700 z³

Transkrypt

700 z³
88 - 100 INOWROC£AW
ul. Solankowa 1
tel. 052 357-54-54
,,,,,,,
fax 052 357-28-54
[email protected]
,,,,,,,
Zimowisko w górach
,,,,,,,
Suche
k/Poronina
dzieci w wieku 8 - 14 lat, m³odzie¿ 14 - 18 lat
Opis bazy
dzieci zakwaterowane w Domu Wczasowym PAWE£ w
Suchym, w pokojach 2-5 os. (du¿e, przestronne) z pe³nym
wêz³em sanitarnym. Do dyspozycji na miejscu - sto³ówka,
2 sale kominkowe, sala telewizyjna, w pobli¿u górska
rzeczk. Teren ca³y ogrodzony. Wokó³ malownicza
i cicha okolica doskona³a na zimowy wypoczynek.
Do najbli¿szego wyci¹gu 300 m
www.pawel.etatry.com
Cena :
Termin :
700 z³
Zapewniamy :
21 - 28.02
dodatkowo p³atne:
- wypo¿yczenie nart carvingowych 6 dni - 150 z³
- instruktor narciarstwa 60 z³
- ski passy 6 dni - 200 z³
- transport autokarem,
- zakwaterowanie, smaczne wy¿ywienie (3 posi³ki + podwieczorek), suchy prowiant na drogê powrotn¹
- opiekê pedagogiczn¹ i medyczn¹,
- bogaty program pobytu oraz nagrody, upominki i ubezpieczenie NNW (narty)
W programie - zimowe zwiedzanie Doliny Str¹¿yskiej, wjazd kolejk¹ na Guba³ówkê, zwiedzanie Zakopanego
(cmentarz na Pêksowym Brzysku, Sanktuarium na Krzeptówkach, skocznie narciarskie, Krupówki)
- codzienne wyjazdy na stoki (Poronin, Ma³e Ciche, Bia³ka Tatrzañska) - wszystkie stopnie trudnoœci
- szereg imprez sportowych i turystycznych, konkursy, turnieje i zawody rekreacyjne (np. RzeŸba na
œniegu, Eureko ja to wiem, Mam talent, You Can Dance zimowiska i inne), imprezy kulturalno oœwiatowe, wieczorki karaoke, dyskoteki, kulig z pochodniami, ognisko z pieczeniem kie³basek
i wiele innych niespodzianek.