Pobierz konspekt zajęć w wersji PDF

Transkrypt

Pobierz konspekt zajęć w wersji PDF
Numer narzędzia: 76
Nazwa narzędzia: BBC
Link: http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/talkingbusiness/unit2meetings/1agenda.shtml
Poziom: B1
Ćwiczona umiejętność: Uczniowie mają możliwość przećwiczenia słownictwa, rozumienia ze słuchu oraz rozumienia tekstów
Umiejętności/wiedza niezbędna dla tej lekcji: uczniowie powinni znać czasy gramatyczne – teraźniejsze i przeszłe, kluczowe zwroty biznesowe i słownictwo
związane z tematem.
Zadania nauczyciela
Zadania ucznia
N- Daj uczniom możliwość dopytania o cele. Wypisz
cele dużymi literami i upewnij się, ze wszyscy
uczniowie je widzą. Upewnij się czy je rozumieją
zadając pytania typu „więc, od czego zaczniemy?”
N- Sprawdź co uczniowie pamiętają z ostatniej lekcji, w
przypadku uczniów, którzy się nie odzywają, należy
poprosić ich o odpowiedź
U – Zapytaj o cele. “Dlaczego rzeczy, których będziemy
się uczyć, są ważne?”
N – Przeprowadź dyskusję dotyczącą etykiety spotkań
w Wielkiej Brytanii. Co jest wskazane (czekaj na swoją
kolej, bądź miły, przygotuj się, zapoznaj się z agenda,
bądź punktualny, itp.) a czego należy unikać (wtrącać
się, nie odzywać się, spóźniać się).
T- Udostępnij link
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business
/talkingbusiness/unit2meetings/1agenda.shtml i omów
z uczniami język biznesowy, przygotowując ich do
przeprowadzenia dialogów w kontekście spotkań
biznesowych. Podziel grupy na pary i zadaj im
przeanalizowanie strony i przygotowanie krótkiego
“przewodnika” dla osób uczących się języka, które
chciałyby uczestniczyć w tego typu spotkaniach.
Przewodnik powinien zawierać kluczowe zwroty (np.
przepraszam ze przeszkadzam) + kiedy ich używamy
(kiedy chcesz coś powiedzieć zanim ktoś skończy
mówić) oraz zdanie przykładowe (np. "przepraszam że
przeszkadzam, ale uważam, że powinniśmy przejść do
kolejnej kwestii). Następnie uczniowie prezentują
U- Opowiedz o tym czego nauczyłeś się na ostatniej
lekcji. Co oznacza "small talk" (+ przykład), dlaczego jest
to ważne? Rozwiąż krótki test sprawdzający słownictwo
z ostatniej lekcji.
U- Weź udział w dyskusji na temat etykiety spotkań w
WB. Co jest wskazane (czekaj na swoją kolej, bądź miły,
przygotuj się, zapoznaj się z agenda, bądź punktualny,
itp.) a czego należy unikać (wtrącać się, nie odzywać
się, spóźniać się).
L – Sprawdź link
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/business/
talkingbusiness/unit2meetings/1agenda.shtml i
zapoznaj się ze zwrotami biznesowymi, przygotowując
się do rozmowy. W parach opracujcie krótki
“przewodnik” dla osób uczących się języka, które
chciałyby uczestniczyć w tego typu spotkaniach.
Przewodnik powinien zawierać kluczowe zwroty (np.
przepraszam ze przeszkadzam) + kiedy ich używamy
(kiedy chcesz coś powiedzieć zanim ktoś skończy
mówić) oraz zdanie przykładowe (np. "przepraszam że
przeszkadzam, ale uważam, że powinniśmy przejść do
kolejnej kwestii). Zaprezentujcie swoje przewodniki
klasie.
Zarzadzanie klasą
(np. praca w
parach/grupach/i
ndywidualna
wszystkie
Wymagane
materiały/narzęd
zia
Czas
trwania
ćwiczenia
Uwagi
Tablica i marker.
Wypisane cele.
10 min.
Ćwiczenie to jest
formą
rozgrzewki
wszystkie
Tablica i marker.
15 min.
Powtórzenie
wszystkie
Tablica i marker
5 min.
Wprowadzenie
Praca w parach
Laptop,
projektor,
tablety.
20 min.
Ćwiczenia
wykonywane z
pomocą
nauczyciela
swoje przewodniki klasie. Użyj połączenia otwartych i
zamkniętych pytań, aby upewnić się, że wszyscy
uczniowie zrozumieli polecenie, np. Proszę podać mi
przykład odpowiedniego zwrotu. Ile zwrotów
zamierzacie wykorzystać?, Od czego zamierzacie
zacząć?. Wybierz najlepszego ucznia, aby dać przykład
reszcie klasy. Jeśli to konieczne, pomagaj słabszym
uczniom podczas ćwiczenia i tworzenia zdań
przykładowych.
N – Zapoznaj uczniów z materiałem #2A – agenda
spotkania następnie wyznacz osobę do „prowadzenia
spotkania” oraz osobę do „sporządzania notatek ze
spotkania”. Zapytaj uczniów „dlaczego ważne jest aby
mieć przewodniczącego i osobę do sporządzania
notatek?” [aby trzymać się agendy, wypisać wszelkie
ustalenia, daty itp.]. daj uczniom 5 minut na
przygotowanie najważniejszych punktów spotkania.
Ogłoś że spotkanie się rozpoczęło i poproś osobę
prowadzącą spotkanie aby kontynuowała. Na koniec
spotkania poproś osobę robiącą notatki o
podsumowanie ustaleń. Jako osobę prowadzącą
dyskusję należy wybrać ucznia pewnego siebie. Staraj
się nie ingerować ale notuj te dobre i te błędne
wypowiedzi i zwróć na nie uwagę po zakończeniu
ćwiczenia. Jeśli są w grupie uczniowie, którzy w ogóle
nie biorą udziału w dyskusji, spróbuj ich zachęcić.
Sprawdź czy uczniowie rozumieją zadanie pytając “co
zamierzamy zrobić?”, “kto przewodzi spotkaniu?”,
„jaka jest odpowiedzialność osoby robiącej notatki?”
N- Wypisz na tablicy przykłady poprawnych zdań jak
też zdań zawierających błędy. Poproś uczniów aby w
parach poprawili błędne zdania.
N – Przeprowadź powtórzenie materiału. Sprawdź
opanowanie materiału, przydatnych zwrotów i różnych
ról podczas spotkania. Jeśli uczniowie zakończa przed
czasem, daj im krótki test do wypełnienia (Materiał
#2B- Test) obejmujący poznane słownictwo, np. daj
uczniom wskazówki “Jak nazywa się osoba robiąca
notatki na spotkaniu?” i poproś ich o spisanie
odpowiedzi, uczniowie otrzymają jeden punkt za każde
poprawne przeliterowanie i jeden za poprawne słowo.
Uczniowie pracujący w parach sprawdzają i omawiają
U – Zobacz materiał #2A, jeden uczeń jako
“przewodniczący” drugi “osoba robiąca notatki”.
Pozostali uczniowie zastanawiają się nad pytaniami
"dlaczego ważne jest aby na spotkaniu była osoba
przewodząca i osoba robiąca notatki?” [aby trzymać się
agendy, wypisać wszelkie ustalenia, daty itp.]. 5 minut
na przygotowanie punktów, które chcieliby poruszyć na
spotkaniu. Spotkanie się zaczyna i kontrolę nad nim
przejmuje przewodniczący. Na koniec osoba robiąca
notatki podsumowuje ustalenia spotkania.
Praca w grupie
Materiał #2A –
Agenda
spotkania, papier
i długopisy.
20 min.
Ćwiczenia
wykonywane
samodzielnie
U – W parach spróbujcie poprawić błędne zdania.
Praca w parach
Tablica, marker,
papier i długopisy
15 min.
Informacja
zwrotna
U – Powtórz omówiony dziś materiał. Jeśli zakończysz
przed czasem, dostaniesz krótki test do wypełnienia
(Materiał #2B- Test) obejmujący poznane słownictwo,
wskazówki “jak nazywa się osoba robiąca notatki na
spotkaniu?” spisz odpowiedzi, otrzymasz jeden punkt
za każde poprawne przeliterowanie i jeden za
poprawne słowo. Uczniowie pracujący w parach
sprawdzają i omawiają swoje testy. Kto jest dzisiejszym
zwycięzcą?
Praca
indywidualna i w
grupach
Tablica, marker
oraz Materiał
#2B- Test.
15 min.
Utrwalenie
wiadomości /
praca domowa
swoje testy. Kto jest dzisiejszym zwycięzcą? Upewnij
się że wszyscy uczniowie biorą czynny udział w
powtarzaniu. Użyj otwartych, nakierowanych pytań,
aby upewnić się, że wszyscy uczniowie biorą udział.
N- Zadaj uczniom pracę domową, polegająca na
stworzeniu krótkiego przewodnika dotyczącego
zachowań i języka wykorzystywanego podczas spotkań,
dla osoby, która niedawno przeprowadziła się do WB i
nie wie jak się zachować w tego typu sytuacjach. Jest
to szansa dla uczniów do pokazania kreatywności i
zachęcenia ich do kreatywności (dodaj zdjęcia, ładnie
edytuj, itd.)
U- Praca domowa polegająca na stworzeniu krótkiego
przewodnika dotyczącego zachowań i języka
wykorzystywanego podczas spotkań, dla osoby, która
niedawno przeprowadziła się do WB i nie wie jak się
zachować w tego typu sytuacjach. Okazja do pokazania
swojej kreatywności.
Praca
indywidualna
Tablica, marker.
5 min.
Praca domowa