
niegdyś do ojców przez proroków. Ostatecznie przemówił do nas przez Syna, który
dziś zaprasza nas do Betlejem (por. Hbr 1,1-2).
W tych dniach lepiej rozumiemy, że Nowonarodzony jest światłem świata (por.
J 1,4-5.9). Znowu ciemność pierzchła, znowu światło powstaje. Lud siedzący w
ciemności niewiedzy niech zobaczy wielkie światło poznania (por. Iz 9,1). „To, co
stare, minęło, oto powstało wszystko nowe” (2 Kor 5,17). Litera ustępuje, duch
zwycięża, cienie mijają, prawda nadchodzi. Bezcielesny przyjmuje ciało, słowo
przyjmuje materię, niewidzialny daje się widzieć, bezczasowy poczyna się w czasie.
Syn Boży staje się Synem człowieczym (por. J 1,1-14). Dzisiaj cieszymy się, że Bóg
przybył do ludzi, abyśmy znaleźli w Jego domu nasze miejsce.
2. Być solą dla świata
Zdarza się, że Bóg przychodzi do ludzi, a oni odwracają się od Niego, albo Go
nie chcą zauważyć, dlatego winniśmy dawać świadectwo naszej wiary. Przez nasze
życie, słowa i czyny, Bóg najskuteczniej przemawia do poszukujących i zagubionych.
Tak jak kiedyś przemówił przez Syna w darze Wcielenia (por. Hbr 1,1-2), tak dzisiaj
przemawia przez wierzących.
Liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego jest przede wszystkim czasem
dzielenia się radością z przyjścia Mesjasza. Jest to akcentowanie siły wiary Kościoła w
miłość Boga, która objawia się w małym Dziecięciu. Uwrażliwiamy się na czystość
serc, które stają się Bożym domem. Chrześcijanie są bowiem dla świata solą, która go
uszlachetnia (por. Mt 5,13).
3. Apostolskie zaangażowanie
Wiara w Chrystusa dana jest wszystkim narodom, wszystkim ludziom, a nie
tylko wybranym. Kościół katolicki wciąż posługuje się wieloma sposobami głoszenia
Dobrej Nowiny. Jednym z nich jest nowa ewangelizacja, która wymaga nie tylko
większego zaangażowania w życie Kościoła, poszukiwania nowych form, ale przede
wszystkim życia zgodnego z Ewangelią.
Tajemnica wydarzeń w Betlejem została objawiona prostym pasterzom (por. Łk
2,8-20). Zanieśli ją oni do swych domów, aby rozprzestrzeniła się na okolice, a dalej
na cały świat. W obecnym czasie wielu boi się podjąć dar wiary, albo tę wiarę głęboko
ukrywa. Siła chrześcijanina tkwi w zaufaniu Bogu; nikt nie spodziewał się, że pasterze
powiedzą światu o Światłości. Nowonarodzony Pan przyszedł, aby nas utwierdzić w
nadziei, Jemu uwierzyliśmy, a świat na naszą wiarę oczekuje. Wiara i nadzieja rodzi
się w chrześcijanach pełnych prostoty. To oni swym świadectwem niosą ją w następne
pokolenia.
Drodzy Siostry i Bracia,
Od betlejemskiego żłóbka przesyłam serdeczne wyrazy jedności wiary, którymi
obejmuję całą naszą diecezję. Dla każdego jest miejsce w dzieleniu wspólnie tej
radości. Niech ona zagości we wszystkich sercach; naszych rodzinach i wspólnotach,
niech ona stanie się ewangelicznym świadectwem naszej bliskości Boga. Obdarujmy
się dobrym słowem, myślami i dziełami miłości.
Niech Betlejemskie Dziecię błogosławi każdemu z nas, rodzinom, Kościołowi
oraz Ojczyźnie miłej. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego