Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu akcji

Transkrypt

Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu akcji
Dopuszczenie i warunkowe wprowadzenie do obrotu akcji serii K LPP SA
Raport bieżący nr: 37/2012
Data: 24.08.2012
Zarząd LPP SA informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2012 roku otrzymał informację o Uchwale nr 834/2012
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 23 sierpnia 2012 roku, zgodnie z którą
dopuszczonych do obrotu zostaje 51.459 (pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć)
akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki LPP SA o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda.
Postanowiono wprowadzić wspomniane 51.459 akcji serii K do obrotu giełdowego na rynku
podstawowym z dniem 28 sierpnia 2012 roku, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych SA w tym dniu rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLLPP0000011".
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Podpisy:
Piotr Dyka – Wiceprezes Zarządu
Jacek Kujawa - Wiceprezes Zarządu

Podobne dokumenty