Opis techniczny do projektu: Projekt rewaloryzacji historycznego

Transkrypt

Opis techniczny do projektu: Projekt rewaloryzacji historycznego
Opis techniczny do projektu:
Projekt rewaloryzacji historycznego zespołu Hipodromu w Sopocie
Budynek nr 7A i B
1. Dane ogólne
Projektowany obiekt składa się z dwóch części:
7 B - Szatnie dla dżokejów – budynek parterowy murowany o wymiarach: długość 13,0m,
szerokość 11,24m, wysokość 5,68m.
7 A – Boksy dla koni z trybuną dla dżokejów – budynek parterowy drewniany o wymiarach w osi:
długość 10x2,55=25,50m szerokość 4,0m, wysokość 4,12m
2. Opis konstrukcji
Budynek 7 B
-Fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe z betonu B25 zbrojone stalą BSt500 - 4φ12
- Mury fundamentowe – o grubości 240mm z bloczków betonowych z betonu B20 na
zaprawie M5.
– Mury zewnętrzne z gazobetonu o ciężarze objętościowym 400kg/m3 na
cienkiej zaprawie - grubość muru 360mm. Mury wewnętrzne z gazobetonu o ciężarze
objętościowym 600kg/m3 na cienkiej zaprawie -grubość muru 240mm.
Nadproża nad oknami i drzwiami z gazobetonu jak wyżej.
- Wieńce - żelbetowe z betonu B25 zbrojone stalą BSt500 - 4φ12
- Wiązary dachowe kratowe – istniejące wiązary do adaptacji. Po zdemontowaniu sprawdzić
geometrię i statykę , dla nowego obciążenia.
Wiązary kotwić do wieńców wewnętrznych i zewnętrznych. Wiązary usztywniają mury.
Konstrukcje z rozbiórki należy:
· zdemontować
· dokładnie oczyścić z przylegających elementów czy materiałów, takich, jak
resztki papy, wełny mineralnej, tynku itp.
· oczyścić mechanicznie narzędziami końcowo szczotkami stalowymi
· po dokładnym oczyszczeniu należy dokonać szczegółowych
1
oględzin i pomiarów elementu i zaklasyfikować go do jednej z poniższych
kategorii:
•
Pierwsza – element może być użyty
•
Druga – element może być użyty po wykonaniu naprawy lub wzmocnienia
•
Trzecia – element nie nadaje się do dalszej eksploatacji i winien zostać
zutylizowany
Oględzin i klasyfikacji dokona Uprawniony Konstruktor. Po wykonaniu
zadania Uprawniony Konstruktor sporządzi szczegółowy protokół
z przeprowadzonych czynności i zamieści stosowny wpis do Dziennika
Budowy. Elementy zaliczone do kategorii drugiej i trzeciej zostaną trwale
oznakowane podczas dokonywania oględzin.
Kierownik Budowy wbuduje elementy zaliczone do kategorii pierwszej, a także do kategorii
drugiej po dokonaniu zaleconych napraw i wzmocnień pod warunkiem uzyskania pozytywnej
oceny wykonanych prac przez Uprawnionego Konstruktora. Będzie się rozumiało, że elementy
te zostały zastosowane na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.), przy czym odpowiedzialność Uprawnionego
Konstruktora będzie taka, jak odpowiedzialność producenta, a jego decyzje będą miały moc
oświadczenia producenta, o którym mowa w art. 10.1.
Budynek 7 A
- Fundamenty – stopy fundamentowe żelbetowe z betonu B25 zbrojone konstrukcyjnie
matami Q188. Cokół o szerokości 250mm żelbetowy z betonu B25 zbrojony stalą BSt500 6φ12 , krawędzie cokołu załamane 15/15mm, powierzchnia betonu gładka.
- Konstrukcja szkieletowa - słupy , rygle, płatwie, z krawędziaków 150x150mm.
- Wiązary dachowe krokwiowe – krokwie z bali 80x180 i kleszcze z desek 30x160 struganych. Deskowanie o grubości 22mm, łaty 40/50mm, kontrłaty 25x40mm.
- Słupy zakotwione są w fundamencie za pomocą rury stalowej kwadratowej 160x160x5
ocynkowanej ogniowo. Rury widoczne dodatkowo malowane.
- Płatwie o długości minimum 2x2,55+0,15=5,25m opierają się na słupach i stanowią
podłużne usztywnienie budynku.
2
- Połączenia słupów, rygli i płatwi sztywne – systemowe typu BMF. Elementy stalowe
połączeń niewidoczne.
- Drewno klasy K27 strugane i impregnowane zgodnie z proj. architektonicznym
Sporządził:
R. Neugebauer
3