odp. na pyt. Air Club - Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze

Transkrypt

odp. na pyt. Air Club - Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze
Warszawa, dnia 04.04.2016 r.
ZZP/ZP/72/270/16
WYKONAWCY
Dotyczy postępowania:
Wybór wykonawcy kompleksowej organizacji 2 (dwóch) jednodniowych warsztatów
dla przedstawicieli urzędów marszałkowskich w zakresie planowania inwestycyjnego w
ochronie zdrowia dla 60 (sześćdziesięciu) osób, w związku z realizacją projektu pn. „Mapy
potrzeb zdrowotnych - Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych”, współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - znak sprawy : ZZP-72/16
Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia informuje, iż do siedziby Zamawiającego
wpłynęły pisemne zapytania Wykonawców dotyczące wymogów SIWZ:
Pytanie Wykonawcy:
„W nawiązaniu do przedmiotowego postępowania oraz obowiązujących przepisów
dotyczących jednego z kryterium ocen Ofert tj. kryterium nr 2- "sstandard obiektu" tj.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie
obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie
(Dz. U. z dnia 10 lutego 2006 r. Nr 22, poz. 169) wraz z załącznikiem
WYMAGANIA CO DO WYPOSAŻENIA ORAZ ZAKRESU ŚWIADCZONYCH USŁUG, W
TYM USŁUG GASTRONOMICZNYCH, DLA HOTELI I MOTELI - proszę o
doprecyzowanie oceny wg jakich kryteriów zostanie dany obiekt lub hotel
zakwalifikowany
do
spełniającego
przykładowo
standard
3*,
4*,
5*.
OPZ - dopuszcza realizacje wydarzeń zarówno w obiekcie jak i hotelu. Zakres usług
realizowanych w ramach w/w zamówienia obejmuje jedynie sale konferencyjna oraz
gastronomie /przerwa kawowa i lunch/ (a także parking, szatnie, recepcje).
Zatem Wykonawca nie ma jasnych i precyzyjnych elementów oceny pozwalających na
zakwalifikowanie danego obiektu / hotelu/ do zakwalifikowania do konkretnego
standardu, a co za tym idzie postępowanie obarczone jest istotną wadą.
W załączeniu przekazuję treść w/w przepisów celem potwierdzenia poruszanych w
mailu kwestii.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Pragnę podkreślić, ze przedmiotem Umowy nie jest usługa zakwaterowania itp. a sala
konferencyjna (czyli jakie elementy Zamawiający będzie brał pod uwagę celem uznania
za spełnione konkretnego standardu - przy sali o standardzie 3*, 4*, 5*).”.
Odpowiedź Zamawiającego:
Przy ocenie obiektu będą brane pod uwagę kryteria wykazane w Załączniku 1 do ww.
Rozporządzenia, odnoszące się do standardów poza częścią pobytową (usługą
zakwaterowania), tj. np. wymaganie nr 1, 4, 6, 44.
Wobec powyższego zamawiający zawiadamia, iż przedłuża termin składania ofert oraz
obowiązkowy termin wniesienia wadium i wyznacza nowy termin składania ofert oraz
wniesienia wadium do dnia 7 kwietnia 2016 r. do godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 kwietnia 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie
Zamawiającego, tj. w Zakładzie Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia,
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, sala konferencyjna 113 ( I piętro ).
Ponadto zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w ww. zakresie.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty