spis treści

Transkrypt

spis treści
SPIS TREŚCI
ROZPRAWY ................................................................................................................ 10
Bogusław Śliwerski Źródła i główne przesłankiwychowania konserwatywnego w III RP 10
Jost Schieren Naukowość antropozofii............................................................................ 25
Bogusław Milerski Bildungsgerechtigkeit in evangelischer Perspektive .............................. 43
Wilhelm Schwendemann, Christian Markl Religionsunterricht und MenschenrechteDidaktische Überlegungen zur Menschenrechtsbildung ...................................................54
Mariusz Dembiński Rola edukacji (edukacjologii) w ograniczaniu negatywnego wpływu
nauki na kształctowanie osobowości i wyłanianie się podmiotowości ............................... 68
Marzenna Magda-Adamowicz Twórcze wychowanie w ujęciu systemowym .................... 99
Iwona Rudek „Wszyscy jestesmy „inni”…”rola wychowania moralnego w budowaniu
poprawnych relacji z osobami niepełnosprawnymi .........................................................113
STUDIA Z BADAŃ .................................................................................................125
Wilhelm Schwendemann Was glauben Jugendliche? Der Beitrag einer empirischen Studie
zur Rezeption von „Erlösung“ zur Kinder- und Jugendtheologie ...................................125
Ryszarda Cierzniewska Paradygmaty łączą czy dzielą pedagogów? ..............................143
Krzysztof Zajdel Świat wartości gimnazjalistów z małych miast ..................................162
Dominika Czajkowska-Ziobrowska Dziedziny wychowania warunkujące sukces życiowy
w społeczeństwie współczesnym w opinii studentów pedagogiki ......................................176
PRAKTYKA WYCHOWANIA .............................................................................192
Renata Nowakowska-Siuta Kilka uwag o problemach kształcenia nauczycieli w krajach
Unii Europejskiej i Polsce ...........................................................................................192
Dorota Danielik-Kowalska Glottodydaktyczne przesłanki podejścia komunikatywnego w
nauczaniu języków obcych ...........................................................................................199
Zofia Aleksandra Żuczkowska Od autorytaryzmu do pedagogiki humanistycznej-polskim
nauczycielom brakuje treningu umiejętności prowadzenia dialogu z dziećmi ...................206
RECENZJE ................................................................................................................219
Renata Nowakowska-Siuta - Jaroslav Veteška “Proměny školního vzdělávání v
biodromálním kontextu” .............................................................................................219
6
Renata Gardian-Miałkowska- Marta Godzwon „Call girl i video sex chat-praca dla
seksualnie wyzwolonych kobiet czy forma współczesnej prostytucji” ...............................222
Beata Badziukiewicz – Mathias von Gersdorff „Rewolucja seksualna zagraża dzieciom”
...................................................................................................................................230
SPRAWOZDANIA Z KONFERENCJI ..............................................................245
Bogusław Śliwerski Sprawozdanie z posiedzeń Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej
Akademii Nauk ........................................................................................................245
BIBLIOGRAFIA TEMATYCZNA Bogusław Sliwerski „Wychowanie” ...............260
AUTORZY .................................................................................................................264
7

Podobne dokumenty