Proszę o przyjęcie mnie I do klasy w roku szkolnym 2012/2013 do:

Transkrypt

Proszę o przyjęcie mnie I do klasy w roku szkolnym 2012/2013 do:
Stargard Szczeciński.............................2012r.
..........................................................................................
(nazwisko i imię ( imiona / kandydata)
.............................................................................................................
(adres zamieszkania )
..........................................................................................................................
( miejscowość – nr kodu- poczta)
..........................................................................................................................
(województwo)
........................................................................................................................
(data i miejsce urodzenia,)
D Y R E K TOR
...............................................................
Zespołu Szkół Budowlano-Technicznych
ul. Składowa 2 a
73-110 Stargard Szczeciński
(tel. 91 573-30-71; www.zsbt.pl)
( nr telefonu kandydata)
Proszę o przyjęcie mnie I do klasy w roku szkolnym 2012/2013 do:
( zakreśl wybraną szkołę i zawód )
Technikum Zawodowego Nr 3
o – technik budownictwa
o – technik dróg i mostów kolejowych
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3
o
o
o
o
o
– monter zabudowy i robót wykończeniowych
– monter instalacji i urządzeń sanitarnych
– murarz - tynkarz
-- cieśla
– betoniarz – zbrojarz
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 -klasa wielozawodowa –
umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
(kucharz, cukiernik, piekarz, stolarz, fryzjer, sprzedawca, blacharz samochodowy, fotograf, złotnik,
zegarmistrz, ogrodnik, tapicer, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik, elektromechanik
pojazdów samochodowych, inne
...........................................................................................................................................................................................................
Nazwisko, imię ojca (opiekuna prawnego) i nr tel.......................................................................................
Nazwisko, imię matki (opiekuna prawnego) i nr tel.....................................................................................
Nr PESEL ucznia .................................................................
.........................................................
podpis ucznia
Załączniki:
1. Świadectwo ukończenia szkoły lub ksero poświadczone przez dyrektora gimnazjum.
2. Zaświadczenie o wynikach egzaminugimnazjalnego.
3. 3 fotografie (podpisane imieniem i nazwiskiem).
4. Karta zdrowia – tylko ORYGINAŁ dołączyć do dokumentów najpóźniej do 1 września 2012r.
5. Zaświadczenie o przydatności do nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy.
(skierowanie do lekarza - sekretariat pok. 113 )
6. Opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o niepełnosprawności, jeżeli
uczeń taką posiada .
Kryteria dodatkowe
Na terenie szkoły lub poza nią uczestniczyłeś / łaś bądź brałeś udział w działalności *:
- koła zainteresowań
2 pkt.
- klubu sportowego
2 pkt.
- organizacji społecznej (ZHP, PCK ...)
2 pk.t
- samorządu klasowego, szkolnego
2 pkt.
- w konkursach szkolnych i olimpiadach
2 pkt.
- w olimpiadzie przedmiotowej
5 pkt.
- w zawodach sportowych
3 pkt. p
,
- w akcjach społecznych (np. WOŚP, Sprzątanie Świata)
Ogółem punktów
* Jeśli „tak” zaznacz x
2 pkt.

Podobne dokumenty