SZCZECIN

Transkrypt

SZCZECIN
Rok 1949 - Port Lotniczy Szczecin-Dàbie. Na zdj´ciu: samolot PLL „LOT”
Li-2 po przylocie z Warszawy. W tle obs∏uga naziemna samolotu
i wychodzàcy z samolotu pasa˝erowie
Flughafen Szczecin Dàbie im Jahre 1949. Auf dem Foto ein Flugzeug der
Fluggesellschaft PLL „Lot” Li-2 nach der Ankunft aus Warszawa. Im
Hintergrund das Bodenpersonal des Flugzeugs und die aussteigenden
Passagiere.
1949 - Szczecin Dàbie Airport. There is PLL „LOT“ Li-2 aircraft after
arrival from Warsaw in the picture with ground personnel and
passengers leaving the plane in the background.
Ryszard Tokarczyk, profesor na Wydziale Architektury Politechniki Szczeciƒskiej
oraz Wy˝szej Szko∏y Sztuki U˝ytkowej w Szczecinie. Na zdj´ciu artysta plastyk
w swojej pracowni oraz na dziedziƒcu kamienicy przy ul. Âw. Wojciecha 1.
Kolorowe wst´gi - „Symptomy” pokazujà mieszkanie i pracowni´ artysty.
„Symptomy w swojej formie liniowej lub punktowej nie sà obrazami, sà
objawami rzeczywistoÊci wewn´trznej i zewn´trznej. Sà objawami ˝ycia powstajà, trwajà, zmieniajà si´ i znikajà. (…) ObecnoÊç „Symptomów”
w Êrodowisku jest sprzeciwem i rewizjà ustalonych obrazów oraz obu
rzeczywistoÊci i przyj´tych definicji rzeczowych.”
Ryszard Tokarczyk
Das Bild zeigt Ryszard Tokarczyk, Professor für Architektur an der Technischen
Universität und an der Hochschule für angewandte Kunst in Szczecin in seinem
Atelier und auf dem Innenhof der ul.Âw. Wojciecha 1. Die kolorierte Lanze
„Symptome“ weist auf die Wohnung und Arbeitstätte des Künstlers.
„Symptome in ihrer Linien- oder Punktform sind keine Bilder, sie sind
Erscheinungen der äußeren und inneren Wirklichkeit. Sie sind Erscheinungen
des Lebens - sie sind, sie bestehen, sie verändern sich und sie verschwinden.
(...) Die Anwesenheit von Symptomen in der Umwelt ist die Widerlegung
gefertigter Bilder, die Widerlegung jeglicher Wirklichkeit und angenommener
Definitionen der Dinge.“
Ryszard Tokarczyk
Ryszard Tokarczyk, a professor at the Architecture Department of the Szczecin
Technical University and the Higher School of Applied Art in Szczecin. The artist
in his atelier and in the courtyard of the tenement house at 1 St. Wojciech Street.
Colourful ribbons - ‘Symptoms’ represent the artist’s apartment and atelier.
“Symptoms in their linear or point form are not paintings, they are signs of
internal and external reality. They are signs of life - they arise, exist, change and
disappear. (...) The presence of Symptoms in our environment is a protest and
revision of fixed pictures and both realities, as well as of the adopted definitions
of objects.“
Ryszard Tokarczyk
Od 1995 roku w oficynie kamienicy przy ul. Âw. Wojciecha 1 dzia∏a Galeria Trystero kierowana przez tandem: Teresa Boju∏ko
i Przemys∏aw Cerebie˝ - Tarabicki. Prywatna galeria ma na swoim koncie kilkanaÊcie wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in.
Marka Su∏ka, Grupy Nieformalnej, Jerzego Lipczyƒskiego, Waldemara Wojciechowskiego, Krzysztofa Gliszczyƒskiego. W ofercie
galerii znajduje si´ malarstwo, grafika, rysunek, rzeêba, szk∏o artystyczne i bi˝uteria. Mo˝na tu nabyç prace takich artystów jak
Wojciech Zieliƒski, Przemys∏aw Cerebie˝ - Tarabicki, Jaros∏aw Eysymont, Maciej Woltman, Ryszard Szymaƒski, Maria Veltuzen,
W∏odzimierz Wieczorkiewicz.
Seit 1995 befindet sich im Hinterhaus der Âw. Wojciecha-Straße 1 die Galerie Trystero, geleitet von Teresa Boju∏ko und Przemys∏aw
Cerebie˝-Tarabicki. Die private Galerie veranstaltete zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen, darunter von Marek Su∏ek, der
Grupa Nieformalna, Jerzy Lipczyƒski, Waldemar Wojciechowski und Krzysztof Gliszczyƒski. Neben kunsthandwerklichen Glas- und
Schmuckarbeiten bietet die Galerie Malerei, Grafik, Zeichnungen und Bildhauerarbeiten von Wojciech Zieliƒski, Przemys∏aw
Cerebie˝-Tarabicki, Jaros∏aw Eysymont, Maciej Woltman, Ryszard Szymaƒski, Maria Velthuzen, W∏odzimierz Wieczorkiewicz.
The Trystero Gallery has been operating in the tenement house at 1 St. Wojciech Street since 1995. It is managed by Teresa
Boju∏ko and Przemys∏aw Cerebie˝-Tarabicki. This private gallery has organised more than ten individual and collective exhibitions,
including exhibitions by Marek Su∏ek, Grupa Nieformalna, Jerzy Lipczyƒski, Waldemar Wojciechowski, and Krzysztof Gliszczyƒski.
The gallery offers paintings, graphics, drawings, sculptures, artistic glass and jewellery. One may buy here the works of such
artists as Wojciech Zieliƒski, Przemys∏aw Cerebie˝-Tarabicki, Jaros∏aw Eysymont, Maciej Woltman, Ryszard Szymaƒski, Maria
Veltuzen, and W∏odzimierz Wieczorkiewicz.
Od 1995 roku w kamienicy przy ul. Âw. Wojciecha 1 dzia∏a Galeria Gallé
prowadzona przez Jol´ Rybkiewicz i Jol´ Kusiak. Niewielka, ale bardzo
urokliwa galeria, oferuje niezwykle wysmakowanà sztuk´: malarstwo,
grafik´, rzeêb´, bi˝uteri´ i szk∏o artystyczne.
Seit 1995 befindet sich im Haus Âw. Wojciecha-Straße 1 die Galerie
Gallé von Jola Rybkiewicz und Jola Kusiak. Die kleine aber sehr heimelige
Galerie bietet ausgesuchte Malereien, Graphiken, Skulpturen, Schmuck
und Glasarbeiten.
The tenement house at 1 St. Wojciech Street is the seat of the Gallé
Gallery run by Jola Rybkiewicz and Jola Kusiak. This small, but very
charming gallery offers extremely refined art: paintings, graphics,
sculptures, jewellery and artistic glass.
Od 1995 roku w kamienicy przy ul. Âw. Wojciecha 1 dzia∏a Antykwariat Wu-El prowadzony przez
dr. historii Wojciecha Lizaka. Z bogatej kolekcji antykwariusza pochodzà pocztówki przedstawiajàce
ulic´ Âw. Wojciecha, Bram´ Portowà i okolice Placu Zwyci´stwa reprodukowane w albumie.
Der Historiker Dr. Wojciech Lizak betreibt im Haus Âw. Wojciecha-Straße 1 seit 1995 ein
Antiquitätengeschäft. Aus der reichen Sammlung des passionierten Antiquars stammen die
historischen Postkartenmotive der Karkutschstraße und ihrer Nachbarschaft in diesem Album.
The Wu-El Second-Hand Bookshop has been operating in the tenement house at 1 St. Wojciech
Street since 1995. It is managed by Wojciech Lizak, Doctor of History. The antiquary’s rich collection
includes postcards showing St. Wojciech Street, the Port Gate and the surroundings of Zwyci´stwa
Square. They all are reproduced in an album.
Na dziedziƒcu kamienicy przy ul. Âw. Wojciecha 1 znajduje si´ fontanna wykonana
przez firm´ z Düsseldorfu.
Im Innenhof des Bürgerhauses in der Âw. Wojciecha-Straße (Karkutschstr.) 1 befindet sich ein
durch eine Firma aus Düsseldorf gefertigter Brunnen.
1 St. Wojciech Street, the courtyard. Fountain made by a company from Düsseldorf.
Park im. Genera∏a Andersa.
General-Anders-Park.
General Anders Park.
Park im. Genera∏a Andersa
przy ul. Âw. Wojciecha
Park im. Genera∏a Andersa przy ul. Âw. Wojciecha
- dawny cmentarz garnizonowy za∏o˝ony w koƒcu
lat 40. XIX wieku, gdy teren dawnej nekropolii
wojskowej zaj´ty zosta∏ pod budow´ Nowego
Miasta. Cmentarz zlokalizowano u stóp fortyfikacji
otaczajàcych miasto, przy drodze wiodàcej od
Bramy Berliƒskiej (obecnie Portowej) w kierunku
zachodnim - do wsi Tanowo (dawniej Falkenwalder Straße - obecnie ul. Wojska Polskiego). Zachowana ulica Wi´ckowskiego, ograniczajàca to
za∏o˝enie, stanowi relikt dawnego przebiegu tej
drogi. Na cmentarzu w 1871 r. z honorami pochowano oficerów francuskich, którzy zmarli
w Szczecinie jako jeƒcy wojny francusko-pruskiej. Ich mogi∏y przypomina dziÊ kamieƒ z tablicà ustawiony przy prezbiterium koÊcio∏a Serca
Jezusowego, który jako koÊció∏ garnizonowy
w 1913 roku spowodowa∏ zmniejszenie terenu
cmentarza od strony placu Zwyci´stwa. WczeÊniej ograniczenie cmentarza spowodowa∏o wytyczenie w poczàtku lat 90. ulicy Âw. Wojciecha,
chocia˝ ju˝ w ramach projektowania tego rejonu
postanowiono, ˝e nekropolia ta b´dzie oazà zieleni w tej cz´Êci ÊródmieÊcia. Przekszta∏cajàc
cmentarz w za∏o˝enie parkowe, starano si´ zachowaç najcenniejsze nagrobki, wÊród nich sta∏à
opiekà otoczony by∏ pomnik szczecinianina Friedricha von Wrangla (1784-1877) marsza∏ka polnego, wykonany w 1878 r. z piaskowca i bia∏ego
marmuru z napisem: „Mi∏oÊç nigdy nie ustaje”
oraz symbolizujàcymi jego ˝ycie odlewami he∏mu, miecza i wieƒca laurowego.
Die Grünanlage an der Âw. Wojciecha-Straße
Als gegen Ende der 40er Jahre des 19. Jahrhunderts der
alte Militärfriedhof für den Bau der sogenannten Neustadt
freigegeben wurde, entstand hier zwischen der
Festungsanlage und der Landstraße nach Falkenwald ein
neuer Friedhof für die stettiner Garnison. Im Jahre 1871
wurden auf dem Friedhof u.a. französische Soldaten
beigesetzt, die während des französisch-preußischen
Krieges in Gefangenschaft geraten und im Kriegsgefangenenlager beim nahegelegenen Dorf Kreckow
verstorben waren. Daran erinnert heute ein Gedenkstein an
der nördlichen Wand der Herz-Jesu-Kirche. Auf dem Terrain
des Friedhofs, in seinem südlichen Teil, der durch den
damaligen Hohenzollernplatz (heute Zwyci´stwa Platz)
begrenzt war, wurde 1913 mit dem Bau der Garnisonkirche
begonnen, was eine weitere Verkleinerung des Friedhofs
mit sich brachte. Schon vorher war der Friedhof durch die
Anlegung der Karkutschstraße, Anfang der 90er Jahre des
19. Jahrhunderts, verkleinert worden. Es ist interessant, daß
alle damalige Bebauungspläne die Erhaltung des Friedhofs
als Grünanlag in diesem Teil des Stadtzentrums vorsahen.
Bei der endgültigen Umwandlung der Nekropole in die
heutige Parkanlage wurden die wertvollsten Grabsteine
gesichert. Darunter befand sich der Grabstein des in Stettin
geborenen Feldmarschalls Friedrich von Wrangel (17841877). Auf dem aus Sandstein und weißem Marmor 1878
gefertigten Sockel stand zu lesen „Die Liebe hört nicht auf”.
Den Sockel schmückten die für das Leben eines Soldaten
symbolischen Gegenstände: Helm, Schwert und
Lorbeerkranz.
General Anders Park at St. Wojciech Street
General Anders Park at St. Wojciech Street - a former
garrison cemetery established at the end of 1840s, after the
area of the old garrison cemetery had been assigned for the
construction of the New Town. The cemetery was located at
the base of the fortifications surrounding the city, along the
road leading from the Berlin Gate (at present the Port Gate)
to the west, to Tanowo village (former Falkenwalderstraße now Wojska Polskiego St.). The preserved Wi´ckowskiego
St., which limits the old cemetery site, is a relic of the past
route. French officers, who died in Szczecin as prisoners of
the Franco-Prussian war, were buried with honours here in
1871. Their graves are commemorated by a stone with a
memorial plaque located near the presbytery of the Jesus’
Heart Church, which was built in 1913 on the cemetery
grounds from the side of Zwyci´stwa Square. Earlier, the
area of the cemetery was reduced by the construction of St.
Wojciech Street at the beginning of the 90s. At that time the
area had already been designated in the plans as an oasis
of greenery. While transforming the cemetery into a park
efforts were made to preserve the most valuable
tombstones, among them the tombstone of the Szczecin
resident Friedrich von Wrangl (1784-1877), a field
marshal. His tombstone was made in 1878 from sandstone
and white marble with the inscription ‘Love never ends’ and
castings symbolising his life: a helmet, a sword and a laurel
wreath.

Podobne dokumenty