Teksty i nuty psalmów do ćwiczenia - Boże

Transkrypt

Teksty i nuty psalmów do ćwiczenia - Boże
_____________________________________________________________
Pomoce liturgiczne
dla psałterzystów
OKRES BOŻEGO NARODZENIA
rok C
_____________________________________________________________
CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
DIECEZJI KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKIEJ
Adres: 75-817 Koszalin ul. Seminaryjna 2
Telefon / fax: (94) 340 98 69 tel. kom. 600 604 137
E-mail: [email protected]
Serwis internetowy: www.koszalin.oaza.pl
RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
Koszalin 2009
LEGENDA:
podkreślenie – akcent(y) wyrazowe w melodii
podkreślenie – sylaba rozłożona na dwie lub więcej nut
fleksa - skłon melodii (†), podkreślenie
medianta – oddech w połowie wersetu (*)
finis – zakończenie wersetu (.)
2
11
NOTATKI
NARODZENIE PAŃSKIE, MSZA W NOCY
PSALM 96(95), 1-2.3 i 10ac.11-12.13
mel. J. Kosko/quintus tonus (a)
Śpiewajcie Panu pieśń nową, *
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, *
każdego dnia głoście Jego zbawienie.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów, *
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, *
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
Niech się radują niebiosa i ziemia weseli, *
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie, *
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości
Przed obliczem Pana, który już się zbliża, *
który już się zbliża, by sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie, *
a ludy według prawdy.
AKLAMACJA Łk 2, 10-11
mel. M. Machura
Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel,
którym jest Jezus Chrystus.
10
3
ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
PSALM 128(127), 1-2.3.4-5
NOTATKI
mel. kolęda „Gdy śliczna Panna”/
wersety - autor nieznany
Błogosławiony każdy, kto się boi Pana, *
kto chodzi Jego drogami.
Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.
Małżonka twoja jak płodny szczep winny *
we wnętrzu twojego domu.
Synowie twoi jak sadzonki oliwki *
dokoła twojego stołu.
Oto takie błogosławieństwo dla męża, *
który boi się Pana.
Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, *
oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie.
AKLAMACJA Kol 3, 15a. 16a
mel. wg Graduale Simplex
Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
słowo Chrystusa niech w was przebywa
z całym swym bogactwem.
4
9
NOTATKI
ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
PSALM 67(66), 2-3.5 i 8
m. J. Kosko/quintus tonus (a)
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.
Niech się narody cieszą i weselą, †
że rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niechaj nam Bóg błogosławi, *
niech się Go boją wszystkie krańce ziemi.
AKLAMACJA Hbr 1, 1-2
mel. M. Machura
Wielokrotnie przemawiał niegdyś Bóg
do ojców przez proroków,
a w tych ostatecznych dniach
przemówił do nas przez Syna.
8
5
OBJAWIENIE PAŃSKIE (TRZECH KRÓLI)
PSALM 72 (71), 1-2.7-8.10-11.12-13
mel. I. Pfeiffer
Boże, przekaż Twój sąd Królowi, *
i Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu.
Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie *
i ubogimi według prawa.
mel. I. Pfeiffer
Ponad wodami głos Pański, *
Pan ponad wód bezmiarem!
Głos Pana potężny, *
głos Pana pełen dostojeństwa.
Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, *
królowie Szeby i Saby złożą daninę.
I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, *
wszystkie narody będą Mu służyły.
Zagrzmiał Bóg majestatu: *
a w Jego świątyni wszyscy wołają: „Chwała!”
Pan zasiadł nad potopem, *
Pan jako Król zasiada na wieki.
Wyzwoli bowiem biedaka, który Go wzywa, *
i ubogiego, co nie ma opieki.
Zmiłuje się nad biednym i ubogim, *
nędzarza ocali od śmierci.
Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie
i przybyliśmy złożyć pokłon Panu.
6
PSALM 29(28), 1-2.3ac-4.3b i 9b-10
Oddajcie Panu, synowie Boży, *
oddajcie Panu chwałę i sławcie Jego potęgę.
Oddajcie chwałę Jego imieniu, *
na świętym dziedzińcu uwielbiajcie Pana.
Za dni jego zakwitnie sprawiedliwość *
i wielki pokój, aż księżyc nie zgaśnie.
Będzie panował od morza do morza, *
od Rzeki aż po krańce ziemi.
AKLAMACJA Mt 2, 3
CHRZEST CHRYSTUSA
mel. M. Machura
AKLAMACJA Mk 9, 6
mel. M. Machura
Otwarło się niebo i zabrzmiał głos Ojca:
To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.
7