linie odwadniania i zagęszczania osadu

Komentarze

Transkrypt

linie odwadniania i zagęszczania osadu
Adres firmy:
VANEX spol. s r.o.
ul. Vyœne Fabriki 763
033 01 Liptovsky Hradok
Republika S³owacji
tel. /fax: +421 44 522 33 66
e-mail: [email protected]
strona www.vanex.sk
KOMPLETNE LINIE TECHNOLOGICZNE
DO ODWADNIANIA I ZAGÊSZCZANIA OSADÓW
I SZLAMÓW PRZEMYS£OWYCH
LINIA
ODWADNIANIA I
ZAGÊSZCZANIA OSADU
LINIE ODWADNIANIA I ZAGÊSZCZANIA KOMUNALNYCH I PRZEMYS£OWYCH OSADÓW ŒCIEKOWYCH
Firma VANEX dostarcza wszystkie podstawowe urz¹dzenia potrzebne do prawid³owej pracy linii
odwadniania i zagêszczania ró¿nego rodzaju osadów, zawiesin i szlamów.
LINIA ODWADNIANIA OSADU
Jednym z wa¿niejszych procesów w ró¿nych technologiach jest odwadnianie szlamów i osadów.
Konstrukcja pras wynika z wieloletniej praktyki w konstrukcji , wytwarzaniu i eksploatacji pras
taœmowych dla ró¿nych rodzajów osadów.
VANEX produkuje kilka standardowych typów pras taœmowych, których podstawowe parametry
ilustruje poni¿sza tabela:
Wymiary prasy w
metrach
(d³. x szer. x wys.)
Ciê¿ar w
kg
S zerokoϾ
taœmy
filtracyjnej w
metrach
kg suchej
masy/godz.
m /godz. przy 4% wstêpnym
zagêszczeniu
VX – GORO 6V
VX – GORO 8V
3,20 x 1,38 x 1,85
3,20 x 1,58 x 1,85
950
1 100
0,6
0,8
20 – 120
30 – 200
0,5 – 3,0
0,8 – 5,0
VX – GORO 10V
VX – GORO 12V
3,20 x 1,78 x 1,85
3,20 x 1,78 x 1,85
1 250
1 350
1,0
1,2
40 – 280
50 – 344
1,0 – 7,0
1,2 – 8,6
VX – 6A
VX – 8A
3,35 x 1,61 x 1,80
3,35 x 1,81 x 1,80
1 150
1 520
0,6
0,8
60 – 200
100 – 320
1,5 – 5,0
2,5 – 8,0
VX – 6N
VX – 8N
4,62 x 1,75 x 1,90
4,62 x 1,95 x 1,90
2 220
2 580
0,6
0,8
80 – 240
160 – 400
2,0 – 6,0
4,0 – 10,0
VX – 10N
VX – 12N
4,62 x 2,15 x 1,90
4,62 x 2,35 x 1,90
2 940
3 300
1,0
1,2
220 – 520
280 – 600
5,5 – 13,0
7,0 – 15,0
VX – 15
VX – 20
4,98 x 2,39 x 2,36
4,98 x 2,89 x 2,36
5 580
6 580
1,5
2,0
360 – 800
500 – 1120
9,0 – 20,0
12,5 – 28,0
Typowe oznaczenie
prasy
O rientacyjna wydajnoϾ prasy
3
Zak³adana zawartoœæ suchej masy na wyjœciu dla osadów komunalnych wynosi 16 - 30 %.
Na jakoœæ procesu odwadniania bezpoœrednio wp³ywaj¹ fizyczne w³aœciwoœci osadu, rodzaj zastosowanego
polielektrolitu, rodzaj taœmy filtracyjnej oraz kwalifikacje obs³ugi.
Dla uzyskania wiêkszej zawartoœci suchej masy na wyjœciu mo¿na zastosowaæ prasê taœmow¹
wysokociœnieniow¹ typu VX-VT - stosowan¹ g³ównie dla szlamów przemyœle papierniczym.
PRASY TAŒMOWE VX - GORO 6V ÷ 12V
Najmniejsz¹ pod wzglêdem wydajnoœci i rozmiarów jest prasa taœmow¹ VX-GORO.
Sama prasa i jego konstrukcja jest kierowana dla niewielkich oczyszczalni o przepustowoœci od 150 do
500 m3 œcieków na dobê.
G³ówne czêœci urz¹dzenia (rama, walce i flokulator) wykonane s¹ ze stali nierdzewnej.
PRASY TAŒMOWE VX - 6N ÷ 12N
Prasy taœmowe VX maj¹ przed³u¿on¹ strefê odwadniania grawitacyjnego.
D³ugoœæ strefy grawitacyjnej 5,7 m z przewróceniem odwadnianego osadu w ok 2/3 d³ugoœci strefy na
doln¹ taœmê umo¿liwia to odwadnianie osadów z nisk¹ zawartoœci¹ suchej masy (ju¿ od oko³o 1 %) i
odwadnianie niewymieszanych osadów.
Iloœæ walców w strefie prasuj¹cej 10 szt.
PRASY TAŒMOWE VX - 15N i 20N
Prasy VX – 15 i 20 posiada najwy¿sz¹ wydajnoœæ.
Jedn¹ z cech charakterystycznych pras VX jest szerokie zastosowanie odpornego na agresywne media
odpowiedniego rodzaju tworzywa sztucznego – polipropylenu.Walce s¹ pokryte w procesie metalizacji
cynkiem na gor¹co (warstwa gruboœci 100 mikrometrów), na który naniesiono dwie warstwy
wysokogatunkowej, dwusk³adnikowej farby antykorozyjnej. Farba zawiera wype³niacze gwarantuj¹ce
szczelna pow³okê.
Do pracy standardowych pras taœmowych
nale¿y zabezpieczyæ nastêpuj¹ce media
(zabezpieczaj¹ je poszczególne komponenty linii):
3
! sprê¿one powietrze ok 1 m /godz. 0,60 MPa,
! wodê technologiczn¹ do p³ukania taœm
3
filtracyjnych w iloœci 6 ÷ 14 m /godz., pod
ciœnieniem 0,60 ÷ 0,80 MPa,
! energiê elektryczn¹ 3/N/PE/AC, 400/230 V
50 Hz TN-S, zainstalowany pobór mocy:
2,25 kW (prasa VX - GORO),
2,00kW (prasa VX - 6 ÷ 12),
3,00 kW (prasa VX - 15 i 20)
³¹cznie z flokulatorem dynamicznym,
! roztwór polielektrolitu zwiêkszaj¹cy
skutecznoϾ separacji.
Linia przeciw uszkodzeniami jest blokowana
standardowo w nastêpuj¹cych przypadkach:
? brak osadu (mo¿liwoœæ uszkodzenia pompy
osadu),
? brak flokulantu (nieoddzielaniesiê osadu od
wody, przeciekanie osadu prze taœmy
filtracyjne),
? niewystarczaj¹ce ciœnienie powietrza
(mo¿liwoœc wyboczenia taœm filtracyjnych a
tym samym ich uszkodzenie),
? kontrola vyboczenia taœm filtracyjnych (drugi
stapieñ zabezpieczenia uszkodzenia taœm),
? zabezpieczenie napêdów i przetwornic
czêstotliwoœci.
Prasa sk³ada siê z nastêpuj¹cych,
podstawowych elementów i podzespo³ów:
/ rama ze stali nierdzewnej,
/ armatura pneumatyczna,
/ walce,
/ wanny ociekowe,
/ instalacja elektryczna,
/ lej nasypowy,
/ dwie taœmy filtracyjne,
/ systemy odprowadzenia filtratu,
/ jednostka napêdowa.
Prêdkoœæ ruchu taœm jest p³ynnie regulowana
po przez zastosowanie przemienników
czêstotliwoœci.
Automatyczna regulacja i korekta biegu taœm
oraz ich odpowiednie naprê¿enie jest
dokonywana po przez instalacjê pneumatyczn¹.
Sprê¿one powietrze, niezbêdne do prawid³owej
pracy prasy, dostarczone jest przez sprê¿arkê o
wydajnoœci 250 l/min. Sterowanie prac¹ sprê¿arki
odbywa siê automatycznie z chwil¹ uruchomienia
linii.
Sterowanie linii odbywa siê z panelu steruj¹
cego VX-OP zainstalowanego na podeœcie
roboczym przy prasie. Z pokazanego panelu
obs³uga mo¿e swobodnie sterowaæ wszystkimi
procesami pracy linii.
Elektryczna energia jest pod³¹czana do
poszczególnych komponentów linii z g³ównej
tablicy rozdzielczej VX - R któr¹ umieszczamy
wg potrzeb obs³ugi w pomieszczeniu prasy lub w
oddzielnym pomieszczeniu.
Informacja o przep³ywie osadu (orientacyjny
przep³yw wynikaj¹cy z obrotów pompy) jest
wyœwitlany za pomoc¹ displeja zamontowanego
na panelu steruj¹cym VX OP, mo¿e byæ równie¿
przesy³any do centrum informacyjnego
oczyszczalni (np na komputer).
Dla uœciœlenia iloœci osadu przep³ywaj¹
cego prze pompê mo¿na dodatkowa zabudowaæ
indukcyjne przep³ywomierze.
Do osadu przed pras¹ (przed pomp¹ osadu lub
przed flokulatorem) doprowadzany jest roztwór
polielektrolitu, który ma za zadanie rozdzielenie
fazy sta³ej od ciek³ej w osadzie.
Roztwór polielektrolitu jest przygotowywany
w cyklu automatycznym bez potrzeby kontroli i
sterowaniu cyklu w automatyczne stacji
dozowania VX - CHHXXX - DA .
Obowi¹zek obs³ugi sprowadza siê do
przypilnowania zbiornika sypkiego flokulantu albo
wymiennego zasobnikika koncentratu i
ewentualnego uzupe³nienia polielektrolitu.
IloϾ proszkowego flokulantu w zasobniku
kontroluje sodna sonda, ktora powiadomi obs³ugê
o niedostatku proszku g³oœnym buczeniem.
Przy ciek³ym koncentracie mo¿e byæ
zastosowany inny sposób informowania obs³ugi.
Urz¹dzenie mo¿emy dostarczyæ w wersji
zarówno dla proszku jak i dla koncentratu
oraz dla obu mediów razem.
Placek osadowy zalecamy transportowaæ przenoœnikami taœmowymi naszej produkcji. Charakteryzuj¹
siê one tym, ¿e s¹ wolnobie¿ne (zwiêkszona ¿ywotnoœæ urz¹dzenia, mniejsze zu¿ycie energii) oraz
posiadaj¹ b. dobre zabezpieczenia antykorozyjne. G³ówn¹ czêœci¹ urz¹dzenia jest stalowa rama wykonana
z profili zamkniêtych ze stali nierdzewnej do której s¹ przymocowane pozosta³e elementy taœmociagu.
Przenoœniki mo¿na stosowaæ o d³ugoœci od 2,5 m. do 20 m.
Innym sposobem ewakuacji osadu jest odprowadzanie placka przenoœnikami spiralnymi. Maj¹ one
zastosowanie w liniach z higienizacj¹ osadu odwodnionego wapnem proszkowym.
Przenoœniki œlimakowe poza w³asnoœciami transportowymi maj¹ te¿ funkcjê mieszaj¹c¹ odwodniony
osad i wapno (innym rozwi¹zaniem mo¿e byæ samodzielny mieszacz).Przenoœniki œlimakowe zalecamy
stosowaæ w liniach z higienizacj¹ , poniewa¿ swoimi w³asnoœciami mieszaj¹cymi pogarszj¹ w³aœciwoœci
transportowe oraz wygl¹d odwodnionego osadu.
PrzewoŸna stacja odwadniania osadów
Urz¹dzenia w przewoŸnej stacji odwadniania osadów s¹ zabudowane na ramie samochodu ciê¿arowego,
przyczepie lub w stalowym kontenerze.
Przeznaczeniem stacji jest przede wszystkim:
- odwadnianie osadów na obiektach o wiêkszej iloœci odleg³ych stanowisk pobory osadu;
- odwadnianie na ma³ych oczyszczalniach œcieków, gdzie zabudowa stacjonarnej stacji odwadniania jest
nie ekonomiczna.
Rozwi¹zania wejœcia i wyjœcia mediów s¹ skierowane na szybkie przygotowanie urz¹dzenia do pracy
oraz do zakoñczenia odwadniania.
Przy³¹czê energii elektrycznej jest zakoñczone gniazdem ( VX-6 ÷ 8 63A , VX-GORO 6 ÷ 10V 32 A),
które jest umieszczone na tablicy rozdzielczej.
Przenoœnik taœmowy jest wysuwany poza obrys pojazdu umo¿liwiaj¹c ewakuacjê placka osadowego.
LINIA ZAGÊSZCZANIA OSADU
Koncentracja przygotowywanego roztworu jest
regulowana potencjomentrem w rozdzielni
urz¹dzenia na frontowej czêœci urz¹dzenia.
IloϾ dawkowanego roztworu zmnieniana jest
za pomoc¹ przetwornicy czêstotliwoœci firmy
Control Techniques potencjometem z panelu
sterowania VX - OP.
IloϾ czerpanego roztworu oraz iloϾ wody
rozrzadzaj¹cej jest pokazywana równie¿ w
zabudowanych w stacji rotametrach.
Urz¹dzenie jest dostarczane w wariancie
„le¿¹cym“ , gdzie zbiornik zarobowy znajduje siê
obok zbiornika magazynowego (nie jest
potrzebny podest obs³ugi do nasypania proszku
do zbiornika zasypowego).
Wymiary typowe urz¹dzenia (m)
d³ugoœæ
szerokoϾ wysokoϾ
2,0
1,2
1,8
Ciê¿ar (kg)
Zagêszczacze taœmowe s¹ urz¹dzeniami do ci¹g³ego procesu zagêszczania osadów przed podaniem ich
do wie¿ fermentacyjnych, pras taœmowych, wirówek itp.
G³ówny zbiornik zagêszczacza jest wykonany z polipropylenu, hermetyzowany pokrywami.
Przedstawione parametry techniczne i eksploatacyjne s¹ orientacyjne. Zale¿¹ od jakoœci i typu
osadu, siatki filtracyjnej i jakoœci obs³ugi urz¹dzenia.
Moc
Osad do urz¹dzenia jest
D³ugoœæ
S zerokoϾ WysokoϾ
Ciê¿ar
zainstalowana podawany pomp¹ œlimakow¹,
Typ
(m)
(m)
(m)
(kg)
(kW)
z p³ynn¹ regulacj¹ wydajnoœci
VX – PAZA 6
3,94
1,26
1,26
430
2,05
za pomoc¹ przemiennika
VX – PAZA 8
3,94
1,46
1,26
470
2,05
czêstotliwoœci (falownika).
VX – PAZA 10
3,94
1,66
1,26
510
2,05
W wiêkszoœci przypadków
VX – PAZA 12
3,94
1,86
1,26
550
2,05
przed wejœciem do
VX – PAZA 15
3,94
2,18
1,26
595
2,30
zagêszczacza osad jest
VX – PAZA 20
3,94
2,70
1,26
680
2,30
poddawany flokulacji
VX – PAZA 22
3,94
2,90
1,26
720
2,30
roztworem polielektrolitu.
WydajnoϾ
IloϾ
ZawartoϾ s.m.o.
Dla podwy¿szenia stopnia
wejœcie
wyjœcie
nadawy
flokulanta
Typ
odwodniania
placka
(m3/godz.)
(%)
(%)
(g/kg .s.m.o.)
osadowego, na wyjœciu z
VX – PAZA 6
5 – 15
zagêszczacza mo¿na
VX – PAZA 8
15 – 25
zastosowaæ rozwarstwiaj¹c¹
VX – PAZA 10
17 – 30
listwê, która „przecinaj¹c
0,5 – 1,0
3,0 – 7,0
2,0 – 3,5
VX – PAZA 12
19 – 34
placek” umo¿liwia odp³yw
VX – PAZA 15
25 – 40
filtratu z jego wierzchniej
VX – PAZA 20
30 – 50
warstwy.
VX – PAZA 22
33 – 55
485
Parametry VX – CHHLXX – DA
Zak³adany zakres stê¿enia (%)
0,1
1,0
Orientacyjna wydajnoϾ
zarobowa ( m3/godz.)
0,7
0,5
Wodê do p³ukania taœm filtracyjnych zalecamy
podawaæ po przez zbiornik wody
technologicznej VX-ZN, wykonany z
polipropylenu. Zbiornik jest wyposa¿ony w sito
ze stali nierdzewnej zatrzymuj¹ce nieczystoœci
mog¹ce spowodowaæ uszkodzenie pompy lub
zatkanie dysz spryskuj¹cych na prasie.
Do zbiornika wodê z odp³ywu oczyszczalni
dostarczamy pomp¹ zanurzeniow¹ wysterowan¹
czujnikami poziomu VX-ZN.Wodê mo¿na
równie¿ dostarczyæ z instalacji wody
technologicznej po przez
zawórelektromagnetyczny lub p³ywakowy.
Konstrukcja zbiornikapozwala na proste i ³atwe
oczyszczanie stalowego sita.
W trakcie procesu siatka filtracyjna zagêszczacza jest p³ukana po prze system dysz spryskuj¹cych. Do
mycia taœmy filtracyjnej – siatki filtracyjnej mo¿e byæ u¿yty filtrat, œciek oczyszczony z odp³ywu
oczyszczalni lub inna Ÿród³o wody technologicznej.
Typ dobranej siatki filtracyjnej ma szczególne znaczenie dla jakoœci filtratu i osadu zagêszczonego.
Wa¿ne jest równie¿ dobranie odpowiedniego rodzaju polielektrolitu. Filtrat odcieka z siatki do czêœci
odp³ywowej urz¹dzenia, gdzie w wiêkszoœci zastosowañ jest odprowadzany grawitacyjnie do kanalizacji.
Zagêszczony osad mo¿e byæ skierowany do dalszej obróbki ( prasa taœmowa, wirówka, OKF, ZKF, itp.).
Zasilanie : 3/N/PE AC, 400/230 V, 50 Hz, TN-S, parametry wg typoszeregu zgodne z tabel¹.
REFERENCJE
Od powstania (1992 r) firma VANEX Sp. z o.o., dostarczy³a urz¹dzenia oraz swoje us³ugi do ponad
420 obiektów.
Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ www.vanex.sk
Kompletne linie z prasa taœmow¹ i zagêszczaczem mechanicznym
8. Martin - Vrútky ÈOV, 62. Szamotuly ÈOV, 130. Wieruszów ÈOV, 132. Sedlèany ÈOV, 152. Dêbno ÈOV, 158. Dolný Kubín ÈOV, 171. Krotoczyn ÈOV, 189. Nové Mesto nad Váhom ÈOV, 239. Týn nad Vltavou ÈOV, 259. Myszków ÈOV,
263. Komárno ÈOV, 276. Benátky nad Jizerou ÈOV, 302. Ša¾a - Veèa ÈOV, 335. Sochaczów ÈOV,
Kompletne linie odwadniania z pras¹ taœmow¹
1. Choceò ÈOV, 2. Budèa Ve¾kovýkrmòa ošípaných, 3. Brumov - Bílnice ÈOV, 6. Hanušovice ÈOV + pivovar Holba a.s., 19. Olešnice ÈOV, 28. Gbely ÈOV, 29. Èáslav ÈOV, 30. Nižná ÈOV, 32. Trutnov ÈOV, 33. Ž ilina ÈOV Horný Hrièov,
34. Rokytnice nad Jizerou ÈOV, 38. Vjazma ÈOV, 45. Kromìøíž ÈOV, 51. Revúca ÈOV, 54. Handlová ÈOV, 55. Ve¾ký Šariš ÈOV Pivovar Šariš a.s., 56. Rožòava ÈOV, 59. Stara Mi³osna ÈOV, 72. Lêknica ÈOV, 78. Oremburk ÈOV, 81. Hlohovec ÈOV,
82. Strumieò ÈOV, 101. Krucemburk Koželužna A.S.D. BINKO spol. s r.o. Krucemburk, 102. Krušovice Královský pivovar Krušovice a.s., 103. Napajedla ÈOV, 104. Barlinek ÈOV, 123. Ve¾ký Krtíš ÈOV, 124. W¹growiec ÈOV,
125. P³ock SADROB S.A. Zak³ady Drobiarskie, 126. Grodków ÈOV, 127. Wisla ÈOV, 129. Frýdlant nad Ostravicou ÈOV, 135. Gorlice GLIMAR S.A. - rafinéria nafty, 140. Karlove Vary ÈOV, 141. Bytom KWK SA "Centrum - Szombierki" Bytom - úpravòa uhlia,
142. Lúka Coca – Cola Beverages Slovakia s.r.o., 143. Turèianske Teplice ÈOV, 144. Levoèa ÈOV, 145. Lipiany ÈOV, 148. Trzebinia EKONAFT Sp. z o.o. - rafinéria nafty, 150. Mys³owice Predsiêbiorstwo Wzbogacania Wêgla Kamiennego "Carbo - Koncentrat" SA
154. Gliwice ÈOV, 157. Przechlewo PRIME - FOOD S.A. Zak³ady Miêsne, 160. Szczawnica ÈOV, 169. Postøelmov ÈOV, 170. Tarnowskie Gory ÈOV, 175. Tanvald ÈOV, 177. Ustroò ÈOV, 184. Olšany Olšanské papírny a.s., 187. Tarnów Opolski ÈOV,
188. Wêgierska Górka ÈOV, 190. Vranov Bukocel a.s., 193. Czempiñ ÈOV, 195. Czechowice - Dedice Rafineria Czechowice SA - rafinéria nafty, 196. Oborniki Wlkp. ÈOV, 200. Svidník ÈOV, 208. Kostinbrod Sanitex Paper Mill Ltd, 211. Stanin ÈOV,
214. Jelšava ÈOV, 221. Klaipeda AB Klaipédos Kartonas, 225. Piwniczna ÈOV, 226. Zlaté Klasy ÈOV, 229. Dežerice Veronika a.s., 230. Miêdzybrodzie ÈOV, 235. Czerwionka - Leszczyny ÈOV, 236. Swiebodzin ÈOV, 240. Ozorków ÈOV, 243. Luèky ÈOV,
244. Grabów nad Pilic¹ ÈOV, 245. Trenèianska Teplá ÈOV, 249. Bochnia ÈOV, 252. Volžsk Marijsk CBK, 254. Hlohovec Zentiva a.s., 255. Stropkov ÈOV, 264. Radlin Kombinat Koksochemiczny S.A., 267. Korbielow ÈOV, 269. Tczów ÈOV, 278. Stochov ÈOV,
279. Che³m Œl¹ski ÈOV, 280. Tylmanowa ÈOV, 281. Spišská Belá ÈOV, 283. Roztoky u Prahy Pojazdné zariadenie (ÈOV v okolí), 284. Koscian ÈOV, 289. Ligatné Papiereò, 290. Kechnec ÈOV, 296. Humpolec ÈOV, 299. Szczebrzeszyn ÈOV,
300. Velká Bystøice ÈOV, 301. Sedlec - Prèice ÈOV, 310. Èervený Kameò ÈOV, 311. Sudak ÈOV, 312. £êczna ÈOV, 313. Krzeszowice ÈOV, 314. Chrzanów ÈOV, 315. Paradyž ÈOV, 317. Nová ¼ubovòa Calendula a.s., 331. Holubice ÈOV, 332. Czieszanów ÈOV,
333. Zbiroh ÈOV, 334. Pszczyna ÈOV, 337. Torysa ÈOV, 339. Dulova Ves ÈOV, 340. Jilemnice ÈOV, 341. Sýria ÈOV, 342. Koktebel ÈOV, 344. Zmijov ÈOV, 346. Falenty - Nadarzyn ÈOV, 347. Pilzno ÈOV, 348. Kovaèica ÈOV, 350. Uchaly Papiereò,
351. Skoczów Texid Iron Poland, 352. Dubenec ÈOV, 353. Mogilany Urad Gminy, 354. Koszalin Esperson Sp. z o.o., 358. Rožkovany ÈOV, 359. Czestkow ÈOV, 360. Limanowa ÈOV, 361. Rydu³towy-Anna KWK Rydu³towy-Anna, 362. Belchatów Kopalnia piasku,
363. ¯ory BEST-EKO, 368. Rakovník ÈOV, 370. Štìpánkovice ÈOV, 371. Suchonsk Suchonskij CBK, 375. Brest ÈOV, 377. Leopoldov ÚVTOSba ÚVV, 379. Mladá Vožice ÈOV, 380. Dolní Lhota ÈOV, 384. Doksy-Staré Splavy ÈOV,
385. Jablonné v Podještìdí ÈOV, 386. Strហpod Ralskem ÈOV, 387. Wiazownica, 389. Lomnice nad Popelkou, 392. Dimitrovgrad Neochim, 393. Fehérgyarmat ÈOV, 394. Ž irovnice ÈOV, 395. Radlów ÈOV, 396. £azy ÈOV, 399. Studénka ÈOV, 400. Tisovec ÈOV,
Kompletne linie z zgêszczaczem mechnicznym
9. Èadca ÈOV, 44. Ša¾a ÈOV, 111. Kolín ÈOV, 199. Pelhøimov ÈOV, 209. Vsetín ÈOV, 212. Hranice ÈOV, 227. Kralupy ÈOV, 233. Kolín - Ovèáry ÈOV, 253. Trenèín ÈOV (pravobrežná), 256. Øíèany ÈOV, 257. Námestovo ÈOV,
271. Trenèianska Teplá Považský Cukor a.s., 285. Valašské Meziøíèí ÈOV, 286. Velké Karlovice ÈOV, 287. Jeseník ÈOV, 291. Gostyñ ÈOV, 297. Lideèko ÈOV, 298. Hovìzí ÈOV, 307. Štepánov ÈOV, 319. Horní Slavkov ÈOV, 326. Ostrov ÈOV,
349. Otrokovice ÈOV, 366. Turzovka ÈOV, 372. Bílina ÈOV, 374. Chrastava ÈOV, 381. Harrachov ÈOV,
Wybrane urz¹dzenia linii odwadniania
4. Dunajská Streda Prefa Trend s.r.o., 11. Brno Krá¾ovopo¾ská RIA a.s., 20. Partizánske ÈOV, 22. Topo¾èany ÈOV, 23. Spišská Nová Ves ÈOV, 36. Strakonice Fezko a.s., 37. Myjava ÈOV, 39. Bytèa ÈOV, 43. Bratislava Slovnaft a.s.,
57. Harmanec Harmanecké papierne a.s., 58. Trenèín Ekoprogres v.d., 63. Kežmarok ÈOV, 64. Trmice Teplárna Ústí nad Labem a.s., 66. Rajec Diamonmotor s.r.o., 68. Nová Bystrica Severoslov. VaK, Ž ilina, 74. Louèovice Papírny Vltavský mlýn Louèovice a.s.,
76. Liptovský Mikuláš Maytex a.s., 84. Plock Zak³ady Miêsne S.A., 86. Tlmaèe ÈOV, 87. Rimavská Sobota ÈOV, 97. Liptovský Hrádok Teepro.S, 98. Nitra Vibresso s.r.o., 106. Ružomberok SCP a.s., 108. Plzeò JP-Servis s.r.o., 109. Prešov Sokoflok Slovakia,
110. Waršawa Daewoo - FSO Motor Polska Sp. z o.o., 113. Liptovský Mikuláš Liptostav a.s., 114. Prievidza Baòa Cíge¾ (Hornonitrianske bane a.s.), 117. Kazaò ÈOV, 118. Znojmo ÈOV, 119. Trnava Trnavský cukrovar a.s., 131. Púchov Matador a.s.,
133. Kladno ÈOV Kladno - Dubí (Energetika Kladno s.r.o.), 136. Vranov Bukóza Export - Import a.s., 155. Karviná ÈOV, 161. Bíla Voda ÈOV San Valentino a.s., 162. Brno VHZ DIS spol. s r.o., 163. Gorlice ÈOV, 167. Štúrovo AssiDomän Štúrovo a.s.,
168. Zvolen Tepláreò (Stredoslovenské energetické závody š.p. Ž ilina), 172. Turèek Úpravòa vody, 176. Chodov ÈOV, 179. Banská Bystrica API SC spol. s r.o., 180. Krompachy ÈOV, 186. Liptovský Mikuláš Gelima a.s., 192. Jaworzno Elektrownia Jaworzno III,
197. Banská Bystrica Smreèina Holding I. a.s., 201. Ž ilina Tento a.s., 203. Liptovský Mikuláš TATRA - LEDER spol. s r.o., 205. Prakovce ÈOV, 207. Èeské Budejovice Duropack Bupak Papírna s.r.o., 210. Slavošovce Papierne Slavošovce a.s.,
215. Luèenec ÈOV, 217. Liptovský Mikuláš Schafstall spol. s r.o., 218. Trmice Teplárna Ústí nad Labem a.s., 220. Gdansk Rafineria Gdañska S.A. - rafinéria nafty, 224. Ostrava ÚÈOV, 228. Ž iar nad Hronom ZSNP a.s., 231. Liptovský Mikuláš Ing. Jana Ivanièová,1
232. Nowa Ruda Zak³ad Przeróbczy Kopalin, 242. Slupce KONSPOL - BIS Sp. z o.o., 251. Kozièín ÈOV, 258. Olsztyn Indykpol Olsztyn, 261. Enns Biomontan GmbH Enns, 262. Ružomberok ÈOV Hrboltová, 268. Sewierz ÈOV,
274. Liptovský Mikuláš BS - FIN s.r.o., 277. Ž atec ÈOV, 282. Budaõrs Ciba Speciality Ch. Hungary Ltd., 288. Klášterec nad Ohøí ÈOV, 292. Martin Transmisie Engineering a.s., 293. Mimoò VIA spol. s r.o., 294. Kadaò ÈOV, 295. Údlice ÈOV, 304. Pøíbram ÈOV,
305. Habartov ÈOV, 306. Kladno - Vrapice ÈOV, 308. Hostinné Krkonošské papírny a.s., 309. Ružomberok MONDI SCP Ružomberok, 316. Opole DEMPOL ECO Sp. z o.o., 318. Ferlach Koreko KWI, 320. Humenné ÈOV, 327. Mikolów ÈOV,
328. Pisarzowice ÈOV, 329. Bánovce nad Bebravou ÈOV, 330. Sabinov ÈOV, 336. Lipany ÈOV, 343. Lanškroun ÈOV, 357. Slomniky ÈOV, 367. Strហpod Ralskem DIAMO, 373. Bohumín Ž DB Group a.s., 388. Inwald Aquapark, 398. Hlohovec Bekaert,
Dostawy oraz us³ugi
5. Vyšné Ružbachy ÈOV, 7. Poprad ÈOV, 10. Nové Zámky ÈOV, 12. Záhorovice Ševèík, 13. Levice ÈOV, 15. Holešov Všetuly ÈOV, 16. Nitra ÈOV, 17. Valašské Klobouky ÈOV, 18. Málinec ÈOV, 21. Košická Polianka Ve¾kovýkrmòa ošípaných, 24. Opava ÈOV,
25. Bohušovice Bohušovická mlékarna a.s., 26. Praha Kbely ÈOV (Pražské kanalizace a vodní toky), 27. Hamuliakovo ÈOV, 31. Senica ÈOV, 35. Vansdorf ÈOV, 40. Kutná Hora ÈOV, 41. Tøinec ÈOV, 42. Hlohovec Slovakofarma a.s. (Morfín), 46. Zvolen ÈOV,
47. Devínska Nová Ves ÈOV, 48. Medzany Agroanim š.p. - ve¾kovýkrmòa ošípaných, 49. Horné Poèernice ÈOV, 50. Bošany Koželužne Bošany a.s., 52. Ša¾a Zenon - Vodomont s.r.o., 53. Nová Baòa ÈOV, 60. Krnov ÈOV, 61. Prešov ZVL AUTO s.r.o.,
65. Stará ¼ubovòa ÈOV, 67. Vyšné Hágy Odborný lieèebný ústav tuberkulózy a respiraèných chorôb, 69. Modra Výskumný ústav lieèiv, 70. Trnava ÈOV, 71. Zlín ÈOV Malenovice, 73. Banská Bystrica Slovplast s.r.o., 75. Litomyšl ÈOV, 77. Piešany ÈOV,
79. Liptovský Mikuláš Trigé s.r.o., 80. Zeleneè Po¾nohospodárske družstvo, 83. Ve¾ký Ïur LP - Parovské háje a.s., 85. Wieluò EKOMAL Sp. z o.o., 88. Boany Úpravòa vody, 89. Trenèín Di Profis spol. s r.o., 90. Púchov Ferrmont spol. s r.o.,
91. Uherské Hradište ÈOV, 92. Prievidza ÈOV, 93. Skoczów ÈOV, 94. Czarnków ÈOV, 95. Bytom KWK PS "Powstañców Œlaskich" Bytom - úpravòa uhlia, 96. Liptovský Mikuláš Sweedwood Slovakia s.r.o., 99. Gliwice INWEST FHU Glivice,
100. Nový Bydžov ÈOV, 105. Snina ÈOV, 107. Považská Bystrica ÈOV, 112. Dolná Streda ÈOV, 115. Benešov Aquacon s.r.o., 116. Zábøeh ÈOV, 120. Banská Bystrica ÈOV, 121. Klenovec ÈOV, 122. Ž imrovice Karton Morava spol. s r.o.,
128. Spišské Vlachy Mäsoprodukt Spišské Vlachy a.s., 134. Ša¾a Duslo a.s., 137. Martinèek Ing. Jozef Kvasnièák – Kovyma, 138. Aš ÈOV, 139. Bratislava Tenzoterma s.r.o., 147. Strakonice ÈOV, 149. Nitra Hybrav a.s., 151. Bratislava MTT spol. s r.o.,
153. Lednické Rovne ÈOV, 156. Liptovský Mikuláš Zdroj Verex a.s., 159. Prešov Solivary a.s., 164. Bratislava TES s.r.o., 165. Bratislava Dr. Oetker spol. s r.o., 166. Dubnica ÈOV, 173. Liptovský Mikuláš ÈOV, 174. Bia³e B³ota Zak³ad Ochrony Œrodowiska,
178. Liptovský Mikuláš Vojenský technický ústav, 181. Púchov SYENIT a.s., 182. Prešov ÈOV, 183. Liptovský Ondrej Po¾nohosp. družstvo 1. mája, 185. Knurów Kopalnia Wêgla Kamiennego, 191. Košice ÈOV Kokšov – Bakša,
194. Prešov Èerpadlá- elektromotory, Galdun Jozef, 198. Teplice ÈOV, 202. Liptovský Mikuláš A - progres s.r.o., 204. Liptovský Mikuláš IL Plast spol. s r.o., 206. Ž iar nad Hronom ÈOV, 213. Vìtøní JIP - Papírny Vìtøní a.s.,
216. Ve¾ké Popovice ÈOV Pivovar Velké Popovice a.s., 219. Senec ÈOV, 222. Èervenogorod Úprava uhlia, 223. Liptovský Mikuláš Robstav s.d., 234. Bardejov ÈOV, 237. Liptovský Mikuláš Procar s.r.o., 238. Gorlice EKOPOL – PRAS, 241. Trenèín GOMER s.r.o.,
246. Ružomberok Neusiedler SCP, a.s., 247. Nováky Novácke CHZ a.s., 248. Ružomberok Obaly Solo s.r.o., 250. Nové M. n. Váhom Milex N.M.n.V. a.s., 260. Párovské Háje Agroset s.r.o., 265. Ilava ÈOV, 270. Medzilaborce ÈOV,
272. Kežmarok Tatranská mliekáreò a.s., 273. Liptovský Mikuláš SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., 275. Kysucké N. Mesto ÈOV, 303. Prešov MOVOB s.r.o., 321. Bratislava Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o., 322. Uherský Brod ÈOV,
324. Markranstädt Ceresan Erfurt GmbH, 325. Mojmírovce ÈOV, 338. Liesek ÈOV, 345. Mosonmagyaróvár ÈOV, 355. Liptovský Mikuláš SA - Invest, 356. Mojzesovo Obecný úrad, 364. Praha Pragosigmex, 365. Kežmarok Alexander Milko
369. Jastrzebie Zdrój PROREM, 376. Gliwice Tedoss Polska, 378. Blatnica ÈOV, 382. Ve¾ký Slavkov Ekoservis Slovensko, 383. Prešov Martel, 390. Wroclaw Blowtech, 397. Nowy Targ Ekoservispol, 391. Paliè Real Impeks,
Zastosowane skróty: ÈOV - Oczyszczalnia œcieków, ÚÈOV - Podczyszczalnia œcieków
Vanex dostarcza komponenty do wêz³ów odwadniania, wykonuje projekt, monta¿ oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wykonujemy rekonstrukcje starszych urz¹dzeñ.

Podobne dokumenty