Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ

Transkrypt

Załącznik nr 5 OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ
Zał cznik nr 5
O WIADCZENIE O NIEPOBIERANIU WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ
NA WI CEJ NI JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW
................................................................................
Imi i nazwisko
O wiadczam, e:
• nie uko czyłem(am) dotychczas adnego kierunku studiów*
• ubiegam si o przyznanie wiadcze pomocy materialnej tylko w Akademii Muzycznej
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
• studiuj na jednym/dwóch kierunku(ach) studiów**(wymieni , jakie)
1. ………………………………..………………………………………..…………………
2. ….……………………….……………………………………..…………………………
•
wiadczenia pomocy materialnej b d pobierał(a) na kierunku……..........................................
…………………………………………………………………………………………………....
............................................................
Miejscowo , data
.......................................................
Podpis studenta
POUCZENIE;
*/ nie dotyczy studentów, którzy po uko czeniu studiów pierwszego stopnia kontynuuj nauk w celu
uzyskania tytułu zawodowego magistra na studiach drugiego stopnia
**/ niepotrzebne skre li

Podobne dokumenty