Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz XIV

Transkrypt

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz XIV
ZAGRALI PO RAZ XVI
Goràce serce orkiestry...
ZAGRALI PO RAZ XVI
fot. Pawe∏ Paczek FOTO EXPRESS
Chyba nie wszyscy pami´tajà, ale pierwszy koncert
w ramach Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy odby∏ si´ 15 lutego 1992 roku w ciechociƒskim Liceum
Ogólnokszta∏càcym w wykonaniu zespo∏u „Zdrowa
Woda”. Zebrano ogromnà, jak na tamte lata kwot´ 12
milionów z∏otych , a kolejne organizowane w Ciechocinku fina∏y gromadzi∏y coraz wi´kszà publicznoÊç na
koncertach.
Po ostatnim XIV Finale pragn´ Paƒstwu z wielkà
przyjemnoÊcià napisaç o dobroci i bezinteresownej
pomocy kilku tysi´cy mieszkaƒców i goÊci naszego
miasta, którzy w niedziel´ 8 stycznia dumnie chodzili
z przyklejonymi serduszkami Orkiestry.
Od samego rana 80 wolontariuszy rozpocz´∏o
zbiórk´ pieni´dzy do specjalnie oznaczonych puszek,
oferujàc w zamian serduszka i uÊmiechy.
W sztabie Orkiestry, mieszczàcym si´ w Miejskim
Centrum Kultury przy ul. Mickiewicza od rana panowa∏
du˝y ruch i pod czujnym okiem przedstawicieli policji
komisja przelicza∏a pierwsze zebrane pieniàdze.
Dzi´ki Paƒstwa hojnoÊci uda∏o nam si´ pobiç kolejny rekord - zebraliÊmy 20.616 z∏otych, 2 dolary i
3,44 euro - zajmujàc I miejsce w ca∏ym powiecie aleksandrowskim!
O godz.17.00 wszyscy spotkaliÊmy si´ w parku
Zdrojowym, gdzie na scenie muszli koncertowej zaprezentowa∏y si´ zespo∏y muzyczne i wokalne. Wystàpi∏y m.in.: „AJKI” prowadzone przez Iwon´ Krzysztanowicz, „HIPPO” , „HITTO” i „Przyjació∏ki” pod
kierunkiem S∏awka Ma∏eckiego, zespo∏y m∏odzie˝owe
z ciechociƒskich szkó∏ i z Aleksandrowa Kuj.: „NO
NAME”, „Underdark”, „UNREAL”, „HORDA”, „Defekt”
oraz „Mistake”. Ogromnymi brawami powitano, bioràcego po raz pierwszy udzia∏ w naszej akcji Paw∏a
Sobot´, który rozgrzewa∏ publicznoÊç muzykà ze swojego „Weso∏ego akordeonu”.
ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI styczeƒ 2006
Z warszawskiego Sztabu WOÂP oraz od osób prywatnych otrzymaliÊmy gad˝ety przeznaczone na aukcj´.
Zosta∏y zlicytowane podczas imprezy w muszli koncertowej. W tym roku najwi´ksze emocje wzbudzi∏y
wyroby Piekarni POLKORN, której pracownicy wypiekli
prawie metrowej wielkoÊci „chlebowe zwierzaki” ˝ó∏wie, foki i jaszczurki. Nie mniejsze emocje towarzyszy∏y podczas licytacji oryginalnych okolicznoÊciowych
gad˝etów WOÂP: kubka, koszulki, krawatów i kalendarza, plakatów ciechociƒskiego klubu „ZDRÓJ” z autografami wszystkich zawodników czy tortów z cukierni
p. Jana Szulca i cukierni „Weronika”. W tym roku z
licytacji na konto WOÂP wp∏yn´∏o ogó∏em 1.480 z∏.
Przed godzinà dwudziestà do wszystkich obecnych
ze s∏owami serdecznoÊci i podzi´kowaniami zwróci∏
si´ Burmistrz Miasta Leszek Dzier˝ewicz, a chwil´
póêniej, zgodnie z orkiestrowà tradycjà, przy dêwi´ku
syren stra˝ackich, niebo nad Ciechocinkiem rozb∏ys∏o
milionem Êwiate∏ek. Pokaz ogni sztucznych przygotowany przez firmà „Cezar - Bis” z Inowroc∏awia wywo∏a∏
burz´ pe∏nych zachwytu okrzyków.
Mimo panujàcego ch∏odu atmosfera w Parku Zdrojowym by∏a bardzo goràca, tym bardziej, ˝e mo˝na
by∏o si´ ogrzaç przy p∏onàcym ognisku przygotowanym
przez spó∏k´ EKOCIECH.
Oprócz doznaƒ artystycznych na wszystkich czeka∏y równie˝ doznania smakowe. Po przepysznà wojskowà grochówk´ z 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo - Rehabilitacyjnego ustawi∏a si´ d∏uga kolejka
(do puszki wrzucono 831,46). Oblegane by∏y równie˝
stylowe stoiska przygotowane przez pomagajàcych
nam co roku pracowników i w∏aÊcicieli Piekarni POLKORN, którzy wypiekali wspania∏e faworki podczas
trwania ca∏ego Fina∏u ( wp∏yn´∏o 1.000z∏)
Szczególnym zaanga˝owaniem wykaza∏y si´ po raz
kolejny dzieci i pracownicy Przedszkola Nr 1 z ul. Wi-
10
dok, którzy za wykonane przez siebie prace plastyczne
zebrali 400 z∏ i uroczyÊcie przekazali ca∏à kwot´ na
rzecz WOÂP.
Nad bezpieczeƒstwem wolontariuszy i wszystkich
uczestników tegorocznego fina∏u czuwali przedstawiciele komisariatu policji i jednostki ratowniczo-gaÊniczej.
Ogromnà pomoc uzyskaliÊmy od Burmistrza Miasta Leszka Dzier˝ewicza i pracowników Urz´du Miejskiego - ka˝da nasza proÊba zosta∏a spe∏niona i widaç
by∏o wielkie zaanga˝owanie w organizacj´ naszej akcji.
Serdeczne dzi´ki!
Pan Burmistrz by∏ w tym roku równie˝ rekordzistà w zebranej kwocie pieni´dzy podczas zbiórki - zebra∏
a˝ 1.753,29 z∏. Gratulujemy!
Wspaniale wypad∏y równie˝ wyniki zbiórki przez
uczniów ciechociƒskich szkó∏, m.in.714,40 zebrane
przez Martyn´ Stasiulewicz, 498,41 zebrane przez
Angelik´ Domanowskà , czy 479,89 Darii Bolewickiej.
Kochani wolontariusze! Niewa˝ne, jakie kwoty
uda∏o Wam si´ zebraç! Wa˝ne jest zaanga˝owanie,
ch´ç pomocy, wytrwa∏oÊç i uÊmiech! ByliÊcie Êwietni!!!
Pragn´ równie˝ zaznaczyç , ˝e gdyby nie pomoc
„NowoÊci” , „Radia Brawo” i „Gazety Kujawskiej”,
których redaktorzy tak pi´knie i rzeczowo opisywali
i reklamowali naszà imprez´, udzia∏ a˝ tylu wspania∏ych
osób by∏by o wiele mniejszy. To równie˝ dzi´ki Wam
mo˝emy byç dumni z wydarzeƒ, jakie mia∏y miejsce
w niedziel´ 8 stycznia. Ten dzieƒ pozostanie na d∏ugo
w naszej pami´ci - w pami´ci organizatorów i wszystkich uczestników akcji, która po raz kolejny zjednoczy∏a
nasze spo∏eczeƒstwo.
WIELKIE, GORÑCE DZI¢KI !
Odpowiedzialna za dzia∏anie Sztabu
Joanna Zió∏kowska
100 LAT TPC
ZJAZD CIECHOCINIAN
I SYMPATYKÓW
CIECHOCINKA
Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka zaprasza
wszystkich rodowitych Ciechocinian i sympatyków
uzdrowiska na uroczystoÊci 100-lecia TPC, które
odb´dà si´ w dniach od 2 do 4 czerwca 2006 roku.
Poni˝ej przedstawiamy program uroczystoÊci
przedstawiony przez TPC.
1.06.2006
godz.16.00-21.00 Przyjmowanie goÊci - Biuro Zjazdu,
ul. Zdrojowa 2b (Biuro Promocji)
2.06.2006
godz.8.00-9.30 Przyjmowanie goÊci - Biuro Zjazdu,
ul. Zdrojowa 2b (Biuro Promocji)
godz.10.00 Uroczysty koncert z okazji 100-lecia TPC (Teatr Letni)
godz.13.30 Ods∏oni´cie tablicy pamiàtkowej TPC na deptaku
przy ¸azienkach
godz.14.00-18.00 Czas wolny, spotkania integracyjne
godz.18.00 Przeja˝d˝ka tramwajami konnymi
po Ciechocinku z przewodnikiem
godz.19.00 Piknik i ognisko na ranczu „Pod Olszynà”
3.06.2006
godz.10.00 Spotkanie uczestników z w∏adzami miasta (Teatr Letni)
godz.12.00-14.00 Zwiedzanie obiektów leczniczych na terenie miasta
godz.14.00-16.00 Czas wolny, spotkania integracyjne
godz.16.3-17.30 Zwiedzanie 22 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowego
godz.19.00 Koncert Zespo∏u Tanecznego (Muszla Koncertowa)
godz. 21.00 Bal Ciechocinian
4.06.2006
godz.10.00 Uroczysta Msza Âw. w intencji TPC i Ciechocinian
fot. Jakub Giza
CIECHOCINEK
☎ 054
283 22 22
TYLKO MY OFERUJEMY:
DOJAZD BEZP¸ATNY*
- 10 kurs - gratis* - wsiadasz, jedziesz i nie p∏acisz
- korzystne rabaty - co miesiàc atrakcyjne nagrody
* tylko w granicach administracyjnych miasta Ciechocinka
w w w. k u r o r t t a x i . r e p u b l i k a . p l
11
Zg∏oszenia uczestnictwa w Zjeêdzie mo˝na poprzez
przes∏anie wype∏nionego i podpisanego formularza zg∏oszeniowego. Zainteresowani mogà otrzymaç formularz drogà
pocztowà lub pobraç go w formie elektronicznej ze strony
internetowej www.ciechocinek.pl
Zg∏oszenia mo˝na przesy∏aç na adres:
- pocztà elektronicznà: [email protected]
- pocztà tradycyjnà: Towarzystwo Przyjació∏ Ciechocinka, ul. Mickiewicza 10, 87-720 Ciechocinek, z dopiskiem
„Zjazd”
Telefony kontaktowe 054 283 6138 lub 0 609 51 39 26
Koszty zwiàzane ze Zjazdem pokrywajà uczestnicy:
- do dnia 1 marca 2006 roku za uczestnictwo w Zjeêdzie
w wysokoÊci 100z∏
- do dnia 1 maja 2006 roku za udzia∏ w Balu w wysokoÊci
100z∏.
Wp∏at nale˝y dokonaç na konto: Towarzystwo Przyjació∏
Ciechocinka, PKO BP O/Ciechocinek na nr konta:
40 1020 5200 0000 4102 0002 1950 z dopiskiem „Zjazd”
i przes∏aç kopi´ dowodu wp∏aty na adres Towarzystwa.
Ju˝ za miesiàc przedstawimy kolejne uroczystoÊci zwiàzane
z obchodami 170lecia uzdrowiska oraz 100 rocznicy utworzenia Towarzystwa Przyjació∏ Ciechocinka.
Red.
ZDRÓJ CIECHOCI¡SKI styczeƒ 2006