System implantologiczny XXI wieku

Transkrypt

System implantologiczny XXI wieku
AnyRidge
®
System implantologiczny XXI wieku
AnyRidge 02 /03
®
AnyRidge
®
➲Budowa
Mała ale wytrzymała śruba łącznika
Przeprowadź leczenie implantologiczne w skróconym czasie do 1/3, dzięki natychmiastowej stabilizacji i maksymalnej retencji implantu w kości.
Implanty AnyRidge dzięki innowacyjnej budowie gwintu, są zaprojektowane tak aby przy minimalnej ingerencji w obrębie grzbietowej kości wyrostka zębodołowego oraz tkanek miękkich uzyskać wysoką stabilizację pierwotną implantu i lepszy efekt estetyczny dla Pacjenta nawet przy najbardziej wymagających
zastosowaniach. Szeroki wybór rozmiarów implantów AnyRidge pozwoli Tobie dopasować odpowiedni
implant do warunków kostnych w jamie ustnej Pacjenta. Implanty te dostępne są w trzech średnicach
rdzeni i 10 średnicach zewnętrznych gwintu. Dzięki swojej budowie delikatnie i łatwo „wcinają” się w
kość jednocześnie ją kondensując. Dzieki AnyRidge otrzymujesz narzędzie umożliwiające progresywną kondensację kości i ekspansję wyrostka zębodołowego, uzyskanie maksymalnej odporności na siły
ściskające przy minimalizacji tworzenia sił poprzecznych. Unikalna powierzchnia Xpeed jest na każdym
implancie. Jej sposób tworzenia w celu uzyskania matrycy kostnej na poziomie nano zapewnia szybką i
silną integrację implantu. I co najważniejsze, implany AnyRidge zapewniają
lepsze doświadczenie leczenia implantologicznego zarówno dla lekarza jak
i dla Pacjenta.
Średnica 1.8mm
Grubsza ściana łącznika
®
Korzystniejsze przy opracowywaniu
®
®
®
®
- Chirurgia - Protetyka
- Stabilność
AnyRidge® Implant
- Implant / Wymiar / Rozmiar / Opakowanie - Śruba zamykająca i śruba gojąca
AnyRidge® Wybór łączników
04
05
06
07
16
24
29
33
39
42
46
AnyRidge® Kasety chirurgiczne
47
53
55
56
Narzędzia dodatkowe Swoboda 1mm
Biologiczna linia S
Biologiczna linia S zapewnia naturalnie wyglądający profil wyłaniania
Różna zbieżność ścian w zależności od średnicy łącznika
✔ Różna zbieżność ścian w zależności
od średnicy łącznika (8°, 10°, 12°, 14°)
✔ Większa średnica ma większą zbieżność
ścian!
Różne wysokości
przezdziąsłowe
2, 3, 4, 5mm
Jedno połączenie
Ten sam rozmiar łącznika może być
użyty na różnych średnicach implantów
Możliwe użycie większej
średnicy implantu
Przy węższym wyrostku
08
09
12
13
- Protetyka z poziomu implantu - Protetyka z poziomu łącznika / Protetyka na łączniku Solid / Protetyka na łączniku Octa / Protetyka na łączniku Multi-unit / Protetyka na łączniku Flat - Protezy overdenture
/ System Meg-Rhein
- Zestaw łączników próbnych - Zestaw protetyczny
- Zestaw BonEx - Zestaw Bone Profile
4.0, 5.5, 7.0, 9.0mm
dla twojej wygody
1mm frezowalny brzeg daje swobodę
dla odbudowy protetycznej bez zmian
wymiaru policzkowo-językowego
➲ Spis treści
Powierzchnia implantu
Charakterystyka i zalety
Dostępne różne
wysokości łącznika
- i-Gen
- MEG-TORQ / MEGA ISQ - EZ Seal
- Zestaw 911
59
61
62
63
Przewodnik wczesnego obciążenia
implantów AnyRidge® 68
Maksymalna ochrona
kości korowej
Ważne dla estetyki
i długoterminowej prognozy
Silne samogwintowanie przy
braku tnących krawędzi
✔ Ostrzejsze wypustki przechodzą przez
kość płynnie poszerzając ją stopniowo
✔ Brak chwiejności na stoku kości korowej
przy implantacjach natychmiastowych w
przednim odcinku
Budowa stożkowa
Łatwość wprowadzania i zawsze gwarancja wspaniałej stabilizacji pierwotnej
Mała średnica wierzchołkowa
Większa średnica implantu przy mniejszej
preparacji otworu (mniej inwazyjna chirurgia)
Ważne aby zachować biologię tkanki twardej i
miękkiej
AnyRidge 04 /05
®
➲ Powierzchnia S L A z dodatkiem Ca
-
-
2+
➲ Charakterystyka i Zalety
MegaGen® opracowa³ powierzchniê implantu bazuj¹c¹ na technice S-L-A z
w³¹czeniem wapnia. Jony wapnia tworz¹ na powierzchni implantu nanostrukturê
CaTiO3 i aktywuj¹ osteoblasty do tworzenia ¿ywej kości. Ta wyspecjalizowana i
unikalna powierzchnia zosta³a nazwana XPEED®.
1) Chirurgia
Szybka i Silna Osteointegracja
Wyższy wskaźnik BIC oznacza większy moment obrotowy
przy usuwaniu implantu po jego osteointegracji
®
60
Kontakt kości z implantem (BIC)
58.0
%
50
Analiza histologiczna
S-L-A
52.8
40
37.5
30
10
100
S-L-A
RBM
Moment obrotowy usuwania implantu
Ncm
61.6
55.8
40
30.8
20
0
S-L-A
RBM
4.5
3.3
5.0
3.3
5.5
3.3
Średnica implantu
6.0
4.8
6.5
4.8
7.0
4.8
7.5
4.8
8.0
4.8
Średnica implantu
Średnica rdzenia
Średnica
rdzenia
1. Wprowadzanie implantu
• Miękka kość
Super samotnący gwint i ta sama średnica rdzenia implantu oznacza, że możliwe jest
wprowadzenie implantu o większej średnicy przy wykonaniu mniejszego otworu.
• Twarda kość
Implant AnyRidge ze swoim samotnącym gwintem jest łatwiejszym do wprowadzenia niż inne
tradycyjne implanty w tych samych warunkach.
®
RBM
*Uwaga!: Rozmiar średnicy otworu w kości dla wybranego implantu powinien osiągnąć rozmiar średnicy implantu, aby uniknąć zakleszczenia implantu w kości w trakcie jego wprowadzania.
Niebiesko zabarwiona powierzchnia jest dowodem czystości
Przyczep komórkowy
Średnica rdzenia
Średnica rdzenia mierzona
3.5mm poniżej
platformy
Wyniki testu po 4 tygodniach na modelu zwierzêcym (królik)
Analiza histologiczna przekrojów implantów z po®
wierzchniami XPEED , S-L-A i RBM pokazuje, że
®
na powierzchni XPEED uzyskano największy
kontakt kości (BIC). Powierzchnia kontaktu kości
była mierzona na powierzchni implantów tytanowych.
80
60
4.0
3.3
Analiza histologiczna przekrojów implantów z
®
powierzchniami XPEED , S-L-A i RBM pokazuje, że na
®
powierzchni XPEED uzyskano największy kontakt kości
(BIC). Powierzchnia kontaktu kości była mierzona na
powierzchni implantów tytanowych.
20
0
3.5
2.8
®
XPEED wykazuje wyższy współczynnik BIC (Bone to Implant Contact) co wymaga użycia większej
siły przy usuwaniu implantu niż przy standardowych powierzchniach takich jak RBM lub S-L-A.
70
Wspaniała stabilizacja pierwotna implantu, nawet przy małej
gęstości kości.
Implant AnyRidge wprowadzany jest w kość z dużą łatwością
przy jednoczesnym jej kondensowaniu.
Podczas procesu produkcyjnego
®
tworzenia powierzchni XPEED ,
powierzchnia SLA jest całkowicie
neutralizowana aby usunąć resztki
kwasowe. Niebieski kolor po®
wierzchni XPEED jest symbolem
czystości.
2. Indywidualna sekwencja wiercenia
• Implant AnyRidge nie ma stałego protokołu wykonywania odwiertu w kości. Wykonaj
odwiert w kości zgodnie z jakością kości Pacjenta w taki sposób, aby uzyskać preferowaną stabilizację pierwotną implantu. Lub możesz najpierw wykonać otwór w kości
adekwatnie dla zastanych warunków i następnie możesz zdecydować jaką średnicę
implantu użyjesz przy danej gęstości kości.
®
Przykład 1) W przypadku
kości miękkiej typu D4 można
wprowadzić implant o średnicy
5mm po wykonaniu otworu o
średnicy 2.9mm. Zostanie osiągnięta wspaniała stabilizacja
Wiertło
pilotowe
pierwotna implantu.
➲
➲
Wiertło ze
stoperem 2.8
Implant AnyRidge 5.0
®
Nano struktura
Przykład 2) W twardej kości
zalecane jest wykonanie otworu
o prawie tej samej średnicy co
średnica implantu.
®
Powierzchnia XPEED różni się od
powierzchni HA (hydroksyapatyt)
uzyskiwanej tradycyjną techniką.
Ponieważ jony wapnia Ca2+ są
wbudowane w powierzchnię
®
XPEED nie pojawia się zjawisko
złuszczania lub wchłaniania HA po
wprowadzeniu implantu.
S-L-A with nano Ca2+ incorporation
Implant
0.5 ~ 0.7um
Implant
powierzchnia HA
5~10um
➲
Wiertło
pilotowe
➲
Wiertło ze
stoperem
2.8
➲
Wiertło ze
stoperem
3.3
➲
Wiertło
znakowane
3.8
Implant
AnyRidge
4.0
®
• Ulepszona budowa wierteł jest sekretem uproszczenia sekwencji wiercenia. Możesz nawet
pobrać przeszczep kości autogennej używając tych specjalnie zaprojektowanych wierteł.
(Rekomendowana prędkość: 50 obr/min, 50Ncm z chłodzeniem roztworem soli fizjologicznej)
• Najlepszym sposobem na osiągnięcie idealnej stabilizacji pierwotnej jest wprowadzenie
maszynowe implantu AnyRidge do momentu, gdy nad wyrostek zębodołowy będą wystawały 1 lub 2 gwinty. Wówczas najlepiej jest dokręcić implant do pożądanej głębokości z
pomocą ratchety.
®
AnyRidge 06 /07
®
2) Protetyka
Lepsze rezultaty estetyczne dzięki większej różnorodności elementów protetycznych. Przestań martwić się o poluzowane śruby!
3) Utrzymanie
Unikalna i mocna budowa zapewnia długoczasową stabilność
uzyskanych rezultatów!
1. Brak poluzowywania się śrub, węższa szerokość
biologiczna!
• Magiczna Piątka (5° wewnętrzne połączenie)
Teraz możesz przestać się martwić o poluzowanie się śruby dzięki 5 stopniowemu stożkowi
Morse’a, który daje perfekcyjne, hermetyczne uszczelnienie. Szerokość biologiczna jest
zminimalizowana dzięki mikro szczelinie, dzięki czemu zachowane jest zdrowie kości korowej.
AnyRidge
1. Gwarancja zachowania większej ilości kości
korowej.
Si³a separacji miêdzy
implantem a ³¹cznikiem
po uzyskaniu zimnego spawu.
49.49
A
25.36
Naprê¿enie Naprê¿enie
(MPa)
(MPa)
45
Stabilizacja pierwotna implantów AnyRidge
nie jest uzależniona od kości korowej!
Zmniejszone naprężenie w okolicy kości korowej grzbietowej części wyrostka pomaga
w jej utrzymaniu i ochronie przed resorpcją
w następstwie wprowadzenia implantu.
®
Firma A
1.5° po³¹czenie
B
11.46
AnyRidge
5° po³¹czenie
Firma B
8° po³¹czenie
AnyRidge 4.5 x 10mm
Firma OS
AnyRidge 5.5 x 10mm
Firma NB
Rozk³ad Naprê¿eñ (Implant - Kośæ)
AnyRidge
4.5 x 10mm
Firma OS
Grubośæ
Kości Korowej 0.8mm
Poziom Kości G¹bczastej - D4
AnyRidge 5.5 x 10mm
Firma NB
35
45
25
Rozk³ad Naprê¿eñ (Implant - Kośæ)
Grubośæ Kości Korowej 0.8mm
Poziom Kości G¹bczastej - D4
35
15
25
5
15
-5
5
-5
0
2
4
6
D³ugośæ (mm)
0
2
4
6
D³ugośæ (mm)
W oparciu o badanie na bazie analizy elementów skończonych w celu
oceny naprężeń między implantem a kościa używając model ABAQUS
6.8 -Centrurm Badań i Rozwoju w firmie MegaGen Implant Co.,Ltd
(2009)
(n=5)
- Round faced and narrow thread design
Przeprowadzony Test Retencji w celu oceny siły utrzymania elementów łącznika z implantem z użyciem Uniwersalnej Maszyny Testujacej - Dział Badań i Rozwoju w MegaGen Implant Ci. Ltd (2009)
• Więcej kości korowej = większa stabilność tkanki miękkiej = piękny
zarys tkanki miękkiej
AnyRidge
EZ Plus
- Round faced and narrow thread design
Rescue
Zaawansowana budowa implantu w części koronowej pozwala na maksymalną ochronę poziomu kości korowej wokół implantu. Poza osteointegracją, AnyRidge zapewnia piękne
250.0 linie dziąsłowe poprzez utrzymanie i podtrzymanie większej ilości kości korowej.
2. Biologiczna linia S
Pomaga uzyskać piękną, naturalną estetykę.
3. Optymalna wysokość hexa
Twoje palce wyczują różnicę połączenia w implancie AnyRidge. Zaczyna się to od pobrania
wycisku i trwa do osadzenia finalnej odbudowy.
300.0
kgf
200.0
EZ Plus
AnyRidge
Rescue
300.0 150.0
- Less insertion torque
- Excellent initial stabilization
250.0 100.0
2. Innowacyjna budowa
gwintu
- Resistance to compressive force
200.0 50.0
kgf
4. Wszystkie wskazania, sze-
roki wachlarz łączników
Każdy przypadek, każdy kształt, każdy rozmiar został dokładnie przemyślany, aby spełnić
potrzeby Klinicysty.
150.0
0.0
3.5
4.0
6.0
(n=8)
Diameter
100.0
50.0
Różna wysokość łącznika
Wysokość
przezdziąsłowa
0.0
3.5
4.0
Diameter
Całkowita i hermetyczna
szczelność
Linia-S
[obraz mikroskopowy SEM]
Połącznie magicznej piątki:
5° stożek Morse’a
6.0
(n=8)
Minimal Shear force creation
Dzięki -unikalnemu
ostrzu gwintu oraz super
- Higher BIC
- Less insertion torque
samogwintującej
budowie,możliwe jest
- Excellent
initialimplant
stabilization
uzyskanie
przez
lepszej stabilności
- Resistance to compressive force
pierwotnej
niemalże w każdej dyskusyjnej
- Minimal Shear force creation
sytuacji
kostnej. Oferuje on także pro- Higher BIC
gresywną kondensację kości, ekspansję
wyrostka, maksymalną odporność na siły
zgniatające i zminimalizowaną produkcję sił
ścinających.
AnyRidge 08 /09
®
➲ AnyRidge Implanty
®
1) Wymiary
2) Rozmiary
Związek pomiędzy średnicą platformy i
średnicą stopnia
Wewnętrzny Hex: 2.3mm
Średnica
platformy
(Ten sam rozmiar we wszysktich implantach)
Średnica
implantu (mm) -Śruba zamykająca w komplecie.
Średnica stopnia
Średnica platformy
Średnica
stopnia
Wąski Ø3.5
3.5
Ø6.0~Ø8.0
Ø3.5
Nr katalogowy
7
FANIHX3507C
8.5
FANIHX3508C
10
FANIHX3510C
11.5
FANIHX3511C
13
FANIHX3513C
15
FANIHX3515C
Długość
(mm)
Nr katalogowy
3 różne rozmiary
- implanty 3.5mm
: 3.5mm (platforma) / 3.8mm (stopień)
- implanty 4.0~5.5mm : 3.5mm (platforma) / 4.0mm (stopień)
- implanty 6.0~8.0mm : 5.0mm (platforma) / 5.5mm (stopień)
Największa
średnica gwintu
Średnica stopnia
Ø4.0~Ø5.5
Długość
(mm)
4.0
2.8
L
3.5
Największa średnica gwintu jest:
0.5mm szersza dla implantu o średnicy 3.5mm
0.4mm szersza dla implantów o średnicach od 4.0 do 8.0mm
Średnica
platformy
*Dla przykładu:
Ø3.5 = średnica implantu + 0.5mm
Ø4.0~Ø8.0 = średnica implantu + 0.4mm
Regularny Ø4.0
Średnica
implantu (mm) -Śruba zamykająca w komplecie.
Średnica rdzenia zmierzona
3.5mm poniżej platformy
Długość
*Rzeczywista długość implantu
Ø3.5~5.5 implant : 0.8mm krótszy niż opisana długość
Ø6.0~8.0 implant : 0.6mm krótszy niż opisana długość
Rdzeń
Mała średnica
wierzchołkowa
4.0
Ważna informacja!
Potwierdzono lepszą odpowiedź korowej tkanki kostnej przy
wprowadzeniu implantu 0.5 do 1.0mm poniżej poziomu
wyrostka. W systemie AnyRidge osiągnięcie idealnej pozycji
uzyskuje się bez dodatkowego pogłębiania odwiertu i unika
się w ten sposób ryzyka uszkodzenia ważnych struktur
anatomicznych.
Śruba żeńska
1.8mm średnica X 0.35mm skok gwintu
Ø3.5 : 1.8mm
Ø4.0~5.5 : 2.3mm
Ø6.0~8.0 : 3.8mm
Regularny Ø4.5
Średnica
implantu (mm) - Śruba zamykająca w komplecie.
4.5
Średnica implantu
[obraz z mikroskopu skaningowego]
4.4
7
FANIHX4007C
8.5
FANIHX4008C
10
FANIHX4010C
11.5
FANIHX4011C
13
FANIHX4013C
15
FANIHX4015C
4.0
Długość
(mm)
Nr katalogowy
4.9
7
FANIHX4507C
8.5
FANIHX4508C
10
FANIHX4510C
11.5
FANIHX4511C
13
FANIHX4513C
15
FANIHX4515C
3.3
L
3.3
L
4.5
AnyRidge 10 /11
®
Szeroki Ø5.0
Średnica
implantu (mm) - Śruba zamykająca w komplecie.
5.0
Szeroki Ø5.5
Średnica
implantu (mm) - Śruba zamykająca w komplecie.
5.5
Super szeroki Ø6.0
Średnica
implantu (mm) - Śruba zamykająca w komplecie.
Długość
(mm)
Nr katalogowy
7
FANIHX5007C
8.5
FANIHX5008C
10
FANIHX5010C
11.5
FANIHX5011C
13
FANIHX5013C
Super szeroki Ø6.5
Średnica
implantu (mm) - Śruba zamykająca w komplecie.
6.5
Średnica
implantu (mm) - Śruba zamykająca w komplecie.
3.3
7.0
L
7.4
Długość
(mm)
Nr katalogowy
7
FALIHX7007C
8.5
FALIHX7008C
10
FALIHX7010C
11.5
FALIHX7011C
13
FALIHX7013C
Długość
(mm)
Nr katalogowy
7
FALIHX7507C
8.5
FALIHX7508C
10
FALIHX7510C
FANIHX5015C
Długość
(mm)
Nr katalogowy
7
FANIHX5507C
8.5
FANIHX5508C
10
FANIHX5510C
11.5
FANIHX5511C
11.5
FALIHX7511C
13
FANIHX5513C
13
FALIHX7513C
15
FANIHX5515C
Długość
(mm)
Nr katalogowy
Długość
(mm)
Nr katalogowy
7
FALIHX6007C
7
FALIHX8007C
8.5
FALIHX8008C
10
FALIHX8010C
11.5
FALIHX8011C
13
FALIHX8013C
Super szeroki Ø7.5
5.9
10
FALIHX6010C
11.5
FALIHX6011C
13
FALIHX6013C
Długość
(mm)
Nr katalogowy
7
FALIHX6507C
8.5
FALIHX6508C
10
FALIHX6510C
11.5
FALIHX6511C
13
FALIHX6513C
Średnica
implantu (mm) - Śruba zamykająca w komplecie.
3.3
7.5
L
L
7.0
7.9
4.8
L
7.5
5.5
6.4
FALIHX6008C
4.8
5.0
15
8.5
6.0
Super szeroki Ø7.0
5.4
Super szeroki Ø8.0
Średnica
implantu (mm) - Śruba zamykająca w komplecie.
4.8
L
6.0
6.9
4.8
L
6.5
8.0
8.4
4.8
L
8.0
AnyRidge 12 /13
®
3) Opakowanie implantu
- Ampułka
4) Śruba zamykająca i śruba gojąca
Górna pokrywa
Ampułka została zaprojektowana w spo-
: dostęp do implantu
sób umożliwiający jej otwarcie jedną ręką!
Śruba zamykająca
Wysokość (mm)
* Śruba zamykająca w komplecie z implantem.
Implant
Wyjmowanie implantu
Wkrętak maszynowy
Perfekcyjne dopasowanie do wewnętrznego
połączenia implantu
zabezpiecza przed przypadkowym spadnięciem!
Nr katalogowy
0.8
AANCSF3508
1.6
AANCSF3516
2.6
AANCSF3526
Wysokość
•Użyj śrubokręt ręczny (1.2 Hex).
•Stosowane przy gojeniu zamkniętym.
•Zabezpiecza wnętrze implantu.
•Dobór wysokości jest uzależniony od pozycji
implantu poniżej poziomu wyrostka.
•Śruby zamykające o wysokościach 1,6mm i 2,6mm
mogą być zakupione oddzielnie.
Dolna pokrywa
: dostęp do śruby zamykającej
Hexagonalne połączenie
implantu AnyRidge
®
Śruba zamykająca
Wyjmowanie śruby
zamykającej
Śruba gojąca
- Opisy na opakowaniu
Średnica
profilu Średnica
profilu
Ø4.0
Wysokość
Różne kolory oznaczają
różne średnice
3.5mm
Nazwa produktu
Wąski
Ø3.5/ L=10
Ø = Średnica implantu
L = Długość
(With Cover Screw)
MODEL
NAME
FANHIX3510C
2014-05-13
123456789-01
2019-05-12
FANIHX3510
Do not reuse Do not resterilize
Caution
Ø5.0
4.0mm
4.5mm
Rozmiar
Mount-Free
Regularny
5.0mm
5.5mm
001
Szeroki
Rx Only
Do not use
Consult
if package
Instructions
is damaged
for use
rev.01
Implamedic a. Ltd.
Fabijoni skiu 39 - 45, Vilnius LT-07120 , Lithuan ia
Tel: +370 6 1237426
MegaGen Implant Co., Ltd.
472 Hanjanggun-ro Jain-myeon
Gyeongsan-si Gyeongsangbuk-do
Korea Repulbic of 712-852
Poziom
platformy
Super
Szeroki
6.0mm
6.5mm
7.0mm
7.5mm
8.0mm
Ø6.0
Wysokość
(mm)
Nr katalogowy
3
AANHAF0403
4
AANHAF0404
Średnica
profilu Ø7.0
Wysokość
(mm)
Nr katalogowy
3
AANHAF0703
4
AANHAF0704
5
AANHAF0405
5
AANHAF0705
6
AANHAF0406
6
AANHAF0706
7
AANHAF0407
7
AANHAF0707
3
AANHAF0503
3
AANHAF0803
4
AANHAF0504
4
AANHAF0804
5
AANHAF0505
5
AANHAF0805
6
AANHAF0506
6
AANHAF0806
7
AANHAF0507
7
AANHAF0807
3
AANHAF0603
3
AANHAF1003
4
AANHAF0604
4
AANHAF1004
5
AANHAF0605
5
AANHAF1005
6
AANHAF0606
6
AANHAF1006
AANHAF0607
7
AANHAF1007
7
Ø8.0
Ø10.0
•Użyj śrubokręt ręczny (1.2 Hex).
•Stosowane przy gojeniu otwartym lub przy odsłonięciu implantu w drugim etapie.
•Dobierz odpowiednią wysokość i średnicę śruby gojącej dopasowaną do warunków.
•Pomaga uformować profił wyłaniania tkanek miękkich w trakcie gojenia dziąsła.
AnyRidge 14 /15
®
▸▸ Połączenie z implantem
▸▸ W jaki sposób wyjąć łącznik
1. Wszystkie elementy przej ściowe i tymczasowe mają
‘stopień’ na podstawie
ostateczny z implantu?
1. Z pomocą śrubokrętu ręcznego (1.2 Hex) odkręć śrubę łącznika.
2. Kontynuuj wykręcanie do momentu aż poczujesz kliknięcie związane
z rozłączeniem elementów.
• Śruby zamykające, śruby gojące, transfery wyciskowe (do łyżki zamkniętej i otwartej), łączniki
tymczasowe mają stopień na podstawie, który zabezpiecza przed powstaniem zimnego
spawu z implantem.
• Śrubokręty ręczne (1.2 Hex) lub śrubokręty do wycisków mogą z łatwością być użyte do przykręcania i odkręcania komponentów.
3. Wciśnij śrubokręt wgłąb, aby pewnie uchwycić śrubę łącznika.
4. Kontynuuj wykręcanie delikatnie unosząc jednocześnie śrubę łącznika
do góry aż śruba złapie wewnętrzne zwoje gwintu łącznika.
2. Wszystkie docelowe łącz niki osiągną silne połączenie z implantem nawet gdy
będą dokręcone z siłą
palców!
• 25~35Ncm to rekomendowany moment obrotowy przy dokręcaniu docelowych łączników do
implantu.
• Ze względu na powstanie perfekcyjnego zimnego spawu, wyjęcie palcami osadzonego łącznika nie będzie możliwe nawet po odkręceniu i wyjęciu śruby łącznika. Gdy konieczne jest wyjęcie takie-
go łącznika należy użyć specjalnie do tego celu zaprojektowany śrubokręt do wyjmowania łączników.
5. Wyjmij śrubę mocującą z łącznika.
6. Wprowadź “śrubokręt do wyjmowania łącznika” i kontynuuj wkręcanie do
momentu aż łącznik wysunie się z implantu. Możesz poczuć opór podczas
wkręcania śrubokrętu do wyjmowania łącznika, ale nie obawiaj się i przyłóż
odrobinę więcej siły, aby wysunąć łącznik z implantu.
AnyRidge 16 /17
®
➲ AnyRidge Wybór łączników
®
1) Protetyka z poziomu implantu
Transfer wyciskowy
(Do pobierania wycisków
techniką łyżki zamkniętej)
Łącznik cerkonowy
Łącznik złoty
Łącznik CCM
EZ Post
Łącznik do
frezowania
Łącznik kątowy
Średnica Wysokość
(mm) Typ
profilu Ø4.0
Ø5.0
Extra EZ Post
Ø4.0
Ø5.0
12
16
12
Nr katalogowy
AANITH4012T
2-
Częściowy
AANITH4016T
AANITH5012T
16
AANITH5016T
12
AANITH4012HT
2-
16
Częściowy
AANITH4016HT
12
Śrubokręt
ręczny
(1.2 Hex)
AANITH5012HT
16
16
12
3
Poziom
platformy
Średnica
profilu
AANITH5016HT
•Opływowy kształt; łatwy transfer.
•Antyrotacyjne.
•Powinien zostać dokręcony wkrętakiem transferów
wyciskowych lub śrubokrętem ręcznym(1.2 Hex).
Łącznik tymczasowy [Metal]
Łącznik Fuse
Transfer wyciskowy
(Do pobierania wycisków
techniką łyżki zamkniętej)
Średnica Wysokość
profilu (mm) Typ
Ø4.0
Ø5.0
Implant laboratoryjny
Ø4.0
Ø5.0
Wkrętak transferów
wyciskowych
Transfer wyciskowy
[łyżka zamknięta]
12
1-
Częściowy
16
12
AANITN4016
16
AANITN5016
1-
AANITN4012H
16
Częściowy
AANITN4016H
12
Śrubokręt
ręczny
(1.2 Hex)
AANITN5012H
16
12
AANITN5012
Średnica
profilu
AANITN5016H
Transfer wyciskowy
[łyżka otwarta]
Transfer wyciskowy
(Do pobierania wycisków
techniką łyżki otwartej)
Śruba zamykająca
16
Nr katalogowy
AANITN4012
12
- Dostępne wysokości śrub : AANGPP0010 (7mm : Krótka)
/ AANGPP0015 (12mm : Długa / AANGPP0020
(20mm : Ekstra długa)
Śruba gojąca
Średnica Wysokość
profilu (mm) Typ
Ø4.0
AANIPH4012T
16
AANIPH4016T
12
AANIPN4012T
16
7
Ø5.0
Śrubokręt do
wyjmowania łączników
Nr katalogowy
12
2-
Częściowy
16
AANIPN4016T
12
AANIPH5007T
12
AANIPH5012T
7
AANIPN5007T
12
AANIPN5012T
•Struktura kwadratu ; silna antyrotacyjna budowa.
•Zaprojektowane do łatwego i dokładnego pobierania
wycisków techniką łyżki otwartej.
•Ekstra długie śruby mogą być zakupione oddzielnie.
7
Poziom
platformy
Średnica
profilu
AnyRidge 18 /19
®
Łącznik tymczasowy Fuse Abutment™
➲ AnyRidge Wybór łączników
®
1) Protetyka z poziomu implantu
Implant Laboratoryjny
(Poziom implantu)
TypKolor
Nr katalogowy
Basic
AANLAF4055
Blue
Prosty
Podobnie jak łączniki indywidualne stworzone w
celu uzyskania wspaniałej
estetyki!
Budowa łącznika
Fuse Abutment™
•Wszystkie rozmiary implantów mają ten sam typ
połączenia.
•Wystarczający jest tylko jeden rozmiar analogu
implantu. (Poza wyjątkowym przypadkiem)
Różne kąty:
15°
25°
Perfekcyjne dopasowanie brzeżne z czapeczką protetyczną
Wyprofilowane
pobrzeże
Linia S
Łącznik Tymczasowy
Wysokość
Średnica
profilu przezdziąsłowa
(mm)
(Tytanowy)
- Śruba Multi Post(AANMSF) w komplecie.
Ø4.0
2
z Hexem
Typ
Mesio-distal
bez Hexa
Nr katalogowy
z Hexem
AANTMH4012T
bez Hexa
AANTMN4012T
•Do wykonywania uzupełnień tymczasowych.
•Zagłębienia na łączniku pozwalają uzyskać silne
przyleganie żywic.
10
Labio-lingual
2
Eliptyczny kształt w przekroju
podobny do naturalnego zęba
Wysokość
platformy
Ø4.0
Fakty o łączniku
Fuse Abutment™
Badanie mikro ruchomości implantów
- Prosty, 15°, 25° ; śruba Multi Post(AANMSF) w komplecie + czapeczka Fuse Cap w komplecie.
- Łącznik do frezowania ; śruba Multi Post(AANMSF)
w komplecie
Średnica
Labio- Mesio- C.H*
(mm)
-lingual
distal
5.5
Ø5.5
Ø5.5
Ø4.5
Ø5.0
P.H*
(mm)
3
1
7
11
Typ
Prosty
25°
Do frezowania
Nr katalogowy
Ø5.0
AFAP5535P
15°
AFAA5315P
25°
AFAA5325P
P.H*
D1
Fuse
Abutment
area
0.3
D2
D3
0.2
D4
0.1
0
50
100 150 200 250 300 350 400 450 500
Si³aN)
Do frezowania AANTAH5012T
* C.H = Cuff Height - wysokość przezdziąsłowa
* P.H = Post Height - wysokość łącznika
0.4
11
C.H*
1
Test sił ściskających w celu oceny mikro ruchów w zależności od jakości
kości z użyciem uniwersalnej maszyny testującej - Centrum Badań i Rozwoju
w Megagen Implant Co.,Ltd (2012)
Poziom
platformy
Hex
Hex
Badanie na si³y ściskaj¹ce ³¹cznika Fuse
250
Mesiodistal
Mesiodistal
Labio-lingual
Labio-lingual
200
Si³a ściskania(N)
Łącznik Fuse
15°
Przemieszczenie(mm)
0.5
Prosty
150
Average < 180N
100
Próbka 1
Próbka 2
Próbka 3
Próbka 4
Próbka 5
50
0
1
2
Test sił ściskających w celu oceny granicy plastyczności dla łacznika Fuse
Przemieszczenie(mm)
Abutment z użyciem uniwersalnej maszyny testującej - Centrum Badań i
Rozwoju w Megagen Implant Co.,Ltd (2012)
W 1992 roku JB. Brunski ogłosił, że istnieje
zwiększone prawdopodobieństwo wytworzenia się połączenia fibrynowego zamiast
kostnego z powierzchnią implantu gdy ruchomość implantu w trakcie procesu gojenia
przekroczy wartości powyżej 100 mikronów.
(John B. Brunski, Biomechanical factors affecting the bone-dental implant interface.
Clinical Materials, Vol. 10, 153-201) Dlatego
też, bardzo ważne jest, aby implant był zabezpieczony przed nadmierną ruchomościa
w trakcie przeprowadzania natychmiastowego obciążenia implantu. Jednakże stopień
obciążenia implantu nie jest łatwy do kontrolowania, nawet gdy zastosujemy uzupełnienie
tymczasowe wykonane z materiałów kompozytowych na cylindrze tytanowym. Myślano
częściowo, że powodem może być metalowy
element łącznika tymczasowego, który może
przenosić nadmierne siły na implant. Jest to
jeden z powodów dlaczego klinicyści wahają się przed podjęciem decyzji o obciążeniu
natychmiastowym implantu. Konieczne jest
więc stworzenie specjalnego tymczasowego
cylindra. Powinien on ulec złamaniu w przypadku przekroczenia sił mogących doprowadzić do wytworzenia integracji włóknistej lub
zaburzenia integracji kostnej tak, aby zabezpieczyć implant. Dodatkowo preferowana
jest łatwość wykonania korony tymczasowej
na takim cylindrze tymczasowym. Przeprowadziliśmy próby, których celem było zmierzenie sił doprowadzających do powstania
ruchomości implantu powyżej 100 mikronów
w kości o uśrednionej gęstości przy braku
defektu. Implanty AnyRidge zostały wprowadzone w standardowy blok kostny z momentem obrotowym powyżej 40Ncm a następnie osadzono na nich łączniki. Przy pomocy
urządzenia pomiarowego Instron mierzono
siły wymagane do uzyskania ruchomości implantu na poziomie 100 mikronów. Średnia
siła uzyskana w tym badaniu wyniosła 220N.
Na tej podstawie ustalono wartość przy której
nowy łącznik tymczasowy może być złamany
i dzięki temu ochroni implant przed nadmierną ruchomością.
Ten eksperyment był podstawą do stworzenia specjalnego łącznika tymczasowego,
którego wartość graniczna sił potrzebnych
do jego złamania została osiągnięta poniżej 200N. Łącznik ten został nazwany Fuse
Abutment. Dzięki zastosowaniu kształtów
anatomicznych pozwala wykonać bardziej
estetyczne uzupełnienia tymczasowe.
AnyRidge 20 /21
®
➲ AnyRidge Wybór łączników
®
1) Protetyka z poziomu implantu
z Hexem
Łącznik EZ Post
bez Hexu
Łącznik UCLA
- Śruba Multi Post(AANMSF/AANMST) w komplecie.
(Złoty)
P.H*
- Śruba Multi Post(AANMSF/AANMST)
w komplecie.
C.H*
Wysokość
platformy
Średnica
profilu
Średnica Wysokość Wysokość
profilu przezdziąsłowa
łącznika Typ
(mm)
(mm)
AANEPH4025L
2
3
AANEPH4035L
3
AANEPH4045L
4
AANEPH4055L
AANEPH4027L
Ø6.0
Typ
AANEPH6035L
5.5
5
AANEPH6045L
z Hexem
2
AANEPH6055L
AANEPH6027L
3
4
5
AANEPH4057L
5
AANEPH6057L
2
AANEPN4025L
2
AANEPN6025L
AANEPN4035L
3
AANEPN4045L
4
AANEPN4055L
5
4
5.5
5
bez Hexu
2
3
AANEPN4027L
Ø6.0
bez Hexu
AANEPN4057L
5
AANEPN6057L
2
AANEPH5025L
2
AANEPH7025L
3
AANEPH5035L
3
AANEPH7035L
AANEPH5045L
4
z Hexem
2
3
AANEPH5055L
AANEPH5027L
Ø7.0
5.5
5
AANEPH7045L
z Hexem
2
AANEPH7055L
4
5
AANEPH5057L
5
AANEPH7057L
2
AANEPN5025L
2
AANEPN7025L
3
AANEPN5035L
3
AANEPN7035L
AANEPN5045L
4
AANEPN5055L
5
5.5
5
bez Hexu
2
3
4
7
5
•Użyj śrubokręt ręczny (1.2 Hex).
•Estetyczne barwienie kolorem złotym.
•Dwie różne wysokości. (5.5, 7.0mm)
AANEPN5027L
Ø7.0
3
AANEPN5047L
4
AANEPN5057L
5
Ø5.0
Średnica
profilu
1
11
z Hexem
Nr katalogowy
z Hexem
AANZAH4012L
P.H*
AANZAH5012L
•Wskazania estetyczne.
•Presynteryzowana tuleja cerkonowa w naturalnym białym kolorze.
C.H*
Poziom
platformy
Średnica
profilu
Łącznik do frezowania
Średnica
profilu
- Śruba Multi Post(AANMSF/AANMST)
w komplecie.
Ø4.0
Ø5.0
AANEPN7045L
bez Hexu
AANEPN7055L
Ø6.0
AANEPN7027L
AANEPN7037L
AANEPN7047L
AANEPN7057L
•Cztery różne średnice profilu. (Ø4.0, 5.0, 6.0, 7.0)
•Cztery różne wysokości przezdziąsłowe. (2.0, 3.0, 4.0, 5.0mm)
Wysokość
przezdziąsłowa
(mm)
Wysokość
łącznika
(mm)
2
AANEPH7047L
5.5
7
Ø4.0
AANEPH7037L
7
2
AANEPN5037L
Wysokość Wysokość
Średnica
profilu przezdziąsłowa łącznika Typ
(mm)
(mm)
AANEPH7027L
AANEPH5047L
4
C.H*
Poziom
platformy
AANEPN6047L
3
7
•Przydatne przy wykonywaniu indywidualnych łączników w trudnych
sytuacjach.
•Wykonane ze stopów szlachetnych i nie szlachetnych.
•Punkt topienia stopu złota: 1400 - 1450℃
•Karbowana powierzchnia tulei ułatwiająca modelowanie z żywicy/
wosku.
P.H*
AANEPN6037L
7
AANEPH5037L
4
AANGAN4012L
AANEPN6027L
5
5
AANGAH4012L
AANEPN6055L
4
5.5
z Hexem
bez Hexu
AANEPN6045L
3
4
11
bez Hexu
AANEPN6035L
AANEPN4047L
7
- Śruba Multi Post(AANMSF/AANMST)
w komplecie.
AANEPH6047L
5.5
2
Łącznik Zirconia
AANEPH6037L
7
AANEPN4037L
4
1
z Hexem
AANEPH6025L
AANEPH4047L
7
Ø4.0
Nr katalogowy
Nr katalogowy
AANEPH4037L
3
Ø5.0
z Hexem
2
4
Ø5.0
5.5
5
3
Ø4.0
Wysokość
Wysokość
Średnica
profilu przezdziąsłowa łącznika
(mm)
(mm)
2
4
Ø4.0
Nr katalogowy
* C.H = Cuff Height - wysokość przezdziąsłowa
* P.H = Post Height - wysokość łącznika
Wysokość Wysokość
Średnica
profilu przezdziąsłowa łącznika Typ
(mm)
(mm)
Ø7.0
3
4
Nr katalogowy
AANMAH4029L
9
AANMAH4039L
AANMAH4049L
5
AANMAH4059L
2
AANMAH5029L
3
4
9
AANMAH5039L
5
AANMAH5059L
2
AANMAH6029L
3
4
9
AANMAH6039L
AANMAH6049L
5
AANMAH6059L
2
AANMAH7029L
3
4
5
9
P.H*
AANMAH5049L
C.H*
Poziom
platformy
Średnica
profilu
AANMAH7039L
AANMAH7049L
AANMAH7059L
•Wysoki łącznik ułatwia jego indywidualizację w trakcie frezowania.
* C.H = Cuff Height - wysokość przezdziąsłowa
* P.H = Post Height - wysokość łącznika
AnyRidge 22 /23
®
➲ AnyRidge Wybór łączników
®
1) Protetyka z poziomu implantu
Hex-E
15°
Łącznik kątowy
Hex
25°
15°
25°
- Śruba Multi Post(AANMSF/AANMST)
w komplecie
Łącznik CCM
- Śruba Multi Post(AANMSF/AANMST)
w komplecie.
P.H*
C.H*
Średnica
Wysokość Wysokość
profilu przezdziąsłowa łącznika
(mm)
(mm)
Typ
* C.H = Cuff Height - wysokość przezdziąsłowa
* P.H = Post Height - wysokość łącznika
2
AANAAH4215L
2
AANAAH4315L
3
AANAAH4415L
4
AANAAH4515L
5
AANAAE4215L
2
AANAAE4315L
3
AANAAE4415L
4
AANAAE4515L
5
Hex
5
15°
2
3
Hex-E
4
5
2
7
3
AANAAH4225L
Ø6.0
2
Typ
Kątowość Nr katalogowy
15°
AANAAE6315L
Hex-E
AANAAE6415L
AANAAE6515L
7
AANAAH6225L
5
AANAAE4225L
2
AANAAE4325L
3
AANAAE4425L
4
5
AANAAE4525L
5
AANAAE6525L
2
AANAAH5215L
2
AANAAH7215L
AANAAH5315L
3
AANAAH5415L
4
AANAAH5515L
5
AANAAE5215L
2
AANAAE5315L
3
AANAAE5415L
4
Hex-E
4
3
Hex
4
5
15°
2
3
Hex-E
4
5
2
3
4
AANAAE5515L
7
AANAAH5225L
Hex
5
25°
2
3
4
5
Hex-E
Ø7.0
5
2
AANAAH5325L
3
AANAAH5425L
4
AANAAH5525L
5
AANAAE5225L
2
AANAAE5325L
3
AANAAE5425L
4
AANAAE5525L
5
•Dwie różne kątowości. (15°, 25°)
•Cztery różne średnice profilu. (Ø4.0, 5.0, 6.0, 7.0)
•Cztery różne wysokości przezdziąsłowe. (2, 3, 4, 5mm)
•Może być ustawiony w 12 różnych pozycjach.
[sześć względem powierzchni Hexa,
sześć względem krawędzi Hexa (Hex-E)]
AANCAN4012L
P.H*
C.H*
Poziom
platformy
Średnica
profilu
AANAAE6215L
AANAAH4525L
3
AANCAH4012L
AANAAH6515L
4
25°
z Hexem
bez Hexu
bez Hexu
AANAAH6415L
3
2
11
z Hexem
AANAAH6315L
Hex
AANAAH4425L
5
1
Nr katalogowy
AANAAH6215L
AANAAH4325L
Hex
4
Ø5.0
Wysokość Wysokość
Średnica
przezdziąsłowa łącznika
profilu (mm)
(mm)
3
4
Ø4.0
Kątowość Nr katalogowy
Ø4.0
Typ
•Przydatne do wykonywania indywidualnych łączników w trudnych
sytuacjach.
•Mogą być odlewane z użyciem stopów nieszlachetnych (stopy
Ni-Cr, Cr-Co).
•Temperatura topnienia stopów nieszlachetnych: uzależniona od
producenta stopu.
•Karbowana powierzchnia tulei ułatwia modelowanie żywicą /
woskiem.
•Temperatura topnienia CCM : 1380 - 1420℃
Poziom
platformy
Średnica
profilu
Wysokość Wysokość
Średnica
profilu przezdziąsłowa łącznika
(mm)
(mm)
AANAAH6325L
Hex
- Śruba Multi Post(AANMSF/AANMST)
w komplecie.
AANAAH6425L
25°
Wysokość
Wysokość
Średnica
przezdziąsłowa łącznika
profilu
(mm)
(mm)
Ø4.5
Ø5.5
Nr katalogowy
AANEEH4517L
1
7
AANAAH6525L
AANAAE6225L
P.H*
AANEEH5517L
AANEEH6517L
Ø6.5
•Wskazany w sytuacjach gdy profil wyłaniania tkanek miękkich jest
niewystarczający ze względu na cienką śluzówkę lub płytko spozycjonowany implant.
•Przydatny gdy implant wystaje powyżej linii dziąsła.
AANAAE6325L
Hex-E
C.H*
Poziom
platformy
Średnica
profilu
AANAAE6425L
AANAAH7315L
Hex
AANAAH7415L
15°
AANAAH7515L
AANAAE7215L
AANAAE7315L
Hex-E
AANAAE7415L
AANAAE7515L
7
AANAAH7225L
AANAAH7325L
Hex
AANAAH7425L
25°
Hex-E
Łącznik
Extra EZ Post
AANAAH7525L
AANAAE7225L
AANAAE7325L
AANAAE7425L
Analog laboratoryjny
do użytku z łącznikiem
Extra EZ Post
Średnica profilu
Kolor
Nr katalogowy Ø3.5
Fioletowy
Ø4.0 ~ Ø5.5
Niebieski
AANLAF4055
Ø6.0 ~ Ø8.0
Żółty
AANLAF6080
AANLAF35
•AANLAF35 stosowany razem z AANEEH4517.
•AANLAF4055 stosowany razem z AANEEH5517.
•AANLAF6080 stosowany razem z AANEEH6517.
AANAAE7525L
•Estetyczne barwienie kolorem złotym.
•Zminimalizowana wysokość głowy śruby minimalizuje wystąpienie
problemów w trakcie frezowania.
* C.H = Cuff Height - wysokość przezdziąsłowa
* P.H = Post Height - wysokość łącznika
AnyRidge 24 /25
®
➲ AnyRidge Wybór łączników
®
2) Protetyka z poziomu łącznika:
protetyka na łączniku Solid
Łącznik Solid
Wysokość
łącznika
Wysokość
przezdziąsłowa
Poziom
platformy
Cylinder spalany bezresztkowo
Średnica
profilu
Post
Średnica
Średnica Wysokość Wysokość
łącznika
(mm) Height
profilu
profilu przezdziąsłowa
(mm)
(mm)
Ref.C
Nr katalogowy
Post
Średnica
Średnica Wysokość Wysokość
łącznika
(mm) Height
profilu
profilu przezdziąsłowa
(mm)
(mm)
Ref.C
Nr katalogowy
2
AANSAL4024
2
AANSAL6024
3
AANSAL4034
3
AANSAL4044
4
5
AANSAL4054
5
AANSAL6054
2
AANSAL4025
2
AANSAL6025
3
AANSAL4035
Analog laboratoryjny
4
Ø4.0
4
Czapeczka Comfort
Zatrzaskowe transfery wyciskowe
5
AANSAL6055
2
AANSAL4027
2
AANSAL6027
AANSAL4037
3
AANSAL4047
4
5
AANSAL4057
5
AANSAL6057
2
AANSAL5024
2
AANSAL7024
AANSAL5034
3
7
4
4
AANSAL6037
AANSAL6047
AANSAL7034
AANSAL5044
4
AANSAL5054
5
AANSAL7054
2
AANSAL5025
2
AANSAL7025
3
AANSAL5035
3
4
5.5
AANSAL5045
Ø7.0
4
5.5
AANSAL7044
AANSAL7035
AANSAL7045
5
AANSAL5055
5
AANSAL7055
2
AANSAL5027
2
AANSAL7027
3
AANSAL5037
3
AANSAL5047
4
AANSAL5057
5
5
7
•Używany tylko przy pracach cementowanych.
•Łącznik Solid powinien zostać osadzony w ustach
Pacjenta przed pobraniem wycisku.
•Jednoczęściowy łącznik (śruba + łącznik)
•Dokręcenie przy pomocy wkrętaka do łączników
Solid z momentem obrotowym: 35Ncm
Śrubokręt ręczny
(1.2 Hex)
7
AANSAL6045
5
4
Śruba gojąca
AANSAL6035
AANSAL4055
4
Śruba zamykająca
5.5
AANSAL6044
5
3
Ø5.0
3
AANSAL6034
4
3
Łącznik Solid
5.5
Ø6.0
4
AANSAL4045
4
Wkrętak łączników Solid
4
7
AANSAL7037
AANSAL7047
AANSAL7057
•Cztery różne średnice profili. (Ø4.0/5.0/6.0/7.0)
- Powinien być dokręcony specjalnym wkrętakiem
do łączników Solid. - Szerszy profil ma większe nachylenie kątowe
łącznika.
(4mm - 8°, 5mm - 10°, 6mm - 12°, 7mm - 14°)
•Cztery różne wysokości przezdziąsłowe.
(2/3/4/5mm)
•Trzy różne wysokości łączników. (4/5.5/7mm)
AnyRidge 26 /27
®
➲ AnyRidge Wybór łączników
®
2) Protetyka z poziomu łącznika:
protetyka na łączniku Solid
Zatrzaskowy transfer
wyciskowy
Średnica profilu
Analog laboratoryjny
Nr katalogowy
Wysokość(mm)
Nr katalogowy
4
AANSLF440
5.5
AANSLF455
AANSIF470
7
AANSLF470
AANSIF540
4
AANSLF540
5.5
AANSLF555
AANSIF570
7
AANSLF570
AANSIF640
4
AANSLF640
5.5
AANSLF655
AANSIF670
7
AANSLF670
AANSIF740
4
AANSLF740
5.5
AANSLF755
7
AANSLF770
AANSIF440
Ø4.0
AANSIF455
Ø5.0
Ø4.0
AANSIF555
Ø6.0
Ø5.0
AANSIF655
Ø7.0
Średnica profilu
(Łącznika Solid)
Ø6.0
AANSIF755
Ø7.0
AANSIF770
•Do wycisków na łącznikach Solid.
•3 różne kolory dla różnych wysokości łączników.
•4 różne średnice dopasowane do średnic profili.
(Ø4, 5, 6, 7)
•Nie należy stosować, gdy łącznik został oszlifowany.
Czapeczka Comfort
Średnica profilu
Ø4.0
Ø5.0
Ø6.0
Ø7.0
Wysokość
łącznika (mm)
7
Średnica
profilu
•Jest bezpośrednio montowany w zatrzaskowym
transferze wyciskowym w wycisku, aby przygotować
model gipsowy.
Średnica
profilu
Cylinder spalany
bezresztkowo
Nr katalogowy
Średnica profilu Typ
Ø4.0
Nr katalogowy
AANBCB470
4
AANCCF440
5.5
AANCCF455
Ø5.0
7
AANCCF470
Ø6.0
4
AANCCF540
Ø7.0
AANBCB770
5.5
AANCCF555
Ø4.0
AANBCS470
7
AANCCF570
Ø5.0
4
AANCCF640
Ø6.0
5.5
AANCCF655
Ø7.0
7
AANCCF670
4
AANCCF740
5.5
AANCCF755
7
AANCCF770
•Osłania łącznik Solid i minimalizuje podrażnienia
języka i śluzówki.
•Może być osadzona w uzupełnieniu tymczasowym.
•Kodowanie kolorystyczne zgodne z wysokością
łącznika.
Wysokość
Wysokość
łącznika
Średnica
profilu
Wielopunktowe
prace
Pojedyncze
punkty
AANBCB570
AANBCB670
AANBCS570
AANBCS670
AANBCS770
•Pasuje do analogu laboratoryjnego łącznika Solid.
•Łatwy do nawoskowania i precyzyjnego odlewania.
•Biały cylinder do prac wielopunktowych.
•Czerwony cylinder do koron pojedynczych.
Średnica
profilu
AnyRidge 28 /29
®
Pakiet All-In-One
➲ AnyRidge Wybór łączników
®
Wybierz właściwy łącznik, a reszta pójdzie bez bólu głowy.
1. Skład pakietu All-In-One
2. Zamawianie pakietu
All-In-One
Łącznik Solid + Zatrzaskowy transfer wyciskowy + Czapeczka Comfort + Analog laboratoryjny + Cylinder spalany bezresztkowo (pojedynczy/most)
2) Protetyka z poziomu łącznika:
protetyka na łączniku Octa
Cylinder złoty
Cylinder plastikowy
Cylinder CCM
‘A’
Nr katalogowy łącznika Solide +
Cylinder tymczasowy
Przykład)
Solid Abutment AANSAL5025
= Średnica profilu = 5.0 / Wysokość przezdziąsłowa =2.0 / Wysokość łącznika = 5.5
Zamówienie pakietu All-In-One: AANSAL5025A
= AANSAL5025 + AANSIF555 + AANCCF555 + AANSLF555 + AANBCS570 + AANBCB570
Analog laboratoryjny
Czapeczka
Comfort
Zatrzaskowy
transfer wyciskowy
Transfer wyciskowy
do łyżki zamkniętej
Łącznik Solid
Transfer wyciskowy
do łyżki otwartej
Łącznik Octa
Cylinder spalany bezresztkowo
(pojedynczy i most)
Analog laboratoryjny
(Łącznika Solid)
Śruba zamykająca
Czapeczka gojąca
Śruba gojąca
Cylinder EZ Post
AnyRidge 30 /31
®
➲ AnyRidge Wybór łączników
®
2) Protetyka z poziomu łącznika:
protetyka na łączniku Octa
Octa
Transfer wyciskowy
Średnica
profilu
Łącznik Octa
Średnica profilu
Wysokość przezdziąsłowa(mm)
Nr katalogowy
1
AANOAF4010
2
AANOAF4020
3
AANOAF4030
4
AANOAF4040
5
AANOAF4050
1
AANOAF0010
2
AANOAF0020
3
AANOAF0030
4
AANOAF0040
5
AANOAF0050
1
AANOAF6010
2
AANOAF6020
3
AANOAF6030
4
AANOAF6040
5
AANOAF6050
Ø4.0
Ø5.0
Ø6.0
(Łyżka otwarta)
Wysokość
przezdziąsłowa
- Śruba cylindra(IRCS200) w komplecie.
Średnica profilu
Nr katalogowy
Ø4.0
AANOHC4000T
Ø5.0
IHC400T
Ø6.0
AANOHC6000T
10.0
- Śruba w komplecie
Ø4.0
Poziom
platformy
12.0
Ø5.0
12.0
35°
Ø4.0
10.0
35°
Ø5.0
Ø6.0
12.0
Ø6.0
- Śruba mocująca w komplecie
7.5
Ø4.0
9.5
7.5
Ø5.0
9.5
7.5
Ø6.0
9.5
Typ
Cylinder tymczasowy
- Śruba mocująca cylinder(IRCS200) w komplecie.
Średnica
profilu
Octa
Nr katalogowy
EZ Post Cylinder
Non-Octa
Non-Octa
AAOITN4010T
Octa
AAOITO4012T
Non-Octa
AAOITN4012T
Octa
AAOITO5010T
Non-Octa
AAOITN5010T
Octa
AAOITO5012T
Non-Octa
AAOITN5012T
Octa
AAOITO6010T
Non-Octa
AAOITN6010T
Octa
AAOITO6012T
Non-Octa
AAOITN6012T
AAOIPO4012T
AAOIPN4012T
AAOIPN5010T
Octa
AAOIPO5012T
Non-Octa
AAOIPN5012T
Octa
AAOIPO6010T
Non-Octa
AAOIPN6010T
Octa
AAOIPO6012T
Non-Octa
AAOIPN6012T
Octa
Non-Octa
Octa
Non-Octa
Ø4.0
Octa
AAOIPO5010T
Non-Octa
Średnica profilu
Nr katalogowy
Ø3.8
AANOLA4000
- Śruba mocująca cylinder(IRCS200) w komplecie.
Ø4.0
Octa
Non-Octa
7.5
Non-Octa
Octa
Non-Octa
Ø5.0
Octa
Non-Octa
AANOTCO4010T
Non-octa
AANOTCN4010T
Octa
AANOTCO5010T
Non-octa
AANOTCN5010T
Octa
AANOTCO6010T
Non-octa
AANOTCN6010T
Ø4.0
7.0
5.5
7.0
2.5
Ø5.0
Octa
7.0
5.5
7.0
5.5
Non-Octa
Ø6.0
7.0
5.5
7.0
Ø6.0
4.8
5.8
Nr katalogowy
Typ
Octa
5.5
Ø5.0
Non-Octa
AANOLA6000
5.5
9.5
Ø5.0
IOA300
Ø5.8
Wysokość
Średnica
łącznika(mm) profilu
Ø4.0
Octa
Ø4.8
Średnica
profilu
(Octa)
AAOITO4010T
Non-Octa
Octa
Non-Octa
3.8
Analog laboratoryjny
Octa
Octa
AAOIPN4010T
Ø6.0
Ø6.0
(łyżka zamknięta)
Non-Octa
Non-Octa
12
10
Poziom
platformy
•Chroni łącznik Octa oraz minimalizuje podrażnienie
dla języka i błony śluzowej.
Średnica Wysokość
profilu
(mm) AAOIPO4010T
Octa
Wysokość
przezdziąsłowa
Ø5.0
Transfer wyciskowy Octa
Nr katalogowy
Octa
Octa
10.0
•Używane do wykonywania prac protetycznych
wielopunktowych przykręcanych.
•Kompatybilne z systemem łączników Octa Straumann.
•Do przykręcania używaj wkrętak łączników Octa
z siłą : 35Ncm
•Maksymalna rozbieżność dla toru wprowadzania : 70˚
Czapeczka gojąca
& Czapeczka ochronna
łącznika Octa
Średnica
Wysokość
Typ
profilu (mm)
Non-Octa
Octa
Non-Octa
Ø4.0
Octa
Octa
Non-Octa
Octa
Non-Octa
Octa
Non-Octa
Octa
Ø6.0
Ø5.0
Octa
Typ
Non-Octa
Non-Octa
Nr katalogowy
AAOECO4005T
7.0
5.5
AAOECO4007T
AAOECN4005T
Ø4.0
AAOECN4007T
Octa
Non-Octa
Octa
Non-Octa
AAOECO5005T
AAOECO5007T
AAOECN5005T
Ø5.0
AAOECN5007T
AAOECO6005T
AAOECO6007T
AAOECN6005T
AAOECN6007T
Ø6.0
Non-Octa
AnyRidge 32 /33
®
➲ AnyRidge Wybór łączników
®
2) Poziom łącznika: rekonstrukcje wielopunktowe
Złoty Cylinder
- Śruba mocująca cylinder(IRCS200) w komplecie.
Średnica
profilu Ø4.0
Ø5.0
Ø6.0
Typ
Nr katalogowy
Octa
AANGCO4000T
Non-octa
AANGCN4000T
Octa
IOGO100T
Non-octa
IOGN100T
Octa
AANGCO6000T
Non-octa
AANGCN6000T
•Do wykonania łączników indywidualnych do wielopunktowych prac przykręcanych.
•Dostępne w dwóch wersjach: z oktą (czerwony) i
bez okty (biały).
•Punkt topnienia stopu złota: : 1400 - 1450˚C
•Karbowania na cylindrze dają lepszą retencję dla
żywic lub wosku.
•Dostępne w trzech średnicach (Ø4.0, 5.0, 6.0).
•Rekomendowany moment obrotowy : 30Ncm
Octa
Non-Octa
12
Ø4.0
Octa
Non-Octa
EZ Post Cylinder
Octa
Ø5.0
Złoty Cylinder
CCM Cylinder
Plastikowy Cylinder
Non-Octa
Ø6.0
Tymczasowy Cylinder
CCM Cylinder
Średnica
profilu
- Śruba mocująca cylinder(IRCS200) w komplecie.
Ø4.0
Ø5.0
Ø6.0
Octa
Typ
Non-Octa
Nr katalogowy
Octa
AANCCO4000T
Non-octa
AANCCN4000T
Octa
AANCCO5000T
Non-octa
AANCCN5000T
Octa
AANCCO6000T
Non-octa
AANCCN6000T
12
Analog laboratoryjny
Ø4.0
Octa
Non-Octa
Octa
Non-Octa
•Karbowania na cylindrze dają lepszą retencję dla żywic
lub wosku.
•Dostępny z oktą (różowy) i bez okty (żółty) oraz w
trzech średnicach (Ø4.0, 5.0, 6.0).
•Rekomendowany moment obrotowy : 30Ncm
•Może być odlewany ze stopów nieszlachetnych (stopy
NiCr, CrCo).
Transfer wyciskowy
[do łyżki zamkniętej]
Ø5.0
Plastikowy Cylinder
- Śruba mocująca cylinder(IRCS200) w komplecie.
Średnica
profilu Ø4.0
Ø5.0
Ø6.0
Typ
Nr katalogowy
Octa
AAOTCO4010T
Non-octa
AAOTCN4010T
Octa
IOPH100T
Non-octa
IOPN100T
Octa
AAOTCO6010T
Non-octa
AAOTCN6010T
•Opcja ekonomiczna.
•Używany w celu stworzenia łącznika indywidualnego do wielopunktowych prac przykręcanych.
•Dostępne w dwóch wersjach: z oktą (czerwony) i
bez okty (biały).
•Karbowania na cylindrze dają lepszą retencję dla
żywic lub wosku.
Transfer wyciskowy
[do łyżki otwartej]
Ø6.0
Octa
Non-Octa
10
Łącznik Multi-unit
[Prosty]
Ø4.0
Octa
Ø5.0
Non-Octa
Octa
Ø6.0
Non-Octa
Łącznik Multi-Unit kątowy
[17°]
Łącznik Multi-Unit kątowy
[29°]
Czapeczka
gojąca
AnyRidge 34 /35
®
Łącznik Multi-unit™
➲ AnyRidge Wybór łączników
®
2) Poziom łącznika: rekonstrukcje wielopunktowe
Łącznik Multi-unit
kątowy (17°)
- Śruba Multi Post(MUMMSF/MUMMST) w komplecie.
Wysokość
przezdziąsłowa (mm)
Typ
Nr katalogowy
1.0
AANMUH50117L
2.0
AANMUH50217L
3.0
Hex
C.H*
AANMUH50317L
4.0
AANMUH50417L
1.0
AANMUN50117L
2.0
AANMUN50217L
Non-Hex
Różna wysokość
przezdziąsłowa
Hex
3.0
AANMUN50317L
4.0
AANMUN50417L
Kompatybilność
protetyki
z łącznikami Multi-unit 3i
z łącznikami Regular(Mega’Gen)
Typ prosty : 2, 3, 4, 5mm
Typ kątowy : 1, 2, 3, 4mm
Ø5.0
Różne nachylenia
kątowe
Non-Hex
Proste, 17°, 29°
Łącznik Multi-unit
Budowa
Firma MEGAGEN IMPLANT stworzyła specjalny łącznik o nazwie Multi-unit, który może
być rozwiązaniem u pacjentów bezzębnych. Z
wykorzystaniem 4 implantów umieszczonych
w bezzębnym wyrostku oraz zamocowanej
na nich protezy typu overdenture pacjent
może uzyskać pełną rehabilitację protetyczną. Przykładowa rekonstukcja na łącznikach
Multi-unit w żuchwie wykorzystuje 2 łączniki
proste w przednim odcinku oraz 2 łączniki kątowe w odcinku bocznym.
Cechy
Łącznik Multi-unit
kątowy (29°)
- Śruba Multi Post(MUMMSF/MUMMST) w komplecie.
Wysokość
przezdziąsłowa (mm)
Poniżej przeczytasz jak działa łącznik Multi-unit i jakie korzyści możesz uzyskać z jego zastosowaniem:
Typ
AANMUH50129L
2.0
AANMUH50229L
Hex
AANMUH50429L
1.0
AANMUN50129L
Non-Hex
C.H*
AANMUH50329L
4.0
2.0
• 2 implanty dystalne są wprowadzone pod kątem i zintegrowane w kości gąbczastej. Funkcją tych implantów jest rozpraszanie obciążeń piono-
wych w wyrostku zębodołowym.
Hex
1.0
3.0
Nr katalogowy
• W przypadku deficytów wyrostka zębodołowego lekarz często używa materiały kościozastępcze. Kątowe łączniki Multi-unit mogą okazać się pomocne przy korekcie ukośnie wprowadzonego implantu poprzez uzyskanie silnego i stabilnego podparcia dla protetyki.
Ø5.0
Non-Hex
AANMUN50329L
4.0
AANMUN50429L
• Dodatkowo, wprowadzenie implantów pod kątem pozwala ominąć zatoki szczękowe lub nerw zębodołowy dolny.
• Użycie 4 implantów oznacza skrócenie czasu gojenia oraz prowadzi do obniżenia niedogodności.
AANMUN50229L
3.0
• Rozwiązanie z 4 implantami i łącznikami Multi-unit pozostawia dużo miejsca na wprowadzenie implantów przez chirurga. Dlatego też, łatwiej ci
będzie wybrać odpowiednie miejsce dla 4 implantów zwłaszcza, gdy jest duża obfitość kości gąbczastej.
Korzyści dla Lekarza
• Uzupełnienia protetyczne na tych łącznikach mogą być z łatwością zmieniane lub wy-
mieniane w oparciu o dedykowane do nich cylindry.
Łącznik Multi-unit
(Prosty)
- Śruba łącznika Multi-unit w komplecie.
Wysokość
przezdziąsłowa (mm)
Typ
2.0
Hex
AANMUH5020T
3.0
4.0
Nr katalogowy
AANMUH5030T
Hex
C.H*
• Łącznik Multi-unit ma różne wysokości przezdziąsłowe (1~5): pozwala to na łatwy dobór kątowości i wysokości przezdziąsło-
wej łącznika w różnych warunkach. AANMUH5040T
Ø5.0
5.0
AANMUH5050T
2.0
AANMUN5020T
3.0
Non-Hex
Non-Hex
AANMUN5030T
4.0
AANMUN5040T
5.0
AANMUN5050T
• Łącznik Multi-unit ma dwie dostępne kąto-
wości: 17 stopni i 29 stopni. Oznacza to, że lekarz może dobrać odpowiednią opcję.
• Łącznik Multi-unit firmy MegaGen jest per-
fekcyjnie kompatybilny z łącznikami Multi-unit firmy 3i.
• Łącznik Multi-unit firmy MegaGen jest kompatybilny z łącznikiem ExFeel External Regular (MegaGen)
•Do przykręcania użyj śrubokręt Multi-unit.
* C.H = Cuff Height - wysokość przezdziąsłowa
AnyRidge 36 /37
®
➲ AnyRidge Wybór łączników
®
2) Poziom łącznika: rekonstrukcje wielopunktowe
Hex
Czapeczka gojąca
Tymczasowy Cylinder
Nr katalogowy
Średnica profilu
Ø5.0
Średnica
profilu
- Śruba cylindra (TASH140) w komplecie.
REC600
Ø4.8
5.0
Typ
Non-Hex
Nr katalogowy
Hex
ETH100T
Non-Hex
ETN100T
4.8
Non-Hex
Transfer wyciskowy
Nr katalogowy
Średnica profilu
Ø4.8
(Łyżka zamknięta)
RITE480
Hex
EZ Post Cylinder
4.8
Średnica
profilu
- Śruba cylindra (TASH140) w komplecie.
Ø5.0
Typ
Nr katalogowy
Hex
RCA900T
Non-Hex
RCA800T
Non-Hex
5.0
Transfer wyciskowy
(Łyżka otwarta)
- Śruba (RICG150) w komplecie.
Hex
Wysokość (mm)
9.4
Typ
Nr katalogowy
Hex
RIEH480T
Non-Hex
RIEN480T
Non-Hex
9.4
Złoty Cylinder
Średnica
profilu
- Śruba cylindra (TASH140) w komplecie.
Ø5.0
Analog Laboratoryjny
Średnica profilu
Ø4.8
Kolor tulei
Nr katalogowy Czerwony
REGC200T
Biały
REGC100T
•Przydatny przy wykonywaniu indywidualnych
łączników w trudnych sytuacjach.
•Stopy szlachetne i nieszlachetne.
•Punkt topnienia złota: 1400 - 1450˚C
•Karbowany cylinder ułatwia modelowanie z żywicy/
wosku.
Nr katalogowy
RELA300
4.8
Hex
5.0
Non-Hex
AnyRidge 38 /39
®
➲ AnyRidge Wybór łączników
®
2) Protetyka z poziomu łącznika Flat
CCM Cylinder
Średnica
profilu
- Śruba cylindra (TASH140) w komplecie.
Ø4.8
Kolor tulei
Nr katalogowy Różowy
RCA5013HT
Żółty
RCA5013NT
•Przydatny przy wykonywaniu indywidualnych
łączników w trudnych sytuacjach
•Może być łączony ze stopami nieszlachetnymi
(NiCr, CrCo stopy).
•Temperatura punktu topnienia: zależy od producenta.
•Karbowany cylinder ułatwia modelowanie z żywicy/
wosku.
•Punkt topnienia podstawy łącznika CCM: 1380 1420˚C
Hex
Non-Hex
Flat EZ Post Cylinder
Flat Złoty Cylinder
Flat CCM Cylinder
Flat Plastikowy Cylinder
4.8
Flat Tymczasowy Cylinder
Hex
Plastikowy Cylinder
Średnica
profilu
- Śruba cylindra (TASH140) w komplecie.
Ø5.2
Kolor tulei
Nr katalogowy Czerwony
RPEH100T
Biały
RPEN100T
Non-Hex
Flat analog laboratoryjny
5.2
Flat transfer wyciskowy
(Łyżka zamknięta)
Flat śruba gojąca
Flat transfer wyciskowy
(Łyżka otwarta)
Flat śruba zamykająca
Łącznik Flat
AnyRidge 40 /41
®
➲ AnyRidge Wybór łączników
®
2) Protetyka z poziomu łącznika Flat
Łącznik Flat
Wysokość
przezdziąsłowa (mm) Nr katalogowy
Średnica
profilu
1
Ø3.5
Flat Tymczasowy Cylinder
- Śruba do Flat Cylinder (FAS) w komplecie.
AANFAL3510
2
AANFAL3520
3
AANFAL3530
4
AANFAL3540
5
AANFAL3550
4.0
3.5
Flat Śruba Gojąca
(Łyżka zamknięta)
FHA402
3
FHA403
4
FHA404
Ø3.5
Flat Złoty Cylinder
Nr katalogowy
Wysokość (mm)
Średnica profilu
Wysokość (mm)
9.5
Nr katalogowy
- Śruba do Flat Cylinder (FAS) w komplecie.
H
(Łyżka otwarta)
Ø3.5
5.5
FEC4005T
7.0
FEC4007T
H
Wysokość (mm)
12
Flat CCM Cylinder
- Śruba do Flat Cylinder (FAS) w komplecie.
Ø3.8
Nr katalogowy
FGC4012T
Średnica profilu
3.8
Ø3.8
Nr katalogowy
FCC4012T
•Przydatny przy wykonywaniu indywidualnych
łączników w trudnych sytuacjach
•Może być łączony ze stopami nieszlachetnymi
(NiCr, CrCo stopy).
•Temperatura punktu topnienia: zależy od producenta.
•Karbowany cylinder ułatwia modelowanie z żywicy/
wosku.
•Punkt topnienia podstawy łącznika CCM: 1380 1420˚C
Nr katalogowy
FIP4012T
Średnica profilu
9.5
FIT4012T
3.5
Średnica
profilu Nr katalogowy
•Przydatny przy wykonywaniu indywidualnych
łączników w trudnych sytuacjach.
•Stopy szlachetne i nieszlachetne.
•Punkt topnienia stopu złota: 1400 - 1450˚C
•Karbowany cylinder ułatwia modelowanie z żywicy/
wosku.
- Śruba (FGPT) w komplecie.
Flat Transfer Wyciskowy
Wysokość (mm)
FCS3510
2
Flat Transfer Wyciskowy
1
Nr katalogowy
Ø3.5
FTC4012T
3.5
- Śruba do Flat Cylinder (FAS) w komplecie.
Średnica profilu
Ø4.0
Nr katalogowy
C.H
Flat EZ Post Cylinder
Flat Śruba Zamykająca
Średnica profilu
12
- Śruba (FGPP15) w komplecie.
3.8
3.5
Flat Plastikowy Cylinder
Flat Lab Analog
Średnica
profilu
Wysokość (mm)
Nr katalogowy
Ø3.5
12
FLA3512
- Śruba do Flat Cylinder (FAS) w komplecie.
Średnica profilu
Ø4.0
Nr katalogowy
FPC4012T
12
4.0
3.5
AnyRidge 42 /43
®
➲ AnyRidge Wybór łączników
®
3) Protezy nakładowe: System Meg-Rhein
Zestaw Meg-Rhein
Wysokość
przezdziąsłowa (mm)
- 1 Łącznik Meg-Rhein
- 1 Plastikowy Nośnik
- 1 Gniazdo ze Stali Nierdzewnej
- 3 Czapki Retencyjne (czarna, żółta, różowa)
Zestaw Czapek Retencyjnych
Nr katalogowy
0
ADR00P
1
ADR01P
2
ADR02P
3
ADR03P
4
ADR04P
5
ADR05P
6
ADR06P
•Kompatybilne z włoskim systemem Rhein83.
•Rekomendowany moment obrotowy; 35Ncm.
Analog laboratoryjny
➲ Meg-Rhein Opcje
4 Czapki Retencyjne
Transfer Wyciskowy
Łącznik Meg-Rhein
(Białe)
Nr katalogowy
140CET
•Biała czapka (1.8kg)
- Jako uzupełnienie (4 sztuki w opakowaniu)
4 Czapki Retencyjne
(Fioletowe)
Nr katalogowy
140CEV
•Fioletowa czapka (2.7kg)
- Jako uzupełnienie (4 sztuki w opakowaniu)
2 Gniazda ze
Stali Nierdzewnej
Nr katalogowy
141CAE
• 2 sztuki w opakowaniu
C.H
8.8
AnyRidge 44 /45
®
System do protez nakładowych
➲ Meg-Rhein Opcje
Narzędzie
do osadzania
Nr katalogowy
Zestaw Meg-Rhein
085IAC
83
* Plastikowy nośnik może być
użyty jako transfer wyciskowy.
40
Ró
żo
wa
Żó
łta
cz
ap
cz
ka
ap
ka
Narzędzie
do wyjmowania
Nr katalogowy
Cz
ar
Gn
na
Łą
nie iaz
cz
c
d
pl z
r
ap
dz o z
as ni
ka
ew e
tik k M
ne Sta
ow e
g
j
li
ym -R
no hei
śn n z
ik
ie
m
091EC
90
Zaleta
Transfer Wyciskowy
ze Stali Nierdzewnej
(Łyżka zamknięta)
Nr katalogowy
044CAIN
5.5
•2 sztuki w opakowaniu.
•Produkty włoskiej firmy Rhein 83.
•Służą do precyzyjnego pobierania wycisków
techniką łyżki zamkniętej.
•Metal ma rowki zabezpieczające przed kołysaniem.
1. Mały i łatwy w użyciu system
mocowania
2. Rozbieżności kątowe oraz różne
siły czapek retencyjnych
systemu Meg-Rhein.
3. Niski współczynnik odkształceń
i utraty siły retencyjnej.
Przed
4.4mm
30º
2.1mm
27%
80
Meg-Rhein
•Do osadzenia w modelu gipsowym.
Meg-Rhein Produkt K
siła retencyjna (kg)
PLA
63
Produkt L
Produkt P
0
Produkt K & L
62
20
2.25mm
Nr katalogowy
37%
51
40
5.5mm
38%
49%
73
60
Analog laboratoryjny
Po (1,000 Cykli)
100
5.2mm
2.3mm
Produkt P
*Mniejsze i bardziej przekonywujące
niż inne, z zastosowaniem sprawdzonej
włoskiej technologii.
Żółta
(0.6kg)
Różowa
(1.2kg)
Biała
(1.8kg)
Fioletowa
(2.7kg)
*Dostępne jako
oddzielny zakup
3
2
R2=0.85
1
0
1,000 Cykli
R2(Współczynnik determinacji) staje się bardziej
przewidywalny, gdy jest bliski wartości „1”.
AnyRidge 46 /47
®
➲ AnyRidge Wybór łączników
®
4) Zestaw łączników próbnych (KANASG3000)
➲ AnyRidge Wybór łączników
®
1) Kaseta chirurgiczna standard (KANASG3000)
•Kolory oznaczają różne wysokości przezdziąsłowe (Żółty: 2mm, Biały: 3mm, Różowy: 4mm, Czerwony : 5mm)
•Dla 2 sztuk w każdym pojemniku
•Do sterylizacji w autoklawie
Wskaźnik Kierunkowy
(do nawierconego otworu)
Ratchet
Wskaźnik Po³o¿enia
(do osadzenia we
wprowadzonym implancie)
Klucz Dynamometryczny
Wk³adka
do Ratchety
(TANRES)
Wiert³o
Lancetowe
Wiert³o Korowe
Przed³u¿ka
Wiert³a
Wkrêtak
Maszynowy Implantu
Śrubokrêt
Rêczny
Wkrêtak do Ratchety
Wkrêtak Maszynowy
Śrubokrêt do Wyjmowania £¹czników
Rêkojeśæ D³uta
Koñcówki D³uta
(TCMSC403)
opcja
Proste
(Do doboru ³¹czników prostych
typu EZ Post oraz Solid)
K¹towe (15°)
(Do doboru ³¹czników k¹towych)
K¹towe (25°)
(Do doboru ³¹czników k¹towych)
Wiert³o Lancowate (MGD100L)
Wiert³a Znakowane
(TANHCU) (TANHCS)
Wk³adka do Ratchety D³uga (TANREL)
AnyRidge 48 /49
®
➲ Elementy Chirurgiczne
2) Kaseta chirurgiczna pełna (KARIN3001)
Wskaźnik Kierunkowy
(do nawierconego otworu)
Ratchet
Wskaźnik Po³o¿enia
(do osadzenia we
wprowadzonym implancie)
Wiertło Lancowate
Średnica
Typ
Ø2.0
Długie
Nr katalogowy MGD100L
•Użyteczne przy rozpoczęciu wiercenia w kości
korowej w celu zaznaczenia miejsca preparacji.
•Zalecane jest wprowadzenie wiertła na głębokość
zgodną z planowaną długością implantu.
Klucz Dynamometryczny
15
10
2.0
Wiert³o Korowe
Wiertło Znakowane
Średnica
TANTDF2018
Ø2.5
SD2518S
18
Ø3.3
Wkrêtak
Maszynowy Implantu
Nr katalogowy
Ø2.0
Ø2.8
Wiert³o
Lancetowe
Długość (mm)
SD2818S
TANSDF3318
Ø3.8
TANSDF3818
Ø4.3
TANSDF4318
Ø4.8
TANSDF4815
15
Ø5.4
Ø5.9
TANSDF5415
TANSDF5915
•Każde wiertło ma znacznik głębokości od 7.0 do
18.0mm (TANSDF4815, TANSDF5415, TANSDF5915
mają znaczniki głębokości do 15.0mm)
•Czytelne, podwójne znakowanie głębokości
(nacięcie i znakowanie laserowe)
Wkrêtak do Ratchety
L
D
Przed³u¿ka Wiert³a Wiert³o Trepanowe
Punktowe
Wiert³o
Trepanowe
Śrubokrêt do
Wyjmowania £¹czników
Śrubokrêt Rêczny
Wiertło ze Stoperem
Średnica
Ø2.0
Wiert³o Znakowane
Wiert³o ze Stoperem
Ø2.8
Ø3.3
Ø4.8
Długość (mm)
Nr katalogowy
7
TANTDF2007
8.5
TANTDF2008
10
TANTDF2010
11.5
TANTDF2011
7
SD2807M
8.5
SD2808M
10
SD2810M
11.5
SD2811M
7
TANSDF3307
8.5
TANSDF3308
10
TANSDF3310
11.5
TANSDF3311
7
TANSDF4807
8.5
TANSDF4808
10
TANSDF4810
11.5
TANSDF4811
L
L
D
AnyRidge 50 /51
®
➲ Elementy Chirurgiczne
Wiertło Trepanowe
Punktowe
Średnica Wkrętak Maszynowy
Nr katalogowy
Ø5.0 (In.Ø4.0)
* Sprzedawane oddzielnie.
SPTB4050
5.0
Długość (mm) Typ
Nr katalogowy 5
*Ultra krótki
TANHCU
10
Krótki
TANHCS
15
Długi
TANHCL
10
Krótki (MiNi)
HCS17
15
Długi (MiNi)
HCL17
•Umożliwia maszynowe wkręcenie implantu kątnicą.
•Łatwe i bezpieczne wprowadzanie.
•Stosowane, aby wprowadzić implant bez mocowania.
•Oznaczenie na trzonku wskazuje pozycję platformy
implantu, zwłaszcza przy chirurgii bezpłatowej.
Wiertło Trepanowe
* Sprzedawane oddzielnie.
Średnica
Typ
Ø3.5 (in Ø2.5)
Ø5.0 (in Ø4.0)
Ø6.0 (in Ø5.0)
Krótki
*TANTBL6070
Długi
Ø3.5
L
Opcja
32
*TANTBE5060
Wkrętak Implantu na
Ratchetę
*TANTBE6070
* Sprzedawane oddzielnie.
*TANTBE4050
•Minimalizuje ilość kroków wiercenia, zwłaszcza w
przypadku implantów o dużej średnicy.
•Pomocne przy pobieraniu kości autogennej.
•Przydatne przy usuwaniu złamanych implantów.
•Znaczniki głębokości to 7, 8.5, 10, 11.5 i 13mm, te
same co długości implantów. (znaczniki oddają
aktualną długość)
wewnętrzną i zewnętrzną
•Na trzonku oznaczono
średnicę wiertła trepanowego.
Rozmiar śruby
MiNi
TANTBL4050
*TANTBL5060
*TANTBE2535
Ø7.0 (in Ø6.0)
Wiertło Korowe
Długi
TANTBL2535
Ø3.5 (in Ø2.5)
Ø6.0 (in Ø5.0)
Krótki
Nr katalogowy
Ø7.0 (in Ø6.0)
Ø5.0 (in Ø4.0)
Ultra krótki
D
38
Ø4.0~ Ø5.5
TANCDL4055
Ø6.0~ Ø8.0
TANCDL6080
Średnica 1
Średnica 2
Śrubokręt ręczny (1.2
Hex)
* Sprzedawane oddzielnie.
•Usuwa kość korową i zwiększa średnicę otworu
zwłaszcza w twardej kości.
•Podobna funkcja do wierteł typu Countersink w
innych systemach.
•Każde wiertło ma dwa stopnie dla łatwiejszego użycia.
Typ
Nr katalogowy 6
*Ultra krótki
TANREU
10
Krótki
TANRES
15
Długi
TANREL
15
Krótki (MiNi)
RCS17
20
Długi (MiNi)
RCL17
Ultra krótki
Krótki
MiNi
Długi
L
Opcja
•Pozwala wkręcić lub wykręcić implant z pomocą
ratchety.
•Bezpieczne połączenie instrumentu między implantem a ratchetą lub przedłużką do ratchety.
•Przyłożenie zbyt dużego momentu obrotowego może
spowodować uszkodzenie połącznia hex w implancie.
•Znaczniki na trzonku wskazują pozycję platformy
implantu, zwłaszcza przy chirurgii bezpłatowej.
Nr katalogowy
TANCDL3500
Długość (mm) Długość (mm) Typ
Nr katalogowy 5
*Ultra krótki
TCMHDU1200
10
Krótki
TCMHDS1200
15
Długi
TCMHDL1200
20
*Extra-długi
TCMHDE1200
•Używany do przykręcania śrub zamykających, wszystkich śrub do łączników i wszystkich śrub gojących.
•Dostępne w 4 długościach.
•Śrubokręt ręczny może być bezpośrednio osadzony
do ratchety bez dodatkowych adapterów.
•Końcówka śrubokręta wytrzymuje moment obrotowy
w przedziale 35-45Ncm bez odkształceń.
L
AnyRidge 52 /53
®
GUIDE PIN
OPTION
Ø4
Ø5
Ø6
Ø7
➲ AnyRidge Kaseta Chirurgiczna
®
2) Kaseta Protetyczna (KANPK3000)
Śrubokręt do Wyjmowania Łączników
* Sprzedawany oddzielnie.
Nr katalogowy
Długość (mm)
17.5
TANMRD18
25.0
*TANMRD25
•Używany do wyjmowania finalnych łączników z implantu; należy użyć po wcześniejszym wyjęciu śruby
mocującej łącznik.
•Wprowadź prosto do łącznika i obracaj w prawo.
•Długi śrubokręt do wyjmowania łączników jest
używany do rozłączenia łącznika z zacementowaną
na nim koroną.
Przedłużka Wiertła
L
Ratcheta
Wkrêtak
Wyciskowy
Śrubokrêt do
Wyjmowania
£¹czników
Nr katalogowy MDE150
•Przedłuża wiertła oraz inne instrumenty maszynowe.
•Nie używać momentu obrotowego powyżej 35Ncm:
może ulec odkształceniu przy zbyt dużych siłach.
Ø2.8
Wskaźnik Kierunku
Długość (mm)
Nr katalogowy
Ø1.9 / Ø2.8
MDI2029
Ø3.2 / Ø4.7
MDI3348
•Potwierdza kierunek i oś podczas preparacji otworu
w kości.
•Pozwala sprawdzić głębokość odwiertu.
Wskaźnik Położenia
Wkrêtak do
£¹czników
Kulkowych
Ø4.7
8
8
2
2
8
8
Ø1.9
Ø3.2
Nr katalogowy
Długość (mm)
10
Wkrêtak Octa
TANPFF3580
L
•Po wprowadzeniu implantu, wskaźnik położenia
może być połączony z implantem, aby sprawdzić
równoległość względem innych implantów.
•Głębokość osadzenia może być mierzona dzięki
nacięciom, zwłaszcza w chirurgii bezpłatowej.
Klucz Dynamometryczny
& Adapter
* Sprzedawany oddzielnie.
Nr katalogowy
Typ
Klucz Dynamometryczny
MTW300A
*Adapter do Klucza Dynamometrycznego
TTAI100
Adapter do Klucza Dynamometrycznego
TTAR100
(Maszynowy)
(Ratcheta)
•Klucz dynamometryczny ma kontrolę momentu obrotowego w zakresie od 15Ncm do 45Ncm i jest używany
do końcowego dokręcania śruby łącznika w implancie.
Śrubokrêt Rêczny
Klucz Dynamometryczny
Adapter do klucza dynamometrycznego
Maszynowy
do Ratchety
Wkrêtak Solid
AnyRidge 54 /55
®
➲ AnyRidge Kaseta Chirurgiczna
➲ Elementy Chirurgiczne
®
3) Kaseta BonEx (KBECS3000)
Wkrętak Solid
Średnica profilu
Łącznika Solid
Długość (mm)
* Sprzedawany oddzielnie.
Ø4
Ø5
Ø6
Ø7
Expander
Nr katalogowy
Średnica Długość (mm)
Znacznik
(mm)
Nr katalogowy
8.5
TANSDS400
13.5
*TANSDL400
8.5
TANSDS500
13.5
*TANSDL500
8.5
TANSDS600
13.5
*TANSDL600
Ø4.3
TCMBE4313
8.5
TANSDS700
Ø4.8
TCMBE4813
13.5
*TANSDL700
Ø2.4
TCMBE2413
Ø2.8
TCMBE2813
Ø3.3
13
L
Ø3.8
7 / 8.5 / 10 /
11.5
TCMBE3313
TCMBE3813
•Do osadzania łączników Solid.
•Średnice profilu kodowane są kolorystycznie.
(Ø4-fiolet, Ø5-niebieski, Ø6-żółty, Ø7-zielony)
•Dwie różne wysokości. (8.5 / 13.5mm)
•Osadzane bezpośrednio w kluczu dynamometrycznym.
Wkrętak Octa
Długość (mm)
Wk³adka
do Ratchety
(TANRES)
Nr katalogowy
7
MOD300S
13
MOD300L
L
•Może być połączony także z kluczem dynamometrycznym.
Wkrętak do Łączników Kulkowych
* Sprzedawany oddzielnie.
Typ
Nr katalogowy
*Wkrętak Maszynowy (Krótki)
Wkrętak
Maszynowy
Wkładka do
Ratchety
Wkrętak
Dynamometryczny
TBH250S
*Wkrętak Maszynowy (Długi)
TBH250L
*Wkładka do Ratchety (Krótka)
TBR250S
*Wkładka do Ratchety (Długa)
TBR250L
*Wkrętak Dynamometryczny (Krótki)
TBT250S
Wkrętak Dynamometryczny (Długi)
TBT250L
Wkrêtak Maszynowy
Rêkojeśæ D³uta
Koñcówki D³uta
•Do osadzania łączników kulkowych w implancie.
•Może być połączony z kątnicą, ratchetą lub kluczem dynamometrycznym.
•Dostępny w dwóch długościach: Krótki i Długi.
(TCMSC403)
(TANHCU) (TANHCS)
Wkrętak Wyciskowy
Proste
(Do doboru ³¹czników prostych
typu EZ Post oraz Solid)
Długość (mm)
opcja
Nr katalogowy
Krótki
TCMID
Długi
TCMIDE
•Do transferów wyciskowych do łyżki zamkniętej.
K¹towe (15°)
•Działa na zasadzie tarcia.
(Do doboru ³¹czników k¹towych)
•Mały ale wytrzymały uchwyt.
K¹towe (25°)
(Do doboru ³¹czników k¹towych)
Wiert³o Lancowate (MGD100L)
Wk³adka do Ratchety D³uga (TANREL)
AnyRidge 56 /57
®
➲ Opcjonalne komponenty
4) Kaseta Bone Profiler (KARBP3000)
chirurgiczne
: nie są częścią kasety chirurgicznej
: mogą być zakupione oddzielnie i przechowywane w kasecie chirurgicznej w wyznaczonym miejscu
Bone Profiler Kit
GUIDE PIN
OPTION
Ø4
Ø5
Stoper Wiertła
Trepanowego
Ø6
Ø7
Połączenie
Nr katalogowy
Długość (mm)
7.0
TANTSF2307
8.5
TANTSF2308
10.0
TANTSF2310
11.5
TANTSF2311
•Kontroluje głębokość trepanacji gdy stoper wprowadzony jest do wnętrza trepanu.
•Bardzo użyteczne zwłaszcza w przypadkach ograniczonej wysokości kości.
Wkrętak Ręczny
Frezy Bone Profiler
& Pin prowadzący
Nr katalogowy TANMI
Średnica profilu Ø4
Ø5
Ø6
Ø7
Długość (mm)
13
8
Frez
Nr katalogowy
•Specjalnie zaprojektowany do ręcznego wprowadzania implantów AnyRidge.
•Bardzo przydatny przy natychiastowych implantacjach w przednim odcinku szczęki.
TANBPL40G
TANBPL50G
Pin prowadzący
TANBPS60G
TANBPS70G
•Usuwa kość wokół iimplantu, aby możliwe było
założenie odpowiedniego rozmiaru śruby gojącej.
•Wprowadź pin prowadzący do implantu i wybierz
odpowiednią średnicę freza dobraną do rozmiaru
implantu.
•Każdy zestaw zawiera frez Bone Profiler i pin
prowadzący.
L
Ratcheta
Rozwiertak
& Pin centralny
Średnica Ø10.0
Typ
Rozwiertak
Ø6.0
Wkrêtak
Wyciskowy
Ø7.0
TANRD
TANRDJ40
Ø4.0
Ø5.0
Nr katalogowy Pin centralny
TANRDJ50
TANRDJ60
TANRDJ70
•Usuwa wewnętrzny kołnierz nadlanego metalu po
odlaniu cylindrów plastikowych dla łączników Solid.
•Pin centralny ma 4 różne średnice zgodne ze
średnicą profilu łączników Solid.
Trephine Bur Stopper
L
7
8.5
10
AnyRidge 58 /59
®
➲ Dodatkowe produkty
1) i-Gen
Wiertło Denne
Średnica Typ
Ø3.3
TCMBDS38
Krótkie
(32mm)
TCMBDS58
Ø6.8
TCMBDS68
Ø3.3
TCMBDL33
Ø3.8
M1.8
TCMBDS48
Ø5.8
Ø4.8
TCMBDL48
Ø5.8
TCMBDL58
Ø6.8
TCMBDL68
7
(7.5)
Nr katalogowy (2.0 Hex)
10
Krótki
TCMMUDS20
(Do Łączników Multi-unit)
15
Długi
TCMMUDL20
Długość (mm) Typ
Nr katalogowy
10
Krótki
TCMHDS1600
Wkrętak Ręczny
(1.6 Hex)
15
Klucz typu Ratchet
Długi
TCMHDL1600
2.0
IA1820
3.0
IA1830
Typ
Wysokość (mm) Nr katalogowy
Hex 1.2
1.0
ICS3510
1.0
L
Membrana i-Gen
Typ
BW
Szerokość
PL Policzkowa BL
L
BD
LL
Wymiar
Długość
Policzkowy LW Językowa
Długość
Szerokość
Policzkowa
Językowa
Szerokość
Grzbietu
Nr
katalogowy
A1
4
9
11
4.5
-
-
IG1W4509
A2
4
10
11
5.5
-
-
IG1W5510
A3
4
11
11
6.5
-
-
IG1W6511
B1
5
9
11
4.5
-
-
IG2W0918
B2
6.5
11
11
5.5
-
-
IG2W1120
-
IG2W1323
B3
9
13
11
6
-
Nr katalogowy C1
5
9
11
4.5
6
4.25 IG3W0921
MRW040S
C2
6.5
11
11
5.5
8
4.25 IG3W1125
C3
9
13
11
6
10
•Używany w celu przeniesienia większych sił niż kątnica.
•Bez systemu łożysk: nie ma ryzyka złamania i korozji.
•W główce osadzane są przedłużki do rachety.
•Strzałka wskazuje kierunek siły.
C.H
D
- Użyj śrubokręt ręczny (1.2 Hex)
Typ
IA1810
13
11.5 (13.5)
(12)
8.5 10
(9) (10.5)
Śruba Zamykająca i-Gen
Długość (mm) 1.0
•Dentsply Implants (Ankylos C/X Implant)
•Zimmer (TSV)
•Nobel Biocare (Nobel Replace Tapered Groovy)
Typ
TCMBDL38
Długie
(38mm)
•Usuwa kość pozostałą na dnie preparacji uzyskanej
z użyciem wierteł trepanowych.
•Znaczniki laserowe odnoszą się do długości
implantów np. 7, 8.5, 10, 11.5 i 13mm.
Wkrętak Multi-unit
Wysokość
przezdziąsłowa (mm) Nr katalogowy
Typ
TCMBDS33
Ø3.8
Ø4.8
Śruba i-Gen
Nr katalogowy 9
A1
B1
C1
A2
B2
C2
A3
B3
C3
BD
IG3W1328
BW
PL
LW
BL
LL
AnyRidge 60 /61
®
i-Gen
2) MEG-TORQ / MEGA ISQ
Element SmartPeg jest
mocowany w implancie.
Z łatwością można go
wkręcić do wnętrza
implantu.
Teraz kompatybilne także z innymi
systemami implantologicznymi!
Budowa i-Gen
Końcówka sondy
stymuluje magnetycznie
końcówkę SmartPeg z
odległości bez fizycznego kontaktu.
>2.5mm
przedłużenie poziome potrzebne jest
do stworzenia >2mm kości po stronie
przedsionkowej po zakończeniu remodelingu.
Przedłużenie językowe
powinna być rozwa żana
przy większych defektach.
>100°tępe
≥2mm
Musi mieć co najmniej
1mm
kąty
SmartPeg
Nr katalogowy Gwint (mm)
1.8
wraz z obecnością zaokrąglonego stopnia unika się podrażnienia
tkanek miękkich.
przestrzeni
nad platformą implantu:
stwórz tę przestrzeń
z użyciem dostępnej
śruby np. śruba i-Gen
Wartość pomiaru w
postaci jednostek ISQ jest
generowana i widoczna
na wyświetlaczu. Pomiar
odzwierciedla poziom
stabilności na uniwersalnej skali ISQ mierzonej
od 1 do 100. Im wyższa
wartość ISQ tym większa
stabilizacja implantu.
12
OSSTELL-AR67
•Rekomendowany moment obrotowy: 8~10Ncm
•Przykręcany Wkrętakiem Maszynowym 3.0Hex
0.5~1.0mm
Po usunięciu membrany
pojawi się obkurczenie.
MEG-TORQ
Nr katalogowy MEG-TORQ
Apical skirt
powinie n być z aadoptowany do
kontaktu z kością.
Ideał + membrana do
regeneracji
⇒ membrana i-Gen
Linia idealnego poziomu regeneracji
1. Wprowadź implant w miejsce biorcze.
2. Przykręć do implantu śrubę i-Gen i załóż
biomateriał. Zazwyczaj śruba i-Gen o wysokości 1mm jest wystarczająca dla podtrzymania wymiaru pionowego, jednakże
dostępne są także śruby o wysokościach 2
i 3mm dla specyficznych przypadków. Objętość materiału do regeneracji powinna być
wystarczająco duża aby wypełnić przestrzeń
pomiędzy membraną a implantem.
3. Dobór membrany i-Gen i jej zakładanie. W
zależności od rozmiaru defektu oraz jego
kształtu wybierz membranę dostępną w
9 różnych kształtach. Dopasuj położenie
otworu dla śruby w membranie z otworem
w śrubie i-Gen.
4. Umocuj membranę na śrubie i-Gen. Wybierz w zależności od potrzeb śrubę zamykającą i-Gen lub śrubę gojącą Flat aby
przykręcić mebranę. Szczelne zamknięcie
płata tkanek miękkich jest zalecane.
* Śruba gojąca Flat: P40
Wkrętak Maszynowy
(3.0 Hex)
Średnica (mm)
Nr katalogowy 4.2
RDI30U
13.5
4
4.2
1
2
MEGA ISQ
3
4
Nr katalogowy
OSSTELL-ISQ
AnyRidge 62 /63
®
3) EZ Seal
4) 911 kit - pełny zestaw do usuwania śrub i implantów (KPSCS3000)
Jak uszczelnić/zamknąć
otwór dostępu do śruby?
Wypróbuj Easy Seal!
Nieprzyjemny zapach? Kolonizacja bakteryjna? Metaliczny
odcień? Trudność usunięcia? Niewygodny w użyciu?
Łatwo założyc i usunąć
Hex
✓ Wygodne rozmiary
: Średnica (Ø2.1, Ø2.2, Ø2.4, Ø3.1)
Długość (1, 2, 3, 4, 5mm and free)
Hex
✓ Wygodne narzędzia
: uchwyt EZ
✓ Usuwalny materiał (Silikon)
Implant complet
ed
simple and conv in a
enient way!
3m m
2m m
1m m
mm
1mm2
3mm
FRE E
5m m
4m m
NT
IMPLA
4mm5
Carrie
mm
WSKAZÓWKA!
Free
Dobór EZ Seal
r
Resi
Wybierz długość EZ Seal tak aby
pozostawić 3mm na kompozyt
n
Kompozyt 3mm
EZ
Seal
Osadzenie protetyki w prosty
i wygodny sposób!
- 911 zestaw do usuwania implantów (KPSFS3000)
1. Pomiar głębo- kości
Dobierz odpowiednio do
używanego systemu.
2. Wypełnienie EZ Seal
3. Zamknięcie kompozytem
2.1
Resin
3mm
Compatible implants
2.1
Nobelbiocare
Astra
EZ Seal
2.2
Compatible implants
MegaGen
Neobiotech
Dio
Straumann
Dentis
Nobelbiocare
Osstem
Neobiotech
Dentium
Implant completed in a simple and convenient way!
Ref. C : EZSP21K
System : AnyRidge
Implant completed in a
simple and convenient way!
Ref. C : EZSP22K
System : AnyOne
Astra
Small Change Makes a
Big Difference !!!
r
rrie
Ca
2.4
2.2
Resin
3mm
EZ Seal
r
rrie
Ca
r
rrie
Ca
r
rrie
Ca
MegaGen
4. Perfekcyjna protetyka
Resin
3mm
EZ Seal
2.4
Compatible implants
MegaGen
Astra
Dio
3i
Dentis
Straumann
Osstem
Nobelbiocare
3.1
Resin
3mm
Dentis
3.1
Neobiotech
Implant completed in a
simple and convenient way!
Small Change Makes a
Big Difference !!!
Ref. C : EZSP24K
System : EZ Plus, MegaFix
Compatible implants
MegaGen
EZ Seal
Osstem
Neobiotech
Implant completed in a
simple and convenient way!
Ref. C : EZSP31K
System : Rescue
Small Change Makes a
Big Difference !!!
AnyRidge 64 /65
®
➲ 911 kit Komponenty
Narzędzie do
Usuwania Implantu
Średnica implantu Ø3.0~Ø3.6
Ø3.7~Ø4.6
Ø4.7~Ø5.6
Ø5.7~Ø7.0
Długość (mm)
15
Narzędzie do Usuwania
Łączników
Nr katalogowy FSS3035
20
FSL3035
15
FSS3540
20
FSL3540
15
FSS4555
20
FSL4555
15
FSS6080
20
FSL6080
Średnica gwintu
wewnętrznego implantu
Nr katalogowy
M1.4(MiNi)
FSS14
M1.6(EZ Plus, ExFeel Ø3.3)
FSS16
M1.8(AnyRidge)
FSS18
M2.0(AnyOne, MegaFix, EZ
Plus, ExFeel)
FSS20
M2.5(Rescue)
FSS25
Długość (mm)
ASL
L
Narzędzie do Usuwania
Śrub
Długość (mm)
Nr katalogowy
30
SSS
45
SSL
L
•Do usuwania złamanych śrub.
•Użyj śrub o średnicach M1.8 & M2.0.
Prowadnica dla Narzędzia do Usuwania Śrub
Średnica implantu Wewnętrzna
Zewnętrzna
Długość (mm)
Nr katalogowy 10
SSIG10
16
SSIG16
22
SSIG22
22
SSIG22W
Hex 2.4
SSEG24
Hex 2.7
SSEG27
Hex 3.3
SSEG33
•Służy do bezpiecznego prowadzenia narzędzia do
usuwania śrub w celu uniknięcia ruchów na boki w
trakcie pracy.
Nr katalogowy
5
TD05
15
TD15
20
TD20
Typ
ASS
27
•Do przykręcania śruby prowadzącej do implantu
Klucz Dynamometryczny
22
L
•Służy do połączenia implantu z narzędziem do
usuwania implantu.
•Rekomendowany moment obrotowy FSS14, FSS16
: 40~50 Ncm FSS18, FSS20, FSS25 : 70~80 Ncm.
Wkrętak Torx
Nr katalogowy
• Dla złamanych łączników.
• Użyj śrub o średnicach M1.8 & M2.0.
•Stworzone do usuwania implantów. Przy doborze
narzędzia należy sprawdzić średnicę zewnętrzną
implantu. W przypadku implantu AnyRidge w
którym gwint znajduje się poniżej platformy, dobór
narzędzia do usuwania implantu dopasowany jest
do średnicy platformy.
Śruba Mocująca dla
Narzędzia do Usuwania
Implantu
Długość (mm)
L
Uchwyt do Prowadnicy
dla Narzędzia do Usuwania Śrub
Nr katalogowy
SSGH
•Narzędzie ułatwiające pozycjonowanie prowadnicy
dla narzędzia do usuwania śrub.
Nr katalogowy
300Ncm
TW500
70Ncm
TW70
•TW500: Pozwala kontrolować moment obrotowy w
trakcie usuwania implantu.
•TW70: Służy do kontroli momentu obrotowego w
trakcie dokręcania śruby mocujacej dla narzędzia
do usuwania implantów.
Hex Remover
Długość (mm)
Nr katalogowy
22
HSS
27
HSL
•Narzędzie do wykręcania elementów ze zniszczonym hexem takich jak śruba mocująca łącznik,
śruba zamykająca implant lub śruba gojąca.
L
AnyRidge 66 /67
®
911kit
Narzędzie
do Usuwania Implantu
Narzędzie
do Usuwania Śrub
➲ Śruba mocująca dla Narzędzia do usuwania implantu jest do jednorazowego użytku.
➲ Nie używać w przypadku obecności szczeliny pomiędzy narzędziem do usuwania implantu a
implantem.
Zdejmij uzupełnienie protetycz- Wybierz śrubę mocującą dla
ne z implantu i odsłoń platfor- narzędzia do usuwania immę implantu.
plantu zgodną ze średnicą
wewnętrzną gwintu w implancie. Użyj wkrętaka Torx
aby wkręcić śrubę w implant
(40Ncm~70Ncm prawoskrętnie). Użycie momentu obrotowego poniżej 40Ncm dla
śrub M1.6 i poniżej 60Ncm dla
pozostałych średnic może powodować poluzowanie śruby
mocującej.
Implant i narzędzie do jego usuwania są ze sobą ściśle połączone w miarę zwiększającej się siły.
Zaleca się używanie ssaka, gdyż
w trakcie wykręcania implantu
mogą pojawić się opiłki metalu.
Używając klucza dynamometrycznego wykręć implant obracając w lewo. (Nie stosuj sił większych niż maksymalny moment
obrotowy wskazywany na kluczu
dynamometrycznym.
Dobierz narzędzie do usuwania implantu dopasowane
do średnicy implantu. Nakręć
lewoskrętnie narzędzie do
usuwania implantu na śrubę
mocującą do momentu aż dotknie powierzchni implantu. (W
przypadku osiągnięcia momentu
obrotowego powyżej 300Ncm
zaleca się użycie trepanu.
Wyjmij złamaną część śruby
mocującej łącznik z łącznika.
Wciskając narzędzie do usuwa- Wyjmij kawałki złamanej śruby
nia śrub rozpocznij odkręcanie z wnętrza implantu używając
(lewoskrętnie) w celu rozdzielenia kleszczyków.
złamanej śruby od wewnętrznego
gwintu implantu. (30-50 obr/min,
moment obrotowy: 30Ncm)
Usunięty implant można usunąć
z narzędzia poprzez chwycenie
go kleszczami i wykonanie obrotu w prawo kluczem dynamometrycznym.
Narzędzie
do Usuwania Łącznika
Dobierz odpowiedni rozmiar
prowadnicy do średnicy połączenia, aby umocować ją w
implancie.
Zabezpiecz pozycję prowadnicy wkładając dedykowany
uchwyt do otworu w prowadnicy.
W celu rozdzielenia uchwytu od prowadnicy, naciśnij
na prowadnicę zgodnie z
obrazkiem.
Hex Remover
➲ Może być użyty do usuwania łączników w których
śruba mocująca ma średnicę M1.8 do M2.0
➲ Nie może być użyty do usuwania łączników ze
śrubą mocującą o średnicach M1.6 i M2.5
Wprowadź narzędzie do usu- Używając Ratchety obróć
wania łącznika do otworu w narzędziem w prawo w celu
solidnego połączenia z łącznizłamanym łączniku.
kiem. (Ratcheta jest na wyposażeniu kasety chirurgicznej)
Zabezpiecz wyjmowany złamany łącznik szczypcami. Aby
rozdzielić usunięty łącznik od
narzędzia chwyć szczypcami
łącznik i wykonaj obrót w lewo.
Wykonaj narzędziem ruchy
na boki wyciągając jednocześnie instrument. Użycie zbyt
dużych sił może doprowadzić
do uszkodzenia implantu lub
kości.
Stosowany do wykręcania śrub
zamykających, śrub gojących
lub śrub mocujących łącznik
w przypadku zniszczonego
gniazda typu hex w śrubie.
Z pomocą ratchety obracaj
narzędziem w lewo, aby zakotwiczyć je w usuwanym elemencie. (Stosuj moment obrotowy poniżej 40Ncm. Ratcheta
znajduje się w kasecie chirurgicznej.
W celu rozłączenia instrumentu od wykręconego elementu,
chwyć śrubę kleszczami i wykonaj obrót w prawo.
Early Loading Guide with AnyRidge
Przewodnik Wczesnego
Obciążenia Implantów AnyRidge
®
Rozpocznij proces odbudowy protetycznej
już po 4 tygodniach.
Z pewnością! Obiektywnym dowodem jest pomiar wartości ISQ.
Czerwona
przerywana linia
pokazuje średnią
wartość ISQ dla
innych implantów.
※ niezależnie
przeprowadzone
badania kliniczne setek
przypadków pokazują
stabilną lub stale
wzrastającą wartość ISQ
z zastosowaniem
implantów AnyRidge.
Badania i opis
przypadków dostępne
na życzenie: [email protected]
imegagen.com
Wprowadzenie
Implantu
Zdjęcie
Szwów
Rozpoczęcie
Wykonywania
protetyki
(Tygodnie)
®
68 / 69
Early Loading Guide with AnyRidge
®
70 / 71
Loading time Determining Criteria and
Conditions for Early Loading
- Dr. Chang Hoon Han
Loading time
To assess stability and osseointegration level of implants, many
methods have been studied including the tensional test, push-out/pullout test, histomorphometric analysis, removal torque test, radiographic
analysis, cutting resistance measurements, insertion torque test, percussion test, periotest, and resonance frequency analysis (RFA). First
let’s go over some of the methods that can easily be used clinically.
The percussion test is the simplest method to use clinically. It assesses the status of implant with the characteristics of sound by tapping the mount of implant or abutment using a dental instrument.
However it relies on subjective judgment, thus, has the disadvantage
of not being able to assess the stability of implant accurately. The
radiographic test provides important information on the pre-op bone
quality and quantity, and can relatively easily measure the changes of
marginal bone surrounding the implant. However, its downside is it is
difficult to standardize resolutions, grey-scale and radiograph taking
method for accurate interpretation.
a
d
Tensional
Insertional/Removal Torque
b
Push-out
c
Pull-out
e
Periotest
f
RFA
(Figure 3) OsstellTM
Next, there is the periotest (Simens AG, Bensheim, Germany) to
measure the mobility of a natural tooth by assessing the damping effect of PDL. The periotest values (PTV) range -8 ~ +50. However, the
values of successful implants are around -5~+5, which means its sensitivity is low, and there is a considerable variation of values depending
on such things as the height of abutment, and the position and direction of the force applied.
(Figure 2) Periotest Ⓡ M
A More objective method would be the Resonance Frequency
Analysis (RFA). In early days, the second generation of OsstellTM was
cumbersome to use as it required connection of L- shapedtransducer
to the implant.
(Figure 4) The application of OsstellTM
electronic transducer to the implant
Loading Determining Criteria and Conditions
for Early Loading
More recently developed OsstellTM Mentor and the most recently
launched the fourth generation OsstellTM ISQ or Mega ISQ use a
small magnetic resonance rod called SmartpegTM, making clinicians
measure the stability of implants more simply.
(Figure 5) Osstell Mento™
(Figure 1) Periotest Ⓡ
The author uses the implant
design that has narrow threads
(knife threads) of the rounded
face, which facilitates high initial
stability at the time of implant
placement.
The KnifeThread design structure does not damage the unique
architecture of cancellous bone
and can minimize the compressive force on the surrounding
bone.
Smart PegTM
(Figure 6) MegaGen Mega ISQ™
Principles of measuring implant stability using the RFA devices of the
third or later generations will be discussed. First, we need to check and
get ready the type of Smartpeg prefabricated for each type of implant
system. Smartpeg is connected to an implant using a Smartpeg mount
which is a screwdriver specific to the implant whose stability we are
going to measure. Then, when the probe on the RFA device is brought
near to the magnetic material at the top of Smartpeg, a magnetic field
is formed between the coil in the probe connected to the device and
the Smartpeg. Now the device senses the vibration from the Smartpeg
and displays it with a number from 1 to 100. The value is called Implant
Stability Quotient (ISQ).
Usually the ISQ values at the time of implant placement are 55~75
in maxilla and 65~85 in mandible. ISQ value of an implant less than
60 at the time of implant placement can be considered as low in stability, and the surgeon should try to select a bigger diameter implant or
implant designed for high initial stability. Successfully osseointegrated
implants show over time the ISQ values of 60~85 in maxilla and 70 ~
95 in mandible.
Generally 5 to 10 Ncm of
force is recommended to connect Smartpeg to an implant. If an excessive force
is applied, the screws on the
Smartpeg will be damaged
and error rate of the measured values will rise.
Manufacturers of Smartpegs recommend to discard
them after a one time use, and explain that the more they are used,
the more unstable the measurements would become. However, a local study on the reuse of Smartpegs concludes that ISQ values do not
change even as they are used repeatedly with 400 times of connecting
and disconnecting the Smartpegs, and that they can be reused as long
as their screw lines remain intact and magmatism stay unchanged.
Another local study on the reuse of Smartpegs shows two or more
times of high pressure steam sterilization reduces the stability of ISQ
values. The author of this paper also experiences that Smartpegs can
be reused after disinfection by a low temperature plasma sterilizer,
provided their screw lines are not damaged and magnetism is not lost.
These RFA devices are very useful in determining the loading time
as changes of the initial stability of an implant can be measured repeatedly during a treatment period. And it can be said that RFA devices are required for long term maintenance of implants as implant
stability changes can be continuously monitored.
Implant stability can be divided into primary and secondary stability.
The primary stability is mechanical stability obtained at the time of
implant placement and is affected by bone quality and quantity at the
implant site, the form, diameter, and length of an implant, and placement method. The secondary stability refers to the implant stability
resulting from the bone regeneration and remodeling in the interface
between the implant and the tissue after the implant is placed. The
primary stability obtained shortly after the implant placement gradually
decreases while the secondary stability increases, and the total stability is lowered with a dipping phenomenon. As demonstrated by many
studies, ISQ values representing the stability of an implant go down
until week 3 after the implant placement, fluctuate slightly up to week 6
to 8, and then slowly go up afterwards. So it has been reported that an
implant should not be loaded around week 3, but recently many studies report that immediate or early loading can be tried when the bone
quality at the implant site is favorable and the initial stability at the time
of implant placement is good. For successful immediate or early loading, implants with the thread design and surface that can provide high
initial stability and minimize the stability dipping should be chosen.
®
(Figure 7) KnifeThread
®
Also the implant surface is treated with XPEED , and processed with
neutralization in the final step to remove the possibility of residual
acid which has been a problem in the existing SLA surface treatment.
Calcium ions on the fixture surface forms a calcium titanate nanostructure layer by a chemical reaction in uniform 0.5μm thickness,
solving the problem of surface peeling during the placement or
absorption of coated layer after the placement. So better BIC and
removal torque values can be achieved compared to other RBM or
SLA surface treatments.
®
(Figure 8) XPEED surface treatment
®
This design and surface treatment minimizes the dipping of stability
and shortens the time necessary for osseointegration, making them a
good choice for immediate or early loading.
Published in the Dental News April 7, 2014. (Mon)
Early Loading Guide with AnyRidge
Clinical Case Report 1
One of the methods that can most objectively assess the level of
clinical implant stability and osseointegration is Resonance Frequency
Analysis (RFA) using the OsstellTM device.
The OsstellTM device indicates the Implant Stability Quotient (ISQ)
values ranging from 1 to 100. The primary stability, the mechanical stability obtained at the time of implant placement, gradually decreases
while the secondary stability by bone remodeling in the surrounding
bone slowly increases, creating the dipping phenomenon where the
total stability goes down. As reported by many studies, ISQ values
representing implant stability go down until week 3 after implant placement, fluctuate slightly up to week 6 to 8, and then slowly go up afterwards.
However the implants with thread design and surface that can minimize the compressive force on the surrounding bone do not have large
post-op ISQ value reductions and the stability is maintained. If such
implants are used clinically, immediate or early loading can be done
because they can minimize the stability dipping and shorten the time
necessary for osseointegration. For successful immediate or early
loading, we need to pay attention to insertion torque together with ISQ
values at the time of placement, and more than 45 N/cm of insertion
torque and 75 or higher ISQ values are recommended. Let’s look at
some cases of immediate or early loading in light of insertion torque
and ISQ value changes.
- Dr. Chang Hoon Han
#16
AnyRidge 4x11.5mm
AnyRidge 4x11.5mm
100
90
AnyRidge 4.5x11.5mm
AnyRidge 4.5x11.5mm
(Figure 1)
(Figure 6)
(Figure 7) AnyRidge 8×10 mm
IT 50N / ISQ 75
80
70 76
79
78
78
79
79
79
1W
2W
3W
4W
5W
6W
60
50
40
AnyRidge 4.5x11.5mm
AnyRidge 4.5x11.5mm
30
20
(Figure 8) OP + 2 weeks, SQ 75 → 75 (Figure 9) OP + 2 weeks, OP + 16months
10
0
AnyRidge 5x11.5mm
AnyRidge 5x11.5mm
(Figure 2)
OP
Case 3 : 47 years of age / Female
(Figure 15) ISQ Value in Healing Period
A 47 year old female patient lost the upper left first molar region. The
pre-op CT showed relatively favorable bone quality and quantity. A 6
mm diameter implant was placed and the insertion torque was 50 N/
cm and ISQ value was 72 at the time of placement (figure 10).
Impression was taken right after surgery, final prosthesis was delivered one week later, and the ISQ value increased to 77 (figure 11).
During the follow-up period, good results were observed without any
particular symptoms (figure 15).
Case 5 : 56 years of age / Male
10
11
A 56 year man received the final prosthesis 1 week post-op in the
lower left second molar region (figure 16). At one week intervals after
the delivery of final prosthesis, the prosthesis was disconnected and
changes in ISQ values under loading were checked. The ISQ values
were confirmed to be stable without big changes even after the loading
(figure 17).
12
.
Case 1 : 60 years of age / Male
The patient was a 60 year old man and it was planned to place implants 4 months after the bilateral sinus graft (figure 1). Eight implants
were placed in the upper jaw in a one stage approach with immediate
placement after extraction for the central incisor area (figure 2).
ISQ values were measured right after the placement and also at one
week intervals using OsstellTM. The initial stability at numbers 16, 24
and 26 where sinus lift was performed was low and ISQ values were
also lower than other regions.
However as time progressed, the stability did not go down much
and maintained, and from week 3 continuously went up. In the upper
central incisor area where immediate placement was performed, the
initial stability was high and the ISQ values continuously increased as
well from about 70 post-op (figure 3). Final prosthesis was delivered
9 week post-op (figure 4), and the results have been good during the
follow-up period without distinct symptoms (figure 5).
72 / 73
®
(Figure 10) AnyRidge 6×10 mm, IT 50N / ISQ 72
(Figure 11) OP + 1 weeks, ISQ 72 → 77 / OP + 1 weeks
(Figure 12) OP + 19months
(Figure 3)
Case 4 : 41 years of age / Female
(Figure 4)
(Figure 5)
Case 2 : 43 years of age / Male
The patient was a 43 year old male. The broken implant screw at
number 26 could not be removed despite various attempts, so it was
decided to explant the fixture (figure 6). As the previous implant diameter was 5mm, the fixture was pulled out with a 6mm diameter trephine
drill, and 8mm implant was immediately placed. The insertion torque at
the time of placement was 50 N/cm and the ISQ value was 75 (figure
7). Impression was taken at 1 week post-op and the final prosthesis
was delivered at week 2. The ISQ values at week 1 and at the time of
prosthesis delivery were 75, little difference from the immediate postop (figure 8). During the follow-up period, good results were observed
without any particular symptoms (figure 9).
A 41 year old female patient lost the upper right first molar region.
The pre-op CT showed relatively favorable bone width and the height
of the residual bone was about 6mm. Sinus lift was performed using a
crestal approach and simultaneously 4.5x10mm implant was placed.
The insertion torque was 45 N/cm and ISQ value was 76 at the time
of placement (figure 13). Impression was taken right after surgery and
final prosthesis was delivered one week later, and the ISQ value increased to 79 (figure 14). At one week intervals after the delivery of the
final prosthesis, the prosthesis was disconnected and changes in ISQ
values under loading were checked. The ISQ values were confirmed
to be stable with no big changes even after the loading (figure 15).
13
14
(Figure 16) OP + 1 weeks
#36
100
90
80
70
60
72
70
OP
1W
73
73
75
77
78
78
78
2W
3W
4W
5W
6W
7W
8W
50
40
30
20
10
0
(Figure 17) ISQ Value in Healing Period
(Figure 13) AnyRidge 4.5×10 mm, IT 45N / ISQ 76
(Figure 14) OP + 1 weeks, ISQ 76 → 79
Published in the Dental News April 14, 2014. (Mon)
Early Loading Guide with AnyRidge
Clinical Case Report 2
No clear objective criteria are established regarding appropriate implant loading time after surgery. The reality is most clinicians rely on
radiographs or their data based on their experience for a specific surgery. A rule of thumb for the loading time is 3 to 6 months for the upper
jaw and 2 to 4 months for the lower. Then, what are the more objective
decision criteria for implant loading time?
One of the methods that can most objectively assess the level of
clinical implant stability and osseointegration is Resonance Frequency
Analysis (RFA) using OsstellTM device. The OsstellTM device indicates the Implant Stability Quotient (ISQ) values ranging from 1 to 100.
The primary stability, the mechanical stability obtained at the time of
implant placement, gradually decreases while the secondary stability
by bone remodeling in the surrounding bone slowly increases after
implant placement, creating the dipping phenomenon where the total
stability goes down. As reported by many studies, ISQ values go down
until week 3 after the placement of an implant, fluctuate slightly up to
week 6 to 8, and then slowly go up afterwards. Then, can we determine the implant loading time based on ISQ values as they represent
implant stability? If there is no dipping phenomenon where ISQ values
gradually decrease after placing the implant and the values are stable
above a certain level without decreasing or even increasing, would
immediate or early loading be possible?
To put the conclusion first, ISQ values are one of the important objective indicators to determine the implant loading time but it cannot be
the absolute criteria. In other words, the high immediate post-op ISQ
values cannot guarantee the success of immediate or early loading.
Even so, the ISQ values measured after a certain period of wound
healing after surgery may have some clinical implications. If that is
the case, what factors other than ISQ values need to be considered
for immediate or early loading? First is the implant thread design and
surface that can obtain high initial stability and minimize the compressive force on the surrounding bone. In fact, implants with such design
show no considerable reduction in ISQ values in the initial stage after
placing implants and the stability is maintained or even increased. If
these implants are clinically applied, they would minimize the dipping
of stability and reduce osseointegration time, which makes immediate
or early loading possible.
Along with the implant design, one of the important factors to be considered for immediate or early loading is the ITV (Insertion TorqueValue) at the time of placement. It may be even more important than ISQ
values. Based on successful clinical results of immediate loading, 45
N/cm or higher insertion torque and 75 or higher ISQ values are recommended. Next comes the bone density. This should be considered
together with ITV. Appropriate ITVs can be obtained by clinically modifying the drilling sequence when implants are inserted through accurately determining the bone density. Lastly patient’s occlusal factors
and eating habit including a parafunction should also be taken into
account.
®
74 / 75
- Dr. Seung Yup Lee
Let’s look at some clinical cases for factors we need to consider for
immediate or early loading.
5
(Figure 10) Initial Examination
(Figure 11) Immediate post-op, ISQ value : B/78, L/78
(Figure 12) 7 month follow-up, ISQ value : B/77, L/79
6
Discussion
(Figure 5) 3 Week Post-op, ISQ value: B/56, L/59
(Figure 6) 2 Month Post-op, ISQ value: B/75, L/78
◄ (Figure 13) CT Views of Each
Case 2
(Figure 1) Generally initial stability obtained at the time of placement varies depending on bone quality and loading time is roughly determined based on the
stability.
An implant was planned in the upper left first molar region for a female
patient in her 50s. Oral examination and radiograph showed sufficient
vertical as well as horizontal bone quantity and well preserved keratinized tissue, therefore it was decided to have flapless surgery with a
surgical stent. Both immediate post-op buccal and lingual ISQ values
were low, below 70, so immediate or early loading was not chosen.
According to the conventional healing protocol, we waited 3 months
and measured the ISQ values again and they were 75 or above. As
the values were stable, the implant was loaded with the customized
abutment and temporary crown. After that, based on the stable ISQ
measurements, final prosthesis was delivered.
8
7
(Figure 2) If we can achieve high initial stability at the time of implant placement
regardless of bone quality, we can start loading almost at similar time which
would benefit both patients and surgeons.
Case 1
The patient was a 30 year old man. An Implant was planned for the
lower left second molar region which was extracted three years before.
As oral and radiograph examination revealed sufficient bone width and
quantity, flapless surgery was planned using a surgical stent. The immediate post-op ISQ values were very high with 80 or above on both
buccal and lingual sides, so the initial stability was excellent. Therefore
a customized abutment and a temporary crown fabricated considering
the final prosthesis from the diagnostic stage of surgery were connected. As the patient complained a little discomfort three weeks later,
loading was immediately stopped since the new ISQ measurements
were lower below 60. Two month post-op, the ISQ value was above 75
again and stable, so the final prosthesis was delivered.
9
(Figure 7) Initial Examination, (Figure 8) Immediate Post-op
(Figure 9) 4 month post-op, ISQ value: B/75, L/76
Case 3
A male patient in the 40s presented with slightly deficient keratinized
tissue but good enough vertical and horizontal bone quantity, so flapless implant placement surgery with a surgical stent was planned for
the lower left first molar region. The immediate post-op ISQ values
were high with 75 or higher both buccaly and lingually. A customized
abutment and a temporary crown fabricated considering the form of
the final prosthesis from the diagnostic stage for the surgery were connected. The values were maintained without distinct decreases as time
went by. Final prosthesis was delivered 4 week post-op. Favorable results were obtained during the 7 month follow-up.
10
11
(Figure 3) Initial Visit
12
(Figure 4) Immediate Post-op, ISQ value: B/86, L/88
What are the differences
among the cases? Although
in all three cases the implant
treatment was successful, the
first two cases can be viewed
as failures in terms of immediate or early loading. As stated before,
among the determining factors of immediate or early loading, ISQ values are important but not absolute. So, in addition to the ISQ values,
other factors to achieve strong ITV (initial torque value) should be considered to perform a modified drilling protocol based on the accurate
estimation of the bone density. Lastly proper adjustment of occlusion
is also important. The best way to determine the bone density would
be CT. Carl Misch (in 1988) also introduced it as the most useful method to determine cortical bone thickness and trabecular bone pattern.
However, the black and white image on the conventional CT provides not enough information to determine accurate bone density. So,
color coding relative density differences in anatomical structures with
various colors would be of great help for clinicians to identify the relative bone density.
(Figure 14) Case 2. Color Coding using R2GATE software
The second case is color coded using R2GATE software for more
accurate determination of relative density differences of the anatomical
structures with color details compared to the conventional CT view
(Figure 14).
As in the figure, the bone density at the implant site is estimated to
be not high.
There still remain numerous issues in applying immediate loading,
that is, the One Day Implant treatment in all cases. However, highly
predictable treatment is definitely possible if implants with the thread
design and surface that can achieve high initial stability, yet minimize
the compressive force on the surrounding bone are used to maintain
proper ITV and stable ISQ values and occlusion can be appropriately
controlled.
Published in the Dental News April 21, 2014. (Mon)
Early Loading Guide with AnyRidge
®
76 / 77
New Protocol for an Objective
Evidence of Implant Stability
- Dr. Kwang Bum Park
In a series of articles for the last three weeks, Dr. Chang Hoon Han
and Dr. Seung Yup Lee have shown objective ways to determine implant stability in bone and relevant clinical cases. It is well known that
implants can be loaded earlier than before thanks to the advancement
of implant design and surgical approaches, and the improvement of
innovative surface treatment techniques. We are not really surprised
or greatly impressed when we see speakers talk about 2 month or 3
month loading in a lecture or symposium. It is because many people
have already published enough data on immediate loading.
In spite of that, if we look back on what we individually have been
doing in clinics, we need to contemplate on how often we really have
used the immediate or early loading. No matter what others are saying, we, clinicians, prefer to remain in the comfort zone using the familiar method that we are used to and think minimizing side effects would
be the best way. Breaking the habit would prove to be really challenging. The loading protocol concept professor Branemark proposed, that
is, waiting 3 months for mandible and 6 months for maxilla is still vivid
and alive among us, 50 years after the introduction of the concept.
Let’s have a look at one more Chang Hoon Han’s case. When would
you start loading in this case? Many people might think basically we
need to wait for 6 months as it is maxilla but can load ‘a little earlier’
because the bone density looks pretty good on the radiograph.
In the end, the provisional crown was delivered at day 118, over 5
month post-op, and the final prosthesis was connected at 8.5 months.
The results were also excellent during the follow-up.
Comparison in loading time between EZplus & AnyRidge
▲ AnyRidge implant system and Mega-ISQ should be ready. The patient’s lower
number 36 is extracted due to cracks and implant treatment is planned.
An implant was placed immediately after extraction, which would be
customarily done. 6.0x11.5mm implant was placed and superior stability was obtained despite it was fixed only by the buccal and lingual
septal bone. After grafting the mesial and distal socket defect with allograft, and connecting the healing abutment, one-stage surgery was
performed. When can you start loading in this case?
Pre-op
6 Week Post-op
3 Month Post-op
These are pre-op, 6 week and 3 month post-op intraoral radiographs.
Are they ready to be load based on these pictures? Certainly bone is
regenerated from month 3 picture but how much confidence can these
pictures give us for loading?
Z
5 Month Post-op
In this case, Dr. Chang Hoon Han delivered the final prosthesis in
just 6 weeks in single crowns and not splinted! Many readers may
think it is possible, but not many are ready to adopt this protocol in their
clinic immediately from tomorrow. Why is that so? I think it is because
of lack of solid objective criteria that can guarantee successful results.
(predictable 6 week loading protocol)
Even though the author realizes better than anybody else the AnyRidge implant compared to other existing implant systems is superior
in terms of initial stability, does not lower but maintains the ISQ from
the time of placement and facilitates osseointegration faster thanks to
its Xpeed surface treatment, he did not attempt to load with confidence
because of his attitude to play safe and not to risk any side effects. Any
clinician can understand it.
Ez plus
(without ISQ)
Case
(Table 2)
average loading
time(D)
Max. implant
11
125.6
Mand. implant
9
105.8
Total
20
124.5
AnyRidge
(without ISQ)
Case
average loading
time(D)
AnyRidge
(with ISQ)
Case
Max. implant
10
129.6
Max. implant
4
84.8
Mand. implant
9
112.8
Mand. implant
9
53.8
Total
19
Total
13
121.8
average loading
time(D)
80.1
(Table 1)
Here two 4.0x10.0mm implants were placed with one stage surgical approach as the stability was excellent without any particular bony
defect. Since you saw the surgical situation, can you determine the
loading time? Many doctors I have met until now answered they would
load at month 3. Even that is a great progress as the average 6 months
has been reduced to 3 months!
A suggestion on the Loading Time with AnyRidge Implant
8.5 Month Post-op
1.5 Year Post-op Month
(Table 1) compares the average loading time of EZ Plus and AnyRidge. The number of days from placement to loading was calculated
from twenty randomly selected cases and the results are surprising
in that similar loading time is habitually used even in cases where the
stability was found to be good during surgery. Compared to this, when
ISQ values began to be used as an objective indicator, the loading
time was cut almost by one third which is as much as 4 to 5 weeks.
This proves again that old habits die hard. Now how about determining the loading time more objectively doing away from the habits? By
doing so, I believe we can reduce the number of visits per patient
considerably, and save your time accordingly too. This will eventually
no doubt show you a new way to step ahead of your competitors. It
may just be the author’s personal experience, on average 10 to 12
visits are required for the existing treatment pattern from surgery to
completion of prosthesis delivery but they were reduced to half of it,
6 to 7 visits.
AnyRidge implant system and Mega-ISQ should be ready. The first
ISQ values are measured on the day of implant placement right after
surgery which requires just 2 to 3 minutes of clinic time. And ISQ is
measured again at week 1 visit when the patient comes back to take
the stitches out. This also takes less than 5 minutes, a simple step
that can be often done by an assistant. The ISQ values are measured
again at week 4 when soft tissue is almost healed. Now three ISQ
values from a patient are prepared.
Impressions can be taken If these 3 values are almost similar or increasing over time. Today intraoral scanners are available, so precise
digital impressions can be taken easily without the need for you to pay
much attention to it.
Usually it would take about 1 or 2 weeks to prepare customized abutments and prosthesis. At most, 2 weeks will be enough. When the patient comes back 6 week post-op, ISQ values are measured one more
time. If the values are not smaller than those at week 4, prosthesis can
be confidently delivered. It is not important whether it is temporary or
final. The stability of implant is already confirmed, so we can certainly
proceed with the prosthesis. If you repeat this procedure a few times,
your confidence in using the One-Day Implant will grow. Today implants are much different from those 2 or 3 decades ago. With a little
attention and positive mindset to incorporate new changes, we will be
able to make the implant procedures much more interesting and effective and that will contribute more to our business.
※ The clinical cases here are contained in ‘How to get a reliable
ISQ value’in the clinical cases of www.R2GATE.com.
(Table 2) describes the author’s loading protocol used clinically. Although the One-Day Protocol of immediate loading right after implant
placement using the R2Gate and Eureka System is already established and the success rate has been around 95% in about 2,000 cases for the last 2 years, I understand not a small number of people feel
the preparatory stage rather complicated. Then, what about trying this
protocol shown with the graph? It will definitely reduce the patient’s
number of visits greatly, shorten the treatment time for you and contribute to your business quite a lot.
Published in the Dental News April 28, 2014. (Mon)
AnyRidge 78 /79
®
Low Pain Anesthesia Delivery System
MEG-INJECT
➲ Characteristics &
Components
®
1. Light and convenient handpiece
- World’s first handpiece with controller
- Single-handed operability without pedal
- Light weight enables you to operate
for a long time without fatigue.
PORTABLE /
PAINLESS ANESTHESIA
HESIA
1. Handpiece with the control buttons
2. Various options of injection quantity
controls included set dosage option
3. Easy control with Smart touch panel
4. Perfect waterproof with touch panel
and wireless recharge technology
2. Contactless charging & Ultralight
system
- Holder is the charge cradle for cord
less charge by electromagnetic induction.
- Easy to use and easy to move(arm band included for convenient use)
- 8 hours of continuous operation after
being fully charged
PORTABLE /
PAINLESS ANESTHESIA
3. Ergonomic design with easy-to understand control panel
- Easy selection of the injection speed
by touch panel.
- Equipped with the constant voltage touch sensors and graphic indicators.
(LED indicators let you make control easily.)
SMALL
NO-OBLIG
ATION
4. Various injection modes by clinical
necessity
- Safe and easy anesthesia by keeping
constant injection amount and speed.
(1/4, 1/2, F, S, H).
- Efficient for block anesthesia or
periodontal ligament organization.
5. More efficient to use dental needle
and medical needle at the same
time.
SMALL
NO-OBLIG
ATION
6. Voice guide / Aspiration function
equipped.
More Products:
www.schmidt-dental.pl
To zmienia wszystko
Szerszy implant
w węższym
wyrostku
Wąska szyjka
Szerszy implant
w węższym
wyrostku Zapewnia
maksymalną
ochronę kości
przez minimalizację
naprężeń w części
korowej
Maksymalizacja długoczasowego przetrwania
implantów
Powierzchnia
Gwint jak nóż
- Szybsza i silniejsza
osteointegracja
- Nowa technologia
tworzenia
powierzchni
zawierającej jony
Ca2+ wbudowane
w powierzchnię SLA.
- 100% eliminacja
resztek kwasowych powstających
w konwencjonalnym procesie
tworzenia SLA.
- Łatwe wprowadzenie
implantu i większa
stabilizacja pierwotna
- Brak tnącej krawędzi dla
mniejszej inwazyjności
- Idealne rozwiązanie przy
miękkiej kości
Mała średnica
wierzchołkowa
Stożkowy rdzeń
Łatwe wprowadzenie implantu
w wąskich wyrostkach z techniką
rozszczepiania.
Wspaniała budowa ułatwia wprowadzenie
implantu i jego natychmiastowe obciążeni.
Schmidtdental
Schmidt Dental Oliver Schmidt
Szymanowskiego 2
80-280 Gdańsk
+ 48 (58) 341 45 79
[email protected]
www.schmidt-dental.pl

Podobne dokumenty