Zarządzenie Nr 15

Komentarze

Transkrypt

Zarządzenie Nr 15
Zarzqdzenie Nr 15/2013
Sta rosty Powiatu Ropczycko - Sqdziszol-vskiego
z dnia 04 marca 2013 roku
c\i
sprawie ustalenia.:
Instrukcji kontroli finansowej, obiegu dokurnentbw oraz kontroli
dowodo~vksiegowych.
Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o sainor~adzie
pon-iatowym ( tekst jedtl. Dz. U. z 200 1 roku Nr 142 poz. 1592 z pciin. znl.), ustawy
z dnia 29 wrzeinia 1994 roku o rachunkowo6ci ( tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku poz.
389), ustawy z dnia 37 sierpnia 2009 roku o fina~~sach
publicz~lych (Dz. U.
z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z pozn. zm.) zarzqdzam. co nast~pu~je
:
Ustala sie dla Starostwa Powiatowego w Ropczycach:
lnstizlkc~je kontroli finansowej, obiegu doltulnentbw ksiqgo\vych oraz
kontroli dolvod6w ksiegowych stanowiqcq zakqcznik Nr 1 do niniejszego
zarzqdzenia.
'T'raci tnoc Zarzqdzenie Nr 2 1/20 12 Starosty Powiatu Ropczycko -- Sedziszowskiego
z dnia 20 Iiwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia " I ~ l ~ t l ~ l ikontroli
~.ji
Gnansowej.
obiegu dokument6w oraz kontroli do~vodbw1isic;gowych".
Zarzqclzenie wchodzi w kycie z dnieln podpisania z mocq obowiqzujqcq od 0 1.01.2013r.
Zatqcznik do Zarzqdzenia
Nr 1512013 z dnia 04 marca 2013 r.
Starosty Powiatu Ropcqcko Sqdziszowskiego w Ropczycach
INSTRUKCJA
kontroli finansowej, obiegu dokumentciw ksiqgowych oraz kontroli
dowod6w ksiqgowych
1. Niniejsza instrukcja zostaia opracowana na podstawic ustacvy z dnia 29 wrzehia
1994 roku o rachunkowoSci ( teks jednolity Dz. IJ. z 2013 roku, poz. 289) oraz
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznycl~ (Dz.U. z 2009
roku Nr 157 poz. 1340 z p6it.l. zm.).
2. Cel instrukc-ji
Celern instrukc-ji
jest :
- clokony\vanie wstqpne-j kontroli zgodnoici operacji gospodarczych i finansowych
z planern finansowym.
- zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzanie wstepllcj oceny
celowoSci zaciqgania zobowiqzan finansomych i dokony\vania wydatk61v~
- badarlie i por6n-nanie stanu faktycznego zc stanern \\lytnaganyln. pobierania
i
gromadzenia Srodkow publicznych, zaciqgania zohowiqzan finansowych
i
dokonytvania wydatkbklr- ze Srodk6w publicznych, udzielania zainowien
publiczrlych oraz zwrotu Srodkocv publicznych,
- udokutnento~vanieoperacji gospodarczych zgodnie ze stanenl faktycznym.
- ujednolicenie sposobu zaiatwiania spraw zwiqzanych z obs4ugq finansowoksiqgowq,
- Ivkasciwe sprawowanie kontroli nad przebiegiem oraz udokumentowauiern operacji
gospodarczych.
- okreslenie osob odpowiedzialnych za dyspozycje, zaiat\vianie oraz skutki
realizow anych operacji.
3.Rokiem obrotowym jest rok budketowy.
4.0krcseln spraivozdawczyn~jest n~iesiqc.
S.Spra\vozdawczoSC sporzqdzana jest w oparciu o odrebne przepisy.
6.Wpro~vadzasiq nastqpujqcc zasady sporzqdzania, ohiegu i kontroli doku~nentbw:
a! w~datliowanieSrodk6w buclzetowych i pozabudketowycll inoze nastapii tylko na
kreSlone zadania w zat\vierdz,onym planie dochod6\v i wydatkow,
bl zinianq u planie mogq by6 dokonywane tylko na podstawie przepisbw ustawy
z dnia 5 czenvca 1998 roku o sainorzqdzie powiato\vyin (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 roku Nr 142. poz. 1593 z pbzn. zm.), ustawy z dtlia 27 sierpnia 3009 roku
o firlansach publicznych (Dz. 1J. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z poin. zm.). oraz
na podstabvie upowa2nieIi zawartych w uch~valeRady Powiatu Ropczycko Sqdziszowskiego w sprawie buclketu Powiatu i uchlvaly Zarzqdu Powiatu ,
C/ Sekretar7 Powiatu przyjinie od pracownikb\v oiwiadczenia o przyjqciu przez nich
odpowiedzialnoSci nlaterialnej i przestszeganiu obowiqzujqcych zasad w tym
zakresie:
d l Sekretar~Powialu dostarczy Skarbnikowi Powiatu wykaz :
- w~or6\vpodpis6w osbb upowaknionych do podpisywania dokumentbw
i dowod6w ksiqgo~vychlydqcych p o d s t a y podejmowania decyzji gospodarczych
i finansowych.
- praco~nih-6wupon~a2nionychdo sprawdzania pod wzglqdetn tneq..torycznym
i formalno-racl~unko\~yn~
dowod6w ksic;go~vyclli iilnych dokuinent6w.
7. Zakres i rodzaj decyzji, do podejmowania kt6rych upowainieni sq poszczegcilni
praco~vnicywinien by6 okreslony w zakresach czynnogci tych pracownik6w.
O elventualnych z~nianachpersonalnych os6b odpowiedzialnych za podejmowanie
i wpkon~?\anie decyzji oraz o zmianact~ osob n~aterialnie odpowiedzialnych za
powierzone im mienie majqtkowe nalezy bezz.cvlocznie piseinnie powiadoiniC
Sliarbnika P o ~ i a t uoraz dokonaC aktualizac-ji zaluesbw czynnoici i oS\lriadc~ent ~ c h
praco1vnik6w.
1. Dokumenty ksiqgowe.
Do~vodern 1;siqgowym jest kakdy dow6d st\vierdzaj~c~ydokonanie operac.ji
gospodarcze.j.
Do1v6d ksiygowy stanowi podsta~vqzapisciw w ksiqgach rachunkowych
i powinien zawierad co naj~nnie.i:
a/ okreSlenie rodzaju dowodu,
b/ olcreSlenie stron ( nazwy, adresy ) dolionuj~cychoperac-ji gospodarczej,
C/opis operacji orazje-j \vartoSC, jezeli to inozliwe okreSlone s6wniez
w jednostkacll naturalnych.
d/ dat? dokonania op~sacji, a gdy dowhd zostal sporzqdzony z innq data, - takie datq
sporzadzenia dowodtr,
e/ podpis wystawcy dowodu oraz osoby, ktcirej wydano lul7 od ktorej przy-jeto skladniki
~nai
qtkowe,
t'!' stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujecia w ksiqgacll rachunkowych yrzez
wskazanie ~niesiqcaksiegowania oraz sposobu ujqcia dowodu
w ksiegach rachunko~vpch wraz z podpisern osoby odpowiedzialnej za te
~sk~ania.
gl numer identyfikacyjny do~vodu.
WartoSd wymienionych w ppkt. a i c moze by6 w dowodzie porninieta, jeieli
11. toltu przetwarzania w rachunkowoSci danych wyrakonych w jednostkach naturalnych
~lastepu~je
ich wycena, potwierdzona stosownym wydi-ukiem.
W sytuacjacli gospodarczo uzasadnionych za dow6d ksiegowy inozna uznaC dokument,
w ktOrym okre5lony zostal cel dokonania [email protected] jednostkq.
Kryteria klasyfikacji dowod6w ksiqgo1\7ych :
li' ze wzglqdu na jednostkq wystawiajqcq ( ~niejscepowstania ) oraz przeznaczenia
dokuinentti (odbiorcq dokumentu ) ,dowody ksiegowe dzieli sie na :
a/zewnetrzne obce - otrzyinane od kontralleiltow,
b/ wewnqtrzne bvlasne - przekazywane w otyginale kontrahentom.
C/wervnqtrzne - clotyczqce operacji 1vewn9trzjednostki,
2; podsta~vi)zapis6w moga by6 takze sporzqdzone przez jednostke dowody ksiegowe :
sli' zbiorcze - slukqce do dolionania lgcznych zapis6w zbioru dowod6w irodlo~vycll,
kt6re muszq by6 w dowodzie zbiorczym po-jedynczo wymienione,
b/ korygujqce poprzednie zapisy,
cl zastepcze - wpstawione do czasu otrzylnania zewnqtrznego obcego dowoctu
zrBd+owego.
d/ rozliczeniowe - ujmujqce ju2 dokonane zapisy wedlug nowych kryteri6w
Iclasyfil;~~.jacych.
Dowody ksiegowe sq wystawia~le w takiej iloici. aby po jedilyn~ egzemplarzu
otrzyinaly :
- ksiqgowo56.
- odbiorca i dostawca.
I)o\vody wystawia siq w sposob staranny, czytelny i t n ~ ~ aoraz
l y zgodny
z rzecz>?-vistymprzebiegiem operacji gospodarczej, ktora clokumenttije siq.
?'reid dowodu nie ~ n o i byc
e wycierana. zamazqwana lub usuwana innyrni Srodkami.
B.lqdy w dowodach irbdlowych zewnqtrznych obcych i wlasnych mo2na korygowak
przez wyslanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierqiacego sprostowanie
uzasadnieniem.
wraz ze stoso~+xyn~
Bled?; w docvodach wewnqtrznych rnozna popra.rvid przez skreSlenie bkydnej treSci lub
kwoty z utrzymanieni czytelnosci skreSlonycli wyra2ef1 lub liczb, wpisanie treSci
popracvnqi i daty poprawki oraz zlokenie podpisu osoby do tego upowaznionej.
Takie poprawki ~najqzastosowanie do dowodciw wlasnych, dla ktciiych nie zostal
ustalony zakaz dokonywania poprawek ( kwitariusz przychodo~vy,czeki ).
3. Kontrola dokumenthw.
Wszelkie dowody ksiqgowe stanowiqce podstawe zapiso\v ksiegowych sq poddawane
kontroli. Ma ona na celu ustalenie pracvidlowoici ich danych, celowoici gospodarczej
i zgodtloSci z przepisami.
Kontrola mery-toryczna polega na ustaleniu pra\vidlowoSci wszystkich elemento\?:
dokumentu, a w szczeg6lnoSci na zbadaniu zgodnoSci z umowa lub zleceniem,
legalnoici, celo\voSci gospodarczej.
Polladto na dowodach dotyczgcycll wy konywania ushrg naleiy stwierdzic. i e usluga
zostafa wykonana i odebrana zgodnie ze zleceniem lub zatqczyC protok61 odbioru rob6t.
Przy wykonywanych robotach inwestycyjljnych i re~nontowych op~-bcz wyzej
~vymienioncgostwierdzenia dowody podpisuje inspektor nadzoru.
Przy zakupie materiak6w. przedmiotciw nietr~valych (wyposaenia) oraz Srodkow
tnvalyc1-1nale2y stwierdzic fakty ich przyjecia.
Do faktur za wykonanie ushrgi nalezy dokqczyk rozliczenia rnaterial61.v ~vlasnychlub
obcych.
Dokonanie kontroli powinno by6 stwierdzone na dowodzie poprzez podpisanie
,,sprawdzono pod wzglqdenl merytorycznyln dnia ........podpis .......".
Kontrola formalno-racl~unkowapolega na zbadaniu dowodciw czy sq kompletne, czy
zawierajq wszystkie tvyrnagane podpisy, klauzule, potwierdzenia i zaiqczniki, czy
\vszystkie dzialania arytmetyczne sq wykonane pra~~idtowo.
Fakt dokonania kontroli fonnalno-rachunkowej pracownik potwierdza na docvodzie
poprzez umieszczenie klauzuli z podpisem ,,spra\vdzono pod wzgleden~ formalno..
rachunkowym dnia .........podpis ...........
Sprawdzo~le dokumenty pod wzglede~n nlerytorycznym i formalno-rachunkowym
stanowi? postawe do zatwierdzenia do wyplaty przez Skarbnika
i Staroste. Mlicestaroste lub Sekretarza Powiatu .
Podpisy umieszczajq pod klauzulg :
.,Zat\vierdzono na sum9 A ................. gr ..........slownie...............do wypkaty z sum
budzetowych-pozabud~etocvych. Srodkow
spec-ialilych...........................................
czeSi.......dzial.. .....rozdziai.. ...........5 ............................
Ropczyce dnia.... 20 1.....r. podpisy - Giowny I<siqgowy.....Kierownik Jednostki ...........
lTykazos6b dokonujqcych kontroli dokunient6w stano~vizalacmik do pkt 3 niniejszei
. .
Instn~kcji.
7*
4. Przyjnlowanie dokument6w.
Douody ksiqgonle zewnytrztle przyjmowane sq przez odpowiednich pracownik6w
celein opisania i sprawdzenia pod .cvzglqdem merytorycznym.
Dowody tc nale8y niez\v$ocznie przekazak do Wydzialu Finansowego do dalsze-i ich
realizacji.
Pracownicy. kt6rir.y nie dostarczq faktur i dokuinent6w IY terminie w celu dokonania
zaplaty bedq yonosiC materialna odpowiedzialnoSC za wynikte z tego tytuh odsetki.
'I'erminy regulowania nale21loSci sq olueilone na doku~nentach(fakturach), kczglednie
okrcilone w odpowiednich przepisach.
1. Pomieszczenia kasy, ochrona i transport warto5ci pienieinych.
1 .Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania ~vartoicipienieknych powinno byd
odpowiednio wydzielone i zabezpieczone. Wszystkie ohla pornieszczenia kasy
powinnv. bvC
. zabezpieczone foliq przeciw\:"ran~aniowq.Drzcvi wejSciowe do kasy
~vinnybgd specjalnej konstrukcji, z blokadarni boczi~ymiluib wzmocnione blachq i
zaopatrzone w co najnltlie-i dwa zan~ki.
2.W pomieszczeniu kasy yowinno znajdowat sic; okienko, przez lit6re kasjer dokonuje
wypfaty. Powinno by6 talc zainstalowane. aby unien~ozliwialowejScie jaltie.jkolwiek
osoby do wnqtrza kasy.
3.W pornieszczeniu kasy powinno byc zai~lstalowatleurzqdzenie alarmowe. Ponadto
powinno ono by6 wyposaione w szafe stalo~vqdo przechowywania 1vartoSci
pieniqinych.
4.WartoSci pieniqzne nluszq by6 przechowywane w tvaru~lkachzapewniajqcych
nalezyta ochronq przed zniszczeniem, utratq lub zagarniqciem.
5 . WartoSci pieni~knepowinny by6 przechowywane w kasecie stalowej zamykanej w
szafis stalowej.
6.Transyort ~vartoicipienieknych winien odbywat siq sanlochodeln w obecnoSci
dodatkowego pracownika urzqdu.
7.W samochodach przewoiacych wartoSci pieniq8ne tlie inogq byc r6wnoczeSnie
transportowane inne ladunki oraz nie ~noggbyC .cv nich przewokone osoby postronne,
nie uczestniczqce w tyin transporcie.
2. Rozliczeilie pieniezne w formie got6wkowej.
Rozliczenie pieniekne w formie gotdwkowej odbywa siq poprzez wyphty gotowki,
wrqczenie czeku goti>\vkowegobadi przekazania gothwki przekaze~npocztowyn~.
W p l p y got6wki do kasy sq udokurnentowane kwitariuszami przychodowymi K-103
do dnia 3 1.03.20 13 r, a od 01.04.2013 r. w systemie obslugi kasy kwite~n
przychodowym KP.
Pokwitowanie wylaty z 1;witariusza przychodo\vego wystawia sie ~v trzech
egzenlplarzach, z kt61ych oryginat cvrecza sie jako dowcid wplaty dla wplacajqcego,
kopiq przekazuje sig wraz z raportern do ksiegowoSci, druga kopia zostaje w grzbiecie
k\vitariusza, naton~iastod 0 1.04.2013 kwit I<P w progra~niekasowyn~drukuje w dwcich
egzemplarzach - dla ~placa~jqcego
i drugi egzemylarz do ksi~gowosciwraz z raportern
kasowym. Pokwlitowanie wystawia kasjer lub upowai,niony pracownik. powinno ono
zawieraC nastepujqce infomacje: imie i nazwisko 0ra.z adres ~placa~iacego,
date wplaty,
tytul wplaty. k~votec.yframi i slo\v~lieoraz podpis sporzqdza-jacego pok~vitowanie.Na
dow6d przyjqcia got6wki kas-ier ulnieszcza podpis.
Czeki gotowko\ve powinny byC wystawione przez pracowrlika ksiegowoici
w jedi~ym egzelnplarzu i podpisane przez osoby upowazrlione odpowiednimi
peinon~ocnict\varniztoi;onymi w banku. Czeki gotowkowe podlegajq wpisalliu do ksiegi
dn1k6w 5cisdego zarachowania prowadzonej przez pracownilia odpowiedzialnego za
gospodarke tymi drukami. Osoba otrzymujqca czek kwituie odbi6r czeku w grzbiecie
ksi~rieczki czekowej. 1;sic;dze dnlko\v Scislego zarachowania oraz na faliturach
(rachunkach).
Wypiata gotowki z kasy nastepuje na podstawie zatwierdzonych irodtowych
dol.;u~nentciwkasowych uzasadniajacych wyplatq.
- rachuniti oraz faktury zakupu materiatow i uslug,
- z~vrotykosztciw podrow, diet. itp.,
- listy piac.
- wnioski o wyp,laty zaliczek.,
- decyz-je.
- listp wyp'rat zapomog,
- pozostale listy wvptat (dofinansowanie do zadan
PFRON) .
- .
z zakresu Swiadczen z f-szu
Po otrzyruaniu dowodO~vkasowych do realizacji kasjer zobowiqzai~yjest sprawdzii. czy
dowody odpowiadajq warunkoln rliniejszej Instrukcji.
Do\vody nie zatwierdzone do wyplaty przez osoby upowainione nie inogq bye przyiete
przez kas-jera do realizacji.
Kas-jer odpowiada inaterialnie za wyplaty odpowiednio llie udol;~~mentowane.
Przy ~vypiacie got6wki osoboln niezna~lym kasjer ma obowiqzek ;iqdai okazania
do~voduosobistego lub innego dowodu stwierdzaiacego tozsamoSC i dane wpisaC na
dowudzie kasowyln.
Osoba odbierttjqca gotowkq lub czek pohvierdza odbior nalei.:noSci poprzez wypelnienie
i podpisanie na dowodzie :Kwotq zl ..........slownie zl ......... otrzymale~n goto~vkq,
czekie~nNr...........dnia.......podpis odbierajgcego........ Odbi6r got6wlii potiviesdza sic piorem lub dh~gopisen~.
Wszystbie dowody kasowe dotyczqce wplat i wryplat gotowl<owych dokonanycl~
\v danynl dniu liastjer uj~nu.jew kolej~loiciicll realizaqii \v raporc,ie kasowym (for~nularz
kaso~vyRK).
3
i wyplat. \v dany~ndniu i \vyprowacIzeniu zgodnogci gotbwti
Po zakoilczeniu
z saldeln ka~jerpodpisuje raport i przekazuje go w dniu nastqpnyin do sprawdzenia
przez pracownikn ksiegowoSci budzetowej .
Rozch6d got6wki z kasy nieudokumentowauy potwicrdzeniem odbioru nie jest brwy
pod uwagq przy ustalaniu gotowki w liasie. Sumy takie stanowiq niedobbr kasowy
i obciaka-iq kasjera. Gotbwka w kasie nieudokuinentowana kasowymi dowodami
przychodu trattowana jest jako nadwyzka.
Kas-jerprowadzi dzienne raporty liasowe odrebnie dla:
- doohod6w budketowych - niepodatkowych.
- dochociciw budi:etu pafistwa zwiqzanych z realizacjq zadan zleconych jst.
- dochod6w z tytuh oplat komunikacyjnych i geodezyjnych.
- wydatkbw budzetowych,
- wydatkow inwestycyjizych.
- dochodbw i wydat1;6~ funduszbw celowych,
- sum depozytowych.
Odprowadzenie ~ o t b w kdo
i banku nastepuje w dniu zainkaso~+iania,
wzglqdnie
w dniu nastqpnym na podsta~viebankowego DOWODU WPLATY. ktory wystawia
kas-jer w trzech egzemplarzach, a po dokonaniu wplaty ujmuje
\\r raporcie kasowym. Jezeli wysokoik
gotowki w kasie nie przeluacza 20.000 zl:
odprowadzenie do banltu moie nastapik raz na tydzien.
Skarbnik Powiatu ma obowiqzek przeprowadzit kontrole kasy jeden raz
w miesiqcu, a fakt przeprowadzenia kontroli uwidocznik podpisem na kopii raporfu.
Ustala sie w Referacie Komunikacji w Sedziszowie pobieranie gotowki za
tahlice re.jestracyyjne,prawa jazdy i inne dokumenty rej estracyjne przez pracownikhw
referatu. kt6rym powierzono powyzsze zadanie zaluesern czynnoici.
K- I. 03.
Wptyw got6wki udoltutnentowany jest kwitariuszami ~->rzychodowymi
Pokwitowanie wplaty z kwitariusza przychodowego wystawia siq w trzech
egzemplarzach z ktcirych oryginal wrqcza siq jako dowbd wplaty dla wptacajqcego,
kopie przekazu.je sie wraz z raportein do ksiqgo\voSci, druga kopia zostaje
w grzbiecie kwitariusza.
Od dnia 18.04.2013 r wprowadzono obshgq kasy w programie kaso~vyln,w
ktbrym drultuje sie wszystkie dokuinenty \vplat KP i wyplat gotbwki KW i
odprowadzenia got6wki do banku w dwbch egzemplarzach, z ktbrych jeden
otrzynluje \vplacajqcy a d n ~ g iprzekazywany jest wraz z raporteln kasowym do
ksiqgowc>ici.
Pokwitowanie wystawia pracownik, kt6ry realizuje powyisze zadanie. Zawiera
ono nastqpujace informac-je:
- imie i nazwisko oraz adres wplacqjqcego,
- date ivp.laty, tytul wplaty,
- kwott; cyframi i siownie.
- podpis sporzqdzajqcego pokwitowanie.
Na dowod przyjecia gotciwki pracownik umieszcza podyis.
Pracownik przyjm~l-jqcywpfaty sporzgdza raporty kasowe z dochod6\~ z tytulu
optat komunikacyjnych. Odprowadzenie gothwki do banlzu na konto Powiatu
nastqpuje co drugi dzien (o ile nie zostanie przekroczona T\-ysokoSC pogotowia
kaso~vego)na podstacvie bankowego dowodu wplaty, kt61.4. odpocviedzialny yracocvnik
sporzqdza n; dw6ch egzen~plarzach,a po dokonaniu wplaty ujmuje w raporcie
kasov ym.
Raporty kasowe dostarcza odpowiedzialny pracocvnik do Wydziah Finansowego
Starost\va Powiatowego w ostatnim dniu pracy kazdego tygodnia. Ustala sie wielkoS6
~>rzechow\r\\-anych\vartoSci pieniqi~ychu7 Za~niejscowyn~
Referacie Koinunikacji
IY Sqdziszo\vie w yomieszczeniu sluzc?cyn~do jej przechow~vaniaw \vysokoSci
10.000 zl (dziesiqt tysiycy zlotych).
3. Dokumentacja obrotu gotowkowego
Rachunki kosztciw podrozy.
Polecenie \vy.jazdu sluzbowego wystawia pracownik do tego upowakniony na podstawie
dyspozyc.ji osoby zlecajqcej wyjazd.
Na wniosek delegowat~egopraco\vnika przyznaje siq zaliczke na niezbqdne koszty
podrciky.
Polecenie ~vy-iazdu sluzbowego polega na pohvierdzeniu pobytu i e~ventualnych
adnotacjach o korzystaniu z wyzjwienia i noclegbw.
Adnotac-je stwierdzajqce pobyt winny byd zaopatrzone pieczeciq. data i podpisane lub
za~vai-tena stosownyin ~Swiadczeniu.
F'olecenie wyjazdu slukbowego stanowi jednocz,eSnie udokumentowanie poiliesionych
liosztow podr6iy. kt6re wypelnia delegowany pracownili.
Rozlicze~liekosztciw podr6zy przez pracownika jest dokonywane w termiilie 14 dni od
dnia zakonczenia podrciiy.
Do rozliczenia kosztbw podr6ky pracownik zaiqcza dokumenty (rachunki)
potwierdza.jace poszczeg6lne wydatlii; nie dotyczy to diet oraz \vydatkcjw objqtych
rycza+tami.
Jezeli uzyskanie doku~nentu(rachunku) nie byfo mozliwe, pracownik sklada pisemne
~Swiadczenieo dokonanyin wydatku i przyczynach braku jego udokuinentowania.
Rachunki kosztciw podr6zy ivraz z zalqcznikami po uprzednim sprawdzeniu
i zativiordzcniu naleriy skladaC w kasie Starostwa.
Wynagrodzenia i swiadczenia z ubezpieczenia
s p o l e c z n e g o (udokumentowanie i vvyplaty).
Do dokun1ent61~okreilajacych wysokoSd wynagrodzenia pracownika naleza:
- ulnowa o pracq,
- decyzje o zn~ianiewysokosci tvynagrodzenia,
- zawiadon~ienieo udzieleniu urlopu bezpiatnego,
- wykazy ewentualnych premii, nagrbd,
- iilne inforn~acjena piilnie majqce wplyw na wyliczenie wysokosci wynagrodzenia.
Dokun~entyte nalezy przekazywaC do ksiqgowoici w przeddzie6 sporzqdzania list plac
na dany n~iesiqc,to jest do 2 0 - 9 kaAdego miesiaca.
W oparciu o wyi;ej wymienione dokumenty ustala siq n~iesiq~zrle
wynagrodzenie za
pracq, nanoszqc dane na kartoteki wynagrodzen oraz dokonujqc obliczenia piac na
komputerze.
Listy plac sporzqdza siq w formie wydruk6w szczegolotvych dla ltazdego pracownika
oraz zbiorczo dla poszczeg6lnych grup pracowniczych.
Do wypiaty Swiadczefi z ubezpieczenia spolecznego mrymagane sa dokumenty
okreSlone odrqhnylni przepisa~ni\?I tyln zakresie.
W listach ylac ksiqgowoii: dokonuje potrqceri dobrowolnych Swiadczen
(np. ubezpieczenie PZU. kasy zapolnogowe itp.) oraz naleznego podatliu dochodowego
od os6b f i ~ y c z n y ~jak
h , tez ewentualnych zajeC sedowych
i ko~norniczych.
Listy plac sporzadzajq pracownicy wydziaku i~nailsowegow progra~nie kadrowoplaco~vyrnfirmy .,Softres".
Wyplata wynagrodzen pracowniko~n dokonywana jest w terlninie do 26 drlia
kazdego miesiqca.
Pracownicy wydzialu fillansowego dokonujq .~llszelkick rozliczei? zwi9zanych ze
sporzqdzeniem listy plac, to jest:
- rozliczenie podatltu z Urzqde~nSkarbowym.
- rozliczenie z ZUS \Y sprawie wyplaty zasilkow oraz rozliczen skladek.
- rozliczenie z PZU.
- rozliczenie z Powiatowytn lJrzqdeln Pracy - w sprawie refundacji porliesionych
koszt6w zwigzat~y~h
z zatrudnieniem os6b w ratnach robot publicznych oraz prac
inten~ency~jnych.
Wszelkie wyplaty racl1unlt6w za towary i ushgi, listy plac itp. winnp by6
cv pelni udokumentowaue i spra\vdzone przez odpowiednicll pracowt1ik6w,
a takze zatwierdzone do wyplaty zgodnie z pkt. 3 ninie-jszej Instrukcji.
Wyplaty z zakiadowego funduszu Swiadczen soc-jalnych oraz finansowanie dziaialnoici
socjalnej dokonuje siq zgodnie z regulatninern okreSlajacym zasady gospodarowania
irodkami tego funduszu.
4. Dokumentacja oraz zasady i formy rozliczen bezgotbwkowych.
Zam6cvienia na dostawy, wykonanie ushg i rob6t budocvlanych dokonuje siq zgodnie z
ustawq - Prawo zan16wien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jedn. Dz.
U. z 201 0 roku Nr 1 13 poz. 759 z pciin. zm.).
Faktury, racl~unki.
Podstawowyrni dokutnentarni wza.jeinnych rozliczeli po~niedzykontrahentarni
z tytuhl zekupu, dostawp lub uslugi jest fakture, wzglqdnie rachunek wystawiony przez
dostawce.
Znaczna czySL. transakcji poiniedzy kontrahentalni dokonywana jest w ralnach operacji
bezgot6\vltowych za poSrednictwem banku przy poinocy polecenia przele~vu.
Faktura jest dokunietltem ksiegowym i powinna zawierad:
- rlazwe i adres jednostki wysta~viajqcc-j,
- date wpstawienia i numer kale-jny.
- nazwe i adres odbiorcy,
- sposob zaplaty,
- numer i. d a t ~zambwienia, umo~vy,
- wykaz iloici, rod.zaij6w i cen zafakturowanych towarbw, materiafhw i ushg,
- sum9 brutto:
- kwoty potracen z okreSleniem tytulow (upusty, zaliczki, wydatki zwrotne, przedplaty,
potracenia podatl;o\ve, naliczenia VAT),
- sunlq nalei,nosci,
- k\vot.q naleznoSci wpisanq slownie,
- pieczed i podpis wystawcy,
- potwierdzenie zaplaty got6wkowej.
- termin zapla-ty, nazwe banku i symbole rachunku bankowego wystawcy,
- podpisy pracoivnikow wysta~viajqcych,syorzqdz~jqcychi akceptujqcych fakturq,
- powotanie na cenniki i syinbole indeks6w.
- okreslenie podstawy praivnej zastosowanej ceny, rabatow, kosztow podatkowych:
- date i potwierdzenie przyjqcia faktury przez adresata.
Spra~vdzonefalctury realizije wydziat finansowy.
Stosujqc komputerowe oprogralnowanie ..e-Firma PBS" za po6rednictwem Centrum
Uslug Intemeto~vj~ch
Poctkarpackiego Banku Sp6ldzielczego pracownik ksiqgowoSci
wystawia przelew, ktbry yo zahvierdzeniu przez osoby upowaknione przesyla w formie
eleltronicznej do banliu.
Do wystawiania przelewow oraz obslugi bankowego oprogra~nowania ,,e-Firma PBS"
yosiada..? upowainienie nastepujljcy pracownicy: Wieslawa Dziak, Ewa Matyselc
Urszula Pieta. natomiast do zatwierdzania przelewbw : Starosta Powiatu - Stanislaiv
Z.ieminski, Wicestarosta - Dorota Strzyz. Czlonek Zarzqdu - Jerzy Lyszczak. Sekretarz
Powiatu - Elzbieta Wojtasik. Skarbnik - Jacek Worowski, Inspektor - Marianna R6g,
Inspektor - Ewa Matysek i Inspektor - Urszula Piqta.
W przypadku awarii oprogralnowania bankowego przelewy sq wystawiane recznie w
dw6ch eg~~e~nplarzach
1 elixir /, kt6re po podpisaniu przez osoby upowainione sk.lada
si? 'CV banku.
W przypadku zloienia jednorazowo wiecej nik trzech przele\vow naleky sporzadzii
zbiorcze zestawienie przelewo~v.
Po zrealizc)waniu przelew6w Powiat otrzymuje z banku wyciqg bankowy ktory jest
wydn~kiemkomputerowyn~.
Otrzymane wyciagi z rachunli6w bankowycl~winny by6 sprawdzone przez pracownika
kom6rki finansowo-ksiqgowej .
W przypadkii stwierdzenia niezgodnoici naleky pisernnie je uzgodniC
z oddziatem banku finansujqcego Powiat.
lnwestyqie sq to naklady gospodarcze majqce na celu stworzeilie lub powiekszenie
istniejacych o h i e k t 6 ~majatku tiwai-ego.
Wszystkie naktady inwcstycyjne udokumentowane sq dowodaini obcyini
i wlasnyini , to jest :
- fakturami i protokoiarni przekazania clokuinentacji,
- faliturami za wykonane roboty.
- protokotami stanu rob6t.
- kosztorysami powyl<onawczyini.
- protokotami koncowego odbioru robbt,
- zesta\vieniaini powierzonych i wbudo~vanychmaterialow oraz ich rozliczenie.
Wystawiane faktury
(rachunki) za wykonane roboty inwestycyjne podlegaja
sprawdzeniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.
Zakonczona inwestycja podlega rozliczeniu pod wzgledem materialowyin
i iinansowynl. Kozliczenie inalerialowe winno by6 sprawdzone przez inspektora
nadzoru.
Rozliczona inwcstyc-ia podlega przekazaniu protokolen~ przckazania Srodka
tr~valego.
2. ~ r o d k trwale.
i
Do SrodkBw trivaiych zalicza siq srodki okreSlone w art. 3 ust. 1 pkt. I S ustawy
o rachunliowoSci oraz gn~nty,drogi powiatowe i Srodki tnvale stanowiqce wlasnoSC
Skarbu Yalistwa lub Starostwa IV stosumku do lit6rych ivykonuje sie upra~vnienia
wlaScicielskie.
U s t a w z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowyin od os6b prawnych w art. 16
dokladnie okreSla wartoii poczqtko\vq Srodk6w t~wakych
oraz wartoSci
niematerialnych i prawnych.
Obrbt Srodkami trwalymi polega na udokumentowaniu ~lastqpujqcymidowodan~i:
- przyjecia Srodka tnvatego OT,
- przekazania Srodka trwalego PT.
- zmiana miejsca u.iytlio\vania Srodka tnvalego MT,
- lik\vidacja Srodka tnvalego L.N.
~ r o d k i t ~ ~ m lpodlegajq
e
oznaczeniu bv sposbb tnvah, odpowiedniin nunlerem
inwentarzo\vym, a nadany numer pozostaje bez zn~ianprzez caty okres uzytkowania,
skasowany nunler in~ventarzowynie moze by6 \~ykorzystanydo oznaczenia innego
Srodka tnvatego.
Szczegcitowq ewidencjc; Srodk61v trwaly ch wedlug klasy fikacji rodzajo\vej prowadzi siq
\v ksiedze Srodkbw tnvatych (K-207) i tart dla poszczeg6lnych Srodk6;~. a w roku
biekqcym przechodzi sie do prowadzenia ewidencji w progralnie koinputerowy~n
,.ewidenc.ja Srodkbw tnvalych i przednliotciw w uzytltowaniu" Firnly Softres.
3. ZASADY WYSTAWIANIA, OBIEGU I EWIDENCJI
DOKUMENTOW DOTYCZ~CYCHGOSPODARKI
POZOSTALYMI SRODKAMI TRWALYMI.
Do pozostalych Srodkciw tnvalych (wyposazenia) zalicza sie Srodki t r ~ ~ ~oa lwartoici
e
nie przekraczajqcej wielkoici ustalonej kt. przepisach o podatku dochodowym od os6h
prawnych, dla kt6rych odpisy amortyzacyjne sq uznawane za koszt uzyskania
przychodu w 1 OO?4 ich wartoici w rniesiqcu oddania do uz,ytkowania.
Pozostale Srodki tnvale (wyposa2enie) podlegajq oznaczeni~l w spos6b tnvaly
odpowiedlli~nnulnerem itlwentarzowym.
Pracownik odpowiedzialny w tnoinencie przyjqcia Srodka tnvalego ustala i utrwala
\v spos6b .trwaly numer
inwerltarzowy tego przed~niotu i przekazuje go do
bezposredniego u2ytkowania.
Systematycznq ewidencje pozostalych Srodktj\v tnvalych prowadzi pracownik wydziahi
ksiqgowoSci w ksiegacl~ it~wentarzowy~h(Starostwo. wydzialy zamie.jscowe
IV Sqdziszowie,
OSrodek Dokurnentac~ii Geodezyjne-i, Wydzial Dr69. drogi
powiato\ve, programy wsp6lfinansowania uni,jnego i Funduszu PFRON, obiekty
skon~unalizo\vane).
Odpowiednie przychody pozostalych Srodkbw tnvalych ewidenc-jonu-jesiq w ksiegach
inwentarzowych na podstabvie faktur uprzedilio zaksiegowanycl~ w ewidencji
syntetycznej.
W roku bie2qcyrn ~vprowadzasiq ewidencjq wyposaienia \?I programie kon~puterowyrn
..ewidencji Srodk6tv trwalych i przedn1iot6w w uiytkowar~iu"Firmy Softres.
srodki tnvale
zniszczone, zepsute i nie nadajqce siq do uiytku podlegajq
zlikwidowanitr przez k o m i s j ~likwidacy-jnq.
Za numeraqjq sprzqtu odpocviedzialny jest pracownik prowadzacy sprawy Gnansowe
zgodrlic z zakreseln czynnoici.
Szczeg6lowe zasady przeprowadzania inwentaryzac-ji okreila instnlkcja clotyczqca
zasad przeprowadzania i rozliczania in\veatarj7zac~ji zatwierdzona odrqbnyrn
zarz?dzeniem Starosty Powiatu.
OdpowiedzialnoSC nlaterialna za pozostale Srodki t ~ ~ v aznajdujqce
le
sie
IY pomieszczeniacl~ przypisuje siq osobom - pracownikom pracujqcym w danytn
pomieszczeniu. 0 kakde-i z~nianie~nie-jscauzytkowa~liasprzqtu Kierownik referatu
organizacvjnego
-lub osoba przez niego upowazniona. zobo~visjzanyjest powiadomiC
piselnnie pracownika odpowieclzialnego za prowadzenie ksiqg inwentarzowych
szczegb#owych.
Do kazdego posiactanego numeru telefbnu w Starostwie naleky prowadzii szczegcilowq
ewidencjq rozrn6w telefonicznych miejscowy ch i zan~iejscowych.
Odpowiedzialny pracownik winien w okresacl~miesiqcznyc.h dokony~vaCsprawdzerzia
ewidencji rozm6w i biling6w z raclzunltaini za rozmowy telefoniczne.
Po dokonaiziu sprawdzenia. pracownik ten powinien przedkoiyd Sltarbnikowi wykaz
rozm6w p~ywatnychcelem obciaienia tych osob za przeprowadzone rozmowy.
Gospodarka ksiegozbiorem
Icsiqgi i czasopisma fachowe rliezbqdne do biezgcej dzialalnoSci sq przeclzowq.cvane
w podrecznych ksiqgozbiorach Starostwa.
Wydawnictwa maiqce charakter instnikcji - przepis6w sq wydclwane pracowrzikorn do
celo\v slu2boti ych i nie sq ujrnowane w ewidenc-jii1oiciowe.j.
Odziez ochrol~na
Ilnienne karty wyposakenia osobistego z obliczelziem przys.lugujqcej i wydawanej
odzieky, obuwia i sprzetu ochrony osobistqi zgodnie z przyslugujqcyn~inormanzi oraz
czasookresern ukytkowania prowadzq pracownicy odpowiedzialni w tyrn zakresie.
v. GOSPODARKA
MATERIALOWA, EWIDENCJA DOKUMENTOW
OBKOTU MATERIALOWEGO.
WlaSci'ivymi dokun~entarniprzychodu i rozchodu obrotu matcriaiowego sa dokumenty
sporzqclzone prawi dlotvo, spracvdzone pod wzglqdem tnerytory cznyln i formalnorachunkowym przez upowaknione do tego osoby .
Dokunzenly te yowinny zawierac:
- date i mie-jsce przychodtr lub rozchodu,
- okreSlenie nazwy symbolu,
- ukreslenie dostawcy lub odbiorcy.
- podpisy oscib wystawia.j+cych dokumenty,
- pohvierdzenie oclbioru.
Ewidencje materia16w pro~vadzisic; :
- ilosciow~dla poszczegdlnych materialow przez odpowiedzialnych pracownik6w.
- iloSciowo-wartoSCio\vqdla poszczeg6lnych n~aterialowprzez liorn6rkq ksiqgowoSci.
E\videncja iloSciowo-wartoiciowa oraz ewidencja iloSciowa podlega uzgodnieniu raz na
kwartat.
Ewiclencje tnaterialow biurowych prowadzi sie wyl~cznie iloSciowo przez
odpowiedzialnego prac,ownika.
Zakup wszystkich materiatow biuro~vyclzksieguje sie bezpoirednio w koszty. W koncu
roku odpowiedzialny pracownik zestawia iloSciowo (sporzqdza wykaz zbiorczy
zuzytych materiatciw biurowych), ktore stanowiq podstawc; do planowania budzetu
zakupu materialOw biurowych na rok nastqpny.
Do bilansu odpowiedzialny pracowrzik sporzadza spis z natury iloSciowy pozostatych
materialow na skladzie.
Ewidencje material6w (paliwo do samochodbw ) prowadzi siq iloSciowo i rozlicza siq
ilo4ciowo przez o d p o ~ i ~ d z i a l n e gpracownika.
o
W ciqgu roku zakup ~vymienionego
palinla ksiqguje siq w koszty.
13widencjt; materiaibw zakupionych na inwestycje prowadzi siq odrqbnie dla kazdej
in\vestyc.ji.
VI. ZASADY RACHUNKOWOSCI DOTYCZACE ROZLICZANIA
SRODKOW FINANSOWYCH YOCHOD~,ACYCHz UNII
EUROPEJSKIEJ.
1)U7 celu zapewnienia identytikacji operacji gospodarczych odzwierciedlajqcycl~
potnoc unijnq, ich agregacjq oraz spos6b wyrowadzenia do katalogu koszt6w
kwalifikujqcych siq cfo wsp64finansowania ze Srodk6w unijnych ustala siq wykaz kont
iisiqgi glciwnej, przyjqte zasady kwalifikacji zdarzen oraz inne powiqzania z kontan~i
ksiegi gl6cvne.j dla potrzeb prolvadze~lia wyodrqbnionej ewidencji ksiqgowej
rozliczania irodltow unijnych realizowanych projekt6w wsp6lfinansowanych z innych
Srodk6w europe-iskich.
2)Proivadzi siq ~vyodrt$nionq ewidencje ksiqgowq operacji dotyczacych
realizowanych prqjekt6w w ukkadzie funkcjonalnyln ~i~noi,liwiajqcym
identyfikacje
d~kumenta~yjng
Srodk6w unijnych, wydatkowanych na poszczeg6lne pro-jekty oraz
wielkosci kwot przekaz>~vanychclo Powiatu Ropczycko-Sqdziszowskiego w drodze
reftindac,ji. Wyodrqbniona ewidenc-ja ksiegowa powinna by6 prowadzona iv oparciu o
nastgpujace zasady: - zgodnoici z utnowq o dofinansowanie, - zgodnoici z przepisa~ni
kra,jowymi, - zgodnoici z przepisa~ni wsp6lnotowymi, - zgodnoSci z zasada
racjonalnego gospodarowania.
3)Konta ksiegowe okreSlone do prowadzenia wyoclrqbr~ione-jeividencji Srodk6w
finansowych, przychod6w i koszt6w realizowanych projekt6w unijnych wyodrebtiione
sa w planie kont w zalaczniku do Zarzqdzenia Starosty Nr 2212012 z dnia 20 kwietnia
2012 r.
4)Dla projektciw zatwierdzonych do realizacji na podstawie stosownych um6w o
dofinanso~vanieze Srodkciw uni-jnych IV zaleZnoSci od zalozonych celo~vstosuje sie
nnstqptrjqce zasady ewidencji i rozliczania koszt6w:
a) koszty budowy lub ulepszenia Srodkciw trwatych (takze zakupy Srodk6w tnvalych)
ewidencjonu-je siq wg zasad og6lnych na koncie 080 ,,~rodkitnvale w hudowie
(inwestycje)" wsp6tfinanso\vane ze irodk6w unijnych z analitycznym
wyodrebnienienl poszczeg6lnych nakladow. Na koncie tym ksieguje siq biezaco
wszystkie poniesione koszty za okres budowy, montazu, adaptacji, zgodnie z
rzeczowyln wykaze~nnaklad6w.
b) Ewidencje dotacji Srodk6w unijnych przeznaczonych na sfllnansowanie nabycia lub
wytworzenia Srodkow tr~valychprowadzi siq na wyodrqbnionyrn dla kazdego projektu
rachunku bankowy~n.
C) ~roclkitnuale rfinanso\vilne creSciowo ze SrodkOw unijnych arnortyz~~se
siq wg
zasad og6lnyc'tl okreilonych w ustawie o rachunkowoici.
d) Srodki trwale pochodzqce z rozliczenia inwestycji iinansowanej ze Srodk6w
uni.jnych ewide~lcjonujesiq na koilcie 01 1 i umarza siq na wyodrqhnionyin koncie 071.
5)Finansowanie cvydatkbw ze Srodk6w funduszy unijny ch uzale2nione jest od
speknienia hryteriunn kwalilikowalnoSci kosztow okreslonych przepisami wlaiciwynli
dla poszczeg6lnych program6w operacyjnych. Wydatki powinny by6 ponoszone z
wvodrqbnionego konta bankowego projektu. W uzasadnionych przypadkach
korzystania z innego konta bankowego Powiatu, naleky do kopii dokumentow
pobvierd~aia~ych
wydatki dolqczyC kopiq wyciqgu bankowego z ktorego dokonano
przelewu Srodkbw.
6)Dowocly ksiqgo~ve [email protected] wydatki i koszty realizowanych pr~~jektow
unijnych nluszq byC opisywane zgodnie z wynlogami dla tych projektciw oraz
gron~aclzonei archiwizowane odrqbnie dla kazdego projektu. Okres przecliowj~vania
dokurnentacji ksiqgoivej i innej projektu musi by6 zgodny z wytycznymi zawartyini w
dokumentach programowych Unii Europejskiej, przepisach prawa polskiego i w
un-towie o dofinansowanie projektu. jednak nie mo2e by6 kr6tszy n i i 7 lat od tnonlentu
zakonczenia i rozliczenia pro-jektu.
7)Zasady wystawiania. przyjmowania, opisywania, znakowania, dekretowania,
kontroli oraz przechowywania dowod6w ksiqgowych dotyczqcych realizowanych
przez Pocviat projekt6w wsp6tfinansowa1iych ze srodk6w unijnych oraz obowiqzki
sprawozdawcze i informacyjne wobec instytucji n a d z o r ~ j a ~ y crealizacjq
h
projektu i
iilrlych instytucji okreila umokva zawarta z osobq lub iristytucjq ktbra w imieniu
Henefkjenta ul.>owazi~ionajest do prowadzenia prac nviqza1-tyc.h z realizacja i
rozliczaniem pro-jelitu.
VII. ZASADY PKOWADZENIA GOSPODARKI DRUKAMI SCISLEGO
ZARACHOWANIA.
1 .Druki Scislego zarachowania sq to formularze i pokwitowania pocvszechnego uzytku,
w zakresie ktorych obowiqzuje specjalna ewidencja. ~najqcazapobiegak ecventualnym
nadukyciom.
2.Dt-uki Scislego zarachowania podlegcjq ponurnerowaniu, ewidencji. kontroli i
zabezpieczeniu. Ewidencjq dntkciw Scislego zarachowania prowadzi sie w ,,I<siqdze
druk6cv icis#ego zarachowania". W ksiqdze tej rejestnlje siq, pod odpowiednia data,
liczbe i numery przyjqtych i wydanych oraz zwrbconycl~fortnularz,y.
3.Do drukbw Scislego zarachojvania zalicza sic;:
-czeki gotbwkowe,
-kwi tariusze przychodocve K- 103/s,
-dowi>dwypkaty KW,
-dow6d wplaty KP,
-arkusze spisu z natury.
4.Ewidencja drulcbw Scislego zaraCho~+rariia
polega na :
-przYjvji;ciu'drukbcv
Scislego zarachowania niezwlocznie po ich otrzymaniu,
-biekqcyrn wpisaniu przychodu, rozchociu i zapasdw drukdlv w ksiqdze,
-oznaczeniu nuinereln ewidencyjnym drukbw nie posiadajqcych serii i numerow
nadawanycll przez drukarniq.
5.Gospodarka drukami Scislego zaracl~owaniaprowadzona jest przez wyznaczorlego
praco\vnika Wydziatt Administracyjnego Organizacvjnego
-.
i Kadr z wq:jqtkiem
czeli6rv got6wko\vycl1, ktbrycl~ewidencja winnil byC prowadzona przez Kasjera.
6.Dmki Scislego zasacho\vania powinny by6 inwentaryzowane raz w roku. Komisja
in\i;entaryzacyjiia jest obowiqzana ustalid stan faktyczny d~xkbwScistego
zarachowania. W arkuszach spisu z natury nalezy podaC rodzaje, serie i nunlery
dnik6w oraz wyn1ieniC ich liczbq.
VIII. SYSTEM PRZETWARZANIA DANYCH.
I<siqgo\voSi: budietowa prowadzona jest przy ukyciu konlputera
dla:
1 ) organu finansowego,
2) docllodbw budketowych.
3 ) wydatli6~budketowych.
4) in~estyc~ii,
5) funduszy cclowych.
6) sum depozytowych.
7) prog1:amdw I, fi~nduszyIJnii Europejskie.j.
\\I
odrqbnych re-jestrach
Dopuszcza s i ~do stosowania nastepujqce oprogramowania komputerowe: ocl
0 1.0 1.3013 r. programy ..System finansowo-ksiegowy z planowaniein budzetu i
obslugq spraivt-ozda~vczo~ci",..Syslem kadrowo-placo\vyW,.,System ewidencji Srodk6~
tnvatych i przedmiolinv w uzytkowaniu", ,,System obslugi kasy" Finny Softres,
program bankowy .,e-Firn~aPBS", program sprawozdawczy "Bestia" i Budzet JST,
program ,,Ptatnik - pr7ekaz elektroniczny".
Bezpieczenstwo systemu zapewnia siq poprzez:
IJpo~vaznienie do obslugi progranlu ksiqgowego posiadajq kody dostepu
nastepujacy pracowl~icy Wydz. Finansowego:
Worowski Jacek: Kbg Marianna, Matysek Ewa, Dziak Wiestawa, Podczaszy Ewelina,
Urszula Pieta.
Do obslugi programu .,Kadry-Piace" posiadaja kody dostqpu: Magdalena Mierzwa i
Jolanta Szuciak.
Do obslugi ..prograinu kaso\vegoV majq kody dostepu: Anna Janik, Wieslawa Dziak:
E~velinaPodczaszy. a w referacie zamiejscowytn w Sqdziszowie Mlp. inaj q kodg :
Kazimiera Gqsior. Hoi.ena Daniel. Maria Gwizdala, natolniast do progralnu
..E\videncji srodkbw tnvaiycll i przedn~ioto\viv uzytkowaniu" kod dostqpu posiacla
Wies#a\vaDziak.
Hasla dostepu do y r o g r a i n 6 ~yrzechoivywane
~
sq vv Kasie.
Ochrona danych przy pro\vadzeniu ksiqg rachunkowych przy uzyciu konlputera
polcga na systematycznym tworzeniu rezenvo\vych kopii systen~u izbiorbwl
danych zapisarlych ila nosnikach magnetycznych.
Zapispanie dailych na strealnerach odbjwa siq na koiliec kakdego okresu
obrachunkowego IT dw6ch egzeinplarzach. ktore przechowywane sq w kasie
pancerne-i w ponlieszczelliu kasy Starost~va.
Szczegciko~vyopis prograinowych i organizacyjnych zasad ochrony danych zawiera
dokumentac.ja tecllniczna oprogra~nowania.
Potvyi.sza iilstrukcja obowiqzuje od 0 1 stycznia 20 :I 3 roku.
Zalaczniki:
11 Wykaz stano~viskupowa;.jlionych do zabvierdzania dokumentow ksiegowych pod
wzglqdem mel-ytorycznym
21 Wykaz stanowisk upo\vaznionych do zatwierdzania dokumentow ksiegowych pod
wzgledein formalno-rachunl~ocvym.
Ohstugq bankobj q Powiatu prowactzi Podkarpacki Rank Sp6ldzielczy w Sanoku
Ocldzial IV Ilebicy Filia w Kopczycach numer 66 8642 1 139 201 3 3903 7295 0001, na
kt6rym gronladzone sq dochody budzetu I'ocviatu oraz z kt6rego dokonuje sie
wydatk6~na poszczegcilile konta polnocnicze oraz inne banki np. dotyczqce zaciqgania
i splat kredyl6w i poiyczek oraz obligacji .
Kopia Instrukcji (ksero) zostala przekazana do kazdego referatu celenl zapoznania
wszystkich stanowisl; pracy z jej treicia.