bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego

Komentarze

Transkrypt

bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego
BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTW:
KROŚNIEÑSKIEGO, PRZEMYSKIEGO,
RZESZOWSKIEGO
I TARNOBRZESKIEGO
I
WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W RZESZOWIE
Rocznik wydano ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Operacyjnego
Mecenat 2007
II
BIBLIOGRAFIA WOJEWÓDZTW:
KROŚNIEÑSKIEGO, PRZEMYSKIEGO,
RZESZOWSKIEGO
I TARNOBRZESKIEGO
1992
RZESZÓW 2007
III
Wykonano w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie
Opisy zebrały:
Józefa Malinowska, Anna Mikosz,
Paulina Pasławska, Małgorzata Zaremba
Opracowała:
MAŁGORZATA ZAREMBA
Projekt okładki
Adolf Jakubowicz
Korekta
Małgorzata Zaremba
ISSN 0867-2652
35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 5/7, tel./fax 017 861 26 69
IV
SPIS RZECZY
Przedmowa ........................................... VIII
Wykaz części Bibliografii regionalnych, które ukazały się do tej pory .. IX
Wykaz tytułów czasopism wykorzysta nych w bibliografii oraz ich
skrótów ........................................... XI
Wykaz ważniejszych skrótów i symboli stosowanych w bibliografii .... XIV
SPIS BIBLIOGRAFICZNY
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. Bibliografie ........................................
2. Czasopisma ........................................
3. Opracowania dotyczące całości
regionu
a) Współpraca międzynarodowa .
b) Związki z Polonią ......................
4. Poszczególne okręgi
i miejscowości ................................
5. Biografie. Pamiętniki. Wspomnienia ......................................................
1
1
11
13
13
17
II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
1. Mapy. Plany ......................................
2. Paleontologia ....................................
3. Geologia. Geofizyka. Geodezja.
Geomorfologia .................................
4. Hydrologia. Meteorologia. Klimatologia ...............................................
5. Roślinność. Zwierzęta. Ochrona
przyrody i srodowiska
24
27
27
28
a) Roślinność. Zwierzęta .................
b) Ochrona przyrody i środowiska .
6. Geografia. Krajoznawstwo. Turystyka ....................................................
29
30
III. LUDNOŚĆ ....................................
38
34
IV. HISTORIA. NAUKI POMOCNICZE HISTORII
1. Opracowania ogólne. Źródła.
Numizmatyka ...................................
2. Archeologia. Antropologia .............
3. Historia miejscowości .....................
4. Historia ruchu ludowego ................
5. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza do roku 1772 ..................
6. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza 1772–1914 ......................
7. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza 1914–1939 ......................
8. Historia polityczna i społeczno-gospodarcza 1939–1945 ......................
9. Historia polityczna i społeczna
1944–1956 .........................................
39
39
41
44
44
47
48
50
55
V. ETNOGRAFIA
1. Zagadnienia ogólne .........................
2. Literatura ludowa (opracowania
i teksty) .............................................
3. Sztuka ludowa ..................................
4. Muzyka. Taniec. Stroje ludowe .......
5. Zwyczaje. Obrzêdy. Wierzenia .......
57
58
58
58
58
V
VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE
1. Zagadnienia ogólne. Planowanie.
Inwestycje ..........................................
2. Geografia gospodarcza ....................
3. Planowanie przestrzenne. Architektura. Urbanistyka. Budownictwo
a) Planowanie przestrzenne. Architektura. Urbanistyka ...................
b) Budownictwo ..............................
4. Przemysł. Rzemiosło. Technika
a) Zagadnienia ogólne .....................
b) Historia techniki, przemysłu,
rzemiosła i handlu ......................
c) Przemysł naftowy ........................
d) Siarka ............................................
e) Gaz ................................................
f) Hutnictwo ....................................
g) Przemysł budowy maszyn i metalowy ...........................................
h) Przemysł szklarski ......................
i) Przemysł chemiczny ....................
j) Przemysł motoryzacyjny .............
k) Przemysł drzewny i meblowy ..
l) Przemysł energetyczny ................
ł) Przemysł dziewiarski, włókienniczy i odzieżowy ........................
m) Przemysł rolny i spożywczy ......
n) Inne gałęzie przemysłu ...............
o) Przemysł drobny. Spółdzielczość
pracy. Rzemiosło .........................
5. Gospodarstwo wiejskie
a) Rolnictwo .....................................
b) Hodowla. Weterynaria ...............
c) Ogrodnictwo. Sadownictwo .......
d) Rośliny przemysłowe ..................
e) Leśnictwo .....................................
f) Łowiectwo ....................................
g) Pszczelarstwo ...............................
h) Gospodarka rybna ......................
6. Handel. Spółdzielczość. Usługi.
Żywienie zbiorowe
a) Handel. Spółdzielczość ...............
b) Usługi ...........................................
c) Żywienie zbiorowe ......................
7. Finanse ..............................................
8. Komunikacja. Transport. Łączność
a) Komunikacja. Transport .............
b) Łączność ......................................
9. Gospodarka wodna. Hydrotechnika ....................................................
10. Gospodarka komunalna ................
VI
11. Gospodarka mieszkaniowa ...........
12. Pożarnictwo ....................................
59
61
63
64
66
66
66
67
67
67
68
73
74
74
75
75
76
76
79
81
82
84
84
85
85
85
86
86
86
88
88
88
96
97
VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE
I POLITYCZNE
1. Zagadnienia ogólne .........................
2. Partie polityczne. Organizacje społeczne i młodzieżowe
a) Polska Zjednoczona Partia
Robotnicza ....................................
b) Polskie Stronnictwo Ludowe .....
c) Porozumienie Centrum ..............
d) Unia Demokratyczna ...................
e) Inne partie ....................................
f) Organizacje społeczne ................
c) Organizacje młodzieżowe ..........
3. Praca. Zabezpieczenie społeczne.
Zwiazki Zawodowe. Zagadnienia
socjalne
a) Praca. Zabezpieczenie społeczne
b) Zagadnienia socjalne. Wczasy.
Rekreacja ......................................
c) Związki Zawodowe. Samorządy ...
d) Pomoc społeczna ........................
e) Czyny społecze. Praca społeczna
4. Patologia społeczna .........................
5. Problemy narodowościowe .............
6. Uroczystości. Obchody ...................
98
102
102
102
103
103
103
103
104
106
107
108
110
111
112
113
VIII. ZAGADNIENIA PRAWNOADMINISTRACYJNE
1. Zagadnienia ogólne .........................
2. Samorządy terytorialne ...................
3. Prokuratura. Sądownictwo .............
4. Bezpieczeñstwo publiczne ..............
114
120
121
124
IX. WOJSKO ........................................ 126
X. SŁUŻBA ZDROWIA. LECZNICTWO. HIGIENA
a) Historia .......................................... 126
b) Zagadnienia współczesne ........... 126
90
93
XI. KULTURA. NAUKA. OŚWIATA
94
95
1. Zagadnienia ogólne oświaty, szkolnictwa i wychowania ....................... 131
2. Zagadnienia ogólne kultury ............
3. Historia kultury i oświaty ...............
4. Towarzystwa regionalne ..................
5. Nauka. Placówki naukowe ..............
6. Szkolnictwo wyższe i pomaturalne .
7. Szkolnictwo podstawowe i średnie
ogólnokształcące
a) Szkolnictwo podstawowe ............
b) Szkolnictwo średnie ....................
8. Szkolnictwo zawodowe ....................
9. Szkolnictwo artystyczne ..................
10. Oświata dorosłych .........................
11. Opieka nad dzieckiem i młodzieżą
12. Praca kulturalno-oświatowa
a) Zagadnienia ogólne. Imprezy ...
b) Domy kultury. Kluby ................
c) Amatorski ruch artystyczny .....
13. Muzealnictwo. Izby pamięci.
Zbiory .............................................
14. Radio i telewizja .............................
15. Kultura fizyczna i sport .................
133
134
135
136
137
140
141
142
142
143
143
2. Drukarstwo. Ruch wydawniczy ......
3. Biblioteki. Czytelnictwo ..................
4. Czasopiśmiennictwo. Dziennikarstwo
a) Historia ..........................................
b) Zagadnienia współczesne ...........
6. Archiwa .............................................
Indeks autorski .....................................
Indeks przedmiotowy ..........................
Indeks autorów i tytułów druków
zwartych oraz tytułów opracowań
zbiorowych zamieszczonych w „Bibliografii” ..........................................
183
184
185
185
187
189
211
235
144
146
147
148
150
151
XII. JĘZYKOZNAWSTWO .................. 156
XIII. LITERATURA PIĘKNA
1. Historia literatury i krytyka literacka. Życie literackie ........................ 156
2. Teksty ................................................ 158
XIV. SZTUKA
1. Zagadnienia ogólne. Historia sztuki. Zabytki ich ochrona ...................
2. Zagadnienia współczesnej plastyki ..
3. Teatr. Estrada
a) Zagadnienia ogólne .....................
b) Teatr im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie .................................
c) Pañstwowy Teatr Lalki i Aktora
„Kacperek” ...................................
d) Estrada Rzeszowska ....................
4. Muzyka ..............................................
5. Film. Kino .........................................
6. Fotografika ........................................
161
169
172
172
173
173
174
176
176
XV. RELIGIA ....................................... 176
XVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO.
BIBLIOTEKI. ARCHIWA
1. Zagadnienia ogólne ......................... 183
VII
PRZEDMOWA
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1992” jest kontynuacją szesnastu poprzednio wydanych części oraz „Bibliografii
Rzeszowszczyzny”.
W doborze i opracowaniu materiałów zastosowano te same kryteria, co w tomach poprzednich. Opisy przejęte z innych źródeł bez autopsji oznaczono znakiem „”.
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego
1992” zawiera 3354 numerowanych pozycji (w tym także opisów zbiorowych).
W korzystaniu z „Bibliografii ...” pomogą zainteresowanym indeksy: autorski, przedmiotowy
(zawierający przede wszystkim hasła geograficzne i osobowe) oraz indeks książek.
VIII
WYKAZ CZĘŚCI BIBLIOGRAFII REGIONALNYCH,
KTÓRE UKAZAŁY SIĘ DO TEJ PORY
Dotychczas ukazały się następujące części Bibliografii regionalnej:
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1944–1963”. Druki zwarte. Oprac. A. Misiowa. – Rzeszów, 1964
„Rzeszowszczyzna w prozie XX-lecia 1944–1963”. Oprac. A. Pasławska. – Rzeszów, 1966
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1944–1963”. Art. z czas. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1968
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1964”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1968
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1965”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1970
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1966”. Oprac. B. Kurowska, Z. Przywara. – Rzeszów, 1971
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1967”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1970
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1968”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1972
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1969”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1973
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1970”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1976
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1971”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1977
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1972”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1980
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1973”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1982
„Bibliografia Rzeszowszczyzny 1974 – 31 V 1975”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1990
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1 VI 1975
– 31 XII 1976”. Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1981
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1977”.
Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1984
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1978”.
Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1985
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1979”.
Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1986
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1980”.
Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1988
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1981”.
Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1990
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1982”.
Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1991
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1983”.
Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1993
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1984”.
Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1994
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1985”.
Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1995
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1986”.
Oprac. P. Pasławska. – Rzeszów, 1996
IX
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego,
Oprac. M. Zaremba. – Rzeszów, 1997
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego,
Oprac. M. Zaremba. – Rzeszów, 1999
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego,
Oprac. M. Zaremba. – Rzeszów, 2000
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego,
Oprac. M. Zaremba. – Rzeszów, 2003
„Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego,
Oprac. M. Zaremba. – Rzeszów, 2005
X
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1987”.
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1988”.
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1989”.
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1990”.
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1991”.
WYKAZ TYTUŁÓW CZASOPISM WYKORZYSTANYCH
W BIBLIOGRAFII ORAZ ICH SKRÓTÓW*
A-Z Dz. Ob. – A-Z Dziennik Obywatelski,
Rzeszów
Acta Archaeol. Carpath. – Acta Archaeologica Carpathica, Kraków
Acta Theriol. – Acta Theriologica, Warszawa
Acta Univ. Wratisl. Pr. Pedag. – Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne, Wrocław
Ann. UMCS, Sect. C – Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska, Sectio C Biologia, Lublin
Akcent – Akcent, Lublin
Arbor. Bolestr. – Arboretum Bolestraszyce,
Bolestraszyce
Archeion – Archeion, Warszawa
Aura – Aura, Warszawa
Auto Motor Sport – Auto Motor Sport, Warszawa
Bibliofil Harc. – Bibliofil Harcerski, Tarnów
Bibliotekarz – Bibliotekarz, Warszawa
Biul. Hist. Szt. – Biuletyn Historii Sztuki,
Warszawa
Biul. Żyd. Inst. Hist. – Biuletyn Żydowskiego
Instytutu Historycznego, Warszawa
Bull. Pol. Acad. Sci. Earth Sci. – Bulletin of
the Polish Academy of Sciences. Earth
Sciences., Warszawa
Chłop. Droga – Chłopska Droga, Warszawa
Chrońmy Przyr. – Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Warszawa–Kraków
Czas Krak. – Czas Krakowski, Kraków
Czas. Geogr. – Czasopismo Geograficzne,
Wrocław
Diss. Paulin. – Dissertationes Paulinorum,
Kraków
Dzieje Najnow. – Dzieje Najnowsze, Warszawa
Dz. Lud.– Dziennik Ludowy, Warszawa
Dz. Pol. – Dziennik Polski, Kraków
Ela – Ela, Wrocław
Environ. Protect. Eng. – Environment Protection Engineering, Wrocław
Expr. Wiecz. – Express Wieczorny, Warszawa
Etnogr. Pol. – Etnografia Polska, Wrocław
Fol. Turist. – Folia Turistica, Kraków
Fortuna – Fortuna, Warszawa
Fraza – Fraza, Rzeszów
Gaz. Bank. – Gazeta Bankowa, Warszawa
Gaz. Krak. – Gazeta Krakowska, Kraków
Gaz. w Rzeszowie – Gazeta w Rzeszowie,
Rzeszów
Gaz. Wybor. – Gazeta Wyborcza, Warszawa
Glob 24 – Glob 24, Warszawa
Głos Naucz. – Głos Nauczycielski, Warszawa
Głos Rzeszowa – Głos Rzeszowa, Rzeszów
Gosp. Sur. Miner. – Gospodarka Surowcami
Mineralnymi, Kraków
Gospodyni – Gospodyni, Warszawa
Grom. Rol. Pol. – Gromada Rolnik Polski,
Warszawa
Hand. Wew. – Handel Wewnętrzny, Warszawa
Harcerstwo – Harcerstwo, Warszawa
Kalendarz Żydowski – Almanach –
Kobieta i Życie – Kobieta i Życie, Warszawa
Krak. Stud. Praw. – Krakowskie Studia Prawnicze, Kraków
Kult. i Społ. – Kultura i Społeczeństwo, Warszawa
Kur. Pol. – Kurier Polski, Warszawa
Kwart. Archit. Urb. – Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Warszawa
Kwart. Geol. – Kwartalnik Geologiczny, Warszawa
Kwart. Hist. – Kwartalnik Historyczny, Warszawa
Kwart. Hist. Kult. – Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Warszawa
Kwart. Hist. Prasy Pol. – Kwartalnik Historii
Prasy Polskiej, Wrocław
Lektura – Lektura, Kraków
Litteraria – Litteraria, Wrocław
Ład – Ład, Warszawa
Łódz. Numiz. – Łódzki Numizmatyk, Łódź
Nasza Przeszł. – Nasza Przeszłość, Kraków
Nauka Pol. – Nauka Polska, Warszawa
* Liczba tytułów przejrzanych w celu zebrania materiału bibliograficznego jest znacznie większa od
podanej w tym spisie. Sporządzony wykaz uwzględnia wyłącznie czasopisma, w których znaleziono
artykuły związane tematycznie z woj. południowo-wschodnimi.
XI
Nautologia – Nautologia, Wrocław
Nie – Nie, Warszawa
Not. Orn. – Notatki Ornitologiczne, Wrocław
Nowa Europa – Nowa Europa, Warszawa
Nowe Książ. – Nowe Książki, Warszawa
Nowiny – Nowiny , Rzeszów
Nowiny Wiecz. – Nowiny Wieczorne, Rzeszów
Nowy Świat – Nowy Świat, Warszawa
Obs. Codz. – Obserwator Codzienny, Warszawa
Ochr. Zabyt. – Ochrona Zabytków, Warszawa
Okruchy Wspom. z Lat Walki – Okruchy
Wspomnień z Lat Walki i Martyrologii
AK, Kraków
Panorama – Panorama, Katowice
Płaj – Płaj, Warszawa
Podkarpacie – Podkarpacie, Krosno
Pogranicze – Pogranicze, Przemyśl
Polityka – Polityka, Warszawa
Polit. Społ. – Polityka Społeczna, Warszawa
Pol. Prz. Chir. – Polski Przegląd Chirurgiczny, Warszawa
Pol. Prz. Kartogr. – Polski Przegląd Kartograficzny, Warszawa
Pol. Szt. Lud. – Polska Sztuka Ludowa, Warszawa
Pol. Zbroj. – Polska Zbrojna, Warszawa
Połoniny – Połoniny, Warszawa
Porad. Dom. – Poradnik Domowy, Warszawa
Poznaj Swój Kraj – Poznaj Swój Kraj, Warszawa
Prawo i Życie – Prawo i Życie, Warszawa
Prz. Geogr. – Przegląd Geograficzny, Warszawa
Prz. Geol. – Przegląd Geologiczny, Warszawa
Prz. Hist. – Przegląd Historyczny, Warszawa
Prz. Hist.-Oświat. – Przegląd Historyczno-Oświatowy, Warszawa
Prz. Katol. – Przegląd Katolicki, Warszawa
Prz. Prawosław. – Przegląd Prawosławny,
Warszawa, Białystok
Prz. Sport. – Przegląd Sportowy, Warszawa
Prz. Tyg. – Przegląd Tygodniowy, Warszawa
Prz. Zool. – Przegląd Zoologiczny, Wrocław
Przekrój – Przekrój, Kraków
Przemys. Zap. Hist. – Przemyskie Zapiski
Historyczne, Przemyśl
Przyr. Pol. – Przyroda Polska, Warszawa
Rewers – Rewers, Rzeszów
Rocz. Bieszcz. – Roczniki Bieszczadzkie,
Ustrzyki Dolne
XII
Rocz. Dziej. Ruchu Lud. – Roczniki Dziejów
Ruchu Ludowego, Warszawa
Rocz. Muz. Nar. Kiel. – Rocznik Muzeum
Narodowego w Kielcach, Kielce
Rocz. Nauk.-Dydak. WSP Krak. Pr. Hist.
– Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP
w Krakowie. Prace Historyczne, Kraków
Rocz. Przemys. – Rocznik Przemyski, Przemyśl
Rocz. Teol., Lub. – Roczniki Teologiczne,
Lublin
Rocz. Teol.-Kanon. – Roczniki Teologiczno-Kanoniczne, Lublin
Rozpr. Dziej. Ośw. – Rozprawy z Dziejów
Oświaty, Warszawa
Rynki Zagr. – Rynki Zagraniczne, Warszawa
Rzeczpospolita – Rzeczpospolita, Warszawa
Rzesz. Zesz. Nauk. – Rzeszowskie Zeszyty
Naukowe, Rzeszów
Semper Fidel. – Semper Fidelis, Wrocław
Sł. Powsz. – Słowo Powszechne, Warszawa
Społ. Opieka Zabyt. – Społeczna Opieka nad
Zabytkami, Warszawa
Spotkania – Spotkania, Warszawa
Spotk. z Zabyt. – Spotkania z Zabytkami,
Warszawa
Spraw. Archeol. – Sprawozdania Archeologiczne, Wrocław
Spraw. z Posiedz. Kom. Nauk. PAN Oddz.
Krak. – Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. Polska Akademia Nauk.
Oddział w Krakowie, Kraków
Stud. Geomorph. Carpatho-Balc. – Studia
Geomorphologica Carpatho-Balcanica,
Warszawa
Stud. Hist. – Studia Historyczne, Kraków
Stud. Koszal.-Kołob. – Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Koszalin
Stud. Mediew. – Studia Mediewistyczne,
Warszawa
Super Expr. – Super Express, Warszawa
Sztand. Młod. – Sztandar Młodych, Warszawa
Śl. Kwart. Hist. – Śląski Kwartalnik Historyczny, Wrocław
Tak – Tak
Tarnobrzes. Zesz. Hist. – Tarnobrzeskie Zeszyty Historyczne, Tarnobrzeg
Teatr – Teatr, Warszawa
Tech. Poszuk. Geol. – Technika Poszukiwań
Geologicznych, Kraków
Teka Komis. Urb. – Teka Komisji Urbanistyki
i Architektury, Kraków
Trybuna - Trybuna, Warszawa
Twój Styl – Twój Styl, Warszawa
Tyg. Małop. – Tygodnik Małopolska, Kraków
Tyg. Nadwiśl. – Tygodnik Nadwiślański, Tarnobrzeg
Tyg. Powsz. – Tygodnik Powszechny, Kraków
Tyg. Solidarność – Tygodnik Solidarność,
Warszawa
Veto – Veto, Warszawa
Vierteljahrsheffe f. Zeitgesch –
Wiad. Archeol. – Wiadomości Archeologiczne, Warszawa
Wiad. Hist. – Wiadomości Historyczne, Warszawa
Wiad. Lek. – Wiadomości Lekarskie, Warszawa
Wiad. Statys. – Wiadomości Statystyczne,
Warszawa
Wieści – Wieści, Kraków
Więź – Więź, Warszawa
Wojs. Prz. Hist. – Wojskowy Przegląd Historyczny, Warszawa
Wprost – Wprost, Poznań
Wspólnota – Wspólnota, Warszawa
Zdrowie & Sukces – Zdrowia & Sukces, Warszawa
Zesz. Hist. – Zeszyty Historyczne, Warszawa
Zesz. Hist. WIN-u – Zeszyty Historyczne
WIN-u, Kraków
Zesz. Muz. Hist. Pol. Ruchu Lud. – Zeszyty
Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa
Zesz. Nauk. MO Rzesz. – Zeszyty Naukowe Muzeum Okręgowego w Rzeszowie,
Rzeszów
Zesz. Nauk. PRzesz. Bud. – Zeszyty Naukowe
Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo,
Rzeszów
Zesz. Nauk. PRzesz. Nauki Społ. – Zeszyty
Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Nauki Społeczne, Rzeszów
Zesz. Nauk. UJ Pr. Archeol. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace
Archeologiczne, Kraków
Zesz. Nauk. UJ Pr. Geogr. – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace
Geograficzne, Kraków
Zesz. Nauk. WSP Rzesz. Dydak. – Zeszyty
Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej
w Rzeszowie. Dydaktyka, Rzeszów
Ziel. Sztand. – Zielony Sztandar, Warszawa
Zwiastowanie – Zwiastowanie, Rzeszów
Żoł. Pol. – Żołnierz Polski, Warszawa
Życie Gosp. – Życie Gospodarcze, Warszawa
Życie Przemys. – Życie Przemyskie, Przemyśl
Życie Warsz. – Życie Warszawy, Warszawa
XIII
WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW I SYMBOLI
STOSOWANYCH W BIBLIOGRAFII
A. – Annales
AK – Armia Krajowa
aktualiz. – aktualizowane
Aut. – autor
AWS – Akcja Wyborcza Solidarność
AZS – Akademicki Związek Sportowy
BCh – Bataliony Chłopskie
BWA – Biuro Wystaw Artystycznych
barw. – barwna
bezbarw. – bezbarwna
bibliogr. – bibliografia
COP – Centralny Okręg Przemysłowy
Cz. – część
Dwumies. – dwumiesięcznik
Dwutyg. – dwutygodnik
Dzien. – dziennik
err. – errata
fasc. – fasciculus
fot. – fotografie
fragm. – fragment
GBP – Gminna Biblioteka Publiczna
GOK – Gminny Ośrodek Kultury
GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
GUS – Główny Urząd Statystyczny
i in. – i inni
il. – ilustrował(a), ilustracje
im. – imienia
Kcirim – streszczenie w jęz. hebrajskim
KGW – Koło Gospodyñ Wiejskich
KiZPS – Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki
k. nlb. – kart nieliczbowanych
k. tyt. – karta tytułowa
KPEiR – Krajowa Partia Emerytów i Rencistów
KPN – Konfederacja Polski Niepodległej
Krak. – Kraków
Kwart. – Kwartalnik
kom. red. – komitet redakcyjny
LO – Liceum Ogólnokształcące
LOK – Liga Obrony Kraju
LOP – Liga Ochrony Przyrody
LKS – Ludowy Klub Sportowy
LZS – Ludowy Zespół Sportowy
MBL – Muzeum Budownictwa Ludowego
MBP – Miejska Biblioteka Publiczna
MDK – Miejski Dom Kultury
XIV
MiGBP – Miejska i Gminna Biblioteka
Publiczna
MOK – Miejski Ośrodek Kultury
MPK – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
Mies. – miesięcznik
na odwr. – na odwrocie
Nekr. – nekrolog
NSZZ „Solidarność” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”
Niereg. – nieregularne
nlb. – nieliczbowane
no – numero
nr – numer
ochr. zdr. – ochrona zdrowia
Odp. – odpowiedź
Oddziel. – oddzielnie
OHP – Ochotnicze Hufce Pracy
okł. – okładka
oprac. – opracował(a)
oprac. graf. – opracowanie graficzne
OSP – Ochotnicza Straż Pożarna
PCK – Polski Czerwony Krzyż
PKO – Powszechna Kasa Oszczędności
PKP – Polskie Koleje Państwowe
PKS – Państwowa Komunikacja Samochodowa
PSL – Polskie Stronnictwo Ludowe
PTH – Polskie Towarzystwo Historyczne
PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
PZU – Państwowy Zakład Ubezpieczeń
pl. – plany
pocz. – początek
podł. – podłużne
Polem. – polemika
popr. – poprawione
portr. – portrety
pow. – powiat
powiel. – powielony
poz. – pozycja
praca k. o. – praca kulturalno-oświatowa
przedm. – przedmowa
przeł. – przełożył
pt. – pod tytułem
R. – rok
Rec. – recenzja
Red. – redaktor
Rés. – Résume
Rez. – Rezjume
Reż. – reżyseria
ROP – Ruch Odbudowy Polski
Rozm. – rozmawiał(a)
rozsz. – rozszerzone
rys. – rysunki
s. – na stronach
SFA – Sanocka Fabryka Autobusów
SLD – Sojusz Lewicy Demokratycznej
Sod. – Sodierżanije
Streszcz. – streszczenie
Summ. – Summary
TPN – Towarzystwo Przyjaciół Nauk
t. – tom
tab. – tabele
tabl. – tablice
tłum. – tłumaczył(a)
tyg. – tygodnik
UL – Uniwersytet Ludowy
UMCS – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
UP – Unia Pracy
UPA – Ukraińska Powstańcza Armia
UW – Unia Wolności
UPR – Unia Polityki Realnej
Uzup. – uzupełnienie
Vol. – volumen
w. – wiersz
w obwol. – w obwolucie
WBP – Wojewódzka Biblioteka Publiczna
WDK – Wojewódzki Dom Kultury
WiMBP – Wojewódzka i Miejska Biblioteka
Publiczna
WiN – Wolność i Niezawisłość
WSK – Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
WSP – Wyższa Szkoła Pedagogiczna
właśc. – właściwie
woj. – województwo
wyd. – wydanie
wykr. – wykresy
wypow. – wypowiedzi
z. – zeszyt
ZBOWiD – Związek Bojowników o Wolność
i Demokrację
ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego
złoż. – złożona
ZNP – Związek Nauczycielstwa Polskiego
ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ZWM – Związek Walki Młodych
zob. – zobacz
Zsfg. – Zusammenfassung
zw. z Polonią – związki z Polonią
* – oddziela poszczególne opisy w pozycji
zbiorowej
 – oznacza opis przejęty z innego źródła
bez autopsji
XV
XVI
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
1. BIBLIOGRAFIE
1. BIBLIOGRAFIA dziejów oświaty i wychowania w Galicji: 1772–1918 / pod red.
Andrzeja Meissnera, Stefana Możdżenia;
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. –
Rzeszów: Wydaw. WSP, 1992. – 250 s.; 24 cm
Indeks.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
2. BUDZYŃSKI ZDZISŁAW
Bibliografia dziejów Rusi Czerwonej (1340–
–1772). T. 1. / Zdzisław Budzyński – Rzeszów,
1990
Pedagogicznej]; red. M. Ossowski [i in.]. –
[R. 3], nr 8–15. – Rzeszów, 1992. – 21 cm
Numeracja ciągła.
8. AKWIZYTOR: bezpłatny informator
handlowy: Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg: dwutygodnik. – [R. 1]. – 1992
Znany nr 1.
9. ARBORETUM Bolestraszyce / Zakład
Fizjografii i Arboretum w Bolestraszycach;
[kom. red. Tomasz Nowak, Jerzy Piórecki,
Kazimierz Zarzycki]. – z. 1. – Bolestraszyce:
ZFiA, 1992. – 25 cm
Rec. KROCHMAL JACEK, Rocz. Przemys.
1991/1992 t. 28 s. 332–334
Niereg.
3. KURCZAB HENRYK: Bibliografia publikacji doktora Janiny Kurczabowej. Zesz.
Nauk. WSP Rzesz. Dydak. 1992 z. 2 s. 11–14
10. ARKA. – Przemyśl. – 1992

Pisemko reklamowe.

4. TARNOBRZESKIE Zeszyty Historyczne
/ Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne;
rec. nacz. Bogusław Szwedo. – [R. 2], nr 3.
– Tarnobrzeg, 1992. – 21 cm
11. AUTO Max: prywatna gazeta ogłoszeniowa. – Rzeszów, 1992. – 30 cm
Numeracja ciągła.
Tytuł z. 3. „Tarnobrzeg: bibliografia”
Rec. FLOREK MAREK, Tarnobrzes. Zesz. Hist.
1992 nr 4 s. 46–49; KOPAŁA MARIA, Tamże,
s. 50–51
12. AVE Maria: tygodnik. [R. 1], nr 1–12.
– Jarosław, 1992
2. CZASOPISMA
5. A-Z Dziennik Obywatelski: Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Stalowa Wola, Tarnobrzeg /
red. nacz. Andrzej Potocki. – R. 3, nr 1–255.
– Rzeszów, 1992. – 41 cm
6. ABC Sukces: bezpłatna gazeta reklamowa: Krosno – Przemyśl – Rzeszów / Agencja
Reklamowa; red. Elżbieta Puchalska. – Krosno. – 30 cm
Znany nr 2 z lipca, nr 3 z sierpnia.
7. AD HOC: pismo członków i sympatyków Solidarności / Komisja Zakładowa NSZZ
[Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego] „Solidarność” WSP [Wyższej Szkoły
Znany nr 11: 22 sierpnia – 5 września.

13. AZECIK / Szkoła Podstawowa nr 10
w Rzeszowie; red. Tomasz Wolicki. – [R. 1].
– Rzeszów, [1992]
14. BEZ Tytułu: magazyn rzeszowskich nastolatków. – [R. 2]. – Rzeszów, 1992; 30 cm
Niereg.

15. BIULETYN / Okręgowa Izba Lekarska
w Rzeszowie; red. M. Hadło [i in.]. – [R. 3].
– Rzeszów, 1992. – 21 cm
Niereg.
Znany nr 12/13: styczeń – luty.
16. BIULETYN Informacyjno-Reklamowy
Firmy Xerrex Grzegorz Woźniak i Spółka.
– [R. 1], nr 1. – Rzeszów, 1992. – 30 cm
1
17. BIULETYN Informacyjny / Okręgowa
Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.
– [R. 1]. – Rzeszów, 1992. – 21 cm
Znany nr 1 z lutego, nr 2 z kwietnia.
26. COLEGIUM Resoviense. – Rzeszów,
1992
Pismo uczniów I LO w Rzeszowie.

18. BIULETYN Informacyjny Solidarność
ZE / Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Zakładu Energetycznego w Rzeszowie;
red. Mirosław Bylinowski. – [R. 2]. – Rzeszów, 1992. – 21 cm
Powiel.
Znany nr 1(9).
19. BIULETYN Miejski: pismo Rady i Zarządu Miasta Leżajska. / red. Przemysław
S. Jodkowski. – [R. 1], nr 1. – Leżajsk, 1992.
– 30 cm
20. BIULETYN Sędziszowski / red. Jan Flisak. – [R. 1]. – Sędziszów Młp., 1992. – 30 cm
27. COMMENDABILIS / III LO w Rzeszowie; red. nacz. Grzegorz Krupa. – [R. 2].
– Rzeszów, [1992?]

28. DARIA: bezpłatna gazeta reklamowa:
Dębica. Krosno. Rzeszów. Tarnów / Agencja
Reklamy i Akwizycji Dębica. – [R. 1]. – Dębica, [1992]

29. DIRECTORIUM Offici. – Przemyśl.
1992
Pismo kościelne.
Znany nr 1: luty – nr 4: lipiec/sierpień.
21. BIZNES Magazyn: prywatny miesięcznik informacyjno-reklamowy / red. Andrzej
Danysz. – [R. 1]. – Krosno, 1992. – 30 cm
Znany nr 1 z 15 września, nr 2 z 14 października.
22. BRZDĄC: gazetka Szkoły Podstawowej
nr 6. – [R. 2]. – Rzeszów, 1992. – 30 cm
Powiel.
Znany nr 4.
23. BRZENCZYSZCZYPASZCZAK / I LO
Przemyśl; red. M. Kwiatkowski. – [R. 1],
nr 1–5. – Przemyśl. – 30 cm
Powiel.
24. CIEGIEŁKOGAZETKA: Pomnik Pamięci i Wdzięczności w Brzozowie / Fundusz
pomnikowo-szatandarowy. – Brzozów, 1992.
– 21 cm
Składanka.
Znany nr 1/13: styczeń/kwiecień – nr 3/15: sierpień/wrzesień.
25. CO Słychać / Budimex – Rzeszów.
– Rzeszów, 1992
Mies.
2


30. DYNOWINKA / Miejski Ośrodek Kultury; red. Anna Baranowska-Bilska i in. –
[R. 1], nr 1–7. – Dynów, 1992. – 30 cm
Mies.
31. DZIENNIK Urzędowy Województwa
Krośnieńskiego / Urząd Wojewódzki w Krośnie; red. nacz. Bożena Zajdel. – [R. 18],
nr 1–22. – Krosno, 1992. – 29 cm
32. DZIENNIK Urzędowy Województwa
Przemyskiego / Urząd Wojewódzki w Przemyślu; red. nacz. Małgorzata Gloc. – [R. 18],
nr 1–12. – Przemyśl, 1992. – 29 cm
Od nr 5 red. nacz. Grażyna Starzak.
33. DZIENNIK Urzędowy Województwa
Rzeszowskiego / Urząd Wojewódzki w Rzeszowie; red. nacz. Tadeusz Barnat. – [R. 18],
nr 1–11. – Rzeszów, 1992. – 29 cm
34. DZIENNIK Urzędowy Województwa
Tarnobrzeskiego / Urząd Wojewódzki w Tarnobrzegu. – [R. 18], nr 1–14. – Tarnobrzeg,
1992. – 29 cm
35. ECHO. – Przemyśl, 1992
Pisemko reklamowe.

36. ECHO Leżajska: Grodzisko, Kuryłówka, Sarzyna, Leżajsk. – [R. 4, nr 1–4/5] – Leżajsk, 1992. – 30 cm
Niereg.
37. EKSPRES Business Handel: pismo reklamowe branży handlowej: Chełm – Dębica
– Gorlice – Jasło – Katowice – Kielce – Kraków – Krosno – Lublin – Mielec – Przemyśl
– Rzeszów – Sanok – Tarnobrzeg – Tarnów
– Zamość / red. nacz. Leszek Józef Bucior.
– R. 1. – Biłgoraj, 1992. – 43 cm
Dwutygodnik.
Znany nr 5: 12 listopada.
38. FAMA – Bis: gazeta reklamowo-ogłoszeniowa: Tarnobrzeg, Stalowa Wola, Sandomierz,
Janów Lub., Nowa Dęba, Nisko, Staszów, Opatów, Rzeszów, Mielec, Kolbuszowa, Kraśnik.
– [R. 2]. – Tarnobrzeg, 1992. – 30 cm
Znany nr 12: 27 marca, nr 12 [właśc. 13]:
13 kwietnia.
39. FERMENT / I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego; red. Romek Adamski, Kuba Pado. – Rzeszów, 1992. – 30 cm
Znany nr 1: marzec.
40. FESTIWAL Gazette. Specjal issue of
„Theatre and fun” Magazin / red. Łukasz Miłoś,
Grzegorz Bilo. – Rzeszów. – 30 cm
Powiel.

41. FETA: tygodnik dla każdego / red.
Zdzisław Surowaniec. – [R. 1] – Stalowa
Wola. – 42 cm

42. FOTO: Małopolski Przegląd: Krosno –
Przemyśl – Radom – Rzeszów – Tarnobrzeg;
red. Jerzy Wygoda. – R. 1 – Rzeszów, 1992
Znany nr 1: kwiecień.

ki – Zagórz / red. nacz. Krzysztof Potaczała.
– R. 2. – Ustrzyki Dolne, 1992. – 43 cm
Dwutyg.
Znany nr 9: 26 czerwca, nr 10: 10 lipca, nr 16:
2 października.
45. GAZETA Festiwalowa: Muzyczny Festiwal w Łańcucie 16–24 maja 1992 / wydaje
– grono przyjaciół filharmonii. – [Rzeszów],
1992. – 30 cm
Nr 1(3), 2(4).
46. GAZETA Festiwalowa: I Polonijny Festiwal Zespołów Folklorystycznych: Krosno
– Iwonicz Zdrój 11–19 lipca 1992 / red. Anna
Bryła [i in.]. – Krosno – Iwonicz Zdrój, 1992.
– 30 cm
Jednodniówka.
47. GAZETA Filharmonii im. A. Malawskiego w Rzeszowie: wydawana przez grono
Przyjaciół i Sponsorów. – [R. 2]. – Rzeszów,
1992. – 30 cm
Powiel.
Znany nr 3: 31 styczeń, nr 4: kwiecień.
48. GAZETA Grodziska: biuletyn informacyjny Mieszkańców Gminy. – [R. 2], nr 1–6.
– Grodzisko Dolne, 1992. – 30 cm
49. GAZETA Jarosławska / red. Marek Domaradzki. – [R. 1], nr 1–25? – Jarosław, 1992.
– 43 cm
Od nr 25? nadtytuł: „Jarosławskie Corso”. Tygodnik społeczno-kulturalny.
Ostatni znany nr z 23 września.
50. GAZETA Kleczanowska / red. Józef
Myjak. – [R. 1], nr 1–2. – Kleczanów, 1992.
– 30 cm
Nr 1 promocyjny.
Od nr 2 II cz. tytułu „Towarzystwo Przyjaciół
Kleczanowa”.
43. FRAZA: pismo literacko-społeczne
/ red. nacz. Andrzej Salnikow. – R. 2, nr 2.
– Rzeszów, 1992. – 21 cm
51. GAZETA Łańcucka: Białobrzegi – Czarna – Łańcut – Markowa – Rakszawa – Żołynia: pismo prywatne T. Łyczko / red. nacz. Irena Plizga. – [R. 3]. – Łańcut, 1992. – 43 cm
44. GAZETA Bieszczadzka: czasopismo regionalne: Baligród – Cisna – Czarna – Lesko
– Lutowiska – Olszanica – Solina – Ustrzy-
52. GAZETA Rymanowska: pismo wydawane pod patronatem samorządu terytorial-
Znany nr 14/9: styczeń.
3
nego / red. Augustyn Walczak i in. – [R. 2].
– Rymanów, 1992. – ok. 30 cm
Miesięcznik.
Znany nr z października.
61. GŁOS Tyczyna: pismo Samorządu Terytorialnego Gminy i Miasta Tyczyn. – [R. 4],
nr 39–53. – Tyczyn, 1992. – 30 cm
Numeracja ciągła.
53. GAZETA Samorządowa: kwartalnik
Gminy Wiśniowa. – [R. 1]. – Wiśniowa,
1992. – ok. 30 cm
Znany nr 1.

54. „GAZETA Solidarności” Huty „Stalowa
Wola”. – Nr 92–110. – Stalowa Wola, 1992

55. GAZETA Trzydnicka: dwutygodnik
z życia gminy / red. Andrzej Szczesiak, Izabela Borowiak; Gminny Ośrodek Kultury
w Trzydniku Dużym. – [R. 3]. – Trzydnik
Duży, 1992. – ok. 30 cm
Znany nr 29: styczeń/luty.
56. GAZETA w Rzeszowie: Rzeszów, Przemyśl, Krosno / red. nacz. Elżbieta Kensy. –
R. 1, nr 1–94. – Rzeszów, 1992. – 41 cm
Dod. samoistny „Gazety Wyborczej”.
Od numeru 65 ukazuje się od poniedziałku do
czwartku.
57. GŁOS Batorza / GOK w Batorzu. – Batorz, 1992

58. GŁOS Janowa / MKZ NSZZ „Solidarność”. – Janów Lubelski, 1992
Poprz. tyt. Biuletyn Związkowy.

62. GMINA Samorządna: kwartalnik gminy Wiśniowa / Zarząd Gminy; Ośrodek Kultury w Wiśniowej. – [R. 1], nr 1–4. – Wiśniowa, 1992. – 30 cm
63. GONIEC Przeworski: bezpłatne pismo
informacyjno-reklamowe / wydawca Jan Juroszek. – [R. 1], nr 1. – Przeworsk, 1992
Mies.
64. GONIEC Staszowski: dwutygodnik
społeczno-kulturalny / red. Maciej Zarębski.
– R. 3, nr 1–12. – Staszów, 1992. – 41 cm
Od nr 3/91 miesięcznik.

65. HURTOWNIE i producenci województwa rzeszowskiego / Przedsiębiorstwo
Handlowo Produkcyjne „Multiplan”. – Rzeszów, 1992. – 30 cm
Znany nr 1.
66. INDEKS: studenckie pismo literackie
/ Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie;
Studencki Klub Literacki; red. Lesław Marciniak [i in.]. – Rzeszów, 1992. – 21 cm
Znany nr 2: kwiecień.
67. INFORMATOR / Polski Związek Filatelistów. Zarząd Okręgu Rzeszów. – [R. 9].
– Rzeszów, 1992. – 21 cm
Znany nr 20: luty, nr 21: kwiecień.
59. GŁOS Mielecki: tygodnik wydawany
przez WSK „PZL–Mielec” / [red. Ryszard Niczyporuk]. – [R. 42]. – Mielec, 1992
68. INFORMATOR Klubu Abstynenta
„Sami Swoi”. – Rzeszów, 1992


69. INFORMATOR Komisji Historycznej
przy Zarządach Okręgu ŚZŻAK [Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej]
i ZWPOS [Związku Więźniów Politycznych
Okresu Stalinowskiego] w Rzeszowie / red.
Mieczysław Gaweł, Zbigniew Nyzio, Józef
Półćwiartek. – Rzeszów, 1992. – 22 cm
60. GŁOS Rzeszowa: pismo Rady i Zarządu
Miasta / red. Władysław Borowiec. – [R. 1],
nr 1–4. – Rzeszów, 1992. – 30 cm
Miesięcznik.
Dod. do „Nowin”
Nr 1 w 184 numerze „Nowin”.
4
Znany nr 1: luty, nr 2: maj.
70. INFORMATOR Solidarności Huty Stalowa Wola S.A. / Komisja Zakładowa NSZZ
„Solidarność” HSW S.A.; red. Ewa Kuberna.
– nr 1–17. – Stalowa Wola, 1992. – 30 cm
71. JAROSŁAWSKI Kwartalnik Armii
Krajowej / red. Wojciech Sobocki, Stanisław
Franciszek Gajerski, Wojciech Szczepański.
– [R. 2], nr 3–6. – Jarosław, 1992. – 30 cm
Numeracja ciągła.
72. JĘZYKI Obce: doświadczenia, propozycje, informacje / Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rzeszowie; red. Edmund Jońca, Stanisław Perdeus. – Rzeszów, 1992. – 21 cm
Niereg.
73. KAMERTON: pismo Towarzystwa im.
Zygmunta Mycielskiego w Wiśniowej nad
Wisłokiem: kwartalnik / red. nacz. Andrzej
Szypuła. – [R. 3], nr 1–4. – Wiśniowa, 1992.
– 21 cm
74. KĄT i kącik: pismo dla dorosłych i dzieci / Szkoła Społeczna nr 1 w Rzeszowie. –
[R. 1], nr 1–2. – Rzeszów, 1992. – 30 cm
75. KLEKS / Szkoła Podstawowa im. I. Łukasiewicza w Krygu. – Kryg, 1992. – 30 cm
Numer nie oznakowany z grudnia.
76. KORSO: tygodnik mielecki: Mielec,
Borowa, Czermin, Przecław, Tuszów Narodowy, Kolbuszowa, Padew Narodowa,
Radomyśl Wielki, Wadowice Górne / red.
Edward Michocki. – R. 2, nr 1–37? – Mielec,
1992. – 43 cm
77. KOT: pismo Prywatne Koła Przyjaciół
Biblioteki Miejskiej / red. Dorota Dyło, Jacek
Bardan, R. Sziler. – [R. 2]. – Kolbuszowa,
1992. – 30 cm
Powiel.
Znany nr 8: maj.
78. KRACZKOWSKIE Wieści: niezależne
pismo wiejskie. – Kraczkowa, 1992. – 30 cm
Znany nr 6/16: czerwiec.
79. KRASICZYŃSKIE Wieści: tygodnik
parafialny. – Krasiczyn, 1992

80. KRESOWIAK Galicyjski: lokalny dwutygodnik społeczny: Cieszanów, Horyniec,
Lubaczów, Narol, Oleszyce, Stary Dzików,
Wielkie Oczy / red. nacz. Marian Ważny.
– [R. 2]. – Cieszanów, 1992. – 30 cm
Znany nr 1(6): marzec.
81. KRET. – [R. 1]. – Rzeszów, 1992
Gazetka uczniów I LO w Rzeszowie.

82. KRONIKA Diecezji Przemyskiej OŁ.
– [R. 77], z. 1–4. – Przemyśl, 1992. – 20 cm
83. KRONIKA Diecezji Sandomierskiej:
miesięcznik poświęcony sprawom diecezji.
– R. 85. – Sandomierz, 1992. – 21 cm

84. KRYTERIUM: pismo Socjaldemokracji
/ Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej.
– [R. 2], [nr 1–4]. – Rzeszów, 1992. – 30 cm
85. KURIER Błażowski: czasopismo Towarzystwa Miłośników Ziemi Błażowskiej
i Samorządu Gminy i Miasta w Błażowej. –
[R. 2], nr 2–6. – Błażowa, 1992. – 30 cm
Powiel.
86. KURIER Jarosławski: regionalne Pismo
Informacyjno-Publicystyczne: Jarosław – Lubaczów – Przeworsk – Radymno – Sieniawa
– Pruchnik / red. nacz. Zdzisław Paszyński.
– R. 4, nr 1–5. – Jarosław, 1992. – 30 cm
87.KURIER Krośnieński: dodatek samorządowy / red. Maria Pudło. – [R. 2], nr 1
–12. – Krosno, 1992. – 41 cm
Nr 1–3 dodatek samoistny do „Podkarpacia”,
od nr 4 dodatek niesamoistny.
88. KURIER Podkarpacia: tygodnik regionalny / red. Stanisław Mendelowski. – R. 2.
– Krosno, 1992. – 42 cm
Nr 1–13.

89. KURIER Podkarpacki: tygodnik reklamowy: Jasło, Krosno, Sanok, Brzozów, Frysztak, Strzyżów, Barwinek, Rzeszów, Tarnów,
Pilzno. – [R. 2]. – Krosno, 1992

5
90. KURIER Sokołowski: pismo społeczno-kulturalne / Ośrodek Kultury; Towarzystwo
Miłośników Ziemi Sokołowskiej. – Sokołów
[Młp.], 1992. – 30 cm
Powiel.
Znany nr 1: listopad.
91. KWIATY Ogrodowe / red. nacz. Adam
Pietrzykowski. – [R. 1]. – Tarnobrzeg, 1992.
– 24 cm
Kwart.

92. LUDOWIEC: biuletyn Informacyjny
Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie.
– [R. 1]. – Rzeszów, 1992
Znany nr 1: styczeń, nr 2: marzec.

93. MAJDAŃSZCZYZNA: Majdan Królewski – Krzątka – Huta Komorowska – Komorów – Wola Rusinowska – Brzostowa
Góra – Rusinów / NSZZ „S” [Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”]. – [R. 4], nr 24–33. – Majdan Królewski, 1992. – 21 cm
94. MAŁOPOLSKI Przegląd Foto: Krosno,
Przemyśl, Radom, Rzeszów, Tarnobrzeg /
red. nacz. Jerzy Wygoda. – R. 1. – Rzeszów,
1992. – 21 cm
Znany nr 1: kwiecień, nr 2: maj.
95. MERKURIUSZ Podkarpacki: Biecz –
Gorlice – Jasło – Krosno – Rzeszów – Sanok
– Strzyżów – Lesko – Użhorod (Ukraina) /
Agencja Wydawniczo-Reklamowa A. Kyc.
– R. 3. – Krosno, 1992. – 42 cm

96. MERKURY Bieszczadzki. – Przemyśl,
1992
Pismo reklamowe.

97. METROPOLIS Reklamowy: Przemyśl,
Krosno, Rzeszów, Tarnobrzeg. – R. 3. – Rzeszów, 1992. – 30 cm
Znane nr 1–4.
98. MISTRZ Rozrywki: dwutygodnik zabaw
intelektualnych / red. nacz. Mariusz Herba.
– [R. 1], nr 1–15. – Rzeszów, 1992. – 43 cm
6
Od nr 10 podtyt. Krzyżówki panoramiczne; red.
Andrzej Trawka, Barbara Piątek.
Od nr 4 format 21 cm
99. NAD Sanem: doradczy magazyn rolniczy / Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Korytnikach. – [R. 2]. – Korytniki, 1992. – 31 cm
Mies.
100. NASZ Dom – Czarna: historia i współczesność: gazeta jednodniowa / red. Marian
Dziwisz. – Czarna Góra, 1992. – 30 cm
101. NASZ Nurt: pismo Oddziału Woj
[ewódzkiego] Stow[arzyszenia] PAX i PFChD
z Rzeszowie / red. Jerzy Glebar. – [R. 2]. – Rzeszów, 1992. – 30 cm
Znany nr 1(12): styczeń.
102. NEWS: nieregularnik. – Nisko, 1992
Pismo uczniów ZSE w Nisku.

103. NIE tylko dla orłów: magazyn rozrywki
/ red. Andrzej Trawka, Stanisław Grdeń. – [R.
2], nr 1(5)–14(17). – Rzeszów, 1992. – 23 cm
Od nr 8 red. A. Trawka, Barbara Piątek.
104. NIEOBOJĘTNI: gazeta samorządowo-obywatelska / red. Józef Bańka. – Janów
Lubelski, 1992

105. NIEZAWODNA Reklama: Krosno
– Przemyśl – Rzeszów – Tarnobrzeg / red.
nacz. Roman Oraczewski. – [R. 3], nr 1–25.
– Rzeszów, 1992. – 43 cm
106. NOWATOR: inspiracje – propozycje
– polemiki: z doświadczeń nauczycieli / Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rzeszowie;
red. Edmund Jońca. – [R. 1], nr 1–2. – Rzeszów, 1992. – 20 cm
107. NOWE Zaranie / red. Sławomir Zych;
Zarząd Regionu Rzeszowskiego Młodzieży
Wszechpolskiej. – [R. 1]. – Rzeszów, 1992

108. NOWINKI Rolnicze / Wojewódzki
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Mokoszynie. – Tarnobrzeg, 1992
Znany nr 13.
109. NOWINY: gazeta codzienna: Krosno,
Przemyśl, Rzeszów, Tarnobrzeg / red. nacz.
Jan A. Stepek. – [R. 44], nr 1–255. – Rzeszów,
1992. – 57 cm
Mutacje: Pon, piątki – Wyd. 1.
Wt., środy, czw. – Wyd. 1, Wyd. 1, 2.
W wyd. piątkowo-sobotnio-niedzielnym podtytuł „Magazyn”.
Dodatek niesamoistny ciągły „Stadion” w numerach poniedziałkowych.
110. NOWINY Wieczorne: Rzeszów / red.
nacz. Jan A. Stepek. – [R. 2], nr 34 (właśc.
1)–52. – Rzeszów, 1992. – 41 cm
111. NOWINY z Naszej Gminy: Trzebownisko, Jasionka, Łąka, Łukawiec, Nowa Wieś,
Stobierna, Tajęcina, Terliczka, Zaczernie,
Wólka Podleśna / red. Ryszard Bereś. – [R. 2].
– Trzebownisko, 1992. – 29 cm
Mies.
Znany nr 5/11: maj – nr 7/13: lipiec.
112. OBIEKTYW Jasielski: dwutygodnik /
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i regionu.
– [R. 3]. – Jasło, 1992. – 30 cm
Znane numery: 10/31, 11/32, 13/34–17/38,
19/40.
113. OBSERWATOR Bieszczadzki: pismo
Bieszczadzkiego Związku Gmin / red. nacz. Ryszard Szenborn. – [R. 1], nr 1. – Lesko, 1992

114. OGRODNIK Sandomierski / Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Mokoszynie. – Tarnobrzeg, 1992

115. ORACZ / GOK Wojciechowice. –
Wojciechowice, 1992
Mies.

116. PANORAMA Regionu: NSZZ „Solidarność ‘80”: Krosno, Rzeszów, Tarnobrzeg
/ Regionalna Komisja Wychowawcza NSZZ
„Solidarność ‘80”. – Rzeszów, 1992. – 22 cm
Znany nr 6: sierpień.
Powiel.
117. PARAFIA pod Wezwaniem Świętej
Rodziny. – [R. 1]. – Rzeszów, 1992. – 21 cm
Niereg. bez numeracji.
118. PELIKANA: gazeta Szkoły Podst[awowej] w Sokołowie Młp. – Nr 1–8. – Sokołów
Młp., 1992. – 30 cm
Powiel.
119. PIERIEMIS’KI dzwoni / greko-katolickaja parafija; red. Bogdan Stepan. – R. 1, nr
1–9. – Przemyśl, 1992. – 30 cm
Miesięcznik.
Pismo w jęz. ukraińskim.
120. PISMO Sanockie: reklama – obserwacje – komentarze / red. Tomasz Korzeniowski. – R. 2, nr 1–6. – Sanok, 1992. – 22 cm
W nr 1 podtyt. Biuletyn społ.-polit. i gospodarczy, w nr 4 brak podtytułu.
Zmiana formatu na 29 cm.
121. POD Napięciem / Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych, red. Krystyna Dudek i in. – Rzeszów, 1992

122. PODKARPACIE: tygodnik regionalny
/ red. nacz. Artur Bata. – R. 22 [właśc. 23] nr
1–52/53. – Krosno, 1992. – 41 cm
123. POGÓRZE: Ziemia Ropczycka: Iwierzyce – Ostrów – Ropczyce – Sędziszów Młp.
– Wielopole / Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Ropczyckiej. – [R. 2]. – 1992. – 43 cm
Znany nr 4.
124. POGRANICZE: panorama województwa przemyskiego / red. nacz. Marek Cynkar.
– R. 2, nr 1–51/52. – Przemyśl, 1992. – 41 cm
125. POŁONINY ‘90/91: bieszczadzki
przegląd krajoznawczy / red. Andrzej Wielocha; Towarzystwo Karpackie; Studenckie
Koło Przewodników Bieszczadzkich. – Warszawa, 1992. – 21 cm
126. PROFIL Reklamowy: dwutygodnik.
– R. 2, nr 1–11? – Mielec, 1992
127. PROGRAM TV: ogólnopolski tygodnik informacyjno-reklamowy / red. nacz.
7
Roman Oraczewski. – [R. 3], nr 1–51. – Rzeszów, 1992. – 43 cm
128. PRYMUSIK / Szkoła Podstawowa
nr 35 w Rzeszowie. – [R. 1], nr 1–8/9. – Rzeszów, 1992
129. PRZEGLĄD Albigowski: pismo poświęcone życiu społeczno-kulturalnemu /
red. Anna Baran [i in.]. – R. 2, nr 1–8. – Albigowa, 1992. – 30 cm
130. PRZEGLĄD Kolbuszowski / Forum
Obywateli Ziemi Kolbuszowskiej; red. nacz.
Zbigniew Lenart. – [R. 2], nr 4–14. – Kolbuszowa, 1992. – 32 cm
Numeracja ciągła.
131. PRZEGLĄD Mielecko-Kolbuszowski:
pismo Konfederacji Polski Niepodległej / red.
Adam Krawiec. – Mielec, 1992. – 30 cm
Powiel.
Znany nr 17: luty.
132. PRZEMYSKI Goniec Piwny / Przemyska Ława Okręgowa PPPP. – [R. 1], nr 1–6.
– Przemyśl, 1992. – 21 cm
133. PRZEMYSKIE Zapiski Historyczne:
studia i materiały poświęcone historii Polski
południowo-wschodniej / Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Przemyślu; red.
nacz. Zygmunt Kubrak. – R. 8/9. – Przemyśl,
1991/1992. – 24 cm
134. RAKSZAWSKIE Aktualności: miesięcznik Społeczno-Kulturalny Towarzystwa
Przyjaciół Rakszawy / red. Bogumiła Babiarz
[i in.]. – [R. 1], nr 1–9. – Rakszawa, 1992.
– 30 cm
135. REFLEKS: serwis ogłoszeniowo-reklamowy: Tarnobrzeg, Lublin, Kielce, Rzeszów. – R. 1. – Nisko, 1992. – 30 cm
Znany nr 4: kwiecień.
136, REWERS: tygodnik na medal / red.
nacz. Stanisław Szczepański. – [R. 1], nr
1–28. – Rzeszów, 1992. – 41 cm
Od nr 24 podtyt.: Tygodnik Polski południowo-wschodniej.
Od nr 28 pismo zawieszone.
8
137. ROCZNIK Przemyski / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu Societas
Scienciarum ac Litterarum Premisliensis;
red. Zdzisław Budzyński. – T. 28. – Przemyśl,
1991/1992. – 24 cm
138. ROCZNIKI Bieszczadzkie / Ośrodek
Naukowo-Dydaktyczny Bieszczadzkiego Parku Narodowego; red. nacz. Tomasz Winnicki.
– T. 1. – Ustrzyki Dolne, 1992. – 25 cm
139. ROZPRAWY i Monografie Wydziału
Ekonomicznego / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie. Wydział
Ekonomiczny; red. Jerzy Kitowski. – [R. 1],
nr 1. – Rzeszów, 1992. – 24 cm
Tyt. nr 1 „Mirosław Kurek: Wpływ licencji na
nowoczesność i efektywność ekonomiczną produkcji maszyn budowalanych”.
140. RUBIKON: magazyn rozrywki / red.
Andrzej Trawka, Marek Pisarik. – [R. 2], nr
1(10)–15(24). – Rzeszów, 1992. – 23 cm
Od nr 13 zmiana podtyt. na: Krzyżówka panoramiczna.
141. RYNEK Rolny /Wojewódzki Ośrodek
Doradztwa Rolniczego. – Tarnobrzeg, 1992

142. RZESZOWSKIE Zeszyty Naukowe:
Prawo – Ekonomia / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie; red.
Jan Winiarz. – T. 11, 12. – Rzeszów, 1992.
– 21 cm
T. 12 zmiana formatu na 24 cm.
143. SANDOMIERZ: czasopismo społeczne. – [R. 1]. – Sandomierz, 1992
Znany nr 1–2.
144. SANI: bieszczadzki tygodnik powiatowy / red. nacz. Marek Boczar. – [R. 1]. – Lesko, 1992. – 21 cm
Znany nr 1–3: lipiec.
145. SCHISTOSOMA: osobiste pismo
Układu Artystycznego / Staszowski Ośrodek Kultury; red. Wojciech Żmuda, Roman
„Miś” Mróz. – [R. 3], nr 7–10? – Staszów,
1992. – 21 cm
Niereg.
146. SERWIS Informacyjny: Zarząd Regionu NSZZ [Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego] „Solidarność” w Rzeszowie / red. Jerzy Klus. – nr 1–22. – Rzeszów,
1992. – 30 cm
154. STRAŻAK Galicyjski: miesięcznik
Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. – [R. 1], nr 1–12.
– Rzeszów, 1992. – 30 cm
147. SERWIS Informacyjny: Zarząd Regionu NSZZ [Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego] „Solidarność” w Rzeszowie: wydanie specjalne. – Rzeszów, 1992.
– 30 cm
155. SZTAFETA: Huta Stalowa Wola / red.
Dionizy Garbacz. – [R. 2]. – Stalowa Wola, 1992
Znany nr 8: czerwiec i nr 9: listopad.
148. SIARKA: pismo załogi Kopalni i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol”
w Tarnobrzegu / red. Leszek Leżoń. – [R. 30],
nr 1–10? – Tarnobrzeg, 1992. – 40 cm
149. SIEWCA Prawdy / Diecezja Sandomiersko-Radomska. – Sandomierz, 1992

150. SIÓDEMKA / Szkoła Podstawowa nr
7 w Rzeszowie. – [R. 2]. – Rzeszów, 1992

151. SKOLOPENDRA / duszpasterstwo
akademickie „Rotunda” przy parafii Matki
Boskiej Saletyńskiej w Rzeszowie. – [R. 3].
– Rzeszów, 1992. – 21 cm
Znane numery: 1: marzec – 3: maj.
152. SPOŁECZNA Opieka nad Zabytkami / Muzeum Regionalne PTTK im. Adama
Fastnachta w Brzozowie; Komisja Opieki
nad Zabytkami ZG PTTK w Warszawie; red.
Jerzy F. Adamski, Wiesław Cichy, Franciszek
Midura. – [R. 1]. – Brzozów; Warszawa: MR
PTTK; KOnZ ZG PTTK, 1992. – 24 cm
Rocz.
153. SPONTANICZNIK / Zespół Szkół
Mechanicznych im. gen. Andersa w Rzeszowie. – [R. 1]. – Rzeszów, 1992
Znany nr 1: marzec.
153a. STADION: [dodatek sportowy „Nowin”]. – R. [33], nr 1–52. – Rzeszów, 1992.
– 52 cm
Dodatek niesamoistny.
Ukazuje się w poniedziałkowych numerach.
Mies.
Pismo zakładowe.
Znany nr 9, nr 10, nr 20–25.
156. TAJEMNICE Atari: pismo użytkowników ATARI XL/XE / red. nacz. Janusz
B. Wiśniewski. – [R. 2] , nr 1–10? – Rzeszów,
1992. – 29 cm
157. TARNOBRZESKIE Zeszyty Historyczne
/ Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne;
red. nacz. Bogusław Szwedo. – [R. 2], nr 4.
– Tarnobrzeg, 1992. – 21 cm
Numeracja ciągła.
Tytuł z. 4 „Młodzieżowy Ruch Oporu”.
TARNOBRZESKIE Zeszyty Historyczne =
poz. 4
158. TELEWIZJA od A do Z: ogólnopolski
program TV: rewia krzyżówek / red. nacz.
Jacek Szarek. – [R. 3], nr 1–52. – Rzeszów,
1992. – 43 cm
159. THEATRE and Fun: kurierek teatralny I LO im. S. Konarskiego w Rzeszowie.
– Rzeszów, 1992. – 30 cm
Powiel.
Znany nr 1–3.
160. TYGODNIK Nadwiślański / red.
nacz. Piotr Niemiec. – R. 12, nr 1–52. – Tarnobrzeg, 1992. – 41 cm
161. TYGODNIK Sanocki: gazeta samorządowa / red. Antoni Nakonieczny. – R. 2,
nr 1–47? – Sanok, 1992. – 30 cm
162. VIDEO Sat TV: tygodnik informacyjno-reklamowy. – [R. 1]. – Rzeszów, 1992
Znany nr 1: lipiec.
163. WAGA i Miecz: miesięcznik Samorządu i Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej / red. nacz. Józef Nowakowski. –
[R. 2], nr 1–12. – Strzyżów, 1992. – 31 cm
9
164. WIADOMOŚCI: pismo Wytwórni
Sprzętu Komunikacyjnego „PZL–Rzeszów” /
red. nacz. Marek Bluj. – R. 41, nr 1–15. – Rzeszów, 1992. – 41 cm
165. WIADOMOŚCI Brzozowskie: Brzozów – Domaradz – Dydnia – Haczów – Jasienica Rosielna – Nozdrzec: miesięcznik
regionalny / Muzeum Regionalne PTTK im.
A. Fastnachta w Brzozowie. – [R. 1], nr 1–13.
– Brzozów, [1992]. – 31 cm
Od nr 3 red. J. F. Adamski [i in.].
166. WIADOMOŚCI Leżajskie: Komitetu Obywatelskiego „Ziemi Leżajskiej” / red.
nacz. J. Zawadzki. – Leżajsk, 1992. – 30 cm
Znany nr 1/5: kwiecień – 4/8: sierpień/wrzesień.
167. WIEŚCI z Gminy: prywatna gazeta
wiejska / red. nacz. Włodzimierz Gąsiewski.
– [R. 3]. – Borowa, 1992. – 30 cm
Znany nr 2(17): luty, nr 4(19): kwiecień,
nr 5(20): maj.
Od nr 4? zmiana podtyt. na gminne czasopismo
społeczno-kulturalne.
168. WIADOMOŚCI z Gminy: Pismo
Rady Gminy Borowa / red. nacz. Marek Stawarczyk. – Borowa, 1992. – 30 cm
Znany nr 3: wrzesień.
169. WIEK Nafty / Muzeum Przemysłu
Naftowego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce; red. Józef Sozański. – [R. 2]. – Bóbrka,
1992. – 21 cm
170. WIELKA Mielecka: krzyżówki panoramiczne. – R. 1. – Mielec, 1992. – 29 cm

171. WIĘCEJ Czadu / red. Marek Balawajder i in. – [R. 1]. – Sanok, 1992
Znany nr 1: wrzesień.
172. WSPÓLNA Droga / Parafia NSPJ
[Najświętszego Serca Pana Jezusa] w Szówsku. – Szówsko, 1992. – 21 cm
Powiel.
Znany nr z września.
173. ZESZYTY Naukowe Muzeum Okręgowego w Rzeszowie nr 1 / red. Krzysztof
Ruszel. – Rzeszów: MO, 1992. – 21 cm
10
Tyt. nr 1 „Rzeszowskie z dziejów miasta i regionu: materiały z sesji popularnonaukowej, Rzeszów
22 V 1992”.
174. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 87, 92, 100: Budownictwo i Inżynieria Środowiska / red. Michał Gałda. –
z. 14, 16, 17. – Rzeszów: Wydaw. Uczelniane
PRz, 1992. – 24 cm
Tyt. z. 16 „Andrzej Zieliński: Obliczanie rzędnych niecek przemieszczeń powierzchni terenu”.
z. 17 „Konferencja naukowo-techniczna. Aktualne problemy dydaktyczne i naukowo-badawcze
w geodezji budowlanej”.
175. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 96, nr 105: Chemia / red. Stanisław Kopacz. – z. 9–10. – Rzeszów: Wydaw.
Uczelniane PRz, 1992. – 24 cm
Tyt. z. 10 „Anna Ryttel: Kopolimeryzacja i kopolimery wyższych metakrylanów alkilowych
z cyjanuranem triallilowym”.
176. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 86, nr 99, nr 104: Elektrotechnika / red. Jerzy Bajorek. – z. 10–12. – Rzeszów:
Wydaw. Uczelniane PRz, 1992. – 24 cm
Tyt. z. 12 „Jacek Kluska: Sterowanie z logiką
rozmytą”.
177. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 89, nr 93, nr 95, nr 97, nr 98: Mechanika / red. Janusz Rybka. – z. 30–34.– Rzeszów: Wydaw. Uczelniane PRz, 1992. – 24 cm
Tyt. z. 31 „Fizykochemiczne podstawy technologii wytwarzania stopów. Praca zbiorowa pod
red. Tadeusza Pomianka”.
z. 34 „Konstytuowanie właściwości tribologicznych części maszyn metodami inżynierii powierzchni. Zbiór artykułów naukowych pod red.
Jerzego Łunarskiego.
z. 32 „Roman Śliwa: Odkształcenia plastyczne
kompozytów metalowych podczas wyciskania”.
z. 33 „Technika i technologia montażu maszyn:
materiały konferencji naukowo-technicznej zorganizowanej przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn
TEKOMA–Warszawa i Wydział Budowy Maszyn
i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza / pod red. Jerzego Łunarskiego.
178. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 94: Nauki Społeczne / red. An-
drzej Daszkiewicz. – z. 17 – Rzeszów: Wydaw.
Uczelniane PRz, 1992. – 24 cm
188. ŻUŻEL: magazyn ilustrowany / red.
Jacek Stachiewicz. – [R. 3], nr 1–4? – Rzeszów, 1992
179. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Folia Scientiarum Universitatis
Technicae Resoviensis nr 102: Matematyka
i Fizyka / red. Jan Stankiewicz. – z. 15: Fizyka z. 4. – Rzeszów: Wydaw. Uczelniane PRz,
1991. – 24 cm
189. ŻYCIE Przemyskie: tygodnik regionalny / red. nacz. Artur Wilgucki. – [R. 26],
nr 1–52. – Przemyśl, 1992. – 41 cm
Tyt. z. 15 „Dielectric and related phenomena
DRP’92. Abstracts of the conference, Zakopane,
September 12–16, 1992”.
3. OPRACOWANIA DOTYCZĄCE
CAŁOŚCI REGIONU
180. ZESZYTY Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Folia Scientiarum Universitatis
Technicae Resoviensis nr 101, 103: Matematyka i Fizyka / red. Jan Stankiewicz. – z. 14,
16: Matematyka z. 11, 12. – Rzeszów: Wydaw.
Uczelniane PRz, 1992. – 24 cm
a) Współpraca międzynarodowa
190. BEK WIESŁAW: Między Lubaczowem a Tostedt. Rozm. Artur Wilgucki. Życie
Przemys. 1992 nr 43 s. 2, portr.
181. ZESZYTY Naukowe Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Rzeszowie nr 9. Seria Filologiczna: Dydaktyka / red. Henryk Kurczab. –
z. 2. – Rzeszów: Wydaw. WSP, 1992. – 24 cm
191. CZACH RYSZARD: Transair France
chce w Rzeszowie szkolić swoich pilotów.
Pol. Zbroj. 1992 nr 21 s. 2.
182. ZIEMIA Głogowska / Dom Kultury
w Głogowie Małopolskim. – R. 1 [właśc. 2],
nr 1–6? – Głogów Małopolski, 1992. – 30 cm
Ostatni znany nr z lipca.
183. ZIEMIA Ropczycka: Ropczyce –
Ostrów – Sędziszów Młp. – Iwierzyce – Wielopole / red. Zbigniew Dobrowolski i in. –
R. 2. – Ropczyce, 1992
Znany nr 1: styczeń – 2: luty.
184. ZWIASTOWANIE: pismo Diecezji
Rzeszowskiej / Kuria Diecezjalna w Rzeszowie.
– [R. 1], nr 1–4. – Rzeszów, 1992. – 20 cm
185. ZYSK: gazeta reklamowo-ogłoszeniowa: Tarnobrzeg – Rzeszów – Przemyśl – Lublin
– Kielce. – R. 2. – Tarnobrzeg, 1992. – 30 cm
Znany nr 3: luty – 4: marzec, nr 7: maj,
nr 10: czerwiec.
186. ŹRÓDŁO: tygodnik rodzin katolickich: Kraków – Bielsko Biała – Rzeszów / red.
nacz. Adam Kisiel. – [R. 1], nr 1–49? – Kraków, 1992. – 30 cm
187. ŻAK: bezpłatna gazeta reklamowa
Biura Pośrednictwa Usług. – [R. 1]. – Rzeszów, 1992. – 21 cm
Znany nr 1: październik.
Współpraca z niemieckim miastem.
Dotyczy współpracy z Ośrodkiem Kształcenia
Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej.
192. (epm): Bliżej francuskiej kultury. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 63 s. 5.
Otwarcie Ośrodka Alliance Française działającego przy Politechnice Rzeszowskiej.
193. FERENC KAZIMIERZ: Sprawy zagraniczne wojewody. Rozm. Adam Warzocha. Nowiny 1992 nr 205 s. 1, 4, portr.
Dotyczy kontaktów zagranicznych wojewody
rzeszowskiego.
194. FRUGA BERNARD: Partnerschaft
znaczy partnerstwo. Gaz. Wybor. 1992 nr 219
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 43 s. 1.
Delegacja rzeszowian w Bielefield.
195. FURMAN WOJCIECH: Przyjazne
miasto w Westfalii. Nowiny 1992 nr 184 dod.
Głos Rzeszowa nr 1 s. 7, rys.
Współpraca Rzeszowa z Bielefield.
196. GAWRON PIOTR: Polskie drzwi
w amerykańskich samolotach. Nowa Europa
1992 nr 147 s. 3, il.
Także: Nowy Świat 1992 nr 204 s. 3, Nowiny
1992 nr 170 s. 3.
WSK Mielce, woj. rzeszowskie.
11
197. JANOWSKI MIECZYSŁAW: Od sentymentów do biznesu. Rozm. Grażyna Woźniak. Nowiny 1992 nr 156 s. 8, il. * (maj): „Ma
to być związek na wieczność.” A–Z Dz. Ob.
1992 nr 98 s. 1–2. * sga: Więcej agresji w zagranicznej reklamie. Gaz. Wybor. 1992 nr 247
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 56 s. 1.
Także: Nowiny 1992 nr 98 s. 1, 3.
Współpraca Rzeszowa z Buffalo (USA).
198. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Co nas łączy, co dzieli. Wieści 1992 nr 28 s. 3, il.
M. in. współpraca Ukrainy i woj. krośnieńskiego.
199. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Narodziny
regionu. Czas Krak. 1992 nr 215 s. 15.
Dotyczy utworzenia euroregionu karpackiego.
Woj. krośnieńskie i przemyskie.
200. KIEŁB ANNA: Żyć wśród zdrowych.
Nowiny 1992 nr 187 s. 3, il.
205. MAJKA DANUTA: Budowanie mostów. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 137 s. 7, il.
Pomost International – intensywny kurs języka
angielskiego w Rzeszowie zorganizowany przez
miasto siostrzane Buffalo.
206. MISZCZAK JAN: Królik a sprawa
polska. Nowiny 1992 nr 255 s. 5.
Współpraca Lubaczowa, woj. przemyskie z Belgią w hodowli królików.
207. NICZYPORUK RYSZARD: Trzy doby
do ojczyzny. Nowiny 1992 nr 148 s. 3, il.
Dzieci z Irkucka na wakacjach w Mielcu, woj.
rzeszowskie.
208. om: Auf Wiedersehen in Lubaczów.
Gaz. Wybor. 1992 nr 249 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 57 s. 1.
Współpraca z niemieckim miastem Tostedt.
Wizyta niepełnosprawnych z Bielefeldu w Rzeszowie.
209. (REC): Przemyśl – bliźniaczym miastem Paderborn. Pol. Zbroj. 1992 nr 167 s. 3.
201. KREMPF ZBIGNIEW: Wejście do Europy. Nowiny 1992 nr 111 s. 4, il.
210. SARKADY ANTONI: Przemyscy
mieszczanie we Lwowie. Życie Przemys. 1992
nr 44 s. 11, il.
Współpraca Zespołu Szkół Ekonomicznych
w Rzeszowie z Państwową Szkołą Handlową
i Gimnazjum Ekonomicznym w Hamburgu.
202. LENTOWICZ ZBIGNIEW: W Jaśle,
w zbiegu granic. Rzeczpospolita 1992 nr 43
s. 3, mapa. * LEŚNIAK JERZY: Jak sąsiad z sąsiadem. Gaz. Krak. 1992 nr 40 s. 2.
Konferencja poświęcona współpracy woj. krośnieńskiego z Ukrainą, Czechosłowacją, i Węgrami.
203. LEŚNIAK JERZY: Karpaty bez granic.
Gaz. Krak. 1992 nr 53 s. 4, mapa. * Przygraniczna współpraca. Komunikat końcowy.
Wspólnota 1992 nr 9 s. 8. * SIKORA SŁAWOMIR: Region europejski? Dz. Pol. 1992
nr 43 s. 3, il. * ZARĘBA TADEUSZ: Karpacki
węzeł. Prz. Tyg. 1992 nr 9 s. 5.
Współpraca woj. krośnieńskiego z Czechosłowacją, Ukrainą i Węgrami.
204. MADEJOWSKI ROMAN: Teoria a rzeczywistość. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 118 s. 5.
Współpraca WSP w Rzeszowie z Europejskim
Programem Wymiany dla Szkolnictwa Wyższego
(TEMPUS).
12
Współpraca Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej z Lwowską Galerią Obrazów.
211. SOBIŁA MICHAŁ: USA bliżej Stalowej Woli. Rozm. Zenon Dubis. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 51 s. 5.
Otwarcie Instytutu Kultury i Nauki Amerykańskiej im. G. Washingtona; woj. tarnobrzeskie.
212. STOWARZYSZENIE Szkół UNESCO.
Wspólnota 1992 nr 39 s. 7, mapa. * STRUŚ
MAŁGORZATA: UNESCO w Bieczu. Podkarpacie 1992 nr 32 s. 6.
Międzynarodowy obóz językowy; woj. krośnieńskie.
213. STRUŚ MARIAN: Przez oczy do serca.
Podkarpacie 1992 nr 37 s. 1, 8. * TULIK JAN:
Szkiełko i oko dla 3,5 tysiąca. Gaz. Wybor. 1992
nr 198 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 36 s. 1.
Amerykańscy okuliści w Lesku, woj. krośnieńskie.
214. TULIK JAN, BASIŃSKA DOROTA: Euroregion Karpacki – jednak „srebrny
czworokąt”. Gaz. Wybor. 1992 nr 246 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 55 s. 3.
Współpraca międzynarodowa woj. krośnieńskiego w dziedzinie gospodarki i ochrony środowiska.
215. WOŚ JUSTYNA: Amerykanie w gminie. Nowiny 1992 nr 150 s. 4.
Współpraca woj. przemyskiego z USA.
Współpraca międzynarodowa zob. też
poz. 1478–80, 1482–83, 1485–87, 1499, 1817,
2808, 3038.
b) Związki z Polonią
216. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Dom
Polonii w Rzeszowie. Ziel. Sztand. 1992 nr
37 s. 9, il. * TENŻE: W rzeszowskim Domu
Polonii. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 75 s. 4, il. *
(Fed): Dom Polonii jest w Rzeszowie. Gaz.
Wybor. 1992 nr 272 dod. Gaz. w Rzeszowie.
Nr 71 s. 1.
217, EKERT ATRUR KONRAD: Ściśle tajne. Rozm. Jerzy Leniart. Nowiny 1992 nr 233
s. 6, portr.
M. in. związki autora – profesora Uniwersytetu
w Oxfordzie z Rzeszowem.
218. (Fed): Przed festiwalem zespołów polonijnych. Gaz. Wybor. 1992 nr 259 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 62 s. 1, il.
Rzeszów.
219. (mp): Przed otwarciem Domu Polonii. Nowiny 1992 nr 111 s. 4, il.
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział
w Rzeszowie.
220. RADŁOWSKI LUBOMIR: Polonijni
milusińscy. Nowiny 1992 nr 123 s. 3, il.
Dotyczy rzeszowskich festiwali polonijnych.
I Polonijny Festiwal Dziecięcych
Zespołów Folklor ystycznych
w Iwoniczu Zdroju, woj. krośnieńskie
221. (cz): Iwonicz zauroczył Polonię. Podkarpacie 1992 nr 31 s. 4, il.
222. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Mała
Polonia w Iwoniczu [Zdroju]. Wieści 1992
nr 35 s. 8, il.
223. DZIEDZIC STANISŁAW K: Spotkanie dzieci z Macierzą. Grom. Rol. Pol. 1992
nr 69 s. 4.
224. GORCZYCA EWA: Zza oceanu i zza
Buga. Do Iwonicza. Nowiny 1992 nr 147 s. 4, il.
225. TULIK JAN: „Marsz, marsz, Polonia...” Gaz. Wybor. 1992 nr 175 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 28 s. 2.
Także: Nowiny 1992 nr 142 s. 5, il.
Związki z Polonią zob. też poz. 46.
4. POSZCZEGÓLNE OKRĘGI
I MIEJSCOWOŚCI
Bachów, woj. przemyskie
WILGUCKI A.: Ocalić od zapomnienia =
poz. 633
Baligród – gmina,
woj. krośnieńskie
226. POTACZAŁA KRZYSZTOF: Panorama gminy... Baligród. Oprac... A–Z Dz. Ob.
1992 nr 202 s, 5, il.
Biecz – gmina, woj. krośnieńskie
227. SOWA STANISŁAW: Panorama miasta i gminy... Biecz. Oprac. ... A–Z Dz. Ob.
1992 nr 177 s. 5, il.
Biecz, woj. krośnieńskie
SOWA S.: Panorama miasta i gminy... Biecz
= poz. 227
Bieszczady
228. ŚLIWAKOWSKI JANUSZ: Wracać
nie tylko wspomnieniami. Poznaj Swój Kraj
1992 nr 7/8 s. 18–19, il.
Borowa – gmina, woj. rzeszowskie
229. TWARDOWSKI JÓZEF: Panorama
gminy... Borowa. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992
nr 75 s. 5, il.
Brzozów– gmina, woj. krośnieńskie
230. KILAR HALINA: Panorama miasta
i gminy... Brzozów. Oprac... A–Z Dz. Ob.
1992 nr 15 s. 5, il.
13
Brzozów, woj. krośnieńskie
KILAR H.: Panorama miasta i gminy...
Brzozów = poz. 230
Dukla, woj. krośnieńskie
GORCZYCA A.: Panorama miasta i gminy... Dukla = poz. 238
Bukowsko – gmina,
woj. krośnieńskie
231. GORCZYCA ANNA: Panorama gminy... Bukowsko. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr
162 s. 5, il.
Fredropol – gmina, woj. przemyskie
239. (lil): W gminie Fredropol. Życie Przemys. 1992 nr 30 s. 4, il.
Cetula, woj. przemyskie
232. SZWIC JACEK: Kosiarze, truskawki
i Tyranka. Życie Przemys. 1992 nr 46 s. 8, il.
Chmielnik – gmina,
woj. rzeszowskie
233. NIEBUDEK JAN: Panorama gminy...
Chmielnik. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr108
s. 5, il.
Cmolas – gmina, woj. rzeszowskie
234. URBANIEC JOLANTA: Panorama
gminy... Cmolas. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992
nr 197 s. 5, il.
Czudec – gmina, woj. rzeszowskie
235. SOWA STANISŁAW: Panorama gminy... Czudec. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr
70 s. 5, il.
Ćmielów – gmina,
woj. tarnobrzeskie
236. SKOCZKOWSKA TERESA: Znana
na całym świecie. Panorama miasta i gminy
Ćmielów. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 147 s. 5, il.
Ćmielów, woj. tarnobrzeskie
SKOCZKOWSKA T.: Znana na całym
świecie = poz. 236
Dębowiec – gmina,
woj. krośnieńskie
237. KILAR HALINA: Panorama gminy...
Dębowiec. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr 84
s. 5, il.
Dukla – gmina, woj. krośnieńskie
238. GORCZYCA ANNA: Panorama miasta i gminy... Dukla. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 50
s. 5, il.
14
Fr ysztak – gmina, woj. rzeszowskie
240. TYMCZAK PIOTR: Panorama gminy... Frysztak. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 60 s. 5, il.
Gać – gmina, woj. przemyskie
241. SOWA STANISŁAW: Panorama gminy... Gać. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr 157
s. 5, il.
Grodzisko Dolne – gmina,
woj. rzeszowskie
242. MAŁEK ADAM: Grodzisko Dolne.
Panorama gminy. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 142
s. 5, il.
Hyżne – gmina, woj. rzeszowskie
243. KRUCZEK MAREK: Panorama gminy... Hyżne. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr 132
s. 5, il.
Iwonicz Zdrój, woj. krośnieńskie
244. KURACJUSZ: Iwonicz. Zdrowie & Uroda 1992 nr 11 s. 19–20, il.
Historia i dzień dzisiejszy uzdrowiska.
Jarosław, woj. przemyskie
245. MATUSZ JÓZEF F.: Panorama gminy... Jarosław. Oprac.... A–Z Dz. Ob. 1992 nr
113 s. 5, il.
Jasło, woj. krośnieńskie
246. MAŁEK ADAM, WŁOCH MARIUSZ: Panorama miasta... Jasło. Oprac...
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 182 s. 5, il.
RUDNICKA M.
Jasło / M. Rudnicka = poz. 647
Kamień, woj., rzeszowskie
RURAK A.
Kamień w przeszłości i dziś / A. Rurak =
poz. 690
Kańczuga – gmina, woj. przemyskie
247. NOWICKI ŁUKASZ: Panorama gminy... Kańczuga. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr
103 s. 5, il.
sander Bielenda. – Rzeszów: bw., 1992. – 78,
[4] s.: faks., il.; 30 cm
Klimontów – gmina,
woj. tarnobrzeskie
248. CIEPIELA PAWEŁ: Panorama gminy... Klimontów. Oprac. ... A–Z Dz. Ob. 1992
nr 246 s. 5, il.
Ł ańcut, woj. rzeszowskie
Komańcza – gmina,
woj. krośnieńskie
249. STRUŚ MARIAN: Nie wystarczy piękno. Podkarpacie 1992 nr 42 s. 8, il.
Krasiczyn – gmina,
woj. przemyskie
250. MOTYKA JANUSZ: Panorama gminy... Krasiczyn. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr
55 s. 5, il.
Krempna – gmina,
woj. krośnieńskie
251. SZAREK JACEK: Krempna. Panorama gminy... A–Z Dz. Ob. 1992 nr 172 s. 5, il.
Krzywcza – gmina,
woj. przemyskie
252. MOTYKA JANUSZ: Panorama gminy
Krzywcza. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 241 s. 5, il.
Kur yłówka – gmina,
woj. rzeszowskie
253. HAPKA JOLANTA: Panorama gminy Kuryłówka. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr
226 s. 5, il.
L eżajsk, woj. rzeszowskie
254. WŁOCH MARIUSZ: Panorama miasta... Leżajsk. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr
88 s. 5, il.
Lipinki, woj. krośnieńskie
KARP A.
Lipinki / A. Karp = poz. 655
Lubenia, woj. rzeszowskie
254a. BIELENDA ALEKSANDER
Lubenia, zarys dziejów wsi i parafii od czasów najdawniejszych do roku 1992 / Alek-
Bibliogr. – Maszynopis na prawach rękopisu.
Opis wg. okł.
255. MADEJOWSKI ROMAN: Panorama
miasta... Łańcut. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992
nr 137 s. 5, il.
Majdan Królewski,
woj. tarnobrzeskie
256. SZEGDA JANUSZ: Panorama gminy... Majdan Królewski. Oprac... A–Z Dz. Ob.
1992 nr 5 s. 5, il.
Markowa – gmina, woj. rzeszowskie
257. WŁOCH MARIUSZ: Panorama gminy... Markowa. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr
98 s. 5, il.
Markuszowa, woj. rzeszowskie
PRZYSTAŚ K.
Markuszowa / K. Przystaś = poz. 660
Mielec – gmina, woj. rzeszowskie
258. LONCZAK JÓZEF: Panorama gminy... Mielec. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr 79
s. 5, mapa.
Mrzygłód, woj. krośnieńskie
POTOCKI A.: Na wstecznym do przodu =
poz. 661
Niebylec – gmina,
woj. rzeszowskie
259. NOWICKI ŁUKASZ: Panorama gminy... Niebylec. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr
167 s. 5, il.
Nisko – gmina,
woj. tarnobrzeskie
260. TAŃSKA ANNA: Panorama miasta
i gminy... Nisko. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992
nr 231 s. 5, il.
Nisko, woj. tarnobrzeskie
TAŃSKA A.: Panorama miasta i gminy...
Nisko = poz. 260
15
Nowa Sarzyna – gmina,
woj. rzeszowskie
261. JURASZ BARBARA: Portret idealny?
Gaz. Wybor. 1992 nr 213 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 41 s. 3.
Miasto i gmina.
262. MOTYKA JANUSZ: Panorama miasta i gminy... Nowa Sarzyna. Oprac... A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 127 s. 5, il.
Nowa Sarzyna, woj. rzeszowskie
JURASZ B.: Portret idealny? = poz. 261
MOTYKA J.: Panorama miasta i gminy...
Nowa Sarzyna = poz. 262
Nowy Żmigród – gmina,
woj. krośnieńskie
263. BRĄCZYK MAŁGORZATA: Panorama gminy... Nowy Żmigród. Oprac... A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 236 s. 5, il.
Oleszyce, woj. przemyskie
264. (lil): Smutne miasteczko. Życie Przemys. 1992 nr 37 s. 4, il.
Olszanica – gmina,
woj. krośnieńskie
265. POTACZAŁA KRZYSZTOF: Panorama gminy... Olszanica. Oprac... A–Z Dz. Ob.
1992 nr 122 s. 5, il.
Opatów – gmina,
woj. tarnobrzeskie
266. SKOCZKOWSKA TERESA: Panorama miasta i gminy... Opatów. Oprac... A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 40 s. 5, il.
Opatów, woj. tarnobrzeskie
SKOCZKOWSKA T.: Panorama miasta
i gminy... Opatów = poz. 266
Połaniec – gmina, woj. tarnobrzeskie
267. CIEPIELA PAWEŁ: Panorama miasta i gminy... Połaniec. Oprac... A–Z Dz. Ob.
1992 nr 207 s. 5, il.
Połaniec, woj. tarnobrzeskie
CIEPIELA P.: Panorama miasta i gminy...
Połaniec = poz. 267
16
Radymno – gmina,
woj. przemyskie
268. MATUSZ JÓZEF: Panorama gminy...
Radymno. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr 25
s. 5, il.
Raniżów – gmina, woj. rzeszowskie
269. MAŁEK ADAM: Panorama gminy...
Raniżów. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr 10 s.
5, il.
Rudnik – gmina,
woj. tarnobrzeskie
270. TAŃSKA ANNA: Panorama miasta
i gminy... Rudnik. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992
nr 254 s. 5, il.
Rudnik, woj. tarnobrzeskie
TAŃSKA A.: Panorama miasta i gminy...
Rudnik = poz. 270
Sandomierz, woj. tarnobrzeskie
271. DROZDOWSKI MAREK MARIAN:
Z historii w przyszłość. Rozm. Józef Myjak.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 12 s. 4, portr.
272. DYNKOWSKI MACIEJ: Optymista
na urzędzie. Rozm. Anna Kot. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 1 s. 1, 4, portr.
Dotyczy problemów Sandomierza. Także sylwetka autora – burmistrza miasta.
Skołyszyn – gmina, woj. krośnieńskie
273. (r): Taka bogata gmina. Podkarpacie
1992 nr 27 s. 7.
Sokolniki, woj. tarnobrzeskie
WENDER CZ.: Osiem wieków Sokolnik =
poz. 686
Sokołów Małopolski – gmina,
woj. rzeszowskie
274. KWIATKOWSKI JAROMIR: Panorama miasta i gminy... Sokołów Młp. Oprac...
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 65 s. 5, il.
Sokołów Małopolski,
woj. rzeszowskie
KWIATKOWSKI J.: Panorama miasta
i gminy... Sokołów Młp. = poz. 274
Stalowa Wola, woj. tarnobrzeskie
275. JAKUBOWSKA MARIA: Trzy nieszczęścia Stalowej Woli. Rewers 1992 nr 13
s. 1, 3.
Star y Dzikowiec – gmina,
woj. rzeszowskie
276. MAŁEK ADAM: Panorama gminy...
Stary Dzikowiec. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992
nr 217 s. 5, il.
Strachocina, woj. krośnieńskie
NIEBUDEK J.: W Strachocinie już nie
straszy = poz. 688
Strzyżów – gmina, woj. rzeszowskie
277. TWARDOWSKI JÓZEF: Panorama
miasta i gminy... Strzyżów. Oprac... A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 35 s. 5, il.
Strzyżów, woj. rzeszowskie
TWARDOWSKI J.: Panorama miasta
i gminy... Strzyżów = poz. 277
Tuszów Narodowy – gmina,
woj. rzeszowskie
278. LONCZAK JÓZEF: Panorama gminy... Tuszów Narodowy. Oprac... A–Z Dz. Ob.
1992 nr 30 s. 5, il., rys.
Ulanów, woj. tarnobrzeskie
KUMIK T.
Ulanów / T. Kumik = poz. 691
Ustrzyki Dolne – gmina,
woj. krośnieńskie
279. AUGUSTYN BOGDAN: Panorama
miasta i gminy... Ustrzyki Dolne. Oprac...
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 93 s. 5, il.
Ustrzyki Dolne, woj. krośnieńskie
AUGUSTYN B.: Panorama miasta i gminy... Ustrzyki Dolne = poz. 279
280. DARMOCHWAŁ TOMASZ: Ustrzyki
Dolne. Poznaj Swój Kraj 1992 nr 7/8 s. [51],
mapa.
281. KORCZAK PIOTR: Pozostawieni na
pastwę losu. Rozm. Andrzej Potocki. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 171 s. 5, portr.
Z burmistrzem o problemach miasta.
Wielopole Skrzyńskie – gmina,
woj. rzeszowskie
282. KROWIAK DOROTA: Panorama
miasta i gminy... Wielopole Skrzyńskie.
Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr 212 s. 5, il.
Wielopole Skrzyńskie,
woj. rzeszowskie
KROWIAK D.: Panorama miasta i gminy...
Wielopole Skrzyńskie = poz. 282
Wiśniowa – gmina,
woj. rzeszowskie
283. KWIATKOWSKI JAROMIR: Panorama gminy... Wiśniowa. Oprac... A–Z Dz. Ob.
1992 nr 152 s. 5, il.
Wólka Żmijowska, woj. przemyskie
284. WARZOCHA ADAM: Kryta wieś.
Nowiny 1992 nr 251 s. 6, il.
Zaleszany – gmina,
woj. tarnobrzeskie
285. KOZICKI ANDRZEJ: Panorama gminy... Zaleszany. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr
187 s. 5, il.
Zawichost – gmina,
woj. tarnobrzeskie
286. LEŚNIAK JERZY: Panorama miasta
i gminy Zawichost. Oprac... A–Z Dz. Ob.
1992 nr 20 s. 5, il.
Zawichost, woj. tarnobrzeskie
LEŚNIAK J.: Panorama miasta i gminy...
Zawichost = poz. 286
Żołynia – gmina, woj. rzeszowskie
287. NOWICKI ŁUKASZ: Panorama gminy... Żołynia. Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr
192 s. 5, il.
5. BIOGRAFIE. PAMIĘTNIKI.
WSPOMNIENIA
Woj. krośnieńskie
288. (ant): Lekarz przyrody i człowieka.
Zygmunt Hortmanowicz – minister ochrony środowiska. Gaz. Wybor. 1992 nr 165 s. 3,
portr. * WALCZAK KRZYSZTOF: Zygmunt
17
Hortmanowicz. Sylwetki. Życie Warsz. 1992
nr 182 s. 2, portr.
M. in. związki ministra ochrony środowiska
z Iwoniczem Zdrojem, Komańczą i Przysietnicą.
289. B.B.: Dziejopis Czaszyna. Nowiny 1992
nr 137 s. 4, portr. * KRONIKARZ Czaszyna.
Podkarpacie 1992 nr 26 s. 5.
Adam Szpara oraz fragm. jego monografii „Czaszyn – szkice z dziejów wsi”.
290. (cz.s.): Smutne Wigilie lat niewoli.
Podkarpacie 1992 nr 52/53 s. 11 dod. Samorz.
Kur. Krośnieński nr 12.
Józef Czuchra-Orski, żołnierz AK z Krosna.
291. CYGAN WIKTOR KRZYSZTOF
Słownik biograficzny oficerów Legionów
Polskich T. 1 / Wiktor Krzysztof Cygan. –
Warszawa: Warszawska Oficyna Wydawnicza
„Gryf ”, 1992. – 115 s.; 25 cm
Zawiera m. in. sylwetki związane z woj. południowo-wschodnimi.
292. GALOS STANISŁAW: Urzeczywistnione marzenia. Nowiny 1992 nr 139 s. 4,
portr.
Augustyn Dębiec z Krosna – żołnierz z 1939 r.
oraz więzień łagrów radzieckich.
293. GOMUŁKA WŁADYSŁAW: Uwolnił
mnie zamach majowy. Dotychczas niepublikowane fragmenty pamiętnika. Trybuna
1992 nr 102 s. 4–6, portr.
M. in. związki z Krosnem.
294. HUĆKO BOGDAN: Wrastanie. Nowiny 1992 nr 209 s. 3, il.
Jakub Bet – osadnik z Komańczy.
295. JADWIGA BROŻYNOWA: (1917–
–1986): nauczycielka, działaczka oświatowa
i społeczna: praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Żmudy. – Marki – Struga: Michalineum, 1992. – 123 s.; 21 cm
Indeks.
Związki z Jasłem.
296. JANTA-POLCZYŃSKA WALENTYNA: Byłam sekretarką Sikorskiego. Rozm. Franciszek Palowski. Dz. Pol. 1992 nr 125 s. 7, il.
M. in. związki autorki z Krosnem.
18
297. JURASZ BARBARA: Ul. Stanisława
Ziai – przezorność czy zapomnienie. Ludzie
i ich ulice. Gaz. Wybor. 1992 nr 258 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 61 s. 3.
M. in. związki z województwem.
298. KRESEK ZBIGNIEW: Z Wincentym Polem. Poznaj Swój Kraj 1992 nr 7/8 s. 34–35, il.
Wspomnienia z pobytu autora w Bieszczadach.
299. LIEBFELD ALFRED
Polacy na szlakach techniki / Alfred Liebfeld. – [Wyd. 4]. – Warszawa: Wydawnictwo
Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – 233, [2] s.:
faks., fot., portr.; 19 cm
M. in. dotyczy Ignacego Łukasiewicza, związanego z woj. krośnieńskim.

300. MARCZAK WŁODZIMIERZ
Ukrainiec w Polsce...: było takie życie... byli
tacy ludzie... / Włodzimierz Marczak. – Sanok:
Oficyna Wydawnicza Muzeum Historycznego, 1992. – 134, [2] s.: fot., mapa; 20 cm
Indeksy.
Wspomnienia autora związanego z Pakoszówką
dotyczące okresu międzywojennego oraz II wojny
światowej.
301. MYCIELSKI ANDRZEJ
Chwile czasu minionego. Cz. 1–2 / Andrzej
Mycielski. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992. – 288 s., [24]
s.: tabl.: fot., portr.; 24 cm
Zawiera m. in. Izdebki.
302. ORŁOWSKA MARYLA: Twórca Biblioteki Polskiej. Połoniny [19]90/91 s.57–64.
Sylwetka Kazimierza Józefa Turowskiego z Żubraczego.
303. SKROBAŁA CZESŁAW: Businessman
’91. Podkarpacie 1992 nr 5 s. 7.
Edward Kozłowski z Krosna – laureatem konkursu „Businessman Roku”.
304. SKROBAŁA CZESŁAW: Krośnieński
epizod generała lotnictwa. Podkarpacie 1992
nr 20 s. 8.
Antoni Korab Rayski.
305. STEINHAUS HUGO
Wspomnienia i zapiski / Hugo Steinhaus;
w oprac. Aleksandry Zgorzelskiej. – Londyn:
„Aneks”, 1992. – 587 s.; 20 cm
Indeks.
M. in. dotyczy związków autora z Jasłem.
306. SUŁYK STEFAN: Historii nie można
ukryć ani zapomnieć. Rozm. Andrzej Potocki.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 244 s. 6, il.; nr 245 s. 6.
M. in. związki autora z Balnicą. Również problemy narodowościowe w miejscowości.
307. SZYMAŃSKI JERZY: Trójkołowiec.
Auto Moto Sport 1992 nr 26 s. 27, il.
Mieczysław Zubel z Pakoszówki i jego pojazd.
308. ŚLUBOWSKI SŁAWOMIR: Wśród
letniej ciszy. Sztand. Młod. 1992 nr 149 s. 9.
Wspomnienia związane z Bieszczadami.
309. WŁODEK L[ESZEK] M[ARIAN]:
Żołnierz, kapłan, wychowawca (ks. Franciszek Winnicki ps. „Witomir”). Pogranicze
1992 nr 50 s. 9, portr.
Związki z woj. krośnieńskim i przemyskim.
310. WEISS NATAN: „Kości – to cały dom
Izraela”. Rozm. Halina Kilar. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 165 s. 6–7, il.
Związki autora z Brzozowem.
311. WOŁOSZYN ANATOL: Dajcie mi
rządy. Nowiny 1992 nr 140 s. 5, rys.
Paweł Kobiałka z Golcowej, twórca organizacji
„Ochrona ludzkości”.
Woj. przemyskie
312. BARTOSZ WŁADYSŁAW: Mjr Mieczysław Słaby (1905–1940). W 44. rocznicę
śmierci. Pol. Zbroj. 1992 nr 52 s. 4, portr. *
NYCZEK MIECZYSŁAW: Pojedynczo do
nieba. Nowiny 1992 nr 243 s. 6, il.
Kapitan Mieczysław Słaby – westerplattczyk
– związki z Przemyślem.
313. BOROWSKA MAŁGORZATA: Dynastie ksień jarosławkich. Nasza Przeszł.
1992 t. 77 s. 281–293.
Biografie benedyktynek: Anny Kostaczanki I (ok. 1570–1642), Anny Kostaczanki II (zm.
1656), Anny Kostaczanki III (1617–1692), Joanny Gołyńskiej (zm. 1725), Ludwiki Tarówny (zm.
1741), Anny Mniszchówny (zm. 1743), Katarzyny
Sołtykówny (zm. 1766), Heleny Łozińskiej (1712–
–1781), Franciszki Sołtykówny (ksieni do kasaty
klasztoru w 1781 r.).
314. FRANKIEWICZ JÓZEF: Brzezińscy
i Przemyśl. Życie Przemys. 1992 nr 24 s. 3;
nr 25 s. 6, portr. * ZIÓŁKOWSKA-BOEHM
ALEKSANDRA: Myśl i działanie. Twój Styl
1992 nr 10 s. 70–75 il., portr.
M. in. związki Zbigniewa Brzezińskiego z Przemyślem.
315. GAWLIK RYSZARD: Będę tu wracał.
Rozm. Agnieszka Niemiec. Życie Przemys.
1992 nr 27 s. 7.
Przemyślanin na stałe mieszkający w Kanadzie.
316. GRYMUZA HENRYK: Generał
z Gniewczyny Łańcuckiej. Sylwetki. Życie
Przemys. 1992 nr 47 s. 7, portr.
Generał Antoni Chruściel – żołnierz AK. Również związki z Jarosławiem.
317. JAKUBOWICZ MAREK: Lew z Westerplatte. Nowiny 1992 nr 86 s. 1, 4, il., portr.
Władysław Goryl z Jarosławia.
318. KOTOWSKI ZBIGNIEW
Głodne stepy czyli Robinson w Kazachstanie / Zbigniew Kotowski – Rzeszów 1991
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1992 nr 55 s, 4, il.
M. in. związki autora z Lubaczowem.
319. KOZARYNOWA ZOFIA
Sto lat: gawęda o kulturze środowiska /
Zofia Kozarynowa; [ posł. Anioł paradoksu –
Jan Zieliński] . – Wrocław; Warszawa: Zakład
Narodowy im. Ossolińskich, 1992. – 325, [3]
s., [16] s.: tabl.: fot., portr.; 22 cm
Indeks.
M. in. zawiera: Mgła rzednie – Przemyśl. [Dotyczy związków autorki z Przemyślem].
320. KRYCZKO MICHAŁ: Mieczysław
Pietrzak (9 XI 1921–22 V 1991). Rocz. Przemys. 1991/1992 t. 28 s. 359–361, portr.
Wiceprezes Spółdzielni Inwalidów „Praca” związany z Towarzystwem Przyjaciół Nauk
w Przemyślu.
19
321. NIEMIEC AGNIESZKA: Niebo kłania się Chotyńcowi. Życie Przemys. 1992
nr 29 s. 8–9, il. * ZARĘBA TADEUSZ: Wizjoner z Chotyńca. Prz. Tyg. 1992 nr 44 s. 4.
Stanisław Kaczmar.
322. SZWIC JACEK: „Sprawiedliwy wśród
narodów świata”. Życie Przemys. 1992 nr 31
s. 7, portr.
Jan i Maria Medwidowie z Przemyśla – laureaci
nagrody.
323. SZYPUŁA ANDRZEJ: O sztuce i wolności. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 149 s. 5, portr.
M. in. związki Zygmunta Mycielskiego z Przeworskiem i Wiśniową, woj. rzeszowskie
324. TOMCZYK DAMIAN: Powstaniec
Przemyśla. Nowiny 1992 nr 149 s. 1, 3, il.
Jerzy Kozbiał – uczestnik Powstania Warszawskiego.
325. WELZANDT MIECZYSŁAW: Przemyśl, Starobielsk, Radom. Gaz. Wybor. 1992
nr 245 s. 12, 14, il.
Wspomnienia więźnia starobielskiego.
326. WIĘCH KAZIMIERZ: Palcem po mapie. Rozm. Wiki. Życie Przemys. 1992 nr 43 s. 7.
Mieszkaniec Przemyśla, dwukrotny laureat
„Wielkiej Gry”.
WŁODEK L. M.: Żołnierz, kapłan, wychowawca... = poz. 309
327. ZGRYŹNIAK ANDRZEJ: Hetman
Chodkiewicz spoczywa w Jarosławiu. Rewers
1992 nr 11 s. 1, 6, il.
Woj. rzeszowskie
328. (AK): Myśl to także magia. Nowiny
Wiecz. 1992 nr 29 s. 5, portr.
Włodzimierz Lubiński – parapsycholog z Rzeszowa.
329. ADAMSKI ANTONI: Notariusz z Łańcuta. Nowiny 1992 nr 238 s. 4, portr.
Również historyk miasta – Zenon Szust.
330. ADAMSKI ANTONI: Zapomniany obywatel Europy. Nowiny 1992 nr 233 s. 6, portr.
Klaudiusz Angerman – społecznik i przedsiębiorca z Boguchwały.
20
331. BRZĘK GABRIEL
Z Błażowej ku źródłom wiedzy / Gabriel
Brzęk. – Lublin: Wydaw. Lubelskie, 1992. –
446, [2] s.: faks., fot., portr.; 21 cm. – (Wspomnienia Ludzi Nauki)
Indeks.
Wspomnienia autora związanego z Błażową.
332. Cejot: Aleja Łukasza Cieplińskiego. Bohaterowie naszych ulic. Nowiny 1992
nr 184 dod. Głos Rzeszowa nr 1 s. 2 * ZAGÓRSKI ANDRZEJ: Ciepliński Łukasz. Zesz.
Hist. WIN-u 1992 nr 2 s. 130–132, portr.
M. in. związki z woj. rzeszowskim.
333. CIOSEK JÓZEF: Przyrodniczy fenomen zalewu. Rozm. Józef Twardowski. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 212 s. 10, portr.
Ornitolog amator z Rzeszowa.
334. DANAK-GAJDA JOLANTA: Czyn.
Rewers 1992 nr 23 s. 5, il.
Wspomnienia Józefa Sigdy – organizatora prasy
podziemnej, woj. rzeszowskie.
335. DZIEDZIC STANISŁAW K.: W rodzinnej wsi generała Sikorskiego. Grom. Rol.
Pol. 1992 nr 54 s. 4, il.
Związki z Tuszowem Narodowym. Także popularyzacja wiedzy o generale we wsi.
336. (endek): Autografy, autorzy i zbieracz.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 55 s. 6.
Bogumił Pampuś – kolekcjoner autografów
z Grodziska Dolnego.
337. HANUSZKIEWICZ ADAM: Debiutowałem w operetce. Rozm. Darek Begiej.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 52 s. 5, portr.
M. in. związki z Rzeszowem.
338. (jkk): „Za tydzień odwiedzę Cię w Anglii?” A–Z Dz. Ob. 1992 nr 136 s. 6–7, il.
Henryk Sowa – działacz charytatywny i jego
związki z Rzeszowem.
339. JURASZ BARBARA: Ul. Stanisława
Jabłońskiego. Ludzie i ich ulice. Gaz. Wybor.
1992 nr 252 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 58 s. 3.
Lekarz, burmistrz Rzeszowa na przełomie XIX
i XX wieku.
340. KRĘŻEL JANUSZ
Władysław Jasiński „Jedruś” / Janusz Krężel – Mielec – Tarnobrzeg 1989.
349. MAŁEK ADAM: W małym (zdewastowanym) dworku. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 251
s, 9, il.
Rec. SOKÓŁ ZOFIA, Stud. Hist. 1992 z. 4
s. 579–582.
M. in. związki z woj. rzeszowskim i tarnobrzeskim.
Z historii rodu Politalskich z Przewrotnego.
341. KROWIAK DOROTA: „Jaskółki wracają do gniazd...” A–Z Dz. Ob. 1992 nr 217 s.
4, portr. * BORYS STAN: „Każdy jest megalomanem...” Rozm. D. Krowiak. Tamże nr 225 s.
6–7, portr. * PAWLAK JANUSZ: Stan – dobry
– Borys. Nowiny 1992 nr 234 s. 4, portr.
M. in. związki piosenkarza z Rzeszowem.
342. KURTYKA JANUSZ: „Senex ambulans”. Arcybiskup lwowski Jan Rzeszowski
(1345/46–1436). Nasza Przeszł. 1992 t. 77
s. 57–101, Zsfassung.
343. (loj, mtr): 200 lat! Generał Maczek
Honorowym Obywatelem Miasta Rzeszowa.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 64 s. 1–2, portr.
344. LATO DANUTA: Jestem wielką romantyczką. Rozm. Krystyna Pytlakowska.
Ela 1992 nr 11 s. 70–71, il., portr. * LATO D.:
Miałam kompleksy. Rozm. Iwona Wysocka.
Prz. Tyg. 1992 nr 7 s. 8, portr.
Związki fotomodelki z Szufnarową.
345. LISIAK HENRYK
Paderewski: od Kuryłówki po Arlington /
Henryk Lisiak. – [Poznań]: SAWW, [1992].
– 227 s., 44 tabl.; ok. 20 cm

346. LUDZIE. Józef Ślisz. Wprost 1992 nr
22 s. 6, portr.
M. in. związki z Łąką.
347. MADEJOWSKI ROMAN: Życie jak
filmowy scenariusz. Sprawiedliwy wśród
narodów świata. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 148 s.
6–7, il.
Marian Kozyra z Rzeszowa.
348. MAJKA JERZY: Mistrz manewru. Nowiny 1992 nr 62 s. 1, 4, il.
M. in. związki gen. Stanisława Maczka z Łańcutem i Rzeszowem.
350. MATUSZ JÓZEF F.: Historia zza kierownicy. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 251 s. 8, il.
Związki Kazimierza Sowy – osobistego kierowcy gen. W. Sikorskiego – z Hyżnem.
351. MIZERA MARTA: Dopięła swego.
Rozm. Teresa Brzezik. Gospodyni 1992 nr 47
s. 9, il. * MIZERA M.: Hobbystka. Rozm. Tadeusz Zaręba. Prz. Tyg. 1992 nr 28 s. 7, portr.
* MIZERA M.: Styl papugi. Rozm. Piotr Wróbel. Wprost 1992 nr 47 s. 45, il. * MIZERA M.:
Wielka wygrana. Rozm. Elżbieta Kolano. Nowiny 1992 nr 124 s. 1, 3, portr. * TOMCZYK
MAREK: Dziewczyna „Burdy”. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 119 s. 3, portr.
Laureatka konkursu „Burdy” z Rzeszowa.
352. OSTASZ GRZEGORZ: Emisariusz
„Antoni”. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 11 s. 4, portr.
Związki płk. Kazimierza Iranka-Ossmeckiego
z Pstrągową i Rzeszowem.
353. OSTASZ GRZEGORZ: Kim był Ludwik Bojanowski. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 131
s. 5, portr.
M. in. związki z Rzeszowem.
354. OSTASZ GRZEGORZ: Sławny „pancerniak” rzeszowski. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 65 s. 7.
M. in. związki gen. Stanisława Maczka z Rzeszowem.
355. PIĄTEK ANDRZEJ: Powrót „chłopca
z pomnika”. Nowiny 1992 nr 219 s. 4, portr.;
nr 223 s. 4, il.; nr 228 s. 5, il. * CZERNI JÓZEF:
Pułkownik Leopold Lis-Kula. Bohaterowie
naszych ulic. Tamże nr 228 dod. Głos Rzeszowa nr 3 s. 2–3, rys. * ZIĘTKIEWCZ FRANCISZEK: Znałem pułkownika Lisa-Kulę. Tamże
nr 231 s. 3, il. * WRZOSEK MIECZYSŁAW:
Pułkownik Leopold Lis-Kila. Pol. Zbroj. 1992
nr 47 dod. Mag. Tyg. nr 10 s. I, III, portr.
M. in. związki z Rzeszowem.
356. PITERA WŁADYSŁAW
Wspomnienia z dawnych lat / Władysław
Pitera. – Strzyżów: [Cukiernicza Spółdzielnia
21
Inwalidów „ROKSANA”, Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej], 1992. – 152 s.:
il., fot., portr.; 20 cm
Dotyczy m. in. Szufnarowej, Strzyżowa, Lutczy,
Godowej i Rzeszowa.
357. SALSITZ NORMAN, SKOLNIK RICHARD
A Jewish Boyhood in Poland. Remembering Kolbuszowa / Norman Salsitz, Richard
Skolnik. – Syracuse: Syracuse Univ. Press,
1992. – 296 s.; ok. 20 cm
Wspomnienia z lat 1920–1939.

358. STARER ANNA: Buisness English
ekonomia i uczta z raków. Rozm. Halina Łokajowa. Nowiny 1992 nr 12 s. 1, 3, portr.
Mieszkanka Rzeszowa – uczestniczka studium
w zakresie bankowości i finansów w Sztokholmie.
359. SZELIGA K[RZYSZTOF]: Mała
przedsiębiorczość po polsku. Nowiny 1992
nr 36 s. 3
Stefan Wrzask – przedsiębiorca z Cmolasu.
360. SZELIGA KRZYSZTOF: Sława Pułku
10. Nowiny 1992 nr 169 s. 1, 3, portr.
Konstanty Bieniasz z Łańcuta – były żołnierz
10. Pułku Strzelców Konnych.
361. SZELIGA KRZYSZTOF: Żywot człowieka prawego. Nowiny 1992 nr 57 s. 5, il.,
portr.
Stanisław Kawa – uczestnik bitwy o Anglię, jego
związki z Niechobrzem.
362. SZYLAGYI SZABOLSC: Marzenia
węgierskiego dyplomaty. Rozm. Grażyna
Woźniak. Nowiny 1992 nr 147 s. 4, portr.
Związki z woj. rzeszowskim.
SZYPUŁA A.: O sztuce i wolności = poz.
323
363. TŁUCZEK RYSZARD: Ocalić od zapomnienia. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 201 s. 5.
Franciszek Prędki – działacz kombatancki
– żołnierz AK w woj. rzeszowskim.
364. TOMCZYK MAREK: Powrót ducha.
Nowiny 1992 nr 228 s. 6, portr.
Stanisław Stadnicki z Łańcuta.
22
365. UL. AMBROŻEGO Towarnickiego,
czyli Jan Towarnicki i jego fundacja. Ludzie
i ich ulice. Gaz. Wybor. 1992 nr 243 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 54 s. 2.
Dotyczy również Władysława Towarnickiego.
366. WYRZYKOWSKI ROMAN: Przeszedłem przez piekło. Oprac. Teresa Skoczowska. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 151 s. 3, portr.
Wspomnienia rzeszowskiego profesora z Powstania Warszawskiego.
367. ZAJĄC STANISŁAW: Ppłk. art. Marian Surman (1896–1940). Pol. Zbroj. 1992
nr 26 s. 4.
Związki z Sędziszowem Młp.
368. ZANIEWSKI BOGUSŁAW
Wspomnienia o Leopoldzie Lisie-Kuli,
żołnierzu legionowej legendy / Bogusław
Zaniewski. – Wrocław: Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „Rubikon”, 1992. – 66, [22]
s.: fot., mapy, nuty, portr.; 23 cm
Bibliogr. s. 66
M. in. dotyczy związków z Kosiną i Rzeszowem.
Woj. tarnobrzeskie
369. BIEŃ ADAM
Bóg wyżej, dom dalej: 1939–1949 / Adam
Bień. – Warszawa, 1991.
Rec. DĄBROWSKI STANISŁAW, Rocz. Dziej.
Ruchu Lud. 1992 nr 27 s. 127–129.
Autor związany z Ossalą.
370. BIEŃ ADAM: Droga na rezurekcję.
Tyg. Powsz. 1992 nr 16 s. 1–3.
Wspomnienia autora związanego ze wsią Zawierzbie.
371. BRANDYS MARIAN
Moje przygody z wojskiem / Marian Brandys. – Londyn: Wydawnictwo „Puls”, 1992.
– 216 s.; 20 cm
Zawiera m. in.: Podchorążówka [dotyczy pobytu autora w Nisku].
372. CHAMPEAUX–KLECZYŃSKI DENISE DE
Józef Kleczyński – patriota polski XIX
stulecia zapomniany i przywrócony pamięci
/ Denise de Champeaux – Kleczyński; [z fr.
przeł. Maria Luiza Mycielska]. – Lublin:
TNKUL, 1992. – 91, [4] s., [16] s. faks., [1]
k. tabl. złoż.; 21 cm. – (Źródła i Monografie)
/ Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 134)
Rec. MYJAK J., Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 39 s. 9.
M. in. związki z Janowem Lubelskim.
373. CIEPIELA PAWEŁ: Ostatni „cesarz”
górniczej orkiestry. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 5
s. 8–9, il.
Kazimierz Kruczkowski ze Staszowa.
374. FEDOSIUK ELŻBIETA: Pani na Żmigrodzie. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 88 s. 8–9.
Wspomnienia o rodzinie Zakrzewskich z Sandomierza.
375. KOZIOŁ DOROTA: I nic już nad
nimi... Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 37 s. 6, portr.
Stanisław Mandianian z Sandomierza – żołnierz września 1939 r.
KRĘŻEL J.
Władysław Jasiński „Jędruś” / J. Krężel =
poz. 340
376. LIPOWSKI WOJCIECH: Borowska
apokalipsa. Oprac... Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 6
s. 8–9.
Wspomnienia mieszkańców pacyfikowanych
wsi w woj. tarnobrzeskim w 1944 roku.
377. ŁUC KAZIMIERZ: „Ojciec Jan”. Sylwetki żołnierzy Polski podziemnej. Nowiny
1992 nr 155 s. 5, portr.; nr 160 s. 4, il.
Franciszek Przysiężniak i jego związki z województwem.
378. MYJAK ANNA SYDONIA: Sandomierskie tropy [Ignacego] Paderewskiego.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 31 s. 8–9, portr.
379. MYJAK JÓZEF: Klasyk chłopskiego pamiętnikarstwa. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 7 s.7, il.
Jan Słomka z Tarnobrzega.
380. MYJAK JÓZEF: Patrioci z Racławic.
Sagi rodzinne. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 41
s. 8–9, portr.
Rodzina Mireckich.
381. NIEBELSKI EUGENIUSZ: Z Inflant
do Klimontowa. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 4 s.
8–9, il.
Dzieje rodu Skurskich.
382. NIEBELSKI EUGENIUSZ: Z Górek
na stolicę arcybiskupią. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
32 s. 8, portr.
Związki ks. Mieczysława Ledóchowskiego, arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego z Górkami Klimontowskimi.
383. OKOŃ WŁADYSŁAW: Mój dwudziesty wiek. – 1990
Rec. MYJAK JÓZEF, Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 12 s. 9.
Związki autora z Radomyślem.
OWSIANY E.: Sandomierska ballada =
poz. 682
384. STASZEWSKI TOMASZ: Zapomniany
weteran. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 36 s. 7, portr.
Jan Orkisz ze wsi Radwan – uczestnik wojny
1920 r.
385. TRZASKA BOGUMIŁA: Zamazywanie pamięci. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 34 s. 1, 5,
portr.
Związki prof. Stanisława Pawłowskiego z województwem.
386. WOLICKI MARIAN
Dobrodziejka Niska / Marian Wolicki.
– Sandomierz: Prywatna Agencja Informacji
Regionalnej „Myjakpress”, 1992. – 32 s.; 15
cm. – (Biblioteka Niżańska; Nr 1).
Rés. – Zsfassung.
Biografia hr. Marii z Kinskych Rességuier, zasłużonej dla rozwoju Niska.
387. WOROSZYLSKI WIKTOR: Sandomierz. Zapiski z kwartalnym opóźnieniem.
Więź 1992 nr 10 s. 157–162.
Wspomnienia.
388. ZYCH TADEUSZ: Zapomniany prezydent. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 38 s. 8–9.
Henryk Stary – społecznik, działacz z Tarnobrzega.
23
Biografie zob. też poz. 3, 217, 272, 480,
533, 570, 582, 589, 619, 664, 697–8, 710,
716–17, 724, 726, 729, 745–47, 758, 787,
794, 800, 802, 811, 816, 825, 827, 840, 842,
852, 863, 874, 882, 886, 888–93, 908, 918,
923, 960, 976, 981, 983, 985, 990–91, 1015,
1301, 1329, 1332, 1338, 1380, 1417–20, 1440,
1443, 1445, 1448, 1452, 1473, 1481, 1495,
1515, 1527, 1535, 1609, 1649, 1679, 1696,
1731, 1735, 1737, 1741, 1760, 1798–99, 1804,
1806, 1813, 1821, 1846, 1868, 1871, 1885,
1898, 1903–4, 1907, 1914, 1935, 1955–57,
1964, 1979, 1987, 2014, 2018, 2024, 2036,
2041, 2050, 2053, 2076, 2090–91, 2107–8,
2117, 2128, 2139, 2149, 2151, 2153, 2157–58,
2161–63, 2167, 2182–214, 2253, 2255, 2257,
2262, 2273, 2278–79, 2282, 2287, 2309, 2311,
2314, 2346, 2351, 2355, 2360, 2363, 2371,
2376, 2383, 2395, 2403, 2414, 2447, 2463–67,
2473–75, 2477, 2479, 2486, 2492, 2504, 2541,
2570, 2627, 2630, 2639, 2642, 2545, 2654–
–55, 2662, 2672, 2708, 2713, 2717, 2720–22,
2726–27, 2733–34, 2739, 2743, 2748, 2750,
2754–55, 2762, 2764, 2768–70, 2772–73,
2777–78, 2780, 2788, 2791–98, 2801–10,
2812, 2814–20, 2822–24, 2840, 2842, 2851–
–57, 2864–66, 2887, 2901, 2909, 2923, 2973,
3012, 3035, 3037, 3041–44, 3046–54, 3056,
3058–59, 3061, 3064–65, 3067–71, 3075–79,
3082–84, 3086–88, 3091, 3095, 3098–101,
3106–9, 3113–14, 3133–34, 3142, 3166–67,
3171–73, 3185–86, 3190, 3192, 3194, 3200,
3204–5, 3212, 3214, 3220, 3233, 3240–43,
3248, 3257–59, 3263, 3265, 3270–71, 3273,
3276–77, 3282–94, 3318, 3323, 3336–37.
Wspomnienia zob. też poz. 742, 751, 791,
794, 797, 803, 815, 819–21, 823, 827, 829,
833, 843, 846, 849, 860, 862, 875–76, 1831,
2278, 2351, 2475, 3318.
II. ŚRODOWISKO GEOGRAFICZNE
1. MAPY. PLANY
389. BESKID Niski: mapa turystyczno-krajoznawcza . – 1:75000. – Warszawa: πTR
Kartografia, 1992. – 2 mapy: kolor..; 48 x 64
cm; złoż. 16 x 11 cm.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
390. BESKID Niski i Pogórze: mapa turystyczna = tourist map = turisticka mapa =
Touristenkarte / oprac. Zofia Dworak; oprac.
tech. Irmina Słodkowska. – Wyd. 6 / red. Ewa
Tumiałojć, Wanda Łyżwińska. – 1:125000.
– Warszawa; Wrocław: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E.
Romera, 1992. – 1 mapa: kolor..; 66 x 85 cm,
złoż. 22 x 12 cm
Na odwr. tekst inf. oprac. Stanisław Kłos.
391. BIESZCZADY Zachodnie: mapa turystyczno-krajoznawcza / oprac. Piotr Kamiński. – Wyd. 3 (uzup.) – 1:75000. – Warszawa:
[πTR Kartografia], 1992. – 2 mapy kolor. ; 64
x 44 cm, złoż. 11 x 22 cm
24
392. BIESZCZADZKI Park Narodowy:
mapa na podkładzie topograficznym WIG
[Wojskowego Instytutu Geograficznego] /
oprac. Piotr Kamiński. – 1:100000. – Warszawa: πTR Kartografia, 1992. – 1 mapa kolor.;
33 x 49 cm; złoż. 17 x 10 cm
Na odwr. skorowidz nazw, tekst inf.
393. JEZIORO Solińskie: mapa turystyczna =
tourist map = Touristenkarte / oprac. Anna Łopatto i Bogdan Horodyski: oprac. przy współpr.
Katedry Kartografii Uniwersytetu Warszawskiego. – 1:25000. – Warszawa; Wrocław:
Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1992. –
1 mapa: kolor.; 40 x 60 cm, złoż. 22 x 13 cm
Legenda także ang., niem. – Na odwr. treść turyst. i inf.
394. JEZIORO Solińskie i okolice: mapa turystyczna / oprac. red. Ryszard Michna; oprac.
kartograf. Bogusław Graboń. – 1:25000. – Rzeszów: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyj-
no-Kartograficzne „Geokart”, 1992. – 1 mapa:
kolor.; 78 x 52 cm, złoż. 20 x 13 cm
Legenda także ang., niem. – Na odwr. treść turyst. oprac. Jerzy Czajkowski.
395. KOLBUSZOWA: [plan]. – Rzeszów;
Kolbuszowa: Wydawnictwo Kartograficzno-Reklamowe; Biblioteka Publiczna Miasta
i Gminy w Kolbuszowej, 1992. – 1 mapa: kolor..; 20 x 30 cm, złoż. 20 x 10 cm
Plan poboczny: Skansen. – Tekst inf. oprac.
M. Skowroński.
Tekst także w jęz. francuskim.
396. KWAPISZ BRONISŁAW
Szczegółowa mapa geologiczna Polski: Huta
Krzeszowska / oprac. B. Kwapisz; Państwowy
Instytut Geologiczny. – 1:50000. – Warszawa:
Polska Agencja Ekologiczna, 1992. – 1 mapa:
kolor..; 35 x 37 cm, złoż. 30 x 19 cm + Objaśnienia do...: 29 s., [7] k. tabl. złoż.: mapy,
wykr.; 21 cm
Wokół mapy przekroje geologiczne etc.
Bibliogr. s. 27–29.
397. KWAPISZ BRONISŁAW
Szczegółowa mapa geologiczna Polski:
Stany / oprac. B. Kwapisz; Państwowy Instytut Geologiczny. – 1:50000. – Warszawa:
Wydawnictwa Geologiczne, 1989. – 1 mapa:
kolor.; 35 x 37 cm, złoż. 30 x 19 cm + Objaśnienia do... – 1992: 56 s., [8] k. tabl.: mapy,
wykr.; 21 cm
Wokół mapy przekroje geologiczne etc.
Bibliogr. s. 51–56.
Woj. tarnobrzeskie.
graficzny. – 1:200000. – Warszawa: Wojskowe Zakłady Kartograficzne. – Mapy kolor.;
37 x 39 cm, złoż. 24 x 15 cm
Na odwrocie skorowidz map.
M–34–XVII: Rzeszów: Polska – woj. tarnobrzeskie, zamojskie, rzeszowskie, przemyskie. – 1992.
– 1 k. mapa
Stan aktualności 1984–87.

400. MAPA topograficzna Polski / Sztab
Generalny Wojska Polskiego. Zarząd Topograficzny. – 1:200000. – Warszawa: Wojskowe Zakłady Kartograficzne. – Mapy kolor.;
37 x 39 cm, złoż. 24 x 15 cm
Na odwrocie skorowidz map.
M–34–XVIII: Tomaszów Lubelski: Polska – woj.
zamojskie, przemyskie, Ukraina – Lwowskaja obłast’. – 1992. – 1 k. mapa.
Stan aktualności 1975–85.

401. MAPA topograficzna Polski / Sztab
Generalny Wojska Polskiego. Zarząd Topograficzny. – 1:200000. – Warszawa: Wojskowe Zakłady Kartograficzne. – Mapy kolor.;
37 x 39 cm, złoż. 24 x 15 cm
Na odwrocie skorowidz map.
M–34–XXII: Krosno: Polska – woj. krośnieńskie, tarnowskie, rzeszowskie, nowosądeckie, Czechosłowacja – Republika Słowacka (Kraj Východoslovenský). – 1992. – 1 k. mapa.
Stan aktualności 1986–89.

398. MAPA topograficzna Polski / Sztab Generalny Wojska Polskiego. Zarząd Topograficzny. – 1:200000. – Warszawa: Wojskowe Zakłady
Kartograficzne – Mapy kolor.; 37 x 39 cm, złoż.
24 x 15 cm
Na odwrocie skorowidz map.
M–34–XVI: Tarnobrzeg: Polska – woj. tarnobrzeskie, rzeszowskie, tarnowskie, kieleckie.
– 1992. – 1 k. mapa
Stan aktualności 1986–89.

399. MAPA topograficzna Polski / Sztab
Generalny Wojska Polskiego. Zarząd Topo-
402. MAPA topograficzna Polski / Sztab
Generalny Wojska Polskiego. Zarząd Topograficzny. – 1:200000. – Warszawa: Wojskowe Zakłady Kartograficzne. – Mapy kolor.;
37 x 39 cm, złoż. 24 x 15 cm
Na odwrocie skorowidz map.
M–34–XXIII: Przemyśl: Polska – woj. przemyskie, krośnieńskie, rzeszowskie, Ukraina – Lwoskaja obłast’. – 1992. – 1 k. mapa.
Stan aktualności 1979–86.

403. MAPA topograficzna Polski / Sztab
Generalny Wojska Polskiego. Zarząd Topograficzny. – 1:200000. – Warszawa: Wojskowe Zakłady Kartograficzne. – Mapy kolor.;
37 x 39 cm, złoż. 24 x 15 cm
25

408. OKOLICE Rzeszowa: mapa turystyczna / oprac. red. J. Chruszczyńska, J. Gniewek,
M. Gondek. – 1:125000. – Rzeszów: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, 1992. – 1 mapa: kolor.; 57 x 82 cm,
złoż. 19 x 12 cm
404. MAPA topograficzna Polski / Sztab Generalny Wojska Polskiego. Zarząd Topograficzny. – 1:200000. – Warszawa: Wojskowe Zakłady
Kartograficzne. – Mapy kolor.; 37 x 39 cm, złoż.
24 x 15 cm
409. PLAN Rzeszowa. – Kraków: Wydawnictwo „Karpaty” – Andrzej Łączyński, 1992.
– 1 mapa: kolor..; 41 x 58 cm, złoż. 21 x 15 cm
Na odwrocie skorowidz map.
M–34–XXIV: Drogobycz (Drohobycz): Polska
– woj. przemyskie, Ukraina – Lwoskaja obłast’.
– 1992. – 1 k. mapa.
Stan aktualności 1980–81.
Na odwrocie skorowidz map.
M–34–XXVIII: Košice: Polska – woj. krośnieńskie, Czechosłowacja – Republika Słowacka (Kraj
Východoslovenský). – 1992. – 1 k. mapa.
Stan aktualności 1988–89.

405. MAPA topograficzna Polski / Sztab Generalny Wojska Polskiego. Zarząd Topograficzny. – 1:200000. – Warszawa: Wojskowe Zakłady
Kartograficzne. – Mapy kolor.; 37 x 39 cm, złoż.
24 x 15 cm
Na odwrocie skorowidz map.
M–34–XXIX: Cisna: Polska – woj. krośnieńskie, Ukraina – Zakarpackaja obłast’, Lwowskaja
obłast’, Czechosłowacja – Republika Słowacka
(Kraj Východoslovenský). – 1992. – 1 k. mapa.
Stan aktualności 1981–84.

406. OKOLICE Komańczy: mapa turystyczno-nazewnicza ze słownikiem etynologicznym
(właśc. etymologicznym) nazw terenowych /
oprac. Wojciech Krukar, Jan Tomkiewicz. –
1:30000. – Warszaw „Rewasz”, 1992. – 1 mapa:
kolor. – 44 x 65 cm, złoż. 22 x 11 cm
Na odwrocie tekst inf.
407. OKOLICE Rymanowa Zdroju: Dukla
– Jaśliska – Iwonicz Zdrój: mapa turystyczno-nazewnicza ze słownikiem etymologicznym / oprac. Wojciech Krukar, współpraca
Jan Tomkiewicz, red. tekstu Paweł Luboński
– 1:30000. – Pruszków „Rewasz”, [1992]. – 2
k. map: kolor.. – 45 x 65 cm, złoż. 23 x 11 cm
+ załącznik: Słownik etymologiczny nazw terenowych / Wojciech Krukar.
Na odwr. tekst inf.
26
Legenda także ang., niem. – Na odwr. mapa:
Szlaki znakowane. – Treść turyst.
Na odwr. spis ulic.
410. PRZEMYŚL: plan miasta = city map =
Stadtplan = plan goroda / oprac. Janusz Izdebski, Ewa Tumiałojć; oprac. tech. Wanda Łyżwińska; oprac. na podstawie mater. Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu
Miejskiego w Przemyślu. – Wyd. 4, aktualiz.
planu zakończ. w listopadzie 1991 r. / red.
Michał Dworak. – ok. 1:11000. – Warszawa;
Wrocław: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1992. – 1 mapa: kolor.; 82 x 66 cm, złoż.
22 x 12 cm
Legenda także ang., niem., ros. – Na odwr. spis
ulic, treść turyst., tekst inf. oprac. Antoni Kunysz.
411. RZESZÓW: plan miasta / oprac. red.
Józef Chruszczyński, Zbigniew Grodecki;
oprac. kartograf. Bogusława Giejka, Ewa
Szalacha. – 1:15000. – Rzeszów: Okręgowe
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne, 1992. – 1 mapa: kolor.; 80 x 57 cm, złoż.
22 x 12 cm
Legenda także ang., niem., ros. – Na odwr. spis
ulic i tekst inf.
412. RZESZÓW: plan miasta = city map =
Stadtplan = plan goroda / oprac. Wanda Koziorowska, Jadwiga Wasilewska; oprac. tech.
Jadwiga Kobiałka. – Wyd. 5, aktualiz. planu
zakończ. w listopadzie 1991 r. – ok. 1:11000.
– Warszawa; Wrocław: Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E.
Romera, 1992. – 1 mapa: kolor.; 56 x 63 cm,
złoż. 22 x 12 cm
Mapa poboczna: okolice Rzeszowa 1:500000.
– Legenda także ang., niem., ros. – Na odwr. spis
ulic i tekst inf.
413. SANDOMIERZ: plan miasta = city
map = Stadtplan = plan goroda / oprac. Barbara Krysiak i Ewa Tumiałojć; oprac. tech. Irmina Skłodkowska; oprac. na podstawie mater.
Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. – Wyd.
2, aktualiz. planu zakończ. w październiku 1991 r. / red. Agnieszka Wędrychowska.
– ok. 1:13000. – Warszawa; Wrocław: Polskie
Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1992. – 1 mapa:
kolor..; 58 x 66 cm, złoż. 22 x 12 cm
Na odwr. treść turyst.
414. SANOK. Plan miasta. – Warszawa 1991.
Rec. KAŁAMUCKI KRZYSZTOF, Pol. Prz.
Kartogr. 1992 nr 1/2 s. 55-57.
415. WĘGROWSKI ANDRZEJ
Szczegółowa mapa geologiczna Polski: Rudnik / oprac. A. Węgrowski: Państwowy Instytut
Geologiczny. – 1:50000. – Warszawa: Polska
Agencja Ekologiczna, 1992. – 1 mapa: kolor.;
35 x 37 cm, złoż. 30 x 19 cm + Objaśnienia
do... – 1991: 27 s., [6] k. tabl. złoż.: mapy,
wykr.; 20 cm
Wokół mapy przekroje geologiczne etc.
Bibliogr. s. 24–27.

416. WÓJCIK ANTONI, JASIONOWICZ
JAN, SZYMAKOWSKA FRANCISZKA
Szczegółowa mapa geologiczna Polski: Jasło / oprac. A. Wójcik, J. Jasionowicz, F. Szymakowska; Państwowy Instytut Geologiczny.
– 1:50000. – Warszawa: Wydawnictwo Geologiczne, 1992. – 1 mapa: kolor.; 36 x 37 cm, złoż.
30 x 19 cm + Objaśnienia do... – 1993: 84 s., [6]
k. tabl. złoż.: mapy, wykr.; 21 cm
Wokół mapy przekroje geologiczne etc.
Bibliogr. s. 81–84.
2. PALEONTOLOGIA
417. UCHMAN ALFRED, KROBICKI MICHAŁ, GONERA MAŁGORZATA: A Miocne (Lower Sarmatian) storm shell bed in the
Carpathian foredeep at Husów, SE Poland.
Bull. Pol. Acad. Sci. Earth Sci. 1992 nr 1 s.
15–21, il., mapa., rys.
Paleontologia zob. też poz. 464
3. GEOLOGIA. GEOFIZYKA.
GEODEZJA. GEOMORFOLOGIA
418. ALEXANDROWICZ WITOLD P.,
UCHMAN ALFRED, ZUCHIEWICZ WITOLD: On young calcareous tufas at Husów,
Dynów Foothills, West Carpathians, South
Poland. Bull. Pol. Acad. Sci. Earth Sci. 1992
nr 1 s. 43–53, mapa., rys., tab., wykr.
419. BOŁOZ MAŁGORZATA: Topory
i kajaki. Życie Przemys. 1992 nr 37 s. 5.
Zakład Eksploatacji Kruszywa w Radymnie,
woj. przemyskie.
420. CZARNECKI RYSZARD, SOLNCEVA NINA P.: Wymoki okolic Sandomierza
(cześć II). Prz. Geogr. 1992 t. 64 z. 1/2 s. 143–
–149, tab., bibliogr., Summ.
Pocz. zob. „Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1987” poz. 269.
421. GALOS RAFAŁ: Marzenia o wielkiej
ropie. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 58 s. 6, il.
Z historii i teraźniejszości wierceń w Ropience,
woj. krośnieńskie.
422. HENKIEL A., TERPIŁOWSKI S.: Pokrywy rumowiskowe na wzgórzu „Gołoborze”
w obrębie łuski Bystrego (Bieszczady). Stud.
Geomorph. Carpatho-Balc. vol. 25/26: 1991/
1992 s. 163–179, rys., tab., mapy, Summ.
423. JAROSIŃSKI M.: Tektonika ilastych skał
nakładu złoża siarki w Machowie k. Tarnobrzega w świetle analizy mezostrukturalnej. Kwart.
Geol. 1992 nr 1 s. 121–150, il., rys., Summ.
424. KRESEK ZBIGNIEW: U podstaw. Poznaj Swój Kraj 1992 nr 7/8 s. 32–33, il.
Topografia Bieszczadów.
425. KOZICKI ANDRZEJ: Przekleństwo
piasku... A–Z Dz. Ob. 1992 nr 172 s. 4, il.
Eksploatacja wyrobiska w Świniarach dla potrzeb Huty Szkła Okiennego w Sandomierzu.
426. KRYSOWSKA-IWASZKIEWICZ MARIA, ŁANCZOT MARIA: Zróżnicowanie
składu minerałów ciężkich w osadach plejstoceńskich w Prałkowcach koło Przemyśla
(Karpaty Przemyskie). Prz. Geol. 1992 nr 9
s. 551–555, tab. Rez.
27
427. KUBICA BOLESŁAW
Rozwój litofacjalny osadów chemicznych
badenu w północnej części zapadliska przedkarpackiego = Lithofacial development of the
Badenian chemical sediments in the northern
part of the Carpathian Foredeep / Bolesław
Kubica. – Warszawa: Wydaw. PAE, 1992. – 64
s., XI s., fot.: mapy., rys., wykr.; 30 cm. – (Prace
Państwowego Instytutu Geologicznego, 133)
Bibliogr. s. 55–56. – Summ.

428. KUŁAK ANDRZEJ: Obserwacje elektromagnetycznego naturalnego pola ziemi
infraniskiej częstotliwości w Bieszczadach.
Rocz. Bieszcz. 1992 t. 1 s. 55–61, wykr., bibliogr., Summ.
429. LASKOWSKA-WYSOCZAŃSKA WANDA, WYSOCZAŃSKI-MINKOWICZ TADEUSZ: Uwagi do dyskusji dotyczącej dat
TL na przykładzie Kotliny Sandomierskiej
i obszarów przyległych. Prz. Geol. 1992 nr 9 s.
542–545, mapa, rys.
430. PĘCAK MIROSŁAW: Znaki na niebie. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 47 s. 1, 4.
Także: Tamże nr 49 s. 1–2.
Tajemnicze zjawisko w Rakszawie, woj. rzeszowskie.
431.(rj): Chłop nie daje zrobić dziury. Expr.
Wiecz. 1992 nr 45 s. 3.
Złoża gazu w Rzeszowie.
Sprawa kradzieży dokumentacji scalania i ewidencji gruntów w Tarnogórze, woj. rzeszowskie.
436. (v): Sandomierski zamek zjedzie do
Wisły? Expr. Wiecz. 1992 nr 54 s. 3.
Problem osuwania się wzgórza zamkowego.
437. WAŻNY RYSZARD: Kto tu na gazie?
Nowiny 1992 nr 30 s. 3, il.
Dotyczy złóż gazu oraz jego wydobycie w Rzeszowie.
Geologia zob. też poz. 396–97, 415–16, 445
4. HYDROLOGIA. METEOROLOGIA.
KLIMATOLOGIA
438. CEBULAK ELŻBIETA: Maksymalne opady dobowe w dorzeczu górnej Wisły.
Zesz. Nauk. UJ Pr. Geogr. 1992 z. 90 s. 79–96,
mapy, tab., bibliogr., Summ.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
439. JARUŚ JACEK: „Studzionka” – cudowne źródełko. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 219 s. 3.
Lecznicze właściwości źródełka koło Hermanowej, woj. rzeszowskie.
440. NIEDŹWIEDŹ TADEUSZ, LIMANÓWKA DANUTA: Termiczne pory roku
w Polsce. Zesz. Nauk. UJ Pr. Geogr. 1992 z. 90
s. 52–69, mapy., Summ.
Dotyczy klimatu m. in. w woj. południowo-wschodnich.
433. SOWA STANISŁAW: Skarb dla gminy. Nowiny 1992 nr 238 s. 1, 3, il.
441. NOWOSAD MAREK
The dynamics of snow depth depending
on the types of atmospheric circulation on
the example of Bieszczady mountains / Marek Nowosad; [transl. from Pol. by Hanna
Sztorc]; Maria Curie-Skłodowska University.
– Lublin: MCSU, 1992. – 32 s.: wykr.; 24 cm
Złoża alabastru w Łopuszcze Wielkiej, woj.
przemyskie.

432. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Siarka nas przeżyje. Tyg. Nadwiśl. 1992
nr 45 s. 4.
Złoża i eksploatacja w woj. tarnobrzeskim.
434. TWARDOWSKI JÓZEF: Świeczki nad
Nosówką. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 251 s. 7, il.
Poszukiwania złóż ropy naftowej w Nosówce,
woj. rzeszowskie.
435. TWARDOWSKI JÓZEF: Zaorać Tarnogórę. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 179 s. 1, 5, il.
28
Bibliogr. s. 23–25
442. PŁUŻAŃSKI ANDRZEJ: Zależność
stężeń i ładunków związku fosforu oraz azotu od przepływów w górskim potoku Wołkowyjka w latach 1986–1987. Zesz. Nauk.
PRzesz. Bud. 1992 z. 14 s.129–146, rys., tab.,
wykr., bibliogr., Summ.
Woj. krośnieńskie.
443. PŁUŻAŃSKI ANDRZEJ: Związki fosforu i azotu w dopływach zbiornika solińskiego
i myczkowskiego. Zesz. Nauk. PRzesz. Bud. 1992
z. 14 s. 117–128 rys., tab., bibliogr., Summ.
Woj. krośnieńskie.
444. SZPAKOWSKI JAN: Changes in the
quality of water from the Solina and Myczkowice dam reservoirs from 1971 to 1990.
Environ Protect. Eng. 1992 nr 1/2 s. 35–46,
mapy., Tab., Streszcz., Rez.
445. TRO: Nie chciane wody. Kur. Pol. 1992
nr 69 s. 5.
Źródła wód mineralnych w Rabem, woj. krośnieńskie.
446. WARZOCHA ADAM: Biznes w miejscu uwznioślonym. Nowiny 1992 nr 255 s. 7.
Lecznicze źródełko w Hermanowej, woj. rzeszowskie.
447. WOJTASIŃSKI ZBIGNIEW: Wielka
susza. Życie Gosp. 1992 nr 40 s. 7–8, mapy.
dod. Środowisko i Życie nr 23.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
5. ROŚLINNOŚĆ. ZWIERZĘTA.
OCHRONA PRZYRODY I ŚRODOWISKA
a) Roślinność. Zwierzęta
448. ATLAS ptaków lęgowych Małopolski
1985–1991 / red. Kazimierz Walasz, Paweł
Mielczarek; aut. Mirosław Badzioch [i. in.].
– Wrocław” „Biologica Silesiae”, 1992 ([s. 1.:
bm: bw)]. – 552 s.: mapy, rys., 24 cm. – (Monografia ptaków Małopolski / red. K. Walasz;
[cz. 1])
Tyt. równol.: Birds of Małopolska. [Cz. 1]: The
atlas of breading birds in Małopolska 1985–1991
(south-eastern Poland). – Tekst równol. pol. ang.
Bibliogr. s. 489–496. – Indeksy.
Rec. TOMIAŁOJĆ LUDWIK, Not. Orn. 1992 z.
3/4 s. 347–353.

449. BRÓŻ EDWARD, PRZEMYSKI
ALOJZY: Omieg górski Doronicum austriacum – występowanie, zagrożenia oraz uwagi
dotyczące ochrony jego reliktowych stano-
wisk w Polsce. Chrońmy Przyr. 1992 z. 1 s.
51–61, il., rys., mapy, bibliogr., Summ.
M. in. woj. krośnieńskie i przemyskie.
450. CZERWIŃSKI BOGUSŁAW, KEPPERT MAREK: Schwytanie trznadelka (Emberiza pussila) w Małopolsce. Not. Orn. 1992
z. 3/4 s. 322–323, Summ.

451. FILIPEK MARCIN: Obserwacja sterniczki (Oxyura leucocephala) w Bieszczadach.
Not. Orn. 1992 z. 1/2 s. 169–170, Summ.
452. FRĄCKOWIAK WITOLD, GULA
ROMAN: The autumn and spring diet of
brown bear Ursus arctos in the Bieszczady
Mountains of Poland. Acta Theriol. 1992 nr
4 s. 339–344, tab.
453. GALOS STANISŁAW: Wilcze watahy
w Bieszczadach. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 27 s. 4, il.
– Uzup. ŚMIETANA WOJCIECH: Jeszcze raz
o bieszczadzkich wilkach. Tamże nr 40 s. 9.
454. KISZKA JÓZEF, PIÓRECKI JERZY
Porosty Gór Słonnych w Karpatach
Wschodnich / Józef Kiszka, Jerzy Piórecki;
Zakład Fizjografii Arboretum w Bolestraszycach. – Bolestraszyce: ZFiA, 1992. – 93, [2]
s.: mapy; 24 cm
455. POLSKA czerwona księga zwierząt
/ red. nauk. Zbigniew Głowaciński. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze
i Leśne, 1992. – 351, [1] s., [16] s., fot., kolor.:
mapy, rys., wykr., 30 cm
Tyt. równol. „Polish Red Data Book of Animals”.
Po rozdz. streszcz. w jęz. angielskim.
Bibliogr. s. 312–338. – Indeksy.
Dotyczy m. in. woj. południowo-wschodnich.
456. STÓJ MARIAN: Ptaki projektowanego Magurskiego Parku Narodowego w Beskidzie Niskim. Chrońmy Przyr. 1992 z. 6
s. 12–20, il., mapa, tab., bibliogr., Summ.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
457. SZATA roślinna rezerwatu Imielty Ług.
[Aut.], Dominik Fijałkowski i in. Ann. UMCS
Sect. C. Vol. 47: 1992 s. 169–197, Summ.
Woj. tarnobrzeskie.
29
458. SZENBORN MAREK: „Dzik“ łaskawy dla bobrów. Nowiny 1992 nr 90 s. 8, il.
Rezerwat bobrów k. Leżajska, woj. rzeszowskie.
459. TOWPASZ KRYSTYNA, WOŁŁOWICZ AGNIESZKA: Długosz królewski
Osmunda regalis w okolicach Wilczej Woli
w Kotlinie Sandomierskiej. Chrońmy Przyr.
1992 z. 4 s. 94–95, mapa, bibliogr.
Woj. rzeszowskie.
460. WOŁŁOWICZ AGNIESZKA: Nowe
stanowisko warzynka główkowego Daphne
cnecrum na Płaskowyżu Kolbuszowskim.
Chrońmy Przyr. 1992 z. 6 s. 77–78, mapa,
bibliogr.
Okolice Wilczej Woli, woj. rzeszowskie.
461. ZĄBECKI WOJCIECH: Semanotus
undatus L. (Col., Cerambycidae) w Puszczy
Sandomierskiej. Prz. Zool. 1992 z. 1/4 s. 141–
–143, il., Summ.
462. ZEMANEK BOGDAN: Szata roślinna
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Rocz.
Bieszcz. 1992 t. 1 s. 29–35, bibliogr., Summ.
b) Ochrona przyrody i środowiska
Opracowania dotyczące całości regionu
463. CZARNE dziury. Wprost 1992 nr 2 s.
61–62, mapa, tab.
Zanieczyszczenie środowiska m. in. w woj. południowo-wschodnich.
464. GONERA MAŁGORZATA: Ochrona
stanowisk paleontologiczno-stratygraficznych miocenu zapadliska przedkarpackiego
(Kotlina Sandomierska, Wyżyna Małopolska). Chrońmy Przyr. 1992 z. 4 s. 5–15, mapa,
tab., bibliogr., Summ.
M. in. woj. przemyskie, rzeszowskie i tarnobrzeskie.
465. JORDAN ROBERT: Bomba z opóźnionym zapłonem. Żoł. Pol. 1992 nr 5 s. 18,
il., mapy. * MICHALAK JANUSZ: Każdego
dnia. Wprost 1992 nr 2 s. 59–60, il., mapy.
Zagrożenie skażeniami przemysłowymi m. in.
w woj. południowo-wschodnich.
30
466. LAZAR HELENA: Promieniotwórcza
mapa grzybów w Polsce. Gaz. Krak. 1992 nr
201 s. 4, mapa.
M. in. woj. południowo-wschodnie.
467. MISTEWICZ ERYK: Bombowe fabryki. Wprost 1992 nr 40 s. 34–37, il., mapy.
Strefy zagrożenia środowiska m. in. na terenie
woj. południowo-wschodnich.
468. PILIPOWICZ WŁODZIMIERZ: Zmiany stanu parków narodowych i rezerwatów
przyrody w 1991 roku. Chrońmy Przyr. 1992
z. 4 s. 84–88, tab.
M. in. woj. krośnieńskie, przemyskie i rzeszowskie.
469. W CHORYM środowisku chory człowiek. Żoł. Pol. 1992 nr 5 s. 19, il., mapa.
Degradacja środowiska naturalnego m. in. w woj.
południowo-wschodnich.
Woj. krośnieńskie
470. ADAMSKI JERZY: Ekologia i medycyna. Rozm. Teresa Skoczkowska. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 186 s. 6, portr. * SKOCZKOWSKA T.:
Ekolodzy w Brzozowie. Tamże nr 201 s. 6, il. *
(r): „Jestem współwinny”. Podkarpacie 1992 nr
42 s. 7 * SOWA STANISŁAW: Niewiele wiemy
i... chorujemy. Nowiny 1992 nr 207 s. 5, il.
Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna.
471. (awk): Park narodowy w Arłamowie?
Sł. Powsz. 1992 nr 203 s. 2.
Dotyczy utworzenia rezerwatu na terenie woj.
krośnieńskiego i przemyskiego.
472. BIESZCZADZKIE rezerwaty przyrody. Informator turystyczny. Podkarpacie
1992 nr 32 s. 7, il.
473. DYNUR WIT: Ekopolityka w ochronie
lasów jodłowych. Aura 1992 nr 2 s. 26–27.
M. in. dotyczy Bieszczadów.
474. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Krośnieńskie inicjatywy. Ziel. Sztand. 1992 nr 41 s. 6
Z działalności Fundacji „Centrum Edukacji
Ekologicznej Wsi“ w Krośnie.
475. DENISIUK ZYGMUNT, STOJKO MICHAIŁOWICZ STIEPAN: O powołanie Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Beskidy
Wschodnie” w Karpatach. Chrońmy Przyr.
1992 nr 2 s. 14–38, mapa, Summ., bibliogr. *
GAPIŃSKI EDMUND, HARABIN ZDZISŁAW: Międzynarodowy Rezerwat Biosfery
w Karpatach Wschodnich. Aura 1992 nr 1
s. 32 * KOWALIK TOMASZ: Międzynarodowy
rezerwat w Bieszczadach. Połoniny [19]90/91
s. 105–108 * TRZASKOWSKI SŁAWOMIR:
Bieszczadzkie trójprzymierze. Życie Gosp. 1992
nr 4 dod. Środowisko i Życie nr 15 s. II, mapa.
Także: Kur. Pol. 1992 nr 126 s. 9.
476. GORCZYCA EWA: Trucie Tarnowca.
Nowiny 1992 nr 81 s. 5, il.
Z problemów ochrony środowiska.
477. HUĆKO BOGDAN: Bieszczady pod
ekologicznym parasolem. Nowiny 1992 nr
218 s. 5, il.
478. HUĆKO BOGDAN: Ekorozwój. 4 nowe
parki krajobrazowe w Krośnieńskiem. Nowiny
1992 nr 68 s. 5, il.
479. JAK pokonać ścieki. Sł. Powsz. 1992 nr
46 s. 7.
485. MICHAŁOWSKI WITOLD ST.: Boże,
chroń przed ministerstwem. Podkarpacie
1992 nr 49 s. 6, rys.
Problemy ochrony środowiska w Bieszczadach.
486. MICHAŁOWSKI WITOLD ST.: Rezerwat biosfery? Podkarpacie 1992 nr 44 s. 8, il.
Problemy ochrony środowiska w Bieszczadach.
487. MICHAŁOWSKI WITOLD ST.: Spór
o Bieszczady trwa nadal. Rozm. Stanisław
Sowa. Nowiny 1992 nr 204 s. 4, il., portr.
Ochrona przyrody.
488. MOSKAL ANTONI: Najzdrowiej u siebie. Podkarpacie 1992 nr 16 dod. Samorz. Kur.
Krośn. nr 4 s. 15, il.
Z problemów ochrony środowiska w Krośnie.
489. MYSIAK MIECZYSŁAW, SZPAKOWSKI JAN: Stan zanieczyszczenia wód Stobnicy w granicach miasta Brzozowa. Zesz. Nauk.
PRzesz. Bud. 1992 z. 14 s. 71–92, rys., tab.,
wykr., Summ.
Zanieczyszczenie wód Wisłoka. Dotyczy woj.
krośnieńskiego i rzeszowskiego.
490. (pan) Ziemia obiecana? A–Z Dz. Ob.
1992 nr 166 s. 6, rys.
480. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Huta Kazany. Wieści 1992 nr 43 s. 1, 11.
Zanieczyszczenie środowiska m. in. w woj. tarnobrzeskim i krośnieńskim.
Zatruwanie środowiska przez hutę Jana Kazany
w Dobiesznie.
481. KILAR HALINA: Lasy pod ochroną.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 63 s. 6, il.
Sprawa utworzenia parków krajobrazowych
w woj. krośnieńskim.
482. KRZEMIŃSKI JACEK: Jak chronić
Bieszczady? (1). Żeby niedźwiedź miał gdzie
mieszkać. (2). Tęcza nad Czarną. Expr. Wiecz.
1992 nr 165 s. 3, il.
483. MIŚ: Bieszczadzkie skarby. Oprac...
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 216 s. 6–7, mapa.
Ochrona przyrody i środowiska w Bieszczadach.
484. MICHALIK STEFAN: Przyroda Karpat Wschodnich oraz zagadnienia jej ochrony. Rocz. Bieszcz. 1992 t. 1 s. 9–17, mapa, bibliogr., Summ.
M. in. dotyczy Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego.
491. I [PIERWSZA] Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna: Brzozów 2–4.X.1992:
referaty i komunikaty / [red. Zbigniew Wawszczak, Jerzy Adamski]. – Brzozów: Muzeum
Regionalne PTTK [Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego] im. Adama
Fastnachta, 1992. – 80 s.; 21 cm
Tekst częśc. tł. z ang., ukr.
Zawiera m. in.: Międzynarodowy Rezerwat Biosfery – Karpaty Wschodnie / Witold Stanisław Michałowski. Problemy ochrony środowiska w gminie
Brzozów / Józef Rzepka. Przedstawienie dokonań
proekologicznych na przykładzie gminy Komańcza
/ Stanisław Bielawka.
492. PIÓRECKI JERZY: „Piękne lice ziemi”. Rozm. Mateusz Balicki. Życie Przemys.
1992 nr 4 s. 5, mapa.
Sprawa utworzenia Wschodnio-Karpackiego
Parku Narodowego na terenie woj. krośnieńskiego
i przemyskiego.
31
493. POTOCKI ANDRZEJ: Bieszczadzki
ekoalarm. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 92 s. 6–7, il.
494. POTOCKI ANDRZEJ: Mętne wody.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 119 s. 4, il., tab.
Zanieczyszczenie rzek w woj. krośnieńskim.
495. POTOCKI ANDRZEJ: Po nas choćby
potop. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 10 s. 4, il.
Dotyczy bezprawnego wycinania pomników
przyrody na terenie woj. krośnieńskiego.
496. POWSTAJE unikalny rezerwat. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 211 s. 5.
Ochrona przyrody i środowiska w Bieszczadach.
497. PUDŁO MARIA: Potępienie wiekuiste. Podkarpacie 1992 nr 12 s. 1, 9, il.
Sprawa płacenia kary za wycięcie drzew w przyszkolnym parku przez LO w Jedliczu.
498. R.M.: Recesja ożywia przyrodę. Podkarpacie 1992 nr 6 s. 5.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Jaśle.
499. RADZISZ JOANNA, BOGDANOWICZ MAREK: Wielkie łowy. Sztand.
Młod. 1992 nr 189 s. 5. – Polem. NOWOWIEJSKA ANNA, Tamże nr 216 s. 8; MICHAŁOWSKI WITOLD ST., Tamże nr 204
s. 8. – Odp. RADZISZ J., BOGDANOWICZ
M., Tamże nr 209 s. 8.
Ochrona środowiska w Bieszczadach.
500. RYGIEL ZYGMUNT: Jak sprzedać
Prządki... Podkarpacie 1992 nr 32 s. 9, il.
Dotyczy rezerwatu przyrody w Czarnorzekach.
501. SAWA A[NNA]: Trucie na całego. Jak
długo Solina będzie czysta? Nowiny 1992 nr
217 s. 3, il.
502. SKOCZKOWSKA TERESA: Gminy
i ekologia. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 246 s. 6, wykr.
Czystość rzek na przykładzie woj. krośnieńskiego i rzeszowskiego.
503. STRUŚ MARIAN: Skansen. Podkarpacie 1992 nr 12 s. 6, 8.
Problemy ochrony środowiska w gminie Tyrawa Wołoska.
32
504. SZENBORN MAREK: Zapach śmieci.
Nowiny 1992 nr 90 s. 1, 3, rys.
Ochrona przyrody i środowiska w Bieszczadach. Również problem kłusownictwa.
505. TULIK JAN: Magura – znaczy park
narodowy. Gaz. Wybor. 1992 nr 231 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 48 s. 3.
Dotyczy utworzenia nowego parku narodowego na terenie woj. krośnieńskiego.
506. TURNICKI Park Narodowy. Przyr.
Pol. 1992 nr 4 s. 3–4, il., mapa.
Dotyczy woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
507. WINNICKI TOMASZ: Koncepcja
zagospodarowania polskiej części Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty
Wschodnie”. Rocz. Bieszcz. 1992 t. 2 s. 39–53,
mapy, Summ.
Dotyczy Bieszczadów.
Bieszczadzki Park Narodowy
508. BIESZCZADZKIE skarby. Sł. Powsz.
1992 nr 207 s. 7, il.
509. DENISIUK ZYGMUNT: Znaczenie
rezerwatów biosfery w ochronie dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego. Rocz. Bieszcz.
1992 t. 1 s. 19–27, mapa, rys., bibliogr., Summ.
M. in. dotyczy Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
510. DERWICH ANTONI: Bieszczadzki
Park Narodowy coraz większy. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 192 s. 4, mapa.
511. (kp): Leśnicy i ekolodzy w Bieszczadach. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 197 s. 4.
Sprawa poszerzenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
512. KACZOROWSKI ANDRZEJ W.: Podziwiać i płacić! Sł. Powsz. 1992 nr 98 s. 7, il.
513. KRZEMIŃSKI JACEK: Bieszczady:
Ratunek czy spustoszenie? Gaz. Krak. 1992
nr 181 s. 3.
514. PARKI narodowe. Przyr. Pol. 1992 nr
2 s. 4–7, il., mapa.
M. in. Bieszczadzki Park Narodowy.
515. SKRÓT ważniejszych wydarzeń
w Bieszczadzkim Parku Narodowym w roku
1992. Rocz. Bieszcz. 1992 T. 1 s. 69–81.
516. WINNICKI TADEUSZ: Bieszczadzki
Park. Poznaj Swój Kraj 1992 nr 7/8 s. 12–13, il.
517. WINNICKI TOMASZ: Projekt powiększenia Bieszczadzkiego Parku Narodowego i jego uzasadnienie. Rocz. Bieszcz. 1992
t. 1 s. 63–68, mapy, bibliogr., Summ.
518. WOJCIECHOWSKI WOJOMIR: Ruszamy w góry. Rozm. Stanisław Sowa. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 79 s. 4, portr.
524. SZELIGA ZDZISŁAW: W stronę parku krajobrazowego. Gaz. Wybor. 1992 nr 237
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 51 s. 4.
Dotyczy utworzenia Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego.
525. TUR: Na turystycznym szlaku. Życie
Przemys. 1992 nr 23 s. 13, mapa.
Rezerwat „Brzoza Czarna w Rzeczpolu“ w woj.
przemyskim.
TURNICKI Park Narodowy = poz. 506
526. WOLSKI JERZY: Wędkarz na straży
czystości wód. Rozm. Ryszard Głowacki. Życie Przemys. 1992 nr 25 s. 7, portr.
Bieszczadzki Park Narodowy zob. też
poz. 475, 555
Zanieczyszczenie środowiska w Przemyślu.
Również sylwetka autora.
Woj. przemyskie
Woj. rzeszowskie
(awk): Park narodowy w Arłamowie? =
poz. 471
527. BOROWIEC WŁADYSŁAW: Ściek
pełen krwi. Ubojnia działa bez zezwolenia,
bo za komuny trudno je było uzyskać. Nowiny 1992 nr 102 s. 3, il.
519. CZEKAJ WOJCIECH: Parki krajobrazowe w Przemyskiem. Pogranicze 1992 nr 22
s. 13, mapa.
520. Jac: Odmieniec. Życie Przemys. 1992
nr 44 s. 8–9, il.
Andrzej Śliwiński – działacz ekologiczny
ze Śliwnicy.
521. KOTLARCZYK JANUSZ: Jeszcze raz
o Parku Narodowym – wypowiedź geologa
prof... Życie Przemys. 1992 nr 25 s. 4.
Dotyczy utworzenia parku narodowego na Pogórzu Przemyskim.
522. KUBASIAK ZYGMUNT: 1–7 IV Tydzień Czystości Wód. Pogranicze 1992 nr 13
s. 4, il.
Z problemów ochrony środowiska w województwie.
523.MAKARA JERZY: Z tych lip miodu
już nie będzie. Pogranicze 1992 nr 2 s. 3, il.
Bezprawne wycięcie lip na cmentarzu w Orłach.
MICHALIK S.: Przyroda Karpat Wschodnich oraz zagadnienia jej ochrony = po. 484
PIÓRECKI J.: „Piękne lice ziemi” = poz. 492
Zanieczyszczenie strumyka – ścieku w Głogowie Małopolskim.
528. CHMIELEWSKI ANDRZEJ: Są dolary, nie ma złotówek. Nowa Europa 1992 nr
47 s. 2.
Udzielanie kredytów na budowę oczyszczalni
ścieków m. in. dla Leżajska.
529. D.S.: Oni nas trują! A–Z Dz. Ob. 1992
nr 231 s. 6.
Zakłady woj. rzeszowskiego zatruwające środowisko.
JAK pokonać ścieki = poz. 479
530. KLICH JANUSZ: Tajemniczy wyciek
ropy w Załężu. Nowiny 1992 nr 40 s. 1, 2, il.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 40 s. 1–2.
531. KOGUT ADAM: Na zatrutej ziemi.
Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Grom. Rol. Pol.
1992 nr 28 s. 1, 6.
Z problemów ochrony środowiska w Miłocinie.
532. KURNIK JANUSZ: Truciciele. Rozm.
Piotr Wróbel. Rewers 1992 nr 24 s. 3. * PLĘS
ANDRZEJ: Woda życia. Nowiny 1992 nr 166
33
s. 8. * SUCHA MARIA: Wzrasta świadomość
ekologiczna. Rozm. Teresa Skoczkowska. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 108 s. 7. * SKOCZKOWSKA
T.: Strefy ryzyka. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 209
s. 4, mapy.
Problemy ochrony środowiska w województwie.
533. LONCZAK JÓZEF: Betonowe głowy.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 69–70 s. 6–7, il.
Konflikt między mieszkańcami wsi Zarzecze
i właścicielem betoniarni Franciszkiem Jurkiem
na tle problemów ochrony środowiska.
534. MALCZEWSKI JAN: Rzeszów duży
czy mały? Komunikacja, przemysł i ekologia.
Nowiny 1992 nr 99 s. 3, il.
535. MOŁOŃ WANDA: Pół słońca Madejowej. Nowiny 1992 nr 116 s. 1, 4.
Dotyczy budowy stacji benzynowej w Nowej Sarzynie. Również problemy ochrony środowiska.
536. RUDOLF WŁODZIMIERZ: Zamieszkać na Księżycu. Nowiny 1992 nr 150 s. 4.
Problemy zanieczyszczenia środowiska w Rzeszowie.
SKOCZKOWSKA T.: Gminy i ekologia =
poz. 502
537. SKOCZKOWSKA TERESA: Świecić
przykładem. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 176 s. 6–7.
Ochrona środowiska w Stobiernej.
538. WNUK ZYGMUNT, GRZEBYK DANUTA: Projektowany rezerwat krajobrazowo-leśny „Góra Chełm” w województwie rzeszowskim. Chrońmy Przyr. 1992 z. 1 s. 80–85,
il., mapa, bibliogr.
539. WNUK ZYGMUNT, GRZEBYK DANUTA: Projektowany rezerwat krajobrazowy
„Szwajcaria Ropczycka” (woj. rzeszowskie).
Chrońmy Przyr. 1992 z. 2 s. 83–87, il., mapy.
540. ZARĘBA TADEUSZ: W likwidacji.
Prz. Tyg. 1992 nr 16 s. 12–13.
Zatrucie środowiska przez „Polam” w Rzeszowie.
Woj. tarnobrzeskie
541. BOROWY JAN: Raj w poślizgu. Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 25 s. 1, 5, il.
Z problemów ochrony środowiska w woj. tarnobrzeskim.
34
542. BORZĘCKI JAN ADAM: “Golenie”
Sandomierza. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 20 s. 6.
Wycinanie drzew w mieście.
543. CELSKI JAROSŁAW: Zatruwanie życia. Dz. Lud. 1992 nr 42 s. 12, rys.
Zatrucie środowiska przez Zakłady Chemiczne
Siarki „Siarkopol” w Grzybowie.
544. KOZICKI ANDRZEJ: Przedpiekle.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 85 s. 3, il.
Z problemów ochrony środowiska wsi Piaseczno i Krzcin.
545. MAMOŃ MAREK: Szumi dokoła
las... Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 8 s. 1, 5, il.
Sprawa bezprawnego wycięcia drzew w Przyszowie-Rudzie.
(pan): Ziemia obiecana? = poz. 490
546. RYBICKI ANDRZEJ: Znikająca wieś.
Czas Krak. 1992 nr 122 s. 7, il.
Problemy ochrony środowiska na przykładzie
wsi Jeziórko.
547. TRZASKA BOGUMIŁA: Drobne
zwarcie. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 28 s. 15, il.
Dotyczy
„Połaniec”.
wysypiska
popiołów
elektrowni
548. TRZASKA BOGUMIŁA: Głową
w mur. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 15 s. 1, 5, il.
Konflikt między Elektrociepłownią „Połaniec”
a władzami gminy Koprzywnica na tle problemów
ochrony środowiska.
549. WELANYK PIOTR: Awantura o dołek. Nowiny 1992 nr 90 s. 7, il.
Dotyczy składowania popiołów z elektrowni
„Połaniec” na terenie woj. tarnobrzeskiego.
Ochrona przyrody i środowiska zob.
też poz. 214, 955, 1045
6. GEOGRAFIA.
KRAJOZNAWSTWO. TURYSTYKA
Woj. krośnieńskie
550. ADAMSKI JERZY F.
Pogórze Dynowskie: informator turystyczny / Jerzy F. Adamski. – Brzozów: Muzeum
Regionalne PTTK [Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego] im. Adama
Fastnachta: na zlec. Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie, 1992. – 156, [1]
s.: il., 1 k. mapa luz.; 20 cm. – (Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie / Jerzy F. Adamski; cz. 1
(wschodnia))
Bibliogr. s. 154–156.
Dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego
i rzeszowskiego.
551. (bh): Upadek wielkich koncepcji. Nowiny 1992 nr 1 s. 3, il. * LUBOŃSKI PAWEŁ: Dlaczego w Bieszczady? Poznaj Swój Kraj 1992 nr
7/8 s. 1–3, il. * OLCHOWIK LILIANA: Przebój
na jesień. Samochodem przez Polskę. Auto Motor Sport 1992 nr 41 s. 38–40, il., mapa * ŚLUBOWSKI SŁAWOMIR: Taksówką na Tarnicę.
Sztand. Młod. 1992 nr 165 s. 12, il.
Turystyka w Bieszczadach.
552. BASIŃSKA DOROTA: Od walonek
po apartamenty w Ustrzykach Dolnych. Gaz.
Wybor. 1992 nr 239 dod. Gaz. w Rzeszowie nr
53 s. 4 * dg, bk: Międzynarodowe Targi Turystyczne [w Ustrzykach Dolnych]. Gaz. Wybor. 1992 nr 237 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 51
s. 1 * M.S.: Międzynarodowe Targi Turystyczne w Ustrzykach [Dolnych]. Podkarpacie 1992
nr 41 s. 6, rys. * STRUŚ MARIAN: Migawki
z targów. Podkarpacie 1992 nr 43 s. 6.
Także: Rzeczpospolita 1992 nr 239 dod. Zawsze
w Sobotę s. 3; Nowiny 1992 nr 201 s. 3.
553. BIESZCZADY: kapuściane góry?: z kart
XXX-letniej historii ratownictwa / [red. Henryk
Owoc]. – Sanok: Zarząd Grupy Bieszczadzkiej
GOPR [Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego], 1992. – 46 s.; 21 cm
Rec. KAMIŃSKI KRZYSZTOF, Rewers 1992 nr
3 s. 5.
Historia GOPR w Bieszczadach od 1961 r.
554. BIESZCZADY: przewodnik / [współaut. Wojciech Krukar i in.; red. merytor.
i tech. Paweł Luboński, Jan Jacek Świaniewicz]. – Pruszków: „Rewasz”; Olszanica:
„Bosz”, 1992. – 357, [7] s., [16] s., tab. kolor.:
fot., mapy; pl., rys.; 17 cm
Indeks
555. BIESZCZADZKI Park Narodowy. Informator turystyczny. Podkarpacie 1992 nr 26
s. 7, il.
556. BUDZIŃSKI TADEUSZ, MICHALIK
STEFAN
Bieszczady / zdjęcia Tadeusz Budziński,
tekst Stefan Michalik. – Warszawa: „Voyager”,
1992. – [64] s.: fot. kolor.; 20 cm
Tekst również w jęz. ang. i fr.
557. CHLUDZIŃSKI TOMASZ: Droga
w Bieszczady. Gaz. Wybor. 1992 nr 208 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 36 s. 4, rys.
Trasa z Warszawy w Bieszczady. M. in. przez
woj. tarnobrzeskie, rzeszowskie i krośnieńskie.
558. CIENKI WŁADYSŁAW: Obeszło się
bez egzekutywy. Rozm. Marian Struś. Podkarpacie 1992 nr 29 s. 3.
Turystyka w gminie Solina.
559. DARMOCHWAŁ TOMASZ
Bieszczady: przewodnik po znakowanych
szlakach pieszych / Tomasz Darmochwał.
– Białystok: Agencja Reklamowa „HOT”;
Warszawa: Przedsiębiorstwo Handlowe „JAKON”, 1992. – 64 s.: rys.; 20 cm
Bibliogr.
560. DARMOCHWAŁ TOMASZ: Niebieskim szlakiem. Od Wetliny do Polany. Poznaj
Swój Kraj 1992 nr 7/8 s. 4–7, il.
561. DULIŃSKI KRZYSZTOF: Bieszczady
dla każdego. Czas Krak. 1992 nr 146 s. 14, il.
562. (emes): Kto uratuje ciuchcię? Podkarpacie
1992 nr 17 s. 5, il. * (pan): Bieszczadzka ciuchcia
znów jeździ. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 39 s. 3.
Kolejka wąskotorowa.
563. (emes): Bieszczadzkie zapory. Informator turystyczny. Podkarpacie 1992 nr
28–29 s. 7.
Solina i Myczkowce. Również impreza „Solińskie lato ‘92”.
564. (emes): Cudów nie ma. Podkarpacie
1992 nr 12 s. 5, il.
Dotyczy likwidacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego „Bieszczady” w Lesku.
35
565. GORDON ANDRZEJ: W Lesku. Poznaj Swój Kraj 1992 nr 7/8 s. 10–11.
566. GÓRY Słonne. Informator turystyczny. Podkarpacie 1992 nr 34 s. 7, il.
567. GRZESIK WITOLD, TRACZYK TOMASZ
Od Komańczy do Bartnego: Beskid Niski: przewodnik krajoznawczy / Witold Grzesik, Tomasz
Traczyk. – Warszawa: Wydawnictwo Stanisław
Kryciński, 1992. – 301 s.: pl., rys.; 17 cm
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
568. JURASZ B.: Na Halicz i Tarnicę. Lato
z „Gazetą”. Oprac... Gaz. Wybor. 1992 nr 157
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 22 s. 1, 3.
Bieszczady.
569. KACZOROWSKI ANDRZEJ W.: Arłamów na nowych mapach. Sł. Powsz. 1992
nr 90 s. 7.
Turystyka.
570. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Bieszczadzkie country. Dz. Pol. 1992 nr 290 s. 3. * TENŻE: Zniżka dla kowbojów. Wieści 1992 nr 48 s.
3–4, il. * (LOK): ...Na rączych wierzchowcach.
Auto Motor Sport 1992 nr 45 s. 40, il.
stwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1992.
– 303, [1] s.: mapy, tab., wykr.; 24 cm
Bibliogr. s. 275–282. – Indeks.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
574. LIPSZYC JAN BAZYLI: Widziane
z dyżurki. Gaz. Wybor. 1992 nr 185 dod. Gaz.
na Weekend nr 32 s. 4–5, il.
GOPR w Bieszczadach.
575. MOSKAŁA EDWARD: Wielka Bieszczadzka. Poznaj Swój Kraj 1992 nr 7/8 s. 16–
–17, il., mapa.
Wielka obwodnica bieszczadzka.
576. MOŚCICKI BOGDAN
Gorlickie: [przewodnik] / Bogdan Mościcki. – Prukszów: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”; Gorlice: Muzeum Regionalne, 1992.
– 145, [3] s.: mapy, pl., rys.; 17 cm
Indeks.
Częściowo dotyczy woj. krośnieńskiego.
577. NA WIELKIEJ Obwodnicy (z Leska
do Jabłonek). Informator turystyczny. Podkarpacie 1992 nr 35 s. 7, il.
Bieszczady.
Jakub Bet i jego schronisko „Podkowiata” w Komańczy.
578. NA WIELKIEJ Obwodnicy (z Ustrzyk
Górnych do Dolnych). Informator turystyczny. Podkarpacie 1992 nr 37 s. 7, il.
571. KŁOS STANISŁAW: Żeglarstwo na
Jeziorze Solińskim. Poznaj Swój Kraj 1992 nr
7/8 s. 27, il.
579. NA WIELKIEJ Obwodnicy (z Cisnej
do Ustrzyk Górnych). Informator turystyczny. Podkarpacie 1992 nr 36 s. 7, il.
572. KRUPA A., SKIBICKI A.: U progu
sezonu. Fotoreportaż. Oprac... Podkarpacie
1992 nr 21 s. 9, il. * SZYMBARA JÓZEF:
Uwierzyć w turystykę. Tamże 1992 nr 26 s. 7,
il. * KULEWSKI ADAM: Chatki i bazy. Poznaj Swój Kraj 1992 nr 7/8 s. 33.
580. NICPOŃ HENRYK: Dziczenie reformatorów. Nowiny 1992 nr 19 s. 3, il.
Baza turystyczna w Bieszczadach.
KRYCIŃSKI S.: Pogórze Przemyskie =
poz. 594
573. LIJEWSKI TEOFIL, MIKUŁOWSKI
BOGDAN, WYRZYKOWSKI JERZY
Geografia turystyki Polski / Teofil Lijewski, Bogdan Mikułowski, Jerzy Wyrzykowski.
– Wyd. 2 uaktualnione. – Warszawa: Pań36
Sprawa odnawiania oznakowań szlaków turystycznych w Bieszczadach.
581. PĘZIOŁ ADAM: Krośnieńskie stawia
na turystykę. Rozm. Krzysztof Kamiński.
Wspólnota 1992 nr 36 s. 18, portr.
582. POTOCKI ANDRZEJ
Bieszczadzkimi śladami Karola Wojtyły:
informator turystyczny. – Brzozów: Muzeum
Regionalne PTTK [Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego] im. Adama
Fastnachta w Brzozowie, 1992. – 108, [4] s.,
[4] k. tabl. kolor.. [1]. k. tabl. złoż.: il.; 20 cm
Bibliogr. s. 107. – Summ.
583. POTOCKI ANDRZEJ: Solina i okolice. Przewodnik. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 127-130 s. 9–10, nr 131 s. 3–4, nr 132–133
s. 9–10, nr 135 s. 9–10, nr 136 s. 5–6, nr 137–138
s. 9–10, nr 140 s. 9–10, nr 141 s. 5–6, nr 142–143
s. 9–10, nr 145 s. 9–10, nr 146 s. 5, nr 147–148
s. 9–10, mapa, nr 150 s. 9–10, nr 151 s. 5–6, nr
152–153 s. 9–10, nr 155 s. 9–10, nr 156 s. 5–6,
nr 158 s. 9–10, nr 160 s. 9–10, nr 161 s. 5–6, nr
162–163 s. 9–10, nr 165 s. 9–10, nr 166 s. 5–6,
nr 167–168 s. 9–10, nr 170 s. 9–10.
584. PIOTROWSKI JAN PAWEŁ: Bieszczady zimą. Rzeczpospolita 1992 nr 15 dod.
Zawsze w Sobotę s. 1. * STARKIEWICZ MARIA: Turystyka narciarska. Poznaj Swój Kraj
1992 nr 7/8 s. 20–21, il.
Bieszczady.
585. R.D.: Sprywatyzowana Solina. Sł. Powsz. 1992 nr 166 s. 7, il.
Prywatyzacja obiektów turystycznych i gastronomicznych.
586. SZENBORN MAREK: Milczenie
owiec. Nowiny 1992 nr 72 s. 1, 3, il.
Dotyczy solińskiego oddziału Wojewódzkiego
Przedsiębiorstwa Turystycznego „Bieszczady”.
587. TAJEMNICE Wiaru. Na turystycznym szlaku. Nowiny 1992 nr 129 s. 4, il.
Bieszczady.
588. TKACZ KAROL
Zarys monograficzny powiatu brzozowskiego: oraz opis miejscowości letniskowo-turystycznych / oprac. Karol Tkacz. – Brzozów: Muzeum Regionalne PTTK [Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego]
im. Adama Fastnachta w Brzozowie: nakł.
Redakcji „Wiadomości Brzozowskie”, 1992.
– [2], 32 s.: fot., mapa, portr.; 21 cm
Przedr. fotooffs., oryg.: Druk. „Ekonomia”,
Lwów, 1939.
Bibliogr. s. 25.
589. ULANOWSKI MIECZYSŁAW: „Dusza i serce” białej floty. Rozm. Grzegorz Kucharczyk. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 153 s. 5, il.
Żegluga po Zalewie Solińskim. Także sylwetka
autora.
URLOP w Cisnej = poz. 640
590. WDOWIAK SZYMON: Białe połoniny. Nowy Świat 1992 nr 51 dod. Podróże
i marzenia s. 2, il.
Bieszczady.
591. ZAPRASZAMY do Leska. Informator
turystyczny. Podkarpacie 1992 nr 31 s. 7, il.
592. ZIELASKOWSKI LECH
Polska z lotu ptaka / Lech Zielaskowski. –
Kraków: Oficyna Wydawnicza „Parol”, 1992.
– 135, [1] s.: fot. kolor.; 28 x 31 cm
Tekst równol. w jęz. ang., niem.
Album dotyczy m. in. woj. krośnieńskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
Woj. przemyskie
ADAMSKI J. F.
Pogórze Dynowskie = poz. 550
593. CYREK PIOTR: Z wizytą u Orsettich.
Nowiny 1992 nr 168 s. 4, il.
Dotyczy Podziemnej Trasy Turystycznej w Jarosławiu.
594. KRYCIŃSKI STANISŁAW
Pogórze Przemyskie: słownik krajoznawczo-historyczny / Stanisław Kryciński.
– Warszawa: „Rewasz”, 1992. – 170 s., [1] k.
mapa kolor. złoż.: il., pl.; 20 cm
Bibliogr. s. 159–163. – Indeks
Rec. Z. S., Nowe Książ. 1992 nr 4 s. 13.
Dot. miejscowości woj. przemyskiego i krośnieńskiego.
LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J.
Geografia turystyki Polski / T. Lijewski, B.
Mikułowski, J. Wyrzykowski = poz. 573
595. MAKARA JERZY: Caravaning – sport
dla zamożnych? Podkarpacie 1992 nr 37 s. 2, il.
Ogólnopolski Zlot Caravaningu „Twierdza
Przemyśl” w Olszanach.
Woj. rzeszowskie
ADAMSKI J. F.
Pogórze Dynowskie / J. F. Adamski = poz. 550
CHLUDZIŃSKI T.: Droga w Bieszczady =
poz. 557
37
596. JAROSZ ANTONI, ŻOŁDAK MAREK: Funkcjonowanie prywatnych biur turystycznych w Rzeszowie. Rzesz. Zesz. Nauk.
1992 t. 12 s. 97–111, tab., Summ.
LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J.
Geografia turystyki Polski / T. Lijewski, B.
Mikułowski, J. Wyrzykowski= poz. 573
NOWA Sarzyna zaprasza = poz. 663
597. RZESZOWSZCZYZNA zaprasza /
[oprac. Jolanta Barylanka, zdjęcia Mariusz Wideryński]. – Rzeszów: KAW, 1992. – 16 s.: fot.
kolor.; 20 x 21 cm
Tytuł i tekst także w jęz. ang., niem., fr.
598. SAWA A[NNA]: Hotel pod szyldem
„Budimexu”. Nowiny 1992 nr 1 s. 6, il.
Dotyczy budowy nowego hotelu w Rzeszowie.
599. WARZOCHA ADAM: Stan interesów
turystycznych. Nowiny 1992 nr 93 s. 3, il.
Biura podróży w Rzeszowie.
CHLUDZIŃSKI T.: Droga w Bieszczady =
poz. 557
601. (HAK): Weekend w Sandomierzu.
Auto Motor Sport 1992 nr 44 s. 38–39, il.
602. JAROSZ ANTONI: Turystyczna baza
noclegowa w województwie tarnobrzeskim.
Fol. Turist. 1992 nr 3 s. 37–46, Summ.
603. KOT ANNA: Chudy sezon. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 39 s. 8.
Turystyka w Sandomierzu.
LIJEWSKI T., MIKUŁOWSKI B., WYRZYKOWSKI J.
Geografia turystyki Polski T. Lijewski, B.
Mikułowski, J. Wyrzykowski = poz. 573
604. MAKOWSKA JOANNA, WALAS
DANIEL: Turystyczny raport z Sandomierza.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 18 s. 5.
ZIELASKOWSKI Z.
Polska z lotu ptaka = poz. 592
ZIELASKOWSKI Z.
Polska z lotu ptaka = poz. 592
Krajoznawstwo zob. też poz. 125, 389, 391
Woj. tarnobrzeskie
600. BOROWY JAN: Rada rusza turystykę.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 28 s. 5.
Tur ystyka zob. też poz. 389–91, 393–94,
406–8, 2641
Ruch turystyczny w Sandomierzu.
III. LUDNOŚĆ
605. BIEŁUŚ ROMUALD, GAZIŃSKI BENON: Przemiany demograficzne i społeczno-gospodarcze na wsi przemyskiej w pierwszych latach powojennych. Rocz. Przemys.
1991/1992 t. 28 s. 217–228
606. CZAJKOWSKI JERZY: Zasiedlanie
gór. Podkarpacie1992 nr 1 s. 7, il.
M. in. woj. krośnieńskie.
607. DŁUGOSZ ZBIGNIEW
Typologia miast Polski w świetle wybranych parametrów migracji ludności / Zbigniew Długosz. – Kraków: nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992. – 118 s.: mapy, tab.,
38
wykr.; 24 cm. – (Rozprawy Habilitacyjne /
Uniwersytet Jagielloński, nr 241)
Bibliogr. s. 105–113. – Summ. – Rés.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
608. GAWRYSZEWSKI ANDRZEJ: Modernizacja przestrzennej ruchliwości ludności w Polsce (1952–1989). Nauka Pol. 1992 nr
1/2 s. 61–74, mapy, tab., wykr.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
609. JELONEK ADAM
Ruch naturalny ludności w Polsce w latach
1948–1988 / Adam Jelonek. – Kraków: nakł.
UJ, 1992. – 176 s.: tab.; 24 cm. – (Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1065.
Prace Geograficzne; z. 92)
611. ŚWIDER PIOTR: Hongkong w Rzeszowie. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 1 s. 6–7.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
Dotyczy możliwości osiedlania się Chińczyków
w okolicach Rzeszowa.
610. PROGNOZA ludności województwa
rzeszowskiego do 2010 roku / Wojewódzki
Urząd Statystyczny w Rzeszowie. – Rzeszów:
WUS, 1992. – 38 s.: tab.; 29 cm
Ludność zob. też poz. 845, 871
— historia 708, 748, 762, 773, 794, 809,
813, 832, 836–7, 839
Opis wg okł.
IV. HISTORIA. NAUKI POMOCNICZE HISTORII
1. OPRACOWANIA OGÓLNE.
ŹRÓDŁA. NUMIZMATYKA
612. GAJ-PIOTROWSKI W.: Emisja bonów tarnobrzeskich w 1919 roku. Łódz. Numiz. 1992 [nr] 21 s. 37–42, il.
617.CZOPEK SYLWESTER
Południowo-wschodnia stefa kultury pomorskiej / Sylwester Czopek; Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. – Rzeszów: Muzeum
Okręgowe, 1992. – 220, [42] s. tabl.: mapy,
rys., wykr.; 24 cm
613. KUCZYŃSKI STEFAN KRZYSZTOF:
Herby ziemskie Rzeczypospolitej. Wspólnota
1992 nr 15/16 s. 34–35, rys.
Rez. – Zsfassung.
M. in. dotyczy woj. przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
M. in. herb województwa sandomierskiego.
618. FLOREK MAREK: Fortyfikacja zamku
w Dzikowie w świetle badań archeologicznych.
Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1992 nr 4 s. 41–45.
2. ARCHEOLOGIA. ANTROPOLOGIA
614. BADANIA archeologiczne w województwie krośnieńskim w latach 1990–1991.
/ red. Anna Muzyczuk, Jerzy Ginalski; Państwowa Służba Ochrony Zabytków Oddział
Wojewódzki w Krośnie. – Krosno: Agencja
Wydawniczo-Reklamowa Alfred Kyc, 1992.
– 67, [3] s.: mapy, rys.; 20 cm
614a. BĄBEL JERZY: Wyobrażenie wioski
prahistorycznej na zabytku Złotej, woj. tarnobrzeskie. Sprawozd. Archeol. 1992 t. 44 s. 117–
–128. Summ.
615. BOBER JANUSZ, ZIELIŃSKA MARIA: Stanowisko wielokulturowe przy ul.
Zamkowej 20 w Sanoku. Acta Archaeol. Carpath. 1992 t. 31 s. 163–167, rys. Summ.
Woj. krośnieńskie.
616. CHOMENTOWSKA BOLESŁAWA,
MICHALSKI JAN: Ciałopalny zespół z cmentarzyska z okresu wpływów rzymskich w Zawadzie, woj. tarnobrzeskie. Wiad. Archeol.
t. 52: 1991/1992 z. 1 s. 99–110, il., rys. Summ.
Dotyczy dzielnicy Tarnobrzega.
619. GANCARSKI JAN: Podkarpacie archeologiczne Eldorado. Rozm. Bogdan Hućko. Nowiny 1992 nr 248 s. 5, portr.
Sylwetka autora – archeologa z Muzeum Regionalnego w Jaśle. Również odkrycia archeologiczne
woj. krośnieńskiego.
620. GARBACZ KRZYSZTOF: „Pochówek” zwierzęco-ludzki odkryty na wielokulturowym stanowisku (nr 1) w Grzybowie,
gm. Staszów, woj. tarnobrzeskie. Spraw. Archeol. 1992 t. 44 s. 217–238, il., rys. Summ.
621. HUĆKO BOGDAN: Archeolodzy
w Przybówce. Nowiny 1992 nr 177 s. 4.
Woj. krośnieńskie.
622. HUĆKO BOGDAN: Nowe odkrycia
na Podkarpaciu. Nowiny 1992 nr 217 s. 4.
Odkrycia archeologiczne w Potoku, woj. krośnieńskie.
39
623. HUĆKO BOGDAN: Tajemnice średniowiecznych murów. Nowiny 1992 nr 192 s. 4.
Odkrycia fragmentów fortyfikacji w Krośnie.
624. JANOWSKI JÓZEF: Nekropolia pod
„Prządkami”. Podkarpacie 1992 nr 52/53 s. 15, il.
Odkrycie archeologiczne w Czarnorzekach,
woj. krośnieńskie.
625. MATERIAŁY i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata
1985–1990 / Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Państwowa Służba Ochrony Zabytków
Oddział Wojewódzki w Krośnie, Państwowa
Służba Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Tarnobrzegu; red. Sylwester Czopek. – Rzeszów: MO, 1992. – 262 s.: fot., pl.,
rys., wykr.; 29 cm
Zsfassung.
Zawiera: Zamek starościński w Lubaczowie
w świetle źródeł historycznych i badań archeologicznych / Michał Proksa. Fundacja arcybiskupa Wojciecha Jastrzębca w Rytwianach w świetle badań archeologiczno-architektonicznych /
M. Proksa. „Castrum Tudorow” – średniowieczna
siedziba rycerska w Tudorowie gm. Opatów / Marek Florek. Obwałowania ziemne Rzeszowa z XVII
wieku w świetle badań archeologicznych / Antoni
Lubelczyk. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych na osadzie neolitycznej w Łańcucie w latach
1985–1990 / Aleksandra Gruszczyńska. Badania
sondażowe na osadach kultury ceramiki wstęgowej rytej na stanwisku nr 38 w Albigowej, woj.
Rzeszów / Sławomir Kadrow. Osada kultury lubelsko-wołyńskiej na stan. 35 w Kosinie gm. loco, woj.
Rzeszów / S. Kadrow. Sprawozdanie z badań na
stanowisku z epoki brązu w Sanoku w 1989 roku /
Janusz Bober. Osada z epoki brązu w Sanoku / Elżbieta Pohorska-Kleja, Maria Zielińska. Wyniki badań spalonych kości zwierzęcych ze stanowiska nr
56 w Sanoku / Grażyna Godula. Badania stanowisk
z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza prowadzone
przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w latach
1985–1990 / S. Czopek. Szczątki zwierzęce z osady
grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Białobrzegach (okres halsztacki i lateński) / Mieczysław Wolsan, Adam Nadachowski. Szczątki zwierzęce z osady kultury przeworskiej w Otałęży (okres wpływów
rzymskich) / M. Wolsan, A. Nadachowski. Szczątki zwierzęce z osady późnego okresu wpływów
rzymskich w Świlczy koło Rzeszowa / M. Wolsan,
A. Nadachowski. Osada z okresu wpływów rzymskich na stanowisku 4b w Korniaktowie Północnym, woj. Rzeszów / Joanna Podgórska-Czopek.
40
Badania wykopaliskowe grodziska wczesnośredniowiecznego w Brzezowej, gm. Nowy Żmigród,
województwo krośnieńskie / Jerzy Ginalski, Anna
Muzyczuk. Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1990 roku w Rzeszowie przy ulicy
Króla Kazimierza / S. Czopek. Badania przeprowadzone w 1990 roku na tzw. grodzisku w Będziemyślu, woj. Rzeszów / S. Czopek, J. Podgórska-Czopek. Luźne znaleziska archeologiczne w zbiorach
Muzeum Historycznego w Sanoku / M. Zielińska.
Wczesnośredniowieczny grot oszczepu z Rudnika – Dolin / M. Florek. Archeologiczne badania
wykopaliskowe przeprowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w latach 1985–1990 /
S. Czopek [i in.]. Wspomnienie o Ewie [Aleksandrze Waszkowskiej związany z Rzeszowem] / Teresa Szetela-Zauchowa. Konferencje i sympozja
organizowane w rzeszowskim ośrodku archeologicznym w latach 1985–1990 / S. Czopek.
626. MICHALSKI JAN
Osadnictwo w Małopolsce od II [drugiego] okresu epoki brązu do początków okresu lateńskiego / Jan Michalski. – Warszawa:
Wydawnictwo UW, 1992. – 167, [1] s., [14] k.
tabl.: mapy, rys., wykr.; 24 cm. – (Prace Instytutu Archeologicznego UW; 2)
Bibliogr. s. 131–144. – Zsfassung

627. MUZYCZUK ANNA, TUNIA KRZYSZTOF: Eneolityczny topór miedziany z Krzemiennej, woj. Krosno. Acta Archaeol. Carpath.
1992 t. 31 s. 151–156, il., mapa, rys. Summ.
628. OSADA sprzed 3500 lat. Nowy Świat
1992 nr 248 s. 9.
Archeologiczne odkrycie w Potoku, woj. krośnieńskie.
629. POLESKI JACEK
Podstawy i metody datowania okresu wczesnośredniowiecznego w Małopolsce / Jacek
Poleski. – Kraków: nakł. UJ, 1992. – 171, [12]
s., [2] k. mapy: rys.; 24 cm. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego; 1031.
Prace Archeologiczne; z. 52).
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
630. SOSNOWSKA EWA: Badania archeologiczne na nowożytnym cmentarzysku szkieletowym w Krasiczynie, woj. Przemyśl. Rocz.
Przemys. 1991/1992 t. 28 s. 7–16, il., plan
631. ŚCIBOR JOLANTA M.: Nowe znalezisko obsydianu na Wyżynie Sandomierskiej.
Acta Archaeol. Carpath. 1992 t. 31 s. 35–53,
mapy, rys. tab., Summ.
Cisna, woj. krośnieńskie
640. Urlop w Cisnej. Podkarpacie 1992 nr 33
s. 7, il.
632. ŚCIBOR JÓZEF: Grób kloszowy kultury pomorskiej w Sobótce, woj. tarnobrzeskie. Spraw. Archeol. 1992 t. 44 s. 159–166,
mapa, rys., Summ.
Czaszyn, woj. krośnieńskie
641. SZPARA ADAM
Czaszyn: szkice z dziejów wsi / Adam Szpara. – Sanok: nakł. autora, 1992. – 121 s.: faks.,
fot., nuty, portr.; 23 cm
Archeologia zob. też poz. 708, 2921
3. HISTORIA MIEJSCOWOŚCI
Babica, woj. rzeszowskie
GWOŹDZICKI W.
Dzieje miasteczka i parafii Czudec /
W. Gwoździcki = poz. 643
Bachów, woj. przemyskie
633. WILGUCKI ARTUR: Ocalić od zapomnienia. Życie Przemys. 1992 nr 39 s. 8–9, il.
Dotyczy również współczesności.
Biecz, woj. krośnieńskie
634. MADEJA KAROL: 2 złote na głowę.
Panorama 1992 nr 49 s. 15, il.
635. OWSIANY EWA: Biecz stolicą? Wieści 1992 nr 31 s. 11, il.
Również zabytki.
636. (sos): Szkoła katów. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 192 s. 6.
Brzozów, woj. krośnieńskie
637. BRZOZÓW: zarys monograficzny.
– Brzozów 1990.
Rec. PELCZAR ROMAN, Przemys. Zap. Hist.
R. 8/9 (1991/1992) s. 269–273.
Bukowsko, woj. krośnieńskie
638. GORCZYCA ANNA: Z historii Bukowska. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 175 s. 6.
Chwałowice, woj. tarnobrzeskie
639. SŁOWIK FRANCISZEK: Własne dzieje czytać. Listy. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 29 s.
8–9. – Uzup. KITOWSKI BARTOSZ: Jeszcze
o Chwałowicach. Listy. Tamże nr 34 s. 8–9.
Również walory turystyczne.
Bibliogr. s. 118. – Indeks. – Streszcz. w jęz. ang.,
niem., ros.
642. [SZPARA ADAM]: Kościół w Czaszynie. Nowiny 1992 nr 137 s. 4, il.
Fragm. monografii „Czaszyn: szkice z dziejów wsi”.
Czudec, woj. rzeszowskie
643. GWOŹDZICKI WŁADYSŁAW
Dzieje miasteczka i parafii Czudec / Władysław Gwoździcki. – Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, 1992. – 211
s.: fot.; 20 cm
Zawiera także historię wsi Babica.
Dukla, woj. krośnieńskie
644. (BJ): Dukla. Gaz. Wybor. 1992 nr 181
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 30 s. 1.
Hor yniec, woj. przemyskie
645. ŁAZAR ADAM: Z historii horynieckiego zdroju. Pogranicze 1992 nr 2 s. 11.
Jarosław, woj. przemyskie
646. GÓRZYŃSKI SŁAWOMIR: Herby
miast galicyjskiech. Wspólnota 1992 nr 21 s. 9.
M. in. opis herbu Jarosławia.
Jasło, woj. krośnieńskie
647. RUDNICKA MAŁGORZATA
Jasło / tekst Małgorzata Rudnicka. – Jasło:
Stowarzyszenie Miłośników Jasła, Jasielski Dom
Kultury, [1992]. – [12] s.: fot. kolor., plan; 21 cm
Dotyczy również współczesności miasta.
Kalwaria Pacławska,
woj. przemyskie
648. BJ: Kalwaria Pacławska. Gaz. Wybor.
1992 nr 192 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 34 s. 1.
Dotyczy również zabytków.
41
649. MAKARA JERZY: „...Chceszże z Polski uczynić Rzym?” (z dziejów Kalwarii Pacławskiej). Pogranicze 1992 nr 32 s. 3, il.
Kamień, woj. rzeszowskie
650. RURAK ANDRZEJ
Kamień w przeszłości i dziś. Cz. 2 / Andrzej
Rurak. – Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1992. – 135, [4] s.: fot., portr.; 24 cm
Bibliogr. s. 130–134
Rec. WAWSZCZAK ZBIGNIEW, Nowiny 1992
nr 254 s. 4.
Klimontów, woj. tarnobrzeskie
651. NIEBELSKI EUGENIUSZ: Kim był
założyciel starego Klimontowa? Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 17 s. 8, il.
Kołaczyce, woj. krośnieńskie
HUĆKO B.: Zmagania z tradycją = poz. 901
Korczyna, woj. krośnieńskie
652. PUDŁO MARIA: Tu, gdzie po rozum... Podkarpacie 1992 nr 25 s. 8, il.
Krasiczyn, woj. przemyskie
653. KRASICZYN i okolice / oprac. Ewa
Abramowicz, Andrzej Abramowicz. – Korytniki: Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 1992.
– 26 s.: il., mapa, plan; 21 cm
Streszcz. w jęz. ang.
Również dotyczy zamku.
Krosno
654. LEŚNIAK FRANCISZEK
Krosno w czasach Odrodzenia: studia nad
społeczeństwem miasta / Franciszek Leśniak;
[Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie]. – Kraków:
Wydawnictwo Naukowe WSP, 1992. – 207,
[1] s.; 24 cm. – (Prace Monograficzne Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Krakowie = Etudes
Monographiques de l’Ecole Normale Superieure a Cracovie, nr 142)
Bibliogr. s. 161–170. – Indeks
Lipniki, woj. krośnieńskie
655. KARP ALEKSANDER
Lipniki: zarys dziejów / Aleksander Karp.
– Tarnów: Wydawnictwo Comdruk, 1992. –
317 s., [4] k. tabl.: fot. (w tym kolor.), il., mapy,
nuty, portr.
Dotyczy również czasów współczesnych.
42
Lipsko, woj. przemyskie
656. GMITEREK HENRYK: Lipsko w okresie
Rzeczypospolitej szlacheckiej (1613–1772) Przemys. Zap. Hist. – R 8/9 (1991/1992) s. 57–72.
Lubaczów, woj. przemyskie
657. GONDEK PAWEŁ: Zapomniana
rocznica. Życie Przemys. 1992 nr 46 s. 5, rys.
658. ŁAZAR ADAM: Prawdy i legendy
Ziemi Lubaczowskiej. Pogranicze 1992 nr 4
s. 9, il.
Lubenia, woj. rzeszowskie
BIELENDA A.
Lubenia: zarys dziejów wsi i parafii od czasów najdawniejszych do 1992 / A. Bielenda
= poz. 254a
Ł ańcut, woj. rzeszowskie
659. MOTYLEWICZ JERZY: Łańcut
w XIV-XVIII wieku. Wybrane zagadnienia
z dziejów miasta (część pierwsza). Rocz. Przemys. 1991/1992 t. 28 s. 155–184.
Markuszowa, woj. rzeszowskie
660. PRZYSTAŚ KAZIMIERZ
Markuszowa: nasza wspólna wieś / Kazimierz Przystaś. – Kraków: Wydaw. Apostolstwa Modlitwy: Księża Jezuici, 1992. – 168,
[16] s.: fot., mapa, portr.; 20 cm
Bibliogr. s. 164.
Również współczesność.
Mrzygłód, woj. krośnieńskie
661.POTOCKI ANDRZEJ: Na wstecznym
do przodu. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 95 s. 7, il.
Dotyczy również współczesności.
Nienadowa, woj. przemyskie
662. BJ: Nienadowa. Gaz. Wybor. 1992 nr
195 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 35 s. 1.
Nowa Sarzyna, woj. rzeszowskie
663. NOWA Sarzyna zaprasza / tekst
i oprac. graficzne Grażyna Wadas, zdjęcia
Tadeusz Wnęk. – Nowa Sarzyna; Rzeszów:
Agencja „INEST-POL”. – [12 s.]; 21 cm +
składanka: fot. kolor., mapa.
Zawiera również informacje turystyczne.
Nozdrzec, woj. krośnieńskie
664. OWSIANY EWA: Na wieków roli.
Wieści 1992 nr 40 s. 4, 11.
Zabytkowy pałac oraz historia wsi. Również sylwetka Franciszka Ksawerego Preka i jego związki
z woj. południowo-wschodnimi.
Opatów, woj. tarnobrzeskie
665. ZUB JERZY: Rewelacja w opatowskiej
kolegiacie. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 38 s. 8, il.
Pruchnik, woj. przemyskie
666. BJ: Pruchnik. Gaz. Wybor. 1992 nr 160
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 23 s. 1.
Przecław, woj. rzeszowskie
667. BJ: Przecław. Gaz. Wybor. 1992 nr 201
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 37 s. 1.
Przemyśl
668. WŁODEK LESZEK MARIA: Przemyska metropolia istniała już przed 990 laty.
Pogranicze 1992 nr 14 s. 9, il.
669. ZIN WIKTOR: O historii Przemyśla
i zabytkach. Rozm. Teresa Rosywacz. Pogranicze 1992 nr 42 s. 4, il.
Przeworsk, woj. przemyskie
670. FRISZKE ANDRZEJ: List z Galicji.
Tyg. Powsz. 1992 nr 35 s. 1, 5, il.
M. in. historia Przeworska, zabytki Jarosławia,
Sieniawy i Krasiczyna.
671. JURASZ BARBARA: Przeworsk. Gaz.
Wybor. 1992 nr 169 dod. Gaz. w Rzeszowie
nr 26 s. 1.
672. PRZYWILEJ lokacyjny miasta Przeworska z 1393 roku / [wstęp i oprac. Zdzisław
Konieczny]; Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Przemyśl: [AP], 1992. – 11, [1] s.; 21 cm
Tekst częśc. równol. pol., łac.
Przybówka, woj. krośnieńskie
673. GACEK MIECZYSŁAW: Będzie święto w Przybówce. Podkarpacie 1992 nr 11 s. 7.
Ropczyce, woj. rzeszowskie
674. (z.w.): Ropczyce – zarys dziejów. Nowiny 1992 nr 25 s. 4.
Dotyczy monografii miasta.
Rymanów, woj. krośnieńskie
675. KONIECZNY JANUSZ: Historia
społeczności żydowskiej w Rymanowie. Płaj
[1992? nr] 5 s. 63–71.
Rzeszów
676. DZIOPAK DARIUSZ: Spacerem po ulicy Pańskiej. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 216 s. 4, il.
677. KARCZMARZEWSKI ANDRZEJ: Staromieście: zarys historyczno-etnograficzny.
Zesz. Nauk. MO Rzesz. 1992 nr 1 s. 77–83.
Dotyczy dzielnicy miasta.
678. MALCZEWSKI JAN: Rzeszów – powiat czy województwo? Kartki z historii. Nowiny 1992 nr 128 s. 5, il.
679. RZESZOWSKIE. Z dziejów miasta
i regionu / Muzeum Okręgowe w Rzeszowie;
[oprac. zespół Jerzy Gacek i in.]. – Rzeszów:
MO, 1992. – 46, [6] s.: faks., fot., portr.; 20 cm
Bibliogr. s. [48].
680. TOMASIK MIECZYSŁAW: Lodowiska
starego Rzeszowa. Nowiny 1992 nr 41 s. 5, il.
Dotyczy okresu przed I wojną światową i okresu międzywojennego.
Samoklęski, woj. krośnieńskie
681. KAWIORSKI STANISŁAW: Tam,
gdzie kiedyś kląskały sowy. Podkarpacie 1992
nr 34 s. 6.
Sandomierz, woj. tarnobrzeskie
682. OWSIANY EWA: Sandomierska ballada. Wieści 1992 nr 14 s. 6, il.
Również zabytki miasta i sylwetka poetki Zofii
Wódz.
Sanok, woj. krośnieńskie
683. ORŁOWICZ MIECZYSŁAW
Ziemia Sanocka / Mieczysław Orłowicz.
– Brzozów: Muzeum Regionalne PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego]: nakł. Redakcji „Wiadomości Brzozowskie”, 1992. – [24] s.: fot., mapa; 21 cm
Przedr. fotooffs., oryg.: [Warszawa]: Wydaw. Ministerstwa Komunikacji. [1936]. – Opis wg okł.
Dotyczy historii Sanoka i okolic.
43
684. PRZYWILEJ lokacyjny miasta Sanoka
z 1339 roku / [wstęp i oprac. Feliks Kiryk]:
Archiwum Państwowe w Przemyślu. – Przemyśl: AP, 1992. – 14, [1] s.; 21 cm
Tekst częśc. równol. polsko–łaciński.
685. STEFAŃSKI STEFAN: Stan badań
nad dziejami żydów sanockich. Płaj [1992?
nr] 5 s. 87–88.
Sokolniki, woj. tarnobrzeskie
686. WENDER CZESŁAW: Osiem wieków
Sokolnik. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 10 s. 4.
Również współczesność wsi.
Stępina, woj. rzeszowskie
687. GODEK ROBERT: Stępnina – wioska
tajemnic. Gaz. Wybor. 1992 nr 175 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 28 s. 1, il.
Strachocina, woj. krośnieńskie
688. NIEBUDEK JAN: W Strachocinie już
nie straszy. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 21 s. 4.
Również współczesność wsi.
Świątniki, woj. tarnobrzeskie
689. NIEBELSKI EUGENIUSZ: Rękawiczki
i przywileje. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 49 s. 8, il.
Tarnobrzeg
690. PRZED jubileuszem. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 33 s. 8–9, il.
M. in. fragm. „Przywileju Fundacyjnego Miasta
Tarnobrzega“ króla Zygmunta III.
Ulanów, woj. tarnobrzeskie
691. KURNIK TADEUSZ
Ulanów / Tadeusz Kurnik. – Ulanów: nakł.
autora: nakł. Bractwa Miłośników Ziemi Ulanowskiej, 1992. – 311, [1] s.: faks., fot., 3 mapy,
pl., portr.; 24 cm
Indeks.
Również czasy współczesne.
Rec. MYJAK JÓZEF, Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 46
s. 8–9.
Wysoka, woj. rzeszowskie
692. WYSOKA: szkice z przeszłości wsi /
oprac. Stanisław Fleszar. – Wysoka: Gminny
Ośrodek Kultury w Łańcucie z/s w Albigowej, 1992. – 12 s.; 21 cm
Opis wg okładki.
44
Zawichost, woj. tarnobrzeskie
693. LALIK TADEUSZ: Zawichost we
wczesnym średniowieczu. Kwart. Hist. Kult.
1992 nr 2 s. 137–151, Rés.
4. HISTORIA RUCHU LUDOWEGO
694. BAJAK HENRYK: Życie polityczne we
wsi Czerowna Góra (Ruch ludowy). Zesz. Muz.
Hist. Pol. Ruchu Lud. Nr 6: 1992 s.125–128.
Dotyczy Opatowa, woj. tarnobrzeskie.
695. DASZKIEWICZ ANDRZEJ: Działalność organizacyjna PSL w województwie rzeszowskim w latach 1945–1947. Zesz. Nauk.
PRzesz. Nauki Społ. 1992 z. 17 s. 69–80, Zfsg.
696. GAJERSKI STANISŁAW FRANCISZEK: Kompania lipska Batalionów Chłopskich. Przemys. Zap. Hist. R. 8/9 (1991/1992)
s. 175–185.
Dotyczy woj. przemyskiego.
697. (JM): Ferdynand Kuraś. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 15 s. 8, portr.
Związki działacza ludowego z Tarnobrzegiem.
698. TWARDOWSKI JÓZEF: „Boże! Żyłem, bo chciałeś...” A–Z Dz. Ob. 1992 nr 103
s. 6, 7, portr.
Władysław Kojder – działacz ludowy z Grzęski,
woj. przemyskie.
Ruch ludowy zob. też poz. 828, 886
5. HISTORIA POLITYCZNA
I SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
DO ROKU 1772
699. BORZĘCKI JAN ADAM: Rokosz sandomierski. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 45 s. 8–9.
700. DISCERNERE vera ac falsa. Prace ofiarowane Józefowi Szymańskiemu w szcześćdziesiątą rocznicę urodzin / kom. red. Jerzy B. Korolec
[i in.]. – Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1992. – 424, [4] s.; ok. 25 cm. – (Annales Univ. Mariae Curie-Skłodowska; vol. 45).
Rés. – Streszcz.
Zwiera m. in.: Struktura majątkowa mieszkańców Przemyśla w drugiej połowie XV w. / Henryk
Samsonowicz.
701. GULDON Z[ENON]
Żydzi i Szkoci w Polsce w XVI–XVIII wieku / Z. Guldon – Kielce 1990.
– [Warszawa: Editions Spotkania; Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego], 1992. – 408
s.: fot., mapy, portr., tab.; 24 cm + 9 k. map.
Rec. KOWALSKI WALDEMAR, Prz. Hist. 1992
t. 83 z. 1 s. 171–175.
M. in. dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
Bibliogr. s. 348–350.
Zawiera m. in: Geneza Łemkowszczyzny w świetle wyników badań archeologicznych / Michał
Parczewski. Dzieje osadnictwa historycznego na
Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie w grupach
etnicznych / J. Czajkowski. Związki kulturowe po
obu stronach Karpat w rejonie Łemkowszczyzny /
Roman Reinfuss. Początki osadnictwa Wołochów
na Rusi Czerwonej / Tadeusz M. Trajdos. Związki
wsi i dworu z cerkwią we wsiach beskidzkich i podbeskidzkich od XVI w. do końca ery galicyjskiej /
Wojciech Sołtys. Znaczenie kolonizacji wołoskiej
w kształtowaniu kultury ludowej północnych i zachodnich Karpat / Jiři Langer. Struktura terytorialna
i stan wiernych Kościoła unickiego na Łemkowszczyźnie w XVIII wieku / Zdzisław Budzyński. Stosunki między grekokatolikami a prawosławnymi
na Łemkowszczyźnie w latach 1918–1939 / Anna
Krochmal. Apostolska Administracja Łemkowszczyzny / Bogusław Prach. Sytuacja polityczna na
Łemkowszczyźnie w latach 1918–1939 / Krzysztof
Z. Nowakowski. Dzieje Łemków po drugiej wojnie
światowej. (Zarys problematyki) / Kazimierz Pudło. Problem autochtonizmu Rusinów w Beskidzie
Niskim / Iwan Krasowski.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1992 nr 134 s. 3;
WIELICZKO MIECZYSŁAW, Przemys. Zap. Hist.
R 8/9 1991/1992 s. 275–284.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
702. GULDON ZENON, KRZYSTANEK
KAROL
Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego
w XVI–XVII w. / Z. Guldon, K. Krzystanek.
– Kielce 1990.
Rec. CZARNECKI WŁODZIMIERZ, Kwart.
Hist. Kult. 1992 nr 2 s. 221–223; KOWALSKI WALDEMAR, Prz. Hist. 1992 t. 83 z. 1 s. 171–175.
M. in. woj. tarnobrzeskie.
703. HUNDERT GERSHON DAVID
The Jews in a Polish Pirvate Town. The Case
of Opatów in the Eighteenth Century / David
Gershon Hundert. – London, 1991.
Rec. WYROBISZ ANDRZEJ, Prz. Hist. 1992 t. 83
z. 2 s. 373–375.
Gmina żydowska w Opatowie w XVIII w.

704. JEZIOROWSKI TADEUSZ, JEZIORKOWSKI ANDRZEJ
Mundury wojewódzkie Rzeczypospolitej
Obojga Narodów /Tadeusz Jeziorowski, Andrzej Jeziorkowski. – Warszawa Pelta, 1992.
– 45, [45] s.: il. kolor.; 20 cm
M. in. dotyczy byłego woj. sandomierskiego.
705. KRIEGSEISEN W.: W sprawie samorządu szlacheckiego w Małopolsce; STANEK
W.: Jeszcze raz o samorządzie szlacheckim.
Kwart. Hist. 1992 nr 2 s. 103–106.
Pocz. polem. zob. „Bibliografia województw:
krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego
i tarnobrzeskiego 1991” poz. 522.
706. KROCHMAL ANNA: Wystawa:
Przemyśl staropolski w dokumencie archiwalnym. Archeion T. 90: 1992 s. 200–201.
707. KUS JÓZEF: „Ogień jarosławski“
w 1625 r. Przemys. Zap. Hist. R. 8/9 (1991/
1992) s. 207–214.
708. ŁEMKOWIE w historii i kulturze Karpat. Cz. 1 / pod red. Jerzego Czajkowskiego.
709. MIASTO, region, społeczeństwo:
studia ofiarowane Profesorowi Andrzejowi
Wyrobiszowi w sześćdziesiątą rocznicę Jego
urodzin / red. Ewa Dubas-Urwanowicz i Jerzy Urwanowicz; Inst. Hist. Filii Uniw. Warszawskiego. – Białystok: Dział Wydawnictw
FUW, 1992. – 362 s., mapa; ok. 25 cm
Zawiera m. in.: Kto sądził na wsi małopolskiej
w XVI wieku? Sondaż na przykładzie wsi Wary
[woj. krośnieńskie]. / Andrzej Wyczański.
710. NIŁBELSKI EUGENIUSZ: Krzyżowiec z Sandomierza. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
19 s. 8.
Książe Henryk Sandomierski.
711. ORŁOWSKI STANISŁAW: Beskidnicy. Poznaj Swój Kraj 1992 nr 7/8 s. 30–31.
Z historii bieszczadzkich zbójników.
45
712. PAJĄK JAN W.: W poszukiwaniu stołecznego grodu Lędzian czyli Lachów. Czy
Przemyśl był stolicą książęcą. Pogranicze
1992 nr 26 s. 9.; nr 27 s. 10, il. – Polem. KOZIOŁ PAWEŁ: Nieprawdziwe stwierdzenia.
Tamże nr 29 s. 11.
Dotyczy okresu państw plemiennych (VII–IX w.).
713. PANTARAŁKA BARBARA: Świętokradztwo. Życie Przemys. 1992 nr 26 s. 6, rys.
Konflikt polsko-żydowski w Przemyślu w XVII w.
714. POLESKI JACEK
Podstawy i metody datowania okresu wczesnośredniowiecznego w Małopolsce / Jacek Poleski. – Kraków: nakł. UJ, 1992. – 171, [3] s.;
[7] s. tabl.: rys.; [2] k. tabl. złoż.: mapy; 24 cm.
– (Zeszyty Naukowe Uniwerystetu Jagiellońskiego; 1031. Prace Archeologiczne; z. 52)
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
715. PROKSA MICHAŁ: XVIII-wieczne
mieszkania dzierżawców w dobrach leskich.
Przemys. Zap. Hist. R. 8/9 1991/1992 s. 259–268.
Dotyczy woj. krośnieńskiego.
716. PRZYBOŚ KAZIMIERZ: Latyfundium Lubomirskich w połowie XVII wieku.
Stud. Hist. 1992 z. 1 s. 19–33, Summ.
M. in. dotyczy woj. przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
717. PRZYBOŚ KAZIMIERZ: Materiały do dziejów latyfundium Lubomirskich.
Podział majątku Stanisława Lubomirskiego w latach 1642–1649. Przemys. Zap. Hist.
R. 8/9 1991/1992 s. 215–258.
M. in. dotyczy woj. przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
718. PRZYBOŚ K[AZIMIERZ]: Struktura majątkowa szlachty ziemi przemyskiej
(w świetle rejestru poborowego z 1651 r.). Śl.
Kwart. Hist. 1992 nr 1/2 s. 199–207.
719. PRZYBOŚ KAZIMIERZ: Wielka własność ziemska w ziemi przemyskiej w XVII wieku. Rocz. Przemys. 1991/1992 t. 28 s. 185–198.
Dotyczy woj. przemyskiego i rzeszowskiego.
720. ROLA militarna Wisły w dziejach Polski:
zbiór studiów. Cz. 1: (Od czasów Piastowskich
46
do 1364 r.) / pod red. nauk. Kazimierza Myślińskiego. – Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. – 351, [1] s., [1] k.
tabl., faks., mapy; 24 cm. – (Wisła w Dziejach
i Kulturze Polski; 2)
Summ.
Dotyczy m. in. woj. tarnobrzeskiego.
721. RZEKI: kultura – cywilizacja – historia. T. 1 / red. Jerzy Kułtuniak. – Katowice:
Muzeum Śląskie, 1992. – 274 s.: fot., mapy,
pl., rys.; 23 cm
Po rozdz. streszcz. w jęz. ang., niem.
Zwiera m. in.: Sieć rzeczna a rozmieszczenie
osadnictwa wczesnośredniowiecznego we wschodniej części polskich Karpat [ m. in. dotyczy woj.
krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego] /
Michał Parczewski.
722. SŁUPECKI LESZEK PAWEŁ: Osady
służebne pod Sandomierzem i Zawichostem. Kwart. Hist. Kult. 1992 nr 2 s. 153–
–167, mapa, Rés.
Woj. tarnobrzeskie.
723. SPROS JÓZEF: Wojewodowie Polski
dzielnicowej w XII i XIII wieku. Cz. 2. Prz.
Hist. 1992 t. 83 z. 1 s. 17–48.
M. in. dotyczy Sandomierza, woj. tarnobrzeskie.
724. SROKA STANISŁAW: Itinerarium księcia Władysława Opolczyka z lat 1372–1378.
Rocz. Przemys. 1991/1992 t. 28 s. 147–154.
M. in. dotyczy Jarosławia, woj. przemyskie,
Przemyśla i Sanoka, woj. krośnieńskie.
725. STARNAWSKI JERZY: Miasta ziem
południowo-wschodnich
Rzeczpospolitej
w oczach dwu uczonych i pisarzy obcych
z przełomu XVI i XVII wieku. Rocz. Przemys.
1991/1992 t. 28 s. 29–31.
M. in. dotyczy Jarosławia, woj. przemyskie,
Krosna i Przemyśla.
726. ŚLIWA TADEUSZ: Wybór przemyskiego biskupa unickiego Józefa Winnickiego na Metropolitę Kijowskiego (1708–1713).
Rocz. Teol. Kanon. T. 35 1988 z. 4 druk: 1992,
s. 59–75, Summ.
727. ŚWIEBODA JÓZEF: Pijarskie odrodzenie. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 164 s. 5.
Historia zakonu pijarów w Rzeszowie.
728. WIŚNIEWSKA HALINA: Polskie przysłowia w przemyskim podręczniku (1545) Walentego Cantiusa. Rocz. Przemys. 1991/1992
t. 28 s. 17–28.
729. ZGRYŹNIAK ANDRZEJ: Hetmański
los. Rewers 1992 nr 14 z. 8, portr.
M. in. Związki hetmana Jan Karola Chodkiewicza z Jarosławiem, woj. przemyskie.
730. ZIEMIE polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami: materiały z konferencji. – Rzeszów,
17–20.09.1991 / red. Sylwester Czopek; Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. – Rzeszów:
Wydaw. MO, 1992. – 361 s.: fot., mapy, pl.,
rys., wykr.; 29 cm
Po rozdziałach bibliogr., streszcz. w jęz. niem.
Tekst częśc. w jęz. czes., ros.
Zawiera m. in.: Zabytki żelazne w materiałach
grupy tarnobrzeskiej [dotyczy woj. rzeszowskiego
i tarnobrzeskiego] / S. Czopek.
731. ZYCH SŁAWOMIR
Szkice historyczne / Sławomir Zych. – Rzeszów: I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St.
Konarskiego w Rzeszowie, 1992. – 47 s.; 20
cm. – ([Biblioteka „Collegium Ressoviense”.
Seria 3; Nr 2])
Zawiera m. in.: Kościół obronny w Zabierzowie
[część wsi Racławówka, woj. rzeszowskie].
732. ŻYDZI w Małopolsce. Studia z dziejów osadnictwa i życia społecznego / pod
red. Feliksa Kiryka. – Przemyśl, 1991.
Rec. sak, Pogranicze 1992 nr 4 s. 9, il.; ŻBIKOWSKI A., Nowe Książ. 1992 nr 6 s. 29–30, il.
6. HISTORIA POLITYCZNA
I SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
1772–1914
733. DALECKI MACIEJ: Gospodarka finansowa samorządowych władz miejskich
Przemyśla w latach 1867–1914. Rocz. Przemys. 1991/1992 t. 28 s. 199–216.
734. DYNAK WŁADYSŁAW: Kultura i narodowość w Galicji Wschodniej 1772–1918.
Problemy wybrane. Ref. Litteraria t. 23: 1992
s. 27–41.

735. FRANSZEK PIOTR
Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji: rolnictwo w dobie
autonomii / Piotr Franszek; Uniwersytet Jagielloński, Polskie Towarzystwo Statystyczne.
– Kraków: UJ; Warszawa: PTS, 1992. – 24 cm
Cz. 1: Produkcja roślinna / red. Helena Madurowicz-Urbańska. – 1992. – 320 s. – (Varia / Uniwersytet Jagielloński; t. 297)
Tekst częśc. równol. pol., niem.
Bibliogr. s. 41. – Zsfassung.

736. GULDON ZENON: Żydzi wśród
chrześcijan w miastach małopolskich w XVI–
–XVIII wieku. Nasza Przeszł. T. 78: 1992
s. 197–222, Summ.

737. GRODZISKI STANISŁAW: Samorząd gminny i powiatowy w Galicji epoki
autonomicznej. Krak. Stud. Praw. R. 25: 1992
s. 77–90. Zsfassung.

738. HOFF JADWIGA
Społeczność małego miasta galicyjskiego
w dobie autonomii / Jadwiga Hoff; Wyższa
Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. – Rzeszów: Wydawnictwo WSP, 1992. – 163, [11]
s.: mapa, tab., wykr.; 24 cm
Bibliogr. s. 152–162.
M. in. dotyczy województw południowo-wschodnich.
739. KONIECZNY ZDZISŁAW: Dom Robotniczy w Przemyślu. Przemys. Zap. Hist.
R. 8/9: 1991/1992 s. 187–205.
740. MAJKOWSKA-ALEKSIEWICZ ANNA
Historia drukarstwa Galicji Wschodniej
w latach 1815–1860 / Anna Majkowska-Aleksiewicz. – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1992. – 223, [1] s.: err.;
24 cm. – (Bibliotekoznawstwo; 18)
Bibliogr. s. 201–214. – Indeks
Steszcz. w jęz. niem. i ros.
Dotyczy m .in. Przemyśla i Sanoka, woj. krośnieńskie.
741. MYJAK JÓZEF: PPS w Ćmielowie.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 15 s. 4.
Historia i teraźniejszość.
47
742. ROŻAŃSKI JAN: Obóz narodowy
w Przemyślu. Rys historyczno-wspomnieniowy (1890–1947). Rocz. Przemys. 1991/1992 t.
28 s. 241–266, il., portr.
743. SARKADY ANTONI: Kurier na kucyku. Życie Przemys. 1992 nr 5 s. 5–6, portr.
Rola Przemyśla w Powstaniu Styczniowym
1863–84.
744. THE JEWS in Poland. Vol. 1. Ed. By
Andrzej K[rzysztof] Paluch. Cracow: Jagiell.
Univ., 1992. – 507, [5], 9 tabl. ilustr., fot.,
mapa, nuty.
Zawiera m. in.: Jewish Settlement in Sieniawa in
the 18th and Early 19th Centuries / Leszek Śliwa.

745. WĄTOR ADAM: Działalność polityczna Edwarda Dubanowicza w Galicji (do
1914 roku). Stud. Hist. 1992 z. 2 s. 173–188,
Summ.
M. in. związki profesora i polityka z Sanokiem,
woj. krośnieńskie i Rzeszowem.
746. WŁODEK L[ESZEK] M[ARIAN]:
Działalność niepodległościowa Władysława
Sikorskiego w Przemyślu (1914-1918). Pogranicze 1992 nr 45 s. 1, portr.
747. WOJNAR S.: Stan prawny parafii
w diecezji przemyskiej za rządów Biskupa
Antoniego Gołaszewskiego w świetle ustaw
józefińskich. Fragm. pracy. Stud. Koszal.-Kołob. Nr 1: 1992 s.. 157–159.
Lata 1786–1824
7. HISTORIA POLITYCZNA
I SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
1914–1939
748. (cz): Jasielscy Żydzi. Podkarpacie 1992
nr 51 s. 8, il.
Lata międzywojenne. (na podst. książki W. Mendysa „Współczesność żydowska w dawnym Jaśle”.
Woj. krośnieńskie.
749. DOMINICZAK HENRYK
Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939 / Henryk Dominiczak. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
48
PWN, 1992. – 288, [8] s., tabl., fot., mapy,
portr.; 21 cm
Bibliogr. s. 266–269. – Indeksy.
Rec. TARKA KRZYSZTOF, Nowe Książ. 1992
nr 11 s. 49.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
750. DROBNOMIESZCZAŃSTWO XIX
i XX wieku: studia. T. 3 / pod red. Stefanii
Kowalskiej-Glikman. – Warszawa: Wydaw.
Nauk. PWN, 1992. – 306, [2] s.; ok. 25 cm,
Rés., Rez.
Zawiera m. in.: Drobnomieszczaństwo rzeszowskie i jego aktywność kulturalna w końcu XIX w.
i na początku XX w. / Jadwiga Hoff.
751. DZIADUŁA EDWARD: Wspomnienia Dominikowego starosty. Pogranicze 1992
nr 25–28 s. 5; nr 33–34 s. 5.
Huta Różaniecka, woj. przemyskie, w latach międzywojennych i w czasie II wojny światowej.
752. HAMPEL J.: Zagadnienia reform
agrarnych w Małopolsce w latach Drugiej
Rzeczypospolitej. Rocz. Nauk.-Dydak. WSP
Krak. Pr. Hist. 1992 z. 13 s. 191–204, tab.

753. KOZŁOWSKI MACIEJ
Między Sanem a Zbruczem: walki o Lwów
i Galicję Wschodnią 1918–1919. – Kraków,
1990.
Rec. JEKIEL JACEK, Przegl. Zachodniopomorski. T. 36: 1992 z. 2 s. 207–211.

754. KRAKOWSKI STANISŁAW: Udział
przemyskich harcerzy w walkach o niepodległość Polski i jej granice (1914–1920). Przemys. Zap. Hist. R. 8/9: 1991/1992 s. 109–117.
755. KRUKAR WOJCIECH: Nie tylko na
Chryszczatej, czyli kilka słów o cmentarzach
z I wojny światowej w Beskidzie Niskim na
wschód od Przełęczy Dukielskiej. Połoniny
[19]90/91 s. 5–13, mapy.
Woj. krośnieńskie.
756. KRYCIŃSKI STANISŁAW: Obóz
Nadsanie ‘90. Połoniny [19]90/91 s. 47–56,
mapy.
Dotyczy konserwacji cmentarzy w Bieniowej,
Bukowcu i Siankach przez uczestników obozu
Nadsanie. Woj. krośnieńskie.
757. KUBRAK ZYGMUNT: 24. Dywizja Piechoty. Zarys organizacji, uzbrojenia i wyszkolenia piechoty dywizyjnej (1921–1939). Przemys.
Zap. Hist. R. 8/9 1991/1992 s. 119–145.
Dotyczy woj. przemyskiego.
758. M.P.: Jędrzej Krukierek. Mały poczet
włodarzy Krosna. Podkarpacie 1992 nr 16
dod. Samorz. Kur. Krośn. nr 4 s. 18.
Burmistrz miasta w latach 1927–39.
759. MAJKA JERZY: Rzeszów pod okupacją rosyjską podczas I wojny światowej. Zesz.
Nauk. MO Rzesz. 1992 nr 1 s. 65–75.
760. MENDYS WŁADYSŁAW
Społeczność żydowska w dawnym Jaśle /
Władysław Mendys. – Warszawa: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce,
1992. – 32 s.: fot., portr., tab.; 21 cm
Rec. HUDYMA PIOTR, A–Z Dz. Ob. 1992 nr
216 s. 3.
Dotyczy lat 1930–1939.
761. MŁYNARSKI JANUSZ: Jak Twierdzę
Przemyśl oblegano. Gaz. Wybor. 1992 nr 249
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 57 s. 2; nr 272 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 71 s. 3.
I wojna światowa.
762. PRUS EDWARD
Bluff XX wieku / Edward Prus. – London:
Koło Lwowian, 1992. – 256 s.; 22 cm
Zawiera: Cz. 1. Kwestia ukraińska w II Rzeczpospolitej.
Cz. 2. Nacjonaliści ukraińscy w okresie wojny
i okupacji.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
763. (REC): Wojskowe cmentarze w Przemyślu. Pol. Zbroj. 1992 nr 231 s. 3.
Dotyczy I wojny światowej.
764. RYMAROWICZ LESZEK: Jak doszło
do przywrócenia granicy polsko-węgierskiej
w Bieszczadach. Połoniny [19]90/91 s. 65–
–101, mapy, il.
765. SCHUBERT JAN
Austriackie cmentarze wojenne w Galicji z lat
1914–1918 / Jan Schubert. – Kraków: Krakowski Oddział Towarzystwa Polsko-Austriackiego:
„Secesja”, 1992. – 41, [2] s., [2] k. fot.; 21 cm
Przedm. w jęz. niem.
Bibliogr. s. 41–[42]. – Zsfassung.
M. in. dotyczy Biecza, Jasła, woj. krośnieńskie
i Przemyśla.
766. STUDIA nad gospodarką i siecią osadniczą regionu górnej Wisły / pod red. nauk.
Jana Rajmana, Józefa Hampla. – Warszawa:
Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. – 251 s., [5] k.: mapy, tab.; 24 cm.
– (Wisła w dziejach i kulturze Polski; 4)
Po rozdz. Summ., Zsfassung.
Zawiera m. in.: Koncepcje drogi wodnej zagłębie węglowe – Sandomierz i próba ich realizacji w związku z budową Centralnego Okręgu
Przemysłowego / Jerzy Gołębiowski, J. Hampel.
Problem wykorzystania zasobów energii wodnej
dorzecza górnej Wisły dla potrzeb elektryfikacyjnych Centralnego Okręgu Przemysłowego [m. in.
dotyczy województw południowo-wschodnich] /
J. Gołębiowski. Przemiany sieci miast regionu górnej Wisły w XIX i XX wieku [m. in. dotyczy woj.
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego] / J. Rajman, Zbigniew Zioło. Infrastruktura mieszkaniowa i warunki mieszkaniowe ludności miast w regionie górnej
Wisły w okresie Polski Ludowej [m. in. dotyczy woj.
rzeszowskiego i tarnobrzeskiego] / Juliusz Jasieński.
Zmiany w zagospodarowaniu siecią transportową
obszaru górnej Wisły w latach 1946–1984 [m. in.
dotyczy woj. tarnobrzeskiego] / Maria Kozanecka,
Marek Troc. Zmiany w zagospodarowaniu elektroenergetycznym górnej Wisły [m. in. dotyczy woj.
południowo-wschodnich] / Zbigniew Makieła.
767. SZAL ADAM: Duchowieństwo diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego w latach 1918–1939. Rocz. Teol. Lub. 1991/1992
t. 38/39 z. 4 s. 127–159, Summ.
768. SZOZDA A[LICJA]: Zrzucanie jarzma (pierwsze dni niepodległości w Przeworsku). Pogranicze 1992 nr 47 s. 2.
Wydarzenia z 1918 r. Woj. przemyskie.
769. SZUBAŃSKI RAJMUND: Przemyski
pancerny. Rocz. Przemys. 1991/1992 t. 28 s.
267–286, fot., mapa, tab.
Dotyczy batalionu pancernego w latach 1918–
–1939.
49
770. TŁUCZEK RYSZARD: Powiatowy Komitet Obrony Państwa w Rzeszowie w 1920 r.
Rzesz. Zesz. Nauk. 1992 t. 11 s. 127–135.
771. WIELECKI HENRYK, SIERADZKI
RUDOLF
Wojsko Polskie: 1921–1939: organizacja
i odznaki kawalerii / Henryk Wielecki, Rudolf
Sieradzki. – Warszawa: Wydawnictwo Crear,
1992. – 141 s.: faks., fot., il., portr.; 24 cm
Streszcz. w jęz. ang.
M. in. dotyczy Łańcuta, woj. rzeszowskie i Rzeszowa.
772. WIELICZKO MIECZYSŁAW JERZY
Walki w okolicach twierdzy przemyskiej
w latach 1914–1915 na łamach prasy polskiej / Mieczysław Jerzy Wieliczko: Muzeum
Narodowe Ziemi Przemyskiej. – Przemyśl:
MNZP, 1992. – 52, [6] s., [5] k. tabl.: faks.,
fot., portr.; 24 cm
773. ZABŁOTNIAK RYSZARD: Szpitale
żydowskie we wschodnich regionach Polski
międzywojennej. Biul. Żyd. Inst. Hist. 1992
nr 2/3 s. 169–172.
Dotyczy m. in. Przemyśla i Rzeszowa.
Historia 1914–1939 zob. też poz. 300,
708
8. HISTORIA POLITYCZNA
I SPOŁECZNO-GOSPODARCZA
1939–1945
Woj. krośnieńskie
774. BARTOSZ ADAM: Żydowskie cmentarze wojenne w Beskidach. Płaj [1992? nr] 5
s. 72–76, rys.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
775. BIEDROŃ TOMASZ: Narodowa Organizacja Wojskowa w Okręgu Krakowskim
(1939–1945). Stud. Hist. 1992 z. 4 s. 507–526,
Summ.
Krajowej: 1939–1944 / Andrzej Brygidyn.
– Sanok: „San”: przy współudz. Urzędu Miejskiego, 1992. – 291, [13] s.: faks. fot., 2 mapy,
portr.; 21 cm
Indeks.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1992 nr 201 s. 4.
Dotyczy Sanoka i okolic.
777. BYRTUS ANTONI: Armia „Karpaty”
– 1939 r. Druga Brygada Górska w Nowym Sączu. Semper Fidel. 1992 nr 3/4 s. 12-16, mapy.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, rzeszowskiego i przemyskiego.
778. FRYC STANISŁAW: Hitler w Krośnie.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 169 s. 7, il.
Dotyczy wydarzenia z 1941 r.
779. GIERLACH TADEUSZ
AK w Brzozowskiem: placówka Domaradz
/ Tadeusz Gierlach. – Krosno: Przedsiębiorstwo Poligraficzno-Wydawnicze „Ewa”, 1992.
– 103, [3], XVIII s.: mapa, fot., portr.; 21 cm
Bibliogr. s. 101.
Dotyczy gminy Domaradz i Jasienica Rosielna.
780. HUĆKO BOGDAN: Z morza ognia.
Nowiny 1992 nr 42 s. 1, 4, il.
Jasło w czasie okupacji i pierwsze lata po wyzwoleniu.
781. JANKOWSKI STANISŁAW M.
Strzały pod więzieniem: najsłynniejsze
akcje Armii Krajowej / Stanisław M. Jankowski. – Warszawa: Wydawnictwa Radia
i Telewizji, 1992. – 268, [4] s.; [32] s. tabl.:
fot., portr.; 21 cm
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
782. MORAWSKI EUGENIUSZ: Zimorodek. Podkarpacie 1992 nr 31 s. 8; nr 32 s. 8;
nr 33 s. 6.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego i rzeszowskiego.
AK w województwie.
Pocz. zob. „Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1991” poz. 571.
776. BRYGIDYN ANDRZEJ
Kryptonim „San”: żołnierze sanockiego
Obwodu Związku Walki Zbrojnej – Armii
783. OCHENDUSZKO TADEUSZ
Dzieje walki o niepodległość na ziemiach
polskich i obcych 1939–1945: (skrypt dla na-
50
uczycieli i uczniów) / Tadeusz Ochenduszko.
– Rzeszów: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992. – 165 s.: mapy; 21 cm
Bibliogr. s. 161–164.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
784. POTOCKI ANDRZEJ: Sądny dzień.
50. rocznica Holocaustu Żydów rymanowskich. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 158 s. 6–7, il.
785. POTOCKI ANDRZEJ: Wojna i pamięć. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 120 s. 6–7.
Woj. przemyskie
791. BOTNER LOLA: Z życia lubaczowskiego podczas okupacji niemieckiej. Kalendarz Żydowski – Almanach. [R. 10]: 1992/
1993 s. 100–105.
Pamiętnik Żydówki dotyczący m. in. Lubaczowa w latach 1939–1943.
BYRTUS A.: Armia „Karpaty” – 1939 r. =
poz. 777
Egzekucja Żydów w Bieszczadach.
DZIADUŁA E.: Wspomnienia Dominikowego starosty = poz. 751
PRUS E.
Bluff XX wieku / E. Prus = poz. 762
JANKOWSKI S. M.: Strzały pod więzieniem = poz. 781
786. TOMCZYK MAREK: Kto rozbroi
podziemny arsenał? A–Z Dz. Ob. 1992 nr 27
s. 3 * TENŻE: Podziemny arsenał. Kur. Pol.
1992 nr 28 s. 1.
Dotyczy wydobycia niewypałów z II wojny
światowej w Sanoku.
787. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: 300 granatów. Przyczynek do dziejów AK w Krośnie.
Nowiny 1992 nr 191 s. 4, il., portr.
Działalność konspiracyjna Józefa Cisowskiego.
788. WAWSZCZAK ZBIGNIEW
Wspólnie przywołujemy cienie ofiar: pamięci Żydów Brzozowskich / Zbigniew Wawszczak. – Brzozów: nakł. redakcji „Wiadomości
Brzozowskie”, 1992. – 12, [2] s., [22] s. tabl.:
fot., portr.; 21 cm
Rec. WOŚ JAN W[ŁADYSŁAW], Zeitschr. f. Ostforsch. Jg. 41: 1992 H. 3 439–440
Dotyczy pogromu w 1942 roku.
789. WEISS NATAN: 12 dni przed zagładą... Rozm. Bogdan Hućko. Nowiny 1992 nr
161 s. 1–2.
Dotyczy zagłady Żydów w Brzozowie.
790. WELICZKO MIECZYSŁAW: Pogranicze niemiecko-radzieckie nad Sanem w latach 1939–1940. Przemys. Zap. Hist. R. 8/9
1991/1992 s. 147–174.
Dotyczy woj. południowo-wschodnich.
792. MAKSYMOWICZ ALFRED: Akcja „Burza” w Kańczudze: placówka „Kazimierz”. Okruchy Wspom. z Lat Walki 1992 nr
3 s. 34–44.
793. MAZUR WŁADYSŁAW: Jesienią 1939
r. działały w Przemyślu trzy grupy ZWZ. Pogranicze 1992 nr 6 s. 12.
794. NYCZEK MIECZYSŁAW: Opowieść
o dobrych ludziach. 1. Uważaj na siebie Igel.
2. Z narażeniem życia. Nowiny 1992 nr 215 s.
4; nr 220 s. 5, il.
Żydzi w czasie II wojny światowej w Przemyślu.
Również fragm. wspomnień Stanisława Igla.
OCHENDUSZKO T.
Dzieje walki o niepodległość na ziemiach
polskich i obcych 1939–1945 / T. Ochenduszko = poz. 783
PRUS E.
Bluff XX wieku / E. Prus = poz. 762
795. PRZYSIĘGAM służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej / oprac. Zespół Upowszechniania Tradycji Oręża Polskiego Departamentu Wychowania WP: Tadeusz Krząstek [ i in.].
– [Warszawa], 1992. – 32 s.; ok. 25 cm
Zawiera m .in.: 14. Pułk Zmechanizowany Ziemi Przemyskiej w Przemyślu.

796. SCHNEIGERT ZBIGNIEW: Obozy NKWD jeńców polskich w Małopolsce
51
Wschodniej w latach 1939–1941. Woj. Prz.
Hist. 1992 nr 4 s. 118–128.
M. in. dotyczy Przemyśla.
797. SZWIC JACEK: Dokument znaleziony za obrazem. Życie Przemys. 1992 nr 45
s. 4, portr.
Wspomnienia z działalności oddziałów AK
w czasie wojny i w pierwszych latach po wojnie na
terenie woj. przemyskiego.
798. SZWIC JACEK: Szkielety na stadionie. Życie Przemys. 1992 nr 40 s. 4, il.
Odkrycie cmentarza żołnierzy niemieckich
w Jarosławiu.
799. TAS JÓZEF: Niemieckie cmentarze
w Przemyślu. Życie Przemys. 1992 nr 41 s. 3, il.
800. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: Konspiracyjny ślub. Nowiny 1992 nr 3 s. 4.
Ślub Wojciecha Szczepańskiego z Marią Górską
– żołnierzy Służby Zwycięstwu Polski – w Przeworsku w czasie okupacji.
WIELICZKO M.: Pogranicze niemiecko-radzieckie nad Sanem = poz. 790
801. WOŚ JUSTYNA: Schody do „Pojednania”. Nowiny 1992 nr 224 s. 1, 4.
Przedstawicielstwo Polsko-Niemieckiej Fundacji „Pojednanie” w Przemyślu.
802. ZAJĄC STANISŁAW: Oficerowie WP
zamordowani przez stalinizm. Kpt. dr Tadeusz Jan Nodzyński (1898–1940). Pol. Zbroj.
1992 nr 156 s. 4, portr.
Komendant szpitala polowego zorganizowanego przez Szpital Wojskowy w Przemyślu w 1939 r.
803. ZEGAN TADEUSZ: Epizod z walk 2.
dywizjonu pociągów pancernych we wrześniu
1939 r. Wojs. Prz. Hist. 1992 nr 1 s. 339–342.
Wspomnienia o walce pociągu pancernego
„Naprzód” na stacji Pełkinie.
804. ZIEMBOLEWSKI Z[BIGNIEW]: Zaduma nad czasem i ludźmi. Pogranicze 1992
nr 29 s. 4, il.
Obozy jenieckie na terenie woj. przemyskiego.
805. ŻYCIE religijne w Polsce pod okupacją 1939–1945. Metropolie wileńska i kra52
kowska, zakony: praca zbiorowa / pod red.
Zygmunta Zielińskiego. – Katowice: Unia,
1992. – 541, [1] s.: mapy.
Rés., Summ., Zsfg.
Zawiera m. in.: Diecezja przemyska / Tadeusz
Śliwa.
Woj. rzeszowskie
806.BEDNARSKI MAREK: Jeszcze raz
w sprawie prób z bronią w Bliźnie [właśc. Bliznej]. Wojs. Prz. Hist. 1992 nr 1 s. 348–349.
Pocz. polem. zob. „Bibliografia województw:
krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego
i tarnobrzeskiego 1988” poz. 562.
BIEDROŃ T.: Narodowa Organizacja Wojskowa w Okręgu Krakowskim = poz. 775
BOGACZ K.
W służbie dla ojczyzny / K. Bogacz = poz.
829
BYRTUS A.: Armia „Karpaty” – 1939 r. =
poz. 777
807. DĄBROWSKI EUGENIUSZ
Szlakiem „Jędrusiów” / Eugeniusz Dąbrowski. Wyd. 3 uzup. – Kraków: Text, 1992.
– 316, [32] s. tabl.: fot., portr.; 20 cm
Książka wydana z okazji jubileuszu Armii Krajowej.
Dotyczy działalności tajnej organizacji m. in. na
terenie woj. rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
808. DUDZIŃSKA HALINA
Akcja Biesiadka – maj 1944 rok: zgon por.
Józefa Micka i kpr. Józefa Zięby / Halina Dudzińska. – Kolbuszowa, 1992. – 6 s.: portr.,
rys.; 36 cm
Opis wg nagł.
Dotyczy przysiółka wsi Przyłęk.
809. EKSTERMINACJA Żydów w latach
1941–1943. (Dokumenty Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii
Krajowej ze zbiorów Oddziału Rękopisów
Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego /
oprac. Maria Tyszkowa. Biul. Żyd. Inst. Hist.
1992 nr 2/3 s. 35–61.
Dotyczy m. in. Mielca.
810. GAWEŁ MIECZYSŁAW: „Burza“ w okolicach Bratkowic. Nowiny 1992 nr 151 s. 4, il.
Dotyczy wydarzeń z 1944 r.
811. GŁAZ ZBIGNIEW: Jak zginął Wojciech Lis. Nowiny 1992 nr 105 s. 6, il., portr.
Kulisy śmierci dowódcy oddziału AK. Związki
z Mielcem.
JANKOWSKI S. M.
Strzały pod więzieniem / S. M. Jankowski
= poz. 781
812. JAŚKIEWICZ BRONISŁAW: Zarys
problematyki organizatorskiej Stronnictwa Narodowego na Rzeszowszczyźnie w latach 1939–
–1945. Rzesz. Zesz. Nauk. 1992 t. 11 s. 109–126.
813. KOPACZEK JANUSZ: Zbrodnia i pamięć. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 140 s. 1, 2, il.
818. OSTASZ GRZEGORZ: Żołnierze Kedywu ze Straszydla. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 180
s. 4, portr.
819. PRZEPIÓRA ROMAN: Ostania niedziela wojny w Rzeszowie. Nowiny 1992
nr 151 s. 4, il.
Wspomnienia z 1944 r.
820. PRZEPIÓRA ROMAN: W oczach
dziecka. Nowiny 1992 nr 171 s. 4
Fragm. wspomnień przygotowywanych do druku. Dotyczy września 1939 r. w Rzeszowie.
821. RZĄSA STANISŁAW
O Polskę, o wolność: wspomnienia z dziejów AK Zaczernie / Stanisław Rząsa. – Zaczernie, [b.w.], 1992. – 48 s.: faks., fot.; 21 cm
Opis wg okł.
50. rocznica rozpoczęcia likwidacji rzeszowskiego getta.
822. (sl): Pamięci żołnierzy gen. Maczka.
Nowiny 1992 nr 188 s. 3, portr.
814. KRĘŻEL JANUSZ
Konspiracja harcerzy i harcerek na terenie
Mielca 1939–1945 / Janusz Krężel. – Tarnów.
Mielec: „Rin Press”, 1992. – 41 s.: 2 faks., fot.,
portr.; 20 cm
Walki 10. Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej
w Rzeszowie.
815. ŁOPUSKI JAN: Losy Armii Krajowej na
Rzeszowszczyźnie (sierpień–grudzień 1944):
wspomnienia i dokumenty. – Warszawa, 1990.
Wspomnienia z II wojny światowej mieszkańca
przysiółka Sudoły (Raniżów).
Rec. GAJERSKI STANISŁAW FRANCISZEK,
Przemys. Zap. Hist. R. 8/9 1991/1992 s. 295–302.
823. SUDOŁ PAWEŁ: Zapomniany bohater. Rozm. Adam Małek. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 100 s. 4, il.
824. SZELIGA KRZYSZTOF: Amerykański bombowiec na rosyjskim lotnisku. Nowiny 1992 nr 233 s. 5, il.
816. MRUK KRZYSZTOF: Wysokie pierzyny Rozalii Surmiakowej. Nowiny 1992
nr 119 s. 5, portr.
Pobyt amerykańskich lotników w Niwiskach
w czasie II wojny światowej.
Śmierć Eugeniusza Czajko, żołnierza AK w Rzeszowie.
825. SZELIGA KRZYSZTOF: Kapelan Armii Krajowej. Nowiny 1992 nr 32 s. 4, portr.
OCHENDUSZKO T.
Dzieje walki o niepodległość na ziemiach
polskich i obcych 1939–1945 / T. Ochenduszko = poz. 783
817. OSTASZ GRZEGORZ
Obwód ZWZ–AK (Związek Walki Zbrojnej – Armii Krajowej) Rzeszów: konspiracja
wojskowa i „Burza” / Grzegorz Ostasz. – Rzeszów: Redakcja Wydawnictw Uczelnianych
PR, 1992. – 136 s.: rys., wykr.; 24 cm
Bibliogr. s. 126–127. – Indeks
Ksiądz Michał Sternal z Borku Starego.
826. TŁUCZEK RYSZARD
Wierni przysiędze do końca / Ryszard
Tłuczek. – Rzeszów: Fundacja Gospodarcza NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, 1992.
– 58, [2] s.: mapa, portr.; 21 cm
Indeks.
Dotyczy placówki Armii Krajowej nr 39 (obejmującej: Boguchwałę, Budziwój, Lutoryż, Niechobrz, Zgłobień, Mogielnicę, Racławówkę, Rzeszów i Zwięczycę).
53
827. TŁUCZEK RYSZARD: Życiorysy AK-owców. Nowiny 1992 nr 14 s. 4, rys.
834. MALINOWSKI EDWARD: Śmierć
batalionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 30 s. 7, il.
Wspomnienia Jana Rzepki z Lutoryża – żołnierza Oddziału AK.
Bitwa pod Pieleszowem-Wesołówką żołnierzy
I batalionu 2 pp. leg. AK.
WIELICZKO M.: Pogranicze niemiecko-radzieckie nad Sanem... = poz. 790
835. MAZUR MARIAN TADEUSZ
Szumiały nam świętokrzyskie jodły / Marian Tadeusz Mazur. – [b.m., b.w., 1992].
– 247, XXII s.: fot., portr., 21 cm
Woj. tarnobrzeskie
828. BAJAK HENRYK: Bataliony Chłopskie w pow. opatowskim. Zesz. Hist. Pol. Ruchu Lud. 1992 nr 6 s. 129–131.
829. BOGACZ KAZIMIERZ
W służbie dla ojczyzny: wspomnienia dowódcy Kedywu AK obwodu Tarnobrzeg.
– [b.m.]: [b.w.], 1992. – 133, 4 s. tabl.: faks.,
fot., portr.; 21 cm
Indeks
Dotyczy m. in. Mielca, woj. rzeszowskie, Tarnobrzega oraz woj. tarnobrzeskiego.
830. CIEPIELA PAWEŁ: Pamięć nie pokonana przez czas. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 132 s. 4, il.
Pacyfikacja Strużek.
Bibliogr. s. 232. – Indeks
M. in. dotyczy ZWZ-AK w obwodzie Opatów.
836. MYJAK JÓZEF: Z pięćdziesięciolecia
zagłady. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 45 s. 8, il.
Losy Żydów w czasie II wojny na terenie woj.
tarnobrzeskiego.
OCHENDUSZKO T.
Dzieje walki o niepodległość na ziemiach
polskich i obcych 1939–1945 / T. Ochenduszko = poz. 783
837. STARZYK MICHAŁ: Holocaust w Zawichoście. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 43 s. 8, il.
WIELICZKO M.: Pogranicze niemiecko-radzieckie nad Sanem = poz. 790
DĄBROWSKI E.
Szlakiem „Jędrusiów” / E. Dąbrowski =
poz. 807
838. WYRZYCKI STANISŁAW
Zarys historii wojennej pułków polskich
w kampanii wrześniowej. 2. pułk piechoty
Legionów. – Pruszków 1992.
831. DUDZIŃSKA HALINA
Z dziejów Związku Walki Zbrojnej i Armii
Krajowej w gminie Majdan Królewski / Halina Dudzińska. – Kolbuszowa: [nakł. autora],
1992. – 9, [1] s.: 1 portr.; 35 cm
Rec. MYJAK JÓZEF, Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 47
s. 9, il.
M. in. dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
Opis wg nagł.
832. GOSHEN SEEV
Nisko – ein Ausnahmefall unter den Judenlagern der SS. Vierteljahrsheffe f. Zeitgesch. Jg.
40: 1992 H. 1 s. 95–106, s. 162, Summ.

833. LEWICKI JÓZEF
Pamięć po latach... 1939–1945 / Józef Lewicki. – Rzeszów: [b.w.], 1992. – 41, [3] s.:
faks., fot., pl., portr.; 15 cm
Wspomnienia dotyczące m. in. Majdanu Królewskiego.
54
839. ZARĘBSKI MACIEJ ANDRZEJ
Życie i zagłada Żydów staszowskich: w 50.
rocznicę zagłady Gminy Żydowskiej w Staszowie 1942 – 8.XI.1992 / Maciej Andrzej Zarębski; [tł. żydowskich i hebrajskich tekstów Adam
Bielecki]. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo
Kulturalne , 1992. – 51 s. [8] s. tabl.: fot. portr.;
21 cm. – (Biblioteka Staszowska; 26).
Bibliogr. s. 41–42. – Summ.
840. ZYCH TADEUSZ: „Jawor”. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 24 s. 7, portr.
Stefan Roś – żołnierz AK w Tarnobrzegu.
Wojna 1939–45 zob. też poz. 300, 334,
376, 650, 764, 2011–12, 2403
9. HISTORIA POLITYCZNA
I SPOŁECZNA 1944–1956
841. BACHTA EUGENIUSZ: Nie mów źle
o władzy. Podkarpacie 1992 nr 50 s. 6.
Fragm. przygotowywanej do druku książki
„Terror stalinowski na Podkarpaciu i jego ofiary
l. 1944–1956”.
842. BOROWIEC WŁADYSŁAW: Kto zabił Świerczewskiego? Nowiny Wiecz. 1992 nr
39 s. 4, il. * MOTYKA GRZEGORZ: Wokół
śmierci „Waltera”. Pol. Zbroj. 1992 nr 63 s. 5.
Jabłonki, woj. krośnieńskie.
843. BURNATOWSKI ALFRED ANDRZEJ
Dziennik młodzieńca / Alfred Andrzej
Burnatowski. – Sanok: nakł. Leonardy Kochanowskiej, 1992. – [2], 95, [2] s.: fot.,
1 portr.; 20 cm
Wspomnienia autora związanego z Sanokiem,
woj. krośnieńskie, z lat 1944–47.
844. BUSZ EDWARD: Czuliśmy się kontynuatorami. Rozm. Tadeusz Zych. Tarnobrzes.
Zesz. Hist. 1992 nr 4 s. 14–16, portr.
Dotyczy Młodzieżowego Ruchu Oporu w Tarnobrzegu.
845. CHOJNOWSKA ALDONA: Operacja
„Wisła” (przesiedlenie ludności ukraińskiej
na ziemie zachodnie i północne w 1947 r.).
Zesz. Hist. 1992 z. 102 s. 3 – 102, bibliogr.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
846. CIEŚLIŃSKA-SKRZYPIEC IRENA
„MYSZKA”: Aresztowanie. Zesz. Hist. WIN-u
1992 nr 2 s. 43–50, portr.
Wspomnienia związane m. in. z Łańcutem, woj.
rzeszowskie i Rzeszowem.
847. DASZKIEWICZ ANDRZEJ: Działalność organizacyjna PSL w województwie
rzeszowskim w latach 1945–1947. Zesz.
Nauk. PRzesz. Nauki Społ. 1992 z. 17 s. 68–
–80, Zsfassung.
848. DOKUMENTY mordów dokonanych
przez komunistyczne Wojsko Polskie. Zesz.
Hist. WIN-u 1992 nr 2 s. 84–86.
Woj. przemyskie i rzeszowskie.
849. (F.K.): A było to w Bieszczadach. Semper Fidel. 1992 nr 1 s. 16–17.
Wspomnienia z wydarzeń w 1944 r.
850. GORCZYCA ANNA: Kim była dziewczyna z warkoczem? A–Z Dz. Ob. 1992 nr 124
s. 4. * STRUŚ MARIAN: Na tropie zbrodni.
Podkarpacie 1992 nr 28 s. 1, 6. *WILKOSZ
WIESŁAW: Pod Sanokiem odkryto groby
ofiar UB. Rozm. Romuald Teyszerski. Sł. Powsz. 1992 nr 104 s. 3.
Liszna, woj. krośnieńskie.
851. JASIAK MAREK: Struktura cywilna
OUN-UPA w Polsce 1944–1947. Wojs. Prz.
Hist. 1992 nr 4 s. 218–227.
Protokół przesłuchania Jarosława Chamiwki
w UBP w Rzeszowie 25–26 maja 1947 r.
852. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Nikt nie
wierzy w wypadek. Tajemnicze zgony świadków śmierci generała Świerczewskiego. Wieści 1992 nr 22 s. 1, 3.
Śmierć komendanta milicji w Ustrzykach Dolnych majora Władysława Rysza. Woj. krośnieńskie.
853. KLICH JANUSZ: Droga do Lisznej.
Nowiny 1992 nr 125 s. 1, 4, il. * (jak): W Lisznej znów kopią. Tamże nr 128 s. 3, il.; nr 130
s. 1–2; nr 131 s. 1–2; nr 135 s. 5. * KLICH J.:
Łamigłówka z kilkunastu szkieletów. Tamże nr
138 s. 1, 2, il. * TENŻE: Była taka egzekucja.
Kto spoczywał w Lisznej? Tamże nr 164 s. 4. *
TENŻE: Między „kapusiem” a „donosicielem”.
Tamże nr 175 s. 5, il.
Dotyczy ekshumacji zwłok w Lisznej, woj. krośnieńskie.
854. KLICH J[ANUSZ]: Szkielety nie mówią całej prawdy. Nowiny 1992 nr 41 s. 3, il.
Ekshumacja szczątków bojowników AK w Mielcu, woj. rzeszowskie.
855. KOPACZ BOGUSŁAW: Orlęta. Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 25 s. 1, 6.
Dotyczy konspiracyjnej organizacji „Orlęta”
działającej w latach 1947–1949 w Rudniku, woj.
tarnobrzeskie.
856. KORZON ANDRZEJ: Akt braterskiej
pomocy. Nowy Świat 1992 nr 81 dod. Niedzielny s. 8, il., mapa.
Zmiana granicy polsko-radzieckiej w 1951 r.,
m. in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
55
857. KRYCZKO MICHAŁ
Jawornik Ruski – Dylągowa: 25–26 kwiecień 1944 / Michał Kryczko; Towarzystwo
Przyjaciół Nauk w Przemyślu. – Przemyśl:
TPN, 1992. – 121, [3] s.: fot., pl., portr.; 21 cm.
– (Biblioteka Przemyska; t. 20).
Dotyczy akcji zniszczenia posterunku policji ukraińskiej w Jaworniku Ruskim i odwetu na
mieszkańcach Dylągowej.
858. KWIATKOWSKI KAZIMIERZ:
„Młode Wojsko Polskie”. Rozm. Paweł Ciepiela. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 191 s. 5, portr.
Spotkanie członków organizacji niepodległościowej utworzonej w 1948 r. w Staszowie, woj.
tarnobrzeskie.
859. MAKSYMOWICZ ALFRED: Represje, terror i samoobrona po wyzwoleniu terenu placówki „Kazimierz” – Kańczuga (1944–
–1945). Okruchy Wspom. z Lat Walki 1992 nr
1 s. 4–13, mapy.
Woj. przemyskie.
860. MOTYKA TADEUSZ: Bohater przez
przypadek. Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1992 nr 4
s. 17–18.
Wspomnienia członka Młodzieżowego Ruchu
Oporu w Tarnobrzegu z aresztowania przez UB.
861. MOTYKA GRZEGORZ: Bieszczadzkie zasadzki. Pol. Zbroj. 1992 nr 19 s. 3.
Walki w Bieszczadach w latach 1944–1947.
862. NALEZIŃSKI LUDWIK: Od „Na
Posterunku” do „Orła Białego”. (Refleksje
i wspomnienia). (Cz. 1–2). Zesz. Hist. WIN-u
1992 nr 1 s. 62–83; nr 2 s. 34–42.
Wspomnienia z konspiracji rzeszowskiej
w 1944 r. i pobytu w łagrze w Stalinogorsku 1945
r. oraz z konspiracji w WIN-ie do aresztowania
w październiku 1947 r. i śledztwie do maja 1948 r.
863. NICPOŃ HENRYK: Legenda Kojdera. Rewers 1992 nr 7 s. 5.
Sprawa zamordowania Władysława Kojdera
– działacza ludowego oraz jego związki z Grzęską,
woj. przemyskie.
864. PAJĄK HENRYK
Za Samostijną Ukrainą / Henryk Pająk. –
Lublin: nakł. autora, 1992. – 227, [1] s., [48]
s. tabl.: faks., fot., portr.; 20 cm
56
Dotyczy działalności UPA m. in. w woj. krośnieńskim i przemyskim.
865. PĘKALA MAREK: Po czterdziestu latach. Nowiny 1992 nr 199 s. 6.
Proces księży oskarżonych w współpracę z oddziałami Narodowych Sił Zbrojnych w Rzeszowie
w 1949 r.
866. PLĘS A[NDRZEJ]: Las, który pamięta. Nowiny 1992 nr 175 s. 4, il.
Drukarnie i prasa AK na terenie woj. przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
867. PŁECZEŃ OMELAN: Dziewięć lat
w bunkrze. – Lublin, 1991.
Rec. GAWORSKI JANUSZ, Nowe Książ. 1992
nr 1 s. 60; MAKARA JERZY, Pogranicze 1992 nr
2 s. 9, il.
Działalność zbrojna UPA w woj. przemyskim.
868. POTOCKI ANDRZEJ: Na tropie
zbrodni. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 14 s. 3; nr 15
s. 6–7, il.; nr 16 s. 8. – Uzup. WAJDA JAROSŁAW: Z uczuciem ulgi... Tamże nr 59 s. 6–7,
il.; Polem. KORDASZ JÓZEF, Tamże nr 41
s. 6. – Odp. POTOCKI A.: Od autora. Tamże.
Zbrodnie UPA w Bieszczadach.
869. SOBIENIEWSKA KATARZYNA: Ostania akcja „Pantery” i „Rysia”. Tarnobrzes.
Zesz. Hist. 1992 nr 4 s. 19–21, il.
Dotyczy akcji członków Młodzieżowego Ruchu
Oporu w Tarnobrzegu w 1949 roku.
870. TROPEM zbrodni stalinowskich: materiały Ogólnopolskiego Sympozjum „Zbrodnie stalinowskie wobec Polski”, Chańcza,
5–7 października 1990 / Staszowskie Towarzystwo Kulturalne; pod red. Macieja Andrzeja Zarębskiego. – Staszów: STR, 1992. – 182 s.:
fot.; 21 cm. – (Biblioteka Staszowska; 25).
Zawiera m. in.: Obozy ziemne NKWD na przyczółku baranowsko-sandomierskim 1944–1945 / Józef Myjak. Powiat kolbuszowski w latach 1944–1953.
Represje i walka / Stanisław Wiśniewski. Relacja.
[Dotyczy m. in. woj. tarnobrzeskiego] / Zygmunt
Braur. Bez litości. [Dotyczy wsi Maśnik, woj. tarnobrzeskie] / Bogusław Szwedo. Relacje. [M. in. dotyczy woj. tarnobrzeskiego] / Eugeniusz Dąbrowski.
Relacje. [M. in. dotyczy woj. tarnobrzeskiego] / Andrzej Skowroński. Relacja. [Dotyczy Połańca, woj.
tarnobrzeskiego] / Mieczysław Korczak.
871. UKRAIŃCY w Polsce: poszukiwania
i odkrycia / pod red. Jacka Leońskiego, Teresy Rzepy. – Koszalin; Poznań: Wojewódzka
Biblioteka Publiczna w Koszalinie, 1992. – 72
s.; ok. 20 cm
Materiały z sesji naukowej odbytej w Poznaniu
8–9 maja 1992 r.
Zawiera m. in.: „Akcja Wisła” w świadomości
Ukraińców z Przemyśla / Anna Gawroniak-Stanek, Maciej Stanek.

872. WARCHOŁ-WILEWSKI KAZIMIERZ:
Krótki rys historyczny działalności konspiracyjnej organizacji politycznej „Młodzieżowy
Ruch Oporu”. Tarnobrzes. Zesz. Nauk. 1992
nr 4 s. 5–9, portr.
Dotyczy Tarnobrzega i pow. tarnobrzeskiego
w latach 1948–49.
873. WARCHOŁ-WILEWSKI KAZIMIERZ:
Wykaz kryptonimów i funkcji wg klucza szyfrowego do struktury organizacyjnej „Młodzieżowego Ruchu Oporu”: (stan czerwiec 1949 r.).
Tarnobrzes. Zesz. Nauk. 1992 nr 4 s. 10–13,
portr.
Dotyczy woj. tarnobrzeskiego i rzeszowskiego.
874. WOŚ JUSTYNA: Dwa wyroki. Nowiny 1992 nr 43 s. 1, 4, portr.
Władysław Koba ps. „Tor” z Jarosławia – szef
WIN na obszarze woj. rzeszowskiego.
875. WÓJCIK RYSZARD: „Łemek?” To bandyta!”. Kur. Pol. 1992 nr 7 dod. Halo! Weekend
z Kurierem s. 1, 8, il.
Dotyczy wspomnień z okresu walk z UPA m. in.
w Bieszczadach.
876. WRÓBLEWSKI JAN: Wspomnienia
z walk na ziemi przemyskiej (1945–1947).
Rocz. Przemys. 1991/1992 t. 28 s. 287–310,
mapy, portr.
877. WYROK Sądu Wojskowego Garnizonu w Rzeszowie z dnia 2 stycznia 1945 r. Nr
akt 1/45 skazujący na karę śmierci plut. AK
Bolesława Płachcińskiego. Wyd. Andrzej Zagórski. Zesz. Hist. WIN-u 1992 nr 2 s. 84–96.
Zawiera też inne dokumenty dotyczące sprawy.
878. ZYCH TADEUSZ: Lekcja historii.
Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1992 nr 4 s. 3–4.
Dotyczy grupy konspiracyjnej „Młodzieżowy
Ruch Oporu“ z Tarnobrzega.
Historia 1944–56 zob. też poz. 334, 605,
695, 708, 797
V. ETNOGRAFIA
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
879. CAŁA ALINA
Wizerunek Żyda w polskiej kulturze ludowej / Alina Cała. – Warszawa: Wydawnictwo
Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. – 211,
[28] s. tabl.: fot.; 24 cm
Bibliogr. s. 189–196.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
880. MUCHA JANUSZ: Konflikt, symbioza,
izolacja. Stosunki etniczne na polskim Podkarpaciu. Etnogr. Pol. [T.] 36: 1992 z. 1 s. 65–80,
Summ.
881. OLSZAŃSKI TADEUSZ ANDRZEJ:
Wokół Otrytu. Połoniny [19]90/91 s. 14–44.
Etnografia miejscowości woj. krośnieńskiego.
882. ORŁOWSKI STANISŁAW: Śladami Jaśka z Beskidu. Połoniny [19]90/91s. 102–104.
Jan Kanty Podolecki – poeta, pisarz, tłumacz, badacz kultury ludowej z Rzepedzi, woj. krośnieńskie.
883. RUSZEL KRZYSZTOF: Upadek
„folklorystycznego zagłębia” Rozm. Antoni
Adamski. Nowiny 1992 nr 22 s. 4.
Kultura ludowa w woj. rzeszowskim.
884. SKROK ZDZISŁAW: Chałupa wiejska
pełna znaczeń. Poznaj Swój Kraj 1992 nr 11
s. 14–15, il.
57
M. in. dot. woj. rzeszowskiego (w oparciu
o książkę F. Kotuli „Przeciw upiorom”.
Stanisław Olbrycht ze wsi Równe, woj.krośnieńskie, muzyk ludowy, budowniczy organów.
885. TARGOŃSKA ANNA: Strój ludowy
jako wyznacznik regionu. Zesz. Nauk. MO
Rzesz. 1992 nr 1 s. 11–24, bibliogr.
893. WARZYBOK ANTONI: Być muzykiem... Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Nowiny
Wiecz. 1992 nr 48 s. 3.
Dotyczy woj. południowo-wschodnich.
Etnografia zob. też poz. 2565, 2575, 2605,
2626, 2650, 2656–58
2. LITERATURA LUDOWA
(OPRACOWANIA I TEKSTY)
886. MYJAK JÓZEF: Tomasz Kalembasa.
Sylwetki związane z regionem. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 8 s. 9, portr.
Związki poety ludowego i działacza chłopskiego z Dwikozami i Bożydarem, woj. tarnobrzeskie.
887. SZALAY-GROELE WALERIA: Szatańskie złoto. Z legend Podkarpacia. Podkarpacie
1992 nr 16 s. 14, rys.; nr 18–49 s. 9, rys.
Woj. krośnieńskie.
3. SZTUKA LUDOWA
888. (endek): Ożywianie drewna. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 121 s. 5, il.
Stanisław Konopacki – rzeźbiarz ludowy ze Świlczy, woj. rzeszowskie.
889. KUPEROWA WITOLDA: Intarsjonista z Zagórza. Poznaj Swój Kraj 1992 nr 7/8
s.42–45, il.
Jan Ligaj i Galeria Bieszczadzkich Twórców Ludowych, woj. krośnieńskie.
Muzyk ludowy z Siedlisk, woj. rzeszowskie.
5. ZWYCZAJE. OBRZĘDY.
WIERZENIA
894. CIEPIELA PAWEŁ: Wielkanoc w Bogorii. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 77 s. 8.
Woj. tarnobrzeskie.
895. DZIEDZIC STANISŁAW K. Andrzejkowe wróżby. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 96 s. 4.
Tradycja w gminie Świlcza, woj. rzeszowskie.
896. DZIEDZIC ST[ANISŁAW] K.: Scodrocorze z Dąbrowy... Nowiny Wiecz. 1992
nr 10 s. 4, il.
Obrzędy ludowe związane z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Woj. rzeszowskie.
897. DZIEDZIC STANISŁAW K.: W dożynkowym korowodzie. Grom. Rol. Pol. 1992
nr 66 s. 4, rys.
Zwyczaje dożynkowe w Trzcianie, woj. rzeszowskie.
898. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Z bębnem po Wielopolu. Grom. Rol. Pol. 1992 nr
32 s. 4.
Z tradycji Wielkanocnych wsi. Woj. rzeszowskie.
890. MYJAK JÓZEF: Baśniowe malowanie.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 50 s. 8–9, il.
899. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Z prochu powstałeś... Nowiny 1992 nr 45 s. 4.
Zofia Partyka – malarka ludowa z Jeżowego,
woj. tarnobrzeskie.
Obrzędy ludowe związane ze Środą Popielcową
m. in. w woj. rzeszowskim.
891. POTOCKI ANDRZEJ: Od intarsji do
rzeźby. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 132 s. 4, il.
900. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Zielone
Świątki. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 45 s. 4, il.
Jan Ligaj – rzeźbiarz ludowy z Zagórza, woj.
krośnieńskie.
Z tradycji obchodów święta na terenie woj. rzeszowskiego.
4. MUZYKA. TANIEC. STROJE LUDOWE
901. HUĆKO BOGDAN: Zmagania z tradycją. Nowiny 1992 nr 77 s. 1, 3, il., rys.
892. MADEJA KAROL: Olbrycht już nie
zagra. Panorama 1992 nr 12 s. 44, il.
Zwyczaje wielkanocne w Kołaczycach, woj.
krośnieńskie. Także historia miasta.
58
902. KARCZMARZEWSKI ANDRZEJ: Wigilia w naszym regionie. Nowiny 1992 nr 250
s. 3, rys.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
903. KUŹMA ZOFIA: O zwyczajach wigilijnych w podprzeworskiej wsi opowiada...
Pogranicze 1992 nr 51/52 s. 1.
Woj. przemyskie.
904. ŁEMKOWSKIE sobótki. Podkarpacie
1992 nr 27 s. 8, il.
Zyndranowa, woj. krośnieńskie.
905. MYJAK JÓZEF: Kościuszkowcy z Majdanu Zbydniowskiego. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
16 s. 8, il.
Zwyczaje wielkanocne wsi. Woj. tarnobrzeskie.
906. NOWICKI ŁUKASZ, MAŁEK ADAM:
Dożynki w Wólce Podleśnej. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 183 s. 6–7, il.
Woj. rzeszowskie.
907. OSTROWIŃSKA ANNA: Wielkanoc
u Łemków. Nowy Świat 1992 nr 103 dod.
Niedz. s. 4, il.
Olchowiec, woj. krośnieńskie.
908. ROJEK MARIA: Szyszki pani Adeli.
Grom. Rol. Pol. 1992 nr 24 s. 4.
Pieczywo obrzędowe Adeli Filipowej z Chmielnika, woj. rzeszowskie.
909. STARZYK MICHAŁ: Zimowe wspominki. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 5 s. 8–9.
Zwyczaje związane z zimą na terenie woj. tarnobrzeskiego.
910. SZOZDA ALICJA: Zwyczaje wielkanocne w okolicach Przeworska. Pogranicze
1992 nr 15/16 s. 6, il.
Woj. przemyskie.
911. SZYPUŁOWA IRENA: Obrzędy weselne w okolicach Dubiecka. Pogranicze 1992
nr 25 s. 17.
Śliwnica, woj. przemyskie.
VI. ZAGADNIENIA GOSPODARCZE
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE.
PLANOWANIE. INWESTYCJE
912. (ar): Wykorzystać możliwości. Nowiny 1992 nr 201 s. 3, il.
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej i Fundacja
Zabezpieczenia Społecznego o rozwoju woj. krośnieńskiego.
913. aw: Biednie, głodno ale z fasonem. Życie Przemys. 1992 nr 12 s. 1, 4.
Gospodarka woj. przemyskiego.
914. (awk): Amerykanie w Bieszczadach?
Sł. Powsz. 1992 nr 213 s. 2.
Dotyczy projektów na zagospodarowanie Bieszczadów.
915. BALICKI ADAM: Targi szansą dla
przedsiębiorczości. Rozm. Artur Wilgucki.
Życie Przemys. 1992 nr 41 dod. Gaz. Targo-
wa s. 3, portr. * FUNDACJA Rozwoju Miasta
Przemyśla i Okolic. Życie Przemys. 1992 nr
41 dod. Gaz. Targowa [s. 2].
916. BORATYN GRZEGORZ: Zagraniczne inwestycje w regionie. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 229 s. 7.
Dotyczy woj. południowo-wschodnich.
917. BUSINESS Rzeszów / red. Roman
Bocheński. – Rzeszów: Wydawnictwo “Akropol”, 1992. – 174 s.: fot., pl.; 21 cm
Zawiera adresy instytucji.
918. FERENC KAZIMIERZ: W miarę się
udało. Rozm. Anna Sawa. Nowiny 1992 nr 7
s. 1, 3, portr.
Dotyczy gospodarki woj. rzeszowskiego. Także
sylwetka autora – wojewody rzeszowskiego.
919. GOSPODARKA żywnościowa w Polsce i regionie: praca zbiorowa / pod red. An59
drzeja Czyżewskiego. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1992. – 222,
[2] s.: mapa, tab.; 21 cm
Bibliogr. s. 218–221. – Summ.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
920. KOMUNIKAT Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Tarnobrzegu o sytuacji
społeczno-gospodarczej w I półroczu 1992 r.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 35 s. 6.
921. KOMUNIKAT Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Tarnobrzegu o sytuacji
społeczno-gospodarczej w województwie po
trzech kwartałach 1992 r. Tyg. Nadwiśl. 1992
nr 46 s. 13.
922. mm: Lichy statystyczny wrzesień. Gaz.
Wybor. 1992 nr 247 dod. Gaz. w Rzeszowie
nr 56 s. 1.
Gospodarka w woj. rzeszowskim.
923. MATUSZ JÓZEF F.: Biznesmen
z Czarnej w opałach. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 52
s. 1–2.
Dotyczy bankructwa firmy Tadeusza Łyczki.
Woj. rzeszowskie.
924. MICHAŁOWSKI WITOLD: List
otwarty. Podkarpacie 1992 nr 7 s. 4, 6, il.
– Polem. PUDŁO MARIA: Co wolno wojewodzie? Tamże nr 10 s. 8, rys.
Dotyczy gospodarki województwa krośnieńskiego.
925. MOŚCICKI BOGDAN: Krośnieńskie
pod lupą. Wspólnota 1992 nr 43 s. 7.
929. RESTRUKTURYZACJA, prywatyzacja efektywność gospodarki w regionie
południowo-wschodniej Polski: materiały
konferencji naukowej / pod red. Jana Hermaniuka i Jerzego Kitowskiego; Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie.
– Rzeszów: nakł. Towarzystwa Popierania
Rozwoju Nauk Prawnych i Ekonomicznych,
1992. – 240, [1] s.: 1 mapa, 3 wykr.; 24 cm
Bibliogr. s. 56–59.
Zawiera m. in.: Propozycja nowej organizacji
terytorialnej kraju (m. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich) / Andrzej Kowalczyk. Południowo-wschodnia Polska jako region społeczno-ekonomiczny / Tadeusz Hoff. Region południowo-wschodniej Polski w strukturze społeczno-gospodarczej kraju / J. Kitowski. Problemy przekształceń
własnościowych w regionie południowo-wschodniej Polski / Barbara Litak-Zarębska. Problemy restrukturyzacji przemysłu w regionie południowo-wschodniej Polski / Edward Malisiewicz, Józef Piecuch. Przesłanki i kierunki transformacji własnościowej Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Lecznictwa
„Cezal” w Rzeszowie / Bogusław Ślusarczyk. Teoria
trzech sektorów A. Fishera w badaniu przemian
strukturalnych w regionie południowo-wschodniej Polski / Krystyna Sieniawska. Integrowany
system gospodarowania w rolnictwie (dotyczy woj.
rzeszowskiego) / Wilhelm Pitera. Podsumowanie
i wnioski / J. Hermaniuk.
930. (sl): Instytut Małej Przedsiębiorczości
rozpoczął działalność. Nowiny 1992 nr 48 s. 3.
Rzeszów.
931. SAJNUG DOROTA: Banki pożyczą
Mielcowi, ale... Gaz. Wybor. 1992 nr 268 s. 19.
Dotyczy Fundacji Zabezpieczenia Społecznego nad
możliwościami rozwojowymi woj. krośnieńskiego.
Także: Tamże s. 1; Trybuna 1992 nr 267 s. 3.
Dotyczy utworzenia strefy wolnocłowej.
926. NICPOŃ HENRYK: Demokracja w gminie Grodzisko. Nowiny 1992 nr 38 s. 1, 4, il.
932. SKOCZKOWSKA TERESA: Czy założyć własny small-business? A–Z Dz. Ob. 1992
nr 44 s. 5.
Sprawa budowy domu ludowego w Wólce Grodziskiej, woj. rzeszowskie.
927. PUDŁO MARIA: Wszczepianie rozrusznika. Podkarpacie 1992 nr 28 s. 8.
Dotyczy gospodarki w woj. krośnieńskim.
928. RAKUŚ ANNA: Kto się boi Towarzystwa. Rewers 1992 nr 10 s. 1, 6.
Towarzystwo Rozwoju Regionalnego Polski Południowo-Wschodniej w Rzeszowie.
60
Centrum Promocji Małej Przedsiębiorczości
w Rzeszowie.
933. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Prywatyzacja kontrolowana? Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 38 s. 7, il.
Woj. tarnobrzeskie.
934. Statystycznie trochę lepiej. Gaz. Wybor.
1992 nr 166 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 25 s. 1.
Dotyczy gospodarki w woj. rzeszowskim.
935. ŚWIDER PIOTR: Kilka uwag krytycznych o sytuacji gospodarczej w regionie. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 11 s. 6–7.
Dotyczy woj. południowo-wschodnich.
936. TRZASKA BOGUMIŁA: Skonsolidować siły. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 9 s. 4.
Gospodarka w woj. tarnobrzeskim.
937. UWARUNKOWANIA i potrzeby rozwoju miast Polski południowo-wschodniej
/ pod red. Mariana Malikowskiego; Wyższa
Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. – Rzeszów:
Wydaw. WSP, 1992. – 219 s.: mapy; 24 cm
Bibliogr. po rozdz.
Zawiera: Urbanizacja i rozwój miast w Polsce
po II wojnie światowej / M. Malikowski. Miasta jako podmiot rozwoju w świetle uregulowań
prawnych PRL / M. Malikowski. Wartości i aspiracje społeczeństwa polskiego w przededniu przebudowy systemu społeczno-politycznego (region
południowo-wschodni) / Stanisław Marczuk.
Uprzemysłowienie i urbanizacja ziem Polski południowo-wschodniej / M. Malikowski. Koncepcja badań nad uwarunkowaniami i potrzebami
rozwoju miast polskich / M. Malikowski. Dobór
prób do badań kwestionariuszowych i charakterystyka badanej zbiorowości / M. Malikowski.
Warunki życia w wybranych miastach Polski
południowo-wschodniej / Andrzej Szortyka. Potrzeby socjalno-bytowe miast w świetle opinii ich
mieszkańców / Renata Wielgos-Struck. Wybrane
aspekty świadomości mieszkańców miast dotyczące ich środowisk mieszkalnych / Krystyna Malikowska, M. Malikowski. Zaspokojenie potrzeb
mieszkańców miast Rzeszowszczyzny w świetle
opinii przedstawicieli władz miejskich / Barbara
Marek. Uwarunkowania i potrzeby miast Polski południowo-wschodniej – podsumowanie /
M. Malikowski.
Badania przeprowadzone w Jarosławiu, Krośnie, Przeworsku i Rzeszowie.
938.
WOJEWÓDZTWO
rzeszowskie
w liczbach / Wojewódzki Urząd Statystyczny
w Rzeszowie. – Rzeszów: WUS, 1992. – 49, [3]
s.: mapa, tab.; 14 cm
939. WRONA WŁADYSŁAW: Z Warszawy Bieszczadów nie widać. Rozm. Marian
Struś. Podkarpacie 1992 nr 24 s. 5, il.
Problemy gospodarcze woj. krośnieńskiego.
940. WYSTAWA Gospodarcza Związku
Miast Polskich. Wspólnota 1992 nr 36 s. 13–14.
M. in. Sanok i Rzeszów.
941. ZARYCZNY ZDZISŁAW: Hangary
we mgle. Prawo i Życie 1992 nr 50 s. 1, 6.
Plany utworzenia w Mielcu specjalnej strefy
ekonomicznej.
942. ZATORSKI RYSZARD: Bieszczadzki
Central Park? Trybuna 1992 nr 212 s. 2.
Sprawa sprzedaży osady wypoczynkowej w Horodku (Bieszczady).
Gospodarka zob. też poz. 214, 1724
2. GEOGRAFIA GOSPODARCZA
943. BIAŁY STANISŁAW: Być sołtysem.
Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Grom. Rol. Pol.
1992 nr 98 s. 6.
Problemy gospodarcze Przybyszówki, woj. rzeszowskie.
944. CAPIGA ANDRZEJ: Secesja. Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 32 s. 1, 5, il.
Problemy gospodarcze i administracyjne Rozwadowa, części miasta Stalowa Wola.
945. DUCH MARIAN: Nie żyjemy tylko
sprawami podziału. Rozm. Jerzy Makara. Pogranicze 1992 nr. 43 s. 10, portr.
Gospodarcze osiągnięcia Dynowa, woj. przemyskie.
946. Fed: Upadek Westy i perspektywy
fundacji. Gaz. Wybor. 1992 nr 243 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 54 s. 1.
Dotyczy Fundacji Rozwoju Ziemi Rzeszowskiej
w Rzeszowie.
947. dap: Inicjatywa popłaca. Grom. Rol.
Pol. 1992 nr 43 s. 8, il.
Działalność gospodarcza we wsi Chmielnik,
woj. rzeszowskie.
948. GALOS STANISŁAW: Jaśliska czekają. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 103 s. 4, il.
Sytuacja gospodarcza, woj. krośnieńskie.
949. JANOWSKI MIECZYSŁAW: Nie załamujmy się. Rozm. Anna Sawa. Nowiny 1992
61
nr 24 s. 8. * BENTKOWSKI ALEKSANDER:
Czy Rzeszów podupada? Rozm. Antoni
Adamski. Tamże nr 73 s. 5, portr.
Gospodarka miasta.
958. PUDŁO MARIA: Świat się kończy.
Podkarpacie 1992 nr 52/53 s. 8, il.
Problemy gospodarcze Zawadki Rymanowskiej,
woj. krośnieńskie.
950. LEŚNIEWSKI BARTŁOMIEJ: Koło
zamachowe. Wprost 1992 nr 49 s. 42–45, il.
– Polem. HUDYMA PIOTR: Jasło wprost
z Ameryki. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 249 s. 7.
959. R.M.: Powrót do gniazda. Podkarpacie
1992 nr 5 s. 1, 7, il.
Gospodarczy rozwój Jasła, woj. krośnieńskie.
960. RYNASIEWICZ ZBIGNIEW: Robić
co konieczne i możliwe. Rozm. Jarosław A.
Szczepański. Nowiny 1992 nr 208 s. 3, portr.
951. LESZCZYCKI STANISŁAW, DOMAŃSKI RYSZARD
Geografia Polski społeczno-ekonomiczna
/ Stanisław Leszczycki, Ryszard Domański.
– Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
1992. – 282, [2] s.: mapy, wykr.; 24 cm
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
952. LEWANDOWSKA WIESŁAWA:
Smutek zielonych wzgórz. Życie Warsz. 1992
nr 77 s. 3.
Z problemów gospodarczych Ustrzyk Dolnych,
woj. krośnieńskie. Również dotyczy bezrobocia.
953. LONCZAK JÓZEF: Chcieć – to móc.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 149 s. 4, il. * TENŻE: Pracowita wioska. Nowiny 1992 nr 160
s. 1, 4, il.
Osiągnięcia gospodarcze Urzejowic, woj. przemyskie.
954. ŁOKAJOWA HALINA: Kropla optymizmu i garniec gorczycy. Nowiny 1992 nr
52 s. 1, 5, il.
Gospodarka w gminie Lesko, woj. krośnieńskie.
955. MICHAŁOWSKI WITOLD S.: Hejże na Bieszczady. Podkarpacie 1992 nr 16
s. 8, il.
Zagospodarowanie Bieszczadów. Również problemy ochrony przyrody.
956. POTOCKI ANDRZEJ: Wójtem być.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 21 s. 4, portr.
Z problemów gospodarczych gminy Solina,
woj. krośnieńskie.
957. PUDŁO MARIA: Pod katowską basztą. Podkarpacie 1992 nr 15 s. 8, il.
Z problemów gospodarczych i społecznych Biecza, woj. krośnieńskie.
62
Z problemów gospodarczych Baryczy, woj. krośnieńskie.
Osiągnięcia gospodarcze gminy Grodzisko Dolne, woj. rzeszowskie. Również sylwetka autora.
961. RZEGOCKI ARKADY: Uratować
miasto. Mielecki inkubator przedsiębiorczości. Gaz. Krak. 1992 nr 302 s. 4.
Woj. rzeszowskie.
962. (si): Mielecka strefa przemysłowa. Nowiny 1992 nr 121 s. 3.
Program restrukturyzacji regionu mieleckiego,
woj. rzeszowskie.
963. SIWAK STANISŁAW: Kapitalizm w Baligrodzie. Nowiny 1992 nr 200 s. 5, il.
Z problemów gospodarczych gminy, woj. krośnieńskie.
964. SIWAK STANISŁAW: Mielecki mały
biznes. Nowiny 1992 nr 247 s. 3, il.
Woj. rzeszowskie.
965. SIWAK STANISŁAW: Wygnanie z Bieszczadów. Dz. Pol. 1992 nr 79 s. 3, il.
Dotyczy gospodarki.
966. SKARBEK AGNIESZKA: Mielecki inkubator. Gaz. Wybor. 1992 nr 299 s. 15.
Także: Nowiny 1992 nr 249 s. 1–2; A–Z Dz. Ob.
1992 nr 249 s. 1, 5; Gaz. Krak. 1992 nr 297 s. 1–2;
Rzeczpospolita 1992 nr 300 s. 1.
Dotyczy Inkubatora Przedsiębiorczości, woj.
rzeszowskie.
967. SKARBEK AGNIESZKA: Spółka rozwijająca. Gaz. Wybor. 1992 nr 300 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 89 s. 2.
Także: Gaz. Wybor. 1992 nr 302 s. 17.
Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości, woj.
rzeszowskie.
968. SKROBAŁA CZESŁAW: Tajemnica pana
burmistrza. Podkarpacie 1992 nr 12 s. 7, il.
Z problemów gospodarczych miasta i gminy
Lesko, woj. krośnieńskie.
969. STRUŚ MARIAN: Przewracanie gór.
Podkarpacie 1992 nr 19 s. 5, rys.
Gospodarcze sukcesy gminy Bukowiec, woj.
krośnieńskie.
970. STRUŚ MARIAN: Ziemia obiecana.
Podkarpacie 1992 nr 38 s. 1, 8, il. – Polem.
DERWICH ANTONI: Ziemia obiecywana...
Tamże nr 45 s. 11.
Sprawa ofert zagospodarowania Bieszczadów
przez biznesmenów amerykańskich.
971. SWIANIEWICZ PAWEŁ: Beskidy
2000? Połoniny [19]90/91 s. 109–113.
Wizje rozwoju gmin woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
972. SZAREK JACEK: Tam, gdzie wrony
zawracają. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 164 s.1, 3, il.
Problemy gospodarcze gminy Krempna, woj.
krośnieńskie.
973. WINNICKI JACEK: PGR na fotelu
dentystycznym. Pogranicze 1992 nr 32 s. 2.
Problemy gospodarcze gminy Wielkie Oczy,
woj. przemyskie.
974. ZATORSKI RYSZARD: Tylko wrony
kraczą... Trybuna 1992 nr 93 s. 3.
Problemy gospodarcze Mielca, woj. rzeszowskie.
975. ZIĘBA BOGUSŁAW: Bilans dwudziestu miesięcy. Rozm. Jerzy Makara. Pogranicze
1992 nr 12 s. 2, portr.
Z problemów gospodarczych Kańczugi, woj.
przemyskie.
3. PLANOWANIE PRZESTRZENNE.
ARCHITEKTURA. URBANISTYKA.
BUDOWNICTWO
a) Planowanie przestrzenne.
Architektura. Urbanistyka
976. BJ: Znowu na cokole. Gaz. Wybor.
1992 nr 272 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 71 s. 1.
* (mar): Powrót na cokół. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 229 s. 1, 5, il. * (REC): Pomnik płk. Lisa-Kuli powróci do Rzeszowa. Pol. Zbroj. 1992
nr 220 s. 3. * SZPIEĆ ANATOL: Pomnik płk.
Lisa-Kuli znów na placu Farnym [w Rzeszowie]. Pol. Zbroj. 1992 nr 230 s. 5, il.
977. CHAŁUPSKI JAN, LICHOŁAI LECH:
Osiedle COP. Spotk. z Zabyt. 1992 nr 11 s. 26–
–27, il., plany.
M. in. dotyczy woj. rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
978. DZIOPAK DARIUSZ: Rotacja na cokołach. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 238 s. 3, il.
Losy pomników na przykładzie Rzeszowa, Tarnobrzega, Brzozowa, Przemyśla.
979. HUĆKO BOGDAN: Sprzedawanie
Horodka. Nowiny 1992 nr 35 s. 3, rys.
Sprawa sprzedaży terenu w Bieszczadach Belgom na ośrodki wypoczynkowe.
980. (jkk): Rzeszów mniej znany. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 99 s. 7, il.
Dotyczy zagospodarowania terenów koło Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Podromiu.
981. (jerka): Pomnik Władysława Kojdra.
W Rzeszowie-Borze. Sł. Powsz. 1992 nr 97 s. 7.
982. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Zanim zabetonują Bieszczady. Rewers 1992 nr 5 s. 10, il.
Dotyczy architektury.
983. KAWALEC BOLESŁAW: Pamięci generała Sikorskiego. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 41 s. 4.
Dotyczy budowy pomnika generała w Rzeszowie.
984. LONCZAK JÓZEF: Demokracja na
boisku. Nowiny 1992 nr 205 s. 4.
Sprawa budowy piekarni na osiedlu mieszkaniowym w Przeworsku, woj. przemyskie.
985. ŁAZAR ADAM: Józef Plucha nie żyje!
Pogranicze 1992 nr 14 s. 11.
Architekt związany z Lubaczowem.
986. MAJKA STANISŁAW: Rzeszów w XXI
wieku – wizja młodych adeptów techniki.
Zesz. Nauk. PRzesz. Bud. 1992 z. 14 s. 5–23,
il., rys., Summ.
63
987. MALIKOWSKI MARIAN: Powstanie
dużego miasta. Drogi i bezdroża socjalistycznej urbanizacji na przykładzie Rzeszowa.
– Rzeszów 1991
Rec. MAREK BARBARA, Nowiny 1992 nr 4
s. 3, il.
988. MOŁOŃ WANDA: Pamiętajmy o ogrodach... Nowiny 1992 Wyd. 1, 2 nr 136 s. 8.
Dotyczy parku miejskiego w Rzeszowie.
989. MORAWSKA IRENA: Gwiazdę na
orła. Gaz. Wybor. 1992 nr 265 s. 10–11, rys.
– Uzup. OSĘKA ANDRZEJ: Rewolucja a eksperyment w Brzozowie. Tamże nr 267 s. 13.
Sprawa przebudowy pomnika żołnierzy Armii
Czerwonej w Brzozowie, woj. krośnieńskie.
990. MYJAK JÓZEF: Przenoszenie bohatera. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 27 s. 9, il.
Dotyczy pomnika majora Ludwika ToporaZwierzdowskiego – powstańca styczniowego
w Opatowie, woj. tarnobrzeskie.
991. MYJAK JÓZEF: Wędrujący pomnik.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 37 s. 8.
Z historii pomnika T. Kościuszki w Staszowie,
woj. tarnobrzeskie.
992. NICPOŃ HENRYK: Szczególni wichrzyciele. Nowiny 1992 nr 119 s. 7. – Polem.
WALAWSKI ANDRZEJ: „Szczególnych wichrzycieli” ciąg dalszy. Tamże nr 129 s. 4, il.
– Odp. NICPOŃ H., Tamże
Sprawa usytuowania piekarni na osiedlu Baranówka w Rzeszowie.
993. PIĄTEK ANNA: Prawda o pomniku.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 85 s. 6-7, il.
Z historii budowy pomnika Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie.
996. STRUŚ MARIAN: Didur by się nie
powstydził. Podkarpacie 1992 nr 20 s. 6.
Projekt ośrodka wypoczynkowego w Woli Sękowej, woj. krośnieńskie.
997. STRUŚ MARIAN: Skazani na skansen. Podkarpacie 1992 nr 32 s. 10.
Dotyczy sprzedaży Horodka w Bieszczadach na
budowę ośrodka rekreacyjnego.
998. TRZASKA BOGUMIŁA: Ten pomnik
zostawcie w spokoju! Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
21 s. 4, il.
Dotyczy pomnika żołnierzy radzieckich w Zbydniowie, woj. tarnobrzeskie.
999. TRZASKA BOGUMIŁA: Za, a nawet przeciw. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 11 s. 1,
5, il.
Dotyczy lokalizacji stacji paliw płynnych w Padwi Narodowej, woj. tarnobrzeskie.
Urbanistyka zob. też poz. 937
b) Budownictwo
1000. (AC): W potrzasku. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 33 s. 1, 6, il.
Dotyczy budowy kompleksu mieszkaniowo-usługowo-handlowego w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
1001. Agis: BUDIMEX inwestuje. Gaz.
Wybor. 1992 nr 154 dod. Gaz. w Rzeszowie
nr 21 s. 1.
„Budimex” spółka z o.o. w Rzeszowie.
1002. BOROWY JAN: Mieszkanie w portfelu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 30 s. 4.
Budownictwo mieszkaniowe w Sandomierzu,
woj. tarnobrzeskie.
994. SOSNOWSKA EWA: Rotunda i palatium na wzgórzu zamkowym w Przemyślu
w świetle badań z lat 1982–1985. Kwart. Archit. Urb. 1992 z. 1 s. 55–61, il., rys., Summ.
1003. CAPIGA ANDRZEJ: Come back
prezesa. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 37 s. 1, 5.
995. STASIAK ANDRZEJ: Wybrane problemy zagospodarowania przestrzennego obszarów pogranicza zachodniego i wschodniego
Polski. Nauka Pol. 1992 nr 1/2 s. 51–60, mapy.
1004. CAPIGA ANDRZEJ: Kozioł ofiarny?
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 39 s. 1, 6, il.
M. in. woj. krośnieńskie i przemyskie.
64
Zakładowa Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Huty „Stalowa Wola”, woj. tarnobrzeskie.
Tarnobrzeski Kombinat Budowlany w Stalowej
Woli, woj. tarnobrzeskie.
1005. CAPIGA ANDRZEJ: Madex-Gate.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 45 s. 1, 5; nr 46 s. 1, 5;
nr 47 s. 1, 14.
Dotyczy Mostostalu“ w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
1006. CAPIGA ANDRZEJ: Z plombą czy
bez. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 31 s. 5, il.
Z problemów budowlanych w Stalowej Woli,
woj. tarnobrzeskie.
1007. CHOWANIEC EUGENIUSZ: Jak
likwiduje się PMB [Przedsiębiorstwo Melioracyjno-Budowlane] w Dachnowie. Rozm.
R. Kaczka. Pogranicze 1992 nr 47 s. 5, il.
Woj. przemyskie.
1008. DONIEC ANDRZEJ: Ból prywatyzacyjny. Rozm. Marek Mamoń. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 34 s. 4.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Budownictwa „Sandex” w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
1009. FIELDORF JACEK: Budowlane dylematy. Gaz. Wybor. 1992 nr 198 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 36 s. 3.
Budownictwo mieszkaniowe w woj. rzeszowskim.
1010. GADOS STEFAN: „Instal” prowincjonalny? Gaz. Wybor. 1992 nr 204 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 38 s. 2.
Rzeszów.
1011. GRYMUZA HENRYK: Propaganda
sukcesu czy przykład dobrej roboty? Życie
Przemys. 1992 nr 21 s. 4, il.
Dotyczy Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Szówsku, woj. przemyskie.
1012. KADYJEWSKA KATARZYNA: Tylko najpilniejsze remonty. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 211 s. 5, il.
Osiedle Nowe Miasto w Rzeszowie.
1013. KOSIBA MIECZYSŁAW: „Budimex”
to nie „Tytanik”. Rozm. Jan Niebudek. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 246 s. 6–7, portr.
„Budmiex-Rzeszów” Spółka z o.o.
1015. NICPOŃ HENRYK: Samowola usprawiedliwiona. Rewers 1992 nr 24 s. 1, 4–5, portr.
Sprawa budowy domu Krystyny Pałys z Jarosławia, woj. przemyskie.
1016. PĘKALA MAREK: Chcieliby a boją
się. Nowiny 1992 nr 38 s. 4, il.
Sprawa prywatyzacji Biura Projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie.
1017. PĘKALA MAREK: „Interbud” spółka interdyrektorska. Nowiny 1992 nr 95 s. 6.
Rzeszów.
1018. WILCZAK J[AGIENKA]: Kocioł.
Polityka 1992 nr 34 s. 21.
Budowa osiedla w Łańcucie na terenie pozbawionym infrastruktury.
1019. WOJCIESZONEK WIESŁAW: Czy
przetrwają? W przemyskim „Elbudzie”. Życie
Przemys. 1992 nr 35 s. 3, il.
1020. WOJCIESZONEK WIESŁAW: „Zadyma“ w PPB. Życie Przemys. 1992 nr 26 s. 1,
3; nr 27 s. 3. – Polem. ŚLIWA STANISŁAW:
Artur Wilgucki Naczelny Redaktor „Życia
Przemyskiego” Tygodnika Regionalnego.
Tamże nr 28 s. 14.
Przemyskie Przedsiębiorstwo Budowlane.
1021. WOŁOSZYN ANATOL: „Bo nieważne czyje co je, ważne to je, co je moje”.
Nowiny 1992 nr 29 s. 3, rys.
Nieprawidłowości w Spółdzielczym Przedsiębiorstwie Remontowym „Remstal” i prywatnej
Spółce Akcyjnej „Remstal-Bis” w Rzeszowie.
1022. WRÓBEL PIOTR: Domki z kart. Rewers 1992 nr 19 s. 1, 6–7, il.
Jakość budowanych mieszkań w Rzeszowie.
1023. WRÓBEL PIOTR: Zaradna radna.
Rewers 1992 nr 15 s. 1, 6–7, il.
Sprawa budowy osiedla mieszkaniowego przez
“Igloopol” w Rzeszowie.
Budownictwo zob. też poz. 2238
1014. MAKARA JERZY: Wieści z Przeworska. Pogranicze 1992 nr 29 s. 2, il.
Inwestycje budowlane w mieście. Woj. przemyskie.
65
4. PRZEMYSŁ. RZEMIOSŁO. TECHNIKA
a) Zagadnienia ogólne
1024. JAKUBOWSKA MARIA: Manowce
prywatyzacji. Rewers 1992 nr 11 s. 1, 6–7.
Dotyczy zakładów w woj. tarnobrzeskim.
1025. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Ostre hamowanie. Wieści 1992 nr 14 s. 1, 4.
Dotyczy konstruktora z Krosna, zajmującego
się produkcją części samochodowych.
MALCZEWSKI J.: Rzeszów duży czy mały?
= poz. 534
1026. MATOSZKO KRYSTYNA: Na huśtawce. Nowiny 1992 nr 164 s. 1, 3.
Sytuacja zakładów przemysłowych woj. tarnobrzeskiego.
1027. WIZIMIRSKI ANDRZEJ: Izba rodziła się w bólach... Rozm. Mirosław Pęcak.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 226 s. 4, portr.
Dotyczy Izby Przemysłowo-Handlowej w Rzeszowie.
Prz emysł zob. też poz. 465, 529, 540, 937,
1016, 1549
b) Historia techniki, przemysłu,
rzemiosła i handlu
1028. DYDEK STANISŁAW
Stulecie kopalnictwa naftowego w Starej Wsi:
(1892–1992) / Stanisław Dydek. – Brzozów:
nakł. red. „Wiadomości Brzozowskie”, 1992.
– 36, [12] s.: faks., fot., mapy, portr.; 21 cm
Bibliogr, s. [48].
Rec. WAWSZCZAK ZBIGNIEW, Nowiny 1992
nr 241 s. 4.
1029. FRANASZEK P[IOTR]: Galicyjski
przemysł naftowy do roku 1914 w świetle
najnowszych badań. Rocz. Nauk.-Dydak.
WSP Krak. Pr. Hist. 1992 z. 13 s. 113–135.

1030. KACZANOWSKI LONGIN: W COP
dawniej i dziś. Nowy Świat 1992 nr 232 s. 9.
M. in. dotyczy woj. rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
66
1031. KRASNOPOLSKI MIECZYSŁAW:
Rzemieślnicy dynowscy w latach przed II
wojną światową. Rocz. Przemys. 1991/1992 t.
28 s. 229–240, portr., tab.
1032. ŁOKAJOWA HALINA: Tradycje
sukiennicze i... nieruchome krosna. Nowiny
1992 nr 251 s. 4, il.
Historia przemysłu włókienniczego w Rakszawie, woj. rzeszowskie.
1033. MONIEWSKI JERZY
Alojzy Szmelowski: kupiec warszawski i jego
inicjatywy przemysłowe w Barczącej i Ćmielowie / Jerzy Moniewski. – Radom: [nakł. autora], 1992. – 73 s.; 21 cm
Na prawach rps.
Indeksy.
1034. MONIEWSKI JERZY
Fabryka fajansu w Ćmielowie za dyrekcji
Adolfa Fryderyka Vatkego 1808–1837 / Jerzy
Moniewski. – Radom: [nakł. autora], 1992.
– 83 s., [2] k. rys.; 21 cm
Na prawach rps.
Indeks.
1035. PAWŁOWSKI WINCENTY: Instytut Przemysłu Naftowego Jasielskiego Okręgu Górnictwa w Krośnie (1925–1931–1939).
Tech. Poszuk. Geol. 1992 z. 6 s. 65–71, tab.
1036. SOWA STANISŁAW: Zbrojny trójkąt. Nowiny 1992 nr 233 s. 1, 3, il.
Historia przemysłu zbrojeniowego w woj. rzeszowskim i tarnobrzeskim.
1037. STRUŚ MARIAN: Woń milsza niż
róże i bzy... 100 lat górnictwa naftowego
w Starej Wsi. Podkarpacie 1992 nr 38 s. 5, il.
Woj. krośnieńskie.
Przemysł – historia zob. też. poz. 2643
c) Przemysł naftowy
1038. (ag): Nie jesteśmy Kuwejtem, ale...
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 24 s. 3.
Sanocki Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, woj.
krośnieńskie.
1039. FRYC STANISŁAW: Królestwo polskiej nafty. Tyg. Małop. 1992 nr 26 s. 4, rys.
Poszukiwania i wydobycie ropy i gazu w woj.
krośnieńskim.
1040. ŚWIĄTKOWSKA BOGNA: Cuchnąca awaria. Życie Warsz. 1992 nr 267 s. 1.
Dotyczy rafinerii w Jaśle, woj. krośnieńskie.
1041. WIELOPOLSKA ANNA: Gęsty
smog nad polską petrochemią. Rzeczpospolita 1992 nr 210 dod. Ekonomia i Rynek s. V,
wykr., mapa.
M. in. rafineria w Jaśle i Jedliczu, woj. krośnieńskie.
d) Siarka
1042. BARTOSZEWSKI PIOTR: Siarka przed
katastrofą. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 222 s. 6–7, il.
warzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział w Tarnobrzegu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy PS [Przemysłu Siarkowego]
„Siarkopol” w Tarnobrzegu, Kopalnie i Zakłady
Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w Tarnobrzegu,
Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” w Grzybowie k. Staszowa. – Kraków: IGO.
AGH, 1992. – 208 s.: rys., wykr.; 23 cm
Opublikowane materiały dotyczą projektu badawczego nr 249.106.19 pt. „Metoda oceny kosztu
społecznego pozyskiwania siarki metodą otworową”, badań statutowych w IGO AGH nr 11.106.30,
innych prac związanych z tematyką Konferencji.
– U dołu s. tyt. i okł.: Dzień Górnika w Akademii
Górniczo-Hutniczej.
Tekst częśc. ang., ros.
Bibliogr., streszcz., Summ., przy ref.

Dotyczy „Siarkopolu” w Tarnobrzegu.
1043. JAKUBOWSKA MARIA: Greenpeace
po tarnobrzesku. Rewers 1992 nr 25 s. 1, 4.
Dotyczy likwidacji kopalni siarki w Machowie,
woj. tarnobrzeskie.
1044. JAWORSKI TADEUSZ: Siarkopol
pętla na szyi. Glob 24 1992 nr 3 s. 12, il.
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa. Tarnobrzeg.
1045. MICHALIK JÓZEF, TRZASKA BOGUMIŁA: Zabić drozda. Tyg. Nadwiśl. 1992
nr 39 s. 1, 5, il.
Dotyczy programu telewizyjnego „Punkty widzenia” poświęconego „Siarkopolowi” w Tarnobrzegu. Również problemy ochrony środowiska
w województwie.
1046. POTOCKI ANDRZEJ: Wstrzymać czy
kontynuować? A–Z Dz. Ob. 1992 nr 20 s. 6, il.
Budowa kopalni siarki w Osieku, woj. tarnobrzeskie.
1047. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Siarka w niełasce. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 24 s. 1, 5, il.
„Siarkopol” w Tarnobrzegu.
1048. STAN aktualny i kierunki rozwoju metod otworowych w eksploatacji surowców stałych: konferencja międzynarodowa / Instytut
Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, Sto-
1049. TRZASKA BOGUMIŁA: Siarkowa
bessa? Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 38 s. 1, 5, il.
Z posiedzenia KiZPS „Siarkopol”.
1050. TRZASKA BOGUMIŁA: Wyrok na
„Machów”. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 36 s. 1, 5, il.
Kopalnia Odkrywkowa Siarki w Machowie,
woj. tarnobrzeskie.
1051. WOJTYŚ APOLINARY: „Siarkopol”
na małych obrotach. Pol. Zbroj. 1992 nr 121
s. 3, il.
1052. WELANYK PIOTR: Okłamywanie
„Siarkopolu”. Nowiny 1992 nr 185 s. 5, il.
Tarnobrzeg.
Kop a lnie i Z a kłady Prz et wórcz e
Si ark i „ Si arkop ol” w Tar nobrz e gu
zob. też poz. 148, 1203
Przemysł siarkowy zob. też poz. 543
e) Gaz
Gaz zob. poz. 1038–1039
f) Hutnictwo
Huta „Stalowa Wola” w Stalowej Woli,
woj. tarnobrzeskie
1053. (AC): Słoń i mucha. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 22 s. 4.
67
1054. DUBIS ZENON: Będą zwalniać. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 229 s. 1, 5.
1055. GARGAŚ ANDRZEJ: Widły zamiast
czołgów? Rozm. Jerzy Leśniak. Prz. Tyg. 1992
nr 23 s. 5, portr.
1056. GROCHOWSKI RYSZARD: Nie ma
asa w rękawie. Rozm. Zenon Dubis. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 227 s. 6, portr.
1057. GROCHOWSKI RYSZARD: Wspinaczka. Rozm. Bogumiła Trzaska. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 42 s. 1, 4, portr.
1058. MICHALEC GRZEGORZ: Istota
prywatyzacji. Huta Stalowa Wola. Rzeczpospolita 1992 nr 277 dod. Ekon. i Prawo s. III.
1059. MICHALEC GRZEGORZ: Nadzieja
w holdingu. Restrukturyzacja Huty Stalowa
Wola. Rzeczpospolita 1992 nr 254 dod. Ekon.
i Prawo s. III.
1060. NIEMIEC PIOTR: Odwołanie. Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 20 s. 1, 4.
Sprawa odwołania prezesa Zarządu Spółki.
(RZ, WIJ): Krosno, Stalowa Wola, Katowice – protestują = poz. 1193
1061. (rrj): Stalowowolski pancernik. Gaz.
Wybor. 1992 nr 254 s. 17.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 212 s. 1–2.
Dotyczy produkcji.
1065. STĘPIEŃ WIKTOR: Koncern w budowie. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 5 s. 4, rys.
ZATORSKI R.: Nadzieja = poz. 1784
Huta „Stalowa Wola” w Stalowej Woli
zob. też poz. 54, 70, 155, 1003, 1799, 1869
g) Przemysł budowy maszyn i metalowy
1066. KULA ANTONI: „Dezametu” być
albo nie być. Rozm. Katarzyna Sobieniewska.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 42 s. 5.
Zakłady Metalowe w Nowej Dębie, woj. tarnobrzeskie.
1067. TRZASKA BOGUMIŁA: Królik ciągle zipie. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 43 s. 1, 7.
Tarnobrzeska Fabryka Obrabiarek „Ponar”, woj.
tarnobrzeskie.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
w Gorzycach, woj. tarnobrzeskie
1068. BORZĘCKI JAN ADAM: Konieczność czy zagrywka? Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 32
s. 1, 7.
1069. MAMOŃ MAREK: Cudotwórcę zatrudnię! Nowiny 1992 nr 145 s. 4, il.
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
w Mielcu, woj. rzeszowskie
1062. (so): Gołosłowne gwarancje. Nowiny
1992 nr 40 s. 3, il.
1070. (bos): Mielecka „czarna dziura”.
Grom. Rol. Pol. 1992 nr 73 s. 7.
1063. „STALOWA Wola” walczy o życie.
Sł. Powsz. 1992 nr 15 s. 1–2, il.
1071. BALCERCZYK DARIUSZ: Spór wokół geparda. Nowy Świat 1992 nr 299 s. 7, il.
Prywatyzacja huty.
SIWAK S.: Napoleon wybaczył... = poz.
1172
1064. STĘPIEŃ WIKTOR: Komu pan podpadł? Rozm. W. Sowa. Nowiny 1992 nr 107 s.
3. – Polem. SZABAN JOLANTA: Komu pan
podpadł? Ministerstwo Przekształceń Własnościowych o sytuacji w Hucie Stalowa Wola
– opinia z drugiej strony. Tamże nr 127 s. 3.
Dotyczy odwołania ze stanowiska prezesa Zarządu.
68
Dotyczy produkowanego samochodu.
1072. BARANOWSKA BLANKA: Mielec
sprzeda zapasy? Dz. Pol. 1992 nr 177 s. 4.
Dotyczy kryzysowej sytuacji.
1073. BARLIK EWA: Gepard, który dźwignie Mielec? Rzeczpospolita 1992 nr 202 dod.
Ekon. i Prawo s. II, il.
Także: Kur. Pol. 1992 nr 168 s. 3.
1074. BORATYN GRZEGORZ: Miasto na
krawędzi. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 233 s. 4.
1075. BRATKOWSKI STEFAN: Gdzie się
podziała duma Starachowic. Tyg. Powsz. 1992
nr 23 s. 4, il.
M.in. WSK w Mielcu.
1076. BRUDZIŃSKI GRZEGORZ: Syndrom
niemożności. Gaz. Bank. 1992 nr 48 s. 3.
1077. CHOROSZY RYSZARD: Rządowy
parasol nad Mielcem. Pol. Zbroj. 1992 nr 230
s. 1, 5, il.
1078. CIESIELSKI WIESŁAW: Nowiny
z Mielca. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 226 s. 6.
1079. CZY MIASTU grozi powolna zagłada? Sł. Powsz. 1992 nr 62 s. 7.
1080. D.B.: Mielecki inkubator dla przedsiębiorczych. Nowy Świat 1992 nr 201 s. 3.
Także: Gaz. Krak. 1992 nr 196 s. 2; Życie Warsz.
1992 nr 203 s. 1; Pol. Zbroj. 1992 nr 168 s. 2.
1081. D.W.: Ducato z Mielca? Rzeczpospolita 1992 nr 275 dod. Ekon. i Rynek s. III, il.
1082. GADOMSKI WITOLD: Mielec obcina skrzydła. Gaz. Bank. 1992 nr 38 s. 24.
1090. (ka): Mielec w pętli. Sł. Powsz. 1992
nr 198 s. 1–2, il.
1091. KUROŃ JACEK: Z Kuroniem na Mysiej. Rozm. Piotr Świder. Nowiny 1992 nr 156
s. 3, portr.
1092. KUROŃ JACEK: Z Mielca w nieznane. Gaz. Wybor. 1992 nr 194 s. 14, portr.
1093. LAUSZ KAROL, ZIELEWSKI PAWEŁ: Tu nie ma cywilizacji, tu jest Mielec.
Super Expr. 1992 nr 219 s. 4, il.
Także: Tamże s. 1, il.
Dotyczy upadku WSK i strajków w zakładzie.
1094. LENTOWICZ ZBIGNIEW: Cisza
nad Mielcem. Rzeczpospolita 1992 nr 274
s. 1–2, il.
Także: Tamże nr 275 s. 1, il.
1095. LEŚNIAK JERZY: WSK Mielec walczy o życie. Ziel. Sztand. 1992 nr 39 s. 5.
1096. ŁUKA WIESŁAW: Gniew z niedawnej wiary. Sztand. Młod. 1992 nr 228 s. 4.
1083. GAWRON PIOTR: Jak uratować Mielec? Nowa Europa 1992 nr 120 s. 3.
1097. (maj): O co chodzi? Rośnie zniecierpliwienie w Mielcu. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 158 s. 1–2.
1084. GAWRON PIOTR: Mielec może
produkować wszystko. Nowa Europa 1992 nr
148 s. 7, rys.
1098. (maj): Pomogli Japończycy. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 168 s. 1–2.
1085. GAWRON PIOTR: W WSK powstanie ministrefa przemysłowa. Nowa Europa
1992 nr 145 s. 1.
1099. MAŁEK ADAM: Mieleckie porozumienie. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 229 s. 1–2.
1086. GOŁĘBIEWSKI ŁUKASZ, MARKIEWICZ WOJCIECH: Drzwi wyjściowe.
Polityka 1992 nr 35 s. 6.
1087. J.K.K., KMK: Ratunkiem: holding,
prywatyzacja i zamówienia. Ministerialny
program restrukturyzacji Mielca. Oprac...
Nowa Europa 1992 nr 138 s. 6.
1088. (j.m.): Prezydent zażąda wyjaśnień.
Sprawa Mielca. Nowy Świat 1992 nr 269 s. 1.
Także: Życie Warsz. 1992 nr 271 s. 5.
1089. JAPOŃCZYCY poparli eksperyment. Nowa Europa 1992 nr 145 s. 12.
Także: Dz. Pol. 1992 nr 199 s. 1–2.
Także: Rzeczpospolita 1992 nr 277 s. 2.
1100. MATUSZ JÓZEF F.: Rządowy rozrusznik WSK Mielec. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
171 s. 1–2.
1101. MATUSZ JÓZEF F.: Złapać byka za
rogi. O Mielcu w telewizji. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 161 s. 3.
1102. MAZUR WIESŁAW: Nie wszystko stracone. SOS dla Mielca. Rzeczpospolita
1992 nr 193 dod. Ekon. i Prawo s. III, il.
1103. MŁYNARCZYK JOANNA: Trzeba
żyć. Kobieta i Życie 1992 nr 40 s. 12–13, il.
69
1104. MOŚCICKI BOGDAN: Dramat
Mielca. Wspólnota 1992 nr 35 s. 1, 5, rys.
Także: Nowy Świat 1992 nr 202 s. 1.
1105. NICZYPORUK RYSZARD: Co jest
grane w mieleckiej WSK. Nowiny 1992 nr
117 s. 3.
1106. NIEMIEC RYSZARD: Ograniczone
współczucie dla Mielca. Życie Przemys. 1992
nr 48 s. 13.
1107. NOWAK MARIA: Mielec już stracił
nerwy. Życie Warsz. 1992 nr 291 s. 11, il.
1108. NOWAK MARIA: Twarde rozmowy
ministra z załogą. Życie Warsz. 1992 nr 277 s. 1.
Także: Tamże nr 278 s. 11.
1109. PAŁOSZ JERZY: Ludzie mają dosyć.
Gaz. Krak. 1992 nr 267 s. 1–2.
Także: Czas Krak. 1992 nr 226 s. 1–2.
1110. PATUŁA ANDRZEJ: Miasto na rozdrożu. Czas Krak. 1992 nr 230 s. 7, il.
1111. PIERWSZE decyzje w sprawie Mielca. Nowiny 1992 nr 167 s. 1, 3.
1112. PŁATEK JAN: Nie igrać z Mielcem.
Rozm. Antoni Lewandowski. Dz. Pol. 1992
nr 271 s. 3.
Także: Polityka 1992 nr 47 s. 5.
1113. PROGRAM rządu dla WSK Mielec.
Nowiny 1992 nr 159 s. 2.
Także: Gaz. Wybor. 1992 nr 192 s. 5.
1114. RESZKA PAWEŁ: Mielec – agonia
żywiciela. Rzeczpospolita 1992 nr 177 s. 3, il.
1115. RESZKA PAWEŁ: Niepewność, która obezwładnia. Czego Mielec chce od rządu?
Rzeczpospolita 1992 nr 256 s. 2.
1118. (si): Mielecka droga krzyżowa. Nowiny 1992 nr 66 s. 3.
1119. (si): Mielecki „korkociąg”. Nowiny
1992 nr 63 s. 3.
1120. (si): Pozostała tylko modlitwa? Nowiny 1992 nr 53 s. 3.
WSK w Mielcu i w Rzeszowie.
1121. (si): „Sokół” będzie latał. Nowiny
1992 nr 96 s. 1, 3.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 96 s. 1, 5.
WSK w Rzeszowie i Mielcu.
1122. (si): Wyjście... drzwiami Boeinga?
Dz. Pol. 1992 nr 200 s. 1–2; nr 201 s. 1–2.
1123. SADOWSKI WITOLD: Fabryka lęku.
Życie Warsz. 1992 nr 230 dod. Niedziela s. 3.
1124. SADURA EWA: Optymizm ministra
– a w Mielcu – zwolnienia. Trybuna 1992 nr
256 s. 3.
Także: Rzeczpospolita 1992 nr 257 s. 1–2.
1125. SAJNUG DOROTA: Ludzie Mielca.
Gaz. Wybor. 1992 nr 210 s. 15.
1126. SAMBORSKI KRZYSZTOF: Raport
z umierającego miasta. Dz. Pol. 1992 nr 173 s. 3.
1127. SIWAK STANISŁAW: Czy przemysł
lotniczy rozwinie skrzydła? Nowiny 1992 nr
181 s. 4, il.
Również WSK w Rzeszowie.
1128. SIWAK ST[ANISŁAW]: Kryzys trwa
w mieleckiej WSK. Nowiny 1992 nr 140 s. 1–2.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 140 s. 1, 5; Gaz. Wybor. 1992 nr 168–169 s. 1; Trybuna 1992 nr 167
s. 3; nr 168 s. 1, 3; Rzeczpospolita 1992 nr 169 s.
2; Życie Warsz. 1992 nr 170/171 s. 5; Nowy Świat
1992 nr 168 s. 3; Dz. Pol. 1992 nr 166–167 s. 1, 2.
1129. SIWAK STANISŁAW: Łamanie polskich skrzydeł. Nowiny 1992 nr 5 s. 3, il.
1116. RYBICKA ANNA: Mielec na bruk?
Tak 1992 nr 37 [s. 4].
Historia i teraźniejszość WSK Mielec. Również
WSK w Rzeszowie.
1117. si: „Gepard” – cacko w stylu retro. Nowiny 1992 nr 235 s. 1–2, il.
1130. SIWAK STANISŁAW: Mielecki kompromis. Nowiny 1992 nr 229 s. 1, 3.
Produkcja samochodu.
70
Także: Nowa Europa 1992 nr 207 s. 2
1131. SIWAK STANISŁAW: Mielecki „korkociąg”. Dz. Pol. 1992 nr 68 s. 4, il.
1132. SIWAK STANISŁAW: Mielecki korkociąg. Dz. Pol. 1992 nr 170 s. 4.
1133. SIWAK ST[ANISŁAW]: Mieleckie
wołanie o pomoc. Nowiny 1992 nr 144 s. 2.
Także: Dz. Pol. 1992 nr 171 s. 1–2; Rzeczpospolita 1992 nr 173 s. 1–2; Trybuna 1992 nr 172 s. 3;
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 144 s. 1–2.
1134. SIWAK STANISŁAW: Nie przeszkadzać! Nowiny 1992 nr 9 s. 3, il.
1144. SKARBEK AGNIESZKA: Śmierć zakładu to śmierć miasta. Gaz. Wybor. 1992 nr
167 s. 1.
1145. SKARBEK AGNIESZKA, KUMÓR
WALDEMAR, SAJNUG DOROTA: Nie zabijajcie Mielca! Gaz. Wybor. 1992 nr 269 s. 1.
Także: Tamże s. 14; nr 270 s. 14.
1146. SKARBEK AGNIESZKA, SAJNUG
DOROTA, WRABEC PIOTR: Mielec gwiżdże. Gaz. Wybor. 1992 nr 274 s. 1, 21.
Także: Tamże nr 276 s. 1.
Koncepcja uzdrowienia przemysłu lotniczego
w WSK Rzeszów i Mielec.
1147. SOKAŁA WITOLD: Degradacja Mielca
– wstrzymana. Gaz. Krak. 1992 nr 201 s. 1–2.
1135. SIWAK STANISŁAW: Niewidzialna
granica. Nowiny 1992 nr 24 s. 3.
1148. SZYPERSKA URSZULA: Sportowe
kabriolety zamiast helikopterów. Życie Warsz.
1992 nr 206 s. 3.
1136. SIWAK STANISŁAW: Pętla. Nowiny
1992 nr 142 s. 3.
1137. SIWAK STANISŁAW: Ping-pong
o Mielec. Nowiny 1992 nr 208 s. 1, 3, il.
Rozmowy z prezydentem RP w sprawie WSK.
1138. SIWAK STANISŁAW: „Skorpionem”
w „Irydę”. Nowiny 1992 nr 244 s. 5, il.
Dotyczy produkowanych samolotów.
1139. SIWAK STANISŁAW: Sztuka podcinania skrzydeł. Nowiny 1992 nr 110 s. 5–6, il.
Dotyczy WSK w Mielcu i Rzeszowie.
1140. SKARBEK AGNIESZKA: Gepard
na start. Gaz. Wybor. 1992 nr 258 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 61 s. 2.
1141. SKARBEK AGNIESZKA: Gepard
rozkwita w Mielcu. Gaz. Wybor. 1992 nr 258
s. 17, il.
1142. SKARBEK AGNIESZKA: Koło ratunkowe dla Mielca. Gaz. Wybor. 1992 nr 181
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 30 s. 2.
1149. ŚWIDER PIOTR: Krótkie spięcie.
Robotnicy z WSK Mielec rozmawiają z ministrem Kuroniem. Oprac... Nowiny 1992 nr
157 s. 3, portr.
1150. TOMCZYK PAWEŁ: Zawał serca
miasta. Prz. Tyg. 1992 nr 34 s. 4, il.
1151. WARZOCHA ANDRZEJ: Fabryka samolotów czy 1001 drobiazgów. Nowiny 1992 nr 185 s. 1, 4, il. – Polem. ORTYL
WŁADYSŁAW, Tamże nr 193 s. 3.
1152. WILCZAK JAGIENKA: Od słowa
do słowa. Polityka 1992 nr 48 s. 1, 6, rys.
1153. WOJTYŚ APOLINARY: Nie tylko
„Iryda”. Jak to z Mielcem będzie? Pol. Zbroj.
1992 nr 215 s. 1–2, il.
1154. WOJTYŚ APOLINARY: Zastosować
zachodni silnik. Pol. Zbroj. 1992 nr 136 s. 3, il.
1155. WOŹNIAK JULIAN: Prawda o mieleckich mikrusach. Nowiny 1992 nr 3 s. 1, 4, il.
1143. SKARBEK AGNIESZKA: Mielec
nieugięty. Gaz. Wybor. 1992 nr 174 s. 5.
Dotyczy samochodu MR-300 Mikrus skonstruowanego w 1956 r.
Także: Rzeczpospolita 1992 nr 174 s. 1–2; nr 175
s. 2; Dz. Pol. 1992 nr 173 s. 2; A–Z Dz. Ob. 1992
nr 145 s. 1, 5.
1156. ZATORSKI RYSZARD: Bieda goni
ubóstwo. Trybuna 1992 nr 249 s. 1.
71
1157. ZATORSKI RYSZARD: Głupota...
czy zbrodnia? Agonia lotniczej branży. Trybuna 1992 nr 73 s. 1.
Także: Kur. Pol. 1992 nr 60 s. 2.
M. in. WSK Rzeszów i Mielec.
1158. ZATORSKI RYSZARD: Gorycz Mielca. Trybuna 1992 nr 169 s. 1, 3, rys.
1159. ZATORSKI RYSZARD: Mielca lot koszący. Trybuna 1992 nr 155 s. 4.
1160. ZATORSKI RYSZARD: Mielecki zpalnik. Rewers 1992 nr 16 s. 7.
Historia WSK w latach 80. i 90.
1161. ZATORSKI RYSZARD: Mieleckie nadzieje. Trybuna 1992 nr 292 s. 3.
1162. ZATORSKI RYSZARD: Rząd na zasiłek. Negocjacje w Mielcu. Trybuna 1992 nr
274 s. 1, 3, rys.
KOWSKI ADAM: „Czy przemysł lotniczy
jest reformowalny?” Tamże.
1168. BRATKOWSKI STEFAN: Własny
garnuszek – samoobrona zbrojeniówki. Gaz.
Wybor. 1992 nr 33 s. 3.
1169. CEBULAK TADEUSZ: W poszukiwaniu nowego produktu. Rozm. Krzysztof
Kaszuba. Rewers 1992 nr 2 s. 3.
1170. LONCZAK JÓZEF: “Boże, uchowaj
nas przed śmiercią”. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 7
s. 4, il.
1171. MATUSZCZAK ADAM: Menadżerowie są w porządku. Rewers 1992 nr 1 s. 6–7, il.
(si): Pozostała tylko modlitwa? = poz. 1120
(si): „Sokół” będzie latał = poz. 1121
SIWAK S.: Czy przemysł lotniczy rozwinie
skrzydła? = poz. 1127
1163. ZATORSKI RYSZARD: Sarny na
pasie startowym... Mieleckie „Irydy” dla polskiej armii. Trybuna 1992 nr 252 s. 1.
SIWAK S.: Łamanie polskich skrzydeł =
poz. 1129
1164. ZATORSKI RYSZARD: W Mielcu pod
gwiazdą nadziei. Trybuna 1992 nr 202 s. 3.
1172. SIWAK STANISŁAW: Napoleon wybaczał... Nowiny 1992 nr 28 s. 4, il.
Także: Tamże nr 203 s. 3.
1165. ZATORSKI RYSZARD: W Mielcu
wyczerpała się pula zaufania. Trybuna 1992
nr 269 s. 1, 3.
M. in. dotyczy WSK w Rzeszowie i Huty „Stalowa Wola”.
SIWAK S.: Nie przeszkadzać! = poz. 1134
Także: Nowa Europa 1992 nr 202 s. 2; Trybuna
1992 nr 270 s. 1, 3; nr 271 s. 3; nr 272 s. 3.
SIWAK S.: Sztuka podcinania skrzydeł =
poz. 1139
1166. ZATORSKI RYSZARD: W Mielcu
zawrzało. Trybuna 1992 nr 165 s. 3.
ZATORSKI R.: Głupota... czy zbrodnia? =
poz. 1157
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu zob. też poz. 59, 196, 1761–84,
1859, 1907
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie zob. też poz. 164, 1785–97
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego
w Rzeszowie
1167. BARANIECKI JERZY: Czy przemysł lotniczy jest reformowalny? Rzeczpospolita 1992 nr 249 dod. Ekon. i Rynek
s. III, il. – Polem. GNOT ANTONI, PRYGOŃ WŁADYSŁAW: Cele te same. Tamże nr 295 dod. Ekon. i Rynek s. III, WOŁ72
Zakłady Metalowe „Nimet” w Nisku,
woj. tarnobrzeskie
1173. (A.C.): NIMET – bankrutem? Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 8 s. 6, il.
1174. (rec): „Nimet” chce produkować mikrociągniki, ale... Pol. Zbroj. 1992 nr 3 s. 1.
h) Przemysł szklarski
Huta Szkła Okiennego w Sandomierzu,
woj. tarnobrzeskie
1175. BORZĘCKI JAN ADAM: Rozmowa
przez szkło. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 34 s. 5.
1176. D.W.: Joint venture z hutą. Pilkington w Sandomierzu. Rzeczpospolita 1992 nr
302 dod. Ekon. i Prawo s. I.
Także: Gaz. Wybor. 1992 nr 303 s. 21; Nowy
Świat 1992 nr 302, s. 6.
Huta Szkła Opakowaniowego
w Jarosławiu, woj. przemyskie
1177. (H.W.): Huta Szkła. Panorama jarosławskich zakładów. Życie Przemys. 1992 nr
20 s. 4, il.
1178. NICPOŃ HENRYK: Nie bądź taki prywatyzator. Rewers 1992 nr 21 s. 1, 4, rys. portr.
Krośnieńskie Huty Szkła „Krosno” S.A.
1179. (ag): Akcjonariusze nie wytrzymali.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 101 s. 5.
Także: Nowiny 1992 nr 101 s. 1, 2; Pol. Zbroj. 1992
nr 102 s. 1; Gaz. Wybor. 1992 nr 123 s. 5; Rzeczpospolita 1992 nr 123 dod. Ekon. i Prawo s. III; Nowiny
1992 nr 103 s. 1, 2.
Dotyczy Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KHS „Krosno” S.A.
1187. GORCZYCA ANNA: Ogarek pracownikom i świeczkę spółce. Gaz. Wybor. 1992 nr
273 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 84 s. 3.
1188. GRZEGORZEWSKI ZBIGNIEW:
Sklejanie pękniętego szkła. Życie Gosp. 1992
nr 2 s. 1, 4, il.
1189. GRZEGORZEWSKI ZBIGNIEW: To
tylko dramat? Życie Gosp. 1992 nr 24 s. 11,
il. – Polem. SZAFRAŃSKA BARBARA: Krosno S.A. raz jeszcze. Tamże nr 33 s. 4. – Odp.
GRZEGORZEWSKI Z., Tamże.
1190. KOSTRZ-KOSTECKA ADA: Krosno – złe czasy dla szkła. Rzeczpospolita 1992
nr 41 dod. Ekon. i Prawo s. IV.
1191. ORDAK GRAŻYNA: Krosno – to warto wiedzieć. Sztand. Młod. 1992 nr 59 s. 11.
1192. (piki): Czy padną Krośnieńskie Huty
Szkła. Sł. Powsz. 1992 nr 203 s. 1–2. – Polem.
KACZOROWSKI A. W.: Nie tylko w Krośnie. Tamże nr 208 s. 2.
1193. (RZ, WIJ): Krosno, Stalowa Wola, Katowice – protestują. Trybuna 1992 nr 81 s. 3.
M. in. Krośnieńskie Huty Szkła i Huta Stalowa Wola.
1194. (s): Jest gorzej. Podkarpacie 1992 nr
8 s. 6, rys.
1180. A.K.K.: Wychodzenie z kłopotów. Rzeczpospolita 1992 nr 131 dod. Ekon. i Prawo s. III.
Na marginesie spotkania z przewodniczącą
OPZZ Ewą Spychalską sytuacja w Krośnieńskich
Hutach Szkła.
1181. ADAMSKI ANTONI: NIK o prywatyzacji „Krosna”. Nowiny 1992 nr 243 s. 7, il.
1195. SIERANT ARTUR: Spółki giełdowe:
KROSNO. Sztand Młod. 1992 nr 177 s. 11, wykr.
1182. BAW: Przełom w Krośnie. Nowa Europa 1992 nr 197 s. 7.
1196. SIWAK STANISŁAW: Zimna wanna.
Dz. Pol. 1992 nr 25 s. 3.
1183. BATA ARTUR: Siła cudzych pieniędzy II. Podkarpacie 1992 nr 9 s. 8, il.
1197. SKARBEK AGNIESZKA: Krośnieńskie
Huty Szkła S.A. Gaz. Wybor. 1992 nr 67 s. 15.
1184. BRĄCZYK MAŁGORZATA: Siła cudzych pieniędzy. Podkarpacie 1992 nr 4 s. 1, 5, il.
1185. CZEKAJ JAN: Wyniki Krosna. Nowa
Europa 1992 nr 105 s. 28, rys.
1186. FRYC STANISŁAW: Prywatyzacja
– nadzieje i rozczarowania. Tyg. Małop. 1992
nr 1 s. 4, il.
1198. ŚWIDEREK TOMASZ: Leczenie
Krosna. Gaz. Wybor. 1992 nr 264 s. 17.
1199. WOJTYŚ APOLINARY: Stłuc szkło.
Pol. Zbroj. 1992 nr 103 s. 1, 2, il.
1200. WOŁOSZYN ANTONI: Akcje kruche jak szkło. Nowiny 1992 nr 111 s. 5, rys.
73
1201. ZARĘBA JANUSZ: Interes nadal
kruchy. Gaz. Wybor. 1992 nr 26 s. 9.
1214. SIWAK STANISŁAW: „Polfa” na
łożu boleści. Dz. Pol. 1992 nr 61 s. 3, il.
Przemysł szklarski zob. też poz. 425, 480
i) Przemysł chemiczny
1215. SKARBEK AGNIESZKA: Stanęła Polfa
Rzeszów – producent leków na wrzody, nadciśnienie, alergię. Gaz. Wybor. 1992 nr 46 s. 1, 5.
1202. MAR: Wstęp do GAMRATologii.
Nowiny 1992 nr 196 s. 3.
1216. SOWA STANISŁAW: „Wrobieni”
w bankructwo. Sztand. Młod. 1992 nr 43 s. 13.
Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg”
w Jaśle, woj. krośnieńskie.
1217. ZARĘBA TADEUSZ: Zagazowani.
Prz. Tyg. 1992 nr 10 s. 12–13.
1203. WENDER CZESŁAW: Fabryka urodzaju. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 45 s. 3.
1218. ZATORSKI RYSZARD: Długa Wielkanoc rzeszowskiej „Polfy”. Trybuna 1992 nr
88 s. 1.
Zakład Produkcji Nawozów przy Kopalni i Zakładach Przetwórczych Siarki „Siarkopol” w Machowie, woj. tarnobrzeskie.
Rzeszowskie Zakłady Farmaceutyczne
„Polfa” w Rzeszowie
1204. GRIGO ANNA: Wielki lament. Prawo i Życie 1992 nr 11 s. 8–9.
1205. GRZEGORZEWSKI ZBIGNIEW: Recepta na biedę. Życie Gosp. 1992 nr 12 s. 1, 4.
M. in. dotyczy „Polfy”.
1206. (km): Na jak długo? Ruszyła rzeszowska „Polfa”. Nowiny 1992 nr 43 s. 1.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 43 s. 1, 5.
1207. (km): Przymusowe „ferie” rzeszowskiej „Polfy”. Nowiny 1992 nr 39 s. 1–2, il.
Także: Gaz. Krak. 1992 nr 46 s. 1–2.
1208. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Paraliż
Polfy. Wieści 1992 nr 10 s. 1, 7, il.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 73 s. 1, 5.
Zakłady Przemysłu Gumowego
„Stomil” S.A. w Sanoku,
woj. krośnieńskie
1219. CZACH RYSZARD: Sanok dla Cinquecento. Pol. Zbroj. 1992 nr 73 s. 3, il.
1220. (emes): Cudze chwalicie, swego nie
znacie. Podkarpacie 1992 nr 43 s. 7.
1221. STRUŚ MARIAN: Bankructwa nie
będzie. Podkarpacie 1992 nr 10 s. 6.
1222. STRUŚ MARIAN: Przez „Cinquecento” w „Stomilu” cienko, cienko... Podkarpacie 1992 nr 39 s. 8.
j) Przemysł motoryzacyjny
1223. CZACH RYSZARD: Nie poddają się
recesji. Pol. Zbroj. 1992 nr 24 s. 3.
1209. KOPEĆ JAKUB: Upadek rzeszowskiej POLFY. Nowa Europa 1992 nr 29 s. 10.
Wytwórnia Filtrów w Sędziszowie Młp., woj.
rzeszowskie.
1210. KWIATKOWSKI JAROMIR: Produkcja leków na krawędzi bankructwa? A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 39 s. 3, il.
1224. PUDŁO MARIA: Na powierzchni.
Podkarpacie 1992 nr 34 s. 5, il.
1211. (l.j.): Kłopoty rzeszowskiej „Polfy”.
Nowy Świat 1992 nr 48 s. 1, il.
1212. (sos): Dramat „Polfy”. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 38 s. 1, 5, il.
1213. (sos): Polfa zaniemogła. Sztand.
Młod. 1992 nr 38 s. 1, 3.
74
1225. (tw): Przemysł regionu dla motoryzacji. Gaz. Wybor. 1992 nr 295 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 86 dod. Gaz. Motoryzacyjna s. I, il.
Dotyczy woj. krośnieńskiego i rzeszowskiego.
1226. ZATORSKI RYSZARD: „Amortyzatory” boją się. Trybuna 1992 nr 216 s. 3.
Fabryka Amortyzatorów „Polmo” w Krośnie.
FABRYKA Amortyzatorów „Polmo”
w Krośnie zob. też poz. 1723
1240. WOJTYŚ APOLINARY: Znów na początku drogi. Pol. Zbroj. 1992 nr 106 s. 3, il.
Sanocka Fabryka Autobusów „Autosan”
S.A. w Sanoku, woj. krośnieńskie
k) Przemysł drzewny i meblowy
1227. BEDNARSKI PRZEMYSŁAW: Autosan H 10–12.21. Auto Moto Sport 1992 nr
26 s. 23–24, il.
Dotyczy nowego autobusu.
1241. (jam): Czy Senat pomoże „Płytom”?
Gaz. Wybor. 1992 nr 222 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 44 s. 1.
Przemyskie Zakłady Płyt Pilśniowych.
1228. BEDNARSKI PRZEMYSŁAW: Moda
na mini. Auto Moto Sport 1992 nr 51 s. 26–27,
il., tab.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego „Ustianowa” w Ustianowej,
woj. krośnieńskie
1229. CZACH RYSZARD: Najmłodsze dziecko „Autosanu”. Pol. Zbroj. 1992 nr 251 s. 3.
1242. (hk): Kto kupi „Ustianową”? A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 40 s. 2.
1230. EKSPORT warunkiem przetrwania.
Sł. Powsz. 1992 nr 106 s. 7.
1243. PO „IGLOOPOLU” – „Ustianowa”.
Sł. Powsz. 1992 nr 41 s. 7, il.
1231. KRZANOWSKI ANDRZEJ: Nie jestem noblistą. Rozm. Marian Struś. Podkarpacie 1992 nr 30 s. 6, il.
1244. POTOCKI ANDRZEJ: Pozostaje tylko czekać. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 122 s. 4.
Rozmowa z prezesem spółki „Autosan” S.A.
1232. SIWAK STANISŁAW: „Autosan” na
wirażu. Dz. Pol. 1992 nr 165 s. 5, il.
1233. SIWAK STANISŁAW: Autosan na zakręcie. Nowiny 1992 nr 120 s. 4, il.
Dotyczy Zakładu w Zasławiu – dz. Zagórza.
1234. STRUŚ MARIAN: Najlepsza obroną
jest atak. Podkarpacie 1992 nr 3 s. 5, il.
1235. STRUŚ MARIAN: Razem, ale osobno. „Zasław” przed rozwodem. Podkarpacie
1992 nr 36 s. 5, rys.
1236. STRUŚ MARIAN: „Trzęsienie ziemi”
w „Autosanie”. Podkarpacie 1992 nr 16 s. 7, il.
1237. TULIK JAN: Szansa dla „Autosanu”.
Gaz. Wybor. 1992 nr 201 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 37 s. 1.
1238. TULIK JAN, SKARBEK AGNIESZKA: Autosan pod nowy zarząd. Gaz. Wybor.
1992 nr 113 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 7 s. 2.
1239. W środku kuchnia, wideo, klimatyzacja i... ubikacja. Nowy autobus „Autosan”
S.A. z Sanoka. Sł. Powsz. 1992 nr 192 s. 7, il.
1245. STRUŚ MARIAN: „Ustianowa” pod
ochroną. Podkarpacie 1992 nr 42 s. 5.
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi, woj. krośnieńskie
1246. (kp): „Rzepedź” trzyma się dobrze.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 176 s. 3.
1247. STRUŚ MARIAN: Nad przepaścią.
Podkarpacie 1992 nr 8 s. 8, il.
Przemysł drzewny i meblowy zob. też
poz. 2148
l) Przemysł energetyczny
1248. BORZĘCKI JACEK: O wiatrakach
i Don Kichotach. Życie Przemys. 1992 nr 13
s. 4, il.
Elektrownia wiatrowa w Gaci, woj. przemyskie.
1249. MYJAK JÓZEF: Z wody prąd. Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 3 s. 7.
Elektrownia wodna Stefana Przewoźnika w Kurozwękach, woj. tarnobrzeskie.
Przemysł energetyczny zob. też poz.
547–49
75
ł) Przemysł dziewiarski,
włókienniczy i odzieżowy
1250. (ag): „Lnianka” czeka na wyrok. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 182 s. 10.
„Krosnolen” w Krośnie.
1251. BRĄCZYK MAŁGORZATA: Widmo
w „Koronkach”. Podkarpacie 1992 nr 40 s. 7.
Brzozów, woj. krośnieńskie.
1252. JANIK ROMAN: Coraz dalej od
„rajskiego ogrodu”. Sł. Powsz. 1992 nr 115
s. 7, il.
Fabryka Firanek w Skopaniu, woj. tarnobrzeskie.
1253. JARLAN – niewymuszona elegancja.
Twój Styl 1992 nr 11 s. 100–101, il.
Jarosław.
1254. NIEMIEC AGNIESZKA: „Jarlan” nie
poddaje się! Życie Przemys. 1992 nr 8 s. 4, rys.
Sytuacja finansowa Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego w Jarosławiu.
1255. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Bez zadyszki. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 27
s. 1, 5, il.
1260. ZATORSKI RYSZARD: Najazd chłopów na „Krosnolen”. Trybuna 1992 nr 135 s. 3.
Dotyczy wypłacania zaległych pieniędzy plantatorom.
m) Przemysł rolny i spożywczy
Woj. krośnieńskie
1261. (pan): Rzeka mleka. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 156 s. 5, il.
Zakład Mleczarski w Ustrzykach Dolnych.
1262. SKARBEK AGNIESZKA: Polskie
tygrysy gardzą koniną. Gaz. Wybor. 1992 nr
252 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 58 s. 2.
„Jasan” masarnia w Jaśle.
1263. STRUŚ MARIAN: Polskie też może
być dobre. Podkarpacie 1992 nr 31 s. 5.
Spółdzielnia Mleczarska w Sanoku.
1264. TULIK JAN: Mięsna spółka w Sanoku. Gaz. Wybor. 1992 nr 204 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 38 s. 1.
„Beef–San” Zakłady Mięsne S.A.
Prywatyzacja Fabryki Firanek w Skopaniu, woj.
tarnobrzeskie.
Zakłady Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego w Jaśle
1256. SZOBIESZUK JAN: Trzech muszkieterów z... Życie Przemys. 1992 nr 1 s. 4.
1265. M.P.: Nadal w zawieszeniu. Podkarpacie 1992 nr 41 s. 5.
Dotyczy spółki Przeworskiego Zakładu Odzieżowego „Vistula” S.A. i Przedsiębiorstwa Robót
Instalacyjno-Montażowych w Przeworsku, woj.
przemyskie.
1266. PUDŁO MARIA: Konanie na raty.
Podkarpacie 1992 nr 20 s. 1, 6, rys.
1257. (tar): Krajowi omijają, zagraniczni
biorą. Nowiny 1992 nr 191 s. 3, il.
„Vistula” w Łańcucie, woj. rzeszowskie.
1258. TRZASKA BOGUMIŁA: Smutek
prywatyzacji. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 44
s. 1, 5, il.
Dotyczy „Wólczanki” w Opatowie, woj. tarnobrzeskie.
1259. WOŁOSZYN ANATOL: Próba przetrwania. Nowiny 1992 nr 12 s. 5, il.
Zakłady Przemysłu Odzieżowego „Vistula”
w Przeworsku.
76
1267. PUDŁO MARIA: Minister wysłał zastępcę. Podkarpacie 1992 nr 24 s. 4, 7.
1268. ZATORSKI RYSZARD: „Pektowin”
wierzyciele i truskawki. Trybuna 1992 nr
136 s. 3.
Woj. przemyskie
1269. (J.S.): Zakłady Przemysłu Mięsnego. Panorama jarosławskich zakładów. Życie
Przemys. 1992 nr 20 s. 4, il.
1270. (Jac.): Zakłady Przemysłu Cukierniczego “San”. Panorama jarosławskich zakładów. Życie Przemys. 1992 nr 20 s. 4, il.
1271. NIEMIEC AGNIESZKA: Wyjść z impasu. Życie Przemys. 1992 nr 3 s. 1, 3.
Przemyska Spółdzielnia Mleczarska.
1272. WOJCIESZONEK W[IESŁAW]: Przemyśl bez mleczarni? Życie Przemys. 1992 nr 38
s. 4, il.
Likwidacja Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
w Przemyślu.
1273. ZARZECKI PAWEŁ: Gorzki cukier.
Rewers 1992 nr 17 s. 1, 6.
Cukrownia w Przeworsku.
1274. ZARZECKI PAWEŁ: Mleko wściekłej krowy. Rewers 1992 nr 22 s. 1, 4, il.
Spółdzielnia Mleczarska w Przeworsku.
Woj. rzeszowskie
1275. BHK: Ropczyce pełne słodyczy. Czas.
Krak. 1992 nr 197 s. 5.
Dotyczy cukrowni.
1276. GÓRAL ADAM: Chciałem być niezależny. Rozm. M. Rojek. Grom. Rol. Pol.
1992 nr 19 dod. Grom. Rynkowa nr 10 s. III.
Dotyczy spółki z o.o. „Jazcoop” z Rzeszowa
produkującej artykuły spożywcze.
1277. mm: Z szypułką czy bez? Gaz. Wybor. 1992 nr 145 dod. Gaz. w Rzeszowie nr
18 s. 1.
„Hortex” w Leżajsku.
1278. NICPOŃ HENRYK: Zawieszenie
w próżni. Nowiny 1992 nr 86 s. 5, il.
Dotyczy prywatyzacji Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego w Rzeszowie.
1279. (si): Mleczna Droga w Nienadówce.
Nowiny 1992 nr 126 s. 4.
Dotyczy przetwórni mleka.
SZABAN J.: Bez tajemnic = poz. 1306
1280. SZELIGA KRZYSZTOF: Zagrożenie.
Nowiny 1992 nr 101 s. 5, il.
Także: Tamże nr 102 s. 1–2; A–Z Dz. Ob. 1992
nr 102 s. 1–2.
Dotyczy cukrowni w Ropczycach.
1281. WAŻNY RYSZARD: Duch prywatyzacji w Chłodni. Nowiny 1992 nr 16 s. 3, il.
Rzeszów.
Alima–Gerber S.A. w Rzeszowie
1282. A.K.K.: Co słychać w Alimie? Rzeczpospolita 1992 nr 171 Ekon. i Prawo s. III.
1283. ANDRYS PIOTR: Wyswatani. Ziel.
Sztand. 1992 nr 9 s. 3–4.
Dotyczy prywatyzacji.
1284. (bes): Co się dzieje w „Alimie”? Grom.
Rol. Pol. 1992 nr 61 s. 2.
1285. CHOROSZY RYSZARD: Alima w rodzinie Gerbera. Pol. Zbroj. 1992 nr 45 s. 3, il.
1286. GÓRAL ADAM, KASZUBA KRZYSZTOF: Dlaczego Gerber wybrał Alimę? Nowiny
1992 nr 135 s. 4, portr.
1287. IWANICKA JOANNA: Nie pluj na
podłogę! Mariaż „Alimy” i „Gerbera”. Nowy
Świat 1992 nr 189 s. 1, rys.
1288. J.K.K.: Alima Gerber zapewnia pracę
i dobre wynagrodzenie. Nowa Europa 1992
nr 119 s. 6.
1289. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Są za i trochę przeciw. Wieści 1992 nr 15 s. 4.
1290. KNIAŹNIKIEWICZ JANUSZ: Kukułcze jajo. Tyg. Solid. 1992 nr 19 s. 1, 7, il.
1291. LOWER JAN: Gerber + Alima =
związek doskonały. Rozm. Teresa Radzimińska. Rynki Zagr. 1992 nr 151 s. 8.
1292. (mm): Druga rata sprzedaży Alimy.
Gaz. Wybor. 1992 nr 99 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 3 s. 1.
1293. (mus): Nie taki „Gerber” straszny.
Grom. Rol. Pol. 1992 nr 93 s. 1–2.
1294. MAŁŻEŃSTWO z rozsądku. Glob 24
1992 nr 40 s. 13, rys.
1295. MURAWSKI ANDRZEJ: Salami dla
sprywatyzowanych. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 38
s. 6, il.
77
1296. NIEBUDEK JAN: Miodowe dni Alimy. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 64 s. 6–7, il.
1311. WILCZYŃSKI STANISŁAW: Sprzedana narzeczona. Spotkania 1992 nr 11 s. 25–26, il.
1297. POTOCKA-BIELECKA MARIA:
Alima podbije Europę? Rozm. Marek Rudziński. Sztand. Młod. 1992 nr 231 s. 11.
1312. WODZICKI MIECZYSŁAW: Rząd
rozdaje prezenty obcym. Trybuna 1992 nr
123 s. 1.
1298. POTOCKA-BIELECKA MARIA:
Wśród przetworów. Rozm. Bożena Wawrzewska. Rzeczpospolita 1992 nr 150 dod. Zawsze w Sobotę s. 2, portr.
1313. WÓJTOWICZ ALEKSANDER:
Żywność pod specjalnym nadzorem. Sł. Powsz. 1992 nr 8 s. 3.
1299. (rych): Ameryka w Bieszczadach.
Glob 24 1992 nr 35 s. 11.
1300. RYNIEWICZ IWONA: Cisza po burzy. Gaz. Bank. 1992 nr 32 s. 24.
1301. SEIDLER BARBARA: Personalia. Nowa
Europa 1992 nr 197 dod. Koniec Tyg. s. XI.
M. in. Maria Potocka-Bielecka – dyrektor generalny zakładów.
1302. SIWAK STANISŁAW: Tajna prywatyzacja. Dz. Pol. 1992 nr 18 s. 3, il.
1303. SKARBEK AGNIESZKA: Alima
– eurofabryka Gerbera. Gaz. Wybor. 1992 nr
294 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 85 s. 4.
1314. ŻEBY dwoje chciało naraz... Sł. Powsz. 1992 nr 61 s. 7.
Fabr yka Wódek „Polmos” w Łańcucie
1315. BĄK JERZY: Legalnie czy pokątnie.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 22 s. 3, il.
1316. BORATYN GRZEGORZ: Wódka
w blasku Tory. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 228
s. 6–7, il.
1317. DANAK-GAJDA JOLANTA: Alembiki, rosolisy, likiery. Czas. Krak. 1992 nr 188
s. 7, il.
1318. SIWAK STANISŁAW: Od Rosolisów
do „Rebeki”. Nowiny 1992 nr 47 s. 5, il.
1304. SONNTAG K.: Obiad w amerykańskim stylu. Życie Gosp. 1992 nr 11 s. 9, il.
1319. SZELIGA ZDZISŁAW: Medyka zagraża „Polmosowi”. Pogranicze 1992 nr 9 s. 9, il.
1305. SYGNOWSKA KRYSTYNA: Początek drogi. Gospodyni 1992 nr 15 s. 5.
1320. TRZASKA BOGUMIŁA: Pijmy
zdrowo! Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 9 s. 7, il.
1306. SZABAN JOLANTA: Bez tajemnic.
Nowiny 1992 nr 153 s. 7.
Zakłady Piwowarskie S.A. w Leżajsku
Również prywatyzacja browaru w Leżajsku.
1307. SZOT EDMUND: „Alima” przy nadziei. Rzeczpospolita 1992 nr 265 dod. Ekon.
i Prawo s. III.
1308. W.M.: Alima w rodzinie Gerbera. Rzeczpospolita 1992 nr 39 dod. Ekon. i Prawo s. I.
1321. (agis): Tylko lepsi piją pepsi. Gaz.
Wybor. 1992 nr 231 dod. Gaz. w Rzeszowie
nr 48 s. 1.
1322. FILIPOWICZ J.: Srebrne piwo z Leżajska. Oprac... Nowiny 1992 nr 188 s. 1, 3.
Także: Życie Warsz. 1992 nr 38 s. 2; Trybuna
1992 nr 38 s. 3; Grom. Rol. Pol. 1992 nr 15 s. 2.
1323. GUL, gul, gul... Jak Lechici w leżajskim piwie zagustowali. Przekrój 1992 nr 26
s. 32, il.
1309. WARZOCHA ADAM: Sprawy poufne. Nowiny 1992 nr 53 s. 1, 4, rys.
1324. NICPOŃ HENRYK: Piwo z ministerstwa. Nowiny 1992 nr 34 s. 1–2.
1310. WILCZAK JAGIENKA: Czkawka nowości. Polityka 1992 nr 45 s. 18 dod. Prywatyzacja.
1325. SAMBORSKI MIECZYSŁAW: Gul,
gul, gul... Bądźmy normalni po europejsku.
Przekrój 1992 nr 26 s. 33, il., portr.
78
1326. SKARBEK AGNIESZKA: W Leżajsku
trysnęła pepsi. Gaz. Wybor. 1992 nr 166 s. 15.
Nowa linia w leżajskim browarze.
Woj. tarnobrzeskie
1327. (ap): Ministerialni piwosze. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 68 s. 8, il.
Dotyczy browaru w Janowie Lubelskim.
1328. (ALB.): Samotny wśród wilków.
Chłop. Droga 1992 nr 7 s. 1, 9.
Dotyczy Zakładów Mięsnych w Nisku.
1329. BORZĘCKI JAN ADAM: Dwa lata
za nic. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 51 s. 1, 4, il.
Dotyczy masarni Heryka Hałajki w Janowie Lubelskim.
1330. JAKUBOWSKA MARIA: Siad kuczny. Rewers 1992 nr 19 s. 1, 6.
Sprawa odwołania dyrektora z Państwowych
Zakładów Zbożowych w Tarnobrzegu.
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Wielowsi, część miasta Tarnobrzega.
1337. TRZASKA BOGUMIŁA: Nie tylko
pyskuje. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 10 s. 1, 6, il.
Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach.
1338. TRZASKA BOGUMIŁA: Wyzwanie.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 12 s. 1, 4, il. * ZATORSKI RYSZARD: W zarząd Rzeżuchowskiemu. Trybuna 1992 nr 77 s. 4.
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe w Nisku oraz jego dyrektor Tadeusz Rzeżuchowski.
1339. ZIELIŃSKA-BRUDEK ANNA: Wódczany szwilndel. Sztand. Młod. 1992 nr 38
s. 12, rys.
Afera alkoholowa w woj. tarnobrzeskim.
Przemysł rolny i spożywczy zob. 1439,
1727.
n) Inne gałęzie przemysłu
1331. NICPOŃ HENRYK: Niżańskie beneficjum. Nowiny 1992 nr 47 s. 1, 3, rys. *
RZEŻUCHOWSKI TADEUSZ: Polędwica
z Niska. Rozm. Jerzy Leśniak. Prz. Tyg. 1992
nr 16 s. 6, portr.
1340. ĆMIELÓW walczy o przetrwanie.
Sł. Powsz. 1992 nr 142 s. 7, il.
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Rolno-Przemysłowe w Nisku.
1341. (emes): W „Lesie” wiosna. Podkarpacie 1992 nr 17 s. 8.
1332. SIWAK STANISŁAW: Ryzykant. Nowiny 1992 nr 119 s. 5.
Bieszczadzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Leśnej „Las” w Lesku, woj. krośnieńskie.
Dotyczy prywatyzacji masarni Leszka Pyszczka
z Sulisławic.
1333. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Zwariowany rynek. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
30 s. 1, 5, il.
1342. JUCHA STANISŁAW, PAJDA RAFAŁ: Analiza wybranych elementów oceny
ekonomicznej warunków produkcji soli leczniczej w Markowej koło Husowa. Gosp. Sur.
Miner. 1992 z. 3/4 s. 727–742, tab., Summ.
Skup owoców w woj. tarnobrzeskim oraz sytuacja w zakładach przetwórczych: „Igloopol”
i ZPOW w Dwikozach.
1343. M.P.: Ucieczka w postęp. Podkarpacie 1992 nr 44 s. 5.
1334. SUROWANIEC ZDZISŁAW: Świński interes. Wieści 1992 nr 39 s. 7.
Afera w Zakładach Mięsnych w Nisku.
1335. TRZASKA BOGUMIŁA: Cukier
krzepi. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 29 s. 5, il.
Cukrownia we Włostowie.
1336. TRZASKA BOGUMIŁA: Jak po maśle. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 46 s. 6, il.
Dotyczy fabryki porcelany, woj. tarnobrzeskie.
Zakłady Produkcyjno-Remontowe Energetyki
w Jedliczu, woj. krośnieńskie.
1344. PUDŁO MARIA: Gdzie te buty?
Podkarpacie 1992 nr 3 s. 8.
Fabryka Obuwia Sportowego w Krośnie.
1345. SIEPIETOWSKI RYSZARD: Valor cokolwiek zechcesz. Podkarpacie 1992 nr 25 s. 5.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Valor” w Krośnie.
79
1346. TWARDOWSKI JÓZEF: Prywatyzacja
po rudnicku. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 2 s. 3, il.
Małopolskie Przedsiębiorstwo Produkcji Wikliniarskiej „Wikplast-las” w Rudniku, woj. tarnobrzeskie.
1347. WOŁOSZYN ANATOL: Słabi gubią
silnych. Nowiny 1992 nr 180 s. 4.
Kolbuszowskie Zakłady Obuwnicze „Kolbut”,
woj. rzeszowskie.
Cementownia „Ożarów” w Ożarowie,
woj. tarnobrzeskie
1348. CAPIGA ANDRZEJ: Zniszczyć Więcaszka. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 48 s. 1, 5.
Przejęcie cementowni przez Zakład Usług Teletechnicznych w Ożarowie.
1349. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Pylenie. Nowiny 1992 nr 16 s. 3, il.
1350. MAMOŃ MAREK: Gliniane nogi
prezesa. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 5 s. 1, 6, il.
1351. (RZ): „Ożarów” przed strajkiem głodowym. Trybuna 1992 nr 15 s. 1.
1352. SKOCZKOWSKA TERESA: Kto kogo
przetrzyma. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 24 s. 5, il.
1353. TRZASKA BOGUMIŁA: Wiązanie
cementu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 41 s. 1, 4.
Zakłady Automatyki „Polna” S.A.
w Przemyślu
1354. PRODUKUJE i sprzedaje za dolary.
Sł. Powsz. 1992 nr 164 s. 7.
1355. SAJ WACŁAW: Prywatyzacja „Polnej” – kto płacze, kto się cieszy? Rozm. Z[bigniew] Ziembolewski. Pogranicze 1992 nr
15/16 s. 10, portr.
1358. TWARDOWSKI JÓZEF: Na gruzach
„Respanu”. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 90 s. 3, il.
1359. TWARDOWSKI JÓZEF: Pozostał
tylko szyld. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 43 s. 6, il.;
nr 44 s. 4.
1360. TWARDOWSKI J[ÓZEF]: „Właściwy człowiek na właściwym miejscu”. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 176 s. 3.
Sprawa powołania syndyka masy upadłościowej.
Zakłady Radiowe „Unitra”
w Rzeszowie
1361. SKARBEK AGNIESZKA: Przekształcanie w bankruta. Gaz. Wybor. 1992 nr 107
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 5 s. 1, 3.
1362. TARNAWSKA DANUTA: Czy zagra
w „Unitrze”? Nowiny 1992 nr 177 s. 5, il.
1363. TARNAWSKA DANUTA: Przegrany
czas. Upadek rzeszowskiej „Unitry”. Nowiny
1992 nr 65 s. 3, il.
1364. TWARDOWSKI JÓZEF: Piekiełko
UNITRY. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 124 s. 1, 3; nr
125 s. 6–7; nr 126 s. 6–7.
1365. UPADEK rzeszowskiej „Unitry”. Sł.
Powsz. 1992 nr 68 s. 7.
Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu
Domowego „Zelmer” w Rzeszowie
1366. COMPACTY z Rzeszowa. Veto 1992
nr 17 s. 11, il.
Dotyczy najnowszego odkurzacza.
1367. LAZAR HELENA: Rzeszowski Zelmer nie jest gorszy od holenderskiego Philipsa. Gaz. Krak. 1992 nr 57 s. 6, tab.
Wyniki testów przeprowadzonych przez Konsumencki Instytut Jakości.
Zakłady Przemysłu Skórzanego
„Respan” w Rzeszowie
1368. (mar): Planowy postój. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 142 s. 1–2.
1356. DROGA do upadku. Sł. Powsz. 1992
nr 110 s. 7.
1369. SKARBEK AGNIESZKA: Siła ssania.
Zelmer. Gaz. Wybor. 1992 nr 287 s. 17.
1357. TARNAWSKA DANUTA: Upadek
„Respanu”. Nowiny 1992 nr 121 s. 3.
1370. TARNAWSKA DANUTA: Dobry
choć państwowy. Nowiny 1992 nr 90 s. 5.
80
1371. WOJTYŚ APOLINARY: Państwowe
nie musi być gorsze. Na przykładzie „Zelmeru”. Pol. Zbroj. 1992 nr 101 s. 3, il.
1372. ZELMER podbija Amerykę. Gospodyni 1992 nr 44 s. 18, il.
1373. ZELMER podbija Amerykę. Porad.
Dom. 1992 nr 13 s. 35, il.
o) Przemysł drobny.
Spółdzielczość pracy. Rzemiosło
1374. (ar): Nieźle przędą. Nowiny 1992 nr 121
s. 4. * FORNAL KATARZYNA: „Towarzystwo
Tkaczy” – wczoraj i dziś. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 117 s. 5, il.
Włókiennicza Spółdzielnia Pracy „Towarzystwo
Tkaczy” w Korczynie, woj. krośnieńskie.
1375. BOŁOZ M[AŁGORZATA]: Historia sznurkiem pisana. Życie Przemys. 1992
nr 34 s. 5, il.
Włókiennicza Spółdzielnia Pracy w Tarnobrzegu.
Z problemów Włókienniczej Spółdzielni Pracy
im. Świerczewskiego w Radymnie, woj. przemyskie.
1382. NIEMIEC AGNIESZKA: „Start” gra
o wszystko. Życie Przemys. 1992 nr 12 s. 6, il.
Przemyska Spółdzielnia Niewidomych „Start”.
1383. PĘKALA MAREK: Wesoły prezes
w smutnej spółdzielni. Nowiny 1992 nr 131
s. 3; nr 132 s. 3.
Spółdzielnia Pracy Przemysłu Skórzanego
„ASKO” w Rzeszowie.
1384. PRZYBYSZ KRZYSZTOF: Czarnik
S.C. Rewers 1992 nr 2 s. 8.
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Czarnik” w Rudnej Małej, woj. rzeszowskie.
1385. PUDŁO MARIA: Cisza po burzy.
Podkarpacie 1992 nr 9 s. 1, 7.
Konflikt personalny w „Fotopamie” w Jaśle,
woj. krośnieńskie.
1386. PUDŁO MARIA: Śmierć w pieluchomajtkach. Podkarpacie 1992 nr 8 s. 1, 8.
1376. CAPIGA ANDRZEJ: Dojna krowa.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 8 s. 1, 6. * TENŻE: Czekają na stypę. Tamże nr 15 s. 1, 5.
Likwidacja Spółdzielni „Przyszłość” w Jaśle,
woj. krośnieńskie.
Spółdzielnia Rzemieślnicza Rzemiosł Różnych
w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
1387. (HUB): W „Renie” – optymizm. Sł. Powsz. 1992 nr 12 s. 7.
1377. CAPIGA ANDRZEJ: Rozwadowski
bożek. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 1 s. 1, 5.
Konflikt personalny w Spółdzielni Inwalidów
„Zrywpol” w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
1378. DUDEK ZBIGNIEW: Bankruci nie
z własnej winy. Ziel. Sztand. 1992 nr 33 s. 9.
Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Artystycznego
i Ludowego w Leżajsku, woj. rzeszowskie.
1379. ŁOKAJOWA HALINA: Ten upojny
furkot maszyn. Nowiny 1992 nr 95 s. 5.
Spółdzielnia Inwalidów „Wolność” w Brzozowie, woj. krośnieńskie.
1380. MYJAK JÓZEF: Epitafium dla garncarza. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 38 s. 8–9, il.
Mateusz Startek z Janowa Lubelskiego, woj. tarnobrzeskie.
1381. NIEMIEC AGNIESZKA: Reanimacja ponad 100-letniej staruszki. Życie Przemys. 1992 nr 6 s. 1, 3.
Spółdzielnia Inwalidów w Rzeszowie.
1388. SKALSKA J[ANINA]: „Nad kreską”.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 11 s. 3, il.
Spółdzielnia Inwalidów Przemysłu Lekkiego
im. S. Staszica w Opatowie, woj. tarnobrzeskie.
1389. SZWIC JACEK: Anatomia plajty. Życie Przemys. 1992 nr 6 s. 6, il.
Zakłady Wyrobów Galanteryjnych w Lubaczowie, woj. przemyskie.
1390. TWARDOWSKI JÓZEF: Niewolnicy
„Wet-Kanu”. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 224 s. 6–7, il.
Zakład produkcyjno-usługowy w Kolbuszowej,
woj. rzeszowskie.
1391. (wab): Każdemu bije dzwon. Nowiny
1992 nr 206 s. 3, il.
Ludwisarnia Felczyńskich w Przemyślu.
Rzemiosło zob. też poz. 2031
Spółdzielczość pracy zob. poz. 320
81
5. GOSPODARSTWO WIEJSKIE
a) Rolnictwo
Opracowania dotyczące całości regionu
1392. SZCZĘSNY ROMAN: Struktura przestrzenna rolnictwa indywidualnego Polski.
Próba syntezy. Prz. Gosp. 1992 t. 64 z. 1/2 s. 37-51, mapy, tab., bibliogr., Summ.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
Woj. krośnieńskie
1393. (ar): Pozostali ludzie, którym trzeba pomóc! Nowiny 1992 nr 19 s. 3. * dg: Czy
agencja rozwiąże problemy? Gaz. Wybor. 1992
nr 210 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 40 s. 1.
Dotyczy likwidacji PGR-ów w woj. krośnieńskim.
1394. (emes): Życie po życiu. Podkarpacie
1992 nr 18 s. 6.
PGR w Bykowcach.
1395. (mp): Dramat w Szklarach. Podkarpacie 1992 nr 45 s. 1.
Dotyczy PGR-u.
1396. POTACZAŁA KRZYSZTOF: Niech
żyje „Nowe Życie”. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 171 s. 4.
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krościenku.
1397. POTACZAŁA KRZYSZTOF: Pan na
Rajskiem. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 247 s. 6–7, il.
Z problemów rolnictwa we wsi.
1398. POTOCKI ANDRZEJ: Skazana na
zagładę. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 121 s. 5, il.
Dotyczy PGR-u w Serednicy.
1399. PUDŁO MARIA: Diabeł tego nie
odkręci. Podkarpacie 1992 nr 16 s. 6, rys.
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Bieczu.
1400. PUDŁO MARIA: Wierzchołek góry
lodowej. Podkarpacie 1992 nr 39 s. 6.
PGR-y w woj. krośnieńskim.
1401. (raw): Skandal z ziemią. Nowiny 1992
nr 48 s. 1, 3, il.
Z problemów rolnictwa w woj. krośnieńskim.
82
1402. STRUŚ MARIAN: Po co w gminie
szeryf? Podkarpacie 1992 nr 48 s. 8.
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Zagórzu.
1403. STRUŚ MARIAN: Powolne konanie.
Podkarpacie 1992 nr 5 s. 8.
Sprawa likwidacji gospodarstwa
w Smolniku należącego do „Igloopolu”.
rolnego
SZELIGA K.: Niepewność meliorantów =
poz. 1424
1404. WAŻNY RYSZARD: Bieszczadzki czyściec. Nowiny 1992 nr 12 s. 1, 3, il. * TENŻE:
Polskie pole. Tamże nr 92 s. 3, il.
Sytuacja PGR-ów w Bieszczadach.
Woj. przemyskie
1405. Jac.: Nalot w Pruchniku. Życie Przemys. 1992 nr 30 s. 5, il.
Komisyjna kontrola upraw maku.
1406. MAKARA JERZY: Kogo obowiązuje wyrok wydany w imieniu Rzeczpospolitej
Polskiej? Pogranicze 1992 nr 22 s. 4.
Likwidacja Państwowego Ośrodka Maszynowego w Przemyślu.
1407. NICPOŃ HENRYK: Roźwienicki kęsek. Rewers 1992 nr 11 s. 5.
Sprawa sprzedaży majątku “Igloopolu” w Roźwienicy.
1408. RYK P.: Czekaj tatka latka... (rzecz
o POM Dachnów). Pogranicze 1992 nr 29 s. 5;
nr 30 s. 5.
Państwowy Ośrodek Maszyn w Dachnowie.
1409. WOŚ JUSTYNA: Białe plamy. Nowiny 1992 nr 229 s. 4, mapa.
M. in. z problemów rolnictwa ekologicznego
w województwie.
Woj. rzeszowskie
1410. ALBIGOWSKI ANDRZEJ: Na ruinach
Igloopolu. Chłop. Droga 1992 nr 3 s. 3, 9.
Gospodarstwo Rolno-Przemysłowe w Wysokiej
Głogowskiej.
1411. ALBIGOWSKI ANDRZEJ: Od dorobku do biedy? Chłop. Droga 1992 nr 40 s. 1, 3.
Kółko Rolnicze w Albigowej.
1412. DUCHAŃ BOGDAN: Przyczepa
i piorun w szczypiorku. Rozm. Jan Niebudek.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 122 s. 7.
Państwowy Ośrodek Maszynowy w Tyczynie.
1413. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Kojarzenie nauki z praktyką. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 57
s. 8. * TENŻE: Rolnictwo za drzwiami. Wieści
1992 nr 29 s. 9.
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
1414. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Posucha na Rzeszowszczyźnie. Grom. Rol. Pol.
1992 nr 87 s. 6.
Melioracja w woj. rzeszowskim.
1415. (ko): Szansa dla Rzeszowszczyzny.
Gospodyni 1992 nr 15 s. 5, il.
Konferencja w Rzeszowie nt. „Perspektywy rozwoju rolnictwa i jego otoczenia w południowo-wschodniej Polsce”.
1416. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Na początek – skandal personalny. Wieści 1992 nr 20 s. 4.
Agencja Własności Nieruchomości Rolnych
Skarbu Państwa w Rzeszowie.
1417. KWIATKOWSKI TADEUSZ: Byłem
człowiekiem Ślisza. Rozm. Henryk Nicpoń. Rewers 1992 nr 2 s. 1, 6–7, portr.; nr 3 s. 3, 6–7, il.
Udział senatora Józefa Ślisza w likwidacji “Igloopolu” m. in. w woj. rzeszowskim.
1418. KWIATKOWSKI TADEUSZ: Minister na minie. Rozm. Kaja Bogomilska. Nowy
Świat 1992 nr 49 s. 1, 4, portr.
Związki Józefa Ślisza z likwidacją „Igloopolu”
w woj. rzeszowskim.
1419. NICPOŃ HENRYK: Głód prawdy.
Pytania na które odmówił odpowiedzi marszałek Ślisz. Rewers 1992 nr 5 s. 1, 6–7, il.
Związki marszałka z likwidacją „Igloopolu”
w woj. rzeszowskim.
1420. NIEBUDEK JAN: Piorun strzeli i...
wyjaśni. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 170 s. 6–7, il.
Sprawa wypłat odszkodowań dla rolników na
przykładzie gospodarstwa Jan Ćwięki z Trzciany.
1421. NIEBUDEK JAN: Samowola i kółko.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 49 s. 5, il.
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Krasnem.
1422. PERESŁUCHA EUGENIUSZ: Państwowe i chłopskie. Rozm. Jan Niebudek. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 106 s. 6, il. * PERESŁUCHA E.:
Pozagrobowe życie PGR. Rozm. Raw. Nowiny
1992 nr 107 s. 4. * (RZ): Fachowiec spod ręki
marszałkowskiej. Trybuna 1992 nr 75 s. 1.
Dotyczy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddział w Rzeszowie.
1423. ROJEK M[ARIA]: Szukanie szansy.
Grom. Rol. Pol. 1992 nr 19 s. 9.
Rolnictwo w woj. rzeszowskim.
1424. SZELIGA KRZYSZTOF: Niepewność
meliorantów. Nowiny 1992 nr 156 s. 4, il.
Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Rzeszowie, Mielcu i Jaśle.
1425. SZELIGA KRZYSZTOF: Samodzielność biedaka. Nowiny 1992 nr 153 s. 7.
Kółko Rolnicze w Mogielnicy.
1426. WOŁOSZYN ANATOL: Technika
gmatwania, czyli przekształcenia własnościowe po polsku. Nowiny 1992 nr 2 s. 4, il.
Likwidacja rzeszowskiego „Igloopolu”.
Woj. tarnobrzeskie
1427. BORZĘCKI JAN ADAM: Zarzecze
w ogniu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 21 s. 5, il.
POM w Zarzeczu.
1428. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Mielecka „czarna dziura”. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 78
s. 7. * S.D.: Rolnicze zmartwienie. Wieści 1992
nr 35 s. 11.
Dotyczy gminy Padew Narodowa.
1429. GAŁCZYŃSKI ADAM: Intensywność wykorzystania ziemi w rolnictwie w województwie tarnobrzeskim. Wiad. Statys. 1992
nr 11 s. 27–30, tab.
1430. HORST EDWIN L.: Zachodnia wiedza na polskie pola. Rozm. Czesław Wender.
Grom. Rol. Pol. 1992 nr 4 s. 1, 5.
Dotyczy Ośrodka Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej Technoserwe w Sandomierzu.
1431. JAKUBOWSKA MARIA: Rolnictwo
agenturalne. Rewers 1992 nr 16 s. 1, 6, il.
Agencja Własności Ziemskiej Skarbu Państwa
w woj. tarnobrzeskim.
83
1432. JAKUBOWSKA MARIA: Warcaby
polne. Rewers 1992 nr 12 s. 6–7.
Sprawa przejmowania PGR-ów w woj. tarnobrzeskim przez Terenowy Oddział Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
1433. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Dotrzymanie kółka. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 23 s. 1, 6, il. – Polem. KRASOŃ TADEUSZ, Tamże nr 26 s. 5. – Odp. SKROK-KRZYŻANOWSKA J.: Od autorki. Tamże.
Dotyczy kółka rolniczego w Wólce Gościeradowskiej.
1434. (T): Niespokojne wyczekiwanie. Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 21 s. 4.
Zadłużenia rolników w woj. tarnobrzeskim
w bankach.
1435. TRZASKA BOGUMIŁA: Milczenie
owiec. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 47 s. 1, 5, il.
Dotyczy upadających PGR-ów w woj. tarnobrzeskim.
1436. TRZASKA BOGUMIŁA: Nie rzucim
ziemi. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 52 (nr 1/1993) s. 2.
Likwidacja PGR-u w Czyżowie.
1437. WYDRA TADEUSZ: Maszyny na
sprzedaż. Rozm. Czesław Wender. Grom. Rol.
Pol. 1992 nr 15 dod. Grom. Rynkowa nr 8 s. II.
Dotyczy spółki „Taro” w Sandomierzu.
Rolnictwo zob. też poz. 99, 108, 141, 929,
1011
b) Hodowla. Weterynaria
1438. BRĄCZYK MAŁGORZATA: Walka
o przetrwanie. Podkarpacie 1992 nr 20 s. 7, il.
Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Odrzechowej, woj. krośnieńskie.
1439. GALOS STANISŁAW: Śni się rzeka
mleka. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 196 s. 5.
Sprawa likwidacji gospodarstwa hodowlanego
w Szklarach. Również dotyczy Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krośnie.
1440. HUĆKO BOGDAN: Owce w darze.
Nowiny 1992 nr 230 s. 3.
Gospodarstwo hodowlane Stanisława Chrapkiewicza w Rabem, woj. krośnieńskie.
84
1441. KONIECKA ANNA: Ogiery pod młotek. Nowiny 1992 nr 197 s. 3, il.
Aukcja koni w Zabajce, woj. rzeszowskie.
1442. MŁYNARSKI JANUSZ: Tragedia zwierząt. Przemyskie mondo cane. Gaz. Wybor. 1992
nr 287 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 80 s. 2, il.
Dotyczy prywatyzacji schroniska dla zwierząt.
1443. POTOCKI ANDRZEJ: Chcą więcej
niż tylko przestrzegać. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
154 s. 4, il.
Gospodarstwo hodowlane Urszuli i Krzysztofa
Zawadzkich z Bandrowa, woj. krośnieńskie.
1444. SIWAK STANISŁAW: Ślimak, ślimak
wystaw rogi. Dz. Pol. 1992 nr 175 s. 6, il.
Hodowla winniczka w okolicach Rzeszowa.
1445. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLATA: Wiejskie pochody. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 22
s. 1, 5. – Polem. GIZA MAREK, Tamże nr 25
s. 5; KARAŚ ANDRZEJ, Tamże – Odp. SKROK-KRZYŻANOWSKA J.: Od autorki. Tamże
Konflikt między weterynarzem Tadeuszem
Krzakiem a Urzędem Gminy w Zaleszanach.
1446. STRUŚ MARIAN: Ostatni bastion.
Podkarpacie 1992 nr 15 s. 6, il.
Państwowy Ośrodek Hodowli
w Brzozowie, woj. krośnieńskie.
Zarodowej
1447. WOŁOSZYN ANATOL: Rolnicze paradoksy. Nowiny 1992 nr 137 s. 3, il.
Dotyczy stadniny koni w Stubnie, woj. przemyskie.
1448. ZATORSKI RYSZARD: Świński interes. Rewers 1992 nr 4 s. 6–7, il.
Sprawa odzyskania chlewni przez Władysława
Trzeciaka z Rudnej Małej, woj. rzeszowskie.
Hodowla zob. też poz. 206
c) Ogrodnictwo. Sadownictwo
1449. GŁODOWSKI WŁODZIMIERZ:
Racja sandomierskiego jabłka. Ziel. Sztand.
1992 nr 46 s. 1, 3.
Z problemów sadownictwa w woj. tarnobrzeskim.
1450. NIEBUDEK JAN: 4 ary szczęścia.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 180 s. 6–7, il.
Ogródki działkowe w Rzeszowie.
1451. PŁOSZCZAK ADOLF: Niesforni
działkowcy. Rozm. W[iesław] Wojcieszonek.
Życie Przemys. 1992 nr 30 s. 7, portr.
Ogród działkowy „Wilcze” w Przemyślu.
1460. ŁOKAJ TADEUSZ: Spór o Bieszczady trwa. Rozm. Marian Struś. Podkarpacie
1992 nr 50 s. 8, il.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Krośnie.
1452. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Winnice na pagórkach. Tyg. Nadwiśl. 1992
nr 39 s. 1, 4, il.
1461. MAMOŃ MAREK: Leśne podchody.
Nowiny 1992 nr 119 s. 6, il.
Gospodarstwo ogrodnicze Felicjana Gołębiowskiego z Pęchowa, woj. tarnobrzeskie.
Sprawa wycinania drzew w Przyszowie–Rudzie,
woj. tarnobrzeskie.
1453. WAŻNY RYSZARD: Szklarnia na
walizkach. Nowiny 1992 nr 27 s. 5, il. * TOMCZYK MAREK: Kwadratura koła po polsku.
Tamże nr 213 s. 3, il.
1462. SKARBEK AGNIESZKA: Raport z lasów. Gaz. Wybor. 1992 nr 163 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 24 s. 1.
Państwowe Gospodarstwo Ogrodnicze w Mielcu.
d) Rośliny przemysłowe
1454. (K.K.): Biurokracja ma się dobrze.
Wieści 1992 nr 38 s. 1, 9.
Związek Plantatorów Roślin Okopowych z woj.
przemyskiego.
1455. ŚWIĆ HALINA: Zróżnicowanie przestrzenne i strukturalne upraw roślin przemysłowych w Polsce. Czas. Geogr. 1992 t. 63 z. 1
s. 51–65, mapy, tab., bibliogr., Summ.
Dotyczy woj. rzeszowskiego i krośnieńskiego.
1463. ŚMIERĆ zagląda w oczy. Żoł. Pol.
1992 nr 5 s. 19, il., mapa.
Zagrożenie lasów m. in. w woj. południowo-wschodnich.
1464. TULIK JAN: Bukowe żniwa. Gaz.
Wybor. 1992 nr 247 dod. Gaz. w Rzeszowie
nr 56 s. 3.
Przechowalnia nasion leśnych w Dukli, woj.
krośnieńskie.
Leśnictwo zob. też poz. 1871
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
e) Leśnictwo
1456. GALOS STANISŁAW: Leśni ludzie.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 29 s. 4, il.
Z pracy drwali przy ścince lasu w Niewistce,
woj. krośnieńskie.
1457. HUĆKO BOGDAN: Swawola jeleni.
Nowiny 1992 nr 143 s. 3.
Dotyczy szkód w lasach i sadach we wsi Rabe,
woj. krośnieńskie.
1458. KAZALSKI BOLESŁAW: Leśne interesy. Rozm. Krzysztof Kamiński. Wieści 1992
nr 41 s. 11.
Leśnictwo w woj. krośnieńskim.
1459. KOWALSKI JANUSZ K.: Nie ma
litości dla lasów. Nowa Europa 1992 nr 152
dod. Koniec Tyg. s. VIII, mapa, tab.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
f) Łowiectwo
1465. BORYSŁAWSKI ROMUALD: W dzień
św. Huberta – patrona myśliwych. (Z wizytą
w Kole Łowieckim „Ponowa”). Pogranicze 1992
nr 47 s. 12, il.
Przemyśl.
1466. BORZĘCKI JACEK: Komuna i ubecja w PZŁ? Życie Przemys. 1992 nr 30 s. 3, 5;
nr 31 s. 4-5.
Wojewódzka Rada Łowiecka w Przemyślu.
1467. GALOS STANISŁAW: Czy rzeczywiście krwawa rzeź? A–Z Dz. Ob. 1992 nr 26 s.
6, il. * WAJRAK ADAM: Łowcy jeleni. Gaz.
Wybor. 1992 nr 232 s. 4, il.
Łowiectwo w Bieszczadach.
1468. HUĆKO BOGDAN: Winien jeleń...
Nowiny 1992 nr 216 s. 3, il.
Łowiectwo w woj. krośnieńskim.
85
1469. (mb): Darz bór. Nowiny 1992 nr 236 s. 8.
Koło Łowieckie „Bogacz” z Niechobrza, woj.
rzeszowskie.
1470. POTACZAŁA KRZYSZTOF: Stworzyć raj, nie rzeźnię. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 201
s. 6–7, il.
Łowieckie problemy Nadleśnictwa Lutowiska,
woj. krośnieńskie.
1471. SKARBEK AGNIESZKA: Na jelenia
do Polski. Gaz. Wybor. 1992 nr 234 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 49 s. 2.
Łowiectwo w Bieszczadach.
1472. SKARBEK AGNIESZKA: Polowanie
na pieniądze. Gaz. Wybor. 1992 nr 94 s. 15.
Woj. krośnieńskie
1478. (ag): Targi w Jaśle. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 33 s. 1, 5; Nowiny 1992 nr 33 s. 1–2, il.
Przygraniczne Targi Regionalne.
1479. BASIŃSKA DOROTA: Targi na prowincji. Gaz. Wybor. 1992 nr 219 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 43 s. 2.
Krośnieńskie Targi Regionalne „Kontakt ‘92”.
1480. (g.d.): „Kontakt ‘92”. Gaz. Wybor. 1992
nr 213 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 41 s. 1.
Międzynarodowe targi w Krośnie.
1481. HUĆKO BOGDAN: Lepiej sprzedać
za bezcen. Nowiny 1992 nr 59 s. 3.
Gospodarka łowiecka w woj. krośnieńskim.
Sprawa zwolnienia Rafała Cieślickiego z funkcji
likwidatora WPHW w Krośnie.
1473. SOWA STANISŁAW: Łowczy. Nowiny 1992 nr 251 s. 5, il.
1482. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Na wschód,
do Europy! Wieści 1992 nr 9 s. 6–7.
Krzysztof Krysta z Bieszczadów.
SZENBORN M.: Zapach śmierci = poz. 504
1474. TOMCZYK MAREK: Dewizowe rogacze. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 101 s. 6, il.
Łowiectwo w woj. rzeszowskim.
g) Pszczelarstwo
1475. BARTOŃ ROMAN: Czy pszczelarze
zlikwidują pasieki? Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Wieści 1992 nr 19 s. 11.
M. in. dotyczy woj. rzeszowskiego.
Przygraniczne Targi Regionalne w Jaśle.
1483. (s): Przygraniczne Targi Regionalne
Jasło ’92. Podkarpacie 1992 nr 9 s. 7, il.
1484. (sl): Wysychająca rzeka mleka. Nowiny 1992 nr 82 s. 3, rys.
Skup mleka w woj. krośnieńskim.
1485. SKARBEK AGNIESZKA: Mały Poznań w Galicji. Gaz. Wybor. 1992 nr 41 s. 4.
Przygraniczne Targi Regionalne w Jaśle.
1486. SKARBEK AGNIESZKA: Subregion
podkarpacki. Gaz. Wybor. 1992 nr 42 s. 4.
Przygraniczne Targi Regionalne w Jaśle.
h) Gospodarka rybna
1476. (endek): Żeby ryba brała. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 87 s. 4, il.
Gospodarka rybna w woj. rzeszowskim.
1477. NIEBUDEK JAN: Na ryby. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 64 s. 5, il.
Z działalności Polskiego Związku Wędkarskiego w Rzeszowie.
6. HANDEL. SPÓŁDZIELCZOŚĆ.
USŁUGI. ŻYWIENIE ZBIOROWE
a) Handel. Spółdzielczość
86
1487. SKARBEK AGNIESZKA: Trudne handlu początki. Gaz. Wybor. 1992 nr 217 s. 4.
Także: Nowa Europa 1992 nr 158 s. 2.
Regionalne Targi „Kontakt ‘92” w Krośnie.
1488. STRUŚ MARIAN: Radosna twórczość władz. Podkarpacie 1992 nr 20 s. 7.
Dotyczy budowy hali targowej w Sanoku.
Woj. przemyskie
1489. CZEKANOWSKI STANISŁAW:
Przyjemność i obowiązek. Rozm. Jerzy Makara. Pogranicze 1992 nr 10 s. 4, il.
Sklep zoologiczny w Przemyślu.
1490. CZY „Ruskie” tu wrócą? Sł. Powsz.
1992 nr 11 s. 1, 2, il.
Dotyczy Rosjan handlujących na bazarach m.
in. w Przemyślu i Rzeszowie.
1491. FERET K., GÓRA R., WOŹNIAK
M.: Handel detaliczny województwa przemyskiego w opinii konsumentów. Hand. Wew.
1992 nr 4/5 s. 39–43, tab.
1492. Jac: Wielka Giełda Galicyjska – już po
raz siódmy. Życie Przemys. 1992 nr 23 s. 4, il.
Jarosław.
1493. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Tylko
handlarze się bogacą. Wieści 1992 nr 4 s. 1, 9.
Handel na bazarach w Przemyślu.
1494. MAKARA JERZY: Kto wykona ostatni ruch? Pogranicze 1992 nr 12 s. 4, il.
Kioski „Ruchu-u” w Kańczudze.
1495. NIEZGODA GRAŻYNA: To nie pasja, to profesja. Rozm. Agnieszka Niemiec.
Życie Przemys. 1992 nr 32 s. 7, portr.
Sylwetka autorki – właścicielki sklepu „Antyki”
w Przemyślu.
1496. (w): „Marko” inwestuje w Przemyśl.
Życie Przemys. 1992 nr 30 s. 8, rys.
Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego.
1497. WAREJKO WIESŁAW: Jarosławska
Giełda Hurtowa. Pogranicze 1992 nr 32 s. 11.
1498. WOŚ JUSTYNA: Jarmark po jarosławsku. Nowiny 1992 nr 58 s. 4, il.
Dotyczy Giełdy Galicyjskiej. Również z historii
jarosławskich jarmarków.
1499. WOŚ JUSTYNA: Żabi skok. Nowiny
1992 nr 212 s. 5, il.
I Międzynarodowe Targi w Przemyślu.
Woj. rzeszowskie
1500. A.M.: Dobrodziej w sex-shopie. Nie
1992 nr 11 s. 6, il. * RYTMOND JERZY:
O walce ducha z literą. Gaz. Wybor. 1992 nr
72 s. 2. * (sos): Seksinteres w opałach. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 37 s. 1–2.
Sex-shopy w Rzeszowie.
1501. as: Targi jak targi. Gaz. Wybor. 1992
nr 249 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 57 s. 1.
InterRES – Rzeszów ’92.
1502. ALIBIGOWSKI ANDRZEJ: Powrót
do rozsądku. Chłop. Droga 1992 nr 48 s. 1, 5.
Fundacja Spółdzielczości Wiejskiej w Rzeszowie.
1503. EK: Nie wie Zarząd, co mu wolno.
Gaz. Wybor. 1992 nr 187 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 32 s. 1. – Uzup. KISIELEWICZ
ANDRZEJ: Nie wie Zarząd, co mu wolno.
Tamże nr 192 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 34
s. 2. – Polem. WIŚNIEWSKI KRZYSZTOF:
Nie wie Zarząd, co mu wolno – postscriptum. Tamże.
Dotyczy Giełdy Handlowej w Rzeszowie.
1504. (jac): „Rzeszowska Giełda Towarowa
‘92” zaprasza. Gaz. Wybor. 1992 nr 225 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 45 s. 1.
1505. KENSY ELŻBIETA: Trakt urzędowy.
Gaz. Wybor. 1992 nr 181 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 30 s. 2–3.
Dotyczy giełdy hurtowej w Rzeszowie.
1506. (mm): Nici z licytacji. Gaz. Wybor.
1992 nr 231 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 48 s. 1.
Dotyczy Rzeszowskiej Giełdy Towarowej.
1507. NICPOŃ HENRYK: Wojna o targowisko. Rewers 1992 nr 18 s. 1, 4–5, rys.
Dotyczy giełdy handlowej w Rzeszowie.
1508. NIEBUDEK JAN: Na mlecznym rynku bez zmian. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 88 s. 4, il.
Skup mleka w woj. rzeszowskim.
1509. OCENA funkcjonowania handlu na
targowiskach w Rzeszowie / oprac. zespół pracowników Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Boguchwale pod kier. Józefa Flagi. – Boguchwała ODR, 1992. – [2], 56, [2] s: pl.; 21 cm
1510. POPOW JERZY: To trzeba mieć...
Rozm. Fr. Topor. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 154 s. 8.
Dotyczy katalogu firm „Rzeszów handlowy”.
1511. RZESZÓW handlowy: katalog firm /
oprac. red. Jerzy Popow. – Rzeszów: Wydawnictwo AZ, 1992. – 300 s.; 21 cm
87
1512. SOWA STANISŁAW: Odzyskiwanie
„Wtórpolu”. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 123 s. 6–7.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Surowców Wtórnych „Wtórpol” w Rzeszowie.
1513. SOWA STANISŁAW: Wstydliwe interesy. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 47 s. 2.
Sprawa sex-shopu na osiedlu Baranówka w Rzeszowie.
1514. SZELIGA K[RZYSZTOF]: Wrzenie.
Nowiny 1992 nr 40 s. 3. – Polem. NIEBUDEK
JAN: Spółdzielcze żeglowanie. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 114 s. 7.
Dotyczy Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Strzyżowie.
1515. (tom): Rzeszów centrum handlowym?
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 68 s. 1, 5, il.
Międzynarodowe Targi InterRES ’92.
1516. TWARDOWSKI JÓZEF: Pchają się
do piwa jak muchy na lep. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 169 s. 4, il.
Dotyczy sprzedaży piwa w Palikówce i Handzlówce.
1517. TWARDOWSKI JÓZEF: Podzielona
spółdzielnia. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 51 s. 6.
Międzywojewódzka Handlowa Spółdzielnia Inwalidów w Rzeszowie.
1518. TWARDOWSKI JÓZEF: Walka o przetrwanie. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 157 s. 6–7, il.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Sędziszowie Młp.
Woj. tarnobrzeskie
b) Usługi
1522. BISKUPSKI KRZYSZTOF: Wyjść do
klienta. Rozm. Mirosław Pęcak. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 66 s. 6–7, il.
PP Polmozbyt w Rzeszowie.
1523. GŁOWACKI RYSZARD: Kasety pod
strzechą. Życie Przemys. 1992 nr 35 s. 6, il.
Wypożyczalnie w Przemyślu.
1524. KLIMCZAK JOANNA: Kłopoty wypożyczalni. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 204 s. 8, il.
Wypożyczalnie kaset video w Rzeszowie.
1525. (młyn): Pralchiwum. Gaz. Wybor.
1992 nr 222 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 44 s. 1.
Sprawa likwidacji pralni chemicznej w Przemyślu.
1526. PIWKO RYSZARD: Kominiarz – zawód zanikający. Rozm. Grażyna Woźniak.
Nowiny Wiecz. 1992 nr 44 s. 3.
Spółdzielnia Usług Kominiarskich w Rzeszowie.
1527. SZAFRANIEC B[RONISŁAW]: Trwałość kruchej profesji. Pogranicze 1992 nr 2 s. 1, il.
Zakład szklarski Bronisława Ziemińskiego w Jarosławiu, woj. przemyskie.
c) Żywienie zbiorowe
1528. PRZYBYSZ KRZYSZTOF: Ha Long.
Rewers 1992 nr 5 s. 8, il.
Restauracja w Rzeszowie.
Gminna Spółdzielnia „SCh” w Baćkowicach.
R. D.: Sprywatyzowana Solina = poz. 585
1529. SZENBORN MAREK: Przepis na
forsę. Nowiny 1992 nr 173 s. 5, il.
1520. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Sztandar nad geesem. Tyg. Nadwiśl. 1992
nr 11 s. 1, 7.
1530. WARZOCHA ADAM: Piana. Nowiny 1992 nr 159 s. 4.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Iwaniskach.
Dotyczy pijalni piwa w Grodzisku Dolnym,
woj. rzeszowskie.
1521. TRZASKA BOGUMIŁA: Czkawka
demokracji. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 5 s. 5, il.
7. FINANSE
1519. BORZĘCKI JAN ADAM: Cudzymi
rękami. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 12 s. 1, 5, il.
Dotyczy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Tarłowie.
Handel zob. też poz. 8, 37, 65
88
Gastronomia w Bieszczadach.
1531. (AS), (WB, JB): Szturm na kasy
w Rzeszowie i Lublinie. Gaz. Wybor. 1992 nr
17 s. 1. * WARZOCHA ADAM: Pierwszy Ko-
mercyjny w telewizji i opałach. Nowiny 1992
nr 13 s. 1, 3; nr 14 s. 1–2; nr 15 s. 1–2, il.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 14 s. 1–2; nr 15
s. 1–2; Sztand. Młod. 1992 nr 14 s. 1; nr 17 s. 3; Życie
Warsz. 1992 nr 17 s. 1–2; Sł. Powsz. 1992 nr 13 s. 1,
6; Gaz. Wybor. 1992 nr 1, 3; Rzeczpospolita 1992 nr
19 dod. Ekon. i Prawo s. 1.
Afera finansowa w Rzeszowskim Oddziale Banku Komercyjnego w Lublinie.
1532. BASIŃSKA DOROTA: Ryzykanci.
Gaz. Wybor. 1992 nr 192 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 34 s. 3.
Firma „Olbrycht Holding Buisiness s.c.” z Krosna zajmująca się kupowanim długów.
1533. BORZĘCKI JAN ADAM: Naiwność
kosztuje. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 12 s. 7.
M. in. dotyczy Banku Gospodarki Żywnościowej w Tarnobrzegu.
1534. BORZĘCKI JAN ADAM: Tak krawiec kraje... Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 18 s. 5, il.
Budżet Sandomierza, woj. tarnobrzeskie.
1535. BRĄCZYK MAŁGORZATA: Męczennicy i karierowicze. Podkarpacie 1992 nr 10 s. 1,
7, rys. * TAŻ: Łowy. Tamże nr 25 s. 1, 6.
Sprawa powołania Ryszarda Paska na stanowisko dyrektora sanockiej filii Banku Depozytowo-Kredytowego w Lublinie.
1536. BRZESKI JACEK: Mielcowi na odsiecz. Życie Warsz. 1992 nr 235 s. 3.
Pomoc finansowa rządu dla regionu, woj. rzeszowskie.
1537. BUCHTA ROMAN: Bardzo trudny
rok. Rozm. M.P. Podkarpacie 1992 nr 52/53 s.
9–10 dod. Samorz. Kur. Krośnieński nr 12.
Problemy finansowe Krosna.
1538. CAPIGA ANDRZEJ: Vabank. Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 3 s. 1, 5; nr 4 s. 1, 5. – Polem.
TOKARSKA Z., Tamże nr 5 s. 5; CAPIGA A.:
Vabank. (III). Tamże nr 14 s. 1, 5, il.; TENŻE:
Vabank IV. Tamże nr 43 s. 1, 5, il.
Nieprawidłowości w oddziale PKO w Stalowej
Woli, woj. tarnobrzeskie.
1539. DUDEK ZBIGNIEW: Darmochy się
im zachciewa? Ziel. Sztand. 1992 nr 31 s. 3.
Sprawa kredytów rolniczych na przykładzie
Banku Spółdzielczego w Leżajsku, woj. rzeszowskie i Sieniawie, woj. przemyskie.
1540. ek: Nowy bank w Rzeszowie. Gaz.
w Rzeszowie 1992 nr 80 s. 3, il.
Rzeszowski Oddział Kredyt Banku S.A.
1541. JABŁOŃSKI PAWEŁ: Najliczniejsze,
ale i najsłabsze. Rzeczpospolita 1992 nr 267
dod. Ekon. i Prawo s. V, mapy. * (endek): Banku Regionalnego w Rzeszowie nie będzie. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 39 s. 5. * SOWA STANISŁAW:
Gra o bank regionalny. Tamże nr 66 s. 6, il. *
PĘCAK MIROSŁAW: Bank Regionalny potrzebny od zaraz. Tamże nr 218 s. 6–7.
Dotyczy powołania Banku Regionalnego w Rzeszowie.
1542. JANOWSKI MIECZYSŁAW: Utracone dochody. Samorządowa poczta. Wspólnota 1992 nr 45 s. 4. * SAWA A[NNA]: Radni
będą mieli organ. Nowiny 1992 nr 60 s. 8.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 60 s. 1–2.
Budżet Rzeszowa.
1543. KOŁODZIEJ ZYGMUNT: Kokosów
za donosy nie będzie. Rozm. Janina Skalska.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 10 s. 4, portr.
Urząd Kontroli Skarbowej w Tarnobrzegu.
1544. KONSORCJUM bez licencji. Gaz.
Wybor. 1992 nr 33 s. 5, il. * (sostom): Co to
jest BKKI? A–Z Dz. Ob. 1992 nr 27 s. 1–2.
Bydgoskie Konsorcjum Kapitałowo-Inwestycyjne Oddział w Rzeszowie.
1545. KOWAL STANISŁAW: Rolnik – nasz
pan. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Grom. Rol.
Pol. 1992 nr 11 dod. Grom. Rynkowa nr 6 s. II.
Bank Spółdzielczy w Świlczy, woj. rzeszowskie.
1546. L.K.: W Rzeszowie jak w Bydgoszczy. Rzeczpospolita 1992 nr 53 dod. Ekon.
i Prawo s. IV.
Galicyjski Trust Kapitałowo-Inwestycyjny
w Rzeszowie.
1547. (mp): Dodatkowe pieniądze dla
gmin. Podkarpacie 1992 nr 47 s. 5, il.
Dotyczy woj. krośnieńskiego.
89
1548. MALCZEWSKI JAN: Rzeszów duży
czy mały? Nowiny 1992 nr 158 s. 7.
Sprawa utworzenia
w Rzeszowie.
Banku
Komunalnego
1549. MERING KRZYSZTOF: Niedoskonała lecz konieczna. Życie Gosp. 1992 nr 48 s. 6, il.
Zadłużenie w bankach zakładów przemysłowych woj. krośnieńskiego, przemyskiego i tarnobrzeskiego.
1550. NAHAJOWSKI JAN: Tak krawiec
kraje... Rozm. (cz). Podkarpacie 1992 nr 52/
53 s. 10 dod. Kur. Krośnieński nr 12.
Dotyczy budżetu Krosna.
1551. (p): Krótka historia dyrektora banku.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 6 s. 5, il.
Bank Spółdzielczy w Rozwadowie, dzielnicy
Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
1552. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Nawet gdy jest dobrze też może być
źle. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 42 s. 5, il.
Budżet Miasta i Gminy Połaniec, woj. tarnobrzeskie.
1553. TŁUCZEK MAREK: Inflacja zjadła
mieszkanie. Rozm. Wanda Mołoń. Nowiny
1992 nr 10 s. 3, il. * TŁUCZEK M.: Gdzie są
pieniądze? Rozm. Jan Niebudek. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 16 s. 6–7, portr.
II Oddział PKO BP w Rzeszowie.
Finanse zob. też poz. 528, 1434, 1986,
2345, 2362
8. KOMUNIKACJA. TRANSPORT.
ŁĄCZNOŚĆ
a) Komunikacja. Transport
a) Historia
1554. WITEK WŁADYSŁAW MARIAN:
Z badań nad tradycjami flisackimi do pierwszej
wojny światowej w regionie górnej Wisły i Sanu. Nautologia 1992 nr 3/4 s. 37–43, il., rys.
b) Zagadnienia współczesne
Woj. krośnieńskie
1555. BIESZCZADZKA „ciuchcia”. Informator turystyczny. Podkarpacie 1992 nr 27 s. 7.
90
1556. (Gal): Na ratunek. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 50 s. 6, il.
Kolejka wąskotorowa w Bieszczadach.
1557. (kam): Kto uratuje bieszczadzką kolejkę. Dz. Pol. 1992 nr 196 s. 2.
1558. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Bieszczady bez ciuchci? Rewers 1992 nr 2 s. 6–7, il.
1559. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Odjechała na zawsze? Dz. Pol. 1992 nr 1 s. 3, il.
Bieszczadzka ciuchcia.
1560. KUPEROWA WITOLDA: Orient
Ekspres. Poznaj Swój Kraj 1992 nr 7/8 s. 40–
–41, il., mapa.
O bieszczadzkiej kolejce wąskotorowej.
1561. M.P.: Droga sądowa. Podkarpacie
1992 nr 46 s. 1, 5.
Dotyczy budowy drogi w Zyndranowej.
1562. MATERNIAK IRENEUSZ: Lotnicze
tradycje Krosna. Pol. Zbroj. 1992 nr 172 s. 3.
Dotyczy historii lotniska i szkoły lotniczej.
1563. PAWLAK JANUSZ: Wąski tor – szeroka frajda. Nowiny 1992 nr 147 s. 5, il.
Bieszczadzka kolejka leśna.
1564. PIEKŁO TADEUSZ: Żołnierski most
dla Sanoka. Pol. Zbroj. 1992 nr 169 s. 5.
1565. PUDŁO MARIA: Coraz dalej do
miasta. Podkarpacie 1992 nr 6 s. 5, il.
Miejska Komunikacja Samochodowa w Krośnie.
1566. (Rec): Przez Bieszczady – autobusem
na szynach. Pol. Zbroj. 1992 nr 197 s. 3.
1567. SKOCZKOWSKA TERESA: A jednak
wina pilota. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 7 s. 4, il.
Dotyczy katastrofy śmigłowca koło Cisnej.
1568. STRUŚ MARIAN: Dyliżansem przez
Bieszczady? Podkarpacie 1992 nr 30 s. 5.
Dotyczy zamierzonych likwidacji linii kolejowych.
1569. STRUŚ MARIAN: Na lewo most, na
prawo most... Podkarpacie 1992 nr 37 s. 6, rys.
Budowa mostu w Sanoku.
1570. ZATORSKI RYSZARD: Wyciąć bieszczadzką kolej? Trybuna 1992 nr 182 s. 3.
Dotyczy likwidacji linii kolejowych.
Woj. przemyskie
1571. BURZMIŃSKI WACŁAW: Kamabus. Nowiny 1992 nr 154 s. 4–5.
Dotyczy prywatnej linii autobusowej w Krasiczynie.
1572. CZYŃSKI APOLNIUSZ: Statkiem
po Sanie. Pogranicze 1992 nr 30 s. 13, il.
Z historii żeglugi w Przemyślu.
1573. J.S.: Kapusta na „międzynarodowym”. Życie Przemys. 1992 nr 36 s. 3, il.
Sprawa budowy dworca międzynarodowego
w Przemyślu.
1574. KOPA WITOLD: Czy „Bałaj” odjedzie
na zawsze? Życie Przemys. 1992 nr 15 s. 5, il.
Sprawa likwidacji trasy kolejowej Przeworsk
– Bełżec.
1575. MŁYNARSKI JANUSZ: A w Przemyślu na „haszplacu”. Gaz. Wybor. 1992 nr
234 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 49 s. 3.
Międzynarodowy dworzec autobusowy.
1576. MOŁOŃ WANDA: Krzywda. Nowiny 1992 nr 182 s. 3.
Zagospodarowanie dworca kolejowego w Przeworsku przez spółkę „San-Res”.
1577. (Soja): Kolejne wolty dyrektora. Życie Przemys. 1992 nr 34 s. 4.
Z problemów komunikacji w Sieniawie.
1578. SAWCZAK MIKOŁAJ: Ogólny bezwład i stan chorobowy. Rozm. Marek Cynkar. Pogranicze 1992 nr 48 s. 4, il.
1581. SZWIC JACEK: Umarła stacja. Życie
Przemys. 1992 nr 28 s. 9, il.
Dotyczy stacji kolejowej w Baszni Dolnej.
1582. WALAT RENATA: Gdybym miał pieniądze... Życie Przemys. 1992 nr 19 s. 1, 3, il.
Remont mostu im. Orląt Przemyskich w Przemyślu.
1583. WINNICKI JACEK: Autobusowe (i nie
tylko) dylematy. Pogranicze 1992 nr 33 s. 10, il.
Oddział PKS w Jarosławiu.
1584. WOJCIESZONEK WIESŁAW: Slalomem po obwodnicy. Życie Przemys. 1992 nr
36 s. 5, il.
Z problemów komunikacyjnych w Przemyślu.
Woj. rzeszowskie
1585. (a-s): Od najbliższego poniedziałku
parkowanie w centrum Rzeszowa tylko za
pieniądze. Nowiny 1992 nr 183 s. 8.
1586. (bor): Kocie łby przestaną straszyć?
Nowiny 1992 nr 112 s. 3, il.
Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Rzeszowie.
1587. BĄK WŁADYSŁAW: Mechanik pokładowy. Rozm. Władysław Borowiec. Now.
Wiecz. 1992 nr 18 s. 4, portr. * KAMIŃSKI
KRZYSZTOF: Przyziemne loty. Wieści 1992
nr 40 s. 1, 6.
Lotnisko w Jasionce.
1588. CYREK PIOTR: Tragedia zamiast
jubileuszu. Sztand. Młod. 1992 nr 151 s. 12.
* GADOS STEFAN: Prywatne, czyli bezpieczne? Gaz. Wybor. 1992 nr 181 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 30 s. 1.
Problemy komunikacji miejskiej w Przemyślu.
Dotyczy katastrofy śmigłowca w Budach
k.Łańcuta.
1579. SOBIESZUK JAN: Alarm w Przeworsku. Życie Przemys. 1992 nr 20 s. 1, 5, il.
1589. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Konkurenci PKS. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 67 s. 3, il.
Dotyczy lokomotywowni.
1580. SZWIC JACEK: Marzenia o czerwonej
piątce. Życie Przemys. 1992 nr 9 s. 1, 7, rys.
Spółka „Kalambus” obsługująca linię autobusową Przemyśl – Krasiczyn.
Dotyczy prywatnej linii autobusowej Rzeszów
– Tyczyn.
1590. (emp): Centrum Rzeszowa płatnym parkingiem. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 183
s. 1–2, mapa.
91
1591. IWO: Cargo interes. Kur. Pol. 1992
nr 176 s. 9.
Dotyczy lotniska w Mielcu.
1601. TWARDOWSKI JÓZEF: Prywatne
autobusy. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 85 s. 4, il.
Oddział PKS w Sędziszowie Młp.
MALCZEWSKI J.: Rzeszów duży czy mały?
= poz. 534
1592. PĘKALA MAREK: „Awanturnicy”
konta „intruzi”. Nowiny 1992 nr 220 s. 1, 4,
plan.
Konflikt o drogę między mieszkańcami domków przy ul. Żywicznej a PHSR „Agroma” w Rzeszowie.
1593. PĘKALA MAREK: Kiedy duży i mały biorą swoje sprawy w swoje ręce. Nowiny
1992 nr 190 s. 1, 4.
Konflikt między dyrekcją Oddziału PPKS
w Łańcucie a podległą tej dyrekcji Placówką Terenową w Leżajsku.
1594. PĘKALA MAREK: Stary układ w nowym układzie. Prywatyzacja w PZM-ocie.
Nowiny 1992 nr 129 s. 4.
Rzeszów.
1595. (sl): Wyboje w Mogielnicy. Nowiny
1992 nr 213 s. 4.
Dotyczy remontu drogi.
1596. (sos): Najtrudniejszy pierwszy... lot.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 8 s. 1, 5, il
Także: Nowiny nr 8 s. 1, 3, il.
Otwarcie nowego dworca lotniczego w Jasionce.
1597. SAWA ANNA: Niech pani tego nie
pisze. Nowiny 1992 nr 14 s. 4.
Konflikt w rzeszowskim MPK.
1598. SAWA ANNA: Tylko buzi nie dostanie. Nowiny 1992 nr 13 s. 5, il.
Samolot ATR-72 na lotnisku w Jasionce.
1602. TWARDOWSKI JÓZEF: Wieś na
dwóch brzegach rzeki. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
81 s. 4, il.
Budowa mostu we wsi Gawłuszowice.
1603. WARZOCHA ADAM: Droga startowa. Nowiny 1992 nr 63 s. 5, il. * TENŻE:
Postawić szlaban. Tamże nr 87 s. 3, rys. *
PASZKOWSKI JERZY, WARZOCHA A.:
List otwarty ilustrowany do Ministra obrony
narodowej. Tamże nr 199 s. 8, il.
Dotyczy lotniska w Jasionce.
1604. WARZOCHA ADAM: Zła cenzurka.
Nowiny 1992 nr 51 s. 4. – Polem. WITKOWSKI JERZY: Zła cenzurka wyjaśnienia i uwagi. Tamże nr 66 s. 4.
Działalność Ośrodka Egzaminowania Kandydatów na Kierowców i Kierowców w Rzeszowie.
1605. WOŁOSZYN ANATOL: Co dalej
z Transbudem. Nowiny 1992 nr 44 s. 3.
Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Transbud” w Rzeszowie.
1606. WOŁOSZYN ANATOL: Targi w „Transbudzie”. Nowiny 1992 nr 94 s. 5, il.
Upadek zakładu. Rzeszów.
Woj. tarnobrzeskie
1607. BOROWY JAN: Poślizg kontrolowany. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 24 s. 1, 5. – Uzup.
BORZĘCKI JAN ADAM: Młot i kowadło.
Tamże nr 43 s. 1, 5, il.
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarowego PKS
w Sandomierzu.
1599. SOWIŃSKI LECH: Placówka. Rewers
1992 nr 25 s. 1, 4.
1608. BOROWY JAN: Holowanie „ROL-EXU”. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 16 s. 1, 5, il.
Dotyczy Placówki Terenowej
Przedsiębiorstwa PKS w Leżajsku.
łańcuckiego
Sprawa sprzedaży portu rzecznego w Sandomierzu.
1600. ŚWIDER PIOTR: Trudny egzamin.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 82 s. 6, il.
1609. BOROWY JAN: Wisłą po życiu. Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 27 s. 7, il.
Ośrodek Egzaminowania Kandydatów na Kierowców w Rzeszowie.
Ryszard Ciechanowski – kierownik ekspozytury Żeglugi Śródlądowej w Sandomierzu.
92
1610. CAPIGA ADNRZEJ: Nie chciana droga. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 7 s. 1, 5, il. – Polem.
KORALEWSKI JACEK: Prywata w imieniu
mieszkańców Stalowej Woli. Tamże nr 9 s. 5.
– Odp. CAPIGA A.: „Nie chciana droga”. Tamże
nr 11 s. 4. – Polem. KULIG JADWIGA, Tamże
nr 12 s. 4.
Problem budowy drogi szybkiego ruchu w Stalowej Woli.
1611. KONSTANCIAK MAREK: Oferta
do odrzucenia. Nowiny 1992 nr 73 s. 5.
Sprawa sprzedaży majątku rzecznego Portu
Handlowego w Sandomierzu.
1612. MARKOWSKI MIROSŁAW: Cyrk
na kółkach. Nowiny 1992 nr 227 s. 4, il.
Przedsiębiorstwo Przewozu Towarowego PKS
w Sandomierzu.
1613. MYJAK JÓZEF: O Ciszycy za cicho.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 42 s. 1, 6.
Problem dróg we wsi.
1614. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Karuzela w pekaesie. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
29 s. 1, 5.
Konflikt w staszowskim oddziale PPKS.
B.: Wprowadził w błąd i okłamywał nas. Rozm.
Henryk Nicpoń. Rewers 1992 nr 20 s. 6–7.
Dotyczy telefonizacji woj. przemyskiego.
1619. KONIECKA ANNA: Czerwony konfesjonał. Nowiny 1992 nr 20 s. 7, il. – Uzup.
SUPLEMENT dla „Czerwonego konfesjonału”. Tamże nr 64 s. 4.
Telefonizacja Lutoryża, woj. rzeszowskie.
1620. MAKARA JERZY: Zabawa w głuchy
telefon. W rok po utworzeniu spółki „Ortel”. Pogranicze 1992 nr 31 s. 3, il. – Uzup. TENŻE: Czekasz na telefon – przeczytaj! Tamże nr 33 s. 3.
Telefonizacja woj. przemyskiego.
1621. NICPOŃ HENRYK: Darcie prawdy.
Rewers 1992 nr 19 s. 1, 3. * TENŻE: Tajemnice układów. Tamże nr 20 s. 14, portr. * WARZOCHA ADAM: F–„ORTEL”. Nowiny 1992
nr 164 s. 4.
Dotyczy spółki “Ortel” zajmującej się telefonizacją woj. przemyskiego.
1622. PĘKALA MAREK: Żer na darze. Nowiny 1992 nr 175 s. 4, il.
Telekomunikacja w Rzeszowie.
1615. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Nowy rozkład jazdy. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
44 s. 5, il.
1623. (Soja): Tysiąc nowych telefonów. Życie Przemys. 1992 nr 31 s. 5, il.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Staszowie.
1624. SAWA ANNA: Telefoniczna rewolucja. Nowiny 1992 nr 103 s. 8.
1616. STARZYK MICHAŁ: Nazwano go
„Zawichost”. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 25 s. 7.
Dotyczy promu motorowego na Wiśle w Zawichoście.
Komunikacja zob. też poz. 1846, 2233
Transport zob. też poz. 766
b) Łączność
1617. CAPIGA ANDRZEJ: Święta bez telefonu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 49 s. 4.
Telefonizacja w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
1618. KOBA ROMAN, MAJGIER BRONISŁAW: Będą telefony! Życie Przemys. 1992 nr 9
s. 5, il. * KREMPF ZBIGNIEW: Związek gmin
i spółka. Nowiny 1992 nr 88 s. 3. * MAJGIER
Przeworsk.
Kłopoty z telefonami w Rzeszowie.
1625. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Służbowy garb sołtysa. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 48 s. 6.
Telefonizacja Sucharzowa, woj. tarnobrzeskie.
1626. SZCZEPAŃSKI JAROSŁAW A.: Telefonizacja polskiej prowincji. Nowiny 1992
nr 185 s. 4, il.
Dotyczy woj. przemyskiego i rzeszowskiego.
1627. SZWEDO HENRYK: Kabaret. Rewers 1992 nr 17 s. 1, 3. – Polem. BOBOWSKI
MARIAN STEFAN: Czy kabaretu ciąg dalszy?
Tamże nr 21 s. 6. – Odp. SZWEDO H., Tamże.
Sprawa spółki „Ortel” zajmującej się telefonizacją woj. przemyskiego.
93
1628. ŚLISZ JÓZEF: Z Kanady na wieś.
Rozm. Bogdan Serafin. Grom. Rol. Pol. 1992
nr 80 s. 3, portr.
M. in. telefonizacja w woj. rzeszowskim.
1629. TWARDOWSKI JÓZEF: Zachciało
im się telefonów. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 187
s. 6–7, il.
Telefonizacja woj. przemyskiego i rzeszowskiego. Dotyczy również Rzeszowa.
1630. WARZOCHA ADAM: Kablowanie
na wsi. Nowiny 1992 nr 139 s. 4.
Dotyczy spółki telekomunikacyjnej „Teltyczyn”
w Tyczynie, woj. rzeszowskie.
Zapora w Myczkowcach trzyma się dobrze.
Nowiny 1992 nr 217 s. 1–2, il.
M. in. zapora w Myczkowcach, woj. krośnieńskie.
1637. MOŁOŃ WANDA: Smutek ulicy
Akacjowej. Nowiny 1992 nr 143 s. 8.
Dotyczy regulacji rzeki Mikośki w Rzeszowie.
1638. MYSIAK MIECZYSŁAW, SZPAKOWSKI JAN, WACNIK BOŻENA: Zagospodarowanie zlewni zbiornika solińskiego
i myczkowieckiego wraz z charakterystyką hydrologiczną i techniczną. Zesz. Nauk.
PRzesz. Bud. 1992 z. 14 s. 93–105, mapy, tab.,
bibliogr. Summ.
Woj. krośnieńskie.
9. GOSPODARKA WODNA.
HYDROTECHNIKA
1631. BORZĘCKI JAN ADAM: Nawodnić
wyobraźnię. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 50 s. 4.
Gospodarka wodna w woj. tarnobrzeskim.
1632. BORZĘCKI JAN ADAM: Zawracanie Wisły. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 34 s. 1, 6.
Problem zabezpieczenia brzegów rzeki. Także działalność Inspektoratu Okręgowej Dyrekcji Gospodarki
Wodnej w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
1633. GADOS STEFAN: Wodo, pozwól
żyć. Gaz. Wybor. 1992 nr 157 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 22 s. 1.
Dotyczy jakości wody pitnej w Rzeszowie.
1634. JANUSZEWSKA AGNIESZKA, TABOR GRZEGORZ
Nie miało miasto kłopotów sprawiło sobie
zalew / Agnieszka Januszewska, Grzegorz Tabor. – Rzeszów: I Liceum Ogólnokształcące im.
ks. St. Konarskiego w Rzeszowie, 1992. – 50,
[2] s.: fot., rys.; 21 cm. – (Biblioteka „Collegium
Ressoviense” Seria 3; Nr 3).
Dotyczy Rzeszowa.
1635. MALCZEWSKI JAN: Rzeszów duży
czy mały? Miasto i woda. Nowiny 1992 nr
162 s. 5.
Zaopatrzenie miasta w wodę.
1636. MISTEWICZ ERYK: Spiętrzenie.
Wprost 1992 nr 44 s. 11, il. – Polem. (ar):
94
1639. NIEBUDEK JAN: Trafiło Jeżowe na
Kamień. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 4 s. 5, il.
Spór o wodociąg między gminami w woj. tarnobrzeskim i rzeszowskim.
1640. PŁUŻAŃSKI ANDRZEJ: Bilans wodny zbiorników Solina–Myczkowce w latach
1988–1989. Zesz. Nauk. PRzesz. Bud. 1992 z. 14
s. 107–116, rys., tab., wykr., bibliogr. Summ.
Woj. krośnieńskie.
1641. POTOCKI ANDRZEJ: Od powietrza, głodu, ognia i wody... A–Z Dz. Ob. 1992
nr 147 s. 6–7, pl.
Plany gospodarki wodnej na Sanie w woj. krośnieńskim.
1642. PUDŁO MARIA: Wyjście z bagna.
Podkarpacie 1992 nr 15 s. 7, il.
Problem zatrucia wód studziennych w woj. krośnieńskim.
1643. PYRKOSZ ADAM: Zaopatrzenie
w wodę ludności województwa tarnobrzeskiego
a negatywne oddziaływanie przemysłu. Rzesz.
Zesz. Nauk. 1992 t. 12 s. 189–204, tab. Summ.
1644. RAUS ANDRZEJ: Dama z betonu.
Nowiny 1992 nr 149 s. 5, il.
Zapora wodna w Solinie, woj. krośnieńskie.
1645. SKORBAŁA CZESŁAW A.: Wodociągowy impas. Wspólnota 1992 nr 49 dod.
Wspólnota Małopolska s. I–II, il.
Dotyczy woj. krośnieńskiego.
1646. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Medytacje nad wyschniętą studnią.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 12 s. 6, il.
Problem wody w gminie Rytwiany, woj. tarnobrzeskie.
1647. TULIK JAN: Nie tylko zielone wzgórza. Gaz. Wybor. 1992 nr 195 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 35 s. 1.
Dotyczy Zalewu Solińskiego, woj. krośnieńskie.
1648. TWARDOWSKI JÓZEF: Kranówa.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 162 s. 6–7, il.
Problem czystości wody w Rzeszowie.
1656. Jac.: Nosorożce czy szczury? W Przeworsku. [Wizja lokalna]. Życie Przemys. 1992
nr 37 s. 3.
Osiedlowe mankamenty.
1657. (jer): Urządzić nowy cmentarz czy
powiększyć istniejący na Wilkowyi. Nowiny
Wiecz. 1992 nr 35 s. 3, rys.
Rzeszów.
1558. LESICZKA RENATA: Dobrze urodzona spółka. Pogranicze 1992 nr 44 s. 5.
Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Przemyślu.
1649. TWARDOWSKI JÓZEF: Racjonalizator. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 182 s. 6–7.
1659. MYJAK JÓZEF: Cienie odeszłych.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 44 s. 1, 7.
Józef Wisz i jego kłopoty z wdrażaniem wniosku racjonalizatorskiego dotyczącego wodociągów, woj. rzeszowskie.
Sandomierski cmentarz, woj. tarnobrzeskie.
1650. TWARDOWSKI JÓZEF: Zanikający
zalew. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 174 s. 3, il.
Rzeszów.
10. GOSPODARKA KOMUNALNA
1651. BORZĘCKI JAN ADAM: Wybuchowy
problem. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 31 s. 1, 6, il.
Dystrybucja gazu w woj. tarnobrzeskim.
1660. PLĘS A[NDRZEJ]: Ściekowy pat.
Nowiny 1992 nr 168 s. 8.
Oczyszczalnia ścieków w Rzeszowie.
1661. (r): Gmina na ropę. Podkarpacie
1992 nr 40 s. 1, 5.
Gazyfikacja Leska i gminy, woj. krośnieńskie.
1662. (REC): Podkarpacie daje przykład.
Pol. Zbroj. 1992 nr 200 s. 3.
Budowa oczyszczalni ścieków w woj. krośnieńskim.
1652. CAPIGA ANDRZEJ: Cmentarne story.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 12 s. 1, 5, rys. * TWARDOWSKI JÓZEF: Piekło nad Harasiukami.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 32 s. 1, 3; nr 33 s. 6, il.
1663. SKOCZKOWSKA TERESA: „Brudne”
problemy. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 62 s. 4, mapa.
Sprawa lokalizacji i budowy cmentarza we wsi,
woj. tarnobrzeskie.
1664. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Droga do samodzielności. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 3 s. 1, 5, il.
1653. d.d.: Kto sprząta w Jarosławiu. Życie
Przemys. 1992 nr 39 s. 4, il.
Woj. przemyskie.
1654. DELMANOWICZ DARIUSZ: Czy
tym razem się uda? Życie Przemys. 1992 nr
29 s. 3, il.
Sprawa wysypiska śmieci dla Przemyśla.
Wysypiska śmieci w woj. rzeszowskim.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Staszowie, woj. tarnobrzeskie.
1665. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Nikt nie chce śmieci. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
49 s. 1, 4.
Sprawa lokalizacji wysypiska śmieci we wsi Piotrowice, woj. tarnobrzeskie.
1655. HUĆKO BOGDAN: Dobry początek. Nowiny 1992 nr 166 s. 3.
1666. STRUŚ MARIAN: Garażowe mrowisko. Podkarpacie 1992 nr 11 s. 5.
Budowa oczyszczalni ścieków w Bliznem, woj.
krośnieńskie.
Czynsze za użytkowanie garaży komunalnych
w Sanoku, woj. krośnieńskie.
95
1667. SZWIC JACEK: Pieniądze utopione
w szalecie. Życie Przemys. 1992 nr 32 s. 3, il.
Sprawa budowy szaletów w Przemyślu.
1668. TRZASKA BOGUMIŁA: Wodne
spekulacje. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 7 s. 6.
Konflikt między Tarnobrzeską Spółdzielnią
Mieszkaniową a Przedsiębiorstwem Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej na tle opłat za wodę.
1669. TWARDOWSKI JÓZEF: Śmierdząca
sprawa. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 59 s. 6–7, il.
Dotyczy budowy oczyszczalni ścieków m. in.
w Strzyżowie i Leżajsku, woj. rzeszowskie oraz Jaśle, woj. krośnieńskie.
1670. (walk): Oczyszczalnie w Polsce dzięki rządowym gwarancjom. Życie Warsz. 1992
nr 147 s. 1.
M. in. w Leżajsku, woj. rzeszowskie.
1671. WAŻNY RYSZARD: Czadu ile trzeba. Nowiny 1992 nr 23 s. 5, rys.
Czynsze za zużycie wody w Spółdzielni Mieszkaniowej, woj. przemyskie.
1678. (jer): „Rotacyjni” ludzie. Nowiny
1992 nr 49 s. 3.
Mieszkania rotacyjne w Rzeszowie.
1679. MADEJOWSKI ROMAN: Dwa pokoje i łazienka. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 159 s. 1, 4.
Sprawa mieszkania dla Jerzego Czajkowskiego, dyrektora Muzeum Budownictwa Ludowego
w Sanoku, woj. krośnieńskie.
1680. MALCZEWSKI JAN: Rzeszów duży
czy mały? Budownictwo jednorodzinne
– szansą na rozwiązanie problemu mieszkaniowego. Nowiny 1992 nr 151 s. 5.
1681. MATOSZKO KRYSTYNA: Czynszowa gorączka. Nowiny 1992 nr 22 s. 1, 4, il.
Problem niepłacenia czynszów za mieszkania
spółdzielcze w woj. krośnieńskim i rzeszowskim.
Gospodarka cieplna w Rzeszowie.
1682. MOŁOŃ WANDA: Dwa dramaty.
Nowiny 1992 nr 82 s. 1, 4, il.
11. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Eksmisje lokatorów z mieszkań dokonywane
przez właścicieli kamienic w Rzeszowie.
1672. BORZĘCKI JAN ADAM: Kłopoty
z cieniem. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 17 s. 5, il.
Sandomierska Spółdzielnia Mieszkaniowa, woj.
tarnobrzeskie.
1673. BORZĘCKI JAN A[DAM]: Odstawieni od piersi. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 36 s. 1, 7.
Spółdzielnia Mieszkaniowa Huty Szkła Okiennego w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
1674. BORZĘCKI JAN ADAM: Prawo zabite deskami. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 44 s. 1, 13.
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Ćmielowie, woj.
tarnobrzeskie.
1675. CAPIGA ANDRZEJ: „Semafor” na
„stój”. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 11 s. 6, il.
Dotyczy Małej Spółdzielni Mieszkaniowej „Semafor” w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
1676. GALOS STANISŁAW: Mieszkaniowy dołek. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 168 s. 6–7, il.
Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
1677. GRYMUZA HENRYK: Jarosławskie
kłopoty z wodą. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 57 s. 4.
96
1683. MOŁOŃ WANDA: Strach. Nowiny
1992 nr 28 s. 4.
Dotyczy wykupu mieszkań zakładowych w Zakładach Chemicznych „Organika–Sarzyna” w Nowej Sarzynie, woj. rzeszowskie.
1684. MORSKI PATRYK: Wesoła buzia
prezesa. Życie Przemys. 1992 nr 2 s. 4.
O kłopotach mieszkaniowych w Przeworsku,
Dynowie i Kańczudze, woj. przemyskie.
1685. PIĄTEK ANDRZEJ: Powrót Dulskich. Nowiny 1992 nr 67 s. 1, 4, il.
Sprawa wykwaterowania lokatorów z kamienicy przy ul. Reformackiej w Rzeszowie.
1686. PILAWA AGATA: Komu mieszkanie? Pogranicze 1992 nr 10 s. 9, il.
Przemyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Przemyślu.
1687. R.M.: Jestem za, a nawet przeciw.
Podkarpacie 1992 nr 51 s. 7.
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Jaśle, woj. krośnieńskie.
1688. (sga): Czynszowy pat. Gaz. Wybor.
1992 nr 172 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 27 s. 1.
Dotyczy sytuacji w Rzeszowie.
1689. SKROBAŁA CZESŁAW: Pół pensji
na czynsz. Podkarpacie 1992 nr 14 s. 7, rys.
Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa.
1690. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Swoje sprawy w swoje ręce. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 4 s. 1, 5.
Spór pomiędzy spółdzielnią a lokatorami w Staszowie, woj. tarnobrzeskie.
1691. SOWA STANISŁAW: Zubożyciel
wewnątrzspółdzielniany. Nowiny 1992 nr
219 s. 4, il.
Z problemów lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej w Ustrzykach Dolnych, woj. krośnieńskie.
1692. STEC MAŁGORZATA: Sytuacja
mieszkaniowa w województwie rzeszowskim
– próba oceny. Rzesz. Zesz. Nauk. 1992 t. 12
s. 221–231, tab., wykr.
1693. STRUŚ MARIAN: Mieszkania po
milionie. Podkarpacie 1992 nr 45 s. 5.
Dotyczy sprzedaży zakładowych mieszkań sanockiego „Stomilu”, woj. krośnieńskie.
1694. TRZASKA BOGUMIŁA: Niewdzięczność obdarowanego. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 48
s. 1, 5. – Uzup. TAŻ: Prezesowy folwark Tamże
nr 50 s. 1, 5, il.
Konflikt wynikły z przejęcia przez Spółdzielnię
Mieszkaniową w Ćmielowie mieszkań zakładowych Zakładów Porcelany „Ćmielów” w Ćmielowie, woj. tarnobrzeskie.
1695. TUMOR KATARZYNA: Kaprysy
urzędów. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 208 s. 6–7, il.
Sprawa zamiany mieszkań w Rzeszowie.
1696. TWARDOWSKI JÓZEF: Bezprawie
trwa nadal... A–Z Dz. Ob. 1992 nr 19 s. 4.
Sprawa wypowiedzenia umowy o pracę i eksmisji z mieszkania służbowego doktora Stefana
Zielińskiego z Ropczyc, woj. rzeszowskie.
1697. TWARDOWSKI JÓZEF: Mieszkaniowa pętla. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 104 s. 6–7, il.
Przydział mieszkań z puli miasta w Rzeszowie.
1698. TWARDOWSKI JÓZEF: Przecieki
w Leżajsku. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 71 s. 6–7, il.
Czynsze za wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej
w Leżajsku, woj. rzeszowskie.
1699. TWARDOWSKI JÓZEF: Zapaść.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 254 s. 3, il.
Spółdzielnie mieszkaniowe w Rzeszowie.
1700. WOJCIESZONEK W[IESŁAW]: Niewypłacalny dłużnik. Życie Przemys. 1992 nr 9
s. 1, 3.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Trójka” w Przemyślu.
1701. WOJDON TADEUSZ: Kontrakt z diabłem. Rewers 1992 nr 12 s. 1, 6–7.
Dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej w Łańcucie, woj. rzeszowskie.
1702. WOŁOSZYN ANATOL: Mieszkaniowa odyseja. Nowiny 1992 nr 60 s. 3, rys.
Sprawa wykupu mieszkań należących do Rejonu Dróg Publicznych w Rzeszowie.
1703. ZARĘBA T[ADEUSZ]: Na minusie.
Prz. Tyg. 1992 nr 5 s. 12–13.
Czynsze w Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
1704. ŻYRACKI STANISŁAW: Czy Spółdzielnia Mieszkaniowa „Staromieście” wybuduje kiedykolwiek mieszkania? A–Z Dz. Ob.
1992 nr 26 s. 7.
Gospodarka mieszkaniowa zob. też
poz. 1003, 2298
12. POŻARNICTWO
1705. (bt): Chłopaki na medal. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 31 s. 11, il.
Strażacy z Turbi na międzynarodowych zawodach strażackich w Austrii.
1706. BETE ZOFIA: Zwycięska jedenastka.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 23 s. 7, il.
Ochotnicza Straż Pożarna z Turbi, woj. tarnobrzeskie.
1707. HUĆKO BOGDAN: Kruchy beton.
Nowiny 1992 nr 90 s. 5.
Budowa domu strażaka w Nowym Żmigrodzie,
woj. krośnieńskie.
97
1708. (lil): Pożar. Życie Przemys. 1992 nr 37
s. 1, 8, il.
Przemyśl.
1709. MAŁEK ADAM: OSP dumą Niechobrza. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 167 s. 4, il.
Ochotnicza Straż Pożarna. Woj. rzeszowskie.
1710. OD pioruna. Podkarpacie 1992 nr
34 s. 2.
Pożar drewnianego kościoła w Rożnowicach,
woj. krośnieńskie.
1711. STARZYK MICHAŁ: Dzieje pewnego sztandaru. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 18 s. 8.
Ochotnicza Straż Pożarna w Zawichoście, woj.
tarnobrzeskie.
1712. ZGRYŹNIAK ANDRZEJ: Strażacy nie
lubią wilgoci... Życie Przemys. 1992 nr 45 s. 5.
Państwowa Staż Pożarna w Jarosławiu, woj.
przemyskie.
Pożarnictwo zob. też poz. 154, 2631
VII. ZAGADNIENIA SPOŁECZNE I POLITYCZNE
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
Opracowania dotyczące całości regionu
1713. GAJDZIŃSKI PIOTR: Kretowisko.
Wprost 1992 nr 10 s. 26–27, portr., mapa.
Przynależność partyjna wojewodów. M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1714. GEBETHNER STANISŁAW: Mitologia złej ordynacji. Nowa Europa 1992 nr 63
dod. Koniec Tyg. nr 63 s. III, mapa.
Przewidywane wyniki wyborów do Sejmu przy
innej ordynacji wyborczej. M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1715. K.K.: Silni będą jeszcze silniejsi.
Nowa Europa 1992 nr 174 s. 4, mapa.
Przybliżony podział mandatów w wyborach do
Sejmu z jesieni 1991 r. m. in. w woj. południowo-wschodnich.
1716. SULIMSKI JANUSZ
Wzory egzystencji ludności wiejskiej w Małopolsce / Janusz Sulimski; Polska Akademia
Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa. –
Warszawa: PAN IRWiR, 1992. – 146 s.; 25 cm.
– (Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa)
Bibliogr. s. 143-144. – Summ.

Woj. krośnieńskie
1717. BRĄCZYK MAŁGORZATA: Krucjata. Podkarpacie 1992 nr 2 s. 7, il.
98
Konflikt księdza z mieszkańcami wsi Dobieszyn
o lokalizację piwiarni w domu ludowym.
1718. DZIOPAK DARIUSZ: „Złe” opuściło Ujazdy. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 204 s. 4.
Dotyczy zjawisk dziejących się wokół kilkunastoletniej dziewczynki w Nozdrzcu.
1719. FRYC STANISŁAW: Tamten Sierpień
– na Podkarpaciu i w Gdańsku. Tyg. Małopol.
1992 nr 32 s. 3, il.
Strajki w 1980 r. m. in. w Krośnie.
1720. (gd): Lustracja po krośnieńsku. Gaz.
Wybor. 1992 nr 225 dod. Gaz. w Rzeszowie
nr 45 s. 1.
Dotyczy województwa.
1721. MARCZUK STANISŁAW: Mieszkańcy i działacze społeczności lokalnych
w okresie przebudowy systemu. Zesz. Nauk.
PRzesz. Nauki Społ. 1992 z. 17 s. 17–37,
Summ.
Badaniami objęto: Krosno, Przeworsk, Pysznicę
(woj. tarnobrzeskie), Rzeszów.
1722. POTACZAŁA KRZYSZTOF: 5 Metrów
do „szczęścia”. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 194 s. 3.
Próba ucieczki za granicę trójki dzieci z Lutowisk.
1723. PUDŁO MARIA: Mały akt desperacji. Podkarpacie 1992 nr 39 s. 8, il.
Strajk w Fabryce Amortyzatorów w Krośnie.
1724. WIELECKI KRZYSZTOF: A to Polska
właśnie... Nowa Europa 1992 nr 99 s. 16, wykr.
1734. RAKOCZY ADAM: Oblężenie minęło? Veto 1992 nr 5 s. 11, rys.
Sonda wśród mieszkańców woj. krośnieńskiego na temat problemów społecznych i gospodarczych w kraju.
Pobyt pseudo turystów rosyjskich w Przemyślu.
Woj. przemyskie
1725. BURZMIŃSKI WACŁAW: Peron
trzeci. Nowiny 1992 nr 249 s. 4, il.
Przyjezdni z Ukrainy na dworcu kolejowym
w Przemyślu.
1726. GADOS STEFAN: Demokracja i ubikacja. Gaz. Wybor. 1992 nr 69 s. 3.
Dotyczy rosyjskich turystów w Przemyślu.
1727. (hoe): Strajk do oporu. Gaz. Wybor.
1992 nr 300 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 89 s. 3.
Zakład Przemysłu Spożywczego „Pomona”
w Przemyślu.
1728. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Wżenić
się w Polskę. Dz. Pol. 1992 nr 14 s. 5, il., rys.
Dotyczy zwiększonego napływu ludności ukraińskiej do Przemyśla.
1735. SĘKACZ MICHAŁ: Pomieszkać jak
senator. Rewers 1992 nr 23 s. 1, 3, il.
Senator Stanisław Kostka mieszkaniec Jarosławia i jego problemy mieszkaniowe.
1736. TERRITORIAL base of social structures / edited by Kazimierz Z. Sowa and Wendelin Strubelt; Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Rzeszowie. – Rzeszów: Wydawnictwo WSP,
1992. – 364 s.: mapy, rys., wykr.; 24 cm
Bibliogr. po rozdziałach. – Tekst w jęz. ang.
Zawiera m. in.: The Role of Tradition in Formation
of Urban Centres (as exemplified by the cities of Rzeszów and Jarosław) / Anna Batiuk, Jerzy Chłopecki.
1737. WOŚ JUSTYNA: Proceśnik i reszta.
Nowiny 1992 nr 140 s. 4.
Spory Pawła Kiełbasy z Łubna z sąsiadami.
1738. WYRWICH MATEUSZ: Wasyl na
czarno. Spotkania 1992 nr 13 s. 12–14, il.
Nielegalna praca Rosjan m. in. w woj. przemyskim.
1729. m.n.: Deportacja. Nowiny 1992 nr
53 s. 1–2.
1739. ZGRYŹNIAK ANDRZEJ: Kompleks
Przemyśla. Rewers 1992 nr 13 s. 1, 6–7, il.
Także: Gaz. Wybor. 1992 nr 64 s. 3; A–Z Dz. Ob.
1992 nr 53 s. 1, 5.
Deportacja Bułgarów i Rumunów z Przemyśla
do ich rodzinnych krajów.
Konflikty między Jarosławiem a Przemyślem.
1730. MAKARA JERZY: Ucieczki od bram
raju... Pogranicze 1992 nr 41 s. 1.
Samobójstwa w woj. przemyskim.
1731. (n): Donos na biskupa. Nowiny 1992
nr 119 s. 1, 3, portr.
Zarzuty i oskarżenia biskupa Ignacego Tokarczuka w latach 1966–1971.
1732. NAGORSKI ANDREW: „Polska jest
małą Ameryką”. Tłum. Przemysław Oleksyn.
Życie Przemys. 1992 nr 42 s. 1, 8, il.
Przedruk z pisma „Newsweek”. Dotyczy pracy
Rosjan i Ukraińców w Przemyślu.
1733. NIEMIEC AGNIESZKA: Z Przemyśla
do Europy? Życie Przemys. 1992 nr 11 s. 1, 7, il.
Dotyczy licznych przyjazdów do Przemyśla.
Woj. rzeszowskie
1740. (ali): „Turyści” na rzeszowskim
dworcu. Sł. Powsz. 1992 nr 50 s. 2.
Kłopoty z turystami rumuńskimi i byłego ZSRR.
1741. [BENTKOWSKA DANUTA]: Aleksander Bentkowski. Politycy prywatnie.
Sztand. Młod. 1992 nr 228 s. 8, portr.
Prawnik, poseł na Sejm z Rzeszowa.
1742. BENTKOWSKI ALEKSANDER: Jestem czysty. Rozm. Henryk Nicpoń. Rewers
1992 nr 16 s. 2.
Dotyczy znalezienia się na liście agentów rzeszowskiego adwokata i polityka.
1743. BENTKOWSKI ALEKSANDER: „Zapłaciłem za sprawę Parysa”. Rozm. Adam Warzocha. Nowiny 1992 nr 145 s. 5.
Ujawnienie przez KPN w Rzeszowie list współpracowników SB i UB.
99
1744. BORATYN GRZEGORZ: Desant lewicy. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 237 s. 6. * ZATORSKI RYSZARD: Posłowie i... bomba w Filharmonii. Trybuna 1992 nr 283 s. 3.
Spotkanie liderów SLD w Rzeszowie.
1745. FURMAN WOJCIECH: Znajdowanie
przyjaciół. Nowiny 1992 nr 169 s. 6, portr.
Amerykańskie seminarium „Alternatywa dla
przemocy” w Rzeszowie.
1746. GRA: Odzew na S.O.S. Kur. Pol. 1992
nr 168 s. 9.
Dotyczy regionalnego programu ochronnego
dla Mie\lca.
1747. GADOS STEFAN: Nie rozstrzygnięty spór. Czy w Polsce istnieje klerykalizacja
i groźba dyktatury? Gaz. Wybor. 1992 nr 122
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 10 s. 1.
Dotyczy spotkania przedstawicieli rzeszowskich
partii ze studentami WSP w Rzeszowie.
1748. GADOS STEFAN, JACHOWICZ
JERZY: KPN ujawniła agentów. Gaz. Wybor.
1992 nr 166 s. 2.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 138 s. 1–2.
Wywieszenie listy współpracowników UB i SB
w Rzeszowie.
1749. JURASZ BARBARA: Optymizm to
moja cecha osobista. Spotkanie z posłem Antonim Macierewiczem. Gaz. Wybor. 1992 nr
290 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 83 s. 3, il.
Rzeszów.
1750. KMIEĆ STANISŁAW: Kultura humanistyczna i współczesny patriotyzm w świadomości studentów uczelni technicznej. Zesz.
Nauk. PRzesz. Nauki Społ. 1992 z. 17 s. 81–95,
bibliogr. Summ.
Pomoc ludziom niewidomym w woj. rzeszowskim.
1753. MORAWSKI J[ERZY]: Upadek miasta. Spotkania 1992 nr 32 s. 13–14, il.
Problemy społeczne Mielca.
1755. (PAn): Do powstania jeden krok. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 96 s. 6, il. * ZARĘBA TADEUSZ: Operacja „Bogini”. Prz. Tyg. 1992 nr 18
s. 12–13, rys.
Partia Narodowa Organizacja Rzeczypospolitej
(Orzeł–Prawda–Wolność) w Przybyszówce.
1756. ŚWITKA JAN: Czy będzie delegalizacja KPN. Rozm. Alesander Frydrychowicz.
Trybuna 1992 nr 172 s. 3.
Także: Nowiny 1992 nr 145 s. 3.
Protest w sprawie wywieszenia przez KPN
w Rzeszowie list współpracowników UB i SB.
1757. ŚWITKA JAN: Zeznania „tajnego
agenta”... Rozm. Adam Warzocha. Nowiny
1992 nr 154 s. 1, 3.
Dotyczy listy współpracowników UB i SB
w Rzeszowie.
1758. WARZOCHA ADAM: Politycy regionalni łączcie się. Nowiny 1992 nr 101 s. 3.
– Polem. ŚWIDER PIOTR: O warzeniu piwa...
Tamże nr 103 s. 3. – Odp. WARZOCHA A.:
Nierealny P. Świder. Tamże nr 109 s. 3, rys.
Spotkanie polityków, parlamentarzystów, związkowców i menadżerów woj. rzeszowskiego.
1759. WARZOCHA ADAM: Rzeszowska
scena polityczna. Nowiny 1992 nr 179 s. 1–2.
– Polem. [Czytelnicy], Tamże nr 194 s. 1, 3,
rys. – Odp. Warzocha A., Tamże.
Dotyczy miasta.
Badania przeprowadzono wśród studentów Politechniki Rzeszowskiej.
1760. WILCZAK JAGIENKA: Na zagrodzie. Polityka 1992 nr 14 s. 3, portr.
1751. KRZYK rozpaczy polskiej oświaty.
Nowiny 1992 nr 43 s. 1–2.
M. in. senator Józef Ślisz i jego związki z Łąką.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 43 s. 1, 5.
Strajk ostrzegawczy nauczycieli w woj. rzeszowskim.
1752. ŁOKAJOWA HALINA: Akustyczna
sygnalizacja – drobna pociecha. Nowiny 1992
nr 223 s. 1, 3.
100
Strajk w WSK Mielec
1761. ALOT STANISŁAW: Albo porozumienie albo fala strajków. Rozm. Jaromir Kwiatkowski. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 181 s. 6–7, portr.
M. in. dotyczy konkursu na kuratora oświaty
w Rzeszowie i strajku w WSK Mielec.
1762. CIESIELSKI WIESŁAW: Mielec i polityka. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 207 s. 6.
1778. P.W.R., D.P.: Strajk generalny. WSK
Mielec. Rzeczpospolita 1992 nr 269 s. 2.
1763. CIESIELSKI WIESŁAW: Mielecki
syndrom. Rozm. Ryszard Zatorski. Trybuna
1992 nr 177 s. 1.
1779. (si): Czy prezydent pomoże Mielcowi? Nowiny 1992 nr 152 s. 1–2.
1764. EF: Lądowanie bez podwozia. Strajk
w Mielcu. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 68 s. 1–3.
1765. FRONCZAK K[RZYSZTOF]: Miedziana pętla. – Dla chleba. Życie Gosp. 1992
nr 33 s. 1, 6; nr 34 s. 1, 4, il.
1766. FRONCZAK KRZYSZTOF: Rozpaczliwy lot Mielca. Życie Gosp. 1992 nr 48 s. 13, il.
1767. (jp): W Mielcu – strajk zawieszony.
Gaz. Krak. 1992 nr 274 s. 1–2.
1768. JANIKOWSKA BARBARA: Strajkują bez Boga? Ład 1992 nr 39 s. 1, 6.
M. in. dotyczy strajku w WSK w Mielcu.
1769. JASTRZĘBSKI ROBERT: Mielec się
broni. Tyg. Solidarność 1992 nr 32 s. 19.
1770. JASTRZĘBSKI ROBERT: Wystarczyło tupnąć. Tyg. Solidarność 1992 nr 48 s. 3, il.
1771. K.M.K.: Czekają na spełnienie obietnic resortów. Mielec strajkuje, aby przeżyć.
Nowa Europa 1992 nr 141 s. 5.
1772. KACZYŃSKI ANDRZEJ: Zaorać Mielec. O najbardziej beznadziejnym strajku Rzeczypospolitej. Życie Warsz. 1992 nr 180 s. 8–9, il.
1773. LESZCZYŃSKI ANDRZEJ, ZATORSKI RYSZARD: Odsiecz dla Mielca. Trybuna
1992 nr 171 s. 1, 3.
Negocjacje w Warszawie.
1774. (maj): Strajkowa studniówka. Mielec
w Belwederze. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 207 s. 1–2.
Także: Sztand. Młod. 1992 nr 207 s. 2.
1775. MOREŃ ROBERT: Desperacja w Mielcu. Po strajku. Spotkania 1992 nr 48 s. 5–6, il.
Także: Nowa Europa 1992 nr 129 s. 3; Dz. Pol.
1992 nr 161 s. 1–2; Pol. Zbroj. 1992 nr 152 s. 1–2;
Nowy Świat 1992 nr 183 s. 1–2.
1780. SIWAK ST[ANISŁAW]: Krok do przodu? Nowiny 1992 nr 155 s. 1, 3, il.
1781. SIWAK STANISŁAW: Mielecki dzień
gniewu. Nowiny 1992 nr 224 s. 1, 3, il.
1782. SKARBEK AGNIESZKA: Protest trwa.
Gaz. Wybor. 1992 nr 170 s. 5.
1783. SKARBEK AGNIESZKA, SAJNUG
DOROTA: Gepard, metro i wózki golfowe.
Gaz. Wybor. 1992 nr 186 s. 3.
1784. ZATORSKI RYSZARD: Nadzieja.
Strajk w Mielcu zawieszony. W sercu COP-u.
Trybuna 1992 nr 276 s. 1, 3.
Dotyczy również Huty Stalowa Wola.
Strajk w WSK Rzeszów
1785. BOROWIEC W[ŁADYSŁAW]: Głosy
syren i ludzi w jednej tonacji. Nowiny Wiecz.
1992 nr 9 s. 1–2.
1786. FOROWICZ JAN: Podcinanie skrzydeł. Pol. Zbroj. 1992 nr 13 s. 3, il.
1787. JANUSZEWSKI RADOSŁAW: Chodzi o forsę. Expr. Wiecz. 1992 nr 5 s. 3.
1788. (mp): Dziki strajk. Nowiny 1992 nr
162 s. 1, 3.
1789. MATUSZCZAK ADAM: Gdzie
jest „piąta kolumna” przemysłu lotniczego?
Rozm. Piotr Świder. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 13
s. 6, portr.
1776. MUSIAŁEK GRAŻYNA: My jako ludzie. Prz. Tyg. 1992 nr 34 s. 1, 4, il.
1790. (now): Strajkujący w WSK Rzeszów
oczekują spełnienia deklaracji premiera. Życie Warsz. 1992 nr 1 s. 2.
1777. OKOŃSKI MICHAŁ, SZOTKIEWICZ ADAM: Lato w mieście Mielec. Tyg.
Powsz. 1992 nr 31 s. 1, 4, il.
Pocz. zob. „Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1991” poz. 1267.
101
1791. PRYGOŃ WŁADYSŁAW: Stan zapalny. Rozm. Stanisław Siwak. Nowiny 1992
nr 5 s. 1–2, portr.
2. PARTIE POLITYCZNE.
ORGANIZACJE SPOŁECZNE
I MŁODZIEŻOWE
1792. (si): Rozmowa dwoma różnymi językami. Nowiny 1992 nr 11 s. 1, 3.
a) Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
1793. SAJNUG DOROTA: W zawieszeniu.
Gaz. Wybor. 1992 nr 7 s. 10–11, rys.
1794. WICHOWSKI M[ICHAŁ]: Taki
szampan, jakie zwycięstwo. – Nie mamy nic
do stracenia. Tyg. Solid. 1992 nr 2 s. 20–21; nr
4 s. 18, il.
1795. WIECZOREK DARIUSZ: Manifestacja przedstawicieli przemysłu lotniczego
przed URM. Nowiny 1992 nr 55 s. 1–2, il.
Także: Gaz. Wybor. 1992 nr 66 s. 1, il.
M. in. pracownicy WSK w Rzeszowie.
1796. WRÓBEL EDWARD: Wielki strach.
Życie Gosp. 1992 nr 3 s. 1, 4, il.
1803. HUĆKO BOGDAN: Koniec złudzeń.
Nowiny 1992 nr 241 s. 3.
Dotyczy losów budynku po KW PZPR w Krośnie.
1804. KRUCZEK WŁADYSŁAW: Jestem
i pozostanę „komuchem” Rozm. Stanisław
Sowa. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 150 s. 6–7, portr.;
nr 151 s. 6–7, il.; nr 152 s. 6–7, il.; nr 153 s. 6,
il.; nr 154 s. 7, il.
Sylwetka i poglądy byłego I Sekretarza PZPR
w Rzeszowie.
1805. MAKARA JERZY: Spółka „Oficyna”
albo studium mistyfikacji. Pogranicze 1992
nr 4 s. 4.
Dotyczy likwidacji majątku po PZPR.
1797. ZATORSKI RYSZARD: Sobotnia noc
strajkowa. Trybuna 1992 nr 11 s. 3.
1806. SOWA STANISŁAW: Towarzyszyłem towarzyszowi. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
149 s. 3, il.
Woj. tarnobrzeskie
Dotyczy byłego I Sekretarza KW PZPR w Rzeszowie Władysława Kruczka.
1798. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Papierowy rachunek. Nowiny 1992 nr 134 s. 4.
Dotyczy wypłacenia odszkodowania za stan
wojenny Jerzemu Lasowi z Sandomierza.
1799. ĆWIKLIŃSKI PRZEMYSŁAW: Skatował się i zabił. Nie 1992 nr 16 s. 7, rys.
Sprawa śmierci milicjanta M. Turbakiewicza
w Hucie „Stalowa Wola”.
1800. MALICKI WOJCIECH: Aborcja po
tarnobrzesku. Nowiny 1992 nr 239 s. 4.
Dotyczy nielegalnych zabiegów w województwie.
1801. POTOCKI ANDRZEJ: Była wieś...
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 165 s. 6–7, il.
Wysiedlanie mieszkańców wsi Jeziórko.
b) Polskie Stronnictwo Ludowe
1807. DARAŻ ADAM: Jak ziarno w ziemi...
Rozm. Krzysztof Kamiński. Wieści 1992 nr 42
s. 4. * KAMIŃSKI K.: Najmocniejsza partia na
Rzeszowszczyźnie. Wieści 1992 nr 17 s. 4.
PSL w woj. rzeszowskim.
1808. MASTERNAK STANISŁAW, CZAJKA JACENTY: Przeciw bezradności. Rozm. Jan
Adam Borzęcki. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 38 s. 4.
PSL w woj. tarnobrzeskim.
Polskie Stronnictwo Ludowe zob.
też. poz. 92
c) Porozumienie Centrum
1802. CHUDZYŃSKA IRENA LILIANA:
Pętla. Veto 1992 nr 6 s. 13, il. * WILCZAK
JAGIENKA: Tylko się zabić. Polityka 1992
nr 4 s. 3.
1809. KUCHCIŃSKI MAREK: Bez pośpiechu. Rozm. Mieczysław Nyczek. Nowiny
1992 nr 51 s. 3.
Dotyczy tragicznej śmierci rodzeństwa z Rytwian.
M. in. działalność Porozumienia Centrum
w woj. przemyskim.
102
1810. MŁYNARSKI JANUSZ: Porozumienie z prasą. Gaz. Wybor. 1992 nr 235 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 50 s. 4.
Oddział Wojewódzki Porozumienia Centrum
w Przemyślu.
d) Unia Demokratyczna
1811. [RÓŻYCKI WIESŁAW]: Wojewoda
i demokracja. Oświadczenie Rady Regionalnej Unii Demokratycznej w Rzeszowie. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 211 s. 11.
Także: Gaz. Wybor. 1992 nr 253 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 59 s. 3.
e) Inne partie
Konfederacja
zob. poz. 131
Polski
Niepodległej
Polska Partia Przyjaciół Piwa zob.
poz. 132
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej
Polskiej zob. poz. 84
Z działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Słocinie, woj. rzeszowskie.
1816. (emes): Biedni czy komuniści? Podkarpacie 1992 nr 1 s. 4.
Sanocki oddział Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów.
1817. JURASZ BARBARA: Pomost do
Korei. Gaz. Wybor. 1992 nr 249 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 57 s. 2. * KASSAN MARIUSZ: Rzeszów blisko Korei. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 211 s. 3.
Towarzystwo Przyjaciół Narodu Koreańskiego
w Rzeszowie.
1818. KOCEMBA JANUSZ: W obronie
praw człowieka. Rozm. Jaromir Kwiatkowski.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 102 s. 9, il.
Działalność Stowarzyszenia Amnesty International, oddział Rzeszów.
1819. ŁOKAJOWA HALINA: Czas nie na
sentymenty. Nowiny 1992 nr 27 s. 4, il.
Ceny usług PCK w woj. rzeszowskim.
Partie polityczne zob. też poz. 741, 847,
2100
1820. (RUB): Niepełnosprawni czekają na
pomoc. Sł. Powsz. 1992 nr 88 s. 7.
f) Organizacje społeczne
Organizacje społeczne zob. też poz.
101
1812. BOROWIEC W[ŁADYSŁAW]: I Kongres ruchu „NIE”. Nowiny 1992 nr 28 s. 1.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 28 s. 1, 5.
Niezależna Inicjatywa Europejska „NIE” w Rzeszowie.
1813. BRĄCZYK MAŁGORZATA: Etatowi
przyjaciele. Podkarpacie 1992 nr 24 s. 1, 8.
Dotyczy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Krośnie i jego dyrektora Jana Trzemżalskiego.
1814. CYNKAR MAREK: Nie utrudniajmy
szaleńcom walki ze śmiertelnym przeznaczeniem – walki o przetrwanie! Pogranicze 1992
nr 29 s. 3.
Działalność Obywatelskiego Komitetu Zwalczania Raka w Przemyślu.
1815. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Za rogatkami Rzeszowa. Grom. Rol. Pol. 1992 nr
68 s. 4, il.
Towarzystwo Walki z Kalectwem w Rzeszowie.
g) Organizacje młodzieżowe
1821. BOBUSIA BOGUSŁAW: Maria Polaczkówna / Bogusław Bobusia. – Przemyśl
1984.
Rec. BURY JOANNA, Pogranicze 1992 nr 2
s. 11.
Historia przemyskiego harcerstwa żeńskiego.
1822. BORZĘCKI JAN ADAM: Harcerzem
być? Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 1 s. 6, il.
Kłopoty kadrowe i finansowe Związku Harcerstwa Polskiego w woj. tarnobrzeskim.
1823. BURY JAN: Oddzielić ziarno od
plew. Rozm. Henryk Nicpoń. Nowiny 1992
nr 31 s. 3, rys.
M. in. współpraca ZMW z Uniwersytetem Ludowym w Gaci, woj. przemyskie.
103
1824. g.d.: Do Wołosatego dla piosenki.
Gaz. Wybor. 1992 nr 181 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 30 s. 1.
Bieszczadzki Przegląd Piosenki.
1825. GRYMUZA HENRYK: „Student”, „Kopernik” i inni. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 157 s. 4.
Jarosławska Alternatywa – nieformalna grupa
młodzieży z Jarosławia.
1826. HUĆKO BOGDAN: Jarmark w Wołosatem. Nowiny 1992 nr 161 s. 3.
Impreza zorganizowana przez harcerzy w Bieszczadach.
1827. JURASZ BARBARA: OHP daje szansę. Gaz. Wybor. 1992 nr 198 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 36 s. 3.
Dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1828. (K-mro): Zima w tenisówkach. Sł. Powsz. 1992 nr 229 s. 1.
Harcerska pomoc dla dzieci z Bieszczadów.
1829. KRAKOWSKI S[TANISŁAW]: Przemyscy harcerze – kawalerowie Virtuti. Harcerstwo 1992 nr 9 s. 42–43.
1830. (m.b.): Wołosate ’92. Podkarpacie
1992 nr 34 s. 8, il.
Bieszczadzki Przegląd Piosenki – impreza zorganizowana przez harcerzy.
1831. (M.P.): Tradycje harcerstwa wodnego
w Przemyślu – wspomnienia i teraźniejszość.
Życie Przemys. 1992 nr 25 s. 8–9, il.
1832. WOŹNIAK JULIAN: Ośmielili się
podnieść rękę... Nowiny 1992 nr 179 s. 5, il.
Opracowania dotyczące całości regionu
1833. CZYŻ TERESA: Struktura regionalna bezrobocia w Polsce. Czas. Geogr. 1992 t.
63 z. 1 s. 67–84, mapy, tab., bibliogr. Summ.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
1834. GÓRAL ADAM, KITOWSKI JERZY: Empiryczne badanie trendu i poziomu
bezrobocia w makroregionie południowo-wschodnim. Rzesz. Zesz. Nauk. 1992 t. 12 s.
113–120, tab. Summ.
1834a. KOWALIK ANTONI: Co trwałe,
co zmienne. Rzeczpospolita 1992 nr 68 dod.
Ekon. i Prawo s. V, mapy.
Bezrobocie m. in. w woj. południowo-wscho-dnich.
1835. NARBUTT ELŻBIETA: Geografia
bezrobocia. Oprac... Spotkania 1992 nr 37 s.
14–15, mapa.
M. in. woj. południowo-wschodnie.
1836. (raw): Jak już nie ma na czym, oszczędza się na bhp. Nowiny 1992 nr 185 s. 3.
Dotyczy woj. krośnieńskiego, rzeszowskiego
i przemyskiego.
1837. SZCZEPAN ANDRZEJ: Powiązać ekonomię z bezpieczeństwem pracy. Rozm. Józef
Twardowski. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 58 s. 6, portr.
Wypadki przy pracy na terenie woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
Woj. krośnieńskie
1838. ag: Przełamywanie barier. Gaz. Wybor.
1992 nr 290 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 83 s. 1.
Spotkanie byłych członków Szarych Szeregów
w Mielcu, woj. rzeszowskie.
Wojewódzki Ośrodek ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Inwalidów w Krośnie.
Związek Harcerstwa Polskiego zob.
też poz. 3302, 3308
1839. GALOS STANISŁAW: Bez szans.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 53 s. 6. * TENŻE: Będzie lepiej... Tamże nr 131 s. 6–7, il. * (mp):
Krośnieńskie mniej zagrożone. Podkarpacie
1992 nr 45 s. 1, 5. * (s): Praca na wagę złota.
Tamże nr 50 s. 7, il.
Organizacje młodzieżowe
— historia 754, 814
3. PRACA. ZABEZPIECZENIE
SPOŁECZNE. ZWIĄZKI ZAWODOWE.
ZAGDANIENIA SOCJALNE
a) Praca. Zabezpieczenie społeczne
104
Bezrobocie w woj. krośnieńskim.
1840. GALOS STANISŁAW: Niespokojne
sny. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 129 s. 3, il.
Problem pracy dla mieszkańców Odrzykonia.
1841. GORCZYCA ANNA: O bezrobociu
i Solinie. Gaz. Wybor. 1992 nr 296 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 87 s. 1.
Dotyczy woj. krośnieńskiego.
1842. MAMCZUR MARIA: Śmierć prowincji. Sztand. Młod. 1992 nr 233 s. 5, il. *
POTACZAŁA KRZYSZTOF: W powietrzu
wisi strach... A–Z Dz. Ob. 1992 nr 64 s. 8. *
POTOCKI ANDRZEJ: Osiedle bezrobotnych.
Tamże nr 149 s. 4. * POTACZAŁA K.: Ostania
wypłata. Tamże nr 251 s. 9.
Ustrzyki Dolne.
1843. JÓRCZAK RYSZARD: Martwy sezon. Sztand. Młod. 1992 nr 145 s. 12.
Woj. przemyskie
1851. BURZMIŃSKI W[ACŁAW]: Próby i oczekiwania. Nowiny 1992 nr 40 s. 3. *
WOJCIESZONEK WIESŁAW: Dziś zasiłek,
a co jutro? Życie Przemys. 1992 nr 4 s. 1, 3.
Problem bezrobocia w woj. przemyskim.
1852. NICPOŃ HENRYK: Koniec miłosierdzia. Rewers 1992 nr 15 s. 1, 7.
Rejonowe Biuro Pracy w Jarosławiu.
1853. SIWAK STANISŁAW: Lubaczowskie
znaki zapytania. Nowiny 1992 nr 53 s. 4, il.
Problem bezrobocia w mieście i gminie.
Sytuacja w zakładach pracy w Ustrzykach Dolnych.
1854. SIWAK STANISŁAW: Zagłębie bezrobocia. [Lubaczów]. Dz. Pol. 1992 nr 72 s. 3, il.
1844. LEŃ ADAM: Gmina na garnuszku
opieki. Nowiny 1992 nr 234 s. 5, il.
Woj. rzeszowskie
Problem bezrobocia w gminie Ustrzyki Dolne.
1845. ŁOKAJOWA HALINA: Niepełnosprawny przed barierą. Nowiny 1992 nr 199
s. 1, 3, il.
1855. (czec): Życie w Mielcu. Expr. Wiecz.
1992 nr 249 s. 3. * JÓŹWIAK JACEK S.: Czas
kosić Mielec. Veto 1992 nr 41 s. 9, il.
Problem pracy w mieście.
Problem pracy dla niepełnosprawnych na przykładzie woj. krośnieńskiego.
1856. DZIOPAK DARIUSZ: A to ci „historia”. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 219 s. 6–7, il.
1846. NICPOŃ HENRYK: Podsłuchiwanie
egzekutywy. Nowiny 1992 nr 57 s. 1, 3, rys. –
Polem. [Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” Oddział KPKS Jasło]: Podsłuchiwanie
egzekutywy. Odsłona druga. Tamże nr 85 s. 5;
[Rada Pracownicza Oddziału KPKS w Jaśle],
Tamże. – Odp. NICPOŃ H., Tamże.
Problem pracy dla absolwentów wyższych
uczelni na przykładzie woj. rzeszowskiego.
Sprawa pozbawienia pracy Stanisława Mamroła, kierowcy PKS-u w Jaśle.
1847. OWOC HENRYK: „Prawdziwego bezrobocia jeszcze w Krośnie nie ma”. Rozm. Stanisław Galos. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 60 s. 6.
1848. SZAREK JACEK: W Cisnej bieda
piszczy. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 134 s. 3, il.
Problem bezrobocia w gminie.
1849. TULIK JAN: Bieszczadzki stres
– bezrobocie. Gaz. Wybor. 1992 nr 269 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 68 s. 4.
1850. WILCZAK J[AGIENKA]: Czekanie
na cud. Polityka 1992 nr 52 s. 7.
Bezrobocie w gminie Komańcza.
1857. GADOS STEFAN: Biura pracy czy
kasy zapomogowo-pożyczkowe? Gaz. Wybor.
1992 nr 143 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 17 s. 1.
* TOMCZYK MAREK: Jeden dzień Kazimierza Wąsika. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 129 s. 4, il.
* PASTERNAK JACEK: O bezrobociu, pracy i językach obcych. Rozm. Jan Niebudek.
Tamże nr 177 s. 6–7, portr. * NIEBUDEK J.:
Paradoksy bezrobocia. Tamże nr 198 s. 6–7.
Dotyczy województwa.
1858. mm: Rynek pracy w statystyce. Gaz.
Wybor. 1992 nr 195 dod. Gaz. w Rzeszowie
nr 35 s. 1.
Dotyczy województwa.
1859. MORAWSKI JERZY: Upadek miasta.
Spotkania 1992 nr 32 s. 13–14, il. * SKARBEK
AGNIESZKA: Mielec – region zagrożony.
Gaz. Wybor. 1992 nr 171 s. 1.
Na marginesie strajku WSK – problem bezrobocia.
105
1860. MROZEK JÓZEF: Pracodawcy
z „Małopolski”. Rozm. (Tar). Nowiny 1992 nr
201 s. 3.
Związek Pracodawców „Małopolska” z siedzibą
w Rzeszowie.
1861. NIEWIAROWSKI WACŁAW: To
mógłby być przykład. Rozm. Antoni Kowalik.
Rzeczpospolita 1992 nr 293 dod. Ekon. i Rynek
s. II, portr.
M. in. problem bezrobocia w Mielcu.
1862. SKARBEK AGNIESZKA: Obcinanie
„kominów”. Gaz. Wybor. 1992 nr 160 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 23 s. 1.
Wysokość rent i emerytur w województwa.
1863. SOWA STANISŁAW: Publicznej pracy smakowanie. Nowiny 1992 nr 248 s. 1, 3.
Roboty publiczne w gminie Błażowa.
1864. TOMCZYK MAREK: Bajer – MAX.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 42 s. 1, 4, il.
Organizowanie zarobkowych wyjazdów zagranicznych przez firmę Bud–Max z Leżajska.
1865. TWARDOWSKI JÓZEF: Zniewoleni
pracą. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 231 s. 6–7, il.
Sprawa łamania norm prawa pracy na przykładzie woj. rzeszowskiego.
1866. WADIAKOWA RENATA: Rolników
ubezpiecza KRUS. Rozm. (hł). Nowiny 1992
nr 31 s. 3.
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Rzeszowie.
1867. WOŁOSZYN A[NATOL]: Co z prawem pracy? Nowiny 1992 nr 92 s. 4, il.
Na przykładzie Rzeszowa.
1870. BOROWY JAN: Smutny bilans.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 7 s. 6. * BEDNARSKA
BARBARA: Ze szkoły na bezrobocie. Tamże
nr 33 s. 6.
Dotyczy województwa.
1871. WARZOCHA ADAM: Pierwszy
i ostatni. Nowiny 1992 nr 8 s. 1, 4–5, il.
Dotyczy zwolnienia z pracy Janusza Basiaka
– nadleśniczego w Janowie Lubelskim.
1872. ZALEWSKA DANUTA: Oferty są,
chętnych brak. Pol. Zbroj. 1992 nr 54 s. 3, il.
Bezrobocie w Nisku.
Praca zob. też poz. 952
b) Zagadnienia socjalne.
Wczasy. Rekreacja
1873. (bh): Więcej respektu przed wodą.
Nowiny 1992 nr 140 s. 3, il.
Kąpieliska w woj. krośnieńskim.
1874. BĘBEN RYSZARD
Witamy w Dubiecku: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy BGŻ w Dubiecku /
oprac. Ryszard Bęben. – Rzeszów: Wydaw.
„Resovia”, 1992. – [16] s.; 20 cm
1875. FIELDORF JACEK: Zen – sposób na
wakacje. Gaz. Wybor. 1992 nr 178 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 29 s. 1.
Studencki obóz w Bieszczadach.
1876. GADOS STEFAN, (wit): Tragedie
wynikiem beztroski. Gaz. Wybor. 1992 nr
190 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 33 s. 1.
Utonięcie w Zalewie Solińskim.
1877. KOŁACIŃSKI ANTONI: Co się zmieniło nad Soliną. Pol. Zbroj. 1992 nr 163 s. 4.
1868. ZATORSKI RYSZARD: „Tamte”
i „te” czasy. Trybuna 1992 nr 297 s. 4.
Dotyczy Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego „Jawor”.
Problem bezrobocia w Mielcu na przykładzie
rodziny Kazimiery i Eugeniusza Kopaczów.
1878. (m): Noce nad Soliną. Podkarpacie
1992 nr 32 s. 1, 7, il.
Dotyczy wypoczynku, woj. krośnieńskie.
Woj. tarnobrzeskie
1869. (AC): W HSW [Hucie Stalowa Wola]
S.A. 1967 osób do zwolnienia. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 49 s. 4.
106
1879. PAJDAK MARIAN: Agroturyzm po
polsku. Czas Krak. 1992 nr 175 s. 6, il.
Możliwości rekreacji w woj. rzeszowskim oraz
w Wołkowyi, woj. krośnieńskie.
1880. PANTARAŁKA BARBARA: Niedziela u księcia. Życie Przemys. 1992 nr 35 s.
5, rys.
Rekreacja w Krasiczynie, woj. przemyskie.
1881. POTACZAŁA KRZYSZTOF: Podwodny cmentarz. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 96 s. 6, il.
Gaz. Wybor. 1992 nr 247 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 56 s. 4.
Dotyczy sprzedaży ośrodka wypoczynkowego
amerykańskiemu biznesmenowi.
1892: POTOCKI ANDRZEJ: Prominenckie ranczo. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 5 s. 6–7, il.
Wypadki utonięć w Zalewie Solińskim, woj.
krośnieńskie.
Dotyczy również ośrodka w Mucznem, woj.
krośnieńskie.
1882. POTOCKI ANDRZEJ: Na peryferiach Bieszczadów. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 138
s. 4, il. * STRUŚ MARIAN: Jest takie miejsce.
Podkarpacie 1992 nr 22 s. 8, il.
1893. SOWA STANISŁAW: Pan na Arłamowie. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 115 s. 4, il.
Dotyczy ośrodka wypoczynkowego „Uroczysko” w Teleśnicy Oszwarowej, woj. krośnieńskie.
c) Związki zawodowe. Samorządy
1883. STRUŚ MARIAN: Republika Rymanowska. Podkarpacie 1992 nr 23 s. 7, il.
Dotyczy domków letniskowych w Rudawce Rymanowskiej, woj. krośnieńskie.
1884. SZELIGA K[RZYSZTOF]: W Babicy
jak w Krynicy. Nowiny 1992 nr 95 s. 1, 3, il.
Możliwości rekreacyjne, woj. rzeszowskie.
1885. ZARĘBA TADEUSZ: Ferie prezydenta. Prz. Tyg. 1992 nr 6 s. 8.
Pobyt Lecha Wałęsy w Ośrodku Wypoczynkowym „Jawor” w Bieszczadach.
Ośrodek wypoczynkowy w Arłamowie, woj. krośnieńskie
1886. ARŁAMÓW czeka na właścicieli. Sł.
Powsz. 1992 nr 204 s. 7, il.
1887. BORZĘCKI JACEK: Co słychać w Arłamowie? Życie Przemys. 1992 nr 34 s. 5, il.
1888. BORZĘCKI JACEK: W Arłamowie pusto... i straszy. Życie Przemys. 1992 nr 17 s. 5, il.
1889. HUĆKO BOGDAN: Jaskółki ze spółki. Nowiny 1992 nr 119 s. 5.
1890. JÓRCZAK RYSZARD: Zamek w Bieszczadach. Sztand. Młod. 1992 nr 150 s. 13.
1891. NIZIOŁEK JANUSZ: „Arłamów” na
chodzie. Rozm. Marian Struś. Podkarpacie
1992 nr 47 s. 7, il. * NIZIOŁEK J.: Z Los Angeles do Arłamowa. Rozm. Janusz Młynarski.
Rekreacja zob. też poz. 979, 996–97
1894. BRĄCZYK MAŁGORZATA: Łuk
nietriumfalny. Podkarpacie 1992 nr 2 s. 1, 5.
Walne zebranie delegatów NSZZ „Solidarność”
w Krośnie.
1895. BRĄCZYK MAŁGORZATA: Solidarnościowy maraton. Podkarpacie 1992 nr 12 s. 6.
I tura III Walnego Zebrania NSZZ „Solidarność” Regionu Podkarpacie. Woj. krośnieńskie.
1896. BROŻYNIAK ZBIGNIEW: Klamka
zapadła – ZNP na bruk. Rozm. Z[bigniew]
Ziembolewski. Pogranicze 1992 nr 48 s. 1.
Sprawa przekazania budynku ZNP dla sióstr
Zgromadzenia Sług Jezusa w Przemyślu.
1897. CAPIGA ANDRZEJ: Jak grochem
o ścianę. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 6 s. 4. * TENŻE:
Próba sił? Tamże nr 22 s. 1, 4.
Konflikt między NSZZ „Solidarność” a wojewodą tarnobrzeskim.
1898. DZIADUŁA EDWARD: Prawo? Co to
takiego? Pogranicze 1992 nr 17 s. 5; nr 19 s. 5.
Konflikt między dyrektorem Zakładu Maszyn
Budowlanych Stanisławem Korzelą a NSZZ „Solidarność” w Lubaczowie, woj. przemyskie.
1899. GADOS STEFAN: Zachowajmy rozwagę. Rzeszowska „Solidarność” w sierpniu
’92. Gaz. Wybor. 1992 nr 198 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 36 s. 4.
1900. HUĆKO BOGDAN: Wojna w gminie. Nowiny 1992 nr 139 s. 4.
Konflikt między NSZZ RI „Solidarność” a Radą
Sołecką w Rożnowicach, woj. krośnieńskie.
107
1901. KŁAK KRZYSZTOF: „Pójdziemy za
tym, kto będzie chciał uderzyć...” Rozm. Artur
Wilgucki. Życie Przemys. 1992 nr 35 s. 3–4.
1909. ŚNIEŻEK ADAM: Robić swoje.
Rozm. Jaromir Kwiatkowski. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 41 s. 6–7, portr.
Rozmowa z przewodniczącym Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska.
Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie.
1902. KONARSKA TERESA: Miarkowanie. Głos. Naucz. 1992 nr 14 s. 1, 6.
1910. TWARDOWSKI JÓZEF: O prawdziwe oblicze orła w koronie. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 199 s. 3, il.
Spór między ZNP i NSZZ „Solidarność” w Nowej Dębie, woj. tarnobrzeskie.
1903. KULIG ANDRZEJ: Parasol zaczyna
się zamykać. Podkarpacie 1992 nr 11 s. 6.
Dotyczy jasielskiej Delegatury Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność”. Także sylwetka autora.
1904. MADEJOWSKI ROMAN: Kwestia
lojalności wobec „Solidarności”. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 95 s. 3. – Polem. BARAŃSKI ZBIGNIEW: Kwestia lojalności wobec „Solidarności” – polemiki. Tamże nr 107 s. 4; NIEMIEC JÓZEF, Tamże. Odp.; MADEJOWSKI
R., Tamże.
Sprawa wydalenia ze związku Mariana Pietryki.
Również związki ze sprawą votum nieufności dla
rzeszowskiego kuratora.
1905. PĘKALA MAREK: Mówią, że wszystkiemu winna „Solidarność. „Hydrobudowa”
po dwóch latach prywatyzowania. Nowiny
1992 nr 254 s. 5, rys.
OPZZ i NSZZ „Solidarność” w przedsiębiorstwie. Rzeszów.
1906. PŁATKO STANISŁAW: Obszar biedy. Rozm. Zdzisław Szeliga. Pogranicze 1992
nr 5 s. 1–2, portr.
„Solidarność ‘80” w Przemyślu.
1907. (si): Zamienić zapomogi na pracę
przy „Irydzie”. Nowiny 1992 nr 145 s. 3.
Spotkanie przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Mariana Krzaklewskiego z robotnikami
z WSK Mielec.
1908. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Kłopotliwy depozyt. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 15 s. 8.
Konflikt między Radą Zakładową ZNP a NSZZ
„Solidarność” w Nowej Dębie, woj. tarnobrzeskie.
108
Z działalności NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w Siedliskach, woj. rzeszowskie.
1911. WARZOCHA ADAM: Miarka się
przebrała. Nowiny 1992 nr 130 s. 5, il.
Spór między burmistrzem a Międzyzakładową Komisją Koordynacyjną NSZZ „Solidarność”
w Brzozowie, woj. krośnieńskie.
1912. Z DZIEJÓW Solidarności podkarpackiej 1980–1990 / pod red. Bogdana Adamskiego. – Krosno: Zarząd Regionu Podkarpackiego NSZZ „Solidarność”, 1992. – 153, [19] s.:
faks., fot., portr.; 24 cm
Zawiera: Wstęp / B. Adamski. Od sierpnia do
grudnia. NSZZ „Solidarność” na Podkarpaciu 1980–
–1981 / Stanisław Fryc. Dni nadziei na godne życie.
Początki Solidarności Rolników Indywidualnych na
Podkarpaciu / Krzysztof Kamiński. Internowanie
– tajna broń stanu wojennego / Alfred Kyc. Opozycja
na Podkarpaciu w latach 1981–1989 / Grzegorz Gościński. Nauczycielska Solidarność na Podkarpaciu
w latach 1980–1989 / S. Fryc. Wybory – 1989 r. / A.
Kyc. Świeccy w brzozowskim kościele / B. Adamski,
Jerzy F. Adamski.
Dotyczy Krosna, woj. krośnieńskiego i Rzeszowa.
NSZZ „Solidarność” zob. też poz. 7, 18,
54, 58, 70, 93, 116, 146–47, 2372–76, 3315
Zw i ązk i zawo dowe zob. też poz. 2103,
2147
d) Pomoc społeczna
1913. BARTMIŃSKI STANISŁAW: Akcja rodzi akcję. Rozm. Justyna Woś. Nowiny
1992 nr 18 s. 4, portr.
Akcja „Pomoc Ukrainie” w parafii Krasiczyn,
woj. przemyskie.
1914. BRĄCZYK MAŁGORZATA: Żniwa.
Podkarpacie 1992 nr 31 s. 6, il.
Budowa domu seniora przez Bolesława Rączkę
w Kołaczycach, woj. krośnieńskie.
1915. CIEPIELA PAWEŁ: Nie zamieniaj
serca w twardy głaz... A–Z Dz. Ob. 1992 nr
59 s. 5, il.
Z działalności Społecznego Komitetu Zakupu
Aparatury Diagnostycznej i Pomocy Dzieciom
w Staszowie, woj. tarnobrzeskie.
1916. (emes): Być dobrym jak chleb... Podkarpacie 1992 nr 22 s. 7.
Działalność Koła Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta w Sanoku, woj. krośnieńskie.
1917. (emes): Nie załatwi wszystkich potrzeb. Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
Podkarpacie 1992 nr 31 s. 6, il.
Woj. krośnieńskie.
1918. GADOS STEFAN: Dom pomocy
społecznej i oczekiwania. Gaz. Wybor. 1992
nr 207 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 39 s. 2, il.
Domy opieki społecznej w woj. rzeszowskim.
1919. GADOS STEFAN: Reagując na nieszczęście. Gaz. Wybor. 1992 nr 229 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 47 s. 2, 4, il.
Sprawa utworzenia hospicjum w Rzeszowie.
1920. GALOS STANISŁAW: Kolejka po
pomoc coraz dłuższa. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
206 s. 5, il.
Pomoc społeczna w woj. krośnieńskim.
1921. HAWRYLOWICZ LUIZA: Najważniejsze mieć dom. Życie Przemys. 1992 nr 21
s. 8, il.
Dom Pomocy Społecznej w Przemyślu.
1922. Jac.: Koło ratunkowe za 1.662.000.000
zł. Życie Przemys. 1992 nr 21 s. 5.
Pomoc społeczna w Lubaczowie, woj. przemyskie.
1923. KLIMCZAK JOANNA: Czekanie
na lepszą przyszłość. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
182 s. 6, il.
1925. KOCHANOWSKA-PIĘCIAK ELWIRA: Dzielenie biedy. Rozm. Władysław
Borowiec. Nowiny 1992 nr 184 dod. Głos
Rzeszowa nr 1 s. 6.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
1926. KWIATKOWSKI JAROMIR: Cień
brata Alberta. Ład 1992 nr 47 s. 3–4.
Fundacja Pomocy Rodzinie „Krąg” w Rzeszowie.
1927. LASOTA ZDZISŁAW: Szlachetna
inicjatywa. Pol. Zbroj. 1992 nr 33 s. 3.
Projekt wybudowania Domu Weteranek PSZ
w Iwoniczu Zdroju, woj. krośnieńskie.
1928. ŁOKAJOWA HALINA: Cierpkie życie. Nowiny 1992 nr 110 s. 1, 3, il. * SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Osłonić najsłabszych. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 32 s. 5, il.
Opieka społeczna w woj. tarnobrzeskim.
1929. ŁOKAJOWA HALINA: W „Naszym
Domu”. Nowiny 1992 nr 209 s. 1, 3.
Domy opieki społecznej w Rzeszowie i województwie.
1930. MAKARA JERZY: Dom Pogodnej Starości w Dynowie. Pogranicze 1992 nr 28 s. 3, il.
Woj. przemyskie.
1931. MOŁOŃ WANDA: Ferment w biedzie. Nowiny 1992 nr 51 s. 3, rys.
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
1932. MOŁOŃ WANDA: Prościutki sposób na życie. Nowiny 1992 nr 145 s. 5.
Społeczny Komitet Zakupu Aparatury Diagnostycznej i Pomocy Dzieciom w Staszowie, woj.
tarnobrzeskie.
1933. OLESKYN PRZEMYSŁAW: Dach
nad głową dla bezdomnych. Życie Przemys.
1992 nr 47 s. 6, il.
Schronisko dla bezdomnych w Przemyślu.
1934. PIĄTEK ANDRZEJ: Śmierć będzie
wybawieniem. Nowiny 1992 nr 37 s. 1, 4, il.
Problemy Wojewódzkiego Zespołu Opieki Społecznej w Rzeszowie.
Z problemów Domu Opieki Społecznej w Wysocku, woj. przemyskie.
1924. KLIMCZAK JOANNA: Dom pełen
serca. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 116 s. 6, il.
1935. PUDŁO MARIA: Moralność i pieniądze. Podkarpacie 1992 nr 35 s. 8, rys.
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci w Łące,
woj. rzeszowskie.
Sprawa remontu dworku Mazurków w Krośnie
na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.
109
1936. R.M.: Zamienię rentę na młodość.
Podkarpacie 1992 nr 7 s. 1, 5, il.
Państwowy Dom Pomocy Społecznej w Foluszu, woj. krośnieńskie.
1937. ROZBORSKA LUCIANA: Przeżyć
ten trudny czas. Rozm. Jaromir Kwiatkowski.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 123 s. 7.
Z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Rzeszowie.
1938. SKARBEK AGNIESZKA: Ubogich
zawsze macie. Gaz. Wybor. 1992 nr 235 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 50 s. 3, il.
Rzeszowski oddział Towarzystwa Pomocy Brata
Alberta.
1939. SŁOWIK STANISŁAW: Nie zrobię
rewolucji miłosierdzia. Rozm. Anna Koniecka. Nowiny 1992 nr 228 s. 1, 3, portr.
M. in. działalność „Caritasu” Diecezji Rzeszowskiej z siedzibą w Rzeszowie.
1940. TWARDOWSKI JÓZEF: Ostatnia
przystań życia. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 22 s. 4.
Dom Pomocy Społecznej w Górnie, woj. rzeszowskie.
1941. WOJCIESZONEK W[IESŁAW]: Biednemu wiatr w oczy? Życie Przemys. 1992 nr 13
s. 1, 3.
Pomoc społeczna w woj. przemyskim.
Aukcja „Bliźniemu swemu”
w Rzeszowie
1942. BLIŹNIEMU swemu... ’92 / Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta; Teatr
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie; red.
katalogu Zbigniew Rybka. – Rzeszów: Rzeszowska Agencja Wydawnicza, 1992. – [32]
s.: faks., fot., rys.; 30 cm
Katalog wystawy dzieł przeznaczonych na aukcję w Teatrze im. W. Siemaszkowej.
1943. (e): W soboty wystawa – za miesiąc
aukcja. Dz. Pol. 1992 nr 52 s. 2.
„Bliźniemu swemu... ‘92”.
1944. J.K.: Wielka gala w teatrze. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 63 s. 1, 5, il.
Także: Dz. Pol. 1992 nr 76 s. 2.
110
1945. (jap): Aukcja dzieł sztuki jakiej nie
było. Nowiny 1992 nr 43 s. 1, 3, il.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 43 s. 5.
1946. JURKIEWICZ EMIL: Aukcja. Rozm.
Tadeusz Zaręba. Prz. Tyg. 1992 nr 8 s. 6, portr.
1947. KWIATKOWSKI JAROMIR: Aukcja. Ład 1992 nr 12 s. 6.
1948. PAWLAK JANUSZ: W Rzeszowie kupują wszystko. Nowiny 1992 nr 63 s. 1, 3, il.
1949. SKARBEK AGNIESZKA: Otworzyć
serca i portfele. Gaz. Wybor. 1992 nr 83 s. 12–13.
Dom Pomocy Społecznej w Czachowie, woj. tarnobrzeskie
1950. CAPIGA ANDRZEJ: I kto tu jest
chory. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 40 s. 1, 7, il.
1951. JAKUBOWSKA MARIA: Babski upór.
Rewers 1992 nr 22 s. 1, 3, rys.
1952. KOZICKI ANDRZEJ: Samobójcza desperacja. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 164 s. 1, 3.
1953. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Głodówka zamiast okrągłego stołu. Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 34 s. 1, 4.
1954. TOCHMAN WOJCIECH: Ich słuchać
nie należy. Gaz. Wybor. 1992 nr 202 s. 12–13, il.
e) Czyny społeczne. Praca społeczna
1955. GŁOWACKI RYSZARD: Godnie
przeżyć swój czas. Życie Przemys. 1992 nr 39
s. 7, 1, portr.
Edward Opaliński – społecznik z Przemyśla.
1956. MOŁOŃ WANDA: Co zostanie po
nas? Nowiny 1992 nr 109 s. 3, rys.
Władysław Stanio działacz społeczny i ekologiczny – jego związki m. in. ze Słociną, woj. rzeszowskie i Rzeszowem.
1957. RAKUŚ ANNA: Kiełkująca demokracja. Rewers 1992 nr 11 s. 9.
Inicjatywy społeczne mieszkańców Błażowej,
woj. rzeszowskie.
Praca społeczna zob. poz. 3208
4. PATOLOGIA SPOŁECZNA
1958. (bal): Znikające ikony. Nowiny 1992
nr 187 s. 5, il.
Kradzieże dzieł sztuki z obiektów sakralnych
w woj. krośnieńskim.
1959. BĄK WIOLETA: Oszukana Westa.
Gaz. Wybor. 1992 nr 271 s. 16.
Nadużycia gospodarcze
w Rzeszowie.
spółki
East–West
1960. BURZMIŃSKI WACŁAW: „Powrót
z U”. Nowiny 1992 nr 52 s. 1, 4, il.
Z problemów narkomanii w woj. przemyskim.
1961. DELMANOWICZ DARIUSZ: Ból
rozstania. Życie Przemys. 1992 nr 37 s. 5.
Jedna z rodzin i dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym w Przemyślu.
1962. DZIESZYŃSKI RYSZARD: Gdzie
jest „Królowa Bieszczadów”? Pol. Zbroj. 1992
nr 178 s. 3. * MAKARA JERZY: Kradzież czy...
rewindykacja? (wokół wydarzeń w Jasieniu).
Pogranicze 1992 nr 31 s. 9, il. * SOBOLEWSKI
JANUSZ L.: Zamach na Matkę Boską. Wieści
1992 nr 31 s. 7, il. * ŚWIĘTOKRADZTWO.
Podkarpacie 1992 nr 30 s. 8, il.
Dotyczy kradzieży obrazu Matki Boskiej Rudnickiej w Jasieniu, woj. krośnieńskie.
1963. GAJDZIŃSKI PIOTR, GRABOWSKI KRZYSZTOF: Na łasce losu. Wprost
1992 nr 30 s. 27–28, il.
Dotyczy włamań m. in. w Rzeszowie.
1964. (jz): Ucieczka z pociągu. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 224 s. 2, portr.
Także: Nowiny 1992 nr 224 s. 1, 3; A–Z Dz. Ob.
1992 nr 225 s. 1–2.
Przestępca gospodarczy Marek Stasiak. Rzeszów.
1965. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: „Niewinny” mak. Wieści 1992 nr 31 s. 1, 6, il.
Problem nielegalnych upraw w woj. krośnieńskim.
1966. KLICH JANUSZ: Burmistrz i skarbnik na ławie oskarżonych. Nowiny 1992 nr 34
s. 1, 3, il.
Afera finansowa z Głogowa Młp., woj. rzeszowskie.
1967. KLICH JANUSZ: Gangsterski napad
na pocztę w Rzeszowie. Nowiny 1992 nr 153
s. 1, 3, il.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 153 s. 1–2.
1968. KONIECKA ANNA: Wstrzymać się
z bólem. Przestępstwa urzędnicze na poczcie
w Rzeszowie. Nowiny 1992 nr 63 s. 4, rys.
1969. KWIATKOWSKI J[AROMIR]: Dzielić się trzeźwością. Ład 1992 nr 31 s. 3.
Kluby Abstynenta w woj. rzeszowskim.
1970. ŁYSZCZEK BEATA: Twardzi jak
diament. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 3 s. 4.
Klub Abstynenta „Diament” w Sokołowie Małopolskim, woj. rzeszowskie.
1971. (M.A.): Świętokradztwo pod Sandomierzem. Nowy Świat 1992 nr 256 s. 3. * MYJAK JÓZEF: Świętokradztwo w Sulisławicach.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 45 s. 1, 9, il. * WELANYK
PIOTR: Kradzież obrazu – Sulisławice w szoku.
Nowiny 1992 nr 214 s. 3.
Także: Gaz. Krak. 1992 nr 262 s. 5.
Dotyczy obrazu Matki Boskiej Bolesnej – „Misericordia Domini”, woj. tarnobrzeskie.
1972. MALICKI WOJCIECH: Odeszli
sami. Nowiny 1992 nr 236 s. 3, rys.
Samobójstwa w woj. tarnobrzeskim.
1973. MATUSZ JÓZEF F.: Pajęczarze – złodzieje prądu. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 17 s. 1, 3.
Nielegalny pobór energii na terenie woj. rzeszowskiego, krośnieńskiego i tarnobrzeskiego.
1974. MŁYNARSKI JANUSZ: W Przemyślu brakuje Tatarek. Gaz. Wybor. 1992 nr 198
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 36 s. 2.
Problem prostytucji w mieście.
1975. OLAK BARBARA: Boys from Poland. Expr. Wiecz. Kulisy 1992 nr 95 s. 3, il.
Afera pornograficzna w Rzeszowie.
1976. POTOCKI ANDRZEJ: Sporna ikona. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 134 s. 4, il., mapa *
TENŻE: Co naprawdę skradziono w Jasieniu.
Tamże nr 143 s. 4, il. * (an): Los cudownej
ikony nadal nieznany. Tamże nr 144 s. 4, il.
Także: Nowiny 1992 nr 134 s. 1–2.
Sprawa kradzieży ikony z kościoła w Jasieniu,
woj. krośnieńskie.
111
1977. (r): Gdzie szukać pomocy? Podkarpacie 1992 nr 18 s. 7, rys.
1987. WRÓBEL PIOTR: Niewidzialna
ręka. Rewers 1992 nr 25 s. 1, 3, portr.
M. in. problem narkomanii w woj. krośnieńskim.
Nadużycia Eugeniusza Gilewskiego – kierownika rzeszowskiego biura Polskiego Związku Niewidomych.
1978. (RD): Nie chcą chorych na AIDS. Sł.
Powsz. 1992 nr 124 s. 1.
Problem narkomanii w Łańcucie, woj. rzeszowskie.
1979. R.M.: Miliarder bez grosza. Podkarpacie 1992 nr 52/53 s. 6, rys. * UPADEK Stefana H. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 248 s. 1, 4.
Nadużycia Stefana Hewki, prezesa Przedsiębiorstwa Przetwórstwa Drzewnego „Drewex”
spółka z o.o. w Sanoku.
1980. SADOWSKI ROBERT: Plantatorzy.
Nowiny 1992 nr 243 s. 7, rys.
Margines społeczny w Tarnobrzegu.
1981. SOWA STANISŁAW: Mięso z lasu.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 32 s. 4.
Problem kłusownictwa w woj. rzeszowskim.
1982. SZWIC JACEK: Świętokradztwo
w Chłopicach. Życie Przemys. 1992 nr 17
s. 1, 9, il.
Dotyczy kradzieży w kościele, woj. przemyskie.
1983. SZWIC JACEK: „Wysiadaj, bo cię
rozwalę”. Życie Przemys. 1992 nr 30 s. 1, 4, il.
Napad na taksówkarza w Przemyślu.
1984. TYBULCZUK WIT, CISEK DANUTA: Alkoholizm widziany z okien UW. Rozm.
Jaromir Kwiatkowski. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
143 s. 6–7, il. – Polem. MAZUR TADEUSZ,
Tamże nr 155 s. 6–7; ZDZISŁAW: Alkoholik o alkoholizmie. Nowiny 1992 nr 211 s. 4.
– Odp. MAZUR T., Tamże nr 225 s. 4.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
1985. WARZOCHA ADAM: Pół metra.
Nowiny 1992 nr 5 s. 5, rys.
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w Stalo-wej Woli.
1986. WILCZAK JAGIENKA: Czujność
bankowca. Polityka 1992 nr 51 dod. Polityka
– Finanse nr 7 s. II.
Fałszowane czeki w Banku Spółdzielczym w Głogowie Młp., woj. rzeszowskie.
112
1988. ZABIEROWSKA JOANNA: Życie
na haju. Gaz. Wybor. 1992 nr 216 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 42 s. 2.
Problem narkomanii w woj. rzeszowskim.
1989. ZIELIŃSKA-DUDEK ANNA: „Złoty strzał”. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 39 s. 1, 7; nr
40 s. 1, 7.
Problem narkomanii w Stalowej Woli.
Patolog i a sp ołe czna zob. też poz. 1531,
1538
5. PROBLEMY NARODOWOŚCIOWE
1990. CIASTOŃ ANNA M[ARIA]: Życie
Cygana. Nowiny 1992 nr 145 s. 4.
Cyganie w woj. tarnobrzeskim.
1991. CZAJKOWSKI JERZY: Bojkowie,
dawni mieszkańcy Bieszczadów. Poznaj Swój
Kraj 1992 nr 7/8 s. 36-38, il.
1992. CZAJKOWSKI JERZY: Łemkowie
i Wołosi. Podkarpacie 1992 nr 7-10 s. 5, il. – Polem. KIJUĆ WŁADYSŁAW: Jeszcze o Wołochach i Łemkach. Tamże nr 16 s. 20; LWOWSKI ZYGMUNT: O zasiedlaniu Podkarpacia.
Tamże nr 12 s. 5; – Odp. STARUCHOWICZ
ZBIGNIEW: Zasiedlenie Podkarpacia. Tamże
nr 24 s. 11; – Odp. LWOWSKI Z.: Panu Zbigniewowi Staruchowiczowi. Tamże nr 31 s. 11.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
1993. DZIEWIERSKI MAREK, PACTWA
BOŻENA, SIERWIERSKI BOGDAN
Dylematy tożsamości: studium społeczności łemkowskiej w Polsce / Marek Dziewierski, Bożena Pactwa, Bogdan Siewierski. – Katowice: „Randall & Sfinks”, 1992. – 138, [1] s.,
[8] s. tabl.: fot., 2 mapy, 1 pl., rys.; 21 cm

1994. GADOS STEFAN: Odbudowa więzi.
Gaz. Wybor. 1992 nr 193 s. 2. * LENTOWICZ
ZBIGNIEW: Soroczka ze znakiem tryzuba.
Ukraińcy w Jarosławiu. Rzeczpospolita 1992
nr 196 s. 3, il. * PASZYŃSKI ZBIGNIEW:
I Światowy Zjazd Ukraińców w Jarosławiu.
Pogranicze 1992 nr 35 s. 4, il.
2003. POTACZAŁA KRZYSZTOF: Nie
przesadza się starych drzew. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 200 s. 6.
1995. GOCZ TEODOR: Żydzi w Zyndranowej. Płaj [1992? nr] 5 s. 89-92.
2004. SOWA STANISŁAW: Został po nich
tylko ślad. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 108 s. 6–7.
Woj. krośnieńskie.
1996. (hk): Wandalizm czy prowokacja?
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 158 s. 1–2.
Także: Nowiny 1992 nr 158 s. 1-2.
Konflikt narodowościowy w Komańczy, woj.
krośnieńskie.
1997. JAGIELSKI JAN: Stan zachowania
cmentarzy żydowskich w południowo-wschodniej Polsce. Płaj [1992? nr] 5 s. 28–36, tabl.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
1998. KERSTEN KRYSTYNA
Polacy, Żydzi, komunizm: anatomia półprawd: 1939–68 / Krystyna Kersten – Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza, 1992.
– 185 s.; 21 cm
Indeks
Zawiera m. in.: Pogrom Żydów w Kielcach
– znaki zapytania (m. in. dotyczy Rzeszowa).
1999. KURC MONIKA: Co po nich pozostało? Życie Przemys. 1992 nr 7 s. 6, il.
Ślady kultury żydowskiej w Przemyślu.
Osadnicy greccy w Bieszczadach.
Bojkowie m. in. na terenie woj. krośnieńskiego.
2005. SUROWANIEC ZDZISŁAW: Żydzi
w Rozwadowie. [Stalowa Wola]. Wieści 1992
nr 44 s. 8.
2006. UMIĘCKA MAGDALENA: Nad miastem – Karmel. Tyg. Solidarność 1992 nr 42
s. 12–13, il.
Stosunki polsko-ukraińskie w Przemyślu.
2007. URBANIEC JOLANTA: Mielecki świat
Romów. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 197 s. 6–7, il.
Woj. rzeszowskie.
2008. WRÓBEL PIOTR: Sąsiedzi. Rewers
1992 nr 21 s. 1, 3, il., portr.
Światowy Zjazd Byłych Mieszkańców Jarosławskiej Narodowości Ukraińskiej w Jarosławiu.
2009. WRÓBEL PIOTR: Zgoda tańczy w Komańczy. Rewers 1992 nr 23 s. 1, 3, il.
Stosunki polsko-ukraińskie, woj. krośnieńskie.
2010. ZIEMBOLEWSKI Z[BIGNIEW]: Razem – na tym i na tamtym świecie. Pogranicze
1992 nr 22 s. 15, il.
2000. LEWANDOWSKA WIESŁAWA: Trzeba z tym umrzeć. Życie Przemys. 1992 nr 81 s. 3.
Współżycie Polaków i Ukraińców w Kalnikowie, woj. przemyskie.
Z problemów ludności ukraińskiej w Ustrzykach Dolnych, woj. krośnieńskie.
2000a. ŁEMKOWIE w historii i kulturze
Karpat. Cz. 1. – Rzeszów, 1992.
Zagadnienia narodowościowe zob. też
poz. 306, 708, 762, 773–74, 784–85, 788–89,
794, 809, 813, 832, 836–37, 839, 879, 2011–
–12, 2646a
Rec. Ryszard Kantor, Wierchy. – R. 58: 1992 s. 206–
–207.
6. UROCZYSTOŚCI. OBCHODY
2001. MISZCZAK JAN: Tabor we mgle.
Nowiny 1992 nr 115 s. 6, il.
2011. HUĆKO BOGDAN: Bolesne powroty. Nowiny 1992 nr 170 s. 4, il., rys.
Cyganie w Przemyślu.
2002. OLSZAŃSKI TADEUSZ ANDRZEJ: Żydzi w Karpatach. Płaj [1992? nr]
5 s. 8–18, tab.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
Uroczystość odsłonięcia pomnika – mauzoleum ku czci Żydów zamordowanych w 1942 r.
w Brzozowie, woj. krośnieńskie.
2012. KACZANOWSKI LONGIN: Pamięć
o staszowskich Żydach. Nowy Świat 1992 nr
113
277 s. 15. * MYJAK J[ÓZEF]: Pamięci Żydów
staszowskich. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 47 s. 8, il.
Uroczyste odsłonięcie pomnika św. Floriana
z udziałem premier Hanny Suchockiej.
Uroczyste odsłonięcie pomnika, woj. tarnobrzeskie.
2014. ZIEMSKI FRANCISZEK: Obchody
czterechsetlecia śmierci Marcina Kromera
(Biecz, 25 IX 1989 r.). Stud. Hist. 1992 z. 4
s. 583–584.
2013. ZATORSKI RYSZARD: Stanął pomnik. Gala w Stalowej Woli. Trybuna 1992
nr 205 s. 3.
M. in. związki z Bieczem, woj. krośnieńskie.
Także: Nowiny 1992 nr 171 s. 1–2, il.
VIII. ZAGADNIENIA PRAWNO-ADMINISTRACYJNE
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
Opracowania dotyczące całości regionu
2015. (jak): Kiedy i jakie starostwa? Nowiny 1992 nr 180 s. 1, 3, mapa.
Nowy podział administracyjny kraju. Dotyczy
woj. południowo-wschodnich.
2016. NICPOŃ HENRYK: Ich czworo i...
Gaz. Wybor. 1992 nr 259 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 62 s. 3.
Dotyczy wojewody krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego.
Woj. krośnieńskie
2017. BŁAŻ ZYGMUNT: Nie przyrosłem
do stołka. Rozm. Maria Pudło. Podkarpacie
1992 nr 22 s. 1, 5, portr.
Rozmowa z byłym wojewodą krośnieńskim na
temat jego pracy.
2018. BŁAŻ ZYGMUNT: Powrót po 145
dniach. Rozm. Henryk Nicpoń. Gaz. Wybor.
1992 nr 283 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 78 s.
2. * PUDŁO MARIA: Samorząd miał głos.
Powrót wojewody. Wspólnota 1992 nr 49
dod. Wspólnota Małopolska s. I-III. * WARZOCHA ADAM: Powrót Zygmunta Błaża.
Nowiny 1992 nr 189 s. 1, 3.
Dotyczy ponownego wyboru na wojewodę krośnieńskiego Zygmunta Błaża.
2019. BRĄCZYK MAŁGORZATA: Bliżej
władzy. Podkarpacie 1992 nr 22 s. 7, il.
Sprawa utworzenia gminy w Jaśliskach.
114
2020. (cz): Jesteśmy dla ludzi. Podkarpacie
1992 nr 26 s. 6.
Dotyczy Straży Miejskiej Miasta Krosna.
2021. gd, jt: Mniej ludzi – więcej towarów.
Gaz. Wybor. 1992 nr 184 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 31 s. 1. * R.M.: Czy (nie) szczelna granica. Podkarpacie 1992 nr 13 s. 1, 5, il.
Przejście graniczne w Barwinku.
2022. HUĆKO BOGDAN: Jak sprzedano magistrat w Kołaczycach. Nowiny 1992 nr 149 s. 5.
Sprzedaż mienia wiejskiego spółdzielni rzemieślniczej.
2023. (jasz): Kogo przywiózł tajemniczy
MI-8. Expr. Wiecz. 1992 nr 209 s. 1–2. * KLICH
JANUSZ: Terrorystę poznać po adidasach.
Sztand. Młod. 1992 nr 211 s. 1–2. * SAKO:
Hindusi spadli z nieba. Helikopter z czerwoną
gwiazdą nad Bieszczadami. Kur. Pol. 1992 nr
227 s. 1–2. * SZENBORN MAREK: Tajemnica
MI-8. Nowiny 1992 nr 205 s. 1, 3. * WRÓBEL
PIOTR: Umowne granice. Wprost 1992 nr 34
s. 27–28, il.
Nielegalne przekraczanie granicy państwowej
w Bieszczadach.
2024. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Dymisja bezpartyjnego. Wieści 1992 nr 25 s. 4. *
TENŻE: „Odwołuję Pana...” Dz. Pol. 1992 nr
131 s. 5. * M.P.: Sprawy prywatne – sprawy
publiczne czyli za co „poleciał” wojewoda.
Podkarpacie 1992 nr 28 s. 6.
Sprawa odwołania Zygmunta Błaża ze stanowiska wojewody krośnieńskiego.
2025. KLICH JANUSZ: Polonezem na
wolność. Brawurowa ucieczka z więzienia
w Łupkowie [właśc. Nowy Łupków]. Sztand.
Młod. 1992 nr 234 s. 1, 3.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 234 s. 1, 5: Nowiny
1992 nr 234 s. 1, 3; Życie Warsz. 1992 nr 282 s. 5.
2026. LEŃ ADAM: Powiatowy węzeł. Nowiny 1992 nr 220 s. 4, il. * POTOCKI ANDRZEJ: Powiatowe Bieszczady. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 113 s. 4, mapa.
Dotyczy reaktywowania powiatu bieszczadzkiego.
2027. PONIATOWSKI KAZIMIERZ,
GÓRCZYK TADEUSZ: Oświadczenie. Podkarpacie 1992 nr 42 s. 5.
Sprawa obsadzenia stanowiska wojewody krośnieńskiego.
2028. POTACZAŁA KRZYSZTOF: Zwierzenia zza krat. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 47 s. 1–2, il.
Więzienie w Uhercach, woj. krośnieńskie.
2029. PRZYBYŁA WITOLD: Staram się
postępować niekoniunkturalnie... Rozm.
Marian Struś. Podkarpacie 1992 nr 21 s. 7, il.
Z działalności burmistrza Sanoka.
2030. PUDŁO MARIA: Kręte ścieżki sprawiedliwości. Podkarpacie 1992 nr 27 s. 1, 5.
Sprawa bezprawnego zajęcia prywatnych działek pod budowę obiektów milicyjnych w Krośnie.
2031. (r): Eksmisja parasolnika. Podkarpacie 1992 nr 30 s. 5, il.
Konflikt rzemieślnika z urzędem miasta
w Krośnie.
Afera komornicza w Krośnie
2032. BRANACH ZBIGNIEW: Superinkasent. Kur. Pol. 1992 nr 58 s. 1, 2.
2033. BRANACH ZBIGNIEW: Mistrz polskich komorników. Prawo i Życie 1992 nr 17 s. 4.
2034. GORCZYCA ANNA: Komornicze eldorado. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 52 s. 1,
4. – Uzup. M.P.: Nie dla każdego Eldorado.
Podkarpacie 1992 nr 3 s. 9.
2035. KLICH JANUSZ: Druga strona komorniczej afery w Krośnie. Nowiny 1992 nr
50 s. 1, 3.
2036. KLICH JANUSZ: Zagarnął 2 mld zł
i prysnął do Niemiec. Nowiny 1992 nr 47 s. 1–2.
Sprawa Macieja Baczy – komornika z Krosna.
2037. MAKARA JERZY: „Dla dobra wymiaru sprawiedliwości”. Pogranicze 1992 nr
13 s. 10.
2038. PUDŁO MARIA: Prawo dla aniołów.
Podkarpacie 1992 nr 10 s. 6.
Także: Gaz. Wybor. 1992 nr 55 s. 3.
Woj. przemyskie
2039. DZIADUŁA EDWARD: Cieszanowski burmistrz nie tylko nieudolny i arogancki,
ale też pazerny. Pogranicze 1992 nr 36 s. 5.
2040. DZIADUŁA E[DWARD]: STOP dla
burmistrza Cieszanowa. Pogranicze 1992 nr
30 s. 5.
2041. DZIADUŁA EDWARD: Stop, dla cieszanowskiego burmistrza! Pogranicze 1992 nr
9 s. 2; nr 22 s. 5.
Dotyczy Jana Kowala – burmistrza miasta
i gminy.
2042. DZIADUŁA EDWARD: Z małej
chmury – duży deszcz! Pogranicze 1992 nr 18
s. 5, il. – Polem. BEK WIESŁAW: „Metamorfozy towarzysza Dziaduły”. Tamże nr 23 s. 5.
– Odp. DZIADUŁA E.: Czy z małej chmury
nie było dużego deszczu? Tamże nr 24 s. 5;
Polem. [CZYTELNIK]: Metamorfoza pana
burmistrza z Lubaczowa. Tamże nr 28 s. 16.
Konflikt między radą a zarządem miasta w Lubczowie.
2043. Jac: Handel żywym towarem. Życie
Przemys. 1992 nr 25 s. 8.
Handel zwierzętami turystów z byłego ZSRR
w Przemyślu.
2044. KLICH JANUSZ: „Zielona granica”
nieszczelna? Sztand. Młod. 1992 nr 29 s. 12.
Sprawa nielegalnego przekraczania granicy
w Medyce.
2045. (koma): A może wynająć je w komis? Koszmar na przejściu w Medyce. Sł.
Powsz. 1992 nr 164 s. 1. * KOPCIK EWA:
Granica. Dz. Pol. 1992 nr 127 s. 3. * NIE115
MIEC AGNIESZKA: Granica rozboju. Życie
Przemys. 1992 nr 10 s. 1, 7, il. * SZENBORN
MAREK: Byłem „psem”. Nowiny 1992 nr 165
s. 1, 3, il.
Przejście graniczne w Medyce.
2046. KNIAŹNIKIEWICZ J[ANUSZ]: Wrota raju – relacja z przejść granicznych w Medyce i Przemyślu. Fortuna 1991/1992 nr 5/6 s.
54–56, il. * MŁYNARSKI JANUSZ: Luźniej na
przejściach. Gaz. Wybor. 1992 nr 178 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 29 s. 1.
2047. MAKARA JERZY: Godzina „zero”.
Pogranicze 1992 nr 28 s. 15, il. * MOŁOŃ
WANDA: Krzyż na koterbówce. Nowiny 1992
nr 136 s. 4, il. * (js): „Krzysztof Koterba jest
zdesperowany...” Życie Przemys. 1992 nr 21 s.
5. * NICPOŃ HENRYK: Egzekucja sprawiedliwości. Rewers 1992 nr 14 s. 1, 6–7, il.
Rodzinny spór o działkę w Przeworsku.
2048. (mn): „Rozwody” miast z gminami.
Nowiny 1992 nr 2 s. 3.
Dotyczy Dynowa i Radymna.
2048a. MAGIROWSKI JANUSZ: Skazani
na wypoczynek. Życie Przemys. 1992 nr 14 s. 1,
8–9, il.
Zakład Karny w Przemyślu.
2049. MATUSZ JÓZEF F.: Którędy na
Wschód. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 154 s. 3. * MICHALAK JAROSŁAW: Ściana płaczu. Dz.
Pol. 1992 nr 15 s. 3, il.
Dotyczy przejść granicznych na wschodzie kraju m. in. w Medyce.
2050. MISZCZAK JAN: Dom. Nowiny
1992 nr 128 s. 3, il.
Sprawa wywłaszczenia Stanisława i Rozalii Jóźwików z Przemyśla.
2051. MISZCZAK JAN: „Utajnione podchody” do stanowiska wojewody [przemyskiego]. Nowiny 1992 nr 222 s. 3.
2052. MUSIAŁ JAN: Po odwołaniu wojewody przemyskiego. Nowiny 1992 nr 214
s. 1–2. * TENŻE: Senator i wojewoda [przemyski] w jednym. Rozm. Ewa Milewicz. Gaz.
Wybor. 1992 nr 249 s. 3. – Polem. KROPIW116
NICKI JERZY: Echa dymisji. Nowiny 1992 nr
222 s. 3. – Odp. Musiał J., Tamże
Także: Gaz. Wybor. 1992 nr 273 s. 13.
2053. MUSIAŁ JAN: Po pierwsze – nie
szkodziłem. Rozm. Janusz Młynarski. Gaz.
Wybor. 1992 nr 164 dod. Gaz. w Rzeszowie
nr 65 s. 2, 4, portr. – Polem. BEZSTRONNOŚĆ dziennikarza? Tamże nr 281 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 76 s. 2. – Odp. MŁYNARSKI
J.: Ja się ludziom nie dziwię. Tamże nr 282
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 77 s. 3.
Były wojewoda przemyski.
2054. (nic): Do mety jeszcze daleko. Kto
zostanie wojewodą przemyskim? Gaz. Wybor.
1993 nr 287 dod. Gaz w Rzeszowie nr 80 s. 1.
2055. NICPOŃ HENRYK: Gra interesów.
Nowiny 1992 nr 72 s. 1, 4.
Urząd Rejonowy w Jarosławiu.
2056. NICPOŃ HENRYK: Manewry personalne. Przed mianowaniem wojewody
przemyskiego. Gaz. Wybor. 1992 nr 269 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 68 s. 3.
2057. NICPOŃ HENRYK: Zamach stanu
w gminie Przeworsk. Gaz. Wybor. 1992 nr
290 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 82 s. 4–5, il.
Dotyczy konfliktów w Urzędzie Gminy w Przeworsku.
2058. WARZOCHA ADAM: Burmistrz
poznaje świat. Nowiny 1992 nr 174 s. 1, 3.
Dotyczy zagranicznych podróży służbowych
burmistrza Lubaczowa.
2059. WARZOCHA ADAM: Jeśli nie Musiał – to kto? Nowiny 1992 nr 149 s. 1, 3, rys.
Sprawa obsadzenia stanowiska wojewody przemyskiego.
2060. WARZOCHA ADAM: Nieufność. Nowiny 1992 nr 203 s. 3. * WINIARSKI LECH:
Co wolno wojewodzie? Wspólnota 1992 nr 46
s. 1, 6, rys.
Dotyczy wotum nieufności dla wojewody przemyskiego.
2061. WILCZAK JAGIENKA: Sztuka za
sztukę. Polityka 1992 nr 1 s. 5.
Konflikty na przejściu granicznym w Medyce.
2062. WINNICKI JACEK: Dwa organy
Radymna. Pogranicze 1992 nr 6 s. 1–2.
Dotyczy nowego podziału administracyjnego
Radymna na gminę miejską i wiejską.
2063. WOŚ JUSTYNA: Opcja „0”. Nowiny
1992 nr 53 s. 5, il. * TAŻ: Rozwód Dynowa
z Bratkówką? Tamże nr 137 s. 3, il.
Dotyczy zmian granic administracyjnych miasta.
2064. WOŹNY STANISŁAW: Życie zmusi
nas do współpracy na zasadach partnerskich.
Rozm. Jerzy Makara. Pogranicze 1992 nr 28
s. 4, portr.
Współpraca gminy miejskiej i wiejskiej w Dynowie.
2065. Z.L.: Na granicach. Rzeczpospolita
1992 nr 131 s. 3, mapa.
Przejście graniczne m. in. w Medyce i Barwinku.
Nielegalne przekraczanie
granicy polsko-ukraińskiej
2066. MŁYNARSKI JANUSZ: Bieszczadzkie zrzuty. Gaz. Wybor. 1992 nr 272 s. 1.
Także: Gaz. Krak. 1992 nr 271 s. 1–2; Sztand.
Młod. 1992 nr 230 s. 2.
2067. MOREŃ ROBERT: Egzotyczny desant. Tajemnicza firma przewozowa. Spotkania 1992 nr 50 s. 48–49, il.
2068. MOTYKA JANUSZ: Dziurawa granica. Sztand. Młod. 1992 nr 232 s. 12.
2069. MOTYKA JANUSZ: Powrót śmigłowca z czerwoną gwiazdą. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 227 s. 1–2.
Także: Nowiny 1992 nr 227 s. 1, 3, il.; nr 228 s.
1–2; nr 229 s. 1, 3; A–Z Dz. Ob. 1992 nr 229 s. 1, 5.
2073. WOJTOWICZ DANIEL: Nieudany
„desant”. Gaz. Wybor. 1992 nr 277 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 74 s. 1.
Woj. rzeszowskie
2074. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Dwudziestoletnia gawłuszowicka. Nowiny 1992 nr
27 s. 1, 3, rys.
Dotyczy reaktywowania gminy w Gawłuszo-wicach.
2075. Fed: Rzecznik odpiera zarzuty. Gaz.
Wybor. 1992 nr 249 dod. Gaz. w Rzeszowie
nr 57 s. 3. * WOTUM nieufności [dla wojewody rzeszowskiego]. Tamże s. 1. * NICPOŃ
HENRYK: O znikaniu ze sceny politycznej.
Gaz. Wybor. 1992 nr 264 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 65 s. 1.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 206 s. 1–2.
Dotyczy wotum nieufności dla wojewody rzeszowskiego.
2076. [FERENC KAZIMIERZ]: Wojewoda
Rzeszowski na tle politycznym. Rozm. Adam
Warzocha. Nowiny 1992 nr 98 s. 3, portr.
2077. GODEK ROBERT: Polityka na wsi.
Gaz. Wybor. 1992 nr 270 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 69 s. 2, rys.
Spór o stanowisko sołtysa we wsi Godowa.
2078. (jh): Częściej pouczają niż karzą.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 222 s. 6, il.
Straż Miejska w Rzeszowie.
2079. J.K.: Utworzyć region rzeszowski.
Oprac... A–Z Dz. Ob. 1992 nr 64 s. 8.
Propozycja dotycząca reorganizacji ustroju terytorialnego Polski.
2071. SZELIGA ZDZISŁAW: „Desant”. Pogranicze 1992 nr 50 s. 1, 4, rys.
2080. (jak): Chleb na asfalcie. Nowiny 1992
nr 191 s. 3, il. * KLICH JANUSZ: Mocny haust
wolności. Tamże nr 194 s. 5, il. * KLIMCZAK
JAONNA: Fabrykowanie „aniołów”. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 243 s. 4, il. * KORYL JANUSZ:
Grypsujący frajerzy i cwele. Rewers 1992 nr
18 s. 8, portr.
2072. SZWIC JACEK: Tajemniczy desant
w Piaskach koło Radymna. Życie Przemys.
1992 nr 47 s. 1, 8–9, il.
2081. (jak): Wracają starostwa. Nowiny
1992 nr 179 s. 1–2. * (jak): „Gra wojenna” to
2070. SOWA STANISŁAW: Uszczelniacz
zielonej granicy. Nowiny 1992 nr 229 s. 1, 4.
Także: Polityka 1992 nr 48 s. 5.
Dotyczy Rejonowego Zakładu Karnego w Załężu.
117
nie wojna. Postscriptum do starostw i powiatów. Tamże nr 182 s. 3.
Dotyczy reformy administracyjnej w woj. rzeszowskim.
2082. KORYL JANUSZ: Obłoki za kratami.
Rewers 1992 nr 17 s. 8, portr.
Areszt Śledczy w Załężu.
2083. MALCZEWSKI JAN: Rzeszów duży
czy mały? Granice administracyjne miasta.
Nowiny 1992 nr 138 s. 7, il.
2084. MILANOWSKI TADEUSZ: Granica
pod Rzeszowem. Rozm. Anna Sawa. Nowiny
1992 nr 19 s. 3.
Z działalności oddziału Urzędu Celnego w Rzeszowie.
2085. NIEBUDEK JAN: Pan/i na urzędzie.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 234 s. 6–7, il.
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.
2086. NOWAK MARIA: Teren, lotnisko i hale – wszystko dla biznesmenów. Życie Warsz.
1992 nr 253 s. 3.
Także: Kur. Pol. 1992 nr 214 s. 3.
Dotyczy powstania wolnego obszaru celnego
w Mielcu.
2087. NOWE nazwy ulic. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 9 s. 3.
Rzeszów.
2088. PĘKALA MAREK: Kto tu rządzi?
Nowiny 1992 nr 73 s. 4, il.
Urząd Miejski w Rzeszowie.
2089. PĘKALA MAREK: Kto tu rządzi?
Zmiany kadrowe w urzędach. Nowiny 1992
nr 43 s. 4, rys.
Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.
2090. PĘKALA MAREK: Prawo kontra barak. Nowiny 1992 nr 54 s. 3.
2092. PĘKALA MAREK: Punkt wyjścia
bez wyjścia. Zgodnie z KPA. Nowiny 1992 nr
86 s. 4.
Spór o nieruchomość przy ul. Kolejowej w Rzeszowie.
2093. PIPAŁA FRANCISZEK: Petent w urzędzie. Pusta „urna” skarg i wniosków. Wspólnota
1992 nr 5 s. 10, rys.
Z pracy Urzędu Gminy w Boguchwale.
2094. SIKORA STANISŁAW: By kontrole były
skuteczne. Rozm. Jacek Fieldorf. Gaz. Wybor.
1992 nr 228 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 46 s. 2. *
SIKORA S.: Nie ma żadnych powiązań. Rozm.
Anna Koniecka. Nowiny 1992 nr 239 s. 3.
Dotyczy Delegatury NIK w Rzeszowie.
2095. SKARBEK AGNIESZKA: Maślane
interesy. Gaz. Wybor. 1992 nr 113 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 7 s. 1.
Maślana afera w Rzeszowie.
2096. SONDEJ WŁADYSŁAW: Rusza policja podatkowa. Rozm. Danuta Tarnawska.
Nowiny 1992 nr 15 s. 3, rys.
Urząd Kontroli Podatkowej w Rzeszowie.
2097. SOWA STANISŁAW: Dwaj wójtowie
w Raniżowie. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 30 s. 7.
Spór o wójta w gminie.
2098. STACHOWSKA URSZULA: Extra
świeże sprzed dwóch lat. Veto 1992 nr 23 s. 1, 4.
Afera maślana m. in. w Rzeszowie.
2099. STASZOWSKI KRZYSZTOF: List od
KPN-u do Zarządu Miasta Rzeszowa. Gaz.
Wybor. 1992 nr 178 dod. Gaz. w Rzeszowie nr
29 s. 1. – Odp. JANOWSKI MIECZYSŁAW:
Prezydent Rzeszowa odpowiada. Tamże nr
187 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 32 s. 1.
Toż: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 156 s. 6–7.
2100. ŚWIDER PIOTR: Dialog czy konflikt? Nowiny 1992 nr 153 s. 3.
Dotyczy przedłużenia koncesji Emilowi Maderze na prowadzenie „Zajazdu-Galerii” przy drodze z Tyczyna do Kielanówki.
Dotyczy listu otwartego KPN do prezydenta
Miasta Rzeszowa w sprawie niegospodarności.
2091. PĘKALA MAREK: Prywatny Wydział
Architektury. Nowiny 1992 nr 58 s. 1, 4, il.
2101. ŚWIDER PIOTR: Jak chronić dziecko i matkę?! Nowiny 1992 nr 242 s. 3, il.
Sprawa odzyskania domu i parceli przez Izabelę
Miąsik z Rzeszowa.
Problem referendum w sprawie aborcji na przykładzie Rzeszowa.
118
2102. TWARDOWSKI JÓZEF: Gmina,
której nie ma. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 238 s. 4,
il.; nr 239 s. 6–7, il.; nr 255 s. 2.
2112. JAKUBOWSKA MARIA: Poronienie
demokracji. Rewers 1992 nr 20 s. 1, 5.
Sprawa utworzenia gminy w Gawłuszowicach.
Dotyczy obsadzenia stanowiska prezydenta
miasta Tarnobrzega.
2103. WARZOCHA ADAM: Na opamiętanie. Nowiny 1992 nr 210 s. 5, il.
2113. KACZANOWSKI LONGIN: Powiatowy Staszów. Nowy Świat 1992 nr 200 s. 10.
Wotum nieufności dla wojewody rzeszowskiego wyrażone przez NSZZ „Solidarność” Rolników
Indywidualnych w Rzeszowie.
2104. WARZOCHA ADAM: Najwredniejsze roboty. Nowiny 1992 nr 134 s. 1, 3.
Sprawa zwrotu działek wykupionych w przeszłości przez Skarb Państwa w woj. rzeszowskim.
2105. WAŻNY RYSZARD: Gwałt na prawie. Nowiny 1992 nr 33 s. 4, il.
Dotyczy zwrotu budynku mieszkalnego przy ul.
Kołłątaja w Rzeszowie prawowitym właścicielom.
2106. WILCZAK JAGIENKA: Oddział specjalny. Polityka 1992 nr 32 s. 7.
Oddział dla narkomanów w Zakładzie Karnym
w Załężu.
2107. WOŁOSZYN ANATOL: Sądy i ludzie. Nowiny 1992 nr 130 s. 4, il.
Spór o gospodarstwo między Kazimierą Pielą
i Domicelą Kobulską z Racławówki.
Woj. tarnobrzeskie
2108. CAPIGA ANDRZEJ: Madejowa
krzywda. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 30 s. 1, 6, rys.
Spór Piotra Madeja o ziemię z wiceprezydentem Stalowej Woli.
2109. CAPIGA ANDRZEJ: Władza bez ryzyka. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 5 s. 1, 7.
Dotyczy współpracy prezydenta miasta z Radą
Miasta w Stalowej Woli.
2110. JAKUBOWSKA MARIA: Dyrektorskie spektrum. Rewers 1992 nr 15 s. 1, 6.
Dyrektorzy Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu.
2111. JAKUBOWSKA MARIA: Niech
szczezną ci ze Stalowej Woli. Rewers 1992 nr
8 s. 1, 6–7, il.
Spór o lokalizację stolicy województwa między
Tarnobrzegiem a Stalową Wolą.
Dotyczy utworzenia siedziby powiatu.
2114. KOT ANNA: Nadmuchana nadzieja.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 12 s. 6. – Uzup. TAŻ:
Cierpliwość w depozycie. Tamże nr 35 s. 4, il.
Sprawa przejmowania przez Skarb Państwa kamienic w Sandomierzu.
2115. MYJAK JÓZEF: Czy rozbiór województwa? Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 1 s. 4.
Woj. tarnobrzeskie w nowym podziale administracyjnym kraju.
2116. RUTKOWSKI MICHAŁ: Jestem zdroworozsądkowcem. Rozm. Andrzej Capiga. Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 10 s. 6.
Urząd Miejski w Stalowej Woli. Także sylwetka
wiceprezydenta miasta.
2117. SAGATOWSKA JANINA: Druga kobieta III Rzeczypospolitej. Rozm. Paweł Ciepiela. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 156 s. 6–7, portr. *
SAGATOWSKA J.: Chroni mnie własna praca. Rozm. Wojciech Malicki. Nowiny 1992 nr
217 s. 3, portr. * SAGATOWSKA J.: Pozostać
sobą! Rozm. Bogumiła Trzaska. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 30 s. 1, 4, il.
Wojewoda tarnobrzeski.
2118. SKALSKA J[ANINA]: Ile ulic? Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 7 s. 3.
Zmiany nazw ulic w Tarnobrzegu.
2119. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Wejście do miasta. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 19 s. 1, 5.
Dotyczy przyłączenia wsi Chmielów do Tarnobrzega.
2120. SZLĘZAK STANISŁAW: Petent
w urzędzie. O każdej wolnej porze. Wspólnota 1992 nr 5 s. 11, rys.
Dotyczy Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu.
2121. SZWEDO HENRYK: Papierek lakmusowy. Rewers 1992 nr 26 s. 1, 6.
119
Działalność Urzędu Skarbowego w woj. tarnobrzeskim.
2122. TARNOBRZESKA sonda powiatowa. Wspólnota 1992 nr 32 s. 16–17, rys.
Sonda na temat poselskiej wersji ustawy powiatowej wśród władz gminnych woj. tarnobrzeskiego.
Administracja zob. też poz. 31–34, 272,
923, 944, 1897, 1911
Prawo zob. też poz. 2294
2. SAMORZĄD TERYTORIALNY
2123. A.Ch.: Aby samorząd miał władzę...
Grom. Rol. Pol. 1992 nr 43 s. 8.
Dotyczy gminy Adamówka, woj. przemyskie.
2124. CEBULA BENEDYKT: Samorząd na
półmetku. Wspólnota 1992 nr 20 s. 3.
Rudnik, woj. tarnobrzeskie.
2125. GADOS STEFAN: Cudzoziemcom
– samorządowe „nie”! Gaz. Wybor. 1992 nr
236 s. 2.
Apel rzeszowskiego sejmiku do prezydenta, Sejmu
i rządu w sprawie zaproszeń dla cudzoziemców.
2126. GIBALEWICZ JOANNA: Rozmowa
o samorządności i samorządzie. Rozm. W.B.
Nowiny 1992 nr 209 dod. Głos Rzeszowa nr
2 s. 1–2.
M. in. dotyczy Rzeszowa.
2127. KALENDARIUM prac Rady Miasta
Rzeszowa. Nowiny 1992 nr 184 dod. Głos
Rzeszowa nr 1 s. 3.
2128. ŁOPUCH ANNA: Kobieca energia.
Rozm. (H.F.). Grom. Rol. Pol. 1992 nr 44 s.
7, portr.
Rada Gminy w Adamówce, woj. przemyskie.
Również sylwetka autora.
2129. MAMOŃ MAREK: Taka gmina...
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 32 s. 1, 6.
Dotyczy Rady Gminy w Jeżowem, woj. tarnobrzeskie.
2130. MIAZGA MIECZYSŁAW: Ośrodki
regionalne w opiniach samorządów. Wspólnota 1992 nr 15/16 s. 15, mapa.
120
M. in. dotyczy Rzeszowa.
2131. MICHALAK JADWIGA: Związki
międzygminne w Polsce. Wspólnota 1992 nr
15/16 s. 38–40, mapa.
M. in. woj. krośnieńskie, przemyskie i rzeszowskie.
2132. JURASIŃSKA JANINA: Demokracja
czy anarchia? Życie Przemys. 1992 nr 5 s. 4.
Dotyczy Rady Miasta i Rady Gminy w Dynowie, woj. przemyskie.
2133. MAKARA JERZY: Wierzchołek góry
lodowej. Pogranicze 1992 nr 42 s. 1–2.
Konflikty personalne w Radzie Gminy w Birczy,
woj. przemyskie.
2134. MATUSIEWICZ ANDRZEJ: Czy
referendum w Przemyślu? Rozm. Artur Wilgucki. Życie Przemys. 1992 nr 46 s. 3, portr.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemyślu.
2135. MATUSZ JÓZEF F.: Cztery podejścia burmistrza. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 80 s. 6.
– Polem. BEK WIESŁAW: O rzetelną informację. Tamże nr 93 s. 7.
Konflikt w Radzie Miasta w Lubaczowie, woj.
przemyskie.
2136. NICPOŃ HENRYK: Biurokratystan.
Rewers 1992 nr 6 s. 1, 6–7, il.
Dotyczy Rady Miasta w Rzeszowie.
2137. NICPOŃ HENRYK: Słabość władzy.
Rewers 1992 nr 9 s. 1, 3–7, il., rys. * WARZOCHA ADAM: Referendum w Przecławiu.
Nowiny 1992 nr 104 s. 1, 3. * ZATORSKI RYSZARD: Walka romantyków z pozytywistami.
Trybuna 1992 nr 126 s. 4.
Dotyczy odwołania Rady Gminy w Przecławiu,
woj. rzeszowskie, przed upływem kadencji.
2138. OGIŃSKI JANUSZ: Samorząd na
półmetku. Wspólnota 1992 nr 22 s. 5.
Nisko, woj. tarnobrzeskie.
2139. PIETRZYK JERZY: Ciągniemy w jedną stronę. Rozm. Jerzy Kozioł. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 40 s. 1, 4, portr.
Z działalności samorządu w gminie Potok Wielki, woj. tarnobrzeskie. Również sylwetka autora.
2140. REJMAN JAN: Co może samorząd?
Rozm. Anatol Wołoszyn. Nowiny 1992 nr 26
s. 3, portr.
Działalność Rady Miasta Rzeszowa.
2141. RYBAK STANISŁAW: Bez połowicznych rozwiązań. Rozm. Jolanta Skrok-Krzyżanowska. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 50 s. 6.
Samorząd w gminie Łubnice, woj. tarnobrzeskie.
2142. ŚWIĄTEK AGNIESZKA: Jak przywłoki rządzą gminą albo sprawa dla prokuratora
pieska. Wspólnota 1992 nr 15/16 s. 18, rys.
Działalność Gminnej Rady Narodowej w Przecławiu, woj. rzeszowskie.
2143. ŻUKOWSKI LUDWIK: O lepsze
decyzje. Rozm. Stanisław Sowa. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 40 s. 6–7, portr.
Dotyczy Kolegium Odwoławczego przy Sejmiku Samorządowym woj. rzeszowskiego. Rzeszów.
Samorządy zob. też poz. 19, 52–53, 60–62,
85, 87, 104, 161, 163, 1900, 2361, 3322, 3330–
–31, 3335–36, 3339–40, 3347–50, 3352–53
— historia 734, 737
3. PROKURATURA. SĄDOWNICTWO
Woj. krośnieńskie
2144. Agis: Sąd tani, szybki, skuteczny.
Gaz. Wybor. 1992 nr 247 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 56 s. 4.
Sąd Konsumencki w Krośnie.
2144a. (jak): Likwidacja prokuratur wojewódzkich w Krośnie i Przemyślu. Nowiny
1992 nr 42 s. 1, 3.
2145. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Wschód
i zachód naciągacza. Wieści 1992 nr 16 s. 6–7.
Nielegalna działalność Biura Pośrednictwa Ost-West w Iwoniczu Zdroju.
2146. M.P.: Prokuratura na pierwszy ogień.
Podkarpacie 1992 nr 11 s. 5, rys.
Likwidacja Prokuratury Wojewódzkiej w Krośnie.
2147. NICPOŃ HENRYK: Pierwszy proces polityczny III Rzeczypospolitej. Nowiny
1992 nr 30 s. 1-2.
Konflikt wójta gminy Sanok ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.
2148. PATUŁA ANDRZEJ: „Furnel” czeka
na prokuratora. Czas Krak. 1992 nr 33 s. 5.
Działalność spółki „Furnel International LTD”
m. in. w Jaśle.
Woj. przemyskie
(jak): Likwidacja prokuratur wojewódzkich w Krośnie i Przemyślu = poz. 2144a
2149. Jas: Odroczona egzekucja. Życie
Przemys. 1992 nr 27 s. 5, il.
Rodzinny spór o działkę Krzysztofa Koterby
z Przeworska.
2150. MŁYNARSKI JANUSZ: Ruskie ZOO.
Gaz. Wybor. 1992 nr 143 s. 12–13, il., mapa.
Przemyt zwierząt przez granicę w Medyce.
2151. ZARĘBA TADEUSZ: Przedawnienie
jak wyrok. Prz. Tyg. 1992 nr 48 s. 5, il.
Sprawa rymarza Kazimierza Szumańskiego ze
Stubna.
Woj. rzeszowskie
2152. (jak): Kuriozalny plagiat. Nowiny
1992 nr 51 s. 1–2, rys.
Pozew do sądu dla wydawnictwa „A–Z” za drukowanie gry „Bingo”.
2153. (jak): „Pachołki nomenklatury” – obrazą. Nowiny 1992 nr 98 s. 1–2.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 98 s. 1–2.
Wyrok sądowy w konflikcie J. Czerniego z rzeszowska popołudniówką „Wydanie Specjalne”.
2154. (jak): Plagiat rozgrzeszony. Sądowa
ugoda w sprawie „Bingo”. Nowiny 1992 nr 89
s. 1–2.
2155. JABŁOŃSKI PAWEŁ: Sąd zmienił
statut. Rzeczpospolita 1992 nr 31 s. 1; nr 32
dod. Ekon. i Prawo s. 1.
Bydgoskie Konsorcjum Kapitałowo-Inwestycyjne oddział w Rzeszowie.
2156. JĘDRZEJEWSKI MAREK: Porno
pieniądze. Chłop. Droga 1992 nr 2 s. 10. *
KLICH JANUSZ: Pedofile z Rzeszowa sta121
ną przed sądem. Nowiny 1992 nr 45 s. 1–2.
* (jak): Szybki proces we wstydliwej aferze.
Tamże nr 73 s. 1, 3. * (maj): Wystarczyły dokumenty. Pedofile przed sądem. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 72 s. 1–2. * MATUSZ JÓZEF F.: Zboczyli z drogi. Tamże nr 81 s. 3.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 45 s. 1–2; nr 47 s. 1,
4; nr 73 s. 1; Sztand. Młod. 1992 nr 74 s. 2.
Afera pornograficzna w Rzeszowie.
2157. KIEŁB ANNA: Regionalne 997. Proces czterech. [Fotoreportaż]. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 31 s. 5, il. * MATUSZ JÓZEF F.: Byle
zabić. Tamże nr 67 s. 1, 4, il. * KLICH JANUSZ: Dzień oskarżyciela i obrońców. Nowiny 1992 nr 46 s. 3. * TENŻE: 99 lat więzienia dla zabójcy. Tamże nr 63 s. 1, 3. * LUTY
SŁAWOMIR: Klucze do zbrodni. Veto 1992
nr 18 s. 9.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 63 s. 1, 5, il.; Sztand.
Młod. 1992 nr 63 s. 3.
Dotyczy zabójstwa i procesu zabójców taksówkarza w Rzeszowie.
2158. KLICH JANUSZ: Akt oskarżenia
przeciwko b. milicjantom. Nowiny 1992 nr
13 s. 1, 3. * TENŻE: Fakty i historia śledztwa.
Tamże nr 15 s. 7. * MATUSZ JÓZEF: Proces
po latach. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 33 s. 1, 5; nr
34 s. 1–2. * (maj): „Załatwili go żule...” A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 39 s. 1–2; nr 40 s. 1, 11.
Także: Nowiny 1992 nr 34 s. 1–2.
Proces zabójców Stanisława Kota w Rzeszowie.
2159. KLICH J[ANUSZ]: Uczciwy kierowca
przerwał spirytusową aferę. Nowiny 1992 nr
17 s. 1–2; nr 18 s. 1–2. * TENŻE: Spirytusowy
szlak. Tamże nr 22 s. 5. * TENŻE: Chorzelowska sznapsgate skierowana do sądu. Tamże nr
66 s. 1–2. * KORYL JANUSZ: Gorzki smak spirytusu. Rewers 1992 nr 20 s. 8, portr. * SKARBEK AGNIESZKA: Żytnia firmy “Polsmak”.
Gaz. Wybor. 1992 nr 22 s. 5.
Także: Now. Wiecz. 1992 nr 18 s. 1–2.
Afera spirytusowa w woj. rzeszowskim.
2160. LEWANDOWSKA MARIA: Nie
mogłam patrzeć na tych chłopców. Rozm. Janusz Klich. Nowiny 1992 nr 18 s. 3.
Relacja wdowy po zamordowanym taksówkarzu z Rzeszowa.
122
2161. (maj): Śmierć w celi. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 167 s. 1–2. * MATUSZ JÓZEF F.:
Śmierć w celi. Tamże nr 169 s. 3.
Rozprawa sądowa o pobicie i śmierć Mieczysław Rokitowskiego w Areszcie Śledczym w Rzeszowie.
2162. MATUSZ JÓZEF F.: Spór o „pachołków nomenklatury”. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 12 s.
3. * (maj): „Pachołki” w apelacji. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 89 s. 1–2. * SKARBEK AGNIESZKA:
Sąd Apelacyjny orzeka na korzyść „pachołków nomenklatury”. Gaz. Wybor. 1992 nr 125
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 11 s. 1.
Proces między Andrzejem Zabierowskim
– właścicielem „Wydania Specjalnego” a Józefem
Czernim – radnym miasta Rzeszowa.
2163. MATUSZ JÓZEF F.: Zacząć normalne życie... ale czy to możliwe. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 32 s. 3, il.
Rodzina zamordowanego taksówkarza Ignacego Lewandowskiego z Rzeszowa. Także dotyczy
procesu.
2164. NOWICKI ŁUKASZ: Biznesmen
w potrzasku. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 227 s. 1–2.
* TENŻE: Zarzuty. Biznesmen w potrzasku.
Tamże nr 228 s. 1–2. * WARZOCHA ADAM:
To jest to? Nowiny 1992 nr 28 s. 3. * TENŻE: Jak
w banku? Tamże nr 33 s. 3. * SAWA A[NNA]:
Czy klienci odzyskają swoje pieniądze? Nowiny
1992 nr 80 s. 1, 3, il.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 80 s. 1–2, il.; Nowiny 1992 nr 228 s. 1–2.
Oddział Bydgoskiego Konsorcjum Kapitałowo-Inwestycyjnego w Rzeszowie.
2165. TARCZYŃSKA ANNA: Jak się pisze
artykuł. Nowiny 1992 nr 127 s. 3.
Wynik procesu w sprawie artykułu Z. A. Becka:
„Burzliwe życie magistra”.
2166. TWARDOWSKI JÓZEF: Czas bankrutów. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 241 s. 6.
Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
2167. WIKTOR ANDRZEJ: „Prawdę napisał” – mówi Porada. Chłop. Droga 1992 nr
11 s. 2.
Dotyczy procesu senatora Józefa Ślisza z Łąki.
2168. ZARĘBA TADEUSZ: Byle wyjechać!
Prz. Tyg. 1992 nr 8 s. 14.
Afera związana z ofertą pracy niemieckiej firmy
„Traficon”. Rzeszów.
Zabójstwo pracowników hurtowni
„Jarex” w Rzeszowie
2169. (K-gur): Gdzie przepadli rzeszowscy
kupcy? Expr. Wiecz. 1992 nr 180 s. 3.
2170. KLICH JANUSZ: Dla pieniędzy –
nawet zabić. Sztand. Młod. 1992 nr 209 s. 5.
2171. KLICH JANUSZ: Dwaj Ukraińcy
zwolnieni z aresztu. Nowiny 1992 nr 209 s. 3.
2172. KLICH JANUSZ: „Goryle” z Winnicy aresztowani na Ukrainie. Nowiny 1992 nr
198 s. 1, 3.
2173. KLICH JANUSZ: Nowe fakty o „gorylach” z Winnicy. Nowiny 1992 nr 199 s. 1–2.
2174. KLICH JANUSZ: Prokurator z Leszna czeka na wyjazd do Winnicy. Nowiny 1992
nr 213 s. 1, 3.
2175. KLICH JANUSZ: Wielkie czekanie
w Lesznie. Nowiny 1992 nr 230 s. 1–2.
2176. MAŁEK ADAM: Interes i życie. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 171 s. 1–2.
Także: Nowiny 1992 nr 171 s. 1–2; Sł. Powsz.
1992 nr 169 s. 2.
2177. MATUSZ J[ÓZEF F.]: Prokurator
jeszcze nie wyjechał. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
136 s. 1–2.
2178. MATUSZ JÓZEF F.: Za cenę sensacji. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 204 s. 11.
2179. WILCZAK JAGIENKA: Bez wystrzału. Polityka 1992 nr 42 s. 4.
2180. WILCZAK JAGIENKA: Krew w termosie. Polityka 1992 nr 43 s. 1, 8.
2181. WILCZAK JAGIENKA: Na minie.
Polityka 1992 nr 40 s. 5.
Odmowa pełnienia służby wojskowej
przez Romana Gałuszkę ze Strzyżowa
2182. (agis, sga): Gałuszka więźniem miesiąca. Gaz. Wybor. 1992 nr 181 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 30 s. 1.
2183. BURNETKO KRZYSZTOF: „Czy
Jezus nosiłby karabin?”. Tyg. Powsz. 1992 nr
24 s. 5.
2184. BURY JAN: Proszę o łaskę. Poczta.
Nowiny 1992 nr 161 s. 4.
2185. DOBRZYŃSKI BARTOSZ: Jak rozpoznać pacyfistę. Gaz. Wybor. 1992 nr 212 s. 11.
2186. FĄFARA PAWEŁ: Antyżołnierz. Życie Warsz. 1992 nr 192 s. 3.
Także: Nowy Świat 1992 nr 190 s. 3; Kur. Pol.
1992 nr 157 s. 2; Dz. Pol. 1992 nr 188 s. 1–2.
2187. GAŁUSZKO ROMAN: Bez walki.
Rozm. Piotr Wróbel. Wprost 1992 nr 35 s.
25–26, il.
2188. GAŁUSZKO ROMAN: Pokój bez
wolności. Rozm. Bronisław Tumiłowicz.
Sztand. Młod. 1992 nr 165 s. 6.
2189. GAŁUSZKO ROMAN: Prawo do sumienia. Rozm. Janusz Koryl. Rewers 1992 nr
16 s. 1, 6.
2190. J.K.: Apel do prezydenta. W sprawie
Gałuszki. Rzeczpospolita 1992 nr 281 dod.
Prawo co dnia s. I.
Także: Życie Warsz. 1992 nr 283 s. 3.
2191. JANKOWSKI ANDRZEJ: Syndrom
Gałuszki. Prawo i Życie 1992 nr 37 s. 5.
Także: Gaz. Wybor. 1992 nr 214 s. 3; Trybuna
1992 nr 213 s. 3; Nowa Europa 1992 nr 156 s. 2;
Rzeczpospolita 1992 nr 214 dod. Prawo co dnia
s. [X].
2192. JÓRCZAK RYSZARD: Sumienie bez
autorytetu. Sztand. Młod. 1992 nr 197 s. 12.
2193. KTT: Więzień sumienia. Polityka
1992 nr 38 s. 16.
2194. KOWAL ROBERT: Kolejnej rewizji
nie będzie. Gałuszko pozostanie w więzieniu.
Pol. Zbroj. 1992 nr 179 s. 2.
Także: Życie Warsz. 1992 nr 216 s. 1.
2195. KOWALIK TOMASZ: Przygody młodego obywatela. Dz. Pol. 1992 nr 133 s. 3.
2196. KOWALSKA LUIZA: A Gałuszko
siedzi. Życie Warsz. 1992 nr 261 s. 2, il.
123
2197. KOWALSKA LUIZA, KACZMARCZYK KATARZYNA: W obronie Gałuszki.
Życie Warsz. 1992 nr 215 s. 5, il.
Także: Nowy Świat 1992 nr 213 s. 3.
2198. KOZŁO WŁODZIMIERZ: Gałuszka
nie jest bohaterem. Poczta. Nowiny 1992 nr
161 s. 4.
2199.KUCHARSKI TADEUSZ: Obrona
„męczennika”. Życie Warsz. 1992 nr 141 s. 3.
2200. KUCHARSKI TADEUSZ: Zamach
na autorytet prawa. Życie Warsz. 1992 nr 223
s. 9, il.
2201. LEGUTKO RYSZARD: Sprawa Gałuszki. Czas Krak. 1992 nr 169 s. 19.
2202. (maj): Gałuszka pozostaje w więzieniu. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 157 s. 1–2.
2203. (maj): Rewizja w sprawie sumienia.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 154 s. 4.
Także: Gaz. Wybor. 1992 nr 185 s. 1.
2204. MATUSZ JÓZEF F.: Więzień sumienia. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 151 s. 6–7.
2205. MITEK TADEUSZ: Między sumieniem a prawem. Pol. Zbroj. 1992 nr 156 s. 2.
2206. MITEK TADEUSZ: Sumienie i karabin. Pol. Zbroj. 1992 nr 188 s. 1.
2207. SKARBEK AGNIESZKA: Wolność
i Pokój na ławie oskarżonych. Gaz. Wybor.
1992 nr 137 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 15 s. 1,
il. – Polem. ZARĘBA TADEUSZ: Wojewoda
polemizuje. Tamże nr 140 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 16 s. 3.
Próba okupacji Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przez solidaryzujących się z R. Gałuszką.
2208. STASZEWSKI WOJCIECH: Nadzieja
w prezydencie. Gaz. Wybor. 1992 nr 213 s. 1, il.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 178 s. 1–2; Nowiny
1992 nr 178 s. 1.
2209. SZENBORN MAREK: Więzień (swojego) sumienia. Nowiny 1992 nr 162 s. 1–2,
portr. * ZALEWSKI IGOR: Roman Gałuszko.
Sylwetki. Życie Warsz. 1992 nr 216 s. 2, portr.
Związki ze Strzyżowem.
124
2210. WANICKI WOJCIECH: Marsz do
woja! Rozm. Andrzej Potocki. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 230 s. 5, portr.
2211. WILCZAK DARIUSZ: Sprawa Gałuszki. Kur. Pol. 1992 nr 149 s. 5.
2212. ZARĘBA TADEUSZ: Pacyfista. Prz.
Tyg. 1992 nr 27 s. 8–9.
2213. ZIELIŃSKI TADEUSZ: Precedens
Romana Gałuszki. Gaz. Wybor. 1992 nr 193
s. 14–15, il. – Polem. BORTNOWSKA HALINA: Szanować prawo, konstetować paragraf.
Tamże nr 199 s. 10; MAZUREK SŁAWOMIR: O prawo do buntu. Tamże s. 11.
Woj. tarnobrzeskie
2214. BORZĘCKI JAN ADAM: Obrona dobrego imienia. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 11 s. 1, 4.
Ponowne dochodzenie w sprawie tragicznie
zmarłego Stefana Łodeja z Połańca.
2215. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: „Spitytusgate” po tarnobrzesku. Nowiny 1992 nr
21 s. 1–2, il. * TAŻ: Spirytusowy biznes. Tamże nr 30 s. 5, il. * KLICH JANUSZ: Tropienie
hurtowników. Tamże nr 31 s. 1, 3.
Afera spirytusowa w woj. tarnobrzeskim.
2216. NIEMIEC PIOTR, PINTAL WACŁAW: Strzał w kantorze. Tyg. Nadwiśl. 1992
nr 20 s. 1, 7, il.
Tarnobrzeg.
2217. (ska): Szmal pachnący spirytusem.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 21 s. 1–2; nr 24 s. 1–2.
Afera alkoholowa w woj. tarnobrzeskim.
2218. (T): Spirytusowy gang. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 6 s. 1, 7, il.
Afera alkoholowa w woj. tarnobrzeskim.
Sądownictwo zob. też poz. 3342
4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
2219. BURZMIŃSKI WACŁAW: Ratunku
tonę!!! Nowiny 1992 nr 46 s. 3.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
w woj. przemyskim.
2220. CHYC BOGUSŁAW: Nie popadam
w samozadowolenie. Rozm. Jan Miszczak.
Nowiny 1992 nr 29 s. 4, il.
Z problemów policji w woj. przemyskim.
2221. GADOS STEFAN: „Turyści” i przestępcy. Gaz. Wybor. 1992 nr 213 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 41 s. 2, il.
Działalność przestępcza obywateli WNP i Rumunii na terenie Rzeszowa i woj. rzeszowskiego.
2222. JAKUBOWSKI EDWARD: „Kolejowi” policjanci. Rozm. Łukasz Nowicki. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 213 s. 4.
Komisariat Kolejowy Policji w Rzeszowie.
2223. JODŁA ZBIGNIEW: Przestępczość
w rejonie Lubaczowskim. Pogranicze 1992
nr 27 s. 9.
2224. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Lęk przed
otwarciem granic. Wieści 1992 nr 46 s. 1, 4.
Przestępczość turystów ze Wschodu na terenie
woj. rzeszowskiego.
2225. (maj): Przestępstwa w liczbach. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 31 s. 5.
Dotyczy woj. krośnieńskiego i rzeszowskiego.
2226. (mm): Krośnieńskie i Przemyskie niedogodne dla przestępców. Gaz. Wybor. 1992
nr 216 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 42 s. 1.
2229. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Przestępcy z twarzami cherubinów.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 47 s. 1, 4.
Bezpieczeństwo publiczne w woj. tarno-brzeskim.
2230. SOBIENIEWSKA KATARZYNA:
Stalowa by night. Nowiny 1992 nr 145
s. 1, 4.
Bezpieczeństwo publiczne w Stalowej Woli,
woj. tarnobrzeskie.
2231. SZENBORN MAREK: Texas w Hyżnem. Nowiny 1992 nr 200 s. 1, 4, il.
Dotyczy komendanta policji w Hyżnem, woj.
rzeszowskie.
2232. SZWEDO HENRYK: Agenci komisarza Pchełki. Rewers 1992 nr 16 s. 4.
Tajni współpracownicy rzeszowskiej policji.
2233. TOMCZYK MAREK: Droga śmierci. Nowiny 1992 nr 178 s. 4, il.
Bezpieczeństwo na szosie E-40 na terenie wsi
Kraczkowa, woj. rzeszowskie.
2234. TULIK JAN: Wakacje, wakacje, ale...
Gaz. Wybor. 1992 nr 213 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 41 s. 3–4.
Bezpieczeństwo publiczne w czasie urlopów
w woj. krośnieńskim.
2227. MAKARA JERZY: Nie czas na biurokratyzację, gdy chodzi o ludzkie życie. Pogranicze 1992 nr 9 s. 9, il.
2235. WOLSKI STANISŁAW: Zaufać policji. Rozm. Katarzyna Sobieniewska. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 14 s. 5, portr.
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe w Przemyślu.
Komenda Wojewódzka Policji w Tarno-brzegu.
2228. SĘP WŁADYSŁAW: Sezon dla rozważnych. Pogranicze 1992 nr 27 s. 3.
2236. ZARĘBA TADEUSZ: Nóż za plecami. Prz. Tyg. 1992 nr 46 s. 6–7, il.
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
w woj. krośnieńskim.
Przestępczość Rosjan i Ukraińców na terenie
woj. rzeszowskiego.
125
IX. WOJSKO
2237. BERG PRZEMYSŁAW: Bez szans.
Wprost 1992 nr 2 s. 41, mapa.
Rejony Polski najbardziej zagrożone atakiem
atomowym m. in. Mielec, woj. rzeszowskie.
2238. „BOMBOWE” osiedle powstaje
w Sanoku. Sł. Powsz. 1992 nr 27 s. 1–2.
Sprawa usunięcia niewypałów z terenu pod budowę osiedla.
2239. DAMSKI ZBIGNIEW: „Uroki” poligonu. Pol. Zbroj. 1992 nr 128 s.1–2, il.
Nowa Dęba, woj. tarnobrzeskie.
2240. MAKAREWICZ PIOTR: Służyć Polsce. Rozm. Janusz Jałowiecki. Rewers 1992 nr
23 s. 5, portr.
9. Dywizja Zmechanizowana i Garnizon Rzeszów.
2241. MUSIAŁ JAN: Przemyśl – ważne
centrum w systemie obronności. Rozm. Jan
Forowicz. Pol. Zbroj. 1992 nr 48 s. 3.
2242. NAWROCKA HELENA: Betonowe
bezpieczeństwo. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 219 s. 3.
Schrony w woj. południowo-wschodnich.
2243. NYCZEK MIECZYSŁAW: Operacja
„Rekonesans”. 1. Strażnica nr 159; 2. Kiermasz „Pod kogutkiem”; 3. Z krwi i kości; 4.
Szatańskie wersety; 5. Bez sztandaru; 6. Zdemaskowanie Onyszkiewicza; 7. Gdzie jest
meldunek. Nowiny 1992 nr 69 s. 1, 5, portr.;
nr 70-71 s. 3, il., portr., mapa; nr 74–75 s. 3,
il., portr.; nr 78–79 s. 3, il.
Przemyski oddział WOP.
2244. POTACZAŁA KRZYSZTOF: Ostatni
lot SU-25. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 105 s. 6–7, il.
Dotyczy katastrofy radzieckiego samolotu wojskowego w Bieszczadach.
2245. (sga): Służy obronie ludności. Gaz.
Wybor. 1992 nr 269 dod. Gaz. w Rzeszowie
nr 68 s. 1.
Obrona cywilna w woj. rzeszowskim.
2246. ZARĘBA TADEUSZ: Zamknięty teren. Prz. Tyg. 1992 nr 11 s. 10–11, il.
Wypadki na poligonie wojskowym w Nowej
Dębie, woj. tarnobrzeskie.
Wojsko zob. też poz. 2182–213
X. SŁUŻBA ZDROWIA. LECZNICTWO. HIGIENA
a) Historia
2247. KOWALCZYK MARIA: Przywilej
nobilitacji dla doktora medycyny, Hermana
z Przeworska. Stud. Mediew. 1992 z. 29 s.
155–158.
b) Zagadnienia współczesne
2249. MILLER MARIA: Gruźlica zawsze
obecna. Rozm. Katarzyna Kwiatkowska-Pinkosz. Tyg. Solidarność 1992 nr 43 s. 14,
mapa.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
Woj. krośnieńskie
Opracowania dotyczące całości regionu
2250. (ag): HIV – ostrożnie, ale bez paniki.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 57 s. 4.
2248. BIELECKI TADEUSZ: AIDS-em nie
można zarazić się jak grypą. Pogranicze 1992
nr 30 s. 4, il.
2251. (ar): Chciałabym leczyć w Iwoniczu
[Zdroju], ale... Nowiny 1992 nr 49 s. 1–2.
M. in. pewne dane dotyczące woj. krośnieńskiego, przemyskiego i rzeszowskiego.
Współpraca z uzdrowiskiem prof. A. Gierek-Łapińskiej.
126
Dotyczy województwa.
2252. BAZAR: informator Iwonicki. – Krosno: Agencja Reklamy i Promocji „ARP”,
1992. – 34 s.: 1 pl.; 16 cm
2262. KULIŃSKI GRZEGORZ, KURYLCZYK BOGUMIŁ: Senator zdrowia. Czas
Krak. 1992 nr 77 s. 14–15, il.
Dotyczy palcówek uzdrowiskowych w Iwoniczu-Zdroju.
Lekarz Zygmunt Hortmanowicz i jego sanatorium
w Przysietnicy. Również związki z Komańczą.
2253. BRĄCZYK MAŁGORZATA: Diogenes przy kozach. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 255 s.
4, il.
2263. LANGNER ANDRZEJ: Skóra nie
zapomina. Rozm. Maria Pudło. Podkarpacie
1992 nr 37 s. 5, portr.
Jan Wołczański – lekarz, były dyrektor sanatorium „Stomil” w Rymanowie-Zdroju.
M. in. dotyczy Uzdrowiskowej Kliniki Dermatologicznej „Iwolang” w Iwoniczu-Zdroju.
2254. BRĄCZYK MAŁGORZATA: Na
wszelki wypadek... Podkarpacie 1992 nr 17
s. 8, il.
2264. MALIK WIESŁAW: Bez znieczulenia. Rozm. Marian Struś. Podkarpacie 1992
nr 14 s. 9, rys.
Uzdrowisko w Polańczyku.
2255. BRĄCZYK MAŁGORZATA: Zakręt.
Podkarpacie 1992 nr 14 s. 1, 5, il.
Sprawa zwolnienia Edwarda Długosza ze stanowiska dyrektora PP „Uzdrowisko Iwonicz”.
2256. GORCZYCA ANNA: Dla kogo koncesja? A–Z Dz. Ob. 1992 nr 163 s. 6–7, il.
Apteki prywatne w województwie.
2257. GORCZYCA ANNA: Ruch dwutorowy. Nowiny 1992 nr 85 s. 5.
Sprawa odwołanie Edwarda Długosza ze stanowiska dyrektora uzdrowiska w Iwoniczu Zdroju.
2258. GROCH JERZY: Contemporary
problems of belneological curing development in Polish Carpathian spas. Zesz. Nauk.
UJ Pr. Geogr. 1992 z. 86 s. 51–58, mapa,
wykr., bibliogr.
M. in. Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój
2259. KILAR HALINA: SOS dla ZOZ. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 51 s. 6–7, il.
Szpitale w województwie.
2260. KINEL JÓZEF: Utrzymać uzdrowiskowe tradycje. Pol. Zbroj. 1992 nr 30 s. 3. *
MADEJA KAROL: Górą rozdzielniki. Panorama 1992 nr 28 s. 21, il.
Dotyczy uzdrowiska Iwonicz-Zdrój.
2261. KLĘBA TADEUSZ: Niedrożność
mechaniczna jelita cienkiego. Wiad. Lek.
1992 nr 1/2 s. 9–13, tab., bibliogr., Summ.
Z Oddziału Chirurgicznego Szpitala w Jaśle.
Z problemów służby zdrowia w Sanoku.
2265. PAJĄK JACEK: Rymanów dzieciom
służy. Podkarpacie 1992 nr 5 s. 5.
Problemy uzdrowiska.
2266. PUDŁO MARIA: Choroba nie poczeka. Podkarpacie 1992 nr 14 s. 8, rys.
Służba zdrowia w Jaśle.
2267. PUDŁO MARIA: Kościół dopomógł.
Podkarpacie 1992 nr 13 s. 7, il.
Pomoc finansowa parafii dla szpitala w Krośnie.
2268. PUDŁO MARIA: Potrójne lutowanie. Podkarpacie 1992 nr 4 s. 7.
Kryzys szpitalu w Krośnie.
2269. (r): Kto chce... mniej? Podkarpacie
1992 nr 47 s. 1, 6, il.
Z problemów pielęgniarek w woj. krośnieńskim.
2270. (r): Pogotowie w porodówce. Podkarpacie 1992 nr 31 s. 5, rys.
Problem izby porodowej w Dukli.
2271. R.M.: Strach przed rakiem. Podkarpacie 1992 nr 11 s. 1, 9, rys.
Wojewódzka Poradnia Onkologiczna w Brzozowie.
2272. SANOCKI ZYGMUNT: Filantropia
na zdrowie. Rozm. Ryszard Zatorski. Trybuna 1992 nr 85 s. 1.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Jaśle.
127
2273. SIENKIEWICZ TOMASZ: Wilczy bilet dla menedżera. Służ. Zdr. 1992 nr 35 s. 5, 8;
nr 36 s. 5, 8; nr 37 s. 5, 8.
Sprawa odwołania dr Janiny Sobczak-Kowalak
ze stanowiska dyrektora ZOZ w Brzozowie.
2274. SKROBAŁA CZESŁAW: Wzgórza nadziei i cierpienia. Podkarpacie 1992 nr 19 s. 1, 6.
Dotyczy budowy Szpitala Wojewódzkiego
w Krośnie.
2275. SOBCZAK-KOWALAK JANINA:
Z ołówkiem w ręku. Rozm. R.M. Tyg. Solidarność 1992 nr 15 s. 20–21.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzozowie.
2276. TULIK JAN: Oszczędzać, lecz nie na
zdrowiu. Gaz. Wybor. 1992 nr 210 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 40 s. 2.
Służba zdrowia w woj. krośnieńskim.
2277. WOŁOSZYN ANATOL: Czy tylko
sprawa etyki? Nowiny 1992 nr 199 s. 6.
Szpital w Brzozowie.
Woj. przemyskie
2278. CIEŚLIK RYSZARD: Dr Antoni Ziętek (29.04.1926–31.03.1990). Pol. Prz. Chir.
1992 nr 11 s. 1051–1052.
na stanowisko ordynatora Oddziału Neurologicznego Szpitala ZOZ w Jarosławiu.
2283. MARCIAK ZYGMUNT: Kręgosłup
i puszka. „Biała niedziela” w Dzikowie. Pogranicze 1992 nr 30 s. 4.
Dotyczy Starego Dzikowa.
2284. MARCIAK ZYGMUNT: Zdrowie za
piwo oraz huralikwidacja. Pogranicze 1992 nr
18 s. 4.
Likwidacja izby porodowej w Radymnie.
2285. MOTYKA JANUSZ: Chory na nożyczki. Błąd na stole operacyjnym. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 221 s. 6, il.
Dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Przemyślu.
2286. MOTYKA JANUSZ, WRÓBEL
PIOTR: Profesorskie cięcie. Sztand. Młod. 1992
nr 226 s. 13.
Z doświadczenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Przemyślu.
2287. RYZNER FRANCISZEK: Gwiazdy,
motyle i medycyna. Rozm. Ryszard Hop. Życie Przemys. 1992 nr 19 s. 7, portr.
Sylwetka lekarza z Birczy.
Wspomnienie pośmiertne ordynatora Oddziału Chirurgicznego w Lubaczowie.
2288. STABISZEWSKI JERZY: Czy przeżyje przemyski szpital? Rozm. Zdzisław Besz.
Pogranicze 1992 nr 2 s. 7.
2279. DUDEK ZBIGNIEW: Współczesny
Judym. Ziel. Sztand. 1992 nr 2 s. 6, il.
2289. SZWIC JACEK: Zawrzało w Jarosławiu. Życie Przemys. 1992 nr 19 s. 1, 4.
Kazimierz Tkacz – kierownik Ośrodka Zdrowia
w Horyńcu-Zdroju.
2280. GRYMUZA HENRYK: Przystań AA.
Życie Przemys. 1992 nr 49 s. 7.
Poradnia Odwykowa Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Jarosławiu.
2281. KUKLA ZOFIA: Nie ma konfliktów,
ale... Rozm. Jerzy Makara. Pogranicze 1992 nr
45 s. 2, il.
Z problemów pielęgniarek w woj. przemyskim.
2282. MAKARA JERZY: „Konkurs” czyli
jak utrącić ordynatora. Pogranicze 1992 nr
15/16 s. 4, il.
Sprawa mianowania dr Tadeusza Bieleckiego
128
Zwolnienia z pracy w służbie zdrowia.
2290. WOŚ JUSTYNA: Przemyskie operacje laparoskopowe. Nowiny 1992 nr 143 s. 3.
Szpital Wojskowy w Przemyślu.
2291. ZIOBRO WIESŁAW: Trzydzieści centymetrów winy. Dz. Pol. 1992 nr 267 s. 3.
Dotyczy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Przemyślu.
Woj. rzeszowskie
2292. (akk): Laparoskop dla szpitala na
Lwowskiej. Z Nowego Jorku do Rzeszowa.
Nowiny 1992 nr 148 s. 3, portr.
Także: Tamże 1992 nr 152 s. 3, il.; Nowy Świat
1992 nr 185 s. 8.
2293. DZIANOTT ALICJA, STASIUK
GRZEGORZ, KORCZOWSKI RYSZARD:
Przypadek reakcji skórnych po karbomazepinie. Wiad. Lek. 1992 nr 11/12 s. 465–466,
Summ., bibliogr.
Z Kliniki Pediatrii Instytutu Medycyny Klinicznej w Rzeszowie Akademii Medycznej w Krakowie
2294. GADOS STEFAN: Lekarz powinien
wiedzieć. Gaz. Wybor. 1992 nr 155 s. 3, il. *
(maj): Oddział Specjalistyczny. AIDS w Załężu. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 142 s. 1–2.
Także: Gaz. Wybor. 1992 nr 159 s. 3.
Oddział zamknięty dla nosicieli wirusa HIV
w rzeszowskim więzieniu.
2295. HAPKA JOLANTA: Zdrowie nie ma
ceny. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 229 s. 6, il., portr.
Dotyczy oddziału chirurgii i urologii dziecięcej
Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.
2296. HOMA EWA: Każdy może wspomóc. Rozm. Stefan Gados. Gaz. Wybor. 1992
nr 270 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 69 s. 1. *
KLIMCZAK JOANNA: To kiedyś ma być
człowiek. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 160 s. 6–7, il.
Oddział Noworodków w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.
2297. KLIMCZAK JOANNA: Chorują starzy i młodzi. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 196 s. 5.
XVI Ogólnopolski
w Rzeszowie.
Zjazd
Reumatologów
2298. KONIECKA ANNA: Chwała na
wysokości a (nie)pokój na ziemi. Nowiny
1992 nr 18 s. 4, rys. * SOWA STANISŁAW:
W ośrodku mieszkanie, a w nim... gabinet.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 1 s. 5.
Konflikt w Czudcu w związku z przyznaniem
mieszkania dla lekarzy w ośrodku zdrowia.
2299. KONIECKA ANNA: Cuda zdarzają
się w kinie. Nowiny 1992 nr 169 s. 5.
Z doświadczeń Szpitala Wojewódzkiego nr 1
w Rzeszowie.
2300. KONIECKA ANNA: Lekarze świata w Rzeszowie. Nowiny 1992 nr 38 s. 1–2. *
TOMCZYK MAREK: Lekarze Świata. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 103 s. 6, il.
Działalność rzeszowskiego oddziału Stowarzyszenia Lekarze Świata.
2301. KONIECKA ANNA: Przeżyłam parę
cudów. Nowiny 1992 nr 129 s. 3, il.
Oddział Intensywnej Terapii Noworodka
w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie.
2302. KONIECKA ANNA: Ruch ku przepaści. Nowiny 1992 nr 83 s. 3, il. * TYBULCZUK WIT: Odwrócona piramida. Rozm.
Anna Koniecka. Tamże nr 173 s. 3. * SOWA
STANISŁAW: Stan przedzawałowy. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 105 s. 1, 5, il.
Dotyczy służby zdrowia w woj. rzeszowskim.
2303. KONIECKA ANNA: Serce z protezą.
Nowiny 1992 nr 68 s. 1, 4, il.
Reportaż z sali operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.
2304. KURZBAUER ROMAN H.: Przeszczepy jelita cienkiego. Pol. Prz. Chir. 1992
nr 5 s. 469–472, bibliogr.
Z Kliniki Chirurgii Ogólnej Instytutu Medycyny Klinicznej w Rzeszowie Akademi Medycznej
w Krakowie.
2305. KWOLEK ANDRZEJ: Żyją wśród
nas. Rozm. Elżbieta Kolano. Nowiny 1992 nr
72 s. 1, 3, il.
Rehabilitacja lecznicza w woj. rzeszowskim.
2306. ŁOKAJOWA HALINA: Nie zmarnować
życia przez chorobę. Nowiny 1992 nr 208 s. 3, il.
Wczasy rehabilitacyjne dla chorych na stwardnienie rozsiane w Kamionce.
2307. ŁOKAJOWA HALINA: Dojrzewanie
koncepcji. Nowiny 1992 nr 141 s. 4.
Dotyczy adaptacji żłobka na zakład leczniczo-opiekuńczy w Mielcu.
2308. ŁOKAJOWA HALINA: Pokonać lęki
codzienne. Nowiny 1992 nr 154 s. 5.
Oddział psychiatryczny Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie.
2309. ŁOKAJOWA HALINA: SOS życie.
Nowiny 1992 nr 37 s. 4, il.
Leczenie białaczki w Rzeszowie. Również Fundacja „SOS Życie” Łucji Bielec z Mielca.
2310. MALIK KAZIMIERZ: Zmienić ludzkie uprzedzenia. Rozm. Grzegorz Boratyn.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 212 s. 6–7, portr.
129
Wojewódzka Poradnia Zdrowia Psychicznego
w Rzeszowie.
2311. MATUSZ JÓZEF F.: Batalia o dyrektora. Wszyscy za jednego? A–Z Dz. Ob. 1992
nr 182 s. 1–2.
Sprawa zwolnienia dyscyplinarnego dyrektora
Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego
Adama Pyzika. Rzeszów.
2312. MOŁOŃ WANDA: Dimpex funduje. Nowiny 1992 nr 147 s. 8.
Pracownia Izotopowa w Rzeszowie.
2313. MOŁOŃ WANDA: Uciec śmierci. Bomba kobaltowa w Rzeszowie. Nowiny
1992 nr 69 s. 1, 3, il.
2314. NICPOŃ HENRYK: Pokonywanie
ciemności. Nowiny 1992 nr 42 s. 4, portr.
Jan Perlak – niewidomy masażysta z Rzeszowa.
2315. NIEBUDEK JAN: Pukanie do serc
i portfeli. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 79 s. 6–7, il.
Lecznictwo rehabilitacyjne w woj. rzeszowskim.
2316. NYCZ WACŁAW, STAFIEJ LESŁAW,
TRZECIAK JANUSZ: „Turbolet” powinien
pomagać chorym. Nowiny 1992 nr 232 s. 3.
List otwarty do wojewody rzeszowskiego
w sprawie samolotu sanitarnego w Rzeszowie.
2317. PIĄTEK ANDRZEJ: Czarny anioł
miłości. Nowiny 1992 nr 42 s. 1, 3, il. – Polem. GALOS RAFAŁ: „Degeneraci” proszą
o głos. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 104 s. 8.
Śmierć na AIDS afrykańskiego studenta Politechniki w Rzeszowie.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
2320. PYZIK ADAM: Korkociąg dyrektora.
Rozm. Agnieszka Skarbek. Gaz. Wybor. 1992
nr 231 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 48 s. 4.
Dotyczy lotnictwa sanitarnego w Rzeszowie.
2321. RZECZYCKI STANISŁAW: „Nieoczywista” sprawa „normalności”. Rozm. Edmund Gajewski. Rewers 1992 nr 5 s. 4, portr.
Oddział Psychosomatyczno-Detoksykacyjny
Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie.
2322. SAWA ANNA: Kto za to zapłaci?
Turbolet z zakazem latania. Nowiny 1992 nr
113 s. 3, il. * TAŻ: Zapłacimy za to wszyscy.
Tamże nr 138 s. 5, il. * (ŁN, ag): Sanitarny odlot. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 212 s, 1–2, il.
Dotyczy samolotu sanitarnego w Rzeszowie.
2323. SKRĘT WITOLD: Powrót do natury. Rozm. Wanda Mołoń. Nowiny 1992
nr 68 s. 4, il.
Poradnia Naturalnego Planowania Rodziny
i Karmienia Piersią w Rzeszowie.
2324. SKRODZKI DARIUSZ: Makowe
głowy. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 54 s. 4, il.
Problem AIDS w Rzeszowie.
2325. SMALARA URSZULA: Skalpel niepotrzebny. Rewers 1992 nr 22 s. 4.
Dotyczy szpitala w Łańcucie.
2326. WRÓBEL PIOTR: BOGU za zdrowie
CHWAŁA. Rewers 1992 nr 17 s. 7, rys.
Dotyczy ośrodka zdrowia w Boguchwale.
2327. ŻYRACKI STANISŁAW: Czas operacji. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 73 s. 6, il.
2318. PIĄTEK ANDRZEJ: Szczyt elegancji.
Nowiny 1992 nr 17 s. 5, il. – Polem. ZARĘBA
TADEUSZ: O Instytucie Medycyny Klinicznej raz jeszcze. Tamże nr 38 s. 3.
Remont oddziału okulistycznego w Szpitalu
Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie.
Dotyczy likwidacji Instytutu Medycyny Klinicznej w Rzeszowie.
Woj. tarnobrzeskie
2319. I [PIERWSZY] Wojewódzki Sejmik
Rehabilitacyjny, Rzeszów 11 kwietnia 1992
rok: materiały / Polskie Towarzystwo Rehabilitacji. Oddział Rzeszowski, Towarzystwo Rozwoju Regionu Polski Południowo-Wschodniej. – Rzeszów: PTR. O: TRRPPW, [1992].
– 46, [1]; 21 cm
130
2328. BORZĘCKI JAN ADAM: Szpital na
peryferiach. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 46 s. 1, 5.
Szpital w Opatowie.
2329. GRUDZIEŃ-FURMAN BARBARA,
DĘBSKI ROMUALD: Biopsja kosmówki –
nowy kierunek diagnostyki prenatalnej. Wiad.
Lek. 1992 nr 13/14 s. 510–513, bibliogr.
Z Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Tarnobrzegu
oraz II Klinki Położnictwa i Ginekologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie.
2330. MOŁOŃ WANDA: Bez lęku. Nowiny 1992 nr 215 s. 1, 3, il.
Oddział Dziecięcy Szpitala w Staszowie.
2331. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: W przededniu reorganizacji. Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 41 s. 1, 4, il.
Z problemów pogotowia ratunkowego w woj.
tarnobrzeskim.
2332. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Wokół służby zdrowia. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 26 s. 1, 4.
Dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
2333. TRZASKA BOGUMIŁA: Sukces na
peryferiach. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 49 s. 1, 5, il.
Służba zdrowia w gminie Szastarka.
Budowa przychodni stomatologicznej
w Stalowej Woli
2336. (koz): „Stalowe” zęby. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 144 s. 1–2.
2337. SUROWANIEC ZDZISŁAW: Gryzienie trawy. Wieści 1992 nr 35 s. 3, rys.
2338. WOŁOSZYN ANATOL: Przychodnia na trawniku. Nowiny 1992 nr 153 s. 3.
Katastrofa samolotu sanitarnego
w Rożkach
2339. PANFIL MONIKA, ŁOPACIŃSKI
PAWEŁ: Katastrofa pod Sandomierzem. Gaz.
Wybor. 1992 nr 228 s. 2.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 190 s. 1–2, il.; Nowiny 1992 nr 190 s. 1–2, il.
2340. PINTAL WACŁAW: Katastrofa w Rożkach. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 40 s. 4.
2341. SAWA ANNA: Czy musieli zginąć?
Nowiny 1992 nr 207 s. 3, il. – Polem. CZACH
STANISŁAW, KAZIOR CZESŁAW, PRZEPIÓRA ROMAN, Tamże nr 229 s. 3. – Odp.
SAWA A., Tamże
Także: Gaz. Wybor. 1992 nr 276 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 73 s. 1
2334. CAPIGA ANDRZEJ: Coś na zęba,
czyli Cuberowa przychodnia. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 32 s. 6
2342. ZABIEROWSKI ANDRZEJ: Przerwany lot. Pol. Zbroj. 1992 nr 200 s. 3, il.
2335. CAPIGA ANDRZEJ: Kogel-mogel.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 35 s. 1, 5.
Służba zdrowia zob. też poz. 15, 17, 288
Lecznictwo zob. też poz. 213, 645
XI. KULTURA. NAUKA. OŚWIATA
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE OŚWIATY,
SZKOLNICTWA I WYCHOWANIA
2343. ADAMSKI ANTONI: Stanowisko
– dyrektor. Nowiny 1992 nr 39 s. 1–2.
Konkurs na dyrektorów szkół w woj. rzeszowskim.
ALOT S.: Albo porozumienie albo fala strajków = poz. 1761
2344. CAPIGA ANDRZEJ: W wyścigu po
stołki. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 23 s. 1, 5, il.
Dotyczy konkursów na dyrektorów szkół w woj.
tarnobrzeskim.
2345. DEC ANDRZEJ: Państwo czy gmina.
Stanowisko Konwentu Prezydentów Miast,
Burmistrzów i Wójtów Gmin Województwa
Rzeszowskiego. Wspólnota 1992 nr 30/31 s. 4.
Sprawa finansowania oświaty.
2346. DUDEK JAN: Mgr Dominik Źrebiec
(1936–1990). Rocz. Przemys. 1991/1992 t. 28
s. 362–364.
Pedagog związany z Przemyślem.
2347. EK: Po angielsku? Yes! Gaz. Wybor.
1992 nr 239 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 53 s. 1.
Prywatna szkoła języka angielskiego w Rzeszowie.
131
2348. FRYC STANISŁAW: Inkwizytorzy.
Tyg. Małop. 1992 nr 36 s. 3.
Weryfikacja nauczycieli w 1982 r. w Sanoku,
woj. krośnieńskie.
2349. GALOS S[TANISŁAW]: Oświaty walka z czasem. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 161 s. 5, il.
Szkolnictwo w woj. krośnieńskim.
2350. (jol): Bliżej szkoły: Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 7 s. 3. – Uzup. SKROK-KRZYŻANOWSKA J., Tamże nr 12 s. 3.
Z problemów szkolnictwa w woj. tarnobrzeskim.
2351. KĘDZIOR ALEKSANDER: Wspomnienie o Julianie Olszaku, znakomitym nauczycielu, wspaniałym koledze i przyjacielu.
Rocz. Przemys. 1991/1992 t. 28 s. 357–358. *
MGR Julian Olszak (14.X.1917–19.III.1991).
Tamże s. 353–356, portr., bibliogr.
Nauczyciel, działacz kultury związany z Przemyślem.
2352. KONARSKA TERESA: Strzyżenie
premiowania. Głos Naucz. 1992 nr 15 s. 7.
Sprawa odebrania premii pracownikom administracji szkolnej przez kuratora tarnobrzeskiego.
2353. KSZTAŁCENIE nauczycieli a potrzeby
szkoły współczesnej / pod red. Janusza Homplewicza; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. – Rzeszów: Wydawnictwo WSP, 1992.
– 141, [1] s.: rys., tab.; 24 cm
Zawiera m. in.: Z tradycji kształcenia nauczycieli w Krośnie / Adam Krzanowski. Z rozważań
nad sylwetką nauczyciela [badania przeprowadzone wśród uczniów i studentów w Rzeszowie] /
Adam Horbowski.
2354. ŁOKAJOWA HALINA: Przepustka do
salonu Europy. Nowiny 1992 nr 228 s. 1, 3, il.
Nauczyciele języków obcych w Rzeszowie.
2355. MGR Włodzimierz Fedowicz (13.
V.1932–10.VIII.1991). Rocz. Przemys. 1991/
1992 t. 28 s. 342–343, portr.
Nauczyciel biologii związany z Przemyślem.
2356. MOŁOŃ WANDA: Złe słowo złego
człowieka. Nowiny 1992 nr 48 s. 1, 4, rys.
Konflikt między dyrektorem a przewodniczącym komitetu rodzicielskiego w Szkole Podstawowej w Wólce Hyżnańskiej, woj. rzeszowskie.
132
2357. NICPOŃ HENRYK: Bóg zapłać za
taką władzę. Przed przejęciem szkół przez samorządy. Gaz. Wybor. 1992 nr 253 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 59 s. 2.
Rzeszów.
2358. PAJĄK JACEK: Szkolą okrągły rok.
Rozm. (s). Podkarpacie 1992 nr 33 s. 5.
Prywatne Towarzystwo Edukacyjne w Krośnie.
2359. PROBLEMY rozwoju i wychowania
dzieci wiejskich / pod red. Mieczysława Radochońskiego; Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Rzeszowie. – Rzeszów: Wydawnictwo WSP,
1992. – 120, [1] s.: tab., wykr.; 24 cm
Bibliogr. po rozdz.
Zawiera m. in.: Funkcjonowanie rodzin dzieci
epileptycznych ze środowiska wiejskiego i miejskiego [badania przeprowadzone w Rzeszowie] /
M. Radochoński. Zmiany w rozwoju fizycznym
dzieci wiejskich w wieku 7 do 14 lat w cyklu 10-letnim [badania przeprowadzone w Rzeszowie,
Boguchwale i Krasnem] / Anna Radochońska,
Ewa Kukuła, Ewa Pokorska.
2360. RZĄSA ADAM: Pasje prof. Hawlickiego. Pogranicze 1992 nr 41 s. 4, portr.
Józef Hawlicki, nauczyciel matematyki związany z Przemyślem.
2361. SKOCZKOWSKA TERESA: Samorządy lokalne – lepszym opiekunem. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 51 s. 5.
Przekazanie placówek oświatowych samorządowi lokalnemu w Ropczycach, woj. rzeszowskie.
2362. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Kulejący system. Tyg. Nadwiśl. 1992
nr 6 s. 1, 6.
Problemy finansowe szkół w woj. tarnobrzeskim.
2363. SOBEL MARIAN: Jubliate... jubilate
dla Julii Grun. Głos Naucz. 1992 nr 18 s. 8.
* TENŻE: Niezwykły jubileusz. Podkarpacie
1992 nr 14 s. 6, il.
Julia Grun – emerytowana nauczycielka z Nowego Żmigrodu, woj. krośnieńskie.
2364. SOWA STANISŁAW: Sposób na
szkolną biedę. Nowiny 1992 nr 209 s. 1, 3.
Z problemów szkolnictwa w Rzeszowie i województwie.
2365. STRUŚ MARIAN: Polowanie z nagonką. Podkarpacie 1992 nr 46 s. 1, 8.
Votum nieufności wobec
kuratora w Rzeszowie
Dotyczy weryfikacji nauczycieli w Sanoku, woj.
krośnieńskie po wprowadzeniu stanu wojennego.
2373. (Ad): W obronie rzeszowskiego kuratora. Nowiny 1992 nr 78 s. 2.
2366. SZWEDO HENRYK: Badacze prawa. Rewers 1992 nr 27 s. 3, 5, il.
2374. ADAMSKI ANTONI: Wotum nieufności wobec rzeszowskiego kuratora. Nowiny
1992 nr 36 s. 3.
Problemy oświaty w woj. rzeszowskim.
2367. TRZASKA BOGUMIŁA: Po prostu
przyjdź! Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 2 s. 5.
Ośrodek Pomocy Psychologicznej – Świetlica
Profilaktyczno-Wychowawcza w Tarnobrzegu.
2368. TWARDOWSKI JÓZEF: Rozgrzeszenia ciąg dalszy. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 207
s. 6–7.
Konflikt personalny w szkole i przedszkolu
w Brzózie Królewskiej, woj. rzeszowskie.
2369. Z DOŚWIADCZEŃ nauczycieli
przedmiotów przyrodniczych: praca zbiorowa / pod red. Stanisława Ptasznika, Stanisława Rusznicy, Adolfa Stokłosy; Wojewódzki
Ośrodek Metodyczny w Rzeszowie; Związek
Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu
w Rzeszowie. – Rzeszów: WOM, 1992. – 158
s.: rys.; 21 cm
Zawiera m. in.: Twórcza funkcja Związku Nauczycielstwa Polskiego na Rzeszowszczyźnie /
S. Rusznica.
2370. ZIELIŃSKA ZOFIA: Nauka to potęgi klucz. Ziel. Sztand. 1992 nr 14 s. 5.
Z problemów szkolnictwa w gminie Lutowiska,
woj. krośnieńskie.
2371. ŻMUDA RYSZARD: Nauczycielka
z Żółkowa. Podkarpacie 1992 nr 17 s. 7, portr.
Jadwiga Brożynowa, woj. krośnieńskie.
2372. ŻELEŹNY EUGENIUSZ
Nauczyciele i młodzież w procesie polskich
przemian / Eugeniusz Żeleźny; Wyższa Szkoła
Pedagogiczna w Rzeszowie. – Rzeszów: Wydawnictwo WSP, 1992. – 183, [1] s.; 24 cm
Bibliogr. s. 181
Zawiera m. in.: Funkcjonowanie oświaty i wychowania na wsi w województwie rzeszowskim.
Wybór zawodu i kierunku studiów w opinii studentów rzeszowskiej WSP.
2375. GADOS STEFAN: Kurator na cenzurowanym. Gaz. Wybor. 1992 nr 134 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 14 s. 1.
2376. MADEJOWSKI ROMAN: Urzędnik
mało nadgorliwy? „Solidarność” kontra kurator. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 70 s. 6–7.
2377. WILCZAK JAGIENKA: List sześciuset. Polityka 1992 nr 23 s. 6.
Także wyrzucenie z NSZZ „Solidarność” Mariana Pietryki.
Oświata zob. też poz. 1823
Szkolnictwo zob. też poz. 106, 295, 1751
2. ZAGADNIENIA OGÓLNE KULTURY
2378. (Ad): Hojni dla kultury. Nowiny 1992
nr 241 s. 4.
Sponsorzy instytucji kulturalnych w Rzeszowie.
2379. ADAMSKI ANTONI: Mądrze zarabiać. Nowiny 1992 nr 26 s. 3.
Sytuacja placówek kulturalnych w Rzeszowie.
2380. ADAMSKI ANTONI: Rekord oszczędności. Nowiny 1992 nr 103 s. 4.
Oszczędności na kulturze w gminie Czarna,
woj. rzeszowskie.
2381. ADAMSKI ANTONI: Stypendium dla
Ryszarda Ziemby. Nowiny 1992 nr 108 s. 4.
Stypendium Fundacji Kultury Polskiej – Instytutu Kultury Polskiej na rok 1992.
2382. BOROWY JAN: Fundacja. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 26 s. 1, 5.
Dotyczy Fundacji Kultury „Ziemia Sandomierska” w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
2383. BORZĘCKI JAN ADAM: Batalia
o kulturę. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 46 s. 4.
Dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
133
2384. KACZOROWSKI ANDRZEJ W.:
Łemkowska Watra w Zyndranowej. Sł. Powsz. 1992 nr 84 s. 7, il.
2392. WAŻNY MARIAN: Na wsi kultura
w odwrocie. Pogranicze 1992 nr 50 s. 3, rys.
Dotyczy woj. przemyskiego.
Teodor Gocz – łemkowski działacz kulturalny. Także Muzeum Kultury Łemkowskiej we wsi.
Woj. krośnieńskie.
WILCZAK J.: Ucieczka od beznadziejności
= poz. 3277
2385. LAUREACI nagród wojewody. Nowiny 1992 nr 113 s. 4, il.
3. HISTORIA KULTURY I OŚWIATY
Działacze kultury i sztuki w woj. rzeszowskim.
2386. MAKARA JERZY: Kulturę widzę
optymistycznie. W gminie Fredropol. Pogranicze 1992 nr 25 s. 13, il., portr.
Woj. przemyskie.
2387. MYJAK JÓZEF: Bilans kultury. Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 1 s. 8–9.
Upadek placówek kulturalnych w woj. tarnobrzeskim.
2388. MYJAK JÓZEF: Pieniądze a kultura.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 8 s. 8–9.
Dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
2389. ODBUDOWA życia kulturalnego
w województwie rzeszowskim: (1944–1949):
praca zbiorowa / pod red. Adama Horbowskiego i Andrzeja Meissnera; Wyższa Szkoła
Pedagogiczna w Rzeszowie. T. 2. – Rzeszów:
Wydaw. WSP, 1992. – 179 s.; faks., fot., mapa,
portr.; 24 cm
Tyt. okł. Odbudowa życia kulturalnego w woj.
rzeszowskim w latach 1944–1949.
Zawiera: Świetlice ogniwem systemu kultury
/ Eugeniusz Szal. Środowisko plastyczne /Jacek
Kawałek. Szkolnictwo muzyczne /Jerzy Potoczny,
Mieczysław Biały. Amatorski ruch muzyczny / A.
Horbowski. J. Potoczny. Amatorskie zespoły folklorystyczne / Ewa Hubert, A. Meissner. Amatorski
ruch teatralny / A. Horbowski, J. Potoczny. Towarzystwo regionalne ogniwem ruchu społeczno-kulturalnego / A. Horbowski.
2390. STRUŚ MARIAN: Wojewodzie pod
rozwagę. Podkarpacie 1992 nr 5 s. 5, il.
Z problemów placówek kulturalnych w woj.
krośnieńskim.
2391. SZELIGA ZDZISŁAW: Toast za kulturę (w byłym „empiku”). Pogranicze 1992 nr
11 s. 2.
Przemyśl.
134
BIBLIOGRAFIA dziejów oświaty i wychowania w Galicji... = poz. 1
2393. BILEWICZ ALEKSANDRA: Prywatne żeńskie szkolnictwo średnie w Galicji
w latach 1867–1914. Acta Univ. Wratisl. Pr.
Pedag. 1992 t. 83 s. 109–127, tab., Summ.
M. in. dototyczy woj. południowo-wschodnich.

2394. CAPIGA ANDRZEJ: Urodziny szkoły. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 48 s. 8, rys.
Z historii Szkoły Podstawowej w Pysznicy, woj.
tarnobrzeskie.
2395. DALECKI MACIEJ: Państwowe
Gimnazjum II im. Kazimierza Morawskiego
w Przemyślu w latach 1907–1939. Przemys.
Zap. Hist. R. 8/9 (1991/1992) s. 85–107.
2396. ESTREICHER KAROL
Teatr w Polsce / przez Karola Estreichera
(sen.); oprac. Kazimierz Nowacki. – Kraków:
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, 1992. – 15 cm
T. 4.
Cz. 1: XLIV, 507 s.
Cz. 2: [3], 310–911 s.
Cz. 3: Indeksy. – VI, [1], 914–1225, [1] s.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
2397. JURASZ BARBARA: 200 lat „Parad”.
Gaz. Wybor. 1992 nr 261 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 64 s. 3, portr.
Premiera sztuki J. Potockiego w pałacowym teatrze księżnej marszałkowej Lubomirskiej w Łańcucie w 1792 r. Woj. rzeszowskie.
2398. KONIECZNY ZDZISŁAW
Gimnazjum i Liceum w Przeworsku
– 1911–1991: (zarys dziejów) / Zdzisław
Konieczny. – Przemyśl; Przeworsk: Wydaw.
Towarzystwa Miłośników Przeworska, 1992.
– 155, [51] s.: fot., portr., err.; 24 cm
2399. MEISSNER ANDRZEJ: Szkolnictwo
ludowe w powiecie jarosławskim w latach
1867–1914. Przemys. Zap. Hist. R. 8/9 (1991/
1992) s. 73–84.
Woj. przemyskie.
2400. NYCZEK MIECZYSŁAW: Oczęta
Aniuty. Nowiny 1992 nr 120 s. 4, il.
Teatr w Przemyślu w czasie okupacji.
2401. PELCZAR ROMAN: Sieć łacińskich
szkół parafialnych w ziemi przemyskiej i sanockiej od XIV w. do 1772 r. Rocz. Przemys.
1991/1992 t. 28 s. 59-76.
Dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego
i rzeszowskiego.
2402. PELCZAR ROMAN: Szkolnictwo protestanckie w województwie ruskim
w XVI–XVII wieku. Przemys. Zap. Hist. R. 8/9
(1991/1992) s. 7–19.
M. in. dotyczy województw południowo-wschodnich.
2403. SŁOWNIK polskich teatrów niezawodowych / pod red. Emila Orzechowskiego. – Wrocław: „Wiedza o Kulturze”, 1992.
– 24 cm. (seria I).
T. 1.: Galicja do roku 1918 / red. Maria Magdalena Lukas, Wanda Dryll.
Cz. 1. Albigowa – Lwów – XXV, 226, [2] s.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
2404. SZKOŁA przy zasłoniętych oknach.
Z dziejów szkolnictwa w czasach okupacji hitlerowskiej na terenie dzisiejszego tarnobrzeskiego / pod red. Andrzeja Meissnera; Wyższa
Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie; Związek
Nauczycielstwa Polskiego w Tarnobrzegu. –
Rzeszów: Wydaw. WSP, 1992. – 309 s.; 24 cm
Indeks.
Zawiera: Stan szkolnictwa w przededniu II wojny
światowej / A. Meissner. Jawna i tajna oświata w powiecie tarnobrzeskim / A. Meissner, Franciszek Saramak. Jawna i tajna oświata w powiecie niżańskim
/ Zofia Torla. Oświata w powiecie sandomierskim
w latach 1939–1945 / Tadeusz Malara. Okupacyjna
oświata w powiecie opatowskim / Czesław Węgrzyn.
Aneks: Powiat Tarnobrzeg. Wykaz nauczycieli biorą-
cych udział w tajnym nauczaniu. Wykaz nauczycieli
represjonowanych w czasie II wojny światowej lub
zmarłych w wyniku trudnych warunków życia. Biogramy nauczycieli tajnego nauczania / A. Meissner.
Powiat Nisko. Wykaz nauczycieli biorących udział
w tajnym nauczaniu. Straty osobowe nauczycieli
podczas wojny i okupacji niemieckiej w latach 1939–
–1945. Biogramy nauczycieli tajnego nauczania /
Z. Torla. Powiat Sandomierz. Wykaz nauczycieli biorących udział w tajnym nauczaniu. Lista nauczycieli
pomordowanych i prześladowanych przez okupanta. Biogramy nauczycieli uczestników tajnego nauczania / T. Malara. Powiat Opatów. Wykaz nauczycieli biorących udział w tajnym nauczaniu. Wykaz
nauczycieli przebywających w obozach koncentracyjnych i obozach jenieckich. Biogramy nauczycieli
zaangażowanych w tajnym nauczaniu i ruchu oporu
/ C. Węgrzyn.
2405. TERLECKI RYSZAD: Oświata dorosłych i popularyzacja nauki w Galicji w okresie autonomii. – Wrocław 1990.
Rec. MYŚLIŃSKI JERZY, Rozpr. Dziej. Ośw.
1992 T. 35 s. 196–198; SUTYŁA JADWIGA, Prz.
Hist.-Ośw. 1992 nr 1/2 s. 87–90.
2406. WALCZAK MARIAN: Szkolnictwo
ukraińskie w Generalnym Gubernatorstwie.
Prz. Hist.-Ośw. 1992 nr 3/4 s. 125–145, tab.
Dotyczy m. in. woj. krośnieńskiego i przemyskiego.
4. TOWARZYSTWA REGIONALNE
2407. (cz): Mała ojczyzna. Podkarpacie 1992
nr 16 dod. Samorz. Kur. Krośn. nr 4 s. 17.
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej.
2408. KACZANOWSKI LONGIN: Nie ma
jak Staszów. Nowy Świat 1992 nr 147 s. 11.
Staszowskie Towarzystwo Kulturalne i jego
działalność wydawnicza, woj. tarnobrzeskie.
2409. KUCHCIŃSKI ZBIGNIEW: Lwowiakom pod choinkę. Rozm. Jacek Borzęcki.
Życie Przemys. 1992 nr 52 s. 7.
Przemyski oddział Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.
2410. ZARĘBSKI MACIEJ ANDRZEJ:
„I tak będę robił swoje”. Rozm. Paweł Ciepiela. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 252 s. 6–7, portr.
Staszowskie Towarzystwo Kulturalne, woj. tarnobrzeskie.
135
Towarzystwo im. Z. Mycielskiego
w Wiśniowej zob. poz. 73
Stowarzyszenie Miłośników
i Regionu zob. poz. 112
Jasła
Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej zob. poz. 85
Towarzystwo Przyjaciół Rakszawy
zob. poz. 134
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej zob. poz. 123
Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej zob. poz. 90
Towarzystwo Miłośników
Strzyżowskiej zob. poz. 163
Ziemi
Towarzystwo Przyjaciół Kleczanowa
zob. poz. 50
Towarzystwa regionalne zob. też poz.
2389
5. NAUKA. PLACÓWKI NAUKOWE
2411. FIELDORF JACEK: Ośrodek w synagodze. Gaz. Wybor. 1992 nr 234 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 49 s. 4. * WIZIMIRSKA
B[ARBARA]: Ośrodek Badań Historii Żydów przy AP w Rzeszowie. Archeion 1992
t. 90 s. 192–194.
2412. GODEK ROBERT: Żyjemy na granicy. Gaz. Wybor. 1992 nr 234 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 49 s. 1.
Dotyczy powstania Regionalnego Ośrodka
Badań nad Kulturą i Literaturą Południowo-Wschodniego Pogranicza im. Stanisława Vinceza
w Strzyżowie, woj. rzeszowskie.
2413. (just): Program galicyjski. Nowiny
1992 nr 103 s. 4. * MŁYNARSKI JANUSZ:
Pomóż nauce. Gaz. Wybor. 1992 nr 187 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 32 s. 1.
Południowo-Wschodni
w Przemyślu.
Instytut
Naukowy
2414. KĘDZIOR ALEKSANDER: Doc. dr
Zdzisław Czyż (12.IX.1923–2.VI.1985). Rocz.
Przemys. 1991/1992 t. 28 s. 335–339, bibliogr.
Pracownik naukowy, w latach 1955–68 dyrektor
Technikum Rolniczo-Łąkarskiego w Przemyślu.
136
2415. KONCEPCJA Kodály’a w wychowaniu i kształceniu muzycznym i muzyczno-pedagogicznym w Polsce: materiały z Sympozjum w Łańcucie 26–28 sierpnia 1990 /
Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.
Instytut Pedagogiki Muzycznej. – Warszawa:
AM, 1992. – 88 s.: nuty; 21 cm. – (Pedagogika Muzyczna Zoltána Kodály’a; 5. Materiały
Źródłowe i Opracowania)
2416. PROBLEMY światopoglądowe i estetyczne współczesnej literatury radzieckiej:
materiały z Międzynarodowego Sympozjum
MAPRJAŁ (Rzeszów – Oleśnica 1989) / pod
red. Ewy Sławęckiej; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. – Rzeszów: Wydaw.
WSP, 1992. – 207 s.; 24 cm
Tekst ros.
Bibliogr. przy rozdz.
2417. PROGRAM Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Galicja i jej dziedzictwo”:
Rzeszów: 14–18 wrzesień 1992 – Rzeszów,
1992. – [16] s.; 20 cm
2418. (sos): Instytut Wschodni. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 45 s. 1–2.
Nowa placówka naukowo-badawcza przy WSP
w Rzeszowie.
2419. SOKÓŁ ZOFIA: Galicja i jej dziedzictwo. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Rzeszów 14–18 IX 1992 r. Dzieje Najnow. 1992 nr 4 s. 166–169.
2420. SUROWIEC diatonitowy dla gospodarki narodowej: III ogólnopolska sesja naukowa, Łańcut 5–6 października 1992 / [red.
mater. sesji Janusz Kotlarczyk, aut. Leszek
Grabowski i. in.]; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Instytut Geologii i Surowców Mineralnych, Polska Akademia Nauk.
Komitet Nauk Geologicznych. – Kraków:
AGH. IGiSM, 1992. – 96 s.: 2 fot., 1 mapa, rys.,
wykr., err,; 24 cm

Polskie Towarzystwo Histor yczne.
Oddział w Przemyślu zob. poz. 133
Tarnobrzeskie Towarzystwo Histor yczne zob. poz. 157
Towarzystwo
Przyjaciół
w Przemyślu zob. poz. 137, 320
Nauk
Arboretum w Bolestraszycach,
woj. przemyskie
2430. BENTKOWSKI ALEKSANDER:
Czas nagli. Nowiny 1992 nr 81 s. 5.
Sprawa utworzenia uniwersytetu w Rzeszowie.
2431. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Instytut
czy uniwersytet. Ziel. Sztand. 1992 nr 31 s. 8.
2421. GŁOWACKI RYSZARD: Trzynaście
hektarów cudowności. Życie Przemys. 1992
nr 27 s. 8–9, il.
Dotyczy ewentualnego powstania Instytutu
Spółdzielczego i Uniwersytetu w Rzeszowie.
2422. HORDOWSKI JÓZEF: Ptaki Arboretum Bolestraszyce. Arbor. Bolestr. 1992 Z.
1 s. 131–133.
2432. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Niezbędny Instytut Spółdzielczości? Grom. Rol.
Pol. 1992 nr 82 s. 4.
2423. KISZKA JÓZEF: Porosty (Lichenes)
Arboretum Bolestraszyce. Arbor. Bolestr.
1992 Z. 1 s. 123–129.
2424. PIÓRECKI JERZY: Arboretum Bolestraszyce. Arbor. Bolestr. 1992 Z. 1 s. 13–117.
2425. PIÓRECKI JERZY, ZARZYCKI KAZIMIERZ: Arboretum Bolestraszyce: przewodnik historyczno-przyrodniczy / Jerzy
Piórecki, Kazimierz Zarzycki; Zakład Fizjografii i Arboretum w Bolestarszycach. – Bolestarszyce: Zakład Fizjografii i Arboretum,
1992. – 35, [1] s., [24] s.: fot. kolor.: mapa, pl.;
19 x 21 cm
Bibliogr. s. 32. – Indeks.
2426. PIÓRECKI JERZY: Zakład Fizjografii i Arboretum (lata 1975–1990): Ośrodek
Badań i Dokumentacji Zabytkowych Założeń
Ogrodowych i Arboretum (lata 1990–1992).
Arbor. Bolestr. 1992 Z. 1 s. 5–12.
Nauka zob. też poz. 9, 138
6. SZKOLNICTWO WYŻSZE
I POMATURALNE
2427. (ag): Szum wokół jasielskiego SN
[Studium Nauczycielskiego]. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 67 s. 2.
2428. (awa): Czy Szkoła Menedżerów jest
potrzebna? Nowiny 1992 nr 103 s. 1, 3.
Działalność Rzeszowskiej Szkoły Menedżerów.
2429. ADAMSKI ANTONI: 30 profesorów
albo degradacja. Alternatywa dla rzeszowskich uczelni. Nowiny 1992 nr 217 s. 1, 3.
Dotyczy powołania filii Wydziału Nauk Społecznych KUL-u w Rzeszowie.
2433. GADOS STEFAN: Między antagonizmami a niemożnością. Uniwersytet Rzeszowski
– idée fixe czy realna szansa? Gaz. Wybor. 1992
nr 107 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 5 s. 1, rys.
2434. KASZUBA KRZYSZTOF: Szkoła zarządzania w Rzeszowie. Nowiny 1992 nr 28 s.
1, 4, il. – Polem. SOBOLEWSKI ZBIGNIEW,
KITOWSKI JERZY, Tamże nr 48 s. 5, il. – Odp.
KASZUBA K.: Siedem razy nie. Tamże.
Idea utworzenia w Rzeszowie Szkoły Zarządzania.
2435. KASZUBA KRZYSZTOF: Uniwersytet Regionalny w Rzeszowie? Nowiny 1992 nr
39 s. 3, il.
2436. KUŚ STANISŁAW: Uniwersytet w Rzeszowie czas konkretnej strategii. Rozm. Andrzej
Piątek. Nowiny 1992 nr 125 s. 5, portr.
2437. LIPIEC JÓZEF: Uniwersytet Rzeszowski kiedy i jaki? Nowiny 1992 nr 61 s. 3.
2438. LIPIEC JÓZEF: W pół drogi. Z dziejów walki o uniwersytet rzeszowski. Rozm.
Mariusz Stecyk. Rewers 1992 nr 4 s. 1, 5–7, il.
2439. (mtr): Uniwersytet Małopolski. Mierzyć
siły na zamiary. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 135 s. 1, 5.
Także: Nowiny 1992 nr 135 s. 1–2.
Dotyczy Rzeszowa.
2440. MALCZEWSKI JAN: Od Jagiellońskiego do Rzeszowskiego. Gaz. Wybor. 1992
nr 140 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 16 s. 3.
Szkolnictwo wyższe w Rzeszowie.
137
2441. MATUSZ JÓZEF F.: Akademicka
dyskusja czy uniwersytecka rzeczywistość.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 241 s. 4.
Dotyczy Rzeszowa.
2442. MATUSZ JÓZEF F.: KUL w Boguchwale. Nowa uczelnia w rzeszowskim pejzażu. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 92 s. 1–2.
Dotyczy powołania Instytutu Spółdzielczości.
2443. OBODYŃSKI KAZIMIERZ
Kształtowanie się kultury fizycznej młodzieży akademickiej w Polsce / Kazimierz
Obodyński; Wyższa Szkoła Pedagogiczna
w Rzeszowie. – Rzeszów: Wydawnictwo WSP,
1992. – 141, [1] s., [29] k. tabl., tab.; 24 cm
Bibliogr. s. 134–142
M. in. dotyczy Rzeszowa.
2444. PIĄTEK ANDRZEJ: Studiować będą
ambitni marzyciele. Nowiny 1992 nr 190 s. 3, il.
Z problemów szkolnictwa wyższego w Rzeszowie.
2445. PIĄTEK ANDRZEJ: Tylko uniwersytet. Nowiny 1992 nr 138 s. 3.
Dotyczy Rzeszowa.
2446. RYBIENIK JANINA: Nigdy nie miałam ambicji kierowania większym zespołem
niż klasą... Rozm. Marek Cynkar. Pogranicze
1992 nr 38 s. 1, 11, portr.
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
w Przemyślu.
2447. RZĄSA ADAM: Całe życie w służbie oświaty. Rozm. Jerzy Makara. Pogranicze
1992 nr 9 s. 4, portr.
Sylwetka emerytowanego nauczyciela akademickiego z Rzeszowa. Również związki z Łubnem
i Dynowem, woj. przemyskie.
2448. RZĄSA ADAM: Powstanie Uniwersytet w Rzeszowie? Głos Naucz. 1992 nr 37 s. 2.
2449. SIWAK STANISŁAW: Wyboista droga do uniwersytetu. Nowiny 1992 nr 187 s. 5.
Dotyczy Rzeszowa.
2450. SOWA KAZIMIERZ: Gdy armat
brak. Rozm. Andrzej Piątek. Nowiny 1992 nr
52 s. 5, portr.
Sytuacja wyższych uczelni w Rzeszowie.
138
2451. SOWA KAZIMIERZ: Uniwersytet
w Rzeszowie będzie koniecznością. Rozm. Andrzej Piątek. Nowiny 1992 nr 120 s. 4, portr.
2452. ŚWIDER PIOTR: Uniwersytecki pasjans. Rewers 1992 nr 8 s. 1, 4.
Dotyczy Rzeszowa.
2453. ŚWIDER PIOTR: Uniwersytet w kieszeni. Nowiny 1992 nr 104 s. 3.
Rzeszów.
2454. TULIK JAN: W Jaśle – niemiecki.
Gaz. Wybor. 1992 nr 166 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 25 s. 1.
Powstanie Nauczycielskiego Kolegium Języków
Obcych w Jaśle, woj. krośnieńskie.
2455. WARZOCHA ADAM: Inwentaryzacja słów. Uniwersytet w Rzeszowie? Oprac...
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 176 s. 3, rys.
2456. ZAWADA BEATA: Coś z Balcerowicza, coś z gejszy. Rozm. Zdzisław Szeliga.
Pogranicze 1992 nr 35 s. 1, 9, il.
Prywatna Szkoła Profesjonalnych Sekretarek
– Asystentek w Przemyślu.
Akademia Medyczna w Krakowie.
Instytut Medycyny Klinicznej w Rzeszowie zob. poz. 2293, 2304, 2318
Politechnika Rzeszowska
2457. Bew: Akcja protestacyjna trwa. Gaz.
Wybor. 1992 nr 296 dod. Gaz. w Rzeszowie
nr 87 s. 2, il.
2458. GALINA HENRYK, POMIANEK TADEUSZ: Otwarte drzwi Politechniki. Rozm. J.
A. Stepek. Nowiny 1992 nr 111 s. 3, il.
2459. MATUSZ JÓZEF F.: Przyziemne loty.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 236 s. 6–7, il.
Kształcenie pilotów.
2460. MATUSZ JÓZEF F.: Za sterami absurdu. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 212 s. 4, il.
Szkolenie studentów w zakresie pilotażu.
2461. WIT-KOSSOWSKA IZABELLA: Nauka latania – kosztowne hobby za państwowe
albo za własne pieniądze. Życie Warsz. 1992
nr 273 s. 5.
Także: Gaz. Wybor. 1992 nr 274 s. 5.
Protest studentów.
2462. Z.Z.: Nie ma lepszego. Rzeczpospolita
1992 nr 278 dod. Nauka i Technika nr 15 s. I.
Kształcenie pilotów.
Politechnika Rzeszowska zob. też poz.
174-180, 191–92, 3299
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.
Filia w Rzeszowie
2463. HERMANIUK JAN: Docent doktor
Leszek Kuncewicz: (1923–1982). Rzesz. Zesz.
Nauk. 1992 t. 12 s. 239–242.
Pracownik naukowy.
2464. MAKARA JERZY: Pani Stefania. Pogranicze 1992 nr 40 s. 3, portr.
Stefania Rząsa – były kierownik Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych.
2465. ORŁOWSKI RYSZARD: Docent
dr hab. Józef Kasperek: (1927–1990). Rzesz.
Zesz. Nauk. 1992 t. 1 s. 243–246, bibliogr.
Sylwetka pracownika naukowego.
2466. Profesor Leon Polanowski (1931-1991).
Rzesz. Zesz. Nauk. 1992 t. 1 s. 247–249.
M. in. związany z Wydziałem Ekonomicznym.
2467. (wf): Antoni Jarosz. Nowiny 1992
Wyd. 1, 2 nr 50 s. 8.
Nadanie tytułu profesora pracownikowi naukowemu związanemu z Wydziałem Ekonomicznym.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia w Rzeszowie zob. też poz.
139, 142
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie
2468. (Ad): WSP zagrożona. Nowiny 1992
nr 252 s. 2.
Także: Gaz. Wybor 1992 nr 303 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 92 s. 1, il.; A–Z Dz. Ob. 1992 nr
253 s. 1–2.
2469. GRYGIEL JAN: Mała ojczyzna w literaturze. Nowiny 1992 nr 254 s. 4.
Sesja naukowa „Ojczyzna prywatna jako problem historyczny, socjologiczny i literacki”.
2470. KRUPIŃSKA –ŁYP HANNA: Inni.
Rozm. Andrzej Piątek. Nowiny 1992 nr 226
s. 4, portr.
Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.
2471. KURCZAB HENRYK: Zestawienie
prac magisterskich napisanych w Zakładzie
Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego w latach 1990–1992. Zesz. Nauk. WSP
Rzesz. Dydak. 1992 z. 2 s. 205–210.
2472. MALIKOWSKI MARIAN: Nowy kierunek studiów w Rzeszowie. Nowiny 1992 nr
61 s. 4.
2473. MAZUR ELŻBIETA: Szkic do portretu nauczyciela akademickiego, czyli o pracy pani doktor Janiny Kurczabowej. Zesz.
Nauk. WSP Rzesz. Dydak. 1992 z. 2 s. 15–17.
2474. POLAŃSKI EDWARD: Doktor Janina
Kurczab (29 VIII 1943–30 XI 1990). Zesz. Nauk.
WSP Rzesz. Dydak. 1992 z. 2 s. 9–10, portr.
Pracownik naukowy.
2475. SUROWIEC KAZIMIERZ: W służbie bliźniemu. Zesz. Nauk. WSP Rzesz. Dydak. 1992 z. 2 s. 19–20.
Wspomnienie doktor Janiny Kurczabowej
– pracownika naukowego.
2476. SZWEDO HENRYK: Ta idiota – urzędas. Rewers 1992 nr 21 s. 1, 3, rys.
2477. WYRZYKOWSKI ROMAN: Uniwersytet czy szkółka? Rozm. Helena Nawrocka. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 193 s. 6–7, portr.
Sylwetka naukowca.
2478. ZATHEY JANUSZ: Co słychać w pałacyku? Rozm. Ewa Nidecka. Nowiny 1992 nr
75 s. 4, il.
Katedra Wychowania Muzycznego.
2479. ŻBIKOWSKI PIOTR: Przemówienie
nad grobem dr Janiny Kurczabowej w dniu 5
grudnia 1990 r. Zesz. Nauk. WSP Rzesz. Dydak. 1992 z. 2 s. 21–23.
Pracownik naukowy.
Wyższa Szkoła Pedagogiczna zob. też
poz. 3, 7, 66, 181, 204, 1747, 1750, 2418, 2662,
3304, 3319–20
139
Szkolnic t wo p omatura lne zob. też
poz. 2524
2488. HUĆKO BOGDAN: Szkoła na bruk.
Nowiny 1992 nr 217 s. 5.
Szkolnictwo wyższe zob. też poz. 3304
Konflikt Szkoły Podstawowej nr 4 w Krośnie
z Krośnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową.
7. SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
I ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
2489. J.U.: Walka o przetrwanie. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 190 s. 7.
a) Szkolnictwo podstawowe
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rzeszowie.
2480. BJ: Narodziny szkoły. Gaz. Wybor.
1992 nr 246 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 55 s. 1.
2490. KLIMCZAK JOANNA: Nie chciane
nauczycielki. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 92 s. 6–7, il.
– Polem. HADAŁA RYSZARD: Wójt o „Nie
chcianych nauczycielkach”. Tamże nr 117 s. 5.
Dotyczy szkoły podstawowej w Makowisku,
woj. przemyskie.
2481. (bal): Sposób na beznadziejność. Nowiny 1992 nr 172 s. 5.
Szkoła podstawowa w Lutowiskach, woj. krośnieńskie.
2482. BOBKO IWONA: Czas pokaże. Rozm.
Agnieszka Niemiec. Życie Przemys. 1992 nr 26
s. 7.
Dotyczy pierwszej prywatnej szkoły podstawowej w Przemyślu.
2483. BORZĘCKI JAN ADAM: Witaj szkoło. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 38 s. 1, 6, il.
Konflikt między nauczycielkami ze szkół podstawowych z wójtem gminy Czarna, woj. rzeszowskie.
2491. KROWIAK DOROTA: Oblicza demokracji. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 194 s. 1, 3.
Dotyczy konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Łętowni, woj. rzeszowskie.
2492. ŁAZAR ADAM: Święto lubaczowskiej „jedynki”. Pogranicze 1992 nr 41 s. 5.
Obchody 53. rocznicy śmierci płka Stanisława Dąbka związanego z Lubaczowem, patronem
Szkoły Podstawowej nr 1. Również biogram.
Szkoła Podstawowa nr 5 w Sandomierzu, woj.
tarnobrzeskie.
2493. ŁOKAJOWA HALINA: Doświadczenia Prekursorów. Nowiny 1992 nr 184 s. 1, 3, il.
2484. CAPIGA ANDRZEJ: Szkolne podchody. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 27 s. 1, 6.
Z problemów szkół podstawowych w gminach:
Rakszawa i Ropczyce, woj. rzeszowskie.
Dotyczy konkursu na dyrektora szkoły w Godziszowie, woj. tarnobrzeskie.
2494. ŁOKAJOWA HALINA: Życie powszednie w Borkach Chechelskich. Nowiny
1992 nr 248 s. 5, il.
2485. DZIADUŁA E[DWARD]: Dekomunizacja w szkole w Oleszycach. Pogranicze 1992 nr 38 s. 5, il.; nr 39 s. 5, – Polem.
MONTUSIEWICZ ZDZISŁAW: Kto co zrobił w szkole w Oleszycach. Tamże nr 43 s. 5.
– Odp. Dziaduła E., Tamże
Woj. przemyskie.
2486. GODLEWSKA JANINA: Najlepiej
uczyć się w stulatce. Rozm. Stanisław K.
Dziedzic. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 71 s. 4, rys.
Dotyczy szkoły podstawowej w przysiółku wsi
Chechły, woj. rzeszowskie.
2495. M.P.: W pogoni za straconym czasem. Podkarpacie 1992 nr 43 s. 6.
Szkoła podstawowa w gminie Tarnawiec, woj.
krośnieńskie.
2496. MAJKA DANUTA: Stało się możliwe. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 177 s. 6, il.
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego
w Rudnej Małej, woj. rzeszowskie.
Szkoła Podstawowa nr 3 w Bratkowicach, woj.
rzeszowskie.
2487. GROCHOWSKA MAGDALENA:
Spod znaku etosu. Prz. Tyg. 1992 nr 36 s. 6, il.
2497. MOTYKA JANUSZ: Szkoła dla mniejszości. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 68 s. 6.
Dotyczy szkoły podstawowej w Trzcianie, woj.
rzeszowskie.
Szkoła Podstawowa nr 17 w Przemyślu (z językiem ukraińskim).
140
2498. NICPOŃ HENRYK: Ten szalony
Schutterly. Nowiny 1992 nr 77 s. 3. rys.
2509. ZATORSKI RYSZARD: HAK na życiorysie. Trybuna 1992 nr 237 s. 1.
Dotyczy utworzenia szkoły ekologicznej
w Czarnej Górnej, woj. krośnieńskie.
Sprawa konkursu na dyrektora w Szkole Podstawowej w Oleszycach, woj. przemyskie.
2499. PĘKALA MAREK: Dziwna szkoła.
Nowiny 1992 nr 203 s. 3, il.
Szkolnic t wo p o dst awowe zob. też
poz. 13, 22, 74–75, 81, 128, 150, 2625,
2630
Szkoła Podstawowa nr 14 w Rzeszowie.
2500. PĘKALA MAREK: Niczyja szkoła.
Nowiny 1992 nr 116 s. 4, il.
b) Szkolnictwo średnie
Szkoła Podstawowa w Kielanówce, woj. rzeszowskie.
2510. (a): O kaplicy bez emocji. Życie Przemys. 1992 nr 47 s. 3, il.
2501. PIĄTEK ANNA: Szkoła z wyboru.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 4 s. 4, il.
Sprawa przeniesienia II LO w Przemyślu do innego obiektu.
Społeczna szkoła podstawowa w Rzeszowie.
2511. BILSKA ALINA: Menadżer z ogólniaka. Nowiny 1992 nr 105 s. 5, il.
2502. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Zawał. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 28 s. 1, 6.
Dotyczy budowy nowej szkoły w Dwikozach,
woj. tarnobrzeskie.
2503. SZENBORN MAREK: Dyrektor na
zagrodzie. Nowiny 1992 nr 238 s. 4.
Szkoła podstawowa w Bystrzycy, woj. rzeszowskie.
2504. TARCZYŃSKA ANNA: Lekcja polskiego. Nowiny 1992 nr 157 s. 5.
Sprawa odwołania Edwarda Guta ze stanowiska
dyrektora szkoły podstawowej w Sokołowie Młp.,
woj. rzeszowskie.
2505. TWARDOWSKI JÓZEF: Jak się kuratorium nie podoba... A–Z Dz. Ob. 1992 nr
102 s. 6, 7, il.
Dotyczy budowy szkoły w Klęczanach, woj. rzeszowskie.
2506. TWARDOWSKI JÓZEF: Rozgrzeszenie. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 119 s. 1, 4.
Dotyczy konkursu na dyrektora szkoły w Brzózie Królewskiej, woj. rzeszowskie.
2507. WARZOCHA ADAM: Przeprowadzka. Nowiny 1992 nr 60 s. 3, rys.
Sprawa przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 3
w Leżajsku do innego budynku. Woj. rzeszowskie.
2508. WOŹNIAK GRAŻYNA: Szkoła we
wsi jak ziarenko. Nowiny 1992 nr 246 s. 6, il.
Szkoła Podstawowa w Różance, woj. rzeszowskie.
Klasa eksperymentalna LO w Błażowej, woj.
rzeszowskie.
2512. GADOS STEFAN: Pierwsze prywatne liceum w Rzeszowie. Gaz. Wybor. 1992 nr
104 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 4 s. 1.
2513. (hoe): Szkolne przeprowadzki. Gaz.
Wybor. 1992 nr 207 dod. Gaz. w Rzeszowie
nr 39 s. 1.
II Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Przemyślu.
2514. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Szkolna
ekologia. Wieści 1992 nr 11 s. 1.
Liceum Ekologiczne w Przemyślu.
KONIECZNY Z.
Gimnazjum i Liceum w Przeworsku –
1911–1991 / Z. Konieczny = poz. 2398
2515. KURYLCZYK BOGUMIŁ: Dorastanie do historii. Czas Krak. 1992 nr 190 s. 7, il.
Liceum Ogólnokształcące w Bieczu, woj. krośnieńskie.
2516. KWIATKOWSKA ANNA: W Brzozowie dekomunizują. Trybuna 1992 nr 219 s. 3.
Dotyczy konkursu na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego. Woj. krośnieńskie.
2517. MAKARA JERZY: „W naszej szkole
nie jest źle”. Pogranicze 1992 nr 29 s. 9, il.
Liceum Ogólnokształcące w Dynowie, woj.
przemyskie.
141
2518. OLEJKO ANDRZEJ: Izba tradycji
I LO im. KEN w Sanoku. Wiad. Hist. 1992 nr
4 dod. Muzeum Szkolne nr 6 s. 63–64.
Woj. krośnieńskie.
2519. PUDŁO MARIA: Przeżyć remont.
Podkarpacie 1992 nr 19 s. 7, il.
I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika
w Krośnie.
2520. (r): Pierwsza matura. Podkarpacie
1992 nr 21 s. 5.
II Liceum Ogólnokształcące w Krośnie.
2521. SPRAWOZDANIE Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie za rok szk. 1991/92 pod
red. Ryszarda Kisiela. – 1992. – 91 s., [10] s.
tabl.: faks., fot., il., tab.; 23 cm
Tekst również w jęz. ang., ros.
2522. ZARĘBA TADEUSZ: Żółw pod palmą. Prz. Tyg. 1992 nr 5 s. 18, rys.
Sprawa rysunków na ścianach w Liceum Ogólnokształcącym im. L. Lisa-Kuli w Rzeszowie.
Szkolnictwo średnie zob. też poz. 26–
–27, 39, 159, 2649
8. SZKOLNICTWO ZAWODOWE
2523. (Ad): Nowe możliwości kształcenia.
Nowiny 1992 nr 68 s. 3.
Powstanie liceum menadżerskiego w Rzeszowie.
2524. CAPIGA ANDRZEJ: Pyrrusowe
zwycięstwo. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 36 s. 1, 6.
Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe w Janowie Lubelskim, woj. tarnobrzeskie.
RAKOCZY TOMASZ: Skrzywione kręgosłupy. Gaz. Wybor. 1992 nr 228 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 46 s. 1. * ZARĘBA TADEUSZ: Dotknięcie lwa. Prz. Tyg. 1992 nr 42 s. 11.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 190 s. 1–2.
Sprawa badań lekarskich w Zespole Szkół Rolniczych w Ropczycach, woj. rzeszowskie.
2528. R.M.: Męska szkoła. Podkarpacie 1992
nr 40 s. 6, il.
Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie.
2529. SZWEDO HENRYK: Warsztat z korzeniami. Rewers 1992 nr 23 s. 1, 4, il. * WARZOCHA ADAM: Obszarnicy. Nowiny 1992
nr 223 s. 1, 3, il.
Dotyczy Zespołu Szkół Rolniczych w Miłocinie,
woj. rzeszowskie.
2530. WARZOCHA ADAM: Konkurenci.
Nowiny 1992 nr 144 s. 1, 3.
Konkurs na dyrektora Medycznego Studium
Zawodowego w Rzeszowie.
Szkolnictwo zawodowe zob. też poz.
102, 121, 153, 201, 2414, 2621
9. SZKOLNICTWO ARTYSTYCZNE
2531. ADAMSKI ANTONI: Licea plastyczne prezentują. Nowiny 1992 nr 122 s. 4, il. *
RABIZO-BIREK MAGDALENA: Mistrzowie
i uczniowie. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 114 s. 6–7, il.
Wystawa prac uczniów i nauczycieli z liceów
plastycznych w Rzeszowie, Jarosławiu i Miejscu
Piastowym w BWA w Rzeszowie.
GDZIE po podstawówce = poz. 2526
2525. (emes): Szkoła z perspektywami.
Podkarpacie 1992 nr 45 s. 7.
2532. GODEK ROBERT: Między Krosnem
a Rzeszowem. Gaz. Wybor. 1992 nr 216 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 42 s. 1.
Technikum Hotelarskie w Ustrzykach Dolnych,
woj. krośnieńskie.
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Strzyżowie, woj. rzeszowskie.
2526. GDZIE po podstawówce. Gaz. Wybor.
1992 nr 107 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 5 s. 2–3.
2533. (j.k.): Oferta dla młodych muzyków.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 35 s. 8, il.
Szkoły zawodowe i artystyczne na terenie woj.
rzeszowskiego.
2527. KROWIAK DOROTA: E(ro)tyczny
kręgosłup. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 189 s. 1–2. *
142
Szkoła muzyczna w Tarnobrzegu.
2534. KADYJEWSKA KATARZYNA: Szansa dla Janka Muzykanta. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
203 s. 6–7.
Towarzystwa Ognisk Artystycznych w woj. rzeszowskim.
2535. MISZCZAK JAN: Przebijanie muru.
Nowiny 1992 nr 217 s. 4.
2544. DZIOPAK DARIUSZ: Telefon do
mamy. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 124 s. 4, il.
Dom Małego Dziecka w Rzeszowie.
Dotyczy Zespołu Szkół Muzycznych w Przemyślu.
2545. Fed: Trudne czasy, więcej trudnej
młodzieży. Gaz. Wybor. 1992 nr 246 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 55 s. 1.
Szkolnictwo artystyczne zob. też poz.
2389
Internat Państwowego Pogotowia Opiekuńczego w Rzeszowie.
10. OŚWIATA DOROSŁYCH
2546. GADOS STEFAN: Bariery adopcji.
Gaz. Wybor. 1992 nr 239 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 53 s. 1.
2536. HOMPLEWICZ JANUSZ: Zalety
dojrzałości. Nowiny 1992 nr 53 s. 5, rys.
Uniwersytet Trzeciego Wieku w WSP w Rzeszowie.
2537. (r): Szkoła dla dorosłych. Podkarpacie 1992 nr 28 s. 7.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie.
2538. (sos): Jubileusz Gackiej Górki. Nowiny 1992 nr 214 s. 4.
Dotyczy Spółdzielczego Uniwersytetu Ludowego, woj. przemyskie.
11. OPIEKA NAD DZIECKIEM
I MŁODZIEŻĄ
2539. (a-a): Babcia pilnie poszukiwana. Coraz mniej żłobków. Nowiny 1992 nr 182 s. 8.
2540. BASIŃSKA DOROTA: Wyczuleni
na miłość. Gaz. Wybor. 1992 nr 140 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 16 s. 1.
Dom Dziecka „Caritas” w Brzozowie, woj. krośnieńskie.
2541. BOGUSŁAWSKA A[LICJA]: Czuję się
jak w rodzinie. Pogranicze 1992 nr 21 s. 11, il.
Pomoc Marii Teresy Wolfs-Monfils z Belgii dla
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci
Głuchych i Niesłyszących w Przemyślu.
2542. DUZI – małym. Gaz. Wybor. 1992
nr 131 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 13 s. 1.
Impreza z okazji Dnia Dziecka w Rzeszowie.
2543. (emes): Na marginesie życia. Podkarpacie 1992 nr 8 s. 4.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Sanoku, woj. krośnieńskie.
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
TPD w Rzeszowie.
2547. GALOS STANISŁAW: Puste przedszkola. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 64 s. 6, il.
Jasło, woj. krośnieńskie.
2548. GORCZYCA EWA: Rodzina w stadium
organizacyjnym. Nowiny 1992 nr 135 s. 5.
Rodzinny Dom Dziecka w Chyrowej, woj. krośnieńskie.
2549. HAWRYLEWICZ LUIZA: Bez przyszłości. Życie Przemys. 1992 nr 29 s. 5, il.
Dom Dziecka w Przemyślu.
2550. JURASZ B[ARBARA]: Wakacje ’92.
Gaz. Wybor. 1992 nr 157 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 22 s. 2, il.
Dotyczy letniego wypoczynku dzieci z woj. rzeszowskiego.
2551. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Można
takim pomóc. Wieści 1992 nr 31 s. 1, 8, il.
Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym
w woj. krośnieńskim.
2552. KOLANO ELŻBIETA: Pejzaż z nadzieją w tle. Nowiny 1992 nr 42 s. 1, 4, il.
Z problemów pomocy dzieciom upośledzonym
umysłowo. Rzeszów.
2553. KOWALIK HELENA: Alleluja! Prawo i Życie 1992 nr 16 s. 1, 8–9, il.
Pomoc mieszkańców Janowa Lubelskiego, woj.
tarnobrzeskie dziewczynie chorej na serce.
2554. ŁOKAJOWA HALINA: Do przedszkola czy do babci? Nowiny 1992 nr 140 s. 4.
Przedszkola w woj. rzeszowskim.
143
2555. MACKIEWICZ LIDIA: Dorośli są
okrutni. Rozm. Marian Struś. Podkarpacie
1992 nr 51 s. 6.
Terenowy Komitet Ochrony ds. Dziecka w Sanoku, woj. krośnieńskie.
2556. MAMOŃ MAREK: Chata kuratora.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 12 s. 1, 7.
Sprawa organizowania Domu Wczasów Dziecięcych w Bieszczadach przez kuratora oświaty
w Tarnobrzegu.
2557. MATUSZ JÓZEF F.: Ucieczka z „przechowalni”. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 72 s. 4, il.
Schronisko dla Nieletnich w Łańcucie, woj. rzeszowskie.
2558. R.M.: Komu żłobek, komu? Podkarpacie 1992 nr 33 s. 5, il.
Dotyczy Krosna.
2559. SKARBEK AGNIESZKA: Dom. Gaz.
Wybor. 1992 nr 128 dod. Gaz. w Rzeszowie
nr 12 s. 1, 3, il.
Państwowy Dom Dziecka w Słocinie, woj. rzeszowskie.
2560. ŚWIDER PIOTR: Dom długowiecznego dzieciństwa. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 55
s. 6–7, il.; nr 56 s. 6–7, il.; nr 57 s. 4, il.
12. PRACA
KULTURALNO-OŚWIATOWA
a) Zagadnienia ogólne. Imprezy
2564. ADAMSKI ANTONI: Dni Kultury
Słowiańskiej. W plastyce. Nowiny 1992 nr 93
s. 4, il.
Rzeszów.
2565. AUGUSTYN BOGDAN: Bojkowskie
Trombity. Rozm. Adam Leń. Nowiny 1992 nr
231 s. 4.
Festiwal Kultury Bojkowskiej w Ustrzykach
Dolnych, woj. krośnieńskie.
2566. BĄK JERZY: Dylągówka ’92. Pozwólcie nam uśmiechać się. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
141 s. 3, il.
Impreza „Lato dzieciom” zorganizowana w Dylągówce, woj. rzeszowskie.
2567. BISKUP BOGDAN: Dni Kultury
Słowiańskiej. W fotografii. Nowiny 1992 nr
93 s. 4, il.
Rzeszów.
2568. BISKUP BOGDAN: Z pędzlem
i wędką. Nowiny 1992 nr 162 s. 4, il.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mrowli,
woj. rzeszowskie.
Plener malarsko-wędkarski w Strzyżowie, woj.
rzeszowskie.
2561. TARNAWSKA JANINA: Inny nie
znaczy gorszy. Rozm. Anna Wydro. Życie
Przemys. 1992 nr 14 s. 9, il.
2569. CIEPIELA PAWEŁ: Wielka sztuka w małym mieście. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
191 s. 4.
Przemyska grupa „Wiara i światło” skupiająca
dzieci specjalnej troski.
2562. TULIK JAN: Dziewczęta od Klawerianek. Gaz. Wybor. 1992 nr 128 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 12 s. 2.
I Festiwal Sztuki Staszów ’92, woj. tarnobrzeskie.
2570. CZEYKOWSKI STEFAN: Ona tańczyła niejedno lato. Ziel. Sztand. 1992 nr 7 s. 9.
Ewa Mościcka – choreograf z Przemyśla.
Dom Dziecka im. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Krośnie.
2571. (emes): Spotkania z Bogiem w poezji. Podkarpacie 1992 nr 41 s. 7.
2563. WRÓBEL PIOTR: Głupi Jaś. Rewers
1992 nr 27 s. 1, 4, il.
Finał Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej im. prymasa S. Wyszyńskiego w Komańczy,
woj. krośnieńskie.
Sytuacja żłobków w Rzeszowie.
Opieka nad dzieckiem zob. też poz.
207, 1961, 2368
144
2572. HAPKA JOLANTA: Polka, oberek,
kujawiak... A–Z Dz. Ob. 1992 nr 235 s. 3, il.
IX Ogólnopolski Konkurs Tradycyjnego Tańca
Ludowego w WDK w Rzeszowie.
2573. MISZCZAK JAN: Wiecznie młody,
stary jazz. Nowiny 1992 nr 60 s. 4.
I Międzyszkolny Przegląd Zespołów Jazzowych i Rozrywkowych Szkół Muzycznych
w Przemyślu.
2574. KRUK KRZYSZTOF: Ci mężczyźni na swych wspaniałych motorach. Rewers
1992 nr 16 s. 9, il.
Fotoreportaż z III Ogólnopolskiego Zlotu Zabytkowych Pojazdów i Motocykli w Jarosławiu,
woj. przemyskie.
2575. MYJAK JÓZEF: Janowski Festiwal
Folkloru. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 22 s. 8, il.
Woj. tarnobrzeskie.
2576. MYJAK JÓZEF: Nie tylko PIGWA.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 40 s. 8, il.
II Festiwal Szkolnych Teatrów
Obcojęzycznych w Rzeszowie
2583. Agis: Cudownie jest robić teatr. Gaz.
Wybor. 1992 nr 255 dod. Gaz. w Rzeszowie
nr 60 s. 1.
2584. DIALOGI po łacinie i węgiersku.
Gaz. Wybor. 1992 nr 94 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 2 s. 1.
2585. SKRODZKI DARIUSZ: Festiwal
szkolnych teatrów obcojęzycznych [w Rzeszowie]. Rewers 1992 nr 6 s. 10.
Festiwal Teatrów Alternatywnych
„Collage Teatralny” w Sanoku,
woj. krośnieńskie
Festiwal Sztuki w Staszowie, woj. tarnobrzeskie.
2586. (bh): Apokalipsa na ulicy. Nowiny
1992 nr 67 s. 2.
2577. POTOCKI ANDRZEJ: Bieszczadzkie
country. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 146 s. 5, il.
2587. HUĆKO BOGDAN: „Collage Teatralny” w Sanoku. Nowiny 1992 nr 50 s. 4.
Impreza – piknik.
2578. STEC JANINA: Po kulturze kolej na
gospodarkę. Rozm. Marek Pękala. Nowiny
1992 nr 91 s. 3.
Dotyczy Dni Kultury Słowiańskiej. Rzeszów.
2579. STRUŚ MARIAN: Renault Info
Show. Podkarpacie 1992 nr 31 s. 4, il.
Dotyczy imprezy i stacji autoryzowanej firmy
w Sanoku, woj. krośnieńskie.
2580. URBANIEC JOLANTA, KROWIAK
DOROTA: Radni, dziennikarze i sportowe
zmagania. „Dni Czudca ‘92”. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 186 s. 3, il.
Woj. rzeszowskie.
2588. SIERADZKI JACEK: „Off ” w Sanoku. Festiwal teatralny inaczej. Gaz. Wybor.
1992 nr 99 s. 9.
2589. SKROBAŁA CZESŁAW: Sanocka
wizja snów. Podkarpacie 1992 nr 13 s. 8, il.
Metamorfozy – Par yż ’50; Par yż ’60
w Sanoku, woj. krośnieńskie
2590. BJ: „Metamorfozy” w Sanoku.
Oprac... Gaz. Wybor. 1992 nr 134 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 14 s. 1.
2591. HUĆKO BOGDAN: „Metamorfozy”
w Sanoku. Nowiny 1992 nr 113 s. 4.
Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej im. Prymasa S. Wyszyńskiego, woj. krośnieńskie.
2592. METAMORFOZY: Paryż ’50, Paryż
’60. Materiały z sesji naukowej: Sanok, 10–14
czerwca 1992 / Sanocki Dom Kultury; red.
tech. Tomasz Chomiszczak. – Sanok: SDK,
1992. – 75, [5] s.; 21 cm
2582. ZAJĄCZKOWSKI JERZY: Czy
przemyski Zamek zacznie funkcjonować
normalnie? Pogranicze 1992 nr 11 s. 9.
2593. PĘKALA MAREK: Paryż w Sanoku.
Nowiny 1992 nr 122 s. 4.
2581. (zz): Poezja religijna w Komańczy. Sł.
Powsz. 1992 nr 182 s. 1.
Dotyczy działalności kulturalnej.
Dotyczy teatru.
2594. STRUŚ MARIAN: Sanockie „Metamorfozy”. Podkarpacie 1992 nr 28 s. 8.
145
XIII Biesiada Teatralna w Hor yńcu,
woj. przemyskie
2606. (KIS): WDK szansą dla młodych
twórców. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 43 s. 8–9, il.
2595. DZIADUŁA EDWARD: Talerz, z tak
wspaniałą potrawą, jaką jest sztuka. Pogranicze 1992 nr 7 s. 10, il.
Młodzieżowy Klub Literacki „ALT” w Tarnobrzegu.
2596. (is): „Biesiada” w Horyńcu. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 21 s. 2.
2597. JS: Cztery dni na scenie. Życie Przemys. 1992 nr 6 s. 7, il.
2598. LIS EWA, PILAWA AGATA: Pochwała „Biesiady”... Pogranicze 1992 nr 8 s. 4–5.
2599. (rec): XIII Ogólnopolska Biesiada
Teatralna w Horyńcu-Zdroju. Pol. Zbroj.
1992 nr 25 s. 5.
2600. XIII [TRZYNASTA] Biesiada Teatralna w Horyńcu-Zdroju – Konfrontacje Zespołów Teatralnych Małych Form Horyniec-Zdrój
’92: 29 I–2 II 1992 r.: regulamin. – Przemyśl:
Centrum Kulturalne, 1992. – [8] s.: pl.; 21 cm
Praca kulturalno-oświatowa zob. też
poz. 563, 1830
b) Domy kultury. Kluby
2601. (am): Dom Kultury w zastaw? A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 51 s. 2, il.
Zakładowy Dom Kultury WSK w Rzeszowie.
2602. AS: Dyskusyjna fuzja. Pogranicze
1992 nr 45 s. 9, il.
Sprawa połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku,
woj. przemyskie.
2603. ADAMSKI ANTONI: W Żołyni padła
ściana niemożności. Nowiny 1992 nr 162 s. 4.
Powstanie Domu Kultury, woj. rzeszowskie.
2604. CYNKAR MAREK: Lepiej w Birczy
niż... w Przemyślu. Pogranicze 1992 nr 36 s.
10, portr.
Gminny Ośrodek Kultury.
2605. HALICKA MARIANNA: Tradycje
ludowe – w ręce dzieci. Rozm. Stanisław K.
Dziedzic. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 95 s. 4, il.
Upowszechnianie kultury ludowej przez WDK
w Rzeszowie.
146
2607. MISZCZAK JAN: Pasjonaci z „Niedźwiadka”. Nowiny 1992 nr 207 s. 4.
Miejski Klub Kultury w Przemyślu.
2608. MŁYNARSKI JANUSZ: Jest jeden
taki klub. Gaz. Wybor. 1992 nr 175 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 28 s. 3.
Klub „Niedźwiadek” w Przemyślu.
2609. MOŁOŃ WANDA: Iskrzy w Wiśniowej. Nowiny 1992 nr 18 s. 1, 4–5, il.
Konflikt w związku z działającą tam dyskoteką
w klubokawiarni „Go-Go”.
2610. MYJAK JÓZEF: Ćwierć wieku z kulturą. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 11 s. 8, il.
Z działalności Domu Kultury w Staszowie, woj.
tarnobrzeskie.
2611. MYJAK JÓZEF: Gra o pieniądze kultury. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 51 s. 8–9.
Dotyczy Wojewódzkiego Domu Kultury i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu.
2612. OLSZEWSKA HALINA: Promyki
słoneczne. Rozm. Wanda Mołoń. Nowiny
1992 nr 131 s. 4, il.
Z działalności Młodzieżowego Domu Kultury
w Rzeszowie.
2613. (p): Jednak można. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 42 s. 8, il.
Z działalności Zakładowego Domu Kultury
Huty „Stalowa Wola”, woj. tarnobrzeskie.
2614. PASTUŁA HELENA: Dom dla spokojnych i rogatych. Rozm. Ryszard Niczyporuk. Nowiny 1992 nr 137 s. 4.
Robotnicze Centrum Kultury w Mielcu, woj.
rzeszowskie.
2615. PIĄTEK ANNA: O pogodną jesień
życia. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 78 s. 7, il.
Klub Jesieni Życia w Rzeszowie.
2616. SAMOLEWICZ BARBARA: Taniec łagodzi obyczaje. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 255 s. 7, il.
Klub Tańca Towarzyskiego w Rzeszowie.
2617. SZENBORN MAREK: Rzecz o małym Domu Kultury w wielkich przedsięwzięciach. Nowiny 1992 nr 124 s. 10, il.
Sanocki Dom Kultury, woj. krośnieńskie.
2618. TULIK JAN: Cuda na patyku. Gaz.
Wybor. 1992 nr 255 dod. Gaz. w Rzeszowie
nr 60 s. 2.
Wystawa starych zabawek w WDK w Krośnie.
2619. WAIS LESŁAW: Dalszy etap komputery. Rozm. Grażyna Woźniak. Nowiny 1992
nr 197 s. 4.
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.
2620. WILCZAK JAGIENKA: Ucieczka
do beznadziejności. Polityka 1992 nr 13
s. 17, 23, il.
Dom Kultury w Stalowej Woli, woj. tarnobrzeskie.
Domy kultur y zob. też poz. 2622, 2628,
2633, 3324
c) Amatorski ruch artystyczny
2621. BOB: Wiwat „Halicz”! Nowiny 1992
nr 241 s. 4, il.
10-lecie Zespołu Pieśni i Tańca przy Zespole
Szkół w Ropczycach, woj. rzeszowskie.
2622. BISKUP BOGDAN: „Diabeł” w Wiercanach. Nowiny 1992 nr 70 s. 4, il.
Sztuka „Diabeł na Podhalu” w wykonaniu teatru
amatorskiego z Ośrodka Kultury, woj. rzeszowskie.
2623. BISKUP BOGDAN: Dzieci to lubią.
Nowiny 1992 nr 127 s. 4.
XXI Międzywojewódzki Przegląd Teatrów
Dziecięcych w Strzyżowie, woj. rzeszowskie.
2624. BURZMIŃSKI WACŁAW: „Azymut”
i „Dundynki”. Nowiny 1992 nr 152 s. 4, il.
Szkolne zespołu ludowe z Trójczyc, woj. przemyskie.
2625. CYREK PIOTR: Nie jestem pasożytem. Nowiny 1992 nr 223 s. 4.
„Dwunastka” – nauczycielski kabaret ze Szkoły
Podstawowej nr 12 w Jarosławiu, woj. przemyskie.
2626. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Zapusty, zapusty... Nowiny Wiecz. 1992 nr 42 s. 3.
Widowisko Artystyczne Zespołu Regionalnego
z Trzciany, woj. rzeszowskie.
2627. GENEJOWA IRENA: Nigdy nie czułam się amatorką. Rozm. Agnieszka Niemiec.
Życie Przemys. 1992 nr 2 s. 5, portr.
Aktorka i kierownik artystyczny teatru „Fredrum” w Przemyślu.
2628. HALICKA MARIA: Pod znakiem
ludowej pieśni religijnej. Rozm. Stanisław K.
Dziedzic. Nowiny Wiecz. 1992 nr 51 s. 3.
Dotyczy VI Spotkań Ludowych Zespołów Śpiewaczych i Śpiewaków w WDK w Rzeszowie.
2629. (jam): Miasto czterech teatrów. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 34 s. 3.
Działalność teatrów amatorskich w Lubaczowie, woj. przemyskie.
2630. (jaks): „Mała piosenka”. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 104 s. 6, il.
Zespół wokalno-instrumentalny ze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Rzeszowie i jej opiekun
Piotr Sowiński.
2631. JURASZ BARBARA: Dobra myśl
z muzyki rośnie. Gaz. Wybor. 1992 nr 140
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 16 s. 2.
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej
w Albigowej, woj. rzeszowskie.
2632. KLIMCZAK JOANNA: Bawiąc się
– żyć. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 236 s. 6.
I Wojewódzki Przegląd Twórczości Domów Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
2633. KOWAL MIECZYSŁAW: Ludowe obrzędy i zwyczaje. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 16
s. 4, il.
Spotkanie zespołów ludowych z woj. rzeszowskiego w WDK w Rzeszowie.
2634. LENIART JERZY: Z „Pogórzem”
w Pireneje. Nowiny 1992 nr 174 s. 4, il.
Występy Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze”
z Rzeszowa we Francji.
2635. MOHYŁA EUGENIUSZ: Sukces przetrwania. Rozm. Bogdan Hućko. Nowiny 1992
nr 187 s. 4.
Zespół Pieśni i Tańca „Osławianie” z Mokrego,
woj. krośnieńskie.
147
2636. MYJAK JÓZEF: Żyć teatrem. Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 31 s. 8–9, il.
Muzeum Misyjne i Historii Kościoła w Starej
Wsi, woj. krośnieńskie.
Teatr dziecięcy z Zarzecza, woj. tarnobrzeskie.
2645. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Wyrywanie duszy. Wieści 1992 nr 12 s. 3, il.
2637. (r): Amatorskie śpiewanie. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 102 s. 3, il.
60 lat chóru „Cantus” z Trzciany, woj. rzeszowskie.
2638. WALAT RENATA: „Przemyśl” – to
nie tylko światła rampy. Życie Przemys. 1992
nr 24 s. 6, il.
Wojewódzki Międzyszkolny Zespół Pieśni i Tańca „Przemyśl”.
2639. WENDER CZESŁAW: Pasja pani
Ewy. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 25 s. 4.
Ewa Sęk – kierownik artystyczny i choreograf
Zespołu Pieśni i Tańca „ Racławice” z Niska, woj.
tarnobrzeskie.
13. MUZEALNICTWO.
IZBY PAMIĘCI. ZBIORY
2640. BIELAMOWICZ ZBIGNIEW: Nie
zauważony jubileusz Muzeum Diecezjalnego
w Przemyślu. Życie Przemys. 1992 nr 44 s. 11, il.
2641. CICHY WIESŁAW
Muzeum regionalne PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego]: informator turystyczny / Wiesław Cichy. – Brzozów: Muzeum Regionalne PTTK im. Adama
Fastnachta, 1992. – 64 s., 1 mapa; 21 cm
Bibliogr. s. 74 – Summ.
Zwiera m. in.: Muzeum Regionalne im. Adama
Fastnachta w Brzozowie. Bieszczadzki Ośrodek
Kultury Turystyki Górskiej w Ustrzykach Dolnych, woj. krośnieńskie.
2642. CIEPIELA PAWEŁ: Niesamowita
pasja. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 129 s. 7.
Kolekcja autografów zgromadzonych przez Zofię Czerny ze Staszowa, woj. tarnobrzeskie.
2643. DZIEDZIC STANISŁAW K.: W hrabiowskiej likierni. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 58
s. 4, il.
Muzeum Przemysłu Gorzelniczego w Łańcucie,
woj. rzeszowskie.
2644. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Przeszłość
dla przyszłości. Wieści 1992 nr 38 s. 5, il.
148
Sprawa odwołania Tadeusza Ślawskiego ze stanowiska dyrektora Muzeum Regionalnego w Bieczu, woj. krośnieńskie.
2646. KOPACZEK JANUSZ: Powrót do
przeszłości. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 141 s. 5, il.
Wystawy w Muzeum Historycznym Miasta
Tarnobrzega.
2646a. ŁABIJ ERAST: Muzeum wygnanych
z ojczyzny. Prz. Prawosław. 1992 nr 2 s. 9–10.
Muzeum Łemkowszczyzny Fedora
w Zyndranowej, woj. krośnieńskie.
Gocza
2647. ŁAZAR ADAM: 30-lecie muzeum
w Lubaczowie. Pogranicze 1992 nr 28 s. 13,
portr.
Muzeum Regionalne, woj. przemyskie.
2648. NIEWĘGŁOWSKA-KONIECZNA
ANNA: „Ruch ludowy od swego zarania do
czasów współczesnych”. Zesz. Muz. Hist. Pol.
Ruchu Lud. 1992 nr 6 s. 212–213.
Wystawa w Muzeum Historii Polskiego Ruchu
Ludowego w Sandomierzu.
2649. OLEJKO ANDRZEJ: Izba Tradycji
I LO im. KEN w Sanoku. Wiad. Hist. 1992 nr
4 dod. Muzeum Szkolne nr 6 s. 63–64.
Dotyczy Muzeum Szkolnego.
2650. (RUB): Atrakcja turystyczna Kolbuszowej. Sł. Powsz. 1992 nr 19 s. 7.
Muzeum Kultury Ludowej. Woj. rzeszowskie.
2651. SIEDLECZKA MARIA: Działalność
wydawnicza Muzeum Regionalnego PTTK
w Brzozowie. Społ. Opieka Zabyt. R. 1: 1992
s. 129–144.
Woj. krośnieńskie.
2652. ZBIORY rękopisów w bibliotekach
i muzeach w Polsce / oprac. Danuta Komolowa. – Warszawa, 1988.
Rec. ZIELIŃSKA TERESA, Archeion 1992 t. 90
s. 117–121.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
2653. ŻWIRUK STANISŁAW, JANIEC
ZOFIA: Miasto chce i musi. Rozm. Janina
Skalska. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 8 s. 8.
Dotyczy zaorganizowania Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega.
Muzeum Budownictwa
w Sanoku zob. poz. 1679
Ludowego
Muzeum
Kultur y
Łemkowskiej
w Zyndranowej, woj. krośnieńskie zob.
poz. 2384
Muzeum Regionalne PTTK im. A.
Fastnachta w Brzozowie zob. poz. 152, 165
Muzeum Przemysłu Naftowego im.
I. Łukasiewicza w Bóbrce, woj. krośnieńskie zob. poz. 169
Dom Pamięci
gen. Karola Świerczewskiego
w Jabłonkach, woj. krośnieńskie
2654. SKARBEK AGNIESZKA: Zmierzch
generała. Gaz. Wybor. 1992 nr 240 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 52 s. 2.
2655. ZATORSKI RYSZARD: Interes na
pobojowisku. Trybuna 1992 nr 262 s. 4.
Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie
2656. ADAMSKI ANTONI: Kultura wsi
słowackiej. Nowiny 1992 nr 212 s. 4, il.
Wystawa „Kultura ludowa południowej Słowacji”.
2657. ADAMSKI ANTONI: Malowana izba.
Nowiny 1992 nr 65 s. 4, il.
Wystawa „Malowana izba – zdobnictwo wnętrz
wiejskich około roku 1950”.
2658. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
W świecie Nikifora. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
3 s. 6, il.
Wystawa prac artysty.
Muzeum Histor yczne w Sanoku,
woj. krośnieńskie
2659. BISKUPSKI ROMUALD: Ikony ze
zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku.
– Warszawa 1991.
Rec. ADAMSKI ANTONI, Nowiny 1992 nr 60
s. 4, il.
2660. CzAS: Ikony podbiły Europę. Podkarpacie 1992 nr 9 s. 5, il.
Wystawa ikon ze zbiorów Muzeum Historycznego w Muzeum Sztuki Religijnej w Uden (Holandia).
Muzeum Narodowe Ziemi
Przemyskiej w Przemyślu
2661. BURZYŃSKI TADEUSZ: Tradycyjna i współczesna rzeźba ludowa. Życie Przemys. 1992 nr 22 s. 6, il.
Dotyczy wystawy.
2662. KRYCZKO MICHAŁ: Dr Antoni Kunysz (13 VIII 1934–4 IX 1991). Rocz.
Przemys. 1991/1992 t. 28 s. 344–350, portr.,
bibliogr.
Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, wykładowca WSP w Rzeszowie.
2663. MISZCZAK JAN: Alarm dla Muzeum. Nowiny 1992 nr 35 s. 4.
2664. SARKADY ANTONI: Feliks Lachowicz po raz drugi w Przemyślu. Życie Przemys. 1992 nr 8 s. 6.
Wystawa „Syberyjski szkicownik 1914-1920”.
2665. SARKADY ANTONI: Heban – maski – batiki. Życie Przemys. 1992 nr 15 s. 6, il.
Wystawa „Sztuka Czarnej Afryki”.
2666. TURCZAK ŁUCJA: Pozwolić przedmiotom opowiadać. Rozm. Grażyna Niezgoda. Życie Przemys. 1992 nr 28 s. 7, portr.
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu zob. też poz. 210
Muzeum Okręgowe w Krośnie
2667. BIENIEK EUGENIUSZ: Muzeum
po remoncie. Podkarpacie 1992 nr 23 s. 8, il.
2668. HUĆKO BOGDAN: Historia wpisana w mury. Nowiny 1992 nr 157 s. 4, il.
Dotyczy Pałacu Biskupiego – siedziby Muzeum.
2669. (m.b.): Niedaleko Europy. Podkarpacie 1992 nr 39 s. 6.
149
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
2670. ADAMSKI ANTONI: Krajobraz starych mistrzów. Nowiny 1992 nr 40 s. 4, il.
Wystawa „Pejzaż w malarstwie europejskim
XVII i XVIII wieku”.
2671. NAD Wisłą, Sanem i Dniestrem...: Galicja w pocztówce: (ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie) / komisarze wystawy
Małgorzata Jarosińska, Jerzy Wygoda. – Rzeszów: Wydawnictwo Abres, 1992. – 15, [1]
s.: faks., fot., portr.; 20 cm
Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Galicja i jej dziedzictwo”.
2672. (sl): Generał Maczek i jego żołnierze.
Nowiny 1992 Wyd. 1, 2 nr 222 s. 8.
Dotyczy wystawy.
2673. DĄMBSKA MARIA: Galeria Dąmbskich w Rudnej Wielkiej? Rozm. Stanisław
K. Dziedzic. Nowiny 1992 nr 15 s. 4. – Uzup.
ADAMSKA BARBARA: O Galerii Dąmbskich. Tamże nr 55 s. 4, il.
Obrazy i grafiki przechowywane w muzeum
oraz projekt przeniesienia Galerii.
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie zob.
poz. 173, 2813
Muzeum Prowincji
Ojców Bernardynów
w Leżajsku, woj. rzeszowskie
2674. OBRUŚNIK ANDRZEJ EFREM:
Nie tylko klasztorne organy. Rozm. Grażyna
Woźniak. Nowiny 1992 nr 152 s. 4, il., portr.
2675. SOWA STANISŁAW: Bernardyńskie
skarby. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 77 s. 3, il.
Muzeum-Zamek w Łańcucie,
woj. rzeszowskie
2676. ADAMSKI ANTONI: Co nowego
w łańcuckim Zamku? Nowiny 1992 nr 221
s. 4, il.
2677. JURASZ BARBARA: Nie tylko muzyka. Gaz. Wybor. 1992 nr 119 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 9 s. 1.
Wystawa w czasie Muzycznego Festiwalu.
150
2678. NARESZCIE razem: malarstwo
i porcelana ze zbiorów Fundacji imienia Ciechanowieckich oraz Muzeum-Zamku w Łańcucie / Zamek Królewski w Warszawie; Muzeum-Zamek w Łańcucie; [komisarz wystawy Bożena Rybkowska]. – Łańcut: Oficyna
Wydawnicza Muzeum-Zamek w Łańcucie,
1992. – 7, [1] s.; 21 cm
Katalog wystawy.
2679. (RUB): O pałacu łańcuckim słów
parę... Sł. Powsz. 1992 nr 14 s. 7, il.
2680. ŻURAWSKA TERESA: Łańcut: zamek – powozownia – park / Teresa Żurawska.
– Warszawa: Wydawnictwo Arkady, 1992. –
154, [2] s.: fot. (w tym kolor.), pl.; 15 x 16 cm
Streszcz. w jęz. ang., fr., niem., ros.
2681. ŻURAWSKA TERESA: Trzy zagadki
wyjaśnione. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 221 s. 5, il.
2682. ŻURAWSKA TERESA: Zamek po
sezonie. Rozm. Łukasz Nowicki. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 195 s. 7, il., portr.
Muzealnictwo zob. też poz. 619, 2896,
2901
14. RADIO I TELEWIZJA
2683. CIELEMĘCKI MIROSŁAW: Wojna
w eterze. Prz. Tyg. 1992 nr 11 s. 1, 19, mapa.
M. in. stacja UKF Polskiego Radia w Przemyślu
i Rzeszowie oraz stacja długofalowa w Rzeszowie.
2684. CZARNY TADEUSZ: Telewizja kablowa w Przemyślu. Rozm. J. Rawski. Życie
Przemys. 1992 nr 38 s. 1, 3.
2685. J.F.: „Hot radio” – Przemyśl. Pogranicze 1992 nr 11 s. 5, mapa.
Prywatna rozgłośnia.
2686. KISŁO MARIAN: Przyszłość – to telewizja kablowa. Rzeczpospolita 1992 nr 82 s. 3,
mapa.
Wnioski o rejestracje stacji RTV m. in. z terenu
woj. południowo-wschodnich.
2687. KONIECKA ANNA: Cwany, dziany,
obrotny. Nowiny 1992 nr 251 s. 7, il.
Konkurs na prezentera TV Rzeszów.
2688. NICPOŃ HENRYK: Kablowe piekiełko. Rewers 1992 nr 10 s. 1, 6–7. – Polem.
ROSIECKI JÓZEF: Optymizm w “Kablowym
piekiełku”. Tamże nr 14 s. 5.
Dotyczy zakładania sieci telewizji kablowej
w Rzeszowie.
2689. PLĘS ANDRZEJ: Piraci w eterze. Nowiny 1992 nr 181 s. 8.
Piractwo radiowe w Rzeszowie.
2690. STRUŚ MARIAN: „Radio-Biwak”.
Podkarpacie 1992 nr 29 s. 1, 8.
Magazyn rozgłośni PR w Rzeszowie.
15. KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Opracowania dotyczące całości regionu
2691. KRÓL ELIGIUSZ: Sportowa pętla.
Rewers 1992 nr 9 s. 6–7.
Dotyczy klubów sportowych z woj. południowo-wschodnich.
2692. RYBICKI ROMAN: Osiągnięcia i porażki. Sportowy bilans roku. Nowiny 1992 nr
255 s. 6, il.
Dotyczy woj. południowo-wschodnich.
Woj. krośnieńskie
2693. BIESZCZAD MAREK: Bezmiechowa. Nowiny nr 138 s. 4, il. * STRUŚ MARIAN:
Jeśli latać to tylko w Bezmiechowej. Podkarpacie 1992 nr 35 s. 7.
Dotyczy szybowiska.
2694. (emes): Na torze – bez poślizgów.
Podkarpacie 1992 nr 7 s. 12, rys.
Tor lodowy „Błonie” przy Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Sanoku.
2695. FRĄCZEK JERZY: Reanimowanie
„Stali”. Podkarpacie 1992 nr 51 s. 9.
Zakładowy Klub Sportowy „Stal” przy Fabryce
Autobusów w Sanoku.
2696. HUĆKO BOGDAN: Będą pieniądze?
Nowiny 1992 nr 26 s. 5, il. * TENŻE: Powtórka z przeciętności. Tamże nr 213 s. 5. * PIOTROWSKI ZBIGNIEW: Wszystkiemu winien
jest dolar. Rozm. Piotr Socha. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 71 s. 5, il. * PIOTROWSKI Z.: Młodzież nadzieją Krosna. Rozm. Zbigniew Darwiński. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 227 s. 5. il.
Krośnieński Klub Żużlowy.
2697. HUĆKO BOGDAN: Kulisy zwolnień
w „Karpatach”. Nowiny 1992 nr 224 s. 1–2. *
KATAN WACŁAW: List otwarty. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 151 s. 9, il. * TENŻE: Zlikwidować
„Karpaty”? Podkarpacie 1992 nr 33 s. 12. * PUDŁO MARIA: Biedne, bogate „Karpaty”. Podkarpacie 1992 nr 43 s. 8.
Krośnieński Klub Sportowy.
2698. HUĆKO BOGDAN: Nie kontrolowany poślizg. Nowiny 1992 nr 1 s. 5.
Klub Sportowy „Górnik” w Iwoniczu-Zdroju.
2699. HUĆKO BOGDAN: Przetrwać... Nowiny 1992 nr 16 s. 5.
Międzyszkolny Klub
w Ustrzykach Dolnych.
Sportowy
„Halicz”
2700. HUDYMA P[IOTR]: Hala się oddala. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 211 s. 7.
Dotyczy budowy hali widowiskowo-sportowej
w Krośnie.
2701. (jac): Czwarty skok „Karpat”. Gaz. Wybor. 1992 nr 213 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 41
s. 1. * WOJNAR TADEUSZ: Quo vadis krośnieńska piłko? Podkarpacie 1992 nr 51 s. 12,
il. * ZARĘBSKI ZBIGNIEW: Być albo nie być
krośnieńskiej piłki. Rozm. Jerzy Czaja. Nowiny
1992 nr 36 s. 5.
Sekcja piłkarska KKS „Karpaty” w Krośnie.
2702. KOMU miły sport. Podkarpacie 1992
nr 11 s. 12, il.
Finał plebiscytu o „Złotą dziesiątkę” sportowców woj. krośnieńskiego.
2703. KOPEĆ WOJCIECH: Baseball fascynuje jaślan. Podkarpacie 1992 nr 48 s. 7, il.
Jasło.
2704. KRUPA BŁAŻEJ: „Stówą” po bieszczadzkich serpentynach. Podkarpacie 1992
nr 26 s. 8, il. * STRUŚ MARIAN: Bieszczadzki Wyścig Górski. Tamże.
2705. M.S.: O błękitną wstęgę Jeziora Solińskiego. Podkarpacie 1992 nr 36 s. 7.
151
Regaty Okręgowego Związku Żeglarskiego
w Krośnie.
2706. NICPOŃ HENRYK: Czarne dni
Czarnych. Gaz. Wybor. 1992 nr 303 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 92 s. 3, il. * SKROBAŁA CZESŁAW: „Czarni” pod murem. Podkarpacie 1992 nr 15 s. 12.
Klub sportowy z Jasła.
2707. PRZEPIÓRA ROMAN: Szybowcowa
akademia. 60 lat lotnictwa na Podkarpaciu.
Nowiny 1992 nr 96 s. 5, rys.
Szybowiska na terenie woj. krośnieńskiego.
2708. RAUS ANDRZEJ: Mistrz podniebnej akrobacji. Nowiny 1992 nr 193 s. 5, portr.
Witold Chodorowski – pilot Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie.
2709. ROŻDŻYŃSKI JERZY: Biedne STS.
W Sanoku nie lubią hokeja? Życie Warsz.
1992 nr 271 s. 12, il.
Z problemów Sanockiego Towarzystwa Sportowego.
2710. STRUŚ MARIAN: Zamach. Podkarpacie 1992 nr 5 s. 12, rys.
Sprawa zgłoszenia do przetargu budynku – zaplecza sportowego, którego użytkownikiem jest
Sanocki Klub Sportowy w Sanoku.
2711. STRUŚ MARIAN: Żółta kartka dla sanockich rajców. Podkarpacie 1992 nr 38 s. 12.
Sport.
2712. SZYLAR TADEUSZ: Sanocki tenis
na sprzedaż. Nowiny 1992 nr 11 s. 5.
2713. ZATORSKA IZABELA: Na własny
rachunek. Rozm. Roman Rybicki. Nowiny
1992 nr 3 dod. Stadion nr 1 s. [1].
Biegaczka KS „Krośnianka” w Krośnie.
Woj. przemyskie
2714. BURZMIŃSKI WACŁAW: Biała plama. Nowiny 1992 nr 26 s. 5.
Upadek sportu w woj. przemyskim.
2715. BURZMIŃSKI WACŁAW: Co dalej
ze szkolnym sportem? Pogranicze 1992 nr
33 s. 6, il.
Dotyczy woj. przemyskiego.
152
2716. GAWLIK KRZYSZTOF: „Lubię walkę i ryzyko”. Rozm. Józef Zagulak. Życie Przemys. 1992 nr 6 s. 5, il., portr.
Laureat plebiscytu na najlepszego sportowca
w woj. przemyskim.
2717. HOŁÓWKA JAN: Przemyski „Zamora”. Oprac... Pogranicze 1992 nr 1 s. 6, il.
Włodzimierz Jaciów były zawodnik drużyny
piłkarskiej KS „Polonia” w okresie międzywojennym.
2718. JAROSZ JACEK: Krytą żabką po betonie. Życie Przemys. 1992 nr 7 s. 1, 3, rys.
Budowa krytej pływalni w Przemyślu.
2719. LASKOWNICKI KAZIMIERZ: Bez
pieniędzy nie ma dziś mowy o sporcie. Rozm.
Z. Szeliga. Pogranicze 1992 nr 46 s. 6, portr.
Dotyczy Kolejowego Klubu Sportowego „Czuwaj” w Przemyślu.
2720. MULARCZYK RYSZARD: A mogło
być inaczej... Rozm. R. Kaczka. Pogranicze
1992 nr 14 s. 5.
Trener i piłkarz LZS Nowe Sioło.
2721. PRZYBYLSKI ARKADIUSZ: Czterdzieści lat minęło. Rozm. R. Kaczka. Pogranicze 1992 nr 25 s. 5.
Sylwetka autora, sędziego piłkarskiego OZPN
Przemyśl.
2722. TROJNIARZ STANISŁAW: Szkoda
zmarnować szansę. Rozm. Wacław Burzmiński. Pogranicze 1992 nr 2 s. 6, portr.
Sztangista I-ligowego Polbutu Przemyśl.
2723. WOJCIESZONEK W[IESŁAW]: Czyja pływalnia? Życie Przemys. 1992 nr 29 s. 1, 4.
Kryta pływalnia w Przemyślu.
2724. (zs): „Czuwaj” – klub z harcerskim rodowodem. Pogranicze 1992 nr 46
s. 1, il.
Z historii KKS „Czuwaj” w Przemyślu.
2725. ZAMIRSKI MARIUSZ: Metoda prób
i błędów. Rozm. Wacław Burzmiński. Pogranicze 1992 nr 20 s. 6, portr.
Sekcja koszykarzy z KS „Polonia” w Przemyślu.
Woj. rzeszowskie
2726. BLAUTH KRZYSZTOF: Jak sprostać orlemu Dęblinowi... Prz. Sport. 1992 nr
164 s. 8, il.
Zdobycie tytułu mistrza świata przez Wacława
Nycza z Rzeszowa.
2727. BLAUTH KRZYSZTOF: Trzeci tytuł Wacława Nycza, złoto drużynowe, srebro
Wieczorka. Prz. Sport. 1992 nr 163 s. 7.
Także: Expr. Wiecz. 1992 nr 165 s. 12, il.
2728. BLUJ MAREK: Uczelnie, studenci
i sport. Nowiny 1992 nr 80 s. 5.
Kultura fizyczna w rzeszowskich uczelniach.
2729. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Sport
i rudnianie. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 82 s. 14.
Rudna Wielka.
2730. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Za mało
o sporcie! Grom. Rol. Pol. 1992 nr 65 s. 4.
Sport w gminie Tuszów Narodowy.
2731. GADOS STEFAN: Wizja zamkniętych stadionów. Gaz. Wybor. 1992 nr 116
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 8 s. 1.
Kluby sportowe w Rzeszowie.
2732. HAEHNE ANDRZEJ: Uratować żużel w Rzeszowie. Rozm. Marek Bluj. Nowiny
1992 nr 173 s. 6.
Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe.
2733. JAROSIŃSKA MAŁGORZATA: Olimpijczyk z Rzeszowa. Nowiny 1992 nr 144 s. 1, 3,
il. – Uzup. BARTOSZ WŁADYSŁAW, Tamże
nr 164 s. 3.
Józef Baran-Bilewski – lekkoatleta.
2734. KOSIOROWSKI ANDRZEJ: Na Turoszową nie ma mocnych. Nowiny 1992 nr
174 s. 5, portr.
2736. MAT: Nieoczekiwany awans. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 216 s. 9, il.
Ludowe Zespoły Sportowe w Błażowej.
2737. MAT: „Zimowit Zalesie” za zamkniętymi drzwiami. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 240 s. 9,
il.; nr 242 s. 5, il.
Ludowy Klub Sportowy.
2738. NIEBUDEK JAN: Za- bajkowe konie. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 202 s. 6, il.
Ludowy Klub Jeździecki w Zabajce.
2739. NYCZ WACŁAW: Dotrzymałem
słowa. Rozm. Anna Sawa. Nowiny 1992 nr
165 s. 1, 8, il.
Sylwetka autora – mistrza świata w lataniu precyzyjnym.
2740. SURDEJ JACEK: LZS-y były, są i będą. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 33 s. 7.
Dotyczy woj. rzeszowskiego.
2741. SZYLAR TADEUSZ: Biedę dzielić
po równo. Nowiny 1992 nr 252 dod. Stadion
nr 52 s. 1, il.
Sport szkolny w woj. rzeszowskim.
2742. SZYLAR TADEUSZ: Chyba nie zginiemy. Nowiny 1992 nr 31 s. 5.
Ludowe Zespoły Sportowe w woj. rzeszowskim.
2743. SZYLAR TADEUSZ: Spróbuję sił na
żużlu. Nowiny 1992 nr 218 s. 5, portr.
Tomasz Krotysz – zawodnik Klubu Motorowego „PEKAES” w Łańcucie.
2744. SZYLAR TADEUSZ: Sukcesy i zmartwienia. Nowiny 1992 nr 237 s. 5.
Sport w Gliniku Charzewskim.
2745. TOMCZYK MAREK: W zdrowym
ciele... Nowiny 1992 nr 193 s. 5.
Sport akademicki w Rzeszowie.
2735. KWIATKOWSKI JAROMIR: Dobijanie WOSiR-u. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 27 s. 4;
nr 28 s. 6, il.
2746. TWARDOWSKI JÓZEF: Sportowe
życie biznesmenów. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 194
s. 1, 4; nr 195 s. 6–7; nr 196 s. 1, 6–7. * ZABIEROWSKI ANDRZEJ: Jak ukraść firmę.
Prz. Tyg. 1992 nr 43 s. 4.
Dotyczy Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rzeszowie.
Sprawa patronatu rzeszowskiego oddziału „Pegroturu” nad piłkarzami „Igloopolu”.
Zofia Turosz – biegaczka z Leżajska.
153
2747. ZIELIŃSKI WIESŁAW: Gryzienie
trawy. Rewers 1992 nr 18 s. 6.
Kluby sportowe na wsi w woj. rzeszowskim.
Aeroklub Rzeszowski
2748. KACHANIAK MAREK: Ściganie
mistrzów. Rozm. Tadeusz Szylar. Nowiny
1992 nr 227 s. 5, il.
Zawodnik aeroklubu.
2749. SAWA ANNA: Zapamiętać latanie.
Nowiny 1992 nr 109 s. 3, rys.
2750. PRZEPIÓRA ROMAN: Ciężkie czasy dla lotnictwa. Rozm. Marek Jakubowicz.
Nowiny 1992 nr 128 s. 3, il.
Dotyczy Ośrodka Kształcenia Lotniczego w Rzeszowie i Aeroklubu Rzeszowskiego. Również sylwetka autora.
Klub Sportowy „Resovia”
w Rzeszowie
2751. MICHALCZYK MARIUSZ: Co się
odwlecze... Rozm. Roman Rybicki. Nowiny
1992 nr 242 s. 4, il.
Drużyna koszykówki.
2752. OPPENAUER LESZEK: Spalona ziemia. Rozm. Roman Rybicki. Nowiny 1992 nr
71 s. 5.
2753. ORLIKOWSKI BRONISŁAW: Katharsis pod siatką. Rozm. Piotr Socha. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 35 s. 1, 12.
Siatkarze KS „Resovia”.
2754. ROŻEK JAROSŁAW: Jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. Rozm. Roman
Rybicki. Nowiny 1992 nr 21 s. 5, il., portr.
Sylwetka koszykarza.
2755. ROŻEK JAROSŁAW: Walka o przetrwanie. Rozm. Mariusz Włoch. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 68 s. 7, portr.
Dotyczy drużyny koszykówki. Także sylwetka
autora.
2756. SZYLAR TADEUSZ: Walka o przetrwanie. Nowiny 1992 nr 94 s. 5, portr.
Sekcja łucznicza.
154
Klub Sportowy „Stal” w Mielcu
2757. CZYREK JANUSZ: Gram bardziej
rozumnie. Nowiny 1992 nr 183 s. 5, il.
2758. (Jac): Z wizytą w mieleckiej „Stali”.
Gaz. Wybor. 1992 nr 163 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 24 s. 1.
2759. LATO GRZEGORZ: Najgorsze dopiero przed nami. Rozm. Waldemar Lodziński. Obs. Codz. 1992 nr 34 s. 14.
2760. LATO GRZEGORZ: Trzeba ryzykować. Rozm. Roman Rybicki. Nowiny 1992 nr
252 dod. Stadion nr 52 s. 1, portr.
2761. LATO GRZEGORZ: Z... o Stali Mielec, Euro ’92 i kadrze. Rozm. Rafał Sarbiński.
Prz. Sport. 1992 nr 133 s. 6, portr.
2762. RYBICKI ROMAN: Czyham jak sęp.
Nowiny 1992 nr 218 s. 5, portr.
Sylwetka piłkarza – Krzysztofa Boćka.
Klub Sportowy „Stal” w Rzeszowie
2763. BLUJ MAREK: Stal pany. Nowiny
1992 nr 183 s. 5.
2764. FEDERKIEWICZ R[YSZARD]:
Miałem za mało szczęścia. Rozm. Tadeusz
Szylar. Nowiny 1992 nr 23 dod. Stadion nr
5 s. 1, portr.
Sylwetka piłkarza.
2765. GINALSKI BRONISŁAW: Nie czekamy na cud. Rozm. Marek Bluj. Nowiny
1992 nr 31 s. 5, il.
2766. (jac): Hartowanie rzeszowskiej „Stali”. Gaz. Wybor. 1992 nr 169 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 26 s. 1.
Dotyczy piłkarzy.
2767. KARNY WIESŁAW: S.O.S. dla rzeszowskiego żużla! Rewers 1992 nr 13 s. 4–5, portr.
Sekcja żużlowa.
2768. KLOC PAWEŁ: Marzenie rzeszowskiego snajpera. Rozm. Marek Bluj. Nowiny
1992 nr 222 s. 5, il.
Sylwetka piłkarza.
2769. KRZYSTYNIAK JAN: Nic nie przychodzi łatwo. Rozm. Roman Rybicki. Nowiny
1992 nr 77 s. 7, il.
Sylwetka żużlowca.
2770. SAKOWSKA BRYGIDA: Marzy mi
się mistrzostwo świata. Rozm. Marek Bluj.
Nowiny 1992 nr 247 s. 5, il.
Zawodniczka w akrobatyce sportowej.
2771. SKIBA STANISŁAW: Zawsze stawiam sobie cel. Rozm. Marek Bluj. Nowiny
1992 nr 1 s. 5, il.
Drużyna piłkarska.
2772. SZYLAR TADEUSZ: Spełnione olimpijskie marzenia. Nowiny 1992 nr 124 s. 5, il.,
portr. * TENŻE: Nowicjusz wśród olimpijczyków. Tamże nr 178 s. 5, portr.
Sylwetka pływaka – Grzegorza Kozdrańskiego.
Piłkarze Klubu „Stal” Stalowa Wola.
2777. KOBYLAŃSKI ANDRZEJ: A złota
żal... Rozm. Marek Mamoń. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 34 s. 1, 10, portr.
Sylwetka piłkarza KS „Siarka” w Tarnobrzegu,
uczestnika Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie.
2778. KOZICKI ANDRZEJ: Atlas na kolanach. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 6 s. 4, il.
Sekcja kulturystyczna w Sandomierzu. Także
sylwetka jej organizatora Karola Burego.
2779. LEKAN WALDEMAR: Jubileusz ludzi z pasją. Rozm. Marek Mamoń. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 36 s. 10, il.
Aeroklub Stalowowolski.
2780. SKROK-KRZYŻANOWSKA JOLANTA: Olimpijczyk z Łopatna. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 16 s. 6, il.
2773. SZYLAR TADEUSZ: Rogate dusze?
Nowiny 1992 nr 81 s. 7, il.
Andrzej Pietrzyk – medalista z Igrzysk Paraolimpijskich „Albertville ‘92”.
Zygmunt Marciniak – zawodnik drużyny piłkarskiej.
2781. SZAMBELAN JERZY: Nie przegraliśmy jeszcze wojny. Rozm. Andrzej Capiga.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 3 s. 10.
2774. ŚLIWIŃSKI JAN: Nie czekamy na
ostatnie tchnienie klubu. Rozm. Piotr Socha, Tadeusz Kłeczek. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
28 s. 7, il.
2775. ŻUKOWSKI JAROSŁAW: Pokerowa
rozgrywka. Rozm. Zbigniew Darwiński. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 232 s. 5.
Sekcja żużlowa.
Woj. tarnobrzeskie
2776. GĄSIOR WŁODZIMIERZ: Kwarantanna. Rozm. Zenon Dubis. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 253 s. 9.
Drużyna koszykarzy Stali Stalowa Wola.
2782. SZYLAR TADEUSZ: Sportowe ożywienie w Sandomierzu. Nowiny 1992 nr 128
s. 5.
Dotyczy klubów sportowych.
2783. ZDZIECH GRZEGORZ: Jesteśmy
coraz słabsi. Rozm. Marek Mamoń. Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 5 s. 10, il.
Z problemów kultury fizycznej w woj. tarnobrzeskim.
Sport zob. też poz. 153a, 188
155
XII. JĘZYKOZNAWSTWO
2784. POTOCKI ANDRZEJ: Historia wpisana w nazwy. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 150 s. 6,
il.; nr 158 s. 6, mapa.
Historia nazw bieszczadzkich miejscowości.
2785. SŁOWNIK gwar polskich / oprac.
pod kier. Jerzego Reichana; [red. J. Reichan,
Stanisław Urbańczyk]; Polska Akademia
Nauk. Instytut Języka Polskiego. [Pracownia
Dialektyki Polskiej]. – Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 1992. – 25 cm
T. 4. Z. 1(10): (Choiniak – chylma). – 216, [2] s.
T. 4. Z. 2(11): (Chylnąć (się) – ciupaga). – s. 217–
–436 (2)
M. in. dotyczy województw południowo-wschodnich.
2786. SŁOWNIK nazwisk współcześnie
w Polsce używanych / wydał Kazimierz Rymut;
Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego. – Kraków: IJP PAN, 1992; 24 cm
T.1. A–B. – 604 s.
T.2. C–D. – 673, [1] s.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
2787. WĘGIER JANINA, ORONOWICZ EWA
Język mówiony mieszkańców wsi Polski południowo-wschodniej: teksty i omówienia /
Janina Węgier, Ewa Oronowicz; Wyższa Szkoła
Pedagogiczna w Rzeszowie. – Rzeszów: Wydaw. WSP, 1992. – 245 s.; 24 cm
M. in. dotyczy miejscowości w woj. krośnieńskim, przemyskim, rzeszowskim i tarnobrzeskim.
XIII. LITERATURA PIĘKNA
1. HISTORIA LITERATURY I KRYTYKA
LITERACKA. ŻYCIE LITERACKIE
Woj. krośnieńskie
2788. BELCIK JAN
W cieniu Cergowej [wiersze] / Jan Belcik.– 1990.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1992 nr 152 s. 4.
wieku / pod red. Stanisława Kryńskiego;
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie.
– Rzeszów: Wydawnictwo WSP, 1992. – 237,
[4] s. tabl.: fot.; 24 cm
Indeks.
Zawiera m. in.: O pobycie Wyspiańskiego
w Bieczu w 1889 roku/ Roman Kaleta. Jerzy Żuławski w Jaśle / Jacek Szurek.
2789. KŁAŃSKA MARIA
Daleko od Wiednia: Galicja w oczach pisarzy niemieckojęzycznych: 1772–1918 / Maria
Kłańska. – Kraków, 1991.
2792. PIĄTEK ANDRZEJ: Starsza pani
w binoklach. Nowiny 1992 nr 180 s. 5, il.
Rec. KOPROWSKI JAN, Nowe Książki 1992 nr
11 s. 59.
Woj. przemyskie
2790. MAZAN LESZEK
Wy mnie jeszcze nie znacie!: prawie wszystko o Szwejku / Leszek Mazan. – Warszawa:
Powszechna Agencja Informacyjna S.A., 1992.
– 239 s.: faks., fot., il., mapa, portr.; 22 cm
M. in. dotyczy Przemyśla i Sanoka.
2791. OD KOŹMIANA do Czernika: studia i szkice o literaturze polskiej XIX i XX
156
M. in. związki Marii Konopnickiej z Żarnowcem.
2793. GŁOWACKI RYSZARD: Życie jak szaleństwo. Życie Przemys. 1992 nr 14 s. 6, portr.
Twórczość Józefa Kurylaka – poety z Przemyśla.
KŁAŃSKA M.
Daleko od Wiednia / M. Kłańska = poz. 2789
2794. KURYLAK JÓZEF
Jasno ciemno, jasno ciemno / Józef Kurylak. – Warszaw 1991.
Rec. DŁUSKI STANISŁAW, A–Z Dz. Ob. 1992 nr
71 s. 7.; GRYGIEL JAN, Nowiny 1992 nr 217 s. 4.
Autor związany z Przemyślem.
2795. KURYLAK JÓZEF: Poezja jest wartością samą w sobie. Rozm. Zdzisław Szeliga.
Pogranicze 1992 nr 15/16 s. 8, portr.
Sylwetka poety z Przemyśla.
2796. KURYLAK JÓZEF
Tragedia zwierząt / Józef Kurylak. – 1991?
Rec. MADEJOWSKI ROMAN, A–Z Dz. Ob.
1992 nr 40 s. 7.
Autor związany z Przemyślem.
MAZAN L.
Wy mnie jeszcze nie znacie / L. Mazan =
poz. 2790
Woj. rzeszowskie
2797. ADAMSKI ANTONI: Czesław Miłosz
w Rzeszowie. Nowiny 1992 nr 210 s. 1–2.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 210 s. 1-2.
2798. BARYLANKA JOLANTA
Po rublu dziennie za to że żyjecie / Jolanta
Barylanka. – 1991?
Rec. MADEJOWSKI ROMAN, A–Z Dz. Ob.
1992 nr 40 s. 7.
2799. BORATYN GRZEGORZ: Biesiada
młodych poetów. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 250
s. 7, il.
I Biesiada Poetycka w Rzeszowie.
2803. GÓRNICKI GERARD: Jest jakaś siła
w tej ziemi... Rozm. Robert Godek. Gaz. Wybor. 1992 nr 258 dod. Gaz. w Rzeszowie nr
61 s. 3.
M. in. dotyczy rzeszowskiego oddziału ZLP
oraz związki autora ze Strzyżowem.
2804. GRANAT LESŁAW
Drzazga wnętrza / Lesław Granat. – Rzeszów 1991.
Rec. OSTASZ GUSTAW, Nowiny 1992 nr 45 s. 4, il.
Poeta związany z Rzeszowem.
2805. GRANAT LESŁAW
Wieko wieku / Lesław Granat. – Rzeszów
1991.
Rec. OSTASZ GUSTAW, Nowiny 1992 nr 45 s. 4, il.
Poeta związany z Rzeszowem.
2806. GRYGIEL JAN: Wspomnienie Tadeusza Sokoła. Nowiny 1992 nr 93 s. 4, il.
Spotkanie z cyklu „Rozmowy o nieobecnych
poświęcone zmarłemu poecie”. Rzeszów.
2807. KALINKA JAN
Widok pielgrzymkowy / Jan Kalinka.
– 1991.
Rec. KOZIOŁ JERZY, Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 22
s. 8–9.
Związki z Wólką Podleśną.
KŁAŃSKA M.
Daleko od Wiednia / M. Kłańska = poz.
2789
2800. DŁUSKI STACH: Chcieliśmy pogadać z Bogiem. Biesiada poetycka [w Rzeszowie]. Gaz. Wybor. 1992 nr 295 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 86 s. 2.
2808. KONDRACIUK CZESŁAW PIOTR:
Po naszej stronie (Wspomnienie o Romanie
Turku). Nowiny 1992 nr 35 s. 4, portr.
2801. DOŁĘGA STANISŁAW
Przemijanie / Stanisław Dołęga. – Rzeszów, 1991.
2809. KORYL JANUSZ: Humanista czy
homo sovieticus? Rozm. Piotr Świder. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 6 s. 6–7, portr.
Rec. MADEJOWSKI ROMAN, A–Z Dz. Ob.
1992 nr 137 s. 4.
Łańcut i okolice.
2802. FĄFARA JERZY J.
Czerwony pająk / Jerzy Janusz Fąfara.
– Rzeszów 1991.
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1992 nr 15 s. 4, il.
Autor związany z Rzeszowem.
Związany z Łańcutem.
Nauczyciel II LO w Rzeszowie, poeta, publicysta i krytyk literacki.
2810. KORYL JANUSZ
Mieszkam w sercu ptaka / Janusz Koryl.
– Rzeszów 1991.
Rec. MŁ, Nowe Książki 1992 nr 1 s. 26; MADEJOWSKI ROMAN, A–Z Dz. Ob. 1992 nr 87 s. 9.
Poeta związany z Rzeszowem.
157
2811. KREMPF ZBIGNIEW: Dwieście
książek i... 25 lat Oddziału ZLP [w Rzeszowie]. Nowiny 1992 nr 192 s. 4.
2812. ŁYP MIECZYSŁAW ARKADIUSZ
Literacka młodość Rzeszowa 1945–1975 /
Mieczysław Arkadiusz Łyp. – Rzeszów 1990.
Rec. JANOWSKI JÓZEF, Fraza 1992 nr 2 s. 87-90;
KREMPF ZBIGNIEW, Nowiny 1992 nr 113 s. 4.
2813. MATERNOWA GRAŻYNA: „Homo
creator” pilnie poszukiwany. Nowiny 1992 nr
108 s. 4, rys.
2820. GARBOŚ BOLESŁAW
Sandomierz z wiślanej mgły / oprac. Bolesław Garboś. – Kraków 1991.
Rec. KOT ANNA, Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 9 s. 8–9.
KŁAŃSKA M.
Daleko od Wiednia / M. Kłańska = poz.
2789
2821. KRAJKA WIESŁAW: O Conradzie
w baranowskim zamku. Akcent 1992 nr 2/3
s. 371–372.
Dotyczy międzynarodowej konferencji.
Dotyczy spotkań literackich „Rozmowy o nieobecnych” organizowanych przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie i Towarzystwo Literackie im.
A. Mickiewicza w Rzeszowie.
2822. MYJAK JÓZEF: Powrót do Zarzecza.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 34 s. 8–9, il.
2814. MULARSKI MIECZYSŁAW
Kwitnące osty / Mieczysław Mularski.
– Rzeszów 1984.
2823. MYJAK JÓZEF: Z legendy do literatury. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 7 s. 8.
Rec. KORYL JANUSZ, Nowiny 1992 nr 5 s. 4.
Poeta związany z Dobrzechowem.
2815. MULARSKI MIECZYSŁAW
Modlitwa brzóz / Mieczysław Mularski.
– Rzeszów 1990.
Rec. KORYL JANUSZ, Nowiny 1992 nr 5 s. 4.
Poeta związany z Dobrzechowem.
2816. „PEJZAŻ Polski”: almanach. / red.
M. A. Łyp. – Rzeszów 1991.
Rec. KREMPF ZBIGNIEW, Nowiny 1992 nr
113 s. 4; PIEKŁO TADEUSZ, Pol. Zbroj. 1992 nr
52 s. 5.
2817. PĘKALA MAREK: Pani Regina czyli piękno istnienia. Nowiny 1992 nr 241 s. 4,
portr.
Regina Schönborn – poetka z Rzeszowa.
2818. PÓŁĆWIARTEK JÓZEF: „Historia”
Rakszawy i okolic. Nowiny 1992 nr 10 s. 5, rys.
Związki poetki Bronisławy Ostrowskiej ze wsią.
Wykorzystanie legendy o Halinie Krępiance
z Sandomierza w literaturze polskiej.
2824. (so): Spełniono wolę pisarza... Nowiny 1992 nr 7 s. 2.
Związki Melchiora Wańkowicza ze Stalową Wolą.
2. TEKSTY
Woj. krośnieńskie
2825. BETLEJ BRONISŁAWA
Cnoty i niecnoty / Bronisława Betlej. – Jedlicze; Krosno: Wojewódzki Dom Kultury,
1992. – 49, [2] s.; 20 cm
Poetka związana z Jedliczem.
2826. CHRAPKO LEON J.
Białe notatki / Leon J. Chrapko. – Krosno:
Kalliope Oficyna Wydawnicza WDK, 1992.
– 20 s.; 19 cm
Poetka związana z woj. krośnieńskim.
Woj. tarnobrzeskie
2827. HEN JÓZEF
Crimen: opowieść sensacyjna z XVII wieku
/ Józef Hen. – [Wyd. 3]. – Warszawa: Wydawnictwo Polonia, [1992]. – 341, [1] s.; 24 cm
2819. BORZĘCKI JAN ADAM: Zapomniany twórca z Łubnic. Tyg. Nadwiśl. 1992
nr 37 s. 8–9.
2828. KOSZELA WIESŁAW: Szopka noworoczna. Podkarpacie 1992 nr 52/53 s. 16-17, rys.
Omówienie książki Stanisława Dołęgi pt. „Przemijanie”.
Wojciech Skuza – poeta, pisarz i publicysta.
158
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
Dotyczy woj. krośnieńskiego.
2829. ZARĘBSKA EWA: Bieszczadzka leśniczówka. [w]. Twój Styl 1992 nr 3 s. 15, il.
Woj. przemyskie
2830. DŁUGOSZ LESZEK: Boże Ciało
w Przemyślu. [w]. Czas Krak. 1992 nr 118 s. 1.
Toż: Życie Przemys. 1992 nr 24 s. 1, il.
2831. NOWAK JANINA
W zadumie i z uśmiechem / Janina Nowak.
– Jarosław: Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, [1992]. – 135 s.; portr.; 15 cm
Opis wg okł.
Poetka związana z Jarosławiem.
2832. TKACZYSZYN-DYCKI EUGENIUSZ
Peregrynarz / Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki.
– Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, 1992.
– 47, [1] s.; 15 cm
Poeta związany z Wólką Krowicką.
Woj. rzeszowskie
2833. BRUDEK ANIELA
Jutro przyjdzie nowy dzień: poezje / Aniela
Brudek. – Rzeszów: nakł. autora, 1992. – 45,
[3] s.; 21 cm
Poetka związana z Boguchwałą.
2834. CZUŁNO AGNIESZKA
Trwam / Agnieszka Czułno. – Rzeszów: I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego
w Rzeszowie, 1992. – 22 s.; 21 cm. – (Bibilioteka
„Collegium Ressoviense”. Seria 2; Nr 7)
Poetka związana z Rzeszowem.
2835. DECOWSKI ADAM
Kalectwo źrenic / Adam Decowski. – [Rzeszów]: [nakładem autora], [1992]. – 38 s.; 15 cm
Poeta związany z Rzeszowem.
2836. GRANAT EMIL
Sceny w antrakcie / Emil Granat. – Rzeszów: [b.w.], 1992. – 60 s.; 20 cm
Poeta związany z Rzeszowem.
2837. KALINKA JAN: Łagier w Trzebusce.
[w]. Nowiny 1992 nr 217 s. 4.
2838. KIEŻUN MAŁGORZATA
Iskierka / Małgorzata Kieżun. – Rzeszów:
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Ko-
narskiego w Rzeszowie, 1992. – 24, [4] s.; 21
cm. – (Bibilioteka „Collegium Ressoviense”.
Seria 2; Nr 3)
Poetka związana z Rzeszowem.
2839. KOPIEC STANISŁAWA
Osty i róże/ Stanisława Kopiec. – Warszawa: „Pod Wiatr”, 1992. – 39, [1] s.; 17 cm
Poetka związana z Lubenią.
2840. KORYL JANUSZ
Dygresje / Janusz Koryl. – Rzeszów: „Remark”, 1992. – 64 s.; 14 cm
Rec. GRYGIEL JAN, Nowiny 1992 nr 231 s. 4;
MADEJOWSKI ROMAN, A–Z Dz. Ob. 1992 nr
87 s. 9.
Autor związany z Rzeszowem.
2840a. KORYL JANUSZ
Groteski / Janusz Koryl. – Rzeszów, 1992.
Autor związany z Rzeszowem.
2841. KRÓL ANNA
Waham się ... / Anna Król. – Rzeszów: :
I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie, 1992. – [2], 22 s.; 21 cm.
– (Bibilioteka „Collegium Ressoviense”. Seria
3 [właśc. 2]; Nr 12 [właśc. 9])
Autorka związana z Rzeszowem.
2842. KULIKOWSKI WIESŁAW
Wyprzedaż muzyki: tomik z autografem
/Wiesław Kulikowski. – Mielec: nakł. autora,
1992. – Teka (26 k.): faks.; 22 cm
Rec. DŁUSKI STANISŁAW, Gaz. Wybor. 1992
nr 252 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 58 s. 4.
Poeta związany z Mielcem.
2843. KWIATKOWSKI JAROMIR
Być ojcem / Jaromir Kwiatkowski. – Rzeszów: nakł. autora; 1992. – 22, [2] s.; 15 cm
Autor związany z Rzeszowem.
2844. LANTOS TITUS: Rzeszów [w]. Tł
Krzysztof Lipiński. Lektura 1992 nr 11/12
s. 11.
2845. ŁOBOCKI RAFAŁ
Wiersze / Rafał Łobocki. – Rzeszów: : I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie, 1992. – 27 s.; 21 cm
Poeta związany z Rzeszowem.
159
2846. ŁOBOCKI RAFAŁ, ŁOBOCKI TADEUSZ
Tęsknoty / Rafał Łobocki, Tadeusz Łobocki. – Rzeszów: : I Liceum Ogólnokształcące
im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie, 1992.
– [2], 22 s.; 21 cm. – (Bibilioteka „Collegium
Ressoviense”. Seria 2; Nr 11)
Poeci związani z Rzeszowem.
2847. NOCNE Polaków rozmowy: Almanach poetycki / red. Roman Adamski i in.
– Rzeszów: : I Liceum Ogólnokształcące im.
ks. St. Konarskiego w Rzeszowie, 1992. – 85
s.: il., portr.; 21 cm. – (Bibilioteka „Collegium
Ressoviense”. Seria 2; Nr 13)
Autorzy poezji związani z Rzeszowem.
2848. NOWAK ANNA MIROSŁAWA
Umykający świat / Anna Mirosława Nowak.
– Rzeszów: [b.w.], 1992. – 83, [1] s.; 20 cm
Poetka związana z Rzeszowem.
2848a. PĘKALA MAREK
To nic to wszystko / Marek Pękala. – Przemyśl:
Oficyna Gdzie Indziej, 1992. – [14] s.; ok. 20 cm
Autor związany z Rzeszowem.
2849. PIEKARSKA PAOLA MAGDALENA
Wiersze / Magdalena Paola Piekarska.
– Rzeszów: I Liceum Ogólnokształcące im.
ks. St. Konarskiego w Rzeszowie, 1992. – 29,
[3] s.; 21 cm
2850. RZESZUTKO JOANNA, RŻANY
RAFAŁ
Pocztówki / Joanna Rzeszutko, Rafał Rżany.
– Rzeszów: : I Liceum Ogólnokształcące im. ks.
St. Konarskiego w Rzeszowie, 1992. – 28 s.; 21
cm. – ([Bibilioteka „Collegium Ressoviense”.
Seria 2; Nr 8])
Autorzy związani z Rzeszowem.
2851. SZMIGIELSKI SZYMON: Tęsknota
(Leopoldowi Lisowi-Kuli). [w] Głos Rzeszowa 1992 nr 4 s. 7.
2852. ŚLEPCY pod słońcem / [red. Stanisław Dłuski, Grzegorz Kociuba]. – Rzeszów:
Grupa Literacka „Draga”, 1992. – 56 s.: il.; 21
cm. – (Fraza)
Autorzy poezji: Stanisław Dłuski, Mariusz Kalandyk, Grzegorz Kociuba, Józef Stalec, Andrzej Topczyj.
160
Rec. PĘKALA MAREK, Nowiny 1992 nr 157 s. 4,
il.; RABIZO-BIREK MAGDALENA, A–Z Dz. Ob.
1992 nr 160 s. 7; WS, Rewers 1992 nr 22 s. 9.
2853. WIERSZE o Rzeszowie: antologia /
wybór i wstęp Hanna Krupińska-Łyp. – Rzeszów: Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa, 1992.
– 61, [3] s., [8] k. fot. kolor.; 21 cm
Rec. KROWIAK DOROTA, A–Z Dz. Ob. 1992
nr 218 s. 10; NIEWOLAK-KRZYWDA ANNA,
Nowiny 1992 nr 127 s. 4, il.
2854. WŁOCH WŁADYSŁAW
Posiew i rdza / Władysław Włoch. – Rzeszów: [b.w.], 1992. – 30, [2] s.; 16 cm
Rec. ULIASZ STANISŁAW, Nowiny 1992 nr 98 s. 4.
Poeta związany z Rzeszowem.
2855. WŁOCH WŁADYSŁAW
Pozew / Władysław Włoch. – Rzeszów:
[b.w.], 1992. – 30, [2] s.; 16 cm
Rec. ULIASZ STANISŁAW, Nowiny 1992 nr 98 s. 4.
Poeta związany z Rzeszowem.
2856. WŁOCH WŁADYSŁAW
Wycofana skarga / Władysław Włoch.
– Rzeszów: [b.w.], 1992. – 31, [1] s.; 16 cm
Rec. ULIASZ STANISŁAW, Nowiny 1992 nr 98 s. 4.
Autor związany z Rzeszowem.
2857. WŁOCH WŁADYSŁAW
Za śpiewem / Władysław Włoch. – Rzeszów: [b.w.], 1992. – 35, [1] s.; 16 cm
Rec. ULIASZ STANISŁAW, Nowiny 1992 nr 98 s. 4.
Autor związany z Rzeszowem.
Woj. tarnobrzeskie
2858. ADAMSKA-TYLUTKI ELŻBIETA
Wibracje / Elżbieta Adamska-Tylutki.
– Staszów 1992.
Rec. MYJAK J., Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 33 s. 9.
– Polem. Adamska-Tylutki E., Tamże nr 35 s. 8–9.
2859. BALICKI MARIAN
Pan Homo / Marian Balicki. – Sandomierz:
Wydawnictwo Diecezjalne, 1992. – 111 s.: il.;
16 cm
Rec. BORZĘCKI JAN ADAM, Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 32 s. 8–9; PĘKALA MAREK, Nowiny
1992 nr 231 s. 4, il.
Poeta związany z woj. tarnobrzeskim.
2860. BORZĘCKI JAN ADAM: Dziurawa
szopa noworoczna. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 1
s. 8–9, il.
Tarnobrzeska szopka noworoczna.
2861. BORZĘCKI JAN ADAM, STASZEWSKI TOMASZ: Staroroczna szopka
noworoczna. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 52/1
(1993) s. 8–9, portr.
Dotyczy woj. tarnobrzeskiego.
2862. DRZYMALSKI JÓZEF
Przejezdni goście / Józef Drzymalski. – Staszów: Staszowskie Towarzystwo Kulturalne,
1992. – 94, [4] s.: il.; 21 cm. – (Biblioteka Staszowska, 23)
Opowiadanie.
Autor związany z Osiekiem.
2863. KOZIEŁ BENEDYKT
Ty mówiłeś słowa wieczne / Benedykt Kozieł.
– Sandomierz: Prywatna Agencja Informacyjno-Regionalna „Myjakpress”, 1992. – 59 s.; 21 cm
Poeta związany z Niekurzą.
2864. MARJAŃSKA LUDMIŁA
Zamrożone światło / Ludmiła Marjańska.
– Warszawa 1992.
Rec. MYJAK J., Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 25 s. 8.
Dotyczy Sandomierza.
2865. PUDEŁKIEWICZ STANISŁAW
Wiersze z Krzeszowa / Stanisław Pudełkiewicz. – Sandomierz: Prywatna Agencja Informacji Regionalnej „Myjakpress”, 1992. – 32 s.;
15 cm
Rec. BORZĘCKI JAN ADAM, Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 28 s. 8–9.
Poetka związana z Podolszynką Plebańską.
2866. SPOJRZENIA: almanach poetycki /
[red. wydania Zbigniew Janusz]. – Stalowa
Wola: Społeczne Wydawnictwo Historyczne,
1992. – 66, [2] s.: il., portr.; 21 cm
Rec. BORZĘCKI JAN ADAM, Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 23 s. 8–9.
Zawiera utwory autorów związanych z woj. tarnobrzeskim.
XIV. SZTUKA
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE.
HISTORIA SZTUKI.
ZABYTKI I ICH OCHRONA
2870. TEKA konserwatorska – Polska południowo-wschodnia. – Rzeszów 1991.
Opracowania dotyczące całości regionu
Woj. krośnieńskie
2867. KORNECKI M[ARIAN]: Dawne kościoły drewniane (Małopolska). Teka Komis.
Urb. t. 25: 1992 s. 111-124, il., rys., Summ.

2871. ADAMSKI ANTONI: Konserwatorzy i partacze. Nowiny 1992 nr 255 s. 5, il.
2868. NYKIEL JÓZEF: Technologia malarstwa tablicowego Małopolski (1480 – ok.
1510). Skrót pracy. Ochr. Zabyt. 1992 nr 3 s.
201-224, il., rys., tab., Summ.

2872. (BJ): Haczów. Gaz. Wybor. 1992 nr
178 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 29 s. 1.
2869. SAMEK J.: Małopolskie tabernakula
z XVII wieku w kształcie centralnej, otwierającej się świątyni. Teka Komis. Urb. t. 25: 1992
s. 133–144, il., Summ.

Rec. J.G., Nowiny 1992 nr 177 s. 4, il.
M. in. konserwacja zabytków w woj. krośnieńskim i rzeszowskim.
Dotyczy zabytkowego kościoła.
2873. BJ: Sanok – zamek. Gaz. Wybor. 1992
nr 204 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 38 s. 1.
2874. BJ: Zamek w Lesku. Gaz. Wybor. 1992
nr 187 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 32 s. 1.
2875. BOGDANOWSKI JANUSZ: Fara
w Bieczu. Aura 1992 nr 1, 4 s. okł., il.
161
2876. [BRĄCZYK MAŁGORZATA]: Schody do nieba. Podkarpacie 1992 nr 38 s. 10, il.
Polem. ŁOPATKIEWICZ PIOTR, Tamże nr
41 s. 5.
Sprawa remontu kościoła w Bieczu.
2877. BUDZIAK JÓZEF: Zabytki sakralne
Leska: zarys dziejów obiektów sakralnych na
terenie miasta Leska / Józef Budziak. – Warszawa; Pruszków: „Rewasz”, 1992. – 58 s.,
[23] s.: tab., faks., fot., 1 pl.; 21 cm
Bibliogr. s. 55–58.
2878. CABAŁA ALOJZY: Stanowisko... w sprawie... kościoła w Rożnowicach
w związku z jego pożarem... Podkarpacie
1992 nr 36 s. 6.
Dotyczy prac konserwatorskich.
2879. CYREK PIOTR: Leska Czarna Dama.
Nowiny 1992 nr 139 s. 4, il.
Dotyczy zamku.
2880. CYREK PIOTR: Pech Jagiełły. Nowiny 1992 nr 144 s. 4.
Zamek w Sanoku.
2881. DMOWSKA AGNIESZKA: Kościół
w Binarowej. Spotk. z Zabyt. 1992 nr 4 s. 22–
–23, il.
2882. DROŻDŻA MICHAŁ: Bliski sercu.
Grom. Rol. Pol. 1992 nr 44 s. 4, il., portr.
Kościół w Uhercach Mineralnych.
2883. DUKLA – pałac. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 163 s. 6.
2884. FORNAL KATARZYNA: Kłopoty
z ruiną. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 86 s. 6, il.
Historia i prace remontowe dworu w Haczowie.
2885. FRAZIK J[ÓZEF] R[OMAN]: Budynek późnogotyckiego szpitala w Bieczu. Teka
Komis. Urb. t. 25: 1992 s. 125–132, il., rys.,
Summ.
2886. GIL ZDZISŁAW: “Kamieniec” czeka
na szansę. Podkarpacie 1992 nr 9 s. 9, il. * (a):
Zamek czyli zemsta przodków. Kłopotliwe
ruiny. Tamże nr 31 s. 8, il. * RYGIEL ZYGMUNT: Smutne refleksje. Kłopotliwe ruiny.
162
Tamże. * (BJ): Odrzykoń. Gaz. Wybor. 1992
nr 184 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 31 s. 1.
Dotyczy ruin zamku w Odrzykoniu.
2887. GIL ZDZISŁAW: Konserwator i malarz. Podkarpacie 1992 nr 40 s. 6, portr.
Stanisław Such – konserwator dzieł sztuki i artysta malarz i jego związki z Jedliczem.
2888. JURASZ BARBARA: Ruiny kościoła
i klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu.
Gaz. Wybor. 1992 nr 172 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 27 s. 1.
2889. KLEKOT EWA: Wyobrażenie twarzy
Chrystusa w ikonie karpackiej. Pol. Szt. Lud.
1992 nr 2 s. 17-32, il., bibliogr.
M. in. dotyczy woj. krośnieńskiego.
2890. KORNECKI MARIAN: Drewniana architektura sakralna w Polsce. Zagadnienie typów
i form regionalnych w rozwoju historycznym.
Ochr. Zabyt. 1992 nr 1/2 s. 7–31, il., Summ.
M. in. woj. krośnieńskie, przemyskie i rzeszowskie.
2891. KRYCIŃSKI STANISŁAW
Cerkwie w Bieszczadach / Stanisław Kryciński. – Warszawa, 1991.
Rec. Z.S., Nowe Książ. 1992 nr 4 s. 13.
2892. KRYNICKI LUCJAN: Kolegiata
w Brzozowie. Prace remontowo-konserwatorskie. Społ. Opieka Zabyt. R. 1: 1992 s. 31–47.
2893. Małż: Dyskretny urok cerkiewek.
Kur. Pol. 1992 nr 177 s. 6, il.
Radoszyce.
2894. MIKA MARIUSZ: Marzenia o kościele. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 181 s. 5, il.
Zabytkowy kościół w Rożnowicach.
OWSIANY E.: Biecz stolicą? = poz. 635
2895. PILARCZYK WŁADYSŁAW: Kapliczki i krzyże przydrożne w Kiczorach. Nasza Przeszł. [T.] 78: 1992 s. 293–302, il.
XVII–XX w.
2896. POTACZAŁA KRZYSZTOF: Spór
o cerkiew. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 161 s. 5, il.
Dotyczy przeniesienia cerkwi z Bystrego do
Sanoka.
2897. (S.S.): Zabytki i... obwodnica. Sł. Powsz. 1992 nr 163 s. 14, il.
Z problemów ochrony zabytków w Bieczu.
2898. (sos): Uroki „małego Krakowa”. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 167 s. 6, il.
Zabytki Biecza.
2899. SAŁAPATA ALEKSANDER: Lesko
– Ratusz. Aura 1992 nr 10 s. 4 okł., il.
2900. SOWA STANISŁAW: Wymazywanie przepowiedni. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 175
s. 6–7, il.
Dotyczy konserwacji kościoła w Bieczu.
2901. STYPUŁKOWSKI BOHDAN: Dzień
dobry ci wiosko... Zabytkom na odsiecz.
Nowy Świat 1992 nr 191 dod. Podróże i Marzenia s. 12, il.
Z historii dworku Marii Konopnickiej w Żarnowcu.
2908. DZIEDUSZYCKI PIOTR: Powrót do
pałacu. Rozm. Justyna Woś. Nowiny 1992 nr
132 s. 3, il.
Dotyczy pałacu w Zarzeczu. Także sylwetka autora, byłego właściciela.
2909. DZIOPAK DARIUSZ: Gdy ucichły
modły. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 249 s. 7, il.
Ochrona zabytkowych cerkwi w woj. przemyskim.
FRISZKE A.: List z Galicji = poz. 670
2910. GMITER MAŁGORZATA, ZEJDOWSKI JACEK: Cerkwie pogranicza – raport. Spotk. z Zabyt. 1992 nr 8 s. 18–22, il.,
mapa.
M. in. dotyczy woj. przemyskiego.
2911. GRYMUZA HENRYK: Stary – nowy
Ratusz [w Jarosławiu]. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
197 s. 4, il.
2902. TRZCIŃSKI ANDRZEJ: Kilka uwag
odnośnie najstarszych nagrobków na cmentarzu żydowskim w Lesku. Płaj [1992? nr] 5
s. 50–55, il.
2912. (jm): Zapadnia. Nowiny 1992 nr 35
s. 4.
2903. W ZAGÓRSKIEJ warowni. Podkarpacie 1992 nr 30 s. 7, il.
2913. JURASZ B[ARBARA]: Krasiczyn.
Gaz. Wybor. 1992 nr 163 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 24 s. 1.
Dotyczy historii ruin w Zagórzu.
2904. ZDZIARSKA-REWSKA ROMANA:
Perła w Dukli. Spotk. z Zabyt. 1992 nr 7 s. 38-39, il.
Kościół Marii Magdaleny w Dukli.
Woj. przemyskie
BJ: Kalwaria Pacławska = poz. 648
2905. BETLEJ ANDRZEJ, QUIRINI-POPŁAWSKI RAFAŁ: Inwentaryzacja zabytków
na terenie dawnej diecezji przemyskiej. Biul.
Hist. Szt. 1992 nr 4 s. 140-143, il.
Dotyczy m. in. zabytków w woj. przemyskim.
2906. BOŁOZ M[AŁGORZATA]: Piwo
w synagodze. Życie Przemys. 1992 nr 50 s. 5, il.
Zabytki sakralne w Jarosławiu.
2907. CIASTOŃ A[NNA] M[ARIA]: Dziedzictwo. Nowiny 1992 nr 77 s. 5, il.
Z historii i problemów rewaloryzacji pałacu
w Wiązownicy.
Dotyczy remontu Zamku Kazimierzowskiego
w Przemyślu.
Z historii zamku.
2914. KASZUBA LILIANNA: Szukając ducha. Życie Przemys. 1992 nr 31 s. 8–9, il.
Zamek w Dubiecku.
KORNECKI M.: Drewniana architektura
sakralna w Polsce = poz. 2890
KRASICZYN i okolice = poz. 653
2915. KRYCIŃSKI STANISŁAW: Na południe od Przemyśla. Spotk. z Zabyt. 1992 nr 2
s. 20-23, il., mapa.
Zabytki w woj. przemyskim.
2916. LOK: Strachy z Bolestraszyc. Auto
Motor Sport 1992 nr 43 s. 39, il.
Fort XIII San Rideau.
2917. MŁYNARSKI JANUSZ: Ostatni lot
anioła. Gaz. Wybor. 1992 nr 259 s. 10–11, il. *
MOTYKA JANUSZ: Gorzki Karmel. Sztand.
163
Młod. 1992 nr 250 s. 12. * SZELIGA ZDZISŁAW: Upadł anioł i stojąca kopuła. Pogranicze 1992 nr 40 s. 1, 3, il.
Dotyczy konserwacji kopuły w kościele Karmelitów w Przemyślu.
2918. (n-k): Zabytkowym cerkwiom na ratunek. Nowiny 1992 nr 178 s. 3.
Dotyczy woj. przemyskiego.
2919. NIEMIEC AGNIESZKA: Koniec remontów – początek problemów. Życie Przemys. 1992 nr 19 s. 1, 4, il. * WOŚ JUSTYNA:
Pech Krasiczyna. Nowiny 1992 nr 23 s. 4, il.
Remont zamku.
OBRAZ Matki Boskiej Niepokalanie poczętej / W. Partyka = poz. 2953
2920. OLCHOWIK LILIANA: Sapiehowie
i FSO. Auto Motor Sport 1992 nr 43 s. 38-39, il.,
mapa.
Pałac w Krasiczynie.
2921. PROKSA MICHAŁ: Zamek przemyski w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Przemys. Zap. Hist. R. 8/9
(1991/1992) s. 7-19.
2922. PRZYWRACANIE dawnej świetności. Sł. Powsz. 1992 nr 101 s. 7.
Dotyczy kościoła pw. Świętych Mikołaja i Stanisława w Jarosławiu.
2923. SARKADY ANTONI: Nagrobek
Aleksandra Fredry unikat na skalę europejską. Życie Przemys. 1992 nr 38 s. 6, il.
Przemyśl.
2924. SITO JAKUB
Barokizacja wystroju katedry przemyskiej
za rządów biskupa Aleksandra Antoniego
Fredry / Jakub Sito; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. – Przemyśl: MNZP, 1992.
– 31, [1] s.: fot., rys.; 23 cm
2925. SROKA ALBIN BRONISŁAW
Franciszkański kościół Św. Antoniego
w Przemyślu / Albin Bronisław Sroka. – Jarosław; Przemyśl, 1992. – 109, [2] s.: il.; ok. 20 cm,
Zsfg. – (Biblioteka Przemyska, t. 14)
Rec. KROCHMAL JACEK, Przemys. Zap. Hist.
R. 8/9 (1991/1992) s. 285–287.
XVII-XX w.
164
2926. SZELIGA ZDZISŁAW: Wokół kopuły. Gaz. Wybor. 1992 nr 229 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 47 s. 2. * MALCZEWSKI JAN: Rekonstrukcja czy restauracja? Tamże nr 69 s. 3.
* (hoe): Kopuła bez krzyża. Tamże nr 78 s. 1.
Rekonstrukcja
w Przemyślu.
klasztoru
oo.
Karmelitów
2927. TOMCZYK MAREK: Batalia o pałac. Nowiny 1992 nr 254 s. 5, il.
Dotyczy pałacu w Narolu.
2928. WAŻNY MARIAN: Agonia cerkiewek. Pogranicze 1992 nr 35 s. 5, il.
Dotyczy okolic Lubaczowa.
2929. WOŚ JUSTYNA: Pałac w dzierżawę.
Nowiny 1992 nr 187 s. 4, il.
Zarzecze.
ZIN W.: O historii Przemyśla i zabytkach =
poz. 669
Woj. rzeszowskie
2930. (ala): Borek Stary. Sanktuaria i świątynie polskie. Nowy Świat 1992 nr 247 s. 9, il.
Obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.
2931. ADAMSKI ANTONI: Czy remontować
rzeszowski Ratusz? Nowiny 1992 nr 96 s. 4, il.
ADAMSKI A.: Konserwatorzy i partacze =
poz. 2871
2932. ADAMSKI ANTONI: Konserwatorzy nie plajtują. Nowiny 1992 nr 69 s. 3, il.
Pracownia Konserwacji Zabytków w Rzeszowie.
2933. ADAMSKI ANTONI: Przykłady złe
i dobre. Nowiny 1992 nr 95 s. 5, il.
Dotyczy remontu kamieniczek w Rynku w Rzeszowie.
2934. ADAMSKI ANTONI: Raport łańcuckiego intendenta. Nowiny 1992 nr 28 s. 5, il.
Dotyczy zagospodarowania zamku w latach
1945-49.
2935. ADAMSKI ANTONI: Wyścig z czasem. Nowiny 1992 Wyd. 1, 2 nr 70 s. 8, il.
Dotyczy starego cmentarza przy ul. Targowej
w Rzeszowie.
2936. BJ: Synagoga w Łańcucie. Gaz. Wybor. 1992 nr 190 dod. Gaz. w Rzeszowie nr
33 s. 1.
2937. BAUMANN MARZENA: Skradziona komnata Mikołaja Reja. Expr. Wiecz. 1992
nr 233 s. 5, il.
Sprawa zaginięcia zabytku w zamku w Przecławiu.
2938. BEDNARCZYK ARKADIUSZ: Tajemnicza krypta. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 10 s.
6–7, il.
Podziemia kościoła farnego w Łańcucie.
2939. DZIK JANINA: Obraz „Zachwycenia św. Franciszka” w Bazylice leżajskiej dziełem Gerarda Seghersa? Nasz Przeszł. 1992 t.
77 s. 273–279.
2940. DZIOPAK DARIUSZ: Przywrócić
blask. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 227 s. 10, il.
Rewaloryzacja rynku w Rzeszowie.
2941. GOTTMAN JERZY: Stary cmentarz
w Rzeszowie. Nowiny 1992 nr 209 dod. Głos
Rzeszowa nr 2 s. 6–7, il.
2942. JAROSIŃSKA MAŁGORZATA
Cmentarz pobiciński w Rzeszowie / Małgorzata Jarosińska. – Rzeszów: Towarzystwo
Przyjaciół Rzeszowa, [1992]. – 29 s.: fot., rys.;
23 cm. – (Resoviana)
Bibliogr. – Indeks
Zawiera historię cmentarza oraz sylwetki zasłużonych dla miasta rzeszowian.
2943. JURASZ B[ARBARA]: Kaplica
w Miłocinie. Gaz. Wybor. 1992 nr 148 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 19 s. 1.
2944. JURASZ BARBARA: Leżajsk – kościół
i klasztor Bernardynów. Gaz. Wybor. 1992 nr
154 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 21 s. 1.
2945. JURASZ BARBARA: Rycerska wieża
w Rzemieniu. Gaz. Wybor. 1992 nr 166 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 25 s. 1.
2946. KARBOWSKA ZOFIA: Mecenat
artystyczny lubomirskich linii rzeszowskiej
w zakresie malarstwa. Zesz. Nauk. MO Rzesz.
1992 nr 1 s. 25–36.
KORNECKI M.: Drewniana architektura
sakralna w Polsce = poz. 2890
2947. KWIATKOWSKI JAROMIR: Czekanie na Mycielskich. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 164
s. 1, 4, il.
Dotyczy zespołu pałacowo-parkowego w Wiśniowej.
2948. PLĘS ANDRZEJ: Permanentny remont. Nowiny 1992 Wyd. 1, 2 nr 162 s. 8, il.
Dotyczy remontu kamienic przy Rynku w Rzeszowie.
2949. SAPETOWA INGA: Ze studiów nad
Janem Pfisterem. Rzeźby w kościele Bernardynów w Rzeszowie. Spraw. z Posiedz. Kom. Nauk
PAN. Oddz. Krak. 1992 [cz. 1/2] s. 129–131.

2950. SZTUKA i historia: materiały Sesji
Stowarzyszenia Historyków Sztuki: Kraków,
listopad 1988 /red. Monika Bielska-Łach.
– Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN,
1992. – 397, [3] s.: il., fot.; 25 cm
Zawiera m. in.: Malarski poczet królów i książąt polskich według rysunków Jana Matejki w sali
obrad Rady Powiatowej w Mielcu, jego plastyczne
i ideowe uwarunkowania.
2951. TRZCIŃSKI ANDRZEJ: Polichromia kuczki w Tyczynie. Płaj [1992? nr] 5 s.
93–99, tabl.
2952. WIĄCEK WIESŁAW
Za bramą wiecznej ciszy: cmentarz rzymsko-katolicki w Borowej / Wiesław Wiącek.
– Borowa: Włodzimierz Gąsiewski, 1992.
– 79 s.: fot., pl.; 21 cm
Bibliogr. s. 70
2953. WIZERUNKI maryjne / Stowarzyszenie Historyków Sztuki w Rzeszowie. –
Rzeszów: Zarząd Główny SHS w Warszawie.
SHS Oddział w Rzeszowie, 1992. – 21 cm
Z. 1: Archidiecezja przemyska: diecezja rzeszowska / pod red. Ingi Sapetowej. – 1992. – 61, [3] s.: il.
Materiały z VI Seminarium Oddziału Rzeszowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki „Sacrum et decorum” w Jarosławiu w dniach 16 i 17
listopada 1990 r.
Zawiera: Cudowny obraz Matki Bożej w Borku
Starym, domniemana pamiątka z czasów Jagiełły
165
/ Barbara Stopyra. Obraz Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej w Tuligłowach / Wacław Partyka. Nieznany obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem
pędzla Jerzego Szymonowicza [Rzeszów] / Marta
Nikiel. Statua Matki Bożej z Dzieciątkiem w Krzemienicy k.Łańcuta z czasów Kazimierza Wielkiego / I. Sapetowa. Osiemnastowieczna polichromia
w jarosławskim kościele „Na Pólku” i jej twórcy
/ Magdalena Witwińska. Czy kult Bożego Ciała mógł wywrzeć wpływ na pojawienie i rozpowszechnienie się przedstawienia Piety w rzeźbie
małopolskiej wieku XIV / Piotr Łopatkiewicz.
Rec. ADAMSKI ANTONI, Nowiny 1992 nr 207
s. 4, il.
2954. ZAUCHA TOMASZ: Konserwacja
zabytków Rzeszowa w dobie galicyjskiej i w
czasach II Rzeczypospolitej. Zesz. Nauk. MO
Rzesz. 1992 nr 1 s. 37–64.
Woj. tarnobrzeskie
2955. CIEPIELA PAWEŁ: Podziemne miasto. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 221 s. 7. * (pc): Podziemne miasto. Sł. Powsz. 1992 nr 205 s. 7, il.
XVI-wieczne lochy w Opatowie.
2956. FIJAŁKOWSKA E., FIJAŁKOWSKI
J.: Pochodzenie materiałów budowlanych
użytych przy wznoszeniu murów zamku
w Podgrodziu koło Opatowa. Rocz. Muz.
Nar. Kiel. t. 16 1992 s. 61–73, il., rys., wykr.,
mapa, Rez., Summ.
2957. (JM): Nisko. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 28 s. 9, il.
Kościół św. Józefa.
2958. (JM): Rozwadów. Zabytki sakralne
regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 s. 9, il.
Z historii zespołu kościelno-klasztornego.
Część miasta Stalowa Wola.
2959. KOMADA DOMINIK: Róża Jerychońska: obraz Matki Boskiej Dzikowskiej.
Tarnobrzes. Zesz. Hist. 1992 nr 3 s. 35–37.
2961. KOZIOŁ DOROTA: Powód do radości czy wielki kłopot? Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
37 s. 1, 9, il.
Odkrycie polichromii w kościele w Tarnobrzegu.
2962. KUCZYŃSKI J.: Średniowieczny
zamek w Podgrodziu, gmina Ćmielów, woj.
tarnobrzeskie. Rocz. Muz. Nar. Kiel. t. 16:
1992 s. 37–60, il., rys., Rez., Summ.
2963. MEYER NILS: Krzyżtopór. Der Herrscher als Festung The Rules as a Fortress.
Daidalos T. 45: 1992 s. 80–83
Rec. Samsonowicz Hanna, Biul. Hist. Szt. 1992
nr 4 s. 106–107.
Zamek Krzyżtopór w Ujeździe.

2964. MYJAK JÓZEF: Annopol. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 12 s. 9, il.
2965. MYJAK JÓZEF: Baćkowice. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 16 s. 9, il.
2966. MYJAK JÓZEF: Batorz. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 43 s. 9, il.
2967. MYJAK JÓZEF: Bieliny. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 18 s. 9, il.
2968. MYJAK JÓZEF: Blinów. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 48 s. 9, il.
2969. MYJAK JÓZEF: Chobrzany. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
22 s. 9, rys.
2970. MYJAK J[ÓZEF]: Domostawa. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
51 s. 9, il.
2971. MYJAK JÓZEF: Fara w Rozwadowie.
Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992
nr 14 s. 9, il.
Część miasta Stalowa Wola.
Opis obrazu przechowywanego w kościele
klasztornym o.o. Dominikanów w Tarnobrzegu.
2972. MYJAK J[ÓZEF]: Gościeradów. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
32 s. 9, il.
2960. KOPACZEK JANUSZ: Tajemnice
kościoła w Miechocinie. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 191 s. 4, il.
2973. MYJAK JÓZEF: Hadyna, pan na Tudorowie. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 23 s. 8, portr.
Dzielnica Tarnobrzega.
166
Odbudowa zabytkowej wieży przez artystę rzeźbiarza Gustawa Hadynę.
2974. MYJAK JÓZEF: Huta Krzeszowska.
Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992
nr 19 s. 9, il.
2989. MYJAK J[ÓZEF]: Pniów. Zabytki
sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 27
s. 9, rys.
2975. MYJAK J[ÓZEF]: Janików. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 25 s. 9, il.
2990. MYJAK JÓZEF: Popielowie znowu
w Kurozwękach. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 6 s. 8, il.
2976. MYJAK JÓZEF: Jarocin. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 34 s. 9, il.
2977. MYJAK J[ÓZEF]: Jeżowe. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 47 s. 9, il.
2978. MYJAK J[ÓZEF]: Koprzywnica. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
44 s. 9, il.
2979. MYJAK JÓZEF: Kurzyna. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 40 s. 9, il.
Historia pałacu rodu Popielów.
2991. MYJAK JÓZEF: Potok Wielki. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
11 s. 9, il.
Kościół parafialny pod wezwaniem Świętego
Mikołaja biskupa.
2992. MYJAK JÓZEF: Ptkanów. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 13 s. 9, il.
Część wsi Podole, woj. tarnobrzeskie.
2980. MYJAK JÓZEF: Krzeszów. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 15 s. 8, il.
2993. MYJAK J[ÓZEF]: Radomyśl II. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
39 s. 9, il.
2981. MYJAK JÓZEF: Księżomierz. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992
nr 17 s. 9, il.
2994. MYJAK JÓZEF: Ruda Kościelna. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
3 s. 9, il.
2982. MYJAK JÓZEF: Lasocin. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 21 s. 9, il.
2995. MYJAK J[ÓZEF]: Rzeczyca Ziemiańska. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 33 s. 9, il.
2983. MYJAK JÓZEF: Majdan Królewski.
Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992
nr 4 s. 9, il.
2984. MYJAK JÓZEF: Malice. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 24 s. 9, il.
2985. MYJAK J[ÓZEF]: Modliborzyce. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
9–10 s. 9, rys.
Z historii kościoła.
2986. MYJAK JÓZEF: Olbierzowice. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
20 s. 9, il.
2987. MYJAK JÓZEF: Opatów – kolegiasta. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 35 s. 9, rys.
2988. MYJAK JÓZEF: Ożarów. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 7 s. 9, il.
Z historii kościoła.
2996. MYJAK J[ÓZEF]: Słupia Nadbrzeżna. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 46 s. 9, rys.
2997. MYJAK JÓZEF: Stodoły. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 8 s. 9, rys.
Z historii kościoła we wsi.
2998. MYJAK J[ÓZEF]: Strzyżowice. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
23 s. 9, il.
2999. MYJAK JÓZEF: Szyperki. Zabytki
sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 49
s. 9, il.
3000. MYJAK J[ÓZEF]: Świeciechów. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
31 s. 9, il.
3001. MYJAK JÓZEF: Tarłowski taniec
śmierci. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 6 s. 9, il.
167
3002. MYJAK J[ÓZEF]: Trześń. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 41 s. 9, il.
3003. MYJAK JÓZEF: Wielowieś. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 38 s. 9, il.
Kościół klasztorny w Wielowsi, części Tarnobrzega.
3004. MYJAK JÓZEF: Wielowieś (II). Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr
50 s. 9, rys.
Dotyczy części Tarnobrzega.
3005. MYJAK J[ÓZEF]: Zarzecze. Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 30 s. 9, il.
Historia kościoła w Zarzeczu.
3006. MYJAK JÓZEF: Zawichost romański. Zabytki sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 42 s. 9, rys.
Kościół Najświętszej Panny Marii.
3007. NIEBELSKI EUGENIUSZ: Owoce
drzewa Jessego. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 34 s. 8, il.
M. in. dotyczy zabytkowego ołtarza w kościele
św. Jacka w Klimontowie.
3008. NIEBELSKI EUGENIUSZ: Pałac korkiem wykładany. Nowy Świat 1992 nr 245 dod.
Niedzielny Podróże i Marzenia s. 9, il.
Z historii pałacu w Górkach Klimontowskich.
3009. PENCAKOWSKI PAWEŁ: Sanktuarium minoryckie w Zawichoście i Nowym
Korczynie. Kwart. Archit. Urb. 1992 z. 2 s.
119–143, il., rys., Summ.
3010. PIÓRECKI JERZY: Ogrody zabytkowe w widłach Sanu i Wisły w województwie
tarnobrzeskim. Arbor. Bolestr. 1992 Z. 1 s.
145–183.
3011. SKOCZKOWSKA TERESA: Unikalne freski. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 88 s. 6, il.
Kolegiata p.w. św. Marcina w Opatowie.
3012. SKOWRON JAN / oprac. Józef Myjak. – Sandomierz: Myjakpress Prywatna
Agencja Informacji Regionalnej, 1992. – [8]
s.: fot., portr.; 21 cm
Dotyczy artysty malarza związanego ze Staszowem.
168
3013. ZUB JERZY: Odsłanianie przeszłości. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 33 s. 8, il.
Z historii dworu w Bielinach.
3014. ZUB JERZY: Tajemnicze dzieje zamku
w Konarach. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 50 s. 8, il.
Baranów Sandomierski
3015. MAGNACKA rezydencja w Baranowie. Ela 1992 nr 1 s. 35, il.
3016. MAJEWSKI ALFRED: Spotkanie z Baranowem. Spotk. z Zabyt. 1992 nr 7 s. 3–5, il.
3017. PAŁAC w Baranowie Sandomierskim. Sł. Powsz. 1992 nr 162 s. 7, il.
3018. PODTARNOBRZESKI „Mały Wawel”
coraz zasobniejszy. Sł. Powsz. 1992 nr 11 s. 7, il.
3019. SADOWSKI ROBERT, MALICKI
WOJCIECH: Tajemnice Zamku w Baranowie.
Nowiny 1992 nr 209 s. 6, il.; nr 214 s. 4, il.
Sandomierz
3020. (Ad): Kto uratuje zabytki Sandomierza? Nowiny 1992 nr 113 s. 4.
3021. BORZĘCKI JAN ADAM: Niepewny
grunt. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 10 s. 5, il.
Dotyczy rewaloryzacji zabytków. Także problem
obsuwania się skarpy i wzgórza zamkowego.
3022. BORZĘCKI JAN ADAM: Przerwana
tradycja. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 13 s. 1, 6, il.
Remont Collegium Gostomianum.
3023. CZACH RYSZARD: Sandomierz wzywa pomocy. Pol. Zbroj. 1992 nr 137 s. 3.
3024. J.S.: W interesie starówki. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 20 s. 8, il.
Remont starówki.
3025. KOPACZEK JANUSZ: Przewodnik
po siedzibie diecezji sandomierskiej. Oprac...
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 112 s. 5, il.
Zabytki sakralne miasta.
3026. LIPIŃSKI ANDRZEJ: Sandomierz.
Twierdze Rzeczypospolitej. Żoł. Pol. 1992 nr
5 s. 36, il.
Z historii zamku.
3027. MYJAK JÓZEF: Katedra. Zabytki
sakralne regionu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 1 s.
9, rys.
3037. GALERIA Mała 1992: [katolog] /
Biuro Wystaw Artystycznych. – Rzeszów,
BWA, 1992. – [12] s.: fot., portr.; 21 cm
3028. MYJAK J[ÓZEF]: Kościół św. Ducha
w Sandomierzu. Zabytki sakralne regionu.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 29 s. 9, il.
Andrzej Korzec, Jadwiga Hajduk, Antoni Nikiel, Marek Pokrywka z Rzeszowa, Agata Woźniak-Niemkiewicz i Czesław Matoszko z Jarosławia, Anna Pilszak z Sanoka.
3029. MYJAK J[ÓZEF]: Kościół św. Jakuba
w Sandomierzu. Zabytki sakralne regionu.
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 36 s. 9, il.
3038. (jt): Nieprofesjonalne pędzle. Gaz.
Wybor. 1992 nr 229 dod. Gaz. w Rzeszowie nr
47 s. 4.
3030. MYJAK JÓZEF: Sandomierz znowu
zapomniany. Nowiny 1992 nr 45 s. 5.
VII Plener malarzy nieprofesjonalnych regionu
krośnieńskiego z udziałem malarzy ze Słowacji
w Rzepedzi.
Z problemów konserwatorskich miasta.
3031. RM: Zagrożone zabytki Sandomierza. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 54 s. 7.
Fragm. interpelacji posła Jerzego Jaskierni
w sprawie zagrożeń zabytków.
3032. (RZ): Jak uratować Sandomierz. Trybuna 1992 nr 260 s. 1.
Z problemów ochrony zabytków.
3033. SANDOMIERZ: retro / wybór
i oprac. Józef Myjak. – Sandomierz: Myjakpress, 1992. – [20] s.: il., 13 x 18 cm
Przedstawia stare rysunki, drzeworyty i fotografie zabytków miasta.
3034. SMYK B[OLESŁAW]: Rewaloryzacja i konserwacja architektury ceglanej z XIII
w. Kościół św. Jakuba w Sandomierzu. Aura
1992 nr 6 s. 13–16, il., Summ.
Zabytki zob. też poz. 664, 2421
2. ZAGADNIENIA WSPÓŁCZESNEJ
PLASTYKI
Woj. krośnieńskie
3035. ADAMSKI ANTONI: Tajemnica
przetrwania. Nowiny 1992 nr 62 s. 4, il.
Dotyczy twórczości Barbary Bandurki – plastyczki z Sanoka. Również krótka notka biograficzna.
3036. (bh): Rozdarta dusza Władysława
Kuźniara. Nowiny 1992 nr 129 s. 5.
Wystawa prac artysty plastyka związanego
z Krosnem.
3039. Julin ’92: poplenerowa wystawa malarstwa: [katalog] / Biuro Wystaw Artystycznych. – [Rzeszów]: [BWA], [1992]. – [12] s.:
fot.; 21 cm
Artyści związani m. in. z Krzemienicą, woj. rzeszowskie, Rzeszowem i Sanokiem.
3040. OBRAZ, grafika, rysunek, rzeźba
roku 1992: [katalog wystawy] / Biuro Wystaw Artystycznych. – Rzeszów: BWA, 1992.
– [12] s.: fot,; 21 cm
Artyści związani z Frysztakiem, woj. rzeszowskie, Jarosławiem, woj. przemyskie, Krosnem, Rzeszowem, Ustrzykami Dolnymi, woj. krośnieńskie.
3041. POTOCKI ANDRZEJ: Ikony Marzeny. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 131 s. 4, il.
Twórczość Marzeny Zając z Czarnej.
3042. POTOCKI ANDRZEJ: Mały traper.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 142 s. 6–7, il.
Związki rzeźbiarza – Kazimierza Klicha z Bieszczadami.
3043. POTOCKI ANDRZEJ: Rozświetlanie codzienności. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 137
s. 4, portr.
Twórczość Ewy Wójcik – malarki amatorki
z Rzepedzi.
3044. POTOCKI ANDRZEJ: Zbiesiony żywot Pękalskiego. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 130 s.
6–7, portr.
Zdzisław Pękalski – etnograf, artysta plastyk
z Hoczwi.
RABIZO-BIREK M.: Szalony pejzaż i wizja
anioła = poz. 3078
169
3045. SKROBAŁA CZESŁAW: Polski Amerykanin kupował wszystko. Podkarpacie 1992
nr 11 s. 8, il.
3054. ADAMSKI ANTONI: Dwaj malarze
z rzeszowskiej BWA. Nowiny 1992 nr 75 s. 4,
portr.
Aukcja dzieł sztuki w Biurze Wystaw Artystycznym w Krośnie.
Wystawa prac Stanisława Kuci i Stanisława Jachyma.
3046. TULIK JAN: Święty profan. Gaz.
Wybor. 1992 nr 240 dod. Gaz. w Rzeszowie
nr 52 s. 3, il.
3055. ADAMSKI ANTONI: Plastycy we własnym domu. Nowiny 1992 nr 132 s. 4, il. * Ad:
Po co artyście pracownia? Tamże nr 217 s. 4.
Wystawa prac Antoniego Rząsy w BWA w Krośnie.
Konflikt artystów-plastyków z Rzeszowską
Spółdzielnią Mieszkaniową.
3047. WORONIEC PIOTR: Mocowanie
z drewnem. Rozm. Ewa Gorczyca. Nowiny
1992 nr 212 s. 5.
Rzeźbiarz z Brzozowa.
Woj. przemyskie
3048. CZEKALSKI JERZY: Jarosławianin
w Nowym Jorku. Życie Przemys. 1992 nr 11
s. 4, il.
Artysta plastyk Wojtek Kozak.
3049. E.B-G: Marian Stroński (15 VI 1892–
–19 VI 1977). Życie Przemys. 1992 nr 24 s. 6,
il., portr.
Związki malarza artysty z Przemyślem.
GALERIA Mała 1992 = poz. 3037
3050. GRYMUZA HENRYK: Geodeta i malarz. Życie Przemys. 1992 nr 51 s. 4, portr.
Zbigniew Petru – plastyk amator z Jarosławia.
3051. NUCKOWSKI TADEUSZ: „Nie uważam się za kapłana sztuki...” Rozm. Jan Miszczak. Nowiny 1992 nr 50 s. 4, portr.
Sylwetka artysty-plastyka z Przemyśla. Również
notka biograficzna.
3052. NUCKOWSKI TADEUSZ: „Niektóre
Aspekty Działalności Podziemnej (...)” Rozm. Jacek Jarosz. Życie Przemys. 1992 nr 11 s. 5, portr.
Sylwetka artysty-plastyka z Przemyśla.
OBRAZ, grafika, rysunek, rzeźba roku
1992 = poz. 3040
Woj. rzeszowskie
3053. (Ad): Zbigniew Krygowski. Nowiny
1992 nr 172 s. 4.
Sylwetka rzeszowskiego plastyka.
170
3056. ADAMSKI ANTONI: Poemat o ludzkim cierpieniu. Nowiny 1992 nr 152 s. 4, il.
Wystawa prac rzeźbiarza Antoniego Rząsy
w Domu Sztuki w Rzeszowie.
3057. ADAMSKI ANTONI: W poszukiwaniu
boskiego oblicza. Nowiny 1992 nr 226 s. 4, il.
Wystawa współczesnej sztuki religijnej w BWA
w Rzeszowie.
3058. ANTONI RZĄSA: rzeźby z galerii
artysty w Zakopanem / Biuro Wystaw Artystycznych. – Rzeszów; Krosno: BWA, 1992.
– [4] s.: fot.; 21 cm
Artysta pochodzi z Futomy.
3059. FRANCISZEK FRĄCZEK: „Drzewo Życia”: jubileuszowa wystawa malarstwa:
[katalog] / Biuro Wystaw Artystycznych.
– Rzeszów: BWA, 1992. – [8] s.: il.; 21 cm
Artysta związany z Żołynią.
GALERIA Mała 1992 = poz. 3037
3060. GRYGIEL JAN: Wizje starego Rzeszowa. Nowiny 1992 nr 187 s. 4, il.
Wystawa „Tamten Rzeszów” w Domu Sztuki
w Rzeszowie.
JULIN ‘ 92 = poz. 3039
3061. KUD ALFRED: Między głodem
a niebem. Rozm. Jacek Kawałek. Nowiny
1992 nr 233 s. 8, portr.
M. in. związki autora – artysty malarza z Rzeszowem i Soniną.
3062. MADEJOWSKI ROMAN: Przetrwać
kryzys. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 60 s. 7, il.
Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.
OBRAZ, grafika, rysunek, rzeźba roku
1992 = poz. 3040
Na marginesie wystawy w Rzeszowie – rzeźbiarstwo Antoniego Rząsy z Futomy.
3063. PĘKALA MAREK: Niepojęte czyny
artystów. Nowiny 1992 nr 207 s. 4, il.
3071. RABIZO-BIREK MAGDALENA: Małe
jest piękne. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 216 s. 6–7, il.
Wystawa prac laureatów konkursu Związku Polskich Artystów Plastyków w rzeszowskim BWA.
Wystawa obrazów Marka Pokrywki w BWA
w Rzeszowie.
3064. PĘKALA MAREK: Siedem rysunków. Nowiny 1992 nr 60 s. 4, rys.
3072. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Obrazki z wystawy 1991. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 10 s. 7.
Rysunki Marka Pokrywki w zbiorze wierszy
G. Kociuby „Obserwacje”.
3065. PITERA JERZY: Krajobraz rodem
z Brurghla. Rozm. Robert Godek. Gaz. Wybor.
1992 nr 288 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 81 s. 3, il.
Związki artysty malarza ze Strzyżowem.
3065a. POLSKIE życie artystyczne w latach
1945–1960: praca zbiorowa / pod red. Aleksandra Wojciechowskiego; Polska Akademia Nauk.
Instytut Sztuki. Pracownia Plastyki Współczesnej. – Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im.
Ossolińskich, 1992. – 503, [1] s., [160] s. tabl.:
faks., fot., portr.; 30 cm
Zawiera m. in.: Grupa XIV [dotyczy artystów
związanych z Rzeszowem] / Krystyna Zakrzewska.
3066. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Bajkowa, groźna Syberia. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 35 s. 6–7, il.
Wystawa malarstwa syberyjskiego w BWA
w Rzeszowie.
3067. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Boginki z żurnali. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
132 s. 6–7, il.
Wystawa obrazów
z Rzeszowa.
Jolanty
Jakimy-Zarek
3068. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Chrystus z kuflem piwa. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 75 s. 6–7, il.
Twórczość malarza Stanisława Kuci z Rzeszowa.
3069. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Czarno-biały świat Nikla. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 192 s. 6–7, il.
Wystawa rzeszowskiego malarza Antoniego Nikla w Domu Sztuki w Rzeszowie.
3070. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Drzewo krzyża. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 147 s. 4, il.
Wystawa podsumowująca dorobek rzeszowskich plastyków.
3073. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Ocalić od zapomnienia. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
188 s. 6, il.
Wystawa „Tamten Rzeszów” w Domu Sztuki
w Rzeszowie.
3074. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Od impresjonizmu do sztuki dzikiej. (Rzut
oka na rzeszowskie środowisko plastyczne).
Fraza 1992 nr 2 s. 35–46, il.
3075. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Okruch lustra w oku. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
230 s. 7, il.
Wystawa obrazów Edwarda Dwurnika w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
3076. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Ostatni poganin. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 252
s. 4, il.
Wystawa artystycznej działalności Franciszka
Frączka w BWA w Rzeszowie.
3077. RABIZO-BIREK MAGDALENA: Piękno zbawi świat. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 107 s. 5.
Wystawa ojca Piotra Cholewki w klubie MPiK
w Rzeszowie.
3078. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Szalony pejzaż i wizja anioła. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 84 s. 6–7, il.
Wystawa prac Stanisława Jachyma z Rzeszowa
i Waldemara Kordyacznego z Leska, woj. krośnieńskie, w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
3079. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Sztuka zamiast lodów. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
155 s. 7, il.
M. in. wystawa prac Antoniego Rząsy i Jadwigi
Hajduk z Rzeszowa w Domu Sztuki w Rzeszowie.
171
3080. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Twarze Najwyższego. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
226 s. 4, il.
Wystawa współczesnej sztuki religijnej w BWA
w Rzeszowie.
3081. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
Uroki konkursów. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 205
s. 6–7, il.
Wystawy malarskie w Domu Sztuki w Rzeszowie.
3082. RABIZO-BIREK MAGDALENA:
W krainie nagich kobiet. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 53 s. 6, il.
Jubileuszowa wystawa malarstwa Ryszarda
Dudka w BWA w Rzeszowie.
3083. RYSZARD Dudek: malarstwo: [katalog wystawy]. – Rzeszów: BWA, 1992. – [8]
s.: il.; 21 cm
3. TEATR. ESTRADA
a) Zagadnienia ogólne
3089. BORZĘCKI JAN ADAM: Duch nad
materią. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 1 s. 7, il.
Barbórkowa Drama Teatralna w Tarnobrzegu.
3090. CISOWSKA EWA: Piętnaste Krośnieńskie. Rozm. Ewa Gorczyca. Nowiny
1992 nr 241 s. 4. * FORNAL KATARZYNA:
Życie czy tylko teatr? A–Z Dz. Ob. 1992 nr
71 s. 6.
XV Krośnieńskie Spotkania Teatralne.
3091. GRYGIEL JAN: Rozmowa z nieobecnym. Nowiny 1992 nr 70 s. 4, portr.
Spotkanie przyjaciół Jerzego Pleśniarowicza
związanego z Rzeszowem, pt. „Rozmowy o nieobecnych”.
Artysta związany z Rzeszowem.
3084. WYSTAWA malarstwa Zofii Tołoczyńskiej: 4–12 IX 1992 / Wojewódzki Dom
Kultury w Rzeszowie. – Rzeszów: WDK,
1992. – 6 s.: il.; 21 cm
Artystka związana z Rzeszowem.
Woj. tarnobrzeskie
3085. CAPIGA ANDRZEJ: Ach, wernisaż!
Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 15 s. 8–9, il.
Otwarcie galerii sztuki w Stalowej Woli.
3086. KACZANOWSKI LONGIN: Sandomierskie strony. Nowy Świat 1992 nr 180 s. 8.
Wystawa malarstwa Małgorzaty Sianoszek
w Muzeum Ziemi Staszowskiej w Staszowie.
3087. MYJAK J[ÓZEF]: Marcin Kasiewicz.
Biografia związana z regionem. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 17 s. 8–9.
Związki malarza, fotografa i ilustratora pism
z Sandomierzem.
3088. STASZEWSKI TOMASZ: Cygan
z paletą. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 11 s. 8–9,
portr.
Edward Majewski – cygański malarz-amator
z Opatowa.
Plastyka zob. też poz. 2389, 2531, 2887
172
b) Teatr im. Wandy Siemaszkowej
w Rzeszowie
3092. CIOSEK BOGDAN: Mówić o rzeczach istotnych. Rozm. Joanna Klimczak.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 62 s. 5.
3093. CIOSEK BOGDAN: O dwóch festiwalach i krzepkiej kondycji rzeszowskiego
teatru. Rozm. Krystyna Świerczewska. Nowiny 1992 nr 179 s. 4, il.
3094. CIOSEK BOGDAN: Ożywić miasto.
Gaz. Wybor. 1992 nr 207 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 39 s. 1.
3095. HABELA WOJCIECH: Szczęśliwa
trzynastka. Rozm. Janusz Pawlak. Nowiny
1992 nr 61 s. 4, il.
Sylwetka aktora
3096. KUBIKOWSKI TOMASZ: Galicyjski
dostatek. Teatr 1992 nr 1 s. 6, il.
XXX Rzeszowskie Spotkania Teatralne.
3097. STANISŁAW Ignacy Witkiewicz:
W małym dworku: [program] / Państwowy
Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie,
red. Jolanta Mroczek-Ciosek. – Rzeszów:
Rzeszowska Agencja Wydawnicza, 1992.
– 12, [4] s.: fot.; 22 cm
Recenzje
3098. MAKUSZYŃSKI KORNEL
O dwóch takich co ukradli księżyc. – Teatr
im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.
Rec. MADEJOWSKI ROMAN, A–Z Dz. Ob.
1992 nr 26 s. 6–7, il.
3099. O’NEILL EUGENE
Zmierzch długiego dnia. Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
Rec. MADEJOWSKI ROMAN, A–Z Dz. Ob.
1992 nr 100 s. 5; (Ska), Rewers 1992 nr 8 s. 11.
3100. POLIAKOFF STEPHAN
Konkurs stulecia. Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
Rec. MADEJOWSKI ROMAN, A–Z Dz. Ob.
1992 nr 46 s. 6; ŚWIERCZEWSKA KRYSTYNA,
Nowiny 1992 nr 43 s. 4, il.
3101. WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY
W małym dworku. Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie.
Rec. MADEJOWSKI ROMAN, A–Z Dz. Ob.
1992 nr 184 s. 5, il.; ŚWIERCZEWSKA KRYSTYNA, Nowiny 1992 nr 198 s. 3, il.
XXXI Rzeszowskie Spotkania Teatralne
3102. J.R.K.: Ósmy dzień teatru. Rzeczpospolita 1992 nr 259 s. 4, il.
3103. MADEJOWSKI ROMAN: Jedyny juror
– publiczność. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 233 s. 5.
3104. MADEJOWSKI ROMAN: Nie zawsze musi być wesoło. A–Z Dz. Ob. 1992 nr
219 s. 5, il.
3105. ŚWIERCZEWSKA KRYSTYNA: Jak
z rogu obfitości. Nowiny 1992 nr 214 s. 1, 3.
c) Państwowy Teatr Lalki i Aktora
„Kacperek”
Recenzje
3106. INUTOCZKIN ALEKSANDER
Ręce... Teatr Lalki i Aktora „Kacperek”
w Rzeszowie.
Rec. MADEJOWSKI R[OMAN], A–Z Dz. Ob.
1992 nr 187 s. 6.
3107. JURKOWSKI HENRYK
Ludowa szopka polska. Teatr Lalki i Aktora „Kacperek” w Rzeszowie.
Rec. MADEJOWSKI ROMAN, A–Z Dz. Ob. 1992
nr 5 s. 6; (tar), Nowiny Wiecz. 1992 nr 11 s. 6, il.
3108. POSPISILOWA VLASTA
Królewna i echo. Teatr Lalki i Aktora „Kacperek” w Rzeszowie.
Rec. RM, A–Z Dz. Ob. 1992 nr 192 s. 10.
3109. URBAN GYULA
„Niebieski piesek”. Teatr Lalki i Aktora
„Kacperek” w Rzeszowie.
Rec. MADEJOWSKI ROMAN, A–Z Dz. Ob.
1992 nr 62 s. 5; SZENBORN MAREK, Nowiny
1992 nr 60 s. 4.
d) Estrada Rzeszowska
3110. DUBIEL DARIUSZ: Niech sczezną
artyści. Rozm. Wiesław Zabierowski. Nowiny
1992 nr 149 s. 10.
Działalność gospodarcza rzeszowskiej „Estrady” (m. in. prowadzenie Salonu Gier).
3111. KRAWCZYK IRENA, KWATER
TADEUSZ, POKRYWKA JANUSZ: Na ten
nowy rok. Rozm. Dorota Szumilas. Nowiny
Wiecz. 1992 nr 14 s. 4, il.
Dotyczy teatru „Scena Propozycji” w Rzeszowie.
3112. POKRYWKA JANUSZ: Teatr lalek
inaczej. Rozm. Roman Madejowski. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 62 s. 5.
Prywatny teatr lalek „Scena Propozycji” przy
Estradzie Rzeszowskiej.
Recenzje
3113. POKRYWKA JANUSZ
„... Na ten nowy rok” Oprac. J. Pokrywka.
Scena Propozycji w Rzeszowie.
Rec. RABIZO-BIREK MAGDALENA, Nowiny
1992 nr 50 s. 4; SUROWIEC KAZIMIERZ, A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 30 s. 6–7.
3114. ŁOCHOCKA HANNA
O wróbelku Elemelku. Scena Propozycji
w Rzeszowie.
Rec. PĘKALA MAREK, Nowiny 1992 nr 98 s. 4.
173
4. MUZYKA
Woj. krośnieńskie
3115. GRABOWSKI ANDRZEJ E.: Mieć
Brzozów w głowie. Gaz. Wybor. 1992 nr 1 s. 20.
IV Warsztaty Jazzowe.
3116. POTACZAŁA KRZYSZTOF: Bisowali cztery razy. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 159 s. 5, il.
Występy zespołu rockowego „KSU” z Ustrzyk
Dolnych na festiwalu w Jarocinie.
3117. ŚPIEWNIK turtystyczno-żeglarski:
zawiera 201 piosenek. – Wrocław: Wydawnictwo „Croma”, 1992. – 199, [1] s.: il.; 21 cm
Zawiera m. in.: Bieszczady; Bieszczadzki trakt.
3118. ŚPIEWNIK turystyczny / red. i wybór piosenek Szymon Jeżewski, Bożena Wiśniewska. – Lublin: Wojewódzki Ośrodek
Informacji Turystycznej, Biuro Usług Turystycznych i Kulturalnych „Vistors”, 1992.
– 155 s.: rys.; 21 cm
M. in. dotyczy Bieszczadów.
3119. ŚPIEWNIK turystyczny Wisłoczek
/ oprac. Mirosław Lula. – Rzeszów: [b.w.],
1992. – 247 s.: rys.; 17 cm
M. in. dotyczy Bieszczadów.
III Dni Muzyki Wokalnej
im. A. Didura w Sanoku
3120. DNI Muzyki Wokalnej Adama Didura w Sanoku. [Program]. Gaz. Wybor. 1992
nr 235 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 50 s. 4.
3121. (emes): Sanocki wielki świat. Podkarpacie 1992 nr 40 s. 7.
3122. RUDZIŃSKI WITOLD: Dni Muzyki Wokalnej w Sanoku. Nowy Świat 1992 nr
252 s. 8.
3123. STRUŚ MARIAN: Wielki świat w niedużym mieście. Podkarpacie 1992 nr 44 s. 6.
3124. III [TRZY] DNI Muzyki Wokalnej
im. Adama Didura / Sanocki Dom Kultury;
[przygot. materiałów Stefan Olbert]. – Sanok:
SDK, 1992. – 25 k.: faks., fot., portr.; 30 cm
3125. III [TRZY] DNI Muzyki Wokalnej
im. Adama Didura: materiały z sesji nauko174
wej, Sanok 7–9 października 1992 / Sanocki
Dom Kultury – Sanok: SDK, 1992. – 147 s.:
nuty, rys.; 21 cm
Woj. przemyskie
3126. PAWLAK JANUSZ: Pomogli dobrodzieje. Nowiny 1992 nr 45 s. 4, il.
II Warsztaty Muzyki Dawnej w Sieniawie.
IX Przemyska Jesień Muzyczna
3127. (hoe): Koniec przemyskiej jesieni.
Gaz. Wybor. 1992 nr 270 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 69 s. 3.
3128. KAŃSKI JÓZEF: „Muzyczna Jesień” na
wschodniej rubieży. Trybuna 1992 nr 285 s. 6.
3129. ZAJĄCZKOWSKI JERZY: IX Przemyska Jesień Muzyczna. Pogranicze 1992 nr
44 s. 5.
3130. ZAJĄCZKOWSKI JERZY: IX Przemyska Jesień Muzyczna. Pogranicze 1992 nr
48 s. 2, il.
Woj. rzeszowskie
3131. KACZYŃSKI BOGUSŁAW
Wielka sława to żart / Bogusław Kaczyński.
– Warszawa: „BGW”, 1992. – 187, [1] s., [40]
s. tabl.: fot. (w tym kolor.), portr.; 24 cm
M. in. dotyczy festiwalu muzycznego w Łańcucie.

3132. ŁAŃCUT muzyką słynie. Gaz. Wybor. 1992 nr 110 dod. Gaz. w Rzeszowie nr
6 s. 1.
Tradycje muzykowania w Łańcucie.
3133. POCHWAT ALINA: Zrobili karierę... A–Z Dz. Ob. 1992 nr 77 s. 6, il.
Bracia Ryszard i Robert Cieślowie – muzycy
z Rzeszowa.
3134. WOLNICKI JERZY: Kiedy przemawia muzyka. Rozm. Roman Madejowski.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 31 s. 6–7, il.
Orkiestra Kameralna i Orkiestra Symfoniczna
w Rzeszowie. Także sylwetka autora.
Filharmonia im. A. Malawskiego
w Rzeszowie
3135. DYBOWSKI STANISŁAW: Filharmonia Rzeszowska w Warszawie. Sł. Powsz.
1992 nr 213 s. 6.
3136. GOŁĄBEK WERGILIUSZ: Założę
partię melomanów. Rozm. Tadeusz Zaręba.
Prz. Tyg. 1992 nr 21 s. 11, portr.
Również dotyczy Festiwalu Muzyki w Łańcucie.
3137. KASPRZAK MIROSŁAW: Pożegnanie prowincji. Rzeczpospolita 1992 nr 229 s. 4.
3147. MADEJOWSKI ROMAN: Muzyka
w cieniu wiązów. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 140 s.
6, 7, il.
3148. SARZYŃSKI DARIUSZ: Skrzypce
w Łańcucie. Głos Naucz. 1992 nr 34 s. 1, 6.
3149. STOPIŃSKA ZOFIA: Wakacje z muzyką. Nowiny 1992 nr 152 s. 5, il.
3150. SZREDER ROBERT: Piękny dom
cały w tulipanach. Rozm. Andrzej Piątek.
Nowiny 1992 nr 154 s. 1, 3, portr.
Muzyczny Festiwal w Łańcucie
3138. MADEJOWSKI ROMAN: Historia
jednego koncertu. Filharmonia Rzeszowska
w Krakowie. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 129 s. 5.
3151. (ap): Wspaniała muzyka, znakomici
wykonawcy. Nowiny 1992 nr 85 s. 5, rys.
3139. MADEJOWSKI ROMAN: Sezon okrojonego budżetu. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 119 s. 5.
GOŁĄBEK W.: Założę partię melomanów
= poz. 3136
3140. MADEJOWSKI ROMAN: Symfonicznie, baletowo, operowo... A–Z Dz. Ob.
1992 nr 178 s. 7, il.
3152. KAŃSKI JÓZEF: Leszetycki i Rossini w Łańcucie. Trybuna 1992 nr 132 s. 5.
3141. NATANEK ADAM: Dążyć do mistrzostwa. Rozm. Roman Madejowski. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 189 s. 4, portr.
Sylwetka dyrektora artystycznego.
3142. NATANEK ADAM: Lew pierwszego
dnia. Rozm. Andrzej Piątek. Nowiny 1992 nr
179 s. 1, 3, portr.
Sylwetka dyrektora artystycznego.
3143. RM: Balet oswojony. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 214 s. 5.
Także: Glob 24 1992 nr 109 s. 7.
3153. MADEJOWSKI ROMAN: Festiwal
„dla ludzi”. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 65 s. 6-7, il.
3154. MADEJOWSKI ROMAN: Koncert
różności. Muzyczny Festiwal w Łańcucie.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 101 s. 1, 5.
3155. MADEJOWSKI ROMAN: Lekkostrawnie i dla koneserów. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 105 s. 5, il.
3156. MADEJOWSKI ROMAN: Trzydzieści
lat tradycji. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 95 s. 5, portr.
Występy Polskiego Teatru Tańca.
3157. PIĄTEK ANDRZEJ: Festiwalowe obrachunki. Nowiny 1992 nr 106 s. 4, il.
Międzynarodowe Kursy Muzyczne
w Łańcucie
3158. PIĄTEK ANDRZEJ: Jakowicz dyrygentem. Zakończył się Muzyczny Festiwal
Łańcut ‘92. Nowiny 1992 nr 101 s. 1, 2, il.
3144. HAŁABUZ EWA: Międzynarodowe
Kursy Muzyczne w Łańcucie. Nowiny 1992
nr 147 s. 3, il.
3159. PIĄTEK ANDRZEJ: Śpiew kontrabasu Karra. Jeszcze o festiwalu. Nowiny 1992
nr 102 s. 1, 2, il.
3145. HAŁABUZ EWA: Miłość profesjonalna. Międzynarodowe Kursy Muzyczne
w Łańcucie. Nowiny 1992 nr 142 s. 4, portr.
3160. PROGRAM Muzycznego Festiwalu
w Łańcucie. Gaz. Wybor. 1992 nr 110 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 6 s. 1.
3146. KAŃSKI JÓZEF: Skrzypce pod wiekowym dębem. Trybuna 1992 nr 196 s. 6.
Muzyczny Festiwal w Łańcucie zob.
też poz. 2677
175
Woj. tarnobrzeskie
3161. CZACHUR PAWEŁ: Rock w ruinach. Krzyżtopór ’92. Gaz. Wybor. 1992 nr
204 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 38 s. 1. * WELANYK PIOTR: Ossoliński nie przybył. Nowiny 1992 nr 174 s. 1, rys.
Koncert rockowy w ruinach zamku w Ujeździe.
3162. (JM): Festiwal Muzyki Sandomierz
’92. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 39 s. 8.
Muzyka zob. też poz. 45, 47, 2389, 2532–35
5. FILM. KINO
3163. KLIMCZAK JOANNA: Wokół kina.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 239 s. 6.
Dotyczy Rzeszowa.
3164. PIEKARCZYK JERZY: Teksas nad
Sanem. Przekrój 1992 nr 24 s. 26–27, il., portr.
Historia filmu Vadima Berestowskiego „Rancho
Texas” nagrywanego w Bieszczadach.
6. FOTOGRAFIKA
3165. (B): Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa. Nowiny 1992 nr 228 dod. Głos Rzeszowa nr 3 s. 5, il.
3166. BISKUP BOGDAN: Hartwig w galerii. Nowiny 1992 nr 202 s. 4, il., portr.
Wystawa prac Edwarda Hartwiga w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa.
3167. BUDZIŃSKI TADEUSZ, ŁYSAKOWSKI JAN
Bieszczady / Tadeusz Budziński, Jan Łysakowski – Warszawa 1985.
Rec. SZCZEPKA MACIEJ Z., Chrońmy Przyr.
1992 nr 2 s. 112–113.
3168. KANIEWSKI KRZYSZTOF: Przemyśl w Chicago. Rozm. Julian Skarbek. Życie
Przemys. 1992 nr 5 s. 5, il.
Wystawa fotograficzna „Ziemia Przemyska zaprasza” w Chicago.
3169. MACH MAŁGORZATA: Fotografia
z Chile w Rzeszowie. Gaz. Wybor. 1992 nr
277 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 74 s. 3, il.
Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa.
3170. NITA ZBIGNIEW J.: Janowska Galeria Fotografii. Nowiny 1992 nr 40 s. 4, il.
Woj. tarnobrzeskie.
3171. RM: Retrospektywna wystawa Z[dzisława] Postępskiego [w Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa]. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 56 s. 6.
3172. WITOWICZ JANUSZ
Rzeszów. Album / Janusz Witowicz. – Rzeszów, 1992.
Rec. PĘKALA MAREK, Nowiny 1992 nr 55 s. 4, il.
3173. WOJEWODA JANUSZ: Urodziłem
się dla fotografii. Rozm. Wiesław Zabierowski. Nowiny 1992 nr 154 s. 4, portr.
Sylwetka artysty fotografika z Rzeszowa.
XV. RELIGIA
Opracowania dotyczące całości regionu
3174. DEKRET o ustanowieniu i określeniu granic nowych Diecezji i Prowincji
Kościelnych w Polsce oraz przynależności
Metropolitalnej poszczególnych Diecezji. Sł.
Powsz. 1992 nr 51 s. 3–4, mapa.
M. in. woj. południowo-wschodnie.
3175. GMYZ CEZARY: Reforma administracyjna Kościoła. Życie Warsz. 1992 nr 73 s.
2, mapa.
Także: Nowa Europa 1992 nr 39 s. 4; Rzeczpo-
176
spolita 1992 nr 74 s. 2, mapa; Kur. Pol. 1992 nr 61
s. 1, mapa.
M. in. woj. południowo-wschodnie.
3176. J.K., (jam): Nominacje. Nowy podział
administracyjny Kościoła w Polsce. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 61 s. 1, 2, mapa.
3177. KOWALCZYK JÓZEF: Bulla Jana
Pawła II. Nowiny 1992 nr 61 s. 1–2.
Także: Życie Warsz. 1992 nr 71 s. 1.
Nowy podział administracyjny Kościoła.
3178. NITECKI PIOTR
Biskupi Kościoła w Polsce: słownik biograficzny / Piotr Nitecki; przedmowa Henryka
Gulbinowicza. – Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1992. – 273,
[3] s.; 24 cm
Indeks.
M. in. dotyczy województw południowo-wschodnich.
3179. NOWY podział administracyjny kościoła w Polsce. [Mapa]. Nowiny 1992 nr 60 s. 1.
Także: Wprost 1992 nr 14 s. 26–27, mapa; Ład
1992 nr 15 s. 2; Sł. Powsz. 1992 nr 57 s. 1–2; Nowy
Świat 1992 nr 73 s. 3, mapa.
3180. PRZECISZEWSKI MARCIN: Pasterz dla miliona. Spotkania 1992 nr 14 s.
8–9, mapa.
Także: Tyg. Powsz. 1992 nr 14 s. 1–2, mapa.
Nowy podział administracyjny Kościoła w Polsce. M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
3181. SIKORSKI JÓZEF: Zmiany organizacyjne Kościoła katolickiego w Polsce. Czas
Krak. 1992 nr 67 s. 11.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
Woj. krośnieńskie
3182. BJ: Blizne. Gaz. Wybor. 1992 nr 198
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 36 s. 1.
Z historii kościoła.
3183. BRĄCZYK MAŁGORZATA: Kościół
dusz. Podkarpacie 1992 nr 29 s. 4, il.
Uroczystości religijne w Miejscu Piastowym.
3184. BUDZIŃSKI TADEUSZ, TONDOS
BARBARA, TUR JERZY
Piękno w drewnie zamknięte: drewniane
kościółki i cerkiewki Bieszczadów, Beskidu
Niskiego i Pogórza / zdjęcia Tadeusz Budziński, tekst Barbara Tondos, Jerzy Tur. – Warszawa: „Voyager”, 1992. – [64] s., [4] s. luz.:
fot. kolor.; 20 cm
Tekst również w jęz. ang. i niem.
3185. CHRZEŚCIJANIE / red. Bohdan
Bejze. T. 19. – Niepokalanów: Wydawnictwo
Ojców Franciszkanów, 1992. –279 [8] s. tabl.:
portr.; 25 cm
Zawiera m. in.: Matka Anna Kaworek (1872–
–1936) – życie i działalność [m. in. związki z Miejscem Piastowym] / Cecylian Niezgoda.
3186. DAŁKO ANDRZEJ: Michalickie
dzieło. Pol. Zbroj. 1992 nr 136 s. 3, il.
M. in. związki ks. Bronisława Markiewicza
z Miejscem Piastowym.
3187. DIECEZJA przemyska w latach 1939–
–1945: praca zbiorowa / pod red. Jana Drausa
i Jana Musiała. – Przemyśl: Biblioteka Przemyska.
T. 2.: Dekanaty / pod red. Jerzego F. Adamskiego i in.
Z. 2.: Kościół katolicki w Brzozowskiem i Sanockiem: 1939-1945 / Jerzy F. Adamski i in.
– Brzozów: Muzeum Regionalne PTTK [Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] im. Adama Fastnachta; Przemyśl: Kuria
Biskupia, 1992. – 341, [3] s.: mapy; 24 cm. – (Biblioteczka Przemyska; t. 13)
Indeks
Zawiera: Dekanat brzozowski / Mieczysław Lignowski. Dekanat dynowski / Tadeusz Śliwa. Dekanat jaćmierski / Jerzy F. Adamski. Dekanat leski
/ Franciszek Oberc. Dekanat sanocki / F. Oberc.
3188. (EWG): Podglądanie „Tęczowej Rodziny“. Nowiny 1992 nr 138 s. 1–2.
Miting w Bieszczadach.
3189. GORCZYCA EWA: Ostatni sieje trawę. Nowiny 1992 nr 146 s. 3.
Zjazd Rodziny Tęczy w Bieszczadach.
3190. JANOWSKI JÓZEF: Czas to miłość.
Podkarpacie 1992 nr 39 s. 7, il.
Pobyt kardynała Stefana Wyszyńskiego w Miejscu Piastowym i Starej Wsi.
3191. (lw): Madonna lipińska. Święte obrazy i figury w Polsce. Gospodyni 1992 nr
21 s. 6, il.
Lipniki.
3192. LIGNOWSKI M.: Błogosławiony Biskup Józef Sebastian Pelczar (1842–
–1924), Oprac... Zwiastowanie 1992 nr 3
s. 8–14.
M. in. związki biskupa z Korczyną, Rzeszowem
i Przemyślem.
177
3193. (M.M.): W kolorze tęczy. RAINBOW
w Bieszczadach. Czas Krak. 1992 nr 138 s. 4.
Miting rodziny Tęczy.
3194. MICHUŁKA WALENTY
Ksiądz Bronisław Markiewicz / Walenty
Michułka. – Marki – Struga; Miejsce Piastowe: Wydawnictwo Michalineum, 1992. – 290,
[2] s., [16] k. tabl.: fot., portr.; 21 cm
M. in. dotyczy związków księdza z Błażową,
Gacią, Miejscem Piastowym, Pruchnikiem i Przemyślem.
3202. ŚWISTAK ZDZISŁAW
Kaplica Gimnazjalna w Jaśle: z dziejów
Kościoła i parafii pod wezwaniem św. Stanisława. BM / Zdzisław Świastak. – Jasło: I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. Stanisława
Leszczyńskiego, 1992. – 99, [3] s. tabl., [16]
s. tabl.; [1] k. plan. złoż.: fot., portr.; 24 cm
XIX–XX w.
Rec. HUDYMA PIOTR, A–Z Dz. Ob. 1992 nr
216 s. 3.
3203. ŚWISTAK ZDZISŁAW: Pracą i modlitwą. Podkarpacie 1992 nr 6 s. 8, il.
OD WIEKÓW w historię wpisana =
poz. 3234
Odradzanie się życia religijnego w Jaśle po II
wojnie światowej.
3195. POTOCKI ANDRZEJ: Koronacja
cudownej ikony rudeckiej. A–Z Dz. Ob. 1992
nr 146 s. 6–7, il.
3204. TULIK JAN: Błogosławiony Realista.
Gaz. Wybor. 1992 nr 175 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 28 s. 2.
Z historii obrazu Matki Bożej z Jasienia.
3196. POTOCKI ANDRZEJ: Sprawiedliwość
w imię Boże. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 91 s. 6, il.
Sprawa przejmowania cerkwi przez kościół katolicki po II wojnie światowej na terenie woj. krośnieńskiego.
Ks. Stanisław Markiewicz z Miejsca Piastowego.
3205. ŻYCIE i kult błogosławionego
Jana z Dukli: praca zbiorowa / pod. red.
Karola Adamowicza. – Dukla: Klasztor
oo. Bernardynów, [1992]. – 56 s.: fot., rys.;
11 x 14 cm
3197. POTOCKI ANDRZEJ: Zabrakło życzliwości. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 191 s. 5, il.
Woj. przemyskie
Z historii kościoła greckokatolickiego w Bieszczadach.
3206. (aw): Episkopat w Przemyślu. Życie
Przemys. 1992 nr 25 s. 2.
3198. P.M.: Przekażcie sobie znak... Podkarpacie 1992 nr 49 s. 1, 7.
3207. (b-b-g): Na franciszkańską nutę. Sł.
Powsz. 1992 nr 78 s. 7, il. * GRYMUZA HENRYK: Niezwykły jarosławski festiwal. Życie
Przemys. 1992 nr 19 s. 6, il., portr.
Sprawa budowy kościoła w Turzym Polu.
3199. SALNIKOW ANDRZEJ: Spotkanie
Tęczy czyli zbratanie z naturą. Oprac... Rewers
1992 nr 22 s. 5, il.
M. in. spotkanie Rodziny Tęczy w Bieszczadach.
3200. STACHURA MIECZYSŁAW: Modlitwy za wychowawcę i opiekuna młodych. W Miejscu Piastowym, u grobu ks.
Br. Markiewicza. Sł. Powsz. 1992 nr 106
s. 5.
3201. SZUBA Z[DZISŁAW]: Kościół obrządku bizantyjsko-ukraińskiego w Polsce.
Sł. Powsz. 1992 nr 54 s. 3, mapa.
M. in. woj. krośnieńskie i przemyskie.
178
I Ogólnopolski Konkurs Piosenki Franciszkańskiej.
3208. BARTMIŃSKI STANISŁAW: Nie
mogę stać obok. Rozm. Jacek Szwic. Życie
Przemys. 1992 nr 37 s. 7, portr.
Działalność społeczna
w Krasiczynie.
proboszcza
parafii
3209. BEŁCH K.: Dynamika przemian zachowań religijno-moralnych w warunkach
tworzenia nowych parafii. Studium socjologiczne na przykładzie Diecezji Przemyskiej
w latach 1966–1985. – Przemyśl 1990.
Rec. POTOCKI A., Kult. i Społ. 1992 nr 2
s. 150–153.
3210. BLIŹNIAK EMILIAN: Czy Albertynki wrócą do Rzeszowa? A–Z Dz. Ob. 1992
nr 11 s. 4.
Z historii działalności Zgromadzenia Sióstr na
terenie woj. przemyskiego i Rzeszowa (do lat 50.)
3211. BORYSŁAWSKI R[OMUALD]: Przed
konferencją Episkopatu Polski w Przemyślu.
Pogranicze 1992 nr 24 s. 4, il.
Ważniejsze uroczystości religijne w diecezji
przemyskiej.
3212. BURCZYK MARIAN: Jan Paweł II
w Przemyślu. Z kroniki parafii katedralnej
w Przemyślu. Rocz. Przemys. 1991/1992 t. 28
s. 311–316, il.
3213. CZYŃSKI APOLONIUSZ: Jeszcze
w obronie Karmelu. Pogranicze 1992 nr 1 s. 12.
Pocz. polem. zob. „Bibliografia województw:
krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego
i tarnobrzeskiego 1991” poz. 2449.
3214. DEC WIESŁAW: Byłem żołnierzem
i kapłanem. Rozm. Anna Wawro. Życie Przemys. 1992 nr 21 s. 7, portr.
Kapelan z Przemyśla.
3215. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Misteria kalwaryskie pod polskim niebem. Grom.
Rol. Pol. 1992 nr 30 s. 4, rys.
Obrzędy religijne w Kalwarii Pacławskiej.
3216. FAUST A. S.: Warownia nad Sanem
i duch wojewodziny. Przed 400-leciem fundacji kościoła Trójcy Świętej w Przemyślu.
Pogranicze 1992 nr 37 s. 10, il.; nr 38 s. 10,
portr.; nr 39 s. 5, il., portr.
3217. GOLIK PIOTR: Przemyśl – rok później. Sztand. Młod. 1992 nr 105 s. 5.
Z problemów kościoła bizantyjsko-ukraińskiego w Przemyślu.
3218. KOT WIESŁAW: Ukraińska Kalwaria. Wprost 1992 nr 35 s. 66–67, il.
Ukraińska pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej.
3219. KOZŁOWSKI JAN: Refleksje związane z obroną przemyskiego Karmelu. Pogranicze 1992 nr 5 s. 12.
KRONIKA Diecezji Przemyskiej OŁ. =
poz. 82
3220. KS. ABP. IGNACY Tokarczuk metropolita przemyski. Nowiny 1992 nr 61 s. 3,
portr.
3221. KWIATKOWSKI JAROMIR: Nowe
metropolie i diecezje. Oprac... A–Z Dz. Ob.
1992 nr 56 s. 7, mapa.
M. in. Przemyśl i Rzeszów.
3222. (lw): Matka Boża z Kalwarii Pacławskiej. Święte obrazy i figury w Polsce. Gospodyni 1992 nr 36 s. 6, il.
3223. (lw): Pocieszycielka strapionych.
Święte obrazy i figury w Polsce. Gospodyni
1992 nr 45 s. 6, il.
Wielkie Oczy.
LIGNOWSKI M.: Błogosławiony Józef Sebastian Pelczar = poz. 3192
3224. ŁAZAR ADAM: Piosenka religijna
w Lubaczowie. Nowiny 1992 nr 172 s. 4. *
TENŻE: Rozśpiewany Lubaczów. Pogranicze
1992 nr 37 s. 3, il.
IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej
Lubaczów ’92.
3225. (miecz): Rachunek sumienia: odpowiedzialność za jutro. Nowiny 1992 nr 120 s.
1, 3, il. * SZUBA ZDZISŁAW: W Przemyślu
– stolicy naszej nowej metropolii. Sł. Powsz.
1992 nr 96 s. 1–2, il.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 120 s. 1, 5, il.
Konferencja Episkopatu.
MICHUŁKA W.
Ksiądz Bronisław Markiewicz / W. Michułka = poz. 3194
3226. MŁYNARSKI JANUSZ: Jak przemyską eparchię likwidowano. Gaz. Wybor. 1992
nr 216 dod. Gaz. w Rzeszowie nr 42 s. 1.
Dotyczy diecezji greckokatolickiej.
3227. NIEMIEC AGNIESZKA: Tajemnice
Karmelu. Życie Przemys. 1992 nr 15 s. 8–9, il.
Dotyczy klasztoru w Przemyślu.
3228. NIERADKA ELWIRA-JÓZEFA
Prowincja Lwowsko-Przemyska pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej Zgroma179
dzenia Sióstr Felicjanek w latach 1910–1976 /
Elwira-Józefa Nieradka. – Kraków: [Wydaw.
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie], 1992. – VI, 482 s.; 24 cm

3229. NYCZEK MIECZYSŁAW: Cień o. Rafała. Nowiny 1992 nr 77 s. 5, portr.
Związki O. Rafała Kalinowskiego z klasztorem
Karmelitanek Bosych w Przemyślu.
3230. NYCZEK MIECZYSŁAW: Milczenie
władyki. Nowiny 1992 nr 73 s. 1, 4, il.
3236. PISZ WŁODZIMIERZ: W odpowiedzi przeciwnikom obrony kościoła oo. Karmelitów [w Przemyślu]. Pogranicze 1992 nr
19 s. 9.
3237. PRACH BOHDAN: Obrządek -nie
kościół. Rozm. Tadeusz Zaręba. Prz. Tyg.
1992 nr 1 s. 12, portr.
Parafia greckokatolicka w Jarosławiu.
SZUBA Z.: Kościół obrządku bizantyjsko-ukraińskiego w Polsce = poz. 3201
Sprawa podporządkowania diecezji przemyskiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego arcybiskupowi warszawskiemu.
3238. SZYPUŁOWA IRENA: Śliwnickie
figury przydrożne. Pogranicze 1992 nr 15/16
s. 7, il.
3231. NYCZEK MIECZYSŁAW: Przemyśl
– stolicą nowej metropolii. Nowiny 1992 nr
53 s. 1, 3.
3239. SZWIC JACEK: Tajemnicza historia
Obrazu ze Śliwnicy. Życie Przemys. 1992 nr
51 s. 15, il.
M. in. list pasterski Episkopatu Polski zapowiadający nową organizację administracji kościelnej.
3232. NYCZEK MIECZYSŁAW: Przeżyjmy to jeszcze raz. Oprac... Nowiny 1992 nr
108 s. 3, il.
Dotyczy wizyty papieża w Przemyślu i Lubaczowie w 1991 r.
3233. NYCZEK M[IECZYSŁAW]: Rządca
nowej diecezji w „papieskiej” konkatedrze
w Lubaczowie. Nowiny 1992 nr 65 s. 1–2, il.
Dotyczy obrazu Matki Bożej Śliwnickiej.
3240. TAS JÓZEF: W 50 rocznicę święceń
kapłańskich i 25-lecia sakry biskupiej ks. abp.
Ignacego Tokarczuka. Życie Przemys. 1992 nr
24 s. 8, portr.
3241. TOKARCZUK IGNACY
Kazania pasterskie 1966–1992 / Ignacy Tokarczuk. – Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji
Przemyskiej, 1992. – 312, [1] s.: portr.; 24 cm
Autor związany z Przemyślem.
Utworzenie diecezji lubaczowsko-zamojskiej.
Również sylwetka ks. bpa Jana Śrutwy.
3242. TOMCZYK MAREK: Gdzieś na granicy cudu. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 135 s. 6–7, il.
3234. OD WIEKÓW w historię wpisana:
kult Matki Boskiej w diecezji przemyskiej:
pamiętnik wystawy urządzonej dla uczczenia wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II
w Rzeszowie w dniu 2 czerwca 1991 roku
/ Muzeum Okręgowe w Rzeszowie; [red.
Krzysztof Ruszel]. – Rzeszów: Muzeum
Okręgowe, 1992. – 129 s., [17] s. tabl. kolor.:
il., fot.; 19 x 21 cm
Ksiądz Andrzej Pasterczyk z Rudek. Także dotyczy obrazu Matki Bożej Rudeckiej Królowej
Bieszczadów.
Dotyczy woj. krośnieńskiego, przemyskiego
i rzeszowskiego.
3235. PARTACZ CZESŁAW: Stosunki religijne w Galicji Wschodniej. Rusini łacinnicy
i Polacy grekokatolicy. Rocz. Przemys. 1991/
1992 t. 28 s. 123–146.
M. in. dotyczy diecezji przemyskiej.
180
3243. TURNAU JAN: Przemyśla ciąg dalszy. Gaz. Wybor. 1992 nr 127 s. 16.
Spór o samodzielność kościoła ukraińskiego.
3244. WILGUCKI ARTUR: Pielgrzymka inna
niż co roku. Życie Przemys. 1992 nr 33 s. 6, il.
Kalwaria Pacławska.
WIZERUNKI maryjne = poz. 2953
3245. WOJDON TADEUSZ: Nie pozwólcie nas zamurować! Rewers 1992 nr 6 s. 1, 5.
Dotyczy budowy domu katechetycznego Kościoła Metodystów w Przemyślu.
Woj. rzeszowskie
BLIŹNIAK E.: Czy Albertynki wrócą do
Rzeszowa? = poz. 3210
3246. FEDORCZUK ROBERT: Nie jesteśmy „kociarzami”. Rozm. Katarzyna Kadyjewska. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 243 s. 3, il.
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeszowie.
3247. G.: Tajemnica krzyża. Nie 1992 nr 43
s. 4, il.
Fotoreportaż z koronacji Obrazu Matki Boskiej
Szkaplerznej w Łańcucie.
GWOŹDZICKI W.
Dzieje miasteczka i parafii Czudec / W.
Gwoździcki = poz. 643
3248. JAN PAWEŁ II w Rzeszowie. Czerwiec 1991 r. Zwiastowanie 1992 nr 2 Wyd.
Specjal, s. 1–80, il., pl.
3249. KIEŁB ANNA: Ingres. Rzeszów, 11
kwietnia 1992 r. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 76 s.
6–7, il., portr.
3250. KWIATKOWSKI JAROMIR: Dokąd
zmierzasz, rodzino? Ład 1992 nr 46 s. 3–5.
Ogólnopolskie sympozjum poświęcone rodzinie w Sanktuarium NMP Nieustającej Pomocy
w Niechobrzu.
3251. KWIATKOWSKI J[AROMIR]: Kruszyć kamień. Ład 1992 nr 19 s. 3.
Działalność Diecezjalnej Poradni Rodzinnej
w Rzeszowie na rzecz ochrony dziecka poczętego.
KWIATKOWSKI J.: Nowe metropolie
i diecezje = poz. 3221
3252. KWIATKOWSKI J[AROMIR]: Pieszo do świętości. Ład 1992 nr 38 s. 1, 7.
XV Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka Rzeszowska na Jasną Górę.
3254. MAC JERZY: Opinia młodzieży licealnej o Kościele w Polsce. (Na podstawie
wybranych klas trzecich w Łańcucie). Diss.
Paulin. t. 5: 1992 s. 76–102. Riass.
MICHUŁKA W.
Ksiądz Bronisław Markiewicz / W. Michułka = poz. 3194
3255. MOŁOŃ WANDA: Świat zagrożony.
Nowiny 1992 nr 247 s. 3.
Sesja w Sanktuarium NMP Nieustającej Pomocy w Niechobrzu zorganizowana przez Fundację
SOS Obrony Życia Poczętego.
3256. NYCZEK MIECZYSŁAW: Przeżyjmy
to jeszcze raz. Oprac... Nowiny 1992 nr 107 s. 3.
Dotyczy wizyty papieża w Rzeszowie.
OD WIEKÓW w historię wpisana = poz.
3234
3257. PAWŁOWSKI TOMASZ: Większej
wiary i jeszcze większej miłości. Rozm. Stanisław
Skoczylas. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 10 s. 4, portr.
Sylwetka ojca dominikanina z Rzeszowa.
3258. PĘCAK MIROSŁAW: Parafianie
bronią kościoła przed księdzem. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 22 s. 1, 4, il.
Konflikt księdza z mieszkańcami wsi Borówki.
3259. (REC): Rzeszowscy kombatanci AK
stracili swego kapelana. Pol. Zbroj. 1992 nr
136 s. 3.
Ksiądz Michał Sternal z Borku Starego.
3260. RAK A.: Będziemy sądzeni z braku
miłości. Prz. Katol. 1992 nr 24 s. 4–5.
Parafia pw. św. Rodziny w Rzeszowie.
3261. SUWAŁA MARCIN: Dar ducha. Nie
1992 nr 15 s. 8, il.
Dotyczy Kościoła Najświętszego Serca Jezusowego w Rzeszowie.
LIGNOWSKI M.: Błogosławiony Biskup
Józef Sebastian Pelczar = poz. 3192
3262. SZUBA ZDZISŁAW: Uroczyste biskupie ingresy w diecezjach. W Rzeszowie.
Sł. Powsz. 1992 nr 59 s. 2, il.
3253. (mn): Pierwszy ingres [w Rzeszowie]. Nowiny 1992 nr 73 s. 1, 3, il.
3263. TŁUCZEK RYSZARD: I nic nad Boga.
Postacie miasta. Głos Rzeszowa 1992 nr 4 s. 4, il.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 73 s. 1, 5, il.
Ksiądz Prałat Walenty Bal z Rzeszowa.
181
3264. (W.Ś.): 350-lecie obecności pijarów
w Polsce. Sł. Powsz. 1992 nr 159 s. 1–2, il.
M. in. dotyczy Rzeszowa.
3265. WÓJCIK ZBIGNIEW K.: Ksiądz
Stanisław Kluz. Zesz. Hist. WIN-u 1992 nr 2
s. 27–33, portr.
M. in. związki z woj. rzeszowskim.
3266. ZATORSKI RYSZARD: Droga Krzyżowa rzeszowskiej WSK. Rewers 1992 nr 1 s. 6–7, il.
* TENŻE: Droga Krzyżowa rzeszowskiej WSK.
Trybuna 1992 nr 65 s. 1.
Także: Gaz. Wybor. 1992 nr 51 s. 5; Trybuna
1992 nr 63 s. 1.
Dotyczy mszy w intencji pracowników WSK
w Rzeszowie.
Woj. tarnobrzeskie
3267. BONIECKI ADAM: Ingres. Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 19 s. 5.
Sandomierz.
3268. BORZĘCKI JAN ADAM: „A bliźniego swego...”. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 28 s. 1, 7.
Dotyczy sporu pomiędzy katolikami a Świadkami Jehowy w Racławicach.
Pocz. zob. „Bibliografia województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego 1991” poz. 2495a.
3269. CIEPIELA PAWEŁ: Staszowska pielgrzymka. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 126 s. 5, il.
Uroczystość religijna.
3270. INGRES. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 18 s. 1.
Sylwetka księdza profesora Wacława Świerzewskiego – Biskupa Sandomierskiego.
182
3271. JM: Józef Kraśnicki. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 7 s. 9, rys.
Związki jezuity z Sandomierzem.
3272. (JM): Krótki poczet biskupów sandomierskich. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 20 s. 8–9,
portr.
KRONIKA Diecezji Sandomierskiej =
poz. 83
3273. MYJAK JÓZEF: Ks. Roman Kotlarz.
Biografie związane z regionem. Tyg. Nadwiśl.
1992 nr 48 s. 8, portr.
Związki z woj. tarnobrzeskim.
3274. (p): Diecezja Sandomierska. Tyg.
Nadwiśl. 1992 nr 14 s. 1, il.
3275. PINTAL WACŁAW: Ingres. [Fotoreportaż]. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 19 s. 1, 5, il.
Sandomierz.
3276. ŚWIĄTKIEWICZ WOJCIECH: Aby
na ziemi sandomierskiej realizować Chrystusowy testament z Wieczernika. Sł. Powsz.
1992 nr 70 s. 2.
Sakra i ingres bpa Wacława Świerzawskiego.
3277. WILCZAK JAGIENKA: Ucieczka
od beznadziejności. Polityka 1992 nr 13 dod.
Kultura nr 3 s. 17, 23, il.
Sylwetka sufragana przemyskiego ks. biskupa Edwarda Mariana Frankowskiego ze Stalowej
Woli. Również problemy kultury w mieście.
Religia zob. też poz. 118–19, 149, 151,
184, 186, 708, 747, 767, 805, 1912, 2640,
2644, 2674–75, 3326
XVI. KSIĄŻKA I CZYTELNICTWO.
BIBLIOTEKI. ARCHIWA
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE
3278. POLSKI Ekslibris Heraldyczny ze
zbiorów Marka Czarnoty / Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. – Rzeszów: MO, 1992: faks.,
rys.; 30 cm
Składanka.
3279. WSPÓŁCZESNY Ekslibris Polski:
IX Ogólnopolska Wystawa: grudzień ’92
– styczeń ’93 / Muzeum Okręgowe w Rzeszowie; [oprac. Grażyna Ungeheuer-Materna].
– Rzeszów: MO, 1992. – 16 s.: il.; 29 cm
Katalog wystawy.
2. DRUKARSTWO.
RUCH WYDAWNICZY
3280. ADAMSKI ANTONI: Kłopoty wydawcy. Nowiny 1992 nr 137 s. 4.
KAW w Rzeszowie.
3281. (bh): Na tropie wydawcy „Mein
Kampf ”. Nowiny 1992 nr 10 s. 1–2; nr 3 s. 3;
nr 12 s. 2; nr 13 s. 2.
Także: Trybuna 1992 nr 20 s. 1.
Związki wydawcy z Krosnem.
3282. BUBIN STANISŁAW: Na indeksie.
Prawo i Życie 1992 nr 4 s. 1, 10.
Dotyczy wydania książki A. Hiltera „Mein
Kampf ”. Związki wydawcy z Krosnem.
3283. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Chcą
być czytani. Grom. Rol. Pol. 1992 nr 20 s. 4.
Wydawnictwa w woj. rzeszowskim.
3284. DZIEDZIC STANISŁAW K.: Lokalna prasa już na szczeblu gminy. Nowiny
Wiecz. 1992 nr 38 s. 3.
Ruch wydawniczy w woj. rzeszowskim.
3285. GRYGIEL JAN: Od Konopnickiej do
Chandlera. Nowiny 1992 nr 65 s. 4.
Rzeszowski oddział KAW.
3286. GRYGIEL JAN: Zła pogoda dla wydawców. Nowiny 1992 nr 236 s. 4.
KAW w Rzeszowie.
3287. KAMIŃSKI KRZYSZTOF: Historia
i histeria. Wieści 1992 nr 6 s. 3, il.
Dotyczy wydania książki A. Hitlera „Mein
Kampf ”. Związki z Krosnem.
3288. KLATKA ZYGMUNT: Z wydawcą
o pieniądzach. Rozm. Ryszard Zatorski. Trybuna 1992 nr 155 s. 5.
KAW w Rzeszowie.
3289. KLICH JANUSZ: Wydawca „Mein
Kampf ” poza oskarżeniami. Nowiny 1992 nr
38 s. 3.
Także: Rzeczpospolita 1992 nr 46 s. 2.
Krosno.
3290. (maj): Śledztwo umorzone. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 38 s. 1, 5.
Sprawa wydania „Mein Kampf ” przez krośnieńską oficynę wydawniczą.
3291. „MEIN Kampf ” spod lady... Oprac.
weil. i in. Gaz. Wybor. 1992 nr 18 s. 2.
Związki wydawcy z Krosnem.
3292. SOCHA ANDRZEJ: Dlaczego to wydałem... Rozm. Barbara Stefańska. Panorama
1992 nr 12 s. 22–23, il., portr.
Wydanie „Mein Kampf ” przez wydawcę
z Krosna.
3293. SOCHA ANDRZEJ: Dlaczego „wydałem” Hitlera. Rozm. Piotr Socha. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 14 s. 1, 7.
Dotyczy książki „Mein Kampf ”. Związki wydawcy z Krosnem.
3294. SOCHA ANDRZEJ: Moja walka.
Rozm. Kornel Orłowski. Prz. Tyg. 1992 nr 5
s. 12, portr.
Dotyczy wydania „Mein Kampf ” przez „Scripta
Manent” w Krośnie.
183
3295. SZELIGA ZDZISŁAW: Bibliofilskie
„Gdzie indziej”. Gaz. Wybor. 1992 nr 252 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 58 s. 4.
Dotyczy oficyny wydawniczej w Przemyślu.
3296. TRZASKA BOGUMIŁA: W obronie
gilotyny. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 51 s. 1, 5, il.
Zakłady Mechaniczne Przemysłu Poligraficznego „GRAFMASZ” w Warszawie Zakład nr 3
w Opatowie, woj. tarnobrzeskie.
Drukarstwo zob. też poz. 866
3. BIBLIOTEKI. CZYTELNICTWO
AS: Dyskusyjna fuzja = poz. 2602
3297. BILIŃSKI LUCJAN: Czasopisma
w bibliotekach publicznych. Bibliotekarz
1992 nr 5 s. 13–16, tab.
M. in. dotyczy woj. południowo-wschodnich.
3298. (dar): Biblioteki w niełasce. Rewers
1992 nr 17 s. 5, rys. * PĘKALA MAREK: Biblioteka w metropolii. Nowiny 1992 nr 49 s. 3,
il. * PIOTROWSKA HALINA: Skarby czytelni. Rozm. Stanisław K. Dziedzic. Nowiny 1992
nr 167 s. 4. * TUREK STANISŁAW: Kto i jak
ceni biblioteki? Rozm. Jan Grygiel. Nowiny
1992 nr 202 s. 4.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
w Rzeszowie.
3299. DASZKIEWICZ ANNA: Dary serca.
Rozm. Marek Jakubowicz. Nowiny 1992 nr
113 s. 4. * (mb): Wzorcowa książnica. Nowiny 1992 nr 98 s. 4, il.
Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej.
3300. (j.l.): Ekologiczna biblioteka [w Rzeszowie]. Nowy Świat 1992 nr 131 s. 9.
3301. (Jas): Biblioteka na plebani. Życie
Przemys. 1992 nr 7 s. 4, il.
Powstanie Wiejskiej Biblioteki Społecznej
w Ujezdnej, woj. przemyskie.
MYJAK J.: Gra o pieniądze kultury =
poz. 2611
3302. NOWAKOWSKA ZOFIA: Wystawa
gazetek harcerskich. Bibliofil Harc. 1992 nr
21/23 s. 34–36.
184
Wystawa jednodniówek w Bibliotece Harcerskiej w Rzeszowie.
3303. R.M.: Bohaterów czas nie minął...
Podkarpacie 1992 nr 19 s. 8, rys. – Polem.
[PRACOWNICY]: „Bohaterów czas nie minął...”. Tamże nr 21 s. 6; [DZIAŁACZE STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW ZIEMI
KROŚNIEŃSKIEJ]: Po co ta próba mistyfikacji? Tamże nr 22 s. 6.; NOWAK JADWIGA, Tamże nr 26 s. 11.
Sprawa zwolnienia pracownicy z Wojewódzkiej
Biblioteki Publicznej w Krośnie.
3304. ROLA i funkcje bibliotek wyższych
szkół pedagogicznych w Polsce: (materiały z Konferencji Naukowej zorganizowanej
w Rzeszowie w dniach 12–13 września 1988 r.)
/ pod red. Zofii Sokół; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. – Rzeszów: Wydaw. WSP,
1992. – 190, [1]; 24 cm
Zawiera m. in.: Rola i funkcje bibliotek wyższych szkół pedagogicznych w Polsce w latach
1980–1988: Próba charakterystyki sieci i ich miejsce w strukturze bibliotek szkół wyższych) [m. in.
dotyczy Rzeszowa] / Z. Sokół. Początki i rozwój
Biblioteki Głównej WSP w Rzeszowie 1963/64–
–1983/84. Ze wspomnień organizatora / Jadwiga Orzech. Zbiory specjalne Biblioteki Głównej
WSP w Rzeszowie / Andrzej Jagusztyn. Działalność Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki
Głównej WSP w Rzeszowie w latach 1974–1989
/ Eugeniusz Grzebyk. Pracownia Polonistyczna
„Pigonianum” / Marta Polańska. Działalność naukowo-badawcza pracowników Biblioteki WSP
w Rzeszowie (1963–1988) / Krystyna Walc. Działalność dydaktyczna Biblioteki Głównej WSP
w Rzeszowie / Stanisława Mach. Informator o Bibliotekach WSP w Polsce (stan na 31 XII 1988 r.)
[m. in. dot. Rzeszowa] / Z. Sokół.
3305. SKALSKA J[ANINA]: Szczypta optymizmu. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 3 s. 8.
Sytuacja bibliotek w woj. tarnobrzeskim.
3306. SOBCZAK JANINA: Kultura w rękach bibliotekarek. Rozm. Maria Rojek.
Grom. Rol. Pol. 1992 nr 26 s. 4.
Biblioteka w Boguchwale, woj. rzeszowskie.
ZBIORY rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce = poz. 2652
Bibliotek i zob. też poz. 77
4. CZASOPIŚMIENNICTWO.
DZIENNIKARSTWO
a) Historia
3307. GIERSZEWSKA BARBARA: Prasa
filmowa i teatralna w Polsce w latach 1918–
–1939 (stan ilościowy, rozmieszczenie, próba
wstępnej charkterystyki). Kwart. Hist. Prasy
Pol. 1992 nr 2 s. 15–24.
M. in. dotyczy Przemyśla.
3308. KRĘŻEL JANUSZ: Prasa harcerska
na terenie Mielca 1911–1991. Bibliofil Harc.
1991/1992 nr 19/20 s. 23–33, il.
3309. SZELIGA ZDZISŁAW: Od „Zabawy” po „Strych”. Gaz. Wybor. 1992 nr 261
dod. Gaz. w Rzeszowie nr 64 s. 1.
Z historii przemyskiego piśmiennictwa.
3313. BORZĘCKI JAN ADAM: Materia ponad duchem. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 14 s. 1, 6.
Sprawa wypowiedzenia lokalu KMPiK w Sandomierzu, woj. tarnobrzeskie.
3314. BORZĘCKI JAN ADAM: Odsłonięta kurtyna. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 30 s. 1, 7.
Spór między red. „Nowin” Anną Marią Ciastoń
a „Wiadomościami Regionalnymi” – organem Zarządu Regionu Ziemia Sandomierska NSZZ „Solidarność” w Stalowej Woli.
3315. CHCEMY cenzury! Pogranicze 1992
nr 34 s. 1.
Konflikt tygodnika „Pogranicze” z Radą Miasta
w Przemyślu.
3316. CZAS podsumowań. Nasz pierwszy rok. Gaz. Wybor. 1992 nr 306 dod. Gaz.
w Rzeszowie nr 95 s. 3, il.
Dotyczy „Gazety w Rzeszowie”.
b) Zagadnienia współczesne
3310. A.M.: Jak działa wolna prasa. Nie
1992 nr 15 s. 6, rys. – Polem. SUPRAN TADEUSZ: Senatorskie nowiny. Tamże nr 19 s.
3, rys.; SZAREK JACEK: Jeszcze raz o „A–Z”.
Tamże nr 25 s. 5; POTOCKI ANDRZEJ:
Panu Bogu sieczkę i Urbanowi ogarek. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 91 s. 2. – Polem. NICPOŃ
HENRYK: Grzesznicy z „A–Zet”. Rewers
1992 nr 7 s. 1, 3.
Dotyczy rzeszowskiego dziennika „A–Z Dziennik Obywatelski”.
3311. (an): Gazetowy biznes. A–Z Dz. Ob.
1992 nr 115 s. 8.
Najważniejsze czasopisma ukazujące się w woj.
południowo-wschodnich.
3312. BARANOWSKI JANUSZ: Oświadczenie... Nowiny 1992 nr 42 s. 3. – Polem.
PAULUKIEWICZ TOMASZ: Oświadczenie... prezesa Wydawnictwa A–Z. A–Z Dz.
Ob. 1992 nr 43 s. 2; POTOCKI ANDRZEJ:
Przyprawianie ryja. Tamże; KOWALSKI
KAZIMIERZ: Oświadczenie mgr. ... prezesa
Rady Nadzorczej Wydawnictwa A–Z. Tamże
nr 44 s. 2.
Dotyczy spółki „East-West” i dziennika „A–Z
Dziennik Obywatelski”. Rzeszów.
3317. GAJEWSKI EDMUND: Przemijanie.
Nowiny 1992 nr 52 s. 4, il., portr.
Wspomnienie o Jerzym Sienkiewiczu, redaktorze graficznym rzeszowskich „Nowin”.
3318. GAZETA w Rzeszowie. Gazeta w Chicago. Bezpłatny dodatek do „Gazety Wyborczej” [nr 72]: środa 25 listopada 1992 s. 1–12.
Wydanie specjalne dla Polonii. Tekst w jęz. ang.
Zawiera artykuły promujące region.
3319. GRYGIEL JAN: Fraza. Pismo literacko-społeczne. Nowiny 1992 nr 5 s. 5. – Polem.
OD REDAKCJI „Frazy”. Tamże nr 103 s. 4.
Dotyczy pierwszego numeru pisma WSP w Rzeszowie.
3320. GRYGIEL JAN: „Fraza” po raz drugi.
Nowiny 1992 nr 108 s. 4.
Dotyczy drugiego numeru periodyku wydawanego przez WSP.
3321. Jot-Em: Wokół „dekretynizacji”. Pogranicze 1992 nr 31 s. 5.
Dotyczy sporu między tygodnikiem „Pogranicze” i Radą Miasta w Przemyślu.
3322. JERZY Sienkiewicz odszedł. [Nekr.].
Nowiny 1992 nr 46 s. 1–2.
Redaktor graficzny „Nowin”.
185
3323. KACZANOWSKI LONGIN: Odkrywanie Sandomierza. Nowy Świat 1992 nr 240 s. 9.
Konflikt między tygodnikiem „Pogranicze”
a Radą Miasta w Przemyślu.
Dotyczy nowego miesięcznika „Sandomierz”,
woj. tarnobrzeskie.
3331. MŁYNARSKI JANUSZ: Dekretynizacja totalna. Gaz. Wybor. 1992 nr 207 s. 2.
3324. KLIMCZAK JOANNA: „Lokalne” nie
znaczy gorsze. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 221 s. 7.
Konflikt między tygodnikiem „Pogranicze”
a Radą Miasta w Przemyślu.
Seminarium poświęcone
w WDK w Rzeszowie.
lokalnej
3332. MYJAK JÓZEF: Prasowy pejzaż regionalny. Tyg. Nadwiśl. 1992 nr 5 s. 8, il.
3325. (m): Nowe pismo w Rzeszowie. „Fraza”. Tyg. Powsz. 1992 nr 14 s. 8.
Czasopisma ukazujące się na terenie woj. tarnobrzeskiego.
3326. (mp): Papieski numer „Zwiastowania”. Nowiny 1992 nr 207 s. 4, il.
3333. NICPOŃ HENRYK: Prowokacja
z „Remi”. Nowiny 1992 nr 22 s. 5. – Polem.
[REDAKTORZY[: Prowokacji z „Remi” ciąg
dalszy. Tamże nr 33 s. 3. – Odp. NICPOŃ
HENRYK: Udana prowokacja z „Remi”.
Tamże nr 35 s. 3.
prasie
Dotyczy drugiego numeru czasopisma Diecezji
Rzeszowskiej.
3327. MADEJOWSKI ROMAN: Dworski
„Głos Rzeszowa”. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 188 s.
1–2. – Polem. BOROWIEC WŁADYSŁAW:
W trosce o podatnika. Nowiny 1992 nr 209
dod. Głos Rzeszowa nr 2 s. 3; MIKULINA I.:
Komu nie podoba się „Głos Rzeszowa”. Tamże nr 209 dod. Głos Rzeszowa nr 2 s. 4–5. –
Odp. MADEJOWSKI ROMAN: Podatniku,
nie martw się. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 213 s. 6
Także: A–Z Dz. Ob. nr 190 s. 1, 5.
Gazeta Rady i Zarządu Miasta.
3334. RATAJCZAK JULIAN: Czy „Swobodny Jeździec” pojedzie dalej? Rozm. Jan
Grygiel. Nowiny 1992 nr 10 s. 4.
Dotyczy rzeszowskiego miesięcznika „Easy Rider”.
3335. (sos): Redaktor Radny? A–Z Dz. Ob.
1992 nr 75 s. 1–2.
Sprawa powołania organu prasowego Rady
Miasta w Rzeszowie.
3328. MAKARA JERZY: O perspektywy
proszę mnie nie pytać... Pogranicze 1992 nr
7 s. 11, il.
Z działalności Klubu Międzynarodowej Prasy
i Książki w Jarosławiu, woj. przemyskie.
3329. MATERIAŁY pomocnicze do najnowszej historii dziennikarstwa / Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa
i Nauk Politycznych. Instytut Dziennikarstwa. Pracownia Najnowszej Historii
Dziennikarstwa. T. 22: Transformacja prasy
polskiej: (1989–1992) / pod red. Aliny Słomkowskiej. – Warszawa: „Elipsa”, 1992. – 271,
[1] s.; 24 cm
Zawiera m. in.: Transformacja prasy w Polsce Południowo-Wschodniej (1989–1992) / Zofia Sokół.

3330. MŁYNARSKI JANUSZ: Aneks do
dekretynizacji. Gaz. Wybor. 1992 nr 148 dod.
Gaz. w Rzeszowie nr 19 s. 1.
186
Sprawa likwidacji tygodnika „Remi”. Rzeszów.
3336. SAWA ANNA: Radny Czerni tworzy
gazetę. Nowiny 1992 nr 74 s. 8.
Rzeszów.
3337. STEPEK JAN ANDRZEJ: Konkurencja nie znaczy wojna. Rozm. Jacek Szarek.
A–Z Dz. Ob. 1992 nr 109 s. 6–7, portr.
Sylwetka redaktora naczelnego „Nowin”. Dotyczy również konfliktu z „A–Z”.
3338. SZCZEPAŃSKI STANISŁAW: Będziemy w opozycji. Rozm. Marek Tomczyk. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 88 s. 7, portr.
Dotyczy tygodnika „Rewers”, wydawanego
w Rzeszowie.
3339. SZELIGA ZDZISŁAW: Czy radni
mają kłopoty z tarczycą? Pogranicze 1992 nr
36 s. 1, il.
Także: A–Z Dz. Ob. 1992 nr 167 s. 2.
Dotyczy konfliktu tygodnika z Radą Miasta
w Przemyślu.
3340. SZELIGA ZDZISŁAW: Jak nie kijem,
to... Lechem Wałęsą. Czy „Pogranicze” pójdzie siedzieć? Pogranicze 1992 nr 37 s. 1, 3.
Konflikt z członkami Zarządu Miasta Przemyśla.
3341. SZELIGA ZDZISŁAW: Jubileuszowe
rozdwojenie jaźni. 25 lat „Życia Przemyskiego”. Pogranicze 1992 nr 44 s. 1–2.
3342. SZELIGA ZDZISŁAW: „Pogranicze”
w (sądowo-prokuratorskim) ogniu. Pogranicze 1992 nr 51/52 s. 3.
Procesy sądowe tygodnika.
3343. SZENBORN M[AREK]: Bingo crime story. Nowiny Wiecz. 1992 nr 45 s. 1–2.
– Polem. POTOCKI ANDRZEJ: Bingo bez
sensacji. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 48 s. 2; TARCZYŃSKA ANNA: Karawana jedzie dalej.
Nowiny Wiecz. 1992 nr 49 s. 1–2.
Dotyczy gry prowadzonej przez dziennikarzy
A–Z. Rzeszów.
3348. WARZOCHA ADAM: Niepowetowane straty moralne. Nowiny 1992 nr 118 s. 3.
Sprawa znieważenia Rady Miejskiej w Przemyślu przez tygodnik „Pogranicze”.
3349. WARZOCHA ADAM: „Pogranicze”
w sądzie. Nowiny 1992 nr 166 s. 1.
Dotyczy konfliktu przemyskiego tygodnika
z Radą Miasta w Przemyślu.
3350. WARZOCHA ADAM: W „Pograniczu” nadal nie ma przestępców. Nowiny 1992
nr 158 s. 3.
Dotyczy konfliktu przemyskiego tygodnika
z Radą Miasta w Przemyślu.
3351. WAWSZCZAK ZBIGNIEW: Kwartalnik jarosławskich Akowców. Nowiny 1992
nr 147 s. 4.
Trzeci numer „Jarosławskiego Kwartalnika AK”.
3344, SZENBORN MAREK: Wariacki pomysł. Nowiny 1992 nr 83 s. 3, il.
3352. ZATORSKI RYSZARD: Dekretynizacja po przemysku. Trybuna 1992 nr 149 s.
4. * TENŻE: Dekretynizacji przemyskiej c.d.
Tamże nr 188 s. 3.
Dotyczy „Gazety Bieszczadzkiej” ukazującej się
w Ustrzykach Dolnych, woj. krośnieńskie.
Konflikt między tygodnikiem „Pogranicze”
i Radą Miasta w Przemyślu.
3345. (tem): Czy „Wieczorne” padną. A–Z
Dz. Ob. 1992 nr 49 s. 1–2.
3353. ZDANOWICZ DANUTA: Niedoczynność. Sztand. Młod. 1992 nr 179 s. 5, rys.
Dotyczy rzeszowskiej popołudniówki „Nowiny
Wieczorne”.
Konflikt między tygodnikiem „Pogranicze”
i Radą Miasta w Przemyślu.
3346. (twa): Senator Baranowski nie stanął
przed sądem. A–Z Dz. Ob. 1992 nr 94 s. 1–2.
Czasopiśmiennictwo zob. też poz. 866,
2152–54, 2162
Ciąg dalszy sprawy między Nowinami i A–Z.
Rzeszów.
5. ARCHIWA
3347. WARZOCHA ADAM: Dekretynizacja
w Przemyślu. Prawo i Życie 1992 nr 44 s. 6.
Konflikt między tygodnikiem „Pogranicze”
a Radą Miasta w Przemyślu.
3354. KROCHMAL ANNA: Wystawa:
Przemyśl staropolski w dokumentach archiwalnych. Archeion 1992 t. 90 s. 200–201.
W Archiwum Państwowym w Przemyślu.
187
188
INDEKS AUTORSKI
Indeks zawiera w układzie alfabetycznym nazwiska autorów, współautorów, opracowujących, tłumaczy, redaktorów, recenzentów, polemistów, przeprowadzających wywiad, ilustratorów i autorów opracowań graficznych. Nazwiska autorów recenzowanych sztuk teatralnych wyróżniono kursywą. Liczby odsyłają do numerów pozycji w tekście „Bibliografii”.
Objaśnienia skrótów
fot. – autor fotografii
il. – ilustracje
odp. – odpowiedź
oprac. – opracował(a)
oprac. graf. – oprac. graficzne
polem. – autor polemiki
przedm. – przedmowa
rec. – recenzent
red. – redaktor
reż. – reżyser
rozm. – rozmawiał(a)
tłum. – tłumacz
(a) 2510, 2886; (a-a) 2539; (AC) 1000, 1053,
1173, 1869; Ad 3055; (Ad) 2373, 2378,
2468, 2523, 3020, 3053; ag 1838; (ag) 1038,
1179, 1250, 1478, 2250, 2322, 2427; (AK)
328; A.M. 1500, 3310; (am) 2601; (an)
1976, 3311; (ap) 1327, 3151; (ar) 912, 1374,
1393, 2251; polem. 1636; AS 2602; (AS)
1531; as 1501; (a-s) 1585; aw 913; (aw)
3206; A.Ch. 2123; A.K.K. 1180; 1282; (akk)
2292; (ala) 2930; (ALB) 1328; (ali) 1740;
(ant) 288; (awa) 2428; (awk) 471, 914; Agis
1001, 2144, 2583; (agis) 1321, 2182
Aleksiewicz A. zob. Majkowska-Aleksiewicz A.
Alexandrowicz W. P. 418
Alot S. 1761
Andrys P. 1283
Augustyn B. 2565; oprac. 279
Abramowicz A. oprac. 653
Abramowicz E. oprac. 653
Adamowicz K. red. 3205
Adamska B. 2673
Adamska-Tylutki E. 2858; polem. 2858
Adamski A. 329–30, 1181, 2343, 2374, 2379–
–81, 2429, 2531, 2564, 2603, 2656–57, 2670,
2676, 2797, 2871, 2931–35, 3035, 3054–57,
3280; rec. 2659, 2953; rozm. 883, 949
Adamski B. red. 1912
Adamski J. 470
Adamski J. F. 550, 3187; red. 152, 165, 491,
1912, 3187
Adamski R. red. 39, 2847
Albigowski A. 1410–11, 1502
(B) 3165; B.B. 289; (bh) 551, 1873, 2586,
3036, 3281; BJ 662, 666–67, 976, 2480,
2873–74, 2936, 3182; oprac. 2590; (BJ)
644, 648, 2872, 2886; bk 552; (bt) 1705;
(bal) 1958, 2481; BAW 1182; (b-b-g) 3207;
(bes) 1284; Bew 2457; BHK 1275; BOB
2621; (bor) 1586; (bos) 1070
Babiarz B. red. 134
Bachta E. 841
Badzioch 448
Bajak H. 694, 828
Bajorek J. red. 176
Balawajder M. red. 171
Balcerczyk D. 1071
Balicki A. 915
Balicki Marcin 2859
Balicki Mateusz rozm. 492
Bańka J. red. 104
Baran A. red. 129
Baraniecki J. 1167
Baranowska B. 1072
189
Baranowska-Bilska A. red. 30
Baranowski J. 3312
Barański Z. polem. 1904
Bardan J. red. 77
Barlik E. 1073
Barnat T. red. 33
Bartmiński S. 1913, 3208
Bartoń R. 1475
Bartosz A. 774
Bartosz W. 312, 2733
Bartoszewski P. 1042
Barylanka J. 2798; oprac. 597
Basińska D. 214, 552, 1479, 1532, 2540
Bata A. 1183; red. 122
Batiuk A. 1736
Baumann M. 2937
Bąbel J. 614a
Bączyk M. 1184, 1251, 1438, 1535, 1717, 1813,
1894–95, 1914, 2019, 2253–55, 2876, 3183;
oprac. 263
Bąk J. 1315, 2566
Bąk Wioleta 1959
Bąk Władysław 1587
Bednarczyk A. 2938
Bednarska B. 1870
Bednarski M. 806
Bednarski P. 1227–28
Begiej D. rozm. 337
Bejze B. red. 3185
Bek W. 190; polem. 2042, 2135
Belcik J. 2788
Bełch K. 3209
Bentkowska D. 1741
Bentkowski A. 949, 1742–43, 2430
Bereś R. red. 111
Berg P. 2237
Besz Z. rozm. 2288
Bete Z. 1706
Betlej A. 2905
Betlej B. 2825
Bęben R. 1874
Biały M. 2389
Biały S. 943
Biedroń T. 775
Bielamowicz Z. 2640
Bielawka S. 491
190
Bielecka M. zob. Potocka-Bielecka M.
Bielecki T. 2248
Bielenda A. 254a
Bielska-Łach M. red. 2950
Biełuś R. 605
Bieniek E. 2667
Bień A. 369–70
Bieszczad M. 2693
Bilewicz A. 2393
Biliński L. 3297
Bilo G. red. 40
Bilska Alina 2511
Bilska Anna zob. Baranowska-Bilska A.
Birek M. zob. Rabizo-Birek M.
Biskup B. 2567–68, 2622–23, 3166
Biskupski K. 1522
Biskupski R. 2659
Blauth K. 2726–27
Bliźniak E. 3210
Bluj M. 2728, 2763; red. 164; rozm. 2732,
2765, 2768, 2770–71
Błaż Z. 2017–18
Bober J. 615, 625
Bobko I. 2482
Bobowski M. S. polem. 1627
Bobusia B. 1821
Bocheński R. red. 917
Boczar M red. 144
Boehm A. zob. Ziółkowska-Boehm A.
Bogacz K. 829
Bogdanowicz M. 499; polem. 499
Bogdanowski J. 2875
Bogomilska K. rozm. 1418
Bogusławska A. 2541
Bołoz M. 419, 1375, 2906
Boniecki A. 3267
Boratyn G. 916, 1074, 1316, 1744, 2799; rozm.
2310
Borkowska M. 313
Borowiak I. red. 55
Borowiec W. 527, 842, 1785, 1812; polem. 3327;
red. 60; rozm. 1587, 1925
Borowy J. 541, 600, 1002, 1607–8, 1870, 2382
Bortnowska H. polem. 2213
Borys S. 341
Borysławski R. 1465, 3211
Borzęcki Jacek 1248, 1466, 1887–88; rozm. 2409
Borzęcki Jan Adam 542, 699, 1068, 1175,
1329, 1427, 1519, 1533–34, 1607, 1631–32,
1651, 1672–74, 1822, 2214, 2328, 2383,
2483, 2819, 2860–61, 3021–22, 3089, 3268,
3313–14; rec. 2859, 2865–66; rozm. 1808
Botner L. 791
Branach Z. 2032–33
Brandys M. 371
Bratkowski S. 1075, 1168
Braur Z. 870
Brożyniak Z. 1896
Bróż E. 449
Brudek Aniela 2833
Brudek Anna zob. Zielińska-Brudek A.
Brudziński G. 1076
Brygidyn A. 776
Bryła A. red. 46
Brzeski J. 1536
Brzezik T. rozm. 351
Brzęk G. 331
Bubin S. 3282
Buchta R. 1537
Bucior L. J. red. 37
Budziak J. 2877
Budziński T. 556, 3167, 3184
Budzyński Z. 2, 708; red. 137
Burczyk M. 3212
Burnatowski A. A. 843
Burnetko K. 2183
Bury Jan 1823, 2184
Bury Joanna rec. 1821
Burzmiński W. 1571, 1725, 1851, 1960, 2219,
2624, 2714–15; rozm. 2722, 2725
Burzyński T. 2661
Busz E. 844
Bylinowski M. red. 18
Byrtus A. 777
(cz) 221, 748, 2020, 2407; rozm. 1550; (cz.s.)
290; Czas 2660; (czec) 1855; Cejot 332
Cabała A. 2878
Cała A. 879
Capiga A. 944, 1003–6, 1348, 1376–77, 1538,
1610, 1617, 1652, 1675, 1897, 1950, 2108–9,
2334–35, 2344, 2394, 2484, 2524, 3085; polem. 1610; rozm. 1065, 2116, 2781
Cebula B. 2124
Cebulak E. 438
Cebulak T. 1169
Celski J. 543
Chałupski J. 977
Champeaux-Kleczyński D. de 372
Chludziński T. 557
Chłopecki J. 1736
Chmielewski A. 528
Chojnowska A. 845
Chomentowska B. 616
Chomiszczak T. red. 2592
Choroszy R. 1077, 1285
Chowaniec E. 1007
Chrapko L. J. 2826
Chruszczyńska J. red. 408
Chruszczyński J. red. 411
Chudzyńska I. L. 1802
Chyc B. 2220
Ciastoń A. M. 1349, 1798, 1990, 2074, 2215,
2907
Cichy W. 2641; red. 152
Ciejka B. oprac. 411
Cielemęcki M. 2683
Cienki W. 558
Ciepiela P. 373, 830, 894, 1915, 2569, 2642,
2955, 3269; oprac. 248, 267; rozm. 858,
2117, 2410
Ciesielski W. 1078, 1762–63
Cieślik R. 2278
Cieślińska-Skrzypiec I. 846
Ciosek B. 3092–94
Ciosek Jolanta zob. Mroczek-Ciosek J.
Ciosek Józef 333
Cisek D. 1984
Cisowska E. 3090
Cygan W. K. 291
Cynkar M. 1814, 2604; red. 124; rozm. 1578,
2446
Cyrek P. 593, 1588, 2625, 2879–80
Czach R. 191, 1219, 1223, 1229, 3023
Czach S. polem. 2341
Czachur P. 3161
Czaja J. rozm. 2701
191
Czajka J. 1808
Czajkowski J. 606, 708, 1911–92; oprac. 394;
red. 708
Czarnecki R. 420
Czarnecki W. rec. 702
Czarny T. 2684
Czekaj J. 1185
Czekaj W. 519
Czekalski J. 3048
Czekanowski S. 1489
Czerni J. 355
Czerwiński B. 450
Czeykowski S. 2570
Czopek J. zob. Podgórska-Czopek J.
Czopek S. 617, 625; red. 625, 730
Czułno A. 2834
Czyński A. 1572; polem. 3213
Czyrek J. 2757
Czyż T. 1833
Czyżewski A. red. 919
Ćwikliński P. 1799
D.B. 1080; d.d. 1653; dg 552, 1393; D.P. 1778;
D.S. 529; D.W. 1081, 1176; dap 947; (dar)
3298
Dalecki M. 733, 2395
Dałko A. 3186
Damski Z. 2239
Danak-Gajda J. 334, 1317
Danysz A. red. 21
Daraż A. 1807
Darmochwał T. 280, 559–60
Darwiński Z. rozm. 2696, 2775
Daszkiewicz Andrzej 695, 847; red. 178
Daszkiewicz Anna 3299
Dąbrowski E. 807
Dąbrowski S. rec. 369
Dąmbska M. 2673
Dec A. 2345
Dec W. 3214
Decowski A. 2835
Delmanowicz D. 1654, 1961
Densiuk Z. 475, 509
Derwich A. 510; polem. 970
192
Długosz L. 2830
Długosz Z. 607
Dłuski S. 2800, 2852; rec. 2794, 2842; red. 2852
Dmowska A. 2881
Dobrowolski Z. red. 183
Dobrzyński B. 2185
Dołęga S. 2801
Domański R. 951
Domaradzki M. red. 49
Dominiczak H. 749
Doniec A. 1008
Draus J. red. 3187
Drozdowski M. M. 271
Drożdża M. 2882
Dryll W. 2403
Drzymalski J. 2862
Dubas-Urwanowicz E. red. 709
Dubis Z. 1054, 3110; rozm. 211, 1056, 2776
Duch M. 945
Duchań B. 1412
Dudek A. zob. Zielińska-Dudek A.
Dudek Z. 1378, 1539
Dudek J. 2346
Dudek Z. 2279
Dudzińska H. 808, 831
Duliński J. 561
Dworak M. red. 410
Dworak Z. oprac. 390
Dybowski S. 3135
Dycki E. zob. Tkaczyszyn-Dycki E.
Dydek S. 1028
Dyło D. red. 77
Dynak W. 734
Dynkowski M. 272
Dynur W. 473
Dziaduła E. 751, 1898, 2039–42, 2485, 2595;
polem. 2042, 2485
Dzianott A. 2293
Dzieduszycki P. 2908
Dziedzic S. K. 216, 222–23, 335, 474, 895–900,
1413–14, 1428, 1589, 1815, 2431–32, 2626,
2643, 2729–30, 3215, 3283–84; rozm. 531,
893, 943, 983, 1475, 1545, 2486, 2605, 2628,
2673, 3298
Dzieszyński R. 1962
Dziewierski M. 1993
Dzik J. 2939
Dziopak D. 676, 978, 1718, 1856, 2544, 2909,
2940
Dziwisz M. red. 100
(e) 1943; EF 1764; EK 1503, 2347; ek 1540; E.M.
rozm. 2275; E.B-G 3049; (emp) 192, 1590;
(EWG) 3188; (emes) 562–64, 1220, 1341,
1394, 1816, 1916–17, 2525, 2543, 2571, 2694,
3121; (endek) 336, 888, 1476, 1541
Ekert A. K. 217
Estreicher K. 2396
(F.K.) 849; Fed 2075, 2545; (Fed) 216, 218,
946
Faust A. S. 3216
Fąfara J. J. 2802
Fąfara P. 2186
Federkiewicz R. 2764
Fedorczuk R. 3246
Fedosiuk E. 374
Ferenc K. 193, 918, 2076
Feret K. 1491
Fieldorf J. 1009, 1875, 2411; rozm. 2094
Fijałkowska E. 2956
Fijałkowski D. 457
Fijałkowski J. 2956
Filipek M. 451
Filipowicz J. 1322
Flaga J. oprac. 1509
Fleszar S. oprac. 692
Flisak J. red. 20
Florek M. 618, 625; rec. 4
Fornal K. 1374, 2884, 3090
Forowicz J. 1786; rozm. 2241
Franaszek P. 735, 1029
Frankiewicz J. 314
Frazik J. T. 2885
Frąckowiak W. 452
Frączek J. 2695
Friszke A. 670
Fronczak K. 1765–66
Fruga B. 194
Fryc S. 778, 1039, 1186, 1719, 1912, 2348
Frydrychowicz A. rozm. 1756
Furman B. zob. Grudzień-Furman B.
Furman W. 195, 1745
G. 3247; g.d. 1824, 2021; (g.d.) 1480, 1720;
(Gal) 1556; GRA 1746
Gacek J. oprac. 679
Gacek M. 673
Gadomski W. 1082
Gados S. 1010, 1588, 1633, 1726, 1747–48,
1857, 1876, 1899, 1918–19, 1994, 2125,
2221, 2294, 2375, 2433, 2512, 2546, 2731;
rozm. 2296
Gaj-Piotrowski W. 612
Gajda J. zob. Danak-Gajda J.
Gajdziński P. 1713, 1963
Gajerski S. F. 696; rec. 815; red. 71
Gajewski E. 3317; rozm. 2321
Galina H. 2458
Galos R. 421; polem. 2317
Galos S. 292, 453, 948, 1439, 1456, 1467, 1676,
1839–40, 1920, 2349, 2547; rozm. 1847
Gałczyński A. 1429
Gałda M. red. 174
Gałuszka R. 2187–89
Gancarski J. 619
Gapiński E. 475
Garbacz D. red. 155
Garbacz K. 620
Garboś B. oprac. 2820
Gargaś A. 1055
Gaweł M. 810; red. 69
Gawlik K. 2716
Gawlik R. 315
Gaworski O. rec. 867
Gawron P. 196, 1083–85
Gawroniak-Stanek A. 871
Gawryszewski A. 608
Gaziński B. 605
Gąsiewski W. red. 167
Gąsior W. 2776
Gebethner S. 1714
Genejowa I. 2627
Gibalewicz J. 2126
Gierszewska B. 3307
193
Gil Z. 2886–87
Ginalski B. 2765
Ginalski J. 625; red. 614
Gierlach T. 779
Giza M. polem. 1445
Glebar J. red. 101
Gloc M. red. 32
Głaz Z. 811
Głodowski W. 1449
Głowaciński Z. red. 455
Głowacki J. rozm. 526
Głowacki R. 1523, 1955, 2421, 2793
Gmiter M. 2910
Gmiterek H. 656
Gmyz C. 3175
Gniewek J. red. 408
Gnot A. 1167
Gocz T. 1995
Godek R. 687, 2077, 2412, 2532; rozm. 2803,
3065
Godlewski J. 2486
Godula G. 625
Golik P. 3217
Gołąbek W. 3136
Gołębiewski Ł. 1086
Gołębiowski J. 766
Gomułka W. 293
Gondek M. red. 408
Gondek P. 657
Gonera M. 417, 464
Gorczyca A. 638, 850, 1187, 1841, 2034, 2256
Gorczyca E. 224, 238, 476, 2257, 2548, 3189;
oprac. 231; rozm. 3047, 3090
Gordon A. 563
Goshen S. 832
Gościński G. 1912
Gottman J. 2941
Góra R. 1491
Góral A. 1276, 1286, 1834
Górczyk T. 2027
Górnicki G. 2803
Górzyński S. 646
Graboń B. oprac. 394
Grabowski A. E. 3115
Grabowski K. 1963
Grabowski L. 2420
194
Granat E. 2836
Granat L. 2804–5
Grdeń S. red. 103
Grigo A. 1204
Groch J. 2258
Grochowska M. 2487
Grochowski R. 1056–57
Grodecki Z. red. 411
Groele W. zob. Szalay-Groele W.
Grudzień-Furman B. 2329
Gruszczyńska A. 625
Grygiel J. 2469, 2806, 3060, 3091, 3285–86,
3319–20; rec. 318, 708, 776, 2794, 2802,
2840; rozm. 3298, 3334
Grymuza H. 316, 1011, 1677, 1825, 2280, 2911,
3050, 3207
Grzebyk D. 538–39
Grzebyk E. 3304
Grzegorzewski Z. 1188–89, 1205; polem. 1189
Grzesik W. 567
Gula R. 452
Gulbinowicz H. przedm. 3178
Guldon Z. 701–2, 736
Gwoździcki W. 643
(H.F.) rozm. 2128; (hk) 1242, 1996; (hł) rozm.
1866; (H.W.) 1177; (HAK) 601; (hoe) 1727,
2513, 2926, 3127
Habela W. 3095
Hadała R. polem. 2490
Hadło M. red. 15
Haehne A. 2732
Halicka M. 2605, 2628
Hałabuz E. 3144–45
Hampel J. 752, 766; red. 766
Hanuszkiewicz A. 337
Hapka J. 2295, 2572; oprac. 253
Harabin Z. 475
Hawrylewicz L. 1921, 2549
Hen J. 2827
Henkiel A. 422
Herba M. red, 98
Hermaniuk J. 929, 2463; red. 929
Hoff J. 750, 738
Hoff T. 929
Hołówka J. oprac. 2717
Homa E. 2296
Homplewicz J. 2536; red. 2353
Hop R. rozm. 2287
Horbowski A. 2353, 2389; red. 2389
Hordowski J. 2422
Horodyski B. oprac. 393
Horst E. L. 1430
Hubert E. 2389
Hućko B. 294, 477–78, 621–23, 780, 901, 979,
1440, 1457, 1468, 1481, 1655, 1707, 1803,
1826, 1889, 1900, 2011, 2022, 2488, 2587,
2591, 2668, 2696–99; rozm. 619, 789, 2635
Hudyma A. 2700; polem. 950; rec. 760, 3202
Hundert Gerson D. 703
(is) 2596; IWO 1591
Iniutoczkin A. 3106
Iwanicka J. 1287
Iwaszkiewicz M. zob. Krysowska-Iwaszkiewicz M.
Izdebski J. oprac, 410
(JB) 1531; J.F. 2685; J.G. rec. 2870; (jh) 2078; J.K.
1944, 2190, 3176; oprac. 2079; (j.k.) 2533;
(j.l.) 3300; JM 3271; (JM) 697, 2957–58, 3162,
3272; (jm) 1088, 2912; (jp) 1767; J.S. 1573,
2597, 3024; (J.S.) 1269; (js) 2047; jt 2021; (jt)
3038; J.U. 2489; (jz) 1964; Jac 520, 1405, 1492,
1656, 1922, 2043; (Jac.) 1270, 2758; (jac) 1504,
2701, 2766; (jak) 853, 2015, 2080–81, 2144a,
2152–54, 2156; (jam) 1241, 2629, 3176; (jap)
1945; Jas 2149; (Jas) 3301; (jer) 1657, 1678;
(jjk) 338; J.K.K. 1087, 1288; (jkk) 980; (jol)
2350; J.R.K. 3102; (jaks) 2630; (jasz) 2023;
(just) 2413; (jerka) 981; Jot-Em 3321
Jabłoński P. 1541, 2155
Jachowicz J. 1748
Jagielski J. 1997
Jagusztyn A. 3304
Jakubowicz M. 317; rozm. 2750, 3299
Jakubowska M. 275, 1024, 1043, 1330, 1431–
–32, 1951, 2210–12
Jakubowski E. 2222
Jałowiecki J. rozm. 2240
Janiec Z. 2653
Janik R. 1252
Janikowska B. 1768
Jankowski A. 2191
Jankowski S. M. 781
Janowski J. 624, 3190; rec. 2812
Janowski M. 197, 949, 1542, 2099
Janta-Polczyńska W. 296
Janusz Z. red. 2866
Januszewska A. 1634
Januszewski R. 1787
Jarosińska M. 2671, 2733, 2942
Jarosiński M. 423
Jarosz A. 596, 602
Jarosz J. 2718; rozm. 3052
Jaruś J. 439
Jasiak M. 851
Jasieński J. 766
Jasionowicz J. oprac. 416
Jastrzębska R. 1769–70
Jaśkiewicz B. 812
Jaworski T. 1044
Jekiel J. rec. 753
Jelonek A. 609
Jeziorkowski A. 704
Jeziorowski T. 704
Jeżewski S. red. 3118
Jędrzejewski M. 2156
Jodkowski P. S. red. 19
Jodła Z. 2223
Jońca E. red. 72, 106
Jordan R. 465
Jórczak R. 1843, 1890, 2192
Jóźwiak J. S. 1855
Jucha S. 1342
Jurasińska J. 2132
Jurasz B. 261, 297, 339, 671, 1749, 1817, 1827,
2397, 2550, 2631, 2677, 2888, 2913, 2943–
–45; oprac. 568
Jurkiewicz E. 1946
Jurkowski H. 3107
(ka) 1090; K.K. 1715; (K.K.) 1454; (km)
1206–8; (ko) 1415; (kp) 511, 1246; (kam)
1557; (KIS) 2606; KMK 1087, 1771; (koz)
195
2336; KTT 2193; (K-gur) 2169; (K-mro)
1828; (koma) 2045
Kachaniak M. 2748
Kaczanowski L. 1030, 2012, 2113, 2408, 3086,
3323
Kaczka R. rozm. 1007, 2721
Kaczmarczyk K. 2197
Kaczorowski A. W. 512, 569, 1192, 2384
Kaczyński A. 1772
Kaczyński B. 3131
Kadrow S. 625
Kadyjewska K. 1012, 2534; rozm. 3246
Kalandyk M. 2852
Kaleta R. 2791
Kalinka J. 2807, 2837
Kałamucki K. rec. 414
Kamiński K. 198–99, 480, 570, 852, 982, 1025,
1208, 1289, 1416, 1482, 1493, 1558–59,
1587, 1728, 1807, 1912, 1965, 2024, 2145,
2224, 2514, 2551, 2644–45, 3287; rec. 553;
rozm. 581, 1458, 1807
Kamiński P. oprac. 391–92
Kaniewski K. 3168
Kantor R. rec. 2000a
Kański J. 3128, 3146, 3152
Karaś A. polem. 1445
Karbowska Z. 2946
Karczmarzewski A. 677, 902
Karny W. 2767
Karp A. 655
Kasprzak M. 3137
Kassan M. 1817
Kaszuba K. 1286, 2434–35; polem. 2434;
rozm. 1169
Kaszuba L. 2914
Katań W. 2697
Kawalec B. 983
Kawałek J. 2389; rozm. 3061
Kawiorski S. 681
Kazalski B. 1458
Kazior Cz. polem. 2341
Kensy E. 1505; red. 56
Keppert M. 450
Kersten K. 1998
Kędzior A. 2351, 2414
196
Kiełb A. 200, 2157, 3249
Kijuć W. polem. 1992
Kilar H. 481, 2259; oprac. 230, 237; rozm. 310
Kinel J. 2260
Kiryk F. oprac. 684; red. 732
Kisiel A. red. 186
Kisiel R. red. 2521
Kisielewicz A. 1503
Kisło M. 2686
Kiszka J. 454, 2423
Kitowski B. 639
Kitowski J. 929, 1834; polem. 2434; red. 139,
929
Kieżun M. 2838
Klatka Z. 3288
Kleja E. zob. Pohorska-Kleja E.
Klekot E. 2889
Klęba T. 2261
Klich J. 530, 853–54, 1966–67, 2023, 2025,
3035–36, 2044, 2080, 2156, 2158–59, 2170–
–75, 2215, 3289; rozm. 2160
Klimczak J. 1524, 1923–24, 2080, 2296–97,
2490, 2632, 3163, 3324; rozm. 3092
Kloc P. 2768
Klus J. red. 146
Kluska J. 176
Kłak K. 1901
Kłańska M. 2789
Kłeczek T. rozm. 2774
Kłos S. 571
Kmieć S. 1750
Kniaźnikiewicz J. 1290, 2046
Koba R. 1618
Kobiałka J. oprac. 412
Kobylański A. 2777
Kocemba J. 1818
Kochanowska-Pięciak E. 1925
Kociuba G. 2852; red. 2852
Kogut A. 531
Kolano E. 2552; rozm. 351, 2305
Kołaciński A. 1877
Kołodziej Z. 1543
Komada D. 2959
Komolowa D. 2652
Konarska T. 1902, 2352
Kondraciuk Cz. P. 2808
Koniecka A. 1441, 1619, 1968, 2298–303, 2687;
rozm. 1939, 2094, 2302
Konieczna A. zob. Niewęgłowska-Konieczna A.
Konieczny J. 675
Konieczny Z. 672, 739, 2398
Konstanciak M. 1611
Kopa W. 1574
Kopacz B. 855
Kopacz S. red. 175
Kopaczek J. 813, 2646, 2960; oprac. 3025
Kopała M. rec. 4
Kopcik E. 2045
Kopeć J. 1209
Kopeć W. 2703
Kopiec S. 2839
Koprowski J. rec. 2789
Koralewski J. polem. 1610
Korczak M. 870
Korczak P. 281
Korczowski R. 2293
Kordasz J. polem. 868
Kornecki M. 2867, 2890
Korolec J. B. red. 700
Koryl J. 2080, 2082, 2159, 2809–10, 2840–
–40a; rec. 2814–15; rozm. 2189
Korzeniowski T. red. 120
Korzon A. 856
Kostecka A. zob. Kostrz-Kostecka A.
Kosiba M. 1013
Kosiorowski A. 2734
Kossowska I. zob. Wit-Kossowska I.
Kostrz-Kostecka A. 1190
Koszela W. 2828
Kot A. 603, 2114; rec. 2820; rozm. 272
Kot W. 3218
Kotlarczyk J. 521; red. 2420
Kotowski Z. 318
Kowal M. 2633
Kowal R. 2194
Kowal S. 1545
Kowalak J. zob. Sobczak-Kowalak J.
Kowalczyk A. 929
Kowalczyk J. 3177
Kowalczyk M. 2247
Kowalik A. 1834a
Kowalik H. 2553
Kowalik T. 475, 2195
Kowalik W. rozm. 1861
Kowalska L. 2196–97
Kowalska-Glikman S. red. 750
Kowalski J. K. 1459
Kowalski K. polem. 3312
Kowalski W. rec. 701–2
Kozanecka M. 766
Kozarynowa Z. 319
Kozicki A. 285, 425, 544, 1952, 2778
Kozieł B. 2863
Kozioł D. 375, 2961
Kozioł J. rec. 2807; rozm. 2139
Kozioł P. polem. 712
Koziorowska U. oprac. 412
Kozło W. 2198
Kozłowski J. 3219
Kozłowski M. 753
Krajka W. 2821
Krakowski S. 754, 1829
Krasnopolski M. 1031
Krasoń T. polem. 1433
Krasowski I. 708
Krawczyk I. 3111
Krawiec A. red. 131
Krempf Z. 201, 1618, 2811; rec. 2812, 2816
Kresek Z. 298, 424
Krężel J. 340, 814, 3308
Kriegseisen W. 705
Krobicki M. 417
Krochmal A. 706, 708, 3354
Krochmal J. rec. 2, 2925
Kropiwnicki J. polem. 2052
Krowiak D. 341, 2491, 2527, 2580; oprac. 282;
rec. 2853; rozm. 341
Król A. 2841
Król E. 2691
Kruczek M. oprac. 243
Kruczek W. 1804
Krukar W. 554, 755; oprac. 406–7
Krupa A. oprac. 572
Krupa B. 2704
Krupa G. red. 27
Krupińska-Łyp H. 2470; red. 2853
Kryciński S. 594, 756, 2891, 2915
Kryczko M. 320, 857, 2662
197
Krynicki L. 2892
Kryński S. red. 2791
Krysiak B. oprac. 413
Krysowska-Iwaszkiewicz M. 426
Krzanowski Adam 2353
Krzanowski Andrzej 1231
Krząstek T. 795
Krzemiński J. 482, 513
Krzystanek K. 702
Krzystyniak J. 2769
Krzywda A. zob. Niewolak-Krzywda A.
Krzyżanowska J. zob. Skrok-Krzyżanowska J.
Kubasiak Z. 522
Kuberna E. red. 70
Kubica B. 427
Kubikowski T. 3096
Kubrak Z. 757; red. 133
Kucharczyk G. rozm. 589
Kucharski T. 2199–200
Kuchciński M. 1809, 2409
Kuczyński J. 2962
Kuczyński S. K. 613
Kud A. 3061
Kukla Z. 2281
Kukła E. 2359
Kula A. 1066
Kulewski A. 572
Kulig A. 1903
Kulig J. polem. 1610
Kulikowski W. 2842
Kuliński G. 2262
Kułak A. 428
Kułtuniak J. red. 721
Kumór W. 1145
Kunik T. 691
Kunysz A. oprac. 410
Kuperowa W. 889, 1560
Kuracjusz 244
Kurc M. 1999
Kurczab H. 3, 2471; red. 181
Kurek M. 139
Kurnik J. 532
Kuroń J. 1091–92
Kurtyka J. 342
Kurylczyk B. 2262, 2515
Kurylak J. 2794–96
198
Kurzbauer R. 2304
Kus J. 707
Kuś S. 2436
Kuźma Z. 903
Kwapisz B. 396–97
Kwater T. 3111
Kwiatkowska A. 2516
Kwiatkowska-Pinkosz K. rozm. 2249
Kwiatkowski K. 858
Kwiatkowski J. 1210, 1926, 1947, 1969, 2735,
2843, 2947, 3250–52; oprac. 274, 283, 3221;
rozm. 1761, 1818, 1909, 1937, 1984
Kwiatkowski M. red. 23
Kwiatkowski T. 1417–18
Kwolek A. 2305
Kyc A. 1912
(l.j.) 1211; L.K. 1546; (lw) 3191, 3222–23;
(lil) 239, 264, 1708; (loj) 343; LOK 2916;
(LOK) 570
Lalik T. 693
Langner A. 2263
Langer J. 708
Lantos T. 2844
Laskownicki K. 2719
Laskowska-Wysoczańska W. 429
Lasota Z. 1927
Lato D. 344
Lato G. 2759–61
Lausz K. 1093
Lazar H. 466, 1367
Legutko R. 2201
Lekan W. 2779
Lenart Z. red. 130
Leniart J. 2634; rozm. 217
Lentowicz Z. 202, 1094, 1994
Leń A. 1844, 2026; rozm. 2565
Leoński J. red. 871
Lesiczka R. 1658
Leszczyki S. 951
Leszczyński A. 1773
Leśniak F. 654
Leśniak J. 202–3, 1095; oprac. 286; rozm.
1055, 1331
Leśniewski B. 950
Lewandowska M. 2160
Lewandowska W. 952, 2000
Lewandowski A. rozm. 1112
Lewicki J. 833
Leżoń L. red. 148
Liebfeld A. 299
Lichołai L. 977
Lignowski M. 3187; oprac. 3192
Lijewski T. 573
Limanówka D. 440
Lipiec J. 2437–38
Lipiński A. 3026
Lipowski W. oprac. 376
Lipszyc J. B. 574
Lis E. 2598
Lisiak H. 345
Litak-Zarębska B. 929
Lodziński W. rozm. 2759
Lonczak J. 533, 953, 984, 1170; oprac. 258, 278
Lower J. 1291
Lubelczyk A. 625
Luboński P. 551; red. 407, 554
Lukas M. M. red. 2403
Lula M. oprac. 3119
Luty S. 2157
Lwoski Z. polem. 1992
(ŁN) 2322
Łabij E. 2646a
Łanczont M. 426
Łazar A. 645, 658, 985, 2492, 2647, 3224
Łączyński A. 409
Łobocki R. 2845–46
Łobocki T. 2846
Łochocka H. 3114
Łokaj T. 1460
Łokajowa H. 954, 1032, 1379, 1752, 1819, 1845,
1928–29, 2306–9, 2354, 2493–94, 2554;
rozm. 358
Łopaciński P. 2339
Łopatkiewicz P. 2953; polem. 2876
Łopatto A. oprac. 393
Łopuch A. 2128
Łopuski J. 815
Łuc K. 377
Łuka W. 1096
Łunarski J. red. 177
Łyp H. zob. Krupińska-Łyp H.
Łyp M. 2812; red. 2816
Łysakowski J. 3167
Łyszczek B. 1970
Łyżwińska W. oprac. 410
(m) 1878, 3325; (M.A.) 1971; (mb) 1469,
1830, 2669, 3299; MŁ rec. 2810; M.M.
3193; mm 922, 1277, 1858; (mm) 1292,
1506, 2226; m.n. 1729; (mn) 2048, 3253;
M.P. 758, 1265, 1343, 1561, 2024, 2034,
2146, 2495; rozm. 1537; (M.P.) 1831;
(mp) 219, 1395, 1547, 1788, 1839, 3326;
M.S. 552, 2705; (maj) 197, 1097–98, 1774,
2156, 2158, 2161–62, 2202–3, 2225, 2294,
3290; (mar) 976, 1368; MAR 1202; MAT
2736–37; MIŚ oprac. 483; (mtr) 343, 2439;
(mus) 1293; (młyn) 1625; (miecz) 3225
Mac J. 3254
Mach M. 3169
Mach S. 3304
Mackiewicz L. 2555
Madeja K. 634, 292, 2260
Madejowski R. 204, 347, 1679, 1904, 2376,
3062, 3103–4, 3138–40, 3147, 3153–56,
3327; oprac. 255; polem. 1904, 3327; rec.
2796, 2798, 2801, 2810, 2840, 3098–101,
3106–7, 3109; rozm. 3112, 3134, 3141
Madurowicz-Urbańska H. red. 735
Magirowski J. 2048a
Majewski A. 3016
Majgier B. 1618
Majka D. 205, 2496
Majka J. 348, 759
Majka S. 986
Majkowska-Aleksiewicz A. 740
Makara J. 523, 595, 649, 1014, 1406, 1494, 1620,
1730, 1805, 1930, 1962, 2037, 2047, 2133,
2227, 2282, 2386, 2464, 2517, 3328; rec. 867;
rozm. 945, 975, 1489, 2064, 2281, 2447
Makarewicz P. 2240
Makieła Z. 766
199
Makowska J. 604
Maksymowicz A. 792, 859
Makuszyński K. 3098
Malara T. 2404
Malczewski J. 534, 678, 1548, 1635, 1680,
2083, 2440, 2926
Malicki W. 1800, 1972, 3019; rozm. 2117
Malik K. 2310
Malik W. 2264
Malikowska K. 937
Malikowski M. 937, 987, 2472; red. 937
Malinowski E. 834
Malisiewicz E. 929
Małek A. 242, 349, 906, 1099, 1709, 2176; oprac.
246, 269, 276; rozm. 823
Małż 2893
Mamczur M. 1842
Mamoń M. 545, 1069, 1350, 1461, 2129, 2556;
rozm. 1008, 2777, 2779, 2783
Marciak Z. 2283–84
Marciniak L. red. 66
Marczak W. 300
Marczuk S. 937, 1721
Marek B. 937; rec. 987
Marjańska L. 2864
Markiewicz W. 1086
Markowski M. 1612
Masternak S. 1808
Materna G. zob. Ungeheuer-Materna G.
Materniak I. 1562
Maternowa G. 2813
Matoszko K. 1026, 1681
Matusiewicz A. 2134
Matusz J. F. 350, 923, 1100–1, 1973, 2049,
2135, 2156–58, 2161–63, 2177–78, 2204,
2311, 2441–42, 2459–60, 2557; oprac.
245, 268
Matuszczak A. 1171, 1789
Matyka T. 860
Mazan L. 2790
Mazur E. 2473
Mazur M. T. 835
Mazur T. polem. 1984
Mazur Wiesława 1102
Mazur Władysław 793
Mazurek S. polem. 2213
200
Meissner A. 2399, 2404; red. 1, 2389, 2404
Mendelowski S. red. 88
Mendys W. 760
Mering K. 1549
Meyer N. 2963
Miazga M. 2130
Michalak Jadwiga 2131
Michalak Janusz 465
Michalak Jarosław 2049
Michalczyk M. 2751
Michalec G. 1058–59
Michalik J. 1045
Michalik S. 484, 556
Michalski J. 616, 626
Michałowski W. 924
Michałowski W. S. 485–87, 491, 955; polem. 499
Michna R. red. 394
Michocki E. red. 76
Michułka W. 3194
Midura F. red. 152
Mielcarek A. red. 448
Mika M. 2894
Mikulina I. polem. 3327
Mikułowski B. 573
Milanowski T. 2084
Milewicz E. rozm. 2052
Miller M. 2249
Miłoś Ł. red. 40
Minkowicz T. zob. Wysoczański-Minkowicz T.
Mistewicz E. 467, 1636
Miszczak J. 206, 2001, 2050–51, 2535, 2573,
2607, 2663; rozm. 2220, 3051
Mitek T. 2205–6
Mizera M. 351
Młynarczyk J. 1103
Młynarski J. 761, 1442, 1575, 1810, 1974,
2046, 2066, 2150, 2413, 2608, 2917, 3226,
3330–31; polem. 2053; rozm. 1891, 2053
Mohyła E. 2635
Mołoń W. 535, 988, 1576, 1697, 1682–83,
1931–32, 1956, 2047, 2312–13, 2330, 2356,
2609, 3255; rozm. 2323, 2612
Moniewski J. 1033–34
Montusiewicz Z. polem. 2485
Morawska I. 989
Morawski E. 782
Morawski J. 1753, 1859
Moreń R. 1775, 2067
Morski P. 1684
Moskal A. 488
Moskała E. 575
Mościcki B. 576, 925, 1104
Motyka G. 842, 861
Motyka J. 252, 2068–69, 2285–86, 2497, 2917;
oprac. 250, 262
Motylewicz J. 659
Możdżeń S. red. 1
Mroczek-Ciosek J. red. 3097
Mrozek J. 1860
Mróz R. red. 145
Mruk K. 816, 2574
Mucha J. 880
Mularczyk R. 2720
Mularski M. 2814–15
Murawski A. 1295
Musiał J. 2052–53, 2241; polem. 2052; red.
3187
Musiałek G. 1776
Muzyczuk A. 625, 627; red. 614
Mycielski A. 301
Myjak A. S. 378
Myjak J. 379–81, 741, 836, 870, 886, 890, 905,
990–91, 1249, 1380, 1613, 1659, 1971, 2012,
2115, 2387–88, 2575–76, 2610–11, 2636,
2822–23, 2964–306, 3027–30, 3087, 3273,
3332; oprac. 3012, 3033; rec. 372, 383, 691,
838, 2858, 2864; red. 50; rozm. 271
Mysiak M. 489, 1698
Myśliński J. rec. 2404
Myśliński K. red. 720
(n) 1731; (n-k) 2918; (nic) 2054; (now) 1790
Nadachowski A. 625
Nagorski A. 1732
Nahajowski J. 1550
Nakonieczny A. red. 161
Naleziński L. 862
Narbutt E. oprac. 1835
Natanek A. 3141–42
Nawrocka H. 2242; rozm. 2477
Nicpoń H. 580, 863, 926, 992, 1015, 1178,
1278, 1324, 1331, 1407, 1419, 1507, 1621,
1846, 1852, 2016, 2047, 2055–57, 2075,
2136–37, 2147, 2314, 2357, 2498, 2688,
2706, 3333; polem. 992, 1846, 3310, 3333;
rozm. 1417, 1618, 1742, 1823, 2018
Niczyporuk R. 207, 1105; red. 59; rozm. 2614
Nidecka E. rozm. 2478
Niebelski E. 381–82, 651, 689, 710, 3007–9
Niebudek J. 233, 688, 1296, 1420–21, 1450,
1477, 1508, 1639, 1857, 2085, 2315, 2738;
polem. 1514; rozm. 1013, 1412, 1422,
1553, 1857
Niedźwiedź T. 440
Niemiec A. 321, 1254, 1271, 1381–82, 1733, 2045,
2919, 3227; rozm. 315, 1495, 2482, 2627
Niemiec J. polem. 1904
Niemiec P. 1060, 2216; red. 160
Niemiec R. 1106
Nieradka E. J. 3228
Niewęgłowska-Konieczna A. 2648
Niewiarowski W. 1861
Niewolak-Krzywda A. rec. 2853
Niezgoda C. 3185
Niezgoda G. 1495; rozm. 2666
Nikiel M. 2953
Nita Z. J. 3170
Nitecki P. 3178
Niziołek J. 1891
Nowak A. M. 2848
Nowak Jadwiga 3303
Nowak Janina 2831
Nowak M. 1107–8, 2086
Nowak T. red. 9
Nowakowska Z. 3302
Nowakowski J. red. 163
Nowakowski K. Z. 708
Nowicki Ł. 906, 2164; oprac. 247, 259, 287;
rozm. 2222, 2682
Nowosad M. 441
Nowowiejska A. polem. 499
Nuckowski T. 3051–52
Nycz W. 2316, 2739
Nyczek M. 312, 794, 2243, 2400, 3229–31,
3233; oprac. 3232, 3556; rozm. 1809
Nykiel J. 2868
Nyzio Z. red. 69
201
om 208
Oberc F. 3187
Obodyński K. 2443
Obruśnik A. E. 2674
Ochenduszko T. 783
Ogiński J. 2138
Okoń W. 383
Okoński M. 1777
Olak B. 1975
Olbert S. oprac. 3124
Olchowik L. 551, 2920
Olejko A. 2518, 2649
Oleksyn P. 1933; tłum. 1732
Olszański T. A. 881, 2002
Olszewska H. 2612
O’Neill E. 3099
Oppenauer L. 2752
Oraczewski R. red. 105, 127
Ordak G. 1191
Orlikowski B. 2753
Orłowicz M. 683
Orłowska M. 302
Orłowski K. rozm. 3294
Orłowski R. 2465
Orłowski S. 711, 882
Oronowicz E. 2787
Ortyl W. polem. 1151
Orzech J. 3304
Orzechowski E. red. 2403
Osęka A. polem. 989
Ossowski M. red. 7
Ostasz G. 352–54, 817–18; rec. 2804–5
Ostrowińska A. 907
Owoc H. 1847; red. 553
Owsiany E. 635, 664, 682
(p) 1551, 2613, 3274; (pc) 2955; (PAn) 1755;
(pan) 490, 562, 1261; P.W.R. 1778; (piki)
1192
Pactwa B. 1993
Pado K. red. 39
Pająk J. 2265, 2358
Pająk J. W. 712
Pająk H. 864
202
Pajda R. 1342
Pajdak M. 1879
Paluch A. K. red. 744
Pałosz J. 1109
Panfil M. 2339
Pantarałka B. 713, 1880
Parczewski M. 708, 721
Partacz Cz. 3235
Partyka W. 2953
Pasternak J. rozm. 1857
Pastuła H. 2614
Paszkowski J. 1603
Paszyński Z. 1994; red. 86
Patuła A. 1110, 2148
Paulukiewicz T. polem. 3312
Pawlak J. 341, 1563, 1948, 3126; rozm. 3095
Pawłowski T. 3257
Pawłowski W. 1035
Pelczar R. 2401–2; rec. 637
Pencakowski P. 3009
Perdeus S. red. 72
Peresłucha E. 1422
Pęcak M. 430, 1541, 3258; rozm. 1027, 1522
Pękala M. 865, 1016–17, 1383, 1592–94, 1622,
1905, 2088–92, 2499–500, 2593, 2817, 2848a,
3063–64, 3298; rec. 2852, 2859, 3114, 3172;
rozm. 2578
Pęzioł A. 581
Piątek Andrzej 355, 993, 1685, 1934, 2317–
–18, 2444–45, 2792, 3157–59; rozm. 2436,
2450–51, 2470, 3142, 3150
Piątek Anna 2501, 2615
Piątek B. red. 103
Piecuch J. 929
Piekarczyk J. 3164
Piekarska P. M. 2849
Piekło T. 1564, 2816
Pietrzyk J. 2139
Pietrzykowski A. red. 91
Pięciak E. zob. Kochanowska-Pięciak E.
Plęs A. 532, 866, 1660, 2689, 2948
Plizga I. red. 51
Pilarczyk W. 2895
Pilawa A. 1686, 2598
Pilipowicz W. 468
Pinkosz K. zob. Kwiatkowska-Pinkosz K.
Pintal W. 2216, 2340, 3275
Piotrowska H. 3298
Piotrowski J. 584
Piotrowski W. zob. Gaj-Piotrowski W.
Piotrowski Z. 2696
Pipała F. 2093
Piórecki J. 454, 492, 2424–26, 3010; red. 9
Pisarik M. red. 140
Pisz W. 3236
Pitera J. 3065
Pitera Wilhelm 929
Pitera Władysław 356
Piwko R. 1526
Płatek J. 1112
Płatko S. 1906
Płeczeń O. 867
Płoszczak A. 1451
Płużański A. 442–43, 1640
Pochwat A. 3133
Podgórska-Czopek J. 625
Pohorska-Kleja E. 625
Pokorska E. 2359
Pokrywka J. 3111–12; oprac. 3113
Polańska M. 3304
Polański E. 2474
Polczyńska W. zob. Janta-Polczyńska W.
Poleski J. 629, 714
Poliakoff S. 3100
Pomianek T. 2458; red. 177
Poniatowski K. 2027
Popławski R. zob. Quirini-Popławski R.
Popow J. 1510; red. 1511
Pospisilowa V. 3108
Potaczała K. 1396–97, 1470, 1722, 1842,
1881, 2003, 2028, 2244, 2896, 3116; oprac.
226, 265; red. 44
Potocka-Bielecka M. 1297–98
Potocki A. 493–95, 582–83, 661, 784–85, 868,
891, 956, 1046, 1244, 1398, 1443, 1641, 1801,
1842, 1882, 1892, 1976, 2026, 2577, 2784,
3041–44, 3195–97; polem. 868, 3310, 3312,
3343; rec. 5, 3209; rozm. 281, 306, 2210
Potoczny J. 2389
Półćwiartek J. 2818; red. 69
Prach Bogusław 708
Prach Bohdan 3237
Proksa M. 625, 715, 2921
Prus E. 762
Prygoń W. 1167, 1791
Przeciszewski M. 3180
Przemyski A. 449
Przepióra R. 819–20, 2707, 2750; polem. 2341
Przyboś K. 716–19
Przybylski A. 2721
Przybyła W. 2029
Przybysz K. 1384, 1528
Przystaś K. 660
Ptasznik S. red. 2369
Puchalska E. red. 6
Pudełkiewicz S. 2865
Pudło K. 708
Pudło M. 497, 652, 927, 957–58, 1224, 1266–
–67, 1344, 1385–86, 1399–1400, 1565, 1642,
1723, 1935, 2018, 2030, 2038, 2266–68, 2519,
2697; polem. 924; red. 87; rozm. 2017, 2263
Pyrkosz A. 1643
Pytlakowska K. rozm. 344
Pyzik A. 2320
Quirini-Popławski R. 2905
(r) 273, 470, 1661, 1977, 2031, 2269–70, 2520,
2537, 2637; R.D. 585; (RD) 1978; (rj) 431;
R.M. 498, 959, 1687, 1936, 1979, 2021, 2271,
2528, 2558, 3031, 3108, 3143, 3171, 3198,
3303; (RZ) 1193, 1351, 1422, 3032; Raw
rozm. 1422; (raw) 1401, 1836; (REC) 209,
763, 976, 1662, 3259; (Rec) 1566; (rec) 1174,
2599; (rrj) 1061; (RUB) 1387, 1820, 2650,
2679; (rych) 1299
Rabizo-Birek M. 2531, 2658, 3066–82; rec.
2852, 3113
Radłowski L. 220
Radochońska A. 2359
Radochoński M. 2359; red. 2359
Radzisz J. 499; polem. 499
Rajman J. 766; red. 766
Rak A. 3260
Rakoczy A. 1734
Rakoczy T. 2527
Rakuś A. 928, 1957
203
Ratajczak J. 3334
Raus A. 1644, 2708
Rawski J. rozm. 2684
Reichan J. red. 2785
Reinfuss R. 708
Rejman J. 2140
Reszka P. 1114–15
Rewska R. zob. Zdziarska-Rewska R.
Rojek M. 908, 1423; rozm. 1276, 3306
Rosiecki J. polem. 2688
Rosywacz T. rozm. 669
Rozborska L. 1937
Rożański J. 742
Rożdżyński J. 2709
Rożek J. 2754–55
Różycki W. 1811
Rudnicka M. 647
Rudolf W. 536
Rudziński M. rozm. 1297
Rudziński W. 3122
Rurak A. 650
Ruszel K. 883; red. 173, 3234
Rusznica S. 2369; red. 2369
Rutkowski M. 2116
Rybak J. red. 177
Rybak S. 2141
Rybicka A. 1116
Rybicki A. 546
Rybicki R. 2692, 2762; rozm. 2713, 2751–52,
2754, 2760, 2769
Rybienik J. 2446
Rybka Z. red. 1942
Rybkowska B. 2678
Rygiel Z. 500, 2886
Ryk F. 1408
Rymarowicz L. 764
Rymut K. 2786
Rynasiewicz Z. 960
Ryniewicz I. 1300
Rytmond J. 1500
Ryttel A. 175
Ryznar F. 2287
Rząsa A. 2360, 2447–48
Rzeczycki S. 2321
Rzegocki A. 961
Rzepa T. red. 871
204
Rzepka J. 491
Rzeszutko J. 2850
Rzeżuchowski T. 1331
Rżany R. 2850
(s) 1194, 1483, 1839; S.D. 1428; si 1117; (si)
962, 1118–22, 1279, 1779, 1792, 1907;
(sl) 822, 930, 1484, 1595, 2672; (so) 1062,
2824; (S.S.) 2897; sak rec. 732; sga 197;
(sga) 1688, 2182, 2245; (Ska) rec. 3099;
(ska) 2217; (sos) 636, 1212–13, 1500,
1596, 2418, 2538, 2898, 3335; SAKO 2023;
(Soja) 1577, 1623; (sostom) 1544
Sadowski R. 1980, 3019
Sadowski W. 1123
Sadura E. 1124
Sagatowska J. 2117
Saj W. 1355
Sajnug D. 931, 1125, 1145–46, 1783, 1793
Sakowska B. 2770
Salnikow A. oprac. 3199; red. 43
Salsitz N. 357
Sałapata A. 2899
Samborski K. 1126
Samborski M. 1325
Samek J. 2869
Samolewicz B. 2616
Samsonowicz H. 700; rec. 2963
Sanocki Z. 2272
Sapetowa I. 2949, 2953; red. 2953
Saramak F. 2403
Sarbiński R. rozm. 2761
Sarkady A. 210, 743, 2664–65, 2923
Sarzyński D. 3148
Sawa A. 501, 598, 1542, 1597–98, 1624, 2164,
2322, 2341, 2749, 3336; polem. 2341; rozm.
918, 949, 2084, 2739
Sawczak M. 1578
Schneigert Z. 796
Schubert J. 765
Seidler B. 1301
Serafin B. rozm. 1628
Sękacz M. 1735
Sęp W. 2228
Siedleczka M. 2651
Sieniawska K. 929
Sienkiewicz T. 2273
Siepietowski R. 1345
Sieradzki J. 2588
Sieradzki R. 771
Sierant A. 1195
Siewierski B. 1993
Sikora Sławomir 203
Sikora Stanisław 2094
Sikorski J. 3181
Sito J. 2924
Siwak S. 963–65, 1127–39, 1172, 1196, 1214,
1232–33, 1302, 1318, 1332, 1444, 1780–81,
1853–54, 2449; rozm. 1791
Skalska J. 1388, 2118, 3305; rozm. 1543, 2653
Skarbek A. 966–67, 1140–46, 1197, 1215, 1238,
1262, 1303, 1326, 1361, 1369, 1462, 1471–
–72, 1485–87, 1782–83, 1859, 1862, 1938,
1949, 2095, 2159, 2162, 2207, 2559, 2654;
rozm. 2320
Skarbek J. rozm. 3168
Skiba S. 2771
Skibicki A. oprac. 572
Skłodkowska I. oprac. 413
Skoczkowska T. 236, 470, 502, 532, 537, 932,
1352, 1567, 1663, 2361, 3011; oprac. 266,
366; rozm. 470, 532
Skoczylas S. rozm. 3257
Skolnik R. 357
Skowron J. 3012
Skowroński A. 870
Skowroński M. oprac. 395
Skręt W. 2323
Skrobała Cz. 303–4, 968, 1645, 1689, 2274,
2589, 2706, 3045
Skrodzki D. 2324, 2585
Skrok Z. 884
Skrok-Krzyżanowska J. 432, 933, 1047, 1255,
1333, 1433, 1445, 1452, 1520, 1552, 1614–
–15, 1625, 1646–65, 1690, 1908, 1928,
1953, 2119, 2229, 2331–33, 2350, 2362,
2502, 2780; polem. 1433, 1445, 2141
Skrzypiec I. zob. Cieślińska-Skrzypiec I.
Sławęcka E. red. 2416
Słodkowska I. oprac. 390
Słomkowska A. red. 3329
Słowik F. 639
Słowik S. 1939
Słupecki L. P. 722
Smalara U. 2325
Smyk B. 3034
Sobczak J. 3306
Sobczak-Kowalak J. 2275
Sobel M. 2369
Sobieniewska K. 869, 1066, 2230; rozm. 2235
Sobieszuk J. 1256, 1579
Sobiła M. 211
Sobocki W. red. 71
Sobolewski J. L. 1962
Sobolewski Z. polem. 2434
Socha A. 3292–94
Socha P. rozm. 2696, 2753, 2774, 3293
Sokała W. 1147
Sokół Z. 2419, 3304, 3329; rec. 340; red. 3304
Solnceva N. P. 420
Sołtys W. 708
Sondej W. 2096
Sonntag K. 1304
Sosnowska E. 630, 994
Sowa K. 2450–51
Sowa K. Z. red. 1736
Sowa S. 235, 241, 433, 470, 1036, 1216, 1473,
1512–13, 1541, 1691, 1806, 1863, 1893, 1981,
2004, 2070, 2097, 2298, 2302, 2364, 2675,
2900; oprac. 227; rozm. 518, 1804, 2143
Sowa W. rozm. 1064
Sowiński L. 1599
Sozański J. red. 169
Spros J. 723
Sroka A. B. 2925
Sroka S. 724
Stachiewicz J. red. 188
Stachowska U. 2098
Stachura M. 3200
Stafiej L. 2316
Stalec J. 2852
Stanek A. zob. Gawroniak-Stanek A.
Stanek M. 871
Staniszewski J. 2288
Stankiewicz J. red. 179–80
Starer A. 358
Starkiewicz M. 584
205
Starnawski J. 725
Staruchowicz Z. polem. 1992
Starzak G. red. 32
Starzyk M. 837, 909, 1616, 1711
Stasiak A. 995
Stasiuk G. 2293
Staszewski K. 2099
Staszewski T. 384, 2861, 3088
Staszewski W. 2208
Stawarczyk M. red. 168
Stec J. 2578
Stec M. 1692
Stecyk M. rozm. 2438
Stefańska B. rozm. 3292
Stefański S. 685
Steinhaus H. 305
Stepan B. red. 119
Stepek J. A. 3337; red. 109–10; rozm. 2458
Stępień W. 1064–65
Stojko Michaiłowicz S. 475
Stokłosa A. red. 2369
Stopińska Z. 3149
Stopyra B. 2953
Stój M. 456
Struck R. zob. Wielgos-Struck R.
Struś Małgorzata 212
Struś Marian 213, 249, 503, 552, 850, 969–70,
996–97, 1037, 1221–22, 1234–36, 1245,
1247, 1263, 1402–3, 1446, 1488, 1568–69,
1666, 1693, 1882–84, 2365, 2390, 2579, 2594,
2690, 2693, 2704, 2710–11, 3123; rozm. 558,
939, 1231, 1460, 1891, 2029, 2264, 2555
Stypułkowski B. 2901
Sucha M. 532
Sudoł P. 823
Sulimski J. 1716
Sułyk S. 306
Supran T. polem. 3310
Surdej J. 2740
Surowaniec Z. 1334, 2005, 2337; red. 41
Surowiec K. 2475; rec. 3113
Sutyła J. rec. 2405
Suwała M. 3261
Swianiewicz J. J. red. 554
Swianiewicz P. 971
Sygnowska K. 1305
206
Szaban J. 1064, 1306
Szafraniec B. 1527
Szafrańska B. 1189
Szal A. 767
Szal E. 2389
Szalacha E. oprac. 411
Szalay-Groele W. 887
Szambelan J. 2781
Szarek J. 251, 972, 1848; polem. 3310; red.
158; rozm. 3337
Szczepan A. 1837
Szczepański J. A. 1626; rozm. 960
Szczepański S. 3338; red. 136
Szczepański W. red. 71
Szczepka M. rec. 3167
Szcześniak A. red. 55
Szczęsny R. 1392
Szegda J. oprac. 256
Szeliga K. 359–61, 824–25, 1280, 1424–25,
1514, 1884
Szeliga Z. 524, 1319, 2071, 2391, 2917, 2926,
3309, 3339–42; rozm. 1906, 2456, 2719,
2795
Szenborn M. 458, 504, 586, 1529, 2023, 2045,
2209, 2231, 2503, 2617, 3343–44; rec. 3109
Szenborn R. red. 113
Szetela-Zauchowa T. 625
Szlęzak S. 2120
Szmigielski S. 2851
Szortyka A. 937
Szostkiewicz A. 1777
Szot E. 1307
Szozda A. 768, 910
Szpakowski J. 444, 489, 1638
Szpara A. 641–42
Szpieć A. 976
Szreder R. 3150
Szuba Z. 3201, 3225, 3262, 3295
Szubański R. 769
Szumilas D. rozm. 3111
Szwedo B. 870; red. 4, 157
Szwedo H. 1627, 2121, 2232, 2366, 2476,
2529; polem. 1627
Szwic J. 232, 322, 797–98, 1389, 1580–81, 1667,
1982–83, 2072, 2289, 3239; rozm. 3208
Szylagyi S. 362
Szylar T. 2712, 2741–44, 2756, 2772–73, 2782;
rozm. 2748, 2764
Szymakowska F. oprac. 416
Szymański J. 307
Szymbara J. 572
Szyperska U. 1148
Szypuła A. 323; red. 73
Szypułowa I. 911, 3238
Ścibor J. M. 631–32
Ślisz J. 1628
Śliwa L. 744
Śliwa R. 177
Śliwa S. 1020
Śliwa T. 726, 805, 3187
Śliwakowski A. 228
Śliwiński J. 2774
Ślubowski S. 308, 551
Ślusarczyk B. 929
Śmietana W. 453
Śnieżek A. 1909
Świątek A. 2142
Świątkiewicz W. 3276
Świątkowska B. 1040
Świć H. 1455
Świder P. 611, 935, 1600, 2100–1, 2452–53,
2560; oprac. 1149; polem. 1758; rozm. 1091,
1789, 2809
Świderek T. 1198
Świeboda J. 727
Świerczewska K. 3105; rec. 3100–1; rozm. 3093
Świstak Z. 3202–3
Świtka J. 1756–57
(T) 1434, 2218; (tw) 1225; (Tar) rozm. 1860;
(tar) 1257; rec. 3107; (tem) 3345; (tom)
1515; TRO 435; TUR 525; (twa) 3346
Tabor G. 1634
Tańska A. oprac. 260, 270
Tarczyńska A. 2165, 2504; polem. 3343
Targońska A. 885
Tarka K. rec. 749
Tarnawska D. 1357, 1362–63, 1370; rozm. 2096
Tarnawska J. 2561
Tas J. 799, 3240
Terlecki R. 2405
Terpiłowski S. 422
Teyszerski R. rozm. 850
Tkacz K. 588
Tkaczyszyn-Dycki E. 2832
Tłuczek M. 1553
Tłuczek R. 363, 770, 826–27, 3263
Tochman W. 1954
Tokarczuk I. 3241
Tokarska Z. polem. 1538
Tomasik M. 680
Tomczyk D. 324
Tomczyk M. 351, 364, 786, 1453, 1474,
1857, 1864, 2233, 2300, 2745, 2927, 3242;
rozm. 3338
Tomczyk P. 1150
Tomiałojć L. rec. 448
Tomkiewicz J. 406; oprac. 407
Tondos B. 3184
Topczyj A. 2852
Topor F. rozm. 1510
Torla Z. 2404
Towpasz K. 459
Traczyk T. 567
Trajdos T. M. 708
Trawka A. red. 103, 140
Troc M. 766
Trojniarz S. 2722
Trzaska B. 385, 547–48, 936, 998–99, 1045,
1049–50, 1067, 1258, 1320, 1335–38, 1353,
1435–36, 1521, 1668, 1694, 2333, 2367,
3296; rozm. 1057, 2117
Trzaskowski S. 475
Trzciński A. 2902, 2951
Trzeciak J. 2316
Tulik J. 213–14, 225, 505, 1237–38, 1264, 1464,
1647, 1849, 2234, 2276, 2454, 2562, 2618,
3046, 3204
Tumiałojć E. oprac. 410, 413
Tumiłowicz R. rozm. 2188
Tumor K. 1695
Tunia K. 627
Tur J. 3184
Turczak Ł. 2666
Turek S. 3298
Turnau J. 3243
207
Twardowski J. 434–35, 698, 1346, 1358–60,
1364, 1390, 1516–18, 1601–2, 1629, 1648–
–50, 1652, 1669, 1696–99, 1865, 1910, 1940,
2102, 2166, 2368, 2505–6, 2746; oprac. 229,
277; rozm. 333, 1837
Tybulczuk W. 1984, 2302
Tylutki E. zob. Adamska-Tylutki E.
Tymczak F. 240
Tyszkowa M. oprac. 809
Uchman A. 417–18
Ulanowski M. 589
Uliasz S. rec. 2854–57
Umięcka M. 2006
Ungeheuer-Materna G. oprac. 3279
Urban G. 3109
Urbaniec J. 2007, 2580; oprac. 234
Urbańczyk S. red. 2785
Urbańska H. zob. Madurowicz-Urbańska H.
Urwanowicz E. zob. Dubas-Urwanowicz E.
Urwanowicz J. red. 709
(v) 436
(w) 1496; W.B. rozm. 2126; (WB) 1531;
(wf ) 2467; W.M. 1308; WS rec. 2852;
(W.Ś.) 3264; (wab): 1391; (WIJ) 1193;
(wit) 1876; (walk) 1670; (wiel) oprac.
3291
Wacnik B. 1638
Wadas G. oprac. 663
Wadiakowa R. 1866
Wais L. 2619
Wajda J. 868
Wajrak A. 1467
Walas D. 604
Walasz K. red. 448
Walat R. 1582, 2638
Walawski A. polem. 992
Walc K. 3304
Walczak A. red. 52
Walczak K. 288
Walczak M. 2406
Warchoł-Wilewski K. 872–73
Warejko W. 1497
208
Warzocha A. 284, 446, 599, 1151, 1309, 1530–
–31, 1603–4, 1621, 1630, 1758–59, 1871,
1911, 1985, 2018, 2058–60, 2103–4, 2137,
2164, 2455, 2507, 2529–30, 3347–50; polem. 1758–59; rozm. 193, 1743, 1757, 2076
Warzybok A. 893
Wasilewska J. oprac. 412
Wawro A. rozm. 3214
Wawrzewska B. rozm. 1298
Wawszczak Z. 787–88, 800, 3351; rec. 650,
1028; red. 491
Ważny M. 2392, 2928; red. 80
Ważny R. 437, 1281, 1404, 1453, 1671, 2105
Wągrowski A. oprac. 415
Wątor A. 745
Wdowiak S. 590
Weiss N. 310, 789
Welanyk P. 549, 1052, 1971, 3161
Welzandt M. 325
Wender Cz. 686, 1203, 2639; rozm. 1430, 1437
Wędrychowska A. red. 413
Węgier J. 2787
Węgrzyn Cz. 2404
Wiącek W. 2952
Wichowski M. 1794
Wideryński M. 597
Wieczorek D. 1795
Wielecki H. 771
Wielecki K. 1724
Wielgos-Struck R. 938
Wieliczko M. 772, 790; rec. 708
Wielocha A. red. 125
Wielopolska A. 1041
Więch K. 326
Wiki rozm. 326
Wiktor A. 2167
Wilczak D. 2211
Wilczak J. 1018, 1152, 1310, 1760, 1802,
1850, 1986, 2061, 2106, 2179–81, 2377,
2620, 3277
Wilczyński S. 1311
Wilewski K. zob. Warchoł-Wilewski K.
Wilgucki A. 633, 3244; red. 189; rozm. 190,
195, 1901, 2134
Wilkosz W. 850
Winiarski L. 2060
Winiarz J. red. 142
Winnicki J. 973, 1583, 2062
Winnicki Tadeusz 516
Winnicki Tomasz 507, 517; red. 138
Winnicki W. 2210
Wiśniewska H. 728
Wiśniewski B. red. 3118
Wiśniewski J. B. red. 156
Wiśniewski K. polem. 1503
Wiśniewski S. 870
Wit-Kossowska I. 2461
Witek W. M. 1554
Witkiewicz S. I. 3101
Witkowski A. 1604
Witowicz J. 3172
Witwińska M. 2953
Wizimirska B. 2411
Wizimirski A. 1027
Włoch M. oprac. 246, 254, 257; rozm. 2755
Włoch W. 2854–57
Włodek L. M. 309, 668, 746
Wnęk T. 663
Wnuk Z. 538–39
Wodzicki M. 1312
Wojciechowski A. red. 3065a
Wojciechowski W. 518
Wojcieszonek W. 1019–20, 1272, 1584, 1700,
1851, 1941, 2723; rozm. 1451
Wojdon T. 1701, 3245
Wojewoda J. 3173
Wojnar S. 747
Wojnar T. 2701
Wojtasiński Z. 447
Wojtyś A. 1051, 1153–54, 1199, 1240, 1371
Wolicki M. 386
Wolicki T. red. 13
Wolnicki J. 3134
Wolsan M. 625
Wolski J. 526
Wolski S. 2235
Wołłowicz A. 459–60
Wołoszyn A. 311, 1021, 1200, 1259, 1347, 1426,
1447, 1605–6, 1702, 1867, 2107, 2277, 2338;
rozm. 2140
Woroniec P. 3047
Woroszylski W. 387
Woś J. 215, 801, 874, 1409, 1498–99, 1737,
2063, 2290, 2919, 2929; rozm. 1913, 2908
Woźniak G. 2508; rozm. 197, 1526, 2619, 2674
Woźniak J. 1155, 1832
Woźniak M. 1491
Woźny S. 2064
Wójcik A. oprac. 416
Wójcik R. 875
Wójcik Z. K. 3265
Wójtowicz A. 1313
Wójtowicz D. 2073
Wrabec P. 1146
Wrona W. 939
Wróbel E. 1796
Wróbel P. 1022–23, 1987, 2008–9, 2023, 2286,
2326, 2563; rozm. 351, 532, 2187
Wróblewski J. 876
Wrzosek M. 355
Wyczański A. 709
Wydra T. 1437
Wydro A. rozm. 2561
Wygoda J. 2671; red. 42, 94
Wyrobisz A. 703
Wyrwich M. 1738
Wyrzycki S. 838
Wyrzykowski J. 573
Wyrzykowski R. 366, 2477
Wysocka I. rozm. 344
Wysoczańska W. zob. Laskowska-Wysoczańska W.
Wysoczański-Minkowicz T. 429
Z.L. 2065; Z.S. rec. 594, 2891; (zs) 2724; (z.w.)
674; Z.Z. 2462; (zz) 2581
Zabierowska J. 1988
Zabierowski A. 2342, 2746
Zabierowski W. rozm. 3110, 3173
Zabłotniak R. 773
Zagórski A. 332
Zagulak J. rozm. 2716
Zając S. 367, 802
Zajączkowski J. 2582, 3129–30
Zajdel B. red. 31
Zakrzewska K. 3065a
Zalewska D. 1872
209
Zalewski I. 2209
Zamirski M. 2725
Zaniewski B. 368
Zaręba J. 1201
Zaręba T. 203, 321, 540, 1217, 1703, 1755, 1885,
2151, 2168, 2212, 2236, 2246, 2522, 2527; polem. 2207, 2318; rozm. 351, 1946, 3136, 3237
Zarębska B. zob. Litak-Zarębska B.
Zarębska E. 2829
Zarębski M. 839, 2410; red. 64, 870
Zarębski Z. 2701
Zaryczny Z. 941
Zarzecki P. 1273–74
Zarzycki K. 2425; red. 9
Zathey J. 2478
Zatorska I. 2713
Zatorski R. 942, 974, 1156–66, 1218, 1226,
1260, 1268, 1338, 1448, 1570, 1744, 1773,
1784, 1797, 1868, 2013, 2137, 2509, 2655,
3266, 3352; rozm. 1763, 2272, 3288
Zaucha T. 2954
Zauchowa T. zob. Szetela-Zauchowa T.
Zawada B. 2456
Zawadzki J. red. 166
Ząbecki W. 461
Zdanowicz D. 3353
Zdziarska-Rewska R. 2904
Zdziech G. 2783
Zdzisław polem. 1984
Zgryźniak A. 327, 729, 1712, 1739
Zegan T. 803
Zejdowski J. 2910
Zemanek B. 462
Zielaskowski L. 592
210
Zielewski P. 1093
Zielińska M. 615, 625
Zielińska Z. 2370
Zielińska-Brudek A. 1339
Zielińska-Dudek A. 1989
Zieliński A. red. 174
Zieliński T. 2213
Zieliński W. 2747
Zieliński Z. red. 805
Ziembolewski Z. 804, 2010; rozm. 1355, 1896
Ziemski F. 2014
Zięba B. 975
Ziętkiewicz F. 355
Ziobro W. 2291
Zioło Z. 766
Ziółkowska-Boehm A. 314
Zin W. 669
Zub J. 665, 3013–14
Zuchiewicz W. 418
Zych S. 731; red. 107
Zych T. 388, 840, 878; rozm. 844
Żbikowski A. rec. 732
Żbikowski P. 2479
Żeleźny E. 2372
Żmuda R. 2371; red. 295
Żmuda W. red. 145
Żołdak M. 596
Żukowski J. 2775
Żukowski L. 2143
Żuławski J. 2791
Żurawska T. 2680–82
Żwiruk S. 2653
Żyracki S. 1704, 2327
INDEKS PRZEDMIOTOWY
Indeks zawiera w układzie alfabetycznym tematy poszczególnych pozycji bibliograficznych,
hasła topograficzne oraz osobowe. Nazwiska autorów recenzowanych sztuk teatralnych wyróżniono kursywą.
Objaśnienia skrótów
admin. – administracja
antrop. – antropologia
archeol. – archeologia
archit. – architektura
archiw. – archiwistyka
bezp. publ. – bezpieczeństwo publiczne
bibliogr. – bibliografia
bibliot. – bibliotekarstwo
bud. – budownictwo
czas. – czasopiśmiennictwo
czyny społ. – czyny społeczne
czyt. – czytelnictwo
demogr. – demografia
druk. – drukarstwo
etnogr. – etnografia
filatel. – filatelistyka
fotogr. – fotografika
geofiz. – geofizyka
geogr. – geografia
geol. – geologia
geomorf. – geomorfologia
glebozn. – gleboznawstwo
gosp. – gospodarka
gosp. komunal. – gospodarka komunalna
gosp. mieszk. – gospodarka mieszkaniowa
gosp. rybna – gospodarka rybna
gosp. wod. – gospodarka wodna
hig. – higiena
hist. – historia
hod. – hodowla
hydrob. – hydrobiologia
hydrogr. – hydrografia
hydrol. – hydrologia
jęz. – język
klimat. – klimatologia
komunik. – komunikacja
krajozn. – krajoznawstwo
księg. – księgarstwo
kult. – kultura
lecz. – lecznictwo
leśn. – leśnictwo
lit. – literatura
lit. lud. – literatura ludowa
łącz. – łączność
łow. – łowiectwo
meteor. – meteorologia
muz. – muzyka
muzealn. – muzealnictwo
numizm. – numizmatyka
ochr. przyr. – ochrona przyrody
ochr. środ. – ochrona środowiska
ogrod. – ogrodnictwo
org. młodz. – organizacje młodzieżowe
org. społ. – organizacje społeczne
ośw. – oświata
paleont. – paleontologia
patol. społ. – patologia społeczna
plan. przestrz. – planowanie przestrzenne
plast. – plastyka
pomoc społ. – pomoc społeczna
pożar. – pożarnictwo
PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
praca k.o. – praca kulturalnooświatowa
praca społ. – praca społeczna
przem. – przemysł
pszczel. – pszczelarstwo
roln. – rolnictwo
ruch. lud. – ruch ludowy
rzem. – rzemiosło
sam. – samorządy
sad. – sadownictwo
sąd. – sądownictwo
służ. zdr. – służba zdrowia
socjol. – socjologia
spółdz. – spółdzielczość
211
spółdz. pr. – spółdzielczość pracy
statyst. – statystyka
stow. – stowarzyszenia
szkoln. – szkolnictwo
szkoln. artyst. – szkolnictwo artystyczne
szkoln. podst. – szkolnictwo podstawowe
szkoln. pomatur. – szkolnictwo pomaturalne
szkoln. śred. – szkolnictwo średnie
szkoln. wyż. – szkolnictwo wyższe
szkoln. zaw. – szkolnictwo zawodowe
szt. lud. – sztuka ludowa
tech. – technika
telew. – telewizja
turyst. – turystyka
ubezp. – ubezpieczenia
UL – Uniwersytet Ludowy
urban. – urbanistyka
wet. – weterynaria
współ. międz. – współpraca międzynarodowa
wydawn. – wydawnictwa
zabezp. społ. – zabezpieczenie społeczne
zag. nar. – zagadnienia narodowościowe
zag. polit. – zagadnienia polityczne
zag. socjal. – zagadnienia socjalne
zag. społ. – zagadnienia społeczne
zag. wyzn. – zagadnienia wyznaniowe
zesp. amat. – zespoły amatorskie
zw. zaw. – związki zawodowe
żyw. zbior. – żywienie zbiorowe
Adamówka, woj. przemyskie: sam. 2123,
2128
Administracja 31–34, 272, 923, 944, 1897,
1911, 2015–20, 2024, 2026–27, 2029,
2031, 2039–42, 2048, 2051–60, 2062–64,
2074–79, 2083, 2085, 2087–89, 2093–94,
2096–97, 2099–100, 2102–3, 2108–2113,
2115–22
Akademia Medyczna w Krakowie. Instytut
Medycyny Klinicznej w Rzeszowie 2293,
2304, 2318
Albigowa, woj. rzeszowskie: archeol. 625;
czas. 129; pożar. 2631; roln. 1411; zesp.
amat. 2631
Alima-Gerber S.A. w Rzeszowie 1282–314
Angerman K. 330
Annopol, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2964
Antropologia 616, 620, 630, 632
Arboretum w Bolestraszycach, woj. przemyskie 2421–26
Archeologia 614–15, 617–19, 621–29, 631,
708, 2921
Architektura 977, 982, 985–86, 994
Arłamów, woj. krośnieńskie: rekreacja 1886–
–93; turyst. 569
Baćkowice, woj. tarnobrzeskie: handel 1519;
zabytki 2965
Bal W. 3263
Baligród, woj. krośnieńskie: czas. 44; gmina
226; gosp. 963
Balnica, woj. krośnieńskie: sylwetki 306; zag.
nar. 306
Bandrów, woj. krośnieńskie: hod. 1443; sylwetki 1443
Bandurka B. 3035
Baran-Bilewski J. 2733
Baranów Sandomierski, woj. tarnobrzeskie:
lit. 2821; zabytki 3015–19
Bartmiński S. 3208
Barwinek, woj. krośnieńskie: czas. 89; prawo
2021, 2065
Barycz, woj. krośnieńskie: gosp. 959
Barylanka J. 2798
Basiak J. 1871
Basznia Dolna, woj. przemyskie: komunik.
1581
Batorz, woj. tarnobrzeskie: czas. 57; zabytki
2966
Beniowa, woj. krośnieńskie: wojna 1914–18:
756
Bentkowski A. 1741–42
Berestowski W. 3164
Bet J. 294, 570
Betlej B. 2825
Babica, woj. rzeszowskie: rekreacja 1884
Bachów, woj. przemyskie 633; hist. 633
Bacza M. 2032–38
212
Bezmiechowa, woj. krośnieńskie: sport 2693
Będziemyśl, woj. rzeszowskie: archeol. 625
Białobrzegi, woj. rzeszowskie: archeol. 625;
czas. 51
Bibliografie 1–4
Biblioteki 77, 2602, 2611, 2652, 3297–306
Bidziny, woj. tarnobrzeskie: przem. 1337
Biecz, woj. krośnieńskie 227; czas. 95; gosp.
957; hist. 634, 2791; lit. 2791; muzealn.
2645; roln. 1399; sylwetki 2014, 2645, 2791;
szkoln. śred. 2515; wojna 1914–18: 765;
współ. międz. 212; zabytki 635–36, 2875–
–76, 2885, 2897–98, 2900; gmina 227
Bielec L. 2309
Bielecka M. zob. Potocka-Bielecka M.
Bielecki T. 2282
Bieliny, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2967, 3013
Bieniasz K. 360
Bieszczady 228; admin. 2026; archit. 982;
czas. 44, 89, 96, 113, 125, 138, 144; demogr. 785; geofiz. 428; geol. 422, 424;
gosp. 914, 942, 855, 965, 970; fauna 451–
–53; film 3164; flora 462; fotogr. 3167; hist.
711, 764; hist 1944–56: 849, 861, 868, 875;
jęz. 2784; komunik. 1555–60, 1563, 1566,
1568, 1570; krajozaw. 125, 556, 561, 590;
lit. 2829; łow. 504, 1467, 1471, 1473; mapy
391–94; meteor. 441; muz. 3117–19; nauka
138; ochr. przyr. i środ. 329, 462, 472–73,
475, 477, 482–87, 491, 493, 496, 499, 504,
507–18, 955; opieka nad dzieckiem 2556;
org. młodz. 1824, 1826, 1828, 1830; plan.
przestrz. 979, 997; plast. 3042; praca 1849;
praca k.o. 563, 2577; rekreacja 1875–77,
1881, 1885; religia 3184, 3188–89, 3193,
3197, 3199; roln. 1404; sport 2704; sylwetki 1473, 1885; turyst. 125, 551, 553–55,
557, 559–63, 568, 571, 574–75, 577–80,
582, 584, 587, 3117–19; wojna 1939–45:
785; wojsko 2244; wspomnienia 298, 308,
875; zabytki 2891, 3184; zag. nar. 1991,
2003; żyw. zbior. 1529
Bieszczadzki Park Narodowy 475, 508–18,
555
Bilewski J. zob. Baran-Bilewski J.
Binarowa, woj. krośnieńskie: zabytki 2881
Biografie 3, 217, 272, 288–92, 294–97, 299,
302–4, 306–7, 309–24, 326–30, 332–33,
335–55, 358–65, 367–69, 372–75, 377–86,
388, 480, 533, 570, 582, 589, 619, 625, 664,
697–8, 710, 716–17, 724, 726, 729, 745–47,
758, 787, 794, 800, 802, 811, 816, 825, 827,
840, 842, 852, 863, 874, 882, 886, 888–93,
908, 918, 923, 960, 976, 981, 983, 985, 990–
–91, 1015, 1301, 1329, 1332, 1338, 1380,
1417–20, 1440, 1443, 1445, 1448, 1452,
1473, 1481, 1495, 1515, 1527, 1535, 1609,
1649, 1679, 1696, 1731, 1735, 1737, 1741,
1760, 1798–99, 1804, 1806, 1813, 1821,
1846, 1868, 1871, 1885, 1898, 1903–4, 1907,
1914, 1935, 1955–57, 1964, 1979, 1987,
2014, 2018, 2024, 2036, 2041, 2050, 2053,
2076, 2090–91, 2107–8, 2117, 2128, 2139,
2149, 2151, 2153, 2157–58, 2161–63, 2167,
2182–214, 2253, 2255, 2257, 2262, 2273,
2278–79, 2282, 2287, 2309, 2311, 2314,
2346, 2351, 2355, 2360, 2363, 2371, 2384,
2395, 2403, 2414, 2447, 2463–67, 2473–75,
2477, 2479, 2486, 2492, 2504, 2541, 2570,
2627, 2630, 2639, 2642, 2645, 2654–55,
2662, 2672, 2708, 2713, 2717, 2720–22,
2726–27, 2733–34, 2739, 2743, 2748, 2750,
2754–55, 2762, 2764, 2768–70, 2772–73,
2777–78, 2780, 2788, 2791–93, 2801–10,
2812, 2814–20, 2822–24, 2840, 2842,
2851–59, 2864–66, 2887, 2901, 2909, 2923,
2973, 3012, 3035, 3037, 3041–44, 3046–54,
3056, 3058–59, 3061, 3064–65, 3067–71,
3075–79, 3082–84, 3086–88, 3091, 3095,
3098–101, 3106–9, 3113–14, 3133–34,
3142, 3166–67, 3171–73, 3185–86, 3190,
3192, 3194, 3200, 3204–5, 3212, 3214, 3220,
3233, 3240–43, 3248, 3257–59, 3263, 3265,
3270–71, 3273, 3276–77, 3292–94, 3314,
3317, 3322, 3336–37
Bircza, woj. przemyskie: służ. zdr. 2287; sylwetki 2287; gmina: praca k.o. 2604; sam. 2133
Blinów, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2968
Blizna, woj. rzeszowskie: wojna 1939–45: 806
Blizne, woj. krośnieńskie: gosp. komunal.
1655; ochr. środ. 1655; religia 3182
Błaż Z. 2017–18, 2024
213
Błażowa, woj. rzeszowskie: czas. 85; czyny
społ. 1957; religia 3194; sam. 85; sport
2736; sylwetki 3194; szkoln. śred. 2511;
wspomnienia 331; gmina: czas. 85; praca
1863; sam. 85
Bociek K. 2762
Bogoria, woj. tarnobrzeskie: etnogr. 894
Boguchwała, woj. rzeszowskie: admin. 2093;
bibliot. 3306; lecz. 2326; lit. 2833; opieka
nad dzieckiem i młodzieżą 2359; przem.
1331; roln. 1413; sylwetki 330, 2833;
szkoln. wyż. 2442; wojna 1939–45: 826
Bojanowski L. 353
Bolestarszyce, woj. przemyskie: czas. 9; fauna
2422; flora 2422; nauka 9, 2421–26; zabytki 2421, 2916
Borek Stary, woj. rzeszowskie: religia 2953,
3259; sylwetki 825, 3259; wojna 1939–45:
825; zabytki 2930, 2953
Borowa, woj. rzeszowskie: czas. 76; zabytki
2952; gmina: 229; czas. 167–68; sam. 168
Borówki, woj. rzeszowskie: religia 3258
Borys S. 341
Bożydar, woj. tarnobrzeskie: etnogr. 886; lit.
lud. 886; sylwetki 886
Bóbrka, woj. krośnieńskie: czas. 169; muzealn. 169
Bratkowice, woj. rzeszowskie: szkoln. podst.
2496; wojna 1939–45: 810
Brożynowa J. 295, 2371
Brzeziński Z. 314
Brzezowa, woj. krośnieńskie: archeol. 625
Brzostowa Góra, woj. tarnobrzeskie: czas. 93;
zw. zaw. 93
Brzozów, woj. krośnieńskie 230; admin. 1911;
czas. 24, 152, 165; demogr. 788–89; hist. 637,
788–79; hod. 1446; lecz. 2271, 2273, 2275,
2277; muz. 3115; muzealn. 2641, 2651; ochr.
przyr. i środ. 470, 489; opieka na dzieckiem
2540; opieka społ. 1917; plan przestrz. 978,
989, 2011; plast. 3047; przem. 1251; religia
3187; spółdz. pr. 1379; sylwetki 310, 2273,
3047; szkoln. śred. 2516; wojna 1939–45:
788–89, 2011; zabytki 152, 2892, zw. zaw.
1911; gmina 230; krajoznaw. 588; ochr.
przyr. i środ. 491;
214
Brzóza Królewska, woj. rzeszowskie: opieka
nad dzieckiem 2368; szkoln. 2368; szkoln.
podst. 2506
Budownictwo 1000–23, 2238
Budy Łańcuckie, woj. rzeszowskie: komunik.
1588
Budziwój, woj. rzeszowskie: wojna 1939–45:
826
Bukowiec, woj. krośnieńskie: wojna 1914–18:
756; gmina: gosp. 969
Bukowsko, woj. krośnieńskie: hist. 638; gmina 231
Bury K. 2778
Bykowce, woj. krośnieńskie: roln. 1394
Bystre, woj. krośnieńskie: zabytki 2896
Bystrzyca, woj. rzeszowskie: szkoln. podst.
2503
Cantius W. 728
Cementowania „Ożarów” w Ożarowie, woj.
tarnobrzeskie 1348–53
Cetula, woj. przemyskie 232
Chamiwka J. 851
Chechły, woj. rzeszowskie: szkoln. podst. 2494
Chłopice, woj. przemyskie: patol. społ. 1982
Chmielnik, woj. rzeszowskie: etnogr. 908;
gosp. 947; sylwetki 908; gmina 233
Chmielów, woj. tarnobrzeskie: admin. 2119
Chobrzany, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2969
Chodkiewicz K. 327, 729
Chodorowski W. 2708
Cholewka P. 3077
Chotyniec, woj. przemyskie: sylwetki 321
Chrapkiewicz S. 1440
Chrapko L. J. 2826
Chruściel A. 316
Chwałowice, woj. tarnobrzeskie: hist. 639
Chyrowa, woj. krośnieńskie: opieka nad dzieckiem 2548
Ciastoń A. M. 3314
Ciepliński Ł. 332
Cieszanów, woj. przemyskie: admin. 2039–
–41; czas. 80; sylwetki 2041
Cieśla Robert 3133
Cieśla Ryszard 3133
Cieślicki R. 1481
Ciosek J. 333
Cisna, woj. krośnieńskie: czas. 44; hist. 640;
komunik. 1567; mapy 405; turyst. 640;
gmina: praca 1848
Cisowski J. 787
Ciszyca, woj. tarnobrzeskie: komunik. 1613
Cmolas, woj. rzeszowskie: sylwetki 359; gmina
234
Czachów, woj. tarnobrzeskie: opieka społ.
1950–54
Czajkowski J. 1679
Czajło E. 816
Czarna, woj. krośnieńskie: czas. 44; plast.
3041; sylwetki 3041; szkoln. podst. 2498
Czarna, woj. rzeszowskie: czas. 51; gosp. 923;
kult. 2380; sylwetki 923; gmina: admin.
2490; szkoln. podst. 2490
Czarna Górna, woj. krośnieńskie: czas. 100
Czarnorzeki, woj. krośnieńskie: archeol. 624;
ochr. przyr. i środ. 500
Czarnota M. 3278
Czasopiśmiennictwo 4–189, 866, 2152–54,
2162, 3311–3313, 3317–22, 3324–29, 3332–
–36, 3338, 3341, 3343–45, 3351
— historia 3307–9
Czaszyn, woj. krośnieńskie: hist. 641–42; sylwetki 289
Czermin, woj. rzeszowskie: czas. 76
Czerni J. 2153, 2162
Czerny Z. 2642
Czuchra-Orski J. 290
Czudec, woj. rzeszowskie: hist. 643; praca
k.o. 2580; religia 643; gmina 235
Czyny społeczne 1957
Czyż Z. 2414
Czyżów, woj. tarnobrzeskie: roln. 1436
Ćmielów, woj. tarnobrzeskie 236; gosp.
mieszk. 1674, 1694; hist. 741, 1033–34;
przem. 1033–34, 1340; partie polit. 741;
przem. 1694; sylwetki 1034; gmina 236
Ćwięk J. 1420
Dąbrowa, woj. rzeszowskie: etnogr. 896
Dąmbski S. 2486
Dec W. 3214
Demografia 605–11, 845, 871
— historia 708, 748, 762, 773, 794, 809, 813,
832, 836–7, 839
Dębiec A. 292
Dębowiec, woj. krośnieńskie gmina 237
Didur A. 3120–25
Długosz E. 2255, 2257
Dobieszyn, woj. krośnieńskie: ochr. przyr.
i środ. 480; przem. 480; sylwetki 480; zag.
społ. 1717
Dobrzechów, woj. rzeszowskie: lit. 2814–15;
sylwetki 2814–15
Dom Pamięci gen. K. Świerczewskiego w Jabłonkach, woj. krośnieńskie 2654–55
Domaradz, woj. krośnieńskie: czas. 165; gmina: wojna 1939–45: 779
Domostawa, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2970
Domy kultury 2601–20, 2622, 2628, 2633
Dubanowicz E. 745
Dubiecko, woj. przemyskie: zabytki 2914
Dudek R. 3082–83
Dukla, woj. krośnieńskie 238: hist. 644; lecz.
2270; leśn. 1464; mapa 407; religia 3205;
zabytki 2883, 2904; gmina 238
Dwikozy, woj. tarnobrzeskie: etnogr. 886; lit.
lud. 886; przem. 1333; sylwetki 888; szkoln.
podst. 2502
Dwurnik E. 3075
Dydnia, woj. krośnieńskie: czas. 165
Dylągowa, woj. rzeszowskie: hist. 1944–56: 857
Dylągówka, woj. rzeszowskie: praca k.o. 2566
Dynkowski M. 272
Dynów, woj. przemyskie: admin. 2048, 2063–
–64; czas. 30; geol. 418; gosp. 945; gosp.
mieszk. 1684; hist. 1031; opieka społ. 1930;
praca k.o. 30; rekreacja 1874; religia 3187;
rzem. 1031; sam. 2132; sylwetki 2447;
szkoln. śred. 2517; gmina: sam. 2132
Dzieduszycki P. 2908
Dachnów, woj. przemyskie: bud. 1007; roln.
1408
Dąbek S. 2492
Ekert A. K. 217
Estrada Rzeszowska 3110–14
Etnografia 879–911
215
Fabryka Amortyzatorów „Polmo” w Krośnie
1224, 1226, 1723
Fabryka Wódek „Polmos” w Łańcucie, woj.
rzeszowskie 1315–20
Fauna 448, 450–53, 455–56, 458, 461
Fąfara J. J. 2802
Federkiewicz R. 2764
Fedewicz W. 2355
Felczyńscy 1391
Ferenc K. 918
Filharmonia im. A. Malawskiego w Rzeszowie 3135–43
Filipowa A. 908
Finanse 528, 1434, 1531–53, 1986, 2345,
2362
Flora 449, 454, 457, 459–60, 462
Folusz, woj. krośnieńskie: opieka społ. 1936
Fotografika 3165–73
Frankowski E. 3277
Frączek F. 3059, 3076
Fredro A. 2923
Fredro A. A. 2924
Fredropol, woj. przemyskie gmina 239; kult.
2386
Frysztak, woj. rzeszowskie: czas. 89; plast.
3040; gmina 240
Futoma, woj. rzeszowskie: plast. 3058, 3070;
sylwetki 3058, 3070
Gać, woj. przemyskie: org. młodz. 1823; ośw.
2538; przem. 1248; religia 3194; sylwetki
3194; gmina 241
Galicja 1, 734–35, 738, 1029, 2393, 2405
Gałuszko R. 2182–213
Gancarski J. 619
Gawlik K. 2716
Gawlik R. 315
Gawłuszowice, woj. rzeszowskie: admin. 2074,
2102; komunik. 1602
Genejowa I. 2627
Geodezja 435
Geofizyka 428, 430, 436
Geologia 396–97, 415–16, 418–21, 423–27,
429, 431–34, 438, 445
Geomorfologia 422
Gierek-Łapińska A. 2251
216
Gilewski E. 1987
Glinik Charzewski, woj. rzeszowskie: sport
2744
Głogów Młp., woj. rzeszowskie: czas. 182; finanse 1986; ochr. przyr. i środ. 527; patol.
społ. 1966, 1986
Gniewczyna Łańcucka, woj. przemyskie: sylwetki 316
Gocz F. 2384, 2646a
Godowa, woj. rzeszowskie: admin. 2077; wspomnienia 2077
Godziszów, woj. tarnobrzeskie: szkoln. podst.
2484
Golcowa, woj. krośnieńskie: sylwetki 311
Gołębiowski F. 1452
Gołyńska J. 313
Gomułka W. 293
Goryl W. 317
Gorzyce, woj. tarnobrzeskie: przem. 1068–69
Gospodarka 214, 912–75
— komunalna 1651–71
— mieszkaniowa 1003, 1672–704, 2298
— rybna 1476–77
— wodna 1631–50
Gościeradów, woj. tarnobrzeskie: zabytki
2972
Górki Klimontowskie, woj. tarnobrzeskie:
sylwetki 382; zabytki 3008
Górnicki G. 2803
Górno, woj. rzeszowskie: opieka społ. 1940
Górska M. 800
Granat E. 2804–5
Grodzisko Dolne, woj. rzeszowskie: czas. 36,
48; sylwetki 336; żyw. zbior. 1530; gmina
242; gosp. 960; sylwetki 960
Grun J. 2363
Grzęska, woj. przemyskie: hist. 698, 863; sylwetki 863
Grzybów, woj. tarnobrzeskie: antropol. 620;
och. przyr. i środ. 543; przem. 543
Gut E. 2504
Habela W. 3095
Haczów, woj. krośnieńskie: czas. 165; opieka
nad dzieckiem 2552; zabytki 2872, 2884
Hadyna G. 2973
Hajduk J. 3037, 3079
Hałajko H. 1329
Handel 8, 37, 65, 1478–521
Handzlówka, woj. rzeszowskie: handel 1516
Hanuszkiewicz A. 337
Harasiuki, woj. tarnobrzeskie: gosp. komunal. 1652
Hartwig E. 3166
Hawlicki J. 2360
Herman z Przeworska 2247
Hermanowa, woj. rzeszowskie: hydrol. 439, 446
Hewko S. 1979
Historia 300, 376, 650, 694–840, 2011–12, 2403
Historia 1944–56: 334, 605, 695, 708, 797,
841–78
Hoczew, woj. krośnieńskie: plast. 3044; sylwetki 3044
Hodowla 206, 1438–44, 1446–48
Hortmanowicz Z. 288, 2262
Horyniec, woj. przemyskie: czas. 80; hist.
645; lecz. 645; praca k.o. 2595–600; służ.
zdr. 2279; sylwetki 2279
Husów, woj. rzeszowskie: geol. 418; paleont.
417
Huta Komorowska, woj. tarnobrzeskie: czas.
93; zw. zaw. 93
Huta Krzeszowska, woj. tarnobrzeskie: geol.
396; mapy 396; zabytki 2974
Huta Różaniecka, woj. przemyskie: wojna
1939–45: 751; wspomnienia 751
Huta „Stalowa Wola” w Stalowej Woli, woj.
tarnobrzeskie 54, 70, 155, 1003, 1053–65,
1172, 1193, 1784, 1799, 1869
Huta Szkła Okiennego w Sandomierzu, woj.
tarnobrzeskie 1175–76
Huta Szkła Opakowaniowego w Jarosławiu,
woj. przemyskie 1177–78
Hydrologia 339, 442–46
Hyżne, woj. rzeszowskie: bezp. publ. 2231;
sylwetki 350; gmina 243
Igel S. 794
Iniutoczkin A. 3106
Iranek-Osmecki K. 352
Iwaniska, woj. tarnobrzeskie: handel 1520;
spółdz. 1520
Iwierzyce, woj. rzeszowskie: czas. 123, 183
Iwonicz Zdrój, woj. krośnieńskie 244; czas.
46; hist. 244; lecz. 2251–52, 2255, 2257–
–58, 2260, 2263; mapa 407; opieka społ.
1927; prawo 2145; służ. zdr. 2255, 2257;
sport 2698; sylwetki 288, 2251, 2255, 2257;
zw. z Polonią 46, 221–25
Izdebki, woj. krośnieńskie: wspomnienia 301
Jabłonki, woj. krośnieńskie: hist. 1944–56: 842;
muzealn. 2654; sylwetki 842, 2654
Jabłoński S. 339
Jachym S. 3054, 3078
Jaciów W. 2717
Jaćmierz, woj. krośnieńskie: religia 3187
Jakima-Zerek J. 3067
Janików, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2975
Janta-Polczyńska W. 296
Janów Lubelski, woj. tarnobrzeskie: czas. 38,
58, 104; fotogr. 3170; opieka nad dzieckiem
2553; praca 1871; praca k.o. 2575; przem.
1327, 1329; rzem. 1380; sylwetki 1329,
1380, 1871; szkoln. pomatur. 2524; szkoln.
zaw. 2524; wspomnienia 372; zw. zaw. 58
Jarosław, woj. przemyskie: admin. 2055; bud.
1015; czas. 12, 49, 71, 86, 3351; finanse
1254; gosp. 937; gosp. komunal. 1653; gosp.
mieszk. 1677; handel 1492, 1497–98; hist.
327, 646, 707, 723, 725, 729, 1498, 2399; komunik. 1583; lecz. 2280, 2282; lit. 2831; łącz.
1617; org. młodz. 1825; plast. 2531, 3037,
3040, 3048, 3050; pożar. 1712; praca 1852;
praca k.o. 2574; prasa 3328; przem. 937,
1177–78, 1253–54, 1269–70; religia 3207,
3237; służ. zdr. 2289; sylwetki 313, 316–17,
327, 729, 874, 1015, 1527, 1735, 2282, 3037,
3048, 3050; szkoln. 2399, 2625; szkoln. artyst.
2531; turyst. 593; urban. 937; usługi 1527;
wojna 1939–45: 798; zabytki 670, 2906, 2911,
2922, 2953; zag. nar. 1994, 2008; zag. społ.
1735–36, 1739; zesp. amat. 2625; gmina 245
Jarosz A. 2467
Jasienica Rosielna, woj. krośnieńskie: czas.
165; gmina: wojna 1939–45: 779
Jasień, woj. krośnieńskie: patol. społ. 1962,
1976; religia 3195
217
Jasiński W. 340
Jasionka, woj. rzeszowskie: czas. 111; komunik. 1587, 1596, 1598, 1603
Jaskiernia J. 303
Jasło, woj. krośnieńskie 246, 647; archeol. 619;
czas. 37, 89, 95, 112; demogr. 748, 760; geol.
416; gosp. 650; gosp. komunal. 1669; gosp.
mieszk. 1687; handel 37, 1478, 1482–83,
1485–86; hist. 647, 748, 760; komunik.
1846; lecz. 2261, 2266, 2272; lit. 2791; mapy
416; muzealn. 619; ochr. przyr. i środ. 498;
opieka na dzieckiem 2547; praca 1846;
prawo 2148; przem. 1040–41, 1202, 1262,
1265–68, 1385; przest. 1846; religia 3202–3;
roln. 1424; sport 2703, 2706; spółdz. pr.
1386; stow. 112; sylwetki 295, 305, 619,
1846, 1903, 2791; szkoln. pomatur. 2427,
2454; wojna 1914–18: 765; wojna 1939–45:
780; wspomnienia 305; współ. międz. 1478,
1482–83, 1485–86; zw. zaw. 1903
Jaśliska, woj. krośnieńskie: admin. 2019;
gosp. 948; mapy 407
Jarocin, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2976
Jawornik Ruski, woj. przemyskie: hist. 1944–
–56: 857
Jedlicze, woj. krośnieńskie: lit. 2825; ochr. przyr.
i środ. 497; przem. 1041, 1343; sylwetki 2825,
2887; szkoln. śred. 497; zabytki 2887
Jeziórko, woj. tarnobrzeskie: ochr. przyr.
i środ. 546; zag. społ. 1801
Jeżowe, woj. tarnobrzeskie: etnogr. 890; gosp.
wod. 1639; sam. 2129; sylwetki 890; szt.
lud. 890; zabytki 2977
Językoznawstwo 2784–87
Jóźwik R. 2050
Jóźwik S. 2050
Jurek F. 533
Jurkowski H. 3107
Kabulska D. 2107
Kachaniak M. 2748
Kaczmar S. 321
Kalembasa T. 886
Kalinka J. 2807
Kalinowski R. 3229
Kalników, woj. przemyskie: zag. nar. 2010
218
Kalwaria Pacławska, woj. przemyskie: hist.
648–49; religia 3215, 3218, 3222, 3244; zabytki 648
Kamień, woj. rzeszowskie 650: gosp. wod.
1639; hist. 650; wojna 1939–45: 650
Kamionka, woj. rzeszowskie: lecz. 2306
Kańczuga, woj. przemyskie: gosp. 975; gosp.
mieszk. 1684; handel 1494; hist. 1944–56:
859; wojna 1939–45: 792; gmina 247
Kasiewicz M. 3087
Kasperek J. 2465
Kawa S. 361
Kaworek A. 3185
Kazana J. 480
Kiczory, woj. krośnieńskie: zabytki 2895
Kielanówka, woj. rzeszowskie: prawo 2090;
sylwetki 2090; szkoln. podst. 2500; żyw.
zbior. 2090
Kiełbasa P. 1737
Kleczanów, woj. tarnobrzeskie: czas. 50; stow. 50
Kleczyński J. 372
Klęczany, woj. rzeszowskie: szkoln. podst.
2505
Klich K. 3042
Klimatologia 440
Klimontów, woj. tarnobrzeskie: hist. 651; sylwetki 381; zabytki 3007; gmina 248
Kloc P. 2768
Kluz S. 3265
Koba W. 874
Kobiałka P. 311
Kobylański A. 2777
Kojder W. 698, 863, 981
Kolbuszowa, woj. rzeszowskie: bibliot. 77;
czas. 38, 76–77, 130–31; etnogr. 2650; hist.
1944–56: 870; mapy 395; muzealn. 2650;
partie polit. 131; przem. 1347, 1390; usługi
1390; wspomnienia 357
Kołaczyce, woj. krośnieńskie: etnogr. 901; opieka społ. 1914; prawo 2022; sylwetki 1914
Koło Gospodyń Wiejskich 1815
Komańcza, woj. krośnieńskie: lecz. 2262;
mapy 406; praca k.o. 2571, 2581; sylwetki
288, 294, 570, 2262; turyst. 570; zag. nar.
1996; gmina 249; ochr. przyr. i środ. 491;
praca 1850
Komorów, woj. tarnobrzeskie: czas. 93; zw.
zaw. 93
Komunikacja 534, 1555–604, 1610, 1613–16,
1846, 2233
Konarski S. 2521
Konary, woj. tarnobrzeskie: zabytki 3014
Konfederacja Polski Niepodległej 131
Konopacki S. 888
Konopnicka M. 2792, 2901
Kopacz E. 1868
Kopacz K. 1868
Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki ‘Siarkopol” w Tarnobrzegu 148, 1042–53, 1203
Koprzywnica, woj. tarnobrzeskie: zabytki
2978; gmina: ochr. przyr. i środ. 548
Korab Rayski A. 304
Korczyna, woj. krośnieńskie: hist. 652; religia
3192; spółdz. pr. 1374; sylwetki 3192
Kordyaczny W. 3078
Korniaków, woj. rzeszowskie: archeol. 625
Korytniki, woj. przemyskie: czas. 99; roln. 99
Korzec A. 3037
Korzela S. 1898
Kosina, woj. rzeszowskie: archeol. 625; sylwetki 368; wspomnienia 368
Kostka S. 1735
Kostaczanka A. I 313
Kostaczanka A. II 313
Kostaczanka A. III 313
Kościuszko T. 991
Kot S. 2158
Koterba K. 2149
Kotlarz R. 3273
Kotowski Z. 318
Kowal J. 2041
Kowalak J. zob. Sobczak-Kowalak J.
Kozak W. 3048
Kozarynowa Z. 319
Kozbiał J. 324
Kozdrański G. 2772
Kozłowski E. 303
Kozyra M. 347
Kraczkowa, woj. rzeszowskie: bezp. publ. 2233;
czas. 78; komunik. 2233
Krajoznawstwo 125, 389, 391, 556, 561, 565,
567–68, 590, 592, 594, 597
Krasiczyn, woj. przemyskie: antropol. 630;
archeol. 630; czas. 79; hist. 653; komunik.
1571, 1580; opieka społ. 1913; rekreacja
1880; religia 1913, 3208; sylwetki 3208; zabytki 653, 670, 2913, 2919–20; gmina 250
Krasne, woj. rzeszowskie: opieka nad dzieckiem i młodzieżą 2359; roln. 1421
Kraśnicki J. 3271
Krempna, woj. krośnieńskie: gmina 251;
gosp. 972
Krępianka H. 2823
Kromer M. 2014
Krosno: admin. 31, 2020, 2031; archeol. 623;
bezp. publ. 2030; bibliot. 3303; czas. 5–6, 8,
21, 28, 31, 37, 42, 46, 56, 87–89, 94–95, 97,
105, 109, 116, 122, 136; finanse 1532, 1537,
1550; fotogr. 42, 94; gosp. 937, 951; gosp.
mieszk. 1676, 1689, 2488; handel 37, 1479–
–81, 1487; hist. 654, 725, 758, 1035, 1562;
komunik. 1562, 1565; lecz. 2267–68, 2274;
leśn. 1460; muzealn. 2667–69; ochr. przyr.
i środ. 474, 488; opieka nad dzieckiem
2558, 2562; opieka społ. 1935; org. społ.
1813; ośw. 2358, 2537; plast. 3036, 3040,
3045–46; praca 1838, 1847; praca k.o. 2572,
2618; prawo 2030, 2032–38, 2144a, 2146;
przem. 937, 1025, 1035, 1179–201, 1224,
1226, 1250, 1260, 1344–45, 1439, 1723; religia 2267; rzem. 2031; sam. 87; sąd. 2144;
służ. zdr. 2269; sport 2696–97, 2700–1,
2705, 2708, 2713; sylwetki 290, 292–93,
296, 303–4, 758, 1481, 1813, 2032–38,
2708, 2713, 3036, 3292–94; szkoln. 2353;
szkoln. podst. 2488; szkoln. śred. 2519–20;
szkoln. zaw. 2528; teatr 3090; urban. 937;
usługi 1345; wojna 1939–45: 778, 787;
wspomnienia 293; współ. międz. 1479–80,
1487; wydaw. 3281–82, 3287, 3289–94; zag.
polit. 1803; zag. społ. 1719, 1721, 1723; zw.
z Polonią 46; zw. zaw. 116, 1894
Krosno, województwo: admin. 31, 929, 2015–
–18, 2024, 2027; archeol. 614, 625–26, 629;
bezp. publ. 2225–26, 2228, 2234; bibliogr. 1;
bibliot. 2652, 3297; czas. 5, 31, 88–89, 109,
121, 136, 3311, 3329; demogr. 606–9, 708,
732, 736, 762, 774; entogr. 879–81, 885, 887;
219
fauna 448, 450, 455–56; finanse 1547, 1549;
flora 449; geol. 427; gosp. 912, 916, 919,
924–25, 927–29, 935, 937, 939, 951, 971,
1724; gosp. komunal. 1662; gosp. mieszk.
1681; gosp. wod. 1641–42, 1645; handel
1484, 1490; hist. 1, 705, 708, 714, 721, 732,
736, 749, 752, 755, 762, 766, 1554, 2393,
2396, 2401–3, 2405–6; hist. 1944–56: 841,
845, 856, 864; hydrol. 442–43; jęz. 2785–87;
klimat. 440; krajoznaw. 567, 592, 594; kult.
2390, 2396, 2403; lecz. 2248–51, 2256, 2259;
leśn. 1458–59, 1462–63; lit. 2788–89, 2826–
–28; lit. lud. 887; łow. 1468, 1472; mapy 389–
–90, 401–2, 404; meteor. 438, 447; muzealn.
2652; ochr. przyr. i środ. 463, 465–69, 471,
478–79, 481, 490, 492, 494–95, 502, 505–6;
opieka nad dzieckiem 2551; opieka społ.
1920; org. młodz. 1827; ośw. 1; patol. społ.
1958, 1965, 1973, 1977; plan. przestrz. 995;
praca 1833–37, 1839, 1941, 1845; przem.
766, 929, 937, 1039, 1225, 1549; radio 2686;
rekreacja 1873, 1878; religia 1912, 3174–81,
3196, 3201, 3209, 3211, 3234–35; roln. 1392–
–93, 1400–1, 1415, 1455; sam. 2131; służ.
zdr. 2276; sport 2691–92, 2702, 2707; stow.
2407; sylwetki 291, 299, 309, 664, 2017–18,
2024, 2826; szkoln. 2349, 2393, 2401–2,
2405–6; telew. 2686; transp. 1554; turyst.
550, 557, 566, 572–73, 576, 581; urban. 937;
wojna 1914–18: 755; wojna 1939–45: 774–
–75, 777, 781–84, 790; wojsko 2242; współ.
międz. 198–9, 202–3, 214; zabytki 2867–71,
2889–90, 2953, 3234; zag. nar. 1992–93,
1997, 2000a, 2002, 2004, 2009; zag. polit.
1713, 1720; zag. społ. 1714–16, 1724; zw.
zaw. 1895, 1912
Krościenko, woj. krośnieńskie: roln. 1396
Krotysz T. 2743
Kruczek W. 1804, 1806
Krukierek J. 758
Kryg, woj. krośnieńskie: czas. 75; szkoln.
podst. 75
Krygowski Z. 3053
Krysta K. 1473
Krzak T. 1445
Krzaklewski M. 1907
220
Krząstka, woj. tarnobrzeskie: czas. 93; zw.
zaw. 93
Krzcin, woj. tarnobrzeskie: ochr. przyr. i środ.
544
Krzemienica, woj. rzeszowskie: plast. 3039;
religia 2953; zabytki 2953
Krzemienna, woj. krośnieńskie: archeol. 627
Krzeszów, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2980
Krzystyniak J. 2769
Krzywcza, woj. przemyskie gmina 252
Księżomierz, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2981
Kucia S. 3054, 3068
Kud A. 3061
Kula L. zob. Lis-Kula L.
Kulig A. 1903
Kultura 2378–92, 3277
— historia 2396–97, 2400, 2403
Kuncewicz L. 2463
Kunysz A. 2662
Kuraś F. 697
Kurczabowa J. 3, 2473–75, 2479
Kurozwęki, woj. tarnobrzeskie: sylwetki 1249,
2990; tech. 1249; zabytki 2990
Kurylak J. 2793–96
Kuryłówka, woj. rzeszowskie: czas. 36; sylwetki 345; gmina 253
Kurzyna, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2979
Kuźniar W. 3036
Las J. 1798
Lasocin, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2982
Lato D. 344
Lecznictwo 213, 645, 2248–52, 2254, 2256,
2258–63, 2265, 2267–68, 2270–72, 2274–
–75, 2277, 2280, 2283–86, 2288, 2290–97,
2299–301, 2303–10, 2312–13, 2315–31,
2334–42
Ledóchowski M. 382
Lesko, woj. krośnieńskie: czas. 44, 95; gosp.
968; gosp. komunal. 1661; hist. 715; krajoznaw. 565; plast. 3078; przem. 1341; religia 3187; sylwetki 3078; turyst. 564, 591;
współ. międz. 213; zabytki 2874, 2877,
2879, 2899, 2902; gmina: gosp. 954, 968
Leśnictwo 1456–64, 1871
Lewandowski I. 2157, 2163
Leżajsk, woj. rzeszowskie 254; czas. 19, 36,
166; fauna 458; finanse 528, 1539; gosp.
komunal. 1669–70; gosp. mieszk. 1698;
komunik. 1593, 1599; muzealn. 2674; ochr.
przyr. i środ. 528, 1670; praca 1864; przem.
1306, 1321–26; religia 2674–75; rzem. 1378;
sam. 19; sport 2734; sylwetki 2734; szkoln.
podst. 2507; zabytki 2939, 2944
Ligaj J. 889, 891
Lipinki, woj. krośnieńskie: hist. 655; religia
3191
Lipsko, woj. przemyskie: hist. 656
Lis W. 811
Lis-Kula L. 355, 368, 976, 2522, 2851
Liszna, woj. krośnieńskie: hist. 1944–56: 850,
853
Literatura 2788–866
Literatura ludowa 886–87
Lubaczów, woj. przemyskie: admin. 2042, 2058;
archeol. 625; archit. 985; bezp. publ. 2223;
bud. 1898; czas. 80, 86; demogr. 791; hist.
657–58, 791; muzealn. 2647; opieka społ.
1922; praca 1853–54; przem. 1277, 1389; religia 3224, 3231, 3233; sam. 2135; służ. zdr.
2278; sylwetki 318, 985, 1898, 2278, 3233;
szkoln. podst. 2492; wojna 1939–45: 791;
wspomnienia 791; współ. międz. 190, 206,
208; zabytki 2928; zesp. amat. 2629; zw. zaw.
1898; gmina: praca 1853
Lubenia, woj. rzeszowskie 254a; hist. 254a;
lit. 2839
Lubiński W. 328
Lubomirscy 716
Lubomirski S. 717
Lutcza, woj. rzeszowskie: wspomnienia 356
Lutoryż, woj. rzeszowskie: łącz. 1619; sylwetki 826; wojna 1939–45: 826–27; wspomnienia 827
Lutowiska, woj. krośnieńskie: czas. 44; leśn.
1470; szkoln. podst. 2481; zag. społ. 1722;
gmina: szkoln. 2370
Łańcut, woj. rzeszowskie 255; archeol. 625;
bud. 1018; czas. 45, 51; gosp. mieszk. 1701;
hist. 659, 771, 2397, 2643; hist. 1944–56: 846;
komunik. 1593; kult. 2397; lecz. 2325; lit.
2081, 2808; muzealn. 2643; muz. 45, 2677,
3131–32, 3134–60, muzealn. 2676–82; nauka 2415, 2420; opieka na dzieckiem i młodzieżą 2557; patol. społ. 1978; przem. 1257,
1315–20, 2643; religia 3247, 3254; sport
2743; sylwetki 329, 348, 360, 364, 2743, 2808;
wspomnienia 846; zabytki 2934, 2936, 2938
Łapińska A. zob. Gierek-Łapińska A.
Łączność 1617–30
Łąka, woj. rzeszowskie: czas. 111; opieka nad
dzieckiem 1924; opieka społ. 1924; sąd. 2167;
sylwetki 346, 1760, 2167; zag. społ. 1760
Łętownia, woj. rzeszowskie: szkoln. podst.
2491
Łochacka H. 3114
Łodej S. 2214
Łopatno, woj. tarnobrzeskie: sport 2780; sylwetki 2780
Łopuszka Wielka, woj. przemyskie: geol. 433
Łowiectwo 504, 1465–74
Łozińska H. 313
Łubnica, woj. tarnobrzeskie: lit. 2819; sylwetki 2819; gmina: sam. 2141
Łubno, woj. przemyskie: sylwetki 1737, 2447;
zag. społ. 1737
Łukasiewicz I. 299
Łukawiec, woj. rzeszowskie: czas. 111
Łupków, woj. krośnieńskie: prawo 2025
Łyczko T. 923
Maczek S. 343, 348, 354, 2672
Madeja P. 2108
Madera E. 2090
Majdan Królewski, woj. tarnobrzeskie: czas.
93; wojna 1939–45: 831, 833; wspomnienia
833; zabytki 2983; zw. zaw. 93; gmin 256
Majdan Zbydniowski, woj. rzeszowskie:
etnogr. 905
Majewski E. 3088
Makowsko, woj. przemyskie: szkoln. podst.
2480
Makuszyński K. 3098
Malice, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2984
Mamroł S. 1846
Mandianian S. 375
Mapy 389–416
221
Marciniak Z. 2773
Marjańska L. 2864
Markiewicz B. 3186, 3194, 3200, 3204
Markowa, woj. rzeszowskie: czas. 51; przem.
1342; gmina 257
Markuszowa, woj. rzeszowskie 660; hist. 660
Maśnik, woj. tarnobrzeskie: hist. 1944–56:
870
Matoszko Cz. 3037
Matusiewicz A. 2134
Medwid J. 322
Medwid M. 322
Medyka, woj. przemyskie: prawo 2044–46,
2049, 2061, 2065, 2150
Meteorologia 438, 441, 447
Miąsik I. 2091
Miejsce Piastowe, woj. krośnieńskie: plast.
2531; religia 3183, 3185–86, 3190, 3194,
3200, 3204; sylwetki 3185–86, 3194, 3200,
3204; szkoln. artyst. 2531
Mielec, woj. rzeszowskie: czas. 37–38, 59, 76,
126, 131, 170, 3308; demogr. 809; gosp. 931,
941, 961–62, 964, 966–67, 974, 2086; handel
37; hist. 809, 814, 3308; hist. 1944–56: 854;
komunik. 1591; lecz. 2307, 2309; lit. 2842;
ogrod. 1453; org. młodz. 814, 1832; partie
polit. 131; praca 1855, 1859, 1861, 1868;
praca k.o. 2614; prawo 2086; przem. 59,
196, 1070–166, 1761–84, 1859, 1907; religia
3270–72; roln. 1424; sport 2757–62; sylwetki 811, 1868, 1907, 2309, 2762, 3270–72;
wojna 1939–45: 809, 811, 814, 829; wojsko
2237; współ. międz. 196, 207; zabytki 2873,
2950; zag. nar. 2007; zag. społ. 1746, 1753,
1761–84, 1859; zw. zaw. 1907; gmina 258
Międzynarodowe Kursy Muzyczne w Łańcucie, woj. rzeszowskie 3144–50
Miłocin, woj. rzeszowskie: ochr. przyr. i środ.
531; szkoln. zaw. 2529; zabytki 2943
Miłosz Cz. 2797
Mireccy 380
Mizera M. 351
Mniszchówna A. 313
Modliborzyce, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2985
Mogielnica, woj. rzeszowskie: komunik.
1595; roln. 1425; wojna 1939–45: 826
222
Mokoszyn, woj. tarnobrzeskie: czas. 108, 114,
141; ogrod. 114; roln. 108, 141
Mokre, woj. krośnieńskie: zesp. amat. 2635
Monfils M. T. zob. Wolfs-Monfils M. T.
Mościcka E. 2570
Mrowla, woj. rzeszowskie: opieka nad dzieckiem i młodzieżą 2560
Mruczkowski K. 373
Mrzygłód, woj. krośnieńskie 661; hist. 661
Muczne, woj. krośnieńskie: rekreacja 1892
Mularczyk R. 2720
Mularski M. 2814–15
Muzealnictwo 152, 165, 169, 173, 210, 619,
1679, 2384, 2640–82, 2813, 2896, 2901
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, woj. krośnieńskie 1679
Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie 2656–58
Muzeum Historyczne w Sanoku, woj. krośnieńskie 2659–60
Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, woj. krośnieńskie 2384
Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej 210,
2661–66
Muzeum Okręgowe w Krośnie 2667–69
Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 173, 2670–
–73, 2813
Muzeum Prowincji Ojców Bernardynów
w Leżajsku, woj. rzeszowskie 2674–75
Muzeum Przemysłu Naftowego im. I. Łukasiewicza w Bóbrce, woj. krośnieńskie 169
Muzeum Regionalne PTTK im. A. Fastnachta
w Brzozowie, woj. krośnieńskie 152, 165
Muzeum Zamek w Łańcucie, woj. rzeszowskie 2676–82
Muzyczny Festiwal w Łańcucie, woj. rzeszowskie 2677, 3136, 3151–60
Muzyka 45, 47, 2389, 2532–35, 2677, 3115–62
Muzyka ludowa 892–93
Mycielscy 2947
Mycielski Z. 73, 323
Myczkowce, woj. krośnieńskie: gosp. wod.
1636, 1638, 1640; hydrol. 444; turyst. 563
Narol, woj. przemyskie: czas. 80; zabytki 2927
Natanek A. 3141–42
Nauka 9, 133, 137–38, 157, 320, 2411–2426
Niebylec, woj. rzeszowskie: gmina 259
Niechobrz, woj. rzeszowskie: łow. 1469; pożar. 1709; religia 3250, 3255; sylwetki 361;
wojna 1939–45: 826
Niekurza, woj. tarnobrzeskie: lit. 2863
Niemkiewicz A. zob. Woźniak-Niemkiewicz A.
Nienadowa, woj. przemyskie: hist. 662
Nienadówka, woj. rzeszowskie: przem. 1279
Niewistka, woj. krośnieńskie: leśn. 1456
Niezgoda G. 1495
Nikiel A. 3037, 3069
Nisko, woj. tarnobrzeskie 260; czas. 38, 102;
demogr. 832; hist. 832, 2404; praca 1872;
przem. 1173–74, 1328, 1334, 1338; sam.
2138; sylwetki 386, 1338, 2404, 2639;
szkoln. 2404; szkoln. zaw. 102; wojna
1939–45: 832; wspomnienia 371; zabytki
2957; zesp amat. 2639; gmina 260
Niwiska, woj. rzeszowskie: wojna 1939–45: 824
Nodzyński T. J. 802
Nosówka, woj. rzeszowskie: geol. 434
Nowa Dęba, woj. tarnobrzeskie: czas. 38;
przem. 1066; szkoln. 1902, 1908; wojsko
2239, 2246; zw. zaw. 1902, 1908
Nowa Sarzyna, woj. rzeszowskie 261–2; gosp.
mieszk. 1683; hist. 663; och. przyr. i środ.
535; plan. przestrz. 535; przem. 1683; turyst. 663; gmina 261–2
Nowa Wieś, woj. rzeszowskie: czas. 111
Nowe Sioło, woj. przemyskie: sport 2720; sylwetki 2720
Nowy Żmigród, woj. krośnieńskie: pożar.
1707; sylwetki 2363; szkoln. 2363; gmina
263
Nozdrzec, woj. krośnieńskie: czas. 165; hist. 664;
sylwetki 664; zabytki 664; zag. społ. 1718
Nuckowski T. 3051–52
Numizmatyka 612
Nycz W. 2726–27, 2739
Ochrona przyrody i środowiska 214, 463–
–549, 955
Odrzechowa, woj. krośnieńskie: hod. 1438
Odrzykoń, woj. krośnieńskie: praca 1840; zabytki 2886
Ogrodnictwo 1450–53
Okoń W. 383
Olbierzowice, woj. tarnobrzeskie: zabytki
2986
Olbrycht S. 892
Olchowiec, woj. krośnieńskie: etnogr. 907
Oleszyce, woj. przemyskie 264; czas. 80;
szkoln. podst. 2485, 2509
Olszak J. 2351
Olszanica, woj. krośnieńskie: czas. 44; gmina
265
O’Neill E. 3099
Opaliński E. 1955
Opatów, woj. tarnobrzeskie 266; czas. 38;
hist. 665, 694, 703, 2404; lecz. 2328; plan.
przestrz. 990; plast. 3088; przem. 1258;
spółdz. pr. 1388; sylwetki 990, 3088; szkoln.
2404; wojna 1939–45: 826, 835; wydaw.
3296; zabytki 2955, 2987, 3011; gmina 266
Opieka na dzieckiem i młodzieżą 207, 1961,
2368, 2539–63
Organizacje społeczne 101, 1812–20
Orkisz J. 384
Orły, woj. przemyskie: ochr. przyr. i środ.
523
Orski J. zob. Czuchra-Orski J.
Osiek, woj. tarnobrzeskie: lit. 2862; przem. 1046
Osmecki K. zob. Iranek-Osmecki K.
Ossala, woj. tarnobrzeskie: wspomnienia 369
Ostrowska B. 2822
Ostrów, woj. rzeszowskie: czas. 123, 183
Otałęż, woj. rzeszowskie: archeol. 625
Ożarów, woj. tarnobrzeskie: przem. 1348–53;
zabytki 2988
Paderewski I. 345, 378
Padew Narodowa, woj. tarnobrzeskie: czas.
76; plan. przestrz. 999; roln. 1428
Pakoszówka, woj. krośnieńskie: hist. 300; sylwetki 307; wojna 1939–45: 300; wspomnienia 300
Paleontologia 417, 464
Palikówka, woj. rzeszowskie: handel 1516
Pałys K. 1015
Pampuś B. 336
Partyka Z. 890
Pasek R. 1535
223
Pasterczyk A. 3242
Patologia społeczna 1531, 1538, 1958–89
Pawłowski S. 385
Pelczar J. S. 3192
Pełkinie, woj. przemyskie: wojna 1939–45: 803;
wspomnienia 803
Perlak J. 2314
Petru Z. 3050
Pęchów, woj. tarnobrzeskie: ogrod. 1452; sylwetki 1452
Pękalski Z. 3044
Piaseczno, woj. tarnobrzeskie: ochr. przyr.
i środ. 544
Piela K. 2107
Pietryka M. 1904
Pietrzak M. 320
Pietrzyk A. 2780
Pietrzyk J. 2139
Pilszak A. 3037
Piotrowice, woj. tarnobrzeskie: gosp. komunal. 1665
Pitera J. 3065
Planowanie przestrzenne 976, 978–81, 983–
–84, 988–93, 995–99
Plastyka 2389, 2531, 2887, 3035–88
Pleśniarowicz J. 3091
Plucha J. 985
Pniów, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2989
Podgrodzie, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2956,
2962
Podole, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2992
Podolecki J. K. 882
Podolszynka Plebańska, woj. tarnobrzeskie:
lit. 2865
Pokrywka J. 3113
Pokrywka M. 3037, 3064, 3071
Polaczkówna M. 1821
Polanowski L. 2466
Polańczyk, woj. krośnieńskie: lecz. 2254
Polczyńska W. zob. Janta-Polczyńska W.
Poliakoff S. 3100
Politalscy 349
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
174–80, 191–92, 2457–62, 3299
Polska Partia Przyjaciół Piwa 132
Polski Czerwony Krzyż 1819
224
Polskie Stronnictwo Ludowe 92, 1807–8
Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział
w Przemyślu 133
Połaniec, woj. tarnobrzeskie 267; finanse 1552;
hist. 1944–56: 870; ochr. przyr. i środ. 547–
–49; prawo 2214; przem. 547–48; sylwetki
2214; gmina 267; finanse 1552
Pomoc społeczna 1913–54
Porozumienie Centrum 1809–10
Pospisilowa V. 3108
Postępski Z. 3171
Potocka-Bielecka M. 1301
Potok, woj. krośnieńskie: archeol. 622, 628
Potok Wielki, woj. tarnobrzeskie: zabytki
2991; gmina: sam. 2139; sylwetki 2139
Pożarnictwo 154, 1705–12, 2631
Praca 952, 1833–72
Prałkowce, woj. przemyskie: geol. 426
Prawo 2021–23, 2025, 2028, 2030, 2032–38,
2043–47, 2048a–50, 2161, 2065–73, 2080–
–82, 2084, 2086, 2090–92, 2095, 2098,
2101, 2104–7, 2114, 2144–218
Prek F. K. 664
Prędki F. 363
Pruchnik, woj. przemyskie: czas. 86; hist. 666;
religia 3194; roln. 1405; sylwetki 3194
Przecław, woj. rzeszowskie: czas. 76; hist. 667;
zabytki 2937; gmina: sam. 2137, 2142
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego
„Ustianowa” w Ustianowej, woj. krośnieńskie 1242–45
Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego
w Rzepedzi, woj. krośnieńskie 1246–47
Przemysł 54, 59, 70, 148, 155, 164, 196, 425, 465,
480, 529, 534, 540, 543, 547–49, 937, 1003,
1016, 1024–391, 1439, 1723, 1727, 1761–97,
1799, 1859, 1869, 1907, 2148, 2643
— budowy maszyn i metalowy 59, 164, 196,
1066, 1761–97, 1859, 1907
— chemiczny 1202–22
— drzewny i meblowy 1241–47, 2148
— dziewiarski 1253–54
— energetyczny 547–49, 1248–49
— hutniczy 54, 70, 155, 1003, 1053–65, 1172,
1193, 1784, 1799, 1869
— motoryzacyjny 1223–40, 1723
— naftowy 1038–41
— odzieżowy 1256–59
— rolny i spożywczy 1261–339, 1439, 1727
— siarkowy 148, 543, 1042–53, 1203
— szklarski 425, 480, 1175–201
— włókienniczy 1250–52, 1255, 1260
— historia 1028–30, 1032–37, 2643
Przemyśl: admin. 32; archit. 994; archiw. 3354;
bezp. publ. 2219, 2227; bud. 1019–20; czas.
5–6, 8, 10, 23, 29, 32, 35, 37, 42, 56, 82, 94,
97, 105, 109, 119, 124, 132–33, 136–37, 185,
189, 3307, 3309, 3341; demogr. 794; druk.
740; entogr. 2661; fotogr. 42, 94; gosp. 915;
gosp. komunal. 1654, 1658, 1667; gosp.
mieszk. 1686, 1700; handel 37, 1489–90,
1493, 1495–96, 1499; hist. 668–69, 700,
706, 712–13, 724–26, 728, 733, 739–40,
742–43, 746, 754, 769, 773, 794, 1821, 2395,
2400, 3307, 3309; hist. 1944–56: 871; hod.
1442; komunik. 1573, 1575, 1578, 1580,
1582, 1584; kult. 2391, 2400; lecz. 2285–86,
2288, 2290–91; lit. 2790, 2793–96, 2830;
łow. 1465–66; mapy 410; muz. 2535, 3127–
–30; muzealn. 210, 2640, 2661–66; nauka
133, 137, 2413–14; ochr. przyr. i środ. 526;
ogrod. 1457; opieka nad dzieckiem 1961,
2541, 2549, 2561; org. młodz. 1821, 1829,
1831; org. społ. 1814, 1921, 1933; patol.
społ. 1961, 1974, 1983; plan. przestrz. 978;
plast. 3049, 3051–52; pożar. 1708; praca
k.o. 2570, 2573, 2582, 2607–8, 2627; praca społ. 1955; prasa 3315, 3321, 3330–31,
3339–40, 3342, 3347–50, 3352–53; prawo
2043, 2046, 2048a, 2050, 2144a; przem.
1241, 1271–72, 1354–55, 1391, 1727; radio 2683, 2685; religia 82, 119, 1731, 1896,
2640, 3192, 3194, 3206, 3212–14, 3216–17,
3219–21, 3225–32, 3236, 3240–41, 3243,
3245; roln. 1406; sam. 733, 2134, 3315,
3321, 3330–31, 3339–40, 3347–50, 3352–
–53; sąd. 3342; sport 2717–19, 2721–25;
spółdz. pr. 320, 1382; stow. 133, 137, 2409;
sylwetki 312, 314–15, 319–20, 322, 324,
326, 526, 726, 746, 1495, 1731, 1821, 1955,
2050, 2134, 2346, 2351, 2355, 2360, 2414,
2570, 2627, 2662, 2717, 2721–22, 2725,
2794–96, 2924, 3049, 3051–52, 3192, 3194,
3214, 3220, 3229, 3240–42; szkoln. 2346,
2351, 2355, 2360, 2395; szkoln. artyst. 2535;
szkoln. podst. 2482, 2497; szkoln. pomatur.
2446, 2456; szkoln. śred. 23, 2510, 2513–14;
szkoln. zaw. 2414; szt. lud. 2661; telew. 2684;
transp. 1572; turyst. 595; usługi 1523, 1525;
wojna 1914–18: 761, 763, 765, 772; wojna
1939–45: 793–96, 799, 801–2; wojsko 2241,
2243; wspomnienia 325, 742; współ. międz.
209–10; wydaw. 3295; zabytki 669, 2912,
2917, 2921, 2923–26; zag. nar. 1999, 2001,
2006; zag. polit. 1731, 1805, 1810; zag. społ.
1725–29, 1732–35, 1739; zesp. amat. 2627,
2638; zw. zaw. 1896, 1906
Przemyśl, województwo: admin. 32, 929,
2015–16, 2051–54, 2056, 2059–60; archeol. 617, 625–26, 629, 730; bezp. publ.
2220, 2226; bibliogr. 1–2; bibliot. 2652,
3297; czas. 5, 32, 109, 124, 136, 189, 3311,
3329; demogr. 605, 607–9, 708, 732, 736,
762; druk. 866; entogr. 879, 885; fauna
448, 450, 455; finanse 1549; flora 449, 454;
fotogr. 3168; gosp. 913, 916, 919, 928–29,
935, 937,951, 971; handel 1491; hist. 1, 705,
708, 714, 716–19, 721, 730, 732, 736, 747,
749, 752–53, 757, 762, 766–67, 2393, 2396,
2401–3, 2405, 2406; hist. 1944–56: 845,
848, 864, 866–67, 876; jęz. 2785–87; klimat.
440; krajoznaw. 592, 594; kult. 2392, 2396,
2403; lecz. 2248–49; leśn. 1459, 1463; lit.
2789; łącz. 1618, 1620–21, 1626–27, 1629;
mapy 399–400, 402–3; meteor. 438, 447;
muzealn. 2652; ochr. przyr. i środ. 463–69,
471, 484, 492, 502, 506, 519, 521–22, 524;
opieka społ. 1941; org. młodz. 1827; ośw. 1;
patol. społ. 1960; plan. przestrz. 995; praca 1833–37, 1851; prawo 2066–73; przem.
766, 929, 937, 1549; radio 2686; religia 747,
767, 805, 3174–81, 3201, 3209–11, 3234–
–35; roln. 1392, 1409, 1415, 1454–55; sam.
2131; służ. zdr. 2281; sport 2691–92, 2714–
–16; sylwetki 291, 309, 664, 2716; szkoln.
2393, 2401–2, 2705–6; telew. 2686; turyst.
550, 573; urban. 937; wojna 1939–45: 696,
775, 777, 781, 783, 790, 797, 804–5; woj225
sko 2242; współ. międz. 199, 215; zabytki
2867–70, 2890, 2905, 2909–10, 2915, 2918,
2953, 3234; zag. nar. 1992, 1997; zag. polit.
1713, 1809; zag. społ. 1714–16, 1730, 1738;
zw. zaw. 1901
Przepióra R. 2750
Przeworsk, woj. przemyskie: admin. 2057; bibliot. 2602; bud. 1014; czas. 63, 86; etnogr.
903, 910; gosp. 937; gosp. komunal. 1656;
gosp. mieszk. 1684; hist. 670–72, 768,
2247, 2398; komunik. 1574, 1576, 1579;
łącz. 1623; plan przestrz. 984; praca k.o.
2602; prawo 2047, 2149; przem. 937, 1256,
1259, 1273–74; służ. zdr. 2247; sylwetki
323, 800, 2149; szkoln. 2398; urban. 937;
wojna 1939–45: 800; zag. społ. 1721
Przewoźniak S. 1249
Przewrotne, woj. rzeszowskie: sylwetki 349
Przybówka, woj. krośnieńskie: archeol. 621;
hist. 673
Przybylski A. 2721
Przybyszówka, woj. rzeszowskie: gosp. 943;
partie polit. 1755
Przyłęk, woj. rzeszowskie: wojna 1939–45: 808
Przysietnica, woj. krośnieńskie: lecz. 2262;
sylwetki 288, 2262
Przysiężniak F. 377
Przyszów, woj. tarnobrzeskie: leśn. 1461;
ochr. przyr. i środ. 545
Pstrągowa, woj. rzeszowskie: sylwetki 352
Pszczelarstwo 1475
Pyszczak L. 1332
Pysznica, woj. tarnobrzeskie: hist. 2394; szkoln.
2394; zag. społ. 1721
Pyzik A. 2311
Rabe, woj. krośnieńskie: hod. 1440; hydrol.
434; leśn. 1457; ogrod. 1457; sylwetki 1440
Racławice, woj. tarnobrzeskie: religia 3268;
sylwetki 380
Racławówka, woj. rzeszowskie: hist. 731; prawo
2107; sylwetki 2107; wojna 1939–45: 826
Radio 2683, 2685–6, 2689–90
Radomyśl, woj. tarnobrzeskie: sylwetki 383;
zabytki 2993
Radoszyce, woj. krośnieńskie: zabytki 2893
226
Radwan, woj. tarnobrzeskie: sylwetki 384
Radymno, woj. przemyskie: admin. 2048,
2062; czas. 86; geol. 419; lecz. 2284; spółdz.
pr. 1381; gmina 268
Rajskie, woj. krośnieńskie: roln. 1397
Rakszawa, woj. rzeszowskie: czas. 51, 134;
geofiz. 430; hist. 1032; przem. 1032; stow.
134; gmina: szkoln. podst. 2493
Raniżów, woj. rzeszowskie: wojna 1939–45:
823; wspomnienia 823; gmina 269; admin. 2097
Rayski A. zob. Korab Rayski A.
Rączka B. 1914
Rej M. 2937
Rekreacja 979, 996–97, 1873–93
Religia 82–83, 118–19, 149, 151, 184, 186,
643, 708, 747, 767, 805, 1912, 2640, 2644,
2674–75, 2953, 3327
Rességuier M. 386
Rokitowski M. 2161
Rolnictwo 99, 108, 141, 929, 1011, 1392–437
Ropczyce, woj. rzeszowskie: czas. 123, 183;
gosp. mieszk. 1696; hist. 674; przem. 1275,
1280; sam. 2361; służ. zdr. 1696; stow. 123;
sylwetki 1696; szkoln. 2361; szkoln. zaw.
2527; zesp. amat. 2621; gmina: szkoln.
podst. 2493
Ropienka, woj. krośnieńskie: geol. 421
Roś S. 840
Roźwienica, woj. przemyskie: roln. 1407
Rożek J. 2754–55
Rożki, woj. tarnobrzeskie: lecz. 2339–42
Rożnowice, woj. krośnieńskie: pożar. 1710; sam.
1900; zabytki 2878, 2894; zw. zaw. 1900
Równe, woj. krośnieńskie: etnogr. 892; muz.
lud. 892; sylwetki 892
Różanka, woj. rzeszowskie: szkoln. podst. 2508
Ruda Kościelna, woj. tarnobrzeskie: zabytki
2994
Rudawka Rymanowska, woj. krośnieńskie:
rekreacja 1883
Rudki, woj. przemyskie: religia 3242; sylwetki 3242
Rudna Mała, woj. rzeszowskie: hod. 1448;
przem. 1384; sylwetki 1448; szkoln. podst.
2486; usługi 1384
Rudna Wielka, woj. rzeszowskie: sport. 2729
Rudnik, woj. tarnobrzeskie 270; archeol. 625;
geol. 415; hist. 1944–56: 855; mapy 415;
przem. 1346; sam. 2124; gmina 270
Rusinów, woj. tarnobrzeskie: czas. 93; zw.
zaw. 93
Rutkowski M. 2116
Rymanów, woj. krośnieńskie: czas. 52; demogr. 675; hist. 675
Rymanów Zdrój, woj. krośnieńskie: lecz.
2253, 2258, 2265; mapy 407; służ. zdr.
2253; sylwetki 2253
Rynasiewicz Z. 960
Rysz W. 852
Rytwiany, woj. tarnobrzeskie: archeol. 625;
gosp. 1646; zag. społ. 1802
Ryzner F. 2287
Rząsa Adam 2447
Rząsa Antoni 3046, 3056, 3058, 3070, 3079
Rząsa S. 2464
Rzeczpol, woj. przemyskie: ochr. przyr.
i środ. 525
Rzeczyca Ziemiańska, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2995
Rzemień, woj. rzeszowskie: zabytki 2945
Rzemiosło 1376, 1378, 1380, 1391, 2031
— historia 1031
Rzepedź, woj. krośnieńskie: etnogr. 882;
plast. 3038, 3043, przem. 1246–47; sylwetki 882, 3043
Rzepka J. 827
Rzeszowski J. (biskup) 342
Rzeszowskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” w Rzeszowie 1204–18
Rzeszów: admin. 33, 193, 2078, 2083, 2085,
2087–89, 2094, 2096, 2099–100; archeol.
625; bezp. publ. 2221–22; bibliogr. 3; bibliot.
3298–300, 3302, 3304; bud. 25, 598, 1001,
1012–13, 1016–17, 1021–23; czas. 5–8, 11,
13–18, 22, 25–8, 33, 37–40, 42–43, 47, 56,
60, 65–69, 71, 74, 81, 84, 89, 92, 94–95, 97–
–98, 101, 103, 105–7, 109–10, 116–17, 121,
127–28, 135–36, 139–40, 142, 146–47, 150–
–51, 153–54, 156, 158–59, 162, 164, 173–
–81, 184–88, 2152–54, 2162, 3310, 3312,
3316–20, 3322, 3325–27, 3333, 3337–38,
3345; demogr. 813; entogr. 2605, 2656–58;
estrada 3110–14; finanse 1531, 1540–42,
1544, 1546, 1548, 1553, 2096, 2164; fotogr.
42, 94, 3165–66, 3169, 3171–73; geol. 431,
437; gosp. 917, 928, 930, 932, 937, 940, 946,
949; gosp. komunal. 1657, 1660, 1671; gosp.
mieszk. 1678, 1680, 1682, 1685, 1688, 1695,
1697, 1699, 1702–4; gosp. ryb. 1477; gosp.
wod. 1633–36, 1637, 1648, 1650; handel
37, 65, 1500–7, 1509–13, 1515, 1517; hig.
1648; hist. 676–80, 727, 750, 770–71, 773,
813, 2946; hist. 1944–56: 846, 851, 865,
877; hod. 1444; kino 3163; komunik. 534,
1585–86, 1589–90, 1592, 1594, 1597, 1600,
1604; książka 3278–79; kult. 2378–79, 2381,
2946; lecz. 2292–97, 2299–301, 2303–4,
2308, 2310, 2312–14, 2316–24, 2327; lit.
43, 2797–800, 2802–6, 2809–13, 2816–17,
2834–36, 2838, 2840–41, 2843–57; łącz. 67,
1622, 1624, 1629, 1967–68; mapy 409, 411–
–12; muzealn. 173, 625, 2656–58, 2670–73,
2813, 3278–79; muz. 47, 3133–43; nauka 3,
2411, 2416–19; ochr. przyr. i środ. 534, 536,
540, 1660; ogrod. 1450; opieka nad dzieckiem i młodzieżą 2359, 2539, 2542, 2544–
–46, 2563; opieka społ. 1919, 1923, 1925–
–26, 1929, 1931, 1937–39, 1942–49; org.
młodz. 3302; org. społ. 69, 1812, 1817–18,
1820; ośw. 2347, 2354, 2536; patol. społ.
1959, 1963–64, 1966–67, 1975, 1987; plan.
przestrz. 976, 978, 980–1, 983, 986, 988,
992–93; plast. 2531, 3037, 3039–40, 3053–
–57, 3060–64, 3065a–84; pożar. 154; praca
1860, 1867; praca k.o. 2564, 2567, 2578,
2583–85, 2601, 2605, 2612, 2615–16, 2619,
2628; praca społ. 1956; prasa 3343, 3346;
prawo 2080, 2084, 2091–92, 2095, 2098,
2101, 2105, 2156, 2159–60, 2169–81, 2294;
przem. 164, 534, 540, 937, 1016, 1027, 1121,
1127, 1129, 1134, 1139, 1157, 1167–72,
1204–18, 1276, 1278, 1281–314, 1356–73,
1785–97, 3266, 3326; radio 2683; rekreacja
2735, 3210; religia 117, 151, 184, 3192, 3221,
3246, 3248–49, 3251–53, 3326, 3256–57,
3260–64, 3266, 3326; roln. 1415–16, 1422,
1426, 1502, 1866; sam. 60, 1542, 2125–27,
227
2130, 2136, 2140, 2153, 2162, 2357, 3327,
3335–36; sąd. 2152–54, 2157–58, 2161–68;
służ. zdr. 15, 17, 2298, 2302, 2311; sport
153a, 188, 2726–28, 2731–33, 2735, 2737,
2739, 2745–46, 2748–56, 2763–75; spółdz.
pr. 1383, 1387; stow. 928; sylwetki 3, 217,
329, 333, 337–38, 341–43, 347–48, 351–55,
358, 365, 368, 625, 745, 816, 851, 976, 983,
1301, 1741–42, 1804, 1806, 1904, 1956,
1987, 2091, 2153, 2157–58, 2161–63, 2311,
2314, 2381, 2447, 2463–67, 2473–75, 2477,
2479, 2630, 2726–27, 2733, 2739, 2748,
2750, 2754–55, 2763, 2768–70, 2772–74,
2798, 2802, 2804–6, 2809–10, 2817, 2851,
3037, 3053–54, 3056, 3061, 3064, 3067–69,
3071, 3076, 3078–79, 3082–84, 3091, 3095,
3141–42, 3171, 3173, 3192, 3257, 3263,
3278, 3317, 3322, 3337; szkoln. 71, 106,
1904, 2353, 2364, 2373–74; szkoln. artyst.
2531; szkoln. podst. 13, 22, 74, 128, 150,
2357, 2489, 2499, 2501, 2630; szkoln. pomatur. 2428; szkoln. śred. 26–7, 39–40, 81,
159, 2512, 2521–22, 2583–85; szkoln. wyż.
7, 66, 139, 142, 174–81, 191–92, 204, 1747,
1750, 2293, 2304, 2318, 2353, 2418, 2429–
–41, 2443–45, 2447, 2448–53, 2455, 2457–
–79, 2536, 2728, 2745, 3299, 3304, 3319–20;
szkoln. zaw. 121, 153, 201, 2523, 2530; teatr
3091–114; telew. 2687–90; transp. 1605–6;
turyst. 596, 598–99; ubezp. 1866; urban.
937, 987; usługi 1522, 1524, 1526; wojna
1914–18: 759; wojna 1939–45: 812–13,
816, 819–20, 822, 826; wojsko 2240; wspomnienia 356, 366, 368, 3304; współ. międz.
191–95, 197, 200–1, 204–5; wydaw. 3280,
3285–86, 3288; zabytki 2931–33, 2935,
2940–42, 2946, 2948–49, 2953–54; zag.
nar. 1998, 2411; zag. polit. 84, 92, 1743–44,
1747–49, 1756–59, 1804, 1806, 1811, 2099–
–100; zag. społ. 1721, 1736, 1740–42, 1745,
1750, 1758, 1785–97; zesp. amat. 2628,
2630, 2632–34; zw. z Polonią 216–20; zw.
zaw. 7, 18, 116, 146, 1899, 1904–5, 1909,
2373–77; żyw. zbior. 1528
Rzeszów, województwo: admin. 33, 918,
929, 2015–16, 2075–76, 2079, 2085, 2089,
228
2103; archeol. 617, 625–26, 629, 730; archit. 977; bezp. publ. 2221, 2225, 2232,
2236; bibliogr. 1; bibliot. 2652, 3297; bud.
1009–10; czas. 5, 33, 65, 71, 109, 136, 3311,
3324, 3329; demogr. 607–11, 708, 732,
736; druk. 866; entogr. 879, 883–85, 899,
902; fauna 448, 450, 455; finanse 1536,
2345; gosp. 916, 918–19, 922, 928–29,
934–35, 937–38, 951, 971; gosp. komunal.
1663; gosp. mieszk. 1681, 1692; gosp. ryb.
1476; gosp. wod. 1649; handel 65, 1508;
hist. 1, 695, 705, 708, 714, 716–17, 719–21,
730, 732, 736, 749, 752, 766, 2393, 2396,
2401–2, 2405; hist. 1944–56: 847–48, 862,
866, 873–74, 1030, 1036; jęz. 2785–87; klimat. 440; krajoznaw. 592, 597; kult. 2385,
2389, 2396, 2403; lecz. 2248–49, 2305,
2315; leśn. 1459, 1462–63; lit. 2789; łącz.
1626, 1628–29; łow. 1474; mapy 398–99,
401–2, 408; meteor. 438, 447; muz. 2389,
2534; muzealn. 2652; ochr. przyr. i środ.
463–69, 479, 529, 532, 538–39; opieka nad
dzieckiem 2550, 2554; opieka społ. 1918,
1929; org. młodz. 1827; org. społ. 1819;
ośw. 1; patol. społ. 1969, 1973, 1981, 1984,
1988; plast. 2389; praca 1833–37, 1856–58,
1862, 1865; prawo 2104, 2224; przem. 529,
766, 929, 937, 1030, 1036, 1225; pszczel.
1475; radio 2686; religia 3174–81, 3209,
3211, 3234–35, 3265; roln. 929, 1392,
1414–15, 1417–19, 1423–24, 1455, 2103;
sam. 2131, 2143; sport 2691–92, 2740–42,
2747; stow. 2389; sylwetki 291, 332, 340,
362–63, 664, 918, 1417–19, 1649, 3265;
szkoln. 71, 1751, 2343, 2345, 2364, 2366,
2369, 2372, 2393, 2401–2, 2405, 2741;
szkoln. artyst. 2389, 2526, 2534; szkoln.
zaw. 2526; telew. 2686; turyst. 550, 557,
573; urban. 937; wojna 1939–45: 334, 775,
777, 781, 783, 790, 807, 815, 817; wojsko
2242, 2245; wspomnienia 334, 815; wydaw. 3283–84; zabytki 2867–70, 2890,
2953, 3234; zag. nar. 1997; zag. polit. 1713,
1807; zag. społ. 1714–16, 1751–52; zesp.
amat. 2389; zw. zaw. 2369
Rzeżuchowski T. 1338
Sadownictwo 1449
Sagatowska J. 2117
Sakowska B. 2770
Samoklęski, woj. krośnieńskie: hist. 681
Samorządy 19, 52–53, 60–62, 85, 87, 104,
161, 163, 734, 737, 1900, 2123–43, 2361,
3321, 3327, 3330–31, 3335–36, 3339–40,
3347–50, 3352–53
Sandomierz, woj. tarnobrzeskie 271–2; admin.
272; bud. 1002, 1008; czas. 38, 83, 143, 149,
3323; finanse 1534; fotogr. 3087; geofiz. 436;
geol. 420, 429; gosp. komunal. 1659; gosp.
mieszk. 1672–74; gosp. wod. 1632; hist.
613, 682, 699, 702, 704, 710, 722–23, 766,
2404; kult. 2382; lit. 2820, 2824, 2864; mapy
413; muz. 3162; muzealn. 2648; ochr. przyr.
i środ. 542; plast. 3087; prasa 3313; prawo
2114; przem. 425, 1175–76, 1673; religia
83, 149, 3267, 3274–76; roln. 1430, 1437;
sam. 1534; sport 2778, 2782; sylwetki 272,
374–75, 378, 682, 1798, 2404, 2778, 2823,
2864, 3087, 3276; szkoln. 2404; szkoln.
podst. 2483; transp. 1607–9, 1611–12; turyst. 600–1, 603–4; wspomnienia 374, 387;
zabytki 3020–34; zag. społ. 1798
Sanocka Fabryka Autobusów „Autosan” S.A.
w Sanoku woj. krośnieńskie 1227–40
Sanok, woj. krośnieńskie: admin. 2029; archeol. 615, 625; bud. 2238; czas. 37, 89, 95, 120,
161, 171; demogr. 685; druk. 740; finanse
1535; gosp. 940; gosp. komunal. 1666; gosp.
mieszk. 1679, 1693; handel 37, 1488; hist.
683–85, 724, 740, 776; hist. 1944–56: 843;
komunik. 1564, 1569; lit. 2790; mapy 414;
muz. 3120–25; muzealn. 625, 1679, 2649,
2659–60, 2896; opieka nad dzieckiem
i młodzieżą 2543, 2355; opieka społ. 1916;
org. społ. 1816; patol. społ. 1979; plast. 3035,
3037, 3039; praca k.o. 2579, 2586–94, 2617;
przem. 1038, 1219–22, 1237–40, 1263–64,
1693, 2695; religia 3187; sam. 161; służ. zdr.
2264; sport 2694–95, 2709–12; sylwetki
745, 1535, 1679, 1979, 3035, 3037; szkoln.
2348, 2365, szkoln. śred. 2518, 2649; wojna
1939–45: 786; wojsko 2238; wspomnienia
843; zabytki 2880; gmina: prawo 2147
Sarzyna, woj. rzeszowskie: czas. 36
Sądownictwo 2144, 2151–55, 2157–59, 2161–
–68, 3342
Schönborn R. 2817
Seghers G. 2939
Serednica, woj. krośnieńskie: roln. 1398
Sędziszów Młp., woj. rzeszowskie: czas. 20,
123, 183; handel 1518; komunik, 1601;
przem. 1223; sylwetki 367
Sęk E. 2639
Sianoszek M. 3086
Siedliska, woj. rzeszowskie: etnogr. 893;
muz. lud. 893; roln. 1910; sylwetki 893;
zw. zaw. 1910
Sieniawa, woj. przemyskie: czas. 86; demogr.
744; finanse 1533; hist. 744; komunik.
1577; muz. 3126; zabytki 670
Sienkiewicz J. 3317, 3322
Sikorski W. 335, 746, 983
Skołyszyn, woj. krośnieńskie: gmina 273
Skopanie, woj. tarnobrzeskie: przem. 1252,
1255
Skowron T. 3012
Skurscy 381
Skuza W. 2819
Słaby M. 312
Słocina, woj. rzeszowskie: opieka nad dzieckiem 2559; org. społ. 1815; praca społ.
1956; sylwetki 1956
Słomka J. 379
Słupia Nadbrzeżna, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2996
Służba zdrowia 15, 17, 288, 2247, 2253, 2255,
2257, 2262, 2264, 2266, 2269, 2273, 2276,
2278–79, 2281–82, 2287, 2289, 2298, 2302,
2311, 2314, 2332–33
Smolnik, woj. krośnieńskie: roln. 1403
Sobczak-Kowalak J. 2273
Sobótka, woj. tarnobrzeskie: archeol. 632
Socha A. 3292–94
Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej 84
Sokolniki, woj. tarnobrzeskie 686; hist. 686
Sokołów Młp., woj. rzeszowskie 274; czas. 90,
118; patol. społ. 1970; stow. 90; sylwetki
2504; szkoln. podst. 118, 2504; gmina 274
Sokół T. 2806
229
Solina, woj. krośnieńskie: czas. 44; gosp. wod.
1638, 1640, 1644, 1647; hydrol. 444; ochr.
przyr. i środ. 501; sylwetki 589; turyst. 583,
585–86, 589; żyw. zbior. 585; gmina: gosp.
956; turyst. 558
Sołtykówna F. 313
Sołtykówna K. 313
Sonina, woj. rzeszowskie: plast. 3061; sylwetki 3061
Sowa H. 338
Sowa K. 350
Sowiński P. 2630
Sport 153a, 188, 2691–783
Spółdzielczość pracy 320, 1374–75, 1377,
1379, 1381–83, 1386–89
Spychalska E. 1194
Stadnicki S. 364
Stalowa Wola, woj. tarnobrzeskie 275; admin. 944, 2108–9, 2111, 2116; bezp. publ.
1799, 2230; bud. 1000, 1003–6; czas. 5, 38,
41, 54, 70, 155, 3314; finanse 1538, 1551;
gosp. 944; gosp. mieszk. 1003, 1675; komunik. 1610; kult. 3277; lecz. 2334–38;
lit. 2824; patol. społ. 1985, 1989; plan.
przestrz. 2013; plast. 3085; praca 1869;
praca k.o. 2613, 2620; prawo 2108; przem.
54, 70, 155, 1003, 1053–65, 1172, 1193,
1784, 1869, 2613; religia 3277; rzem. 1376;
sam. 2109; sport 2776, 2779, 2781; spółdz.
pr. 1377; sylwetki 1799, 2108, 2116, 2824,
3277, 3314; współ. międz. 211; zabytki
2958, 2971; zag. nar. 2005; zag. społ. 1784,
1799; zw. zaw. 54, 70, 3314
Stanio W. 1956
Stara Wieś, woj. krośnieńskie: hist. 1028,
1037; muzealn. 2644; przem. 1028, 1037;
religia 3190
Starer A. 358
Startek M. 1380
Stary M. 388
Stary Dzikowiec, woj. rzeszowskie: gmina 276
Stary Dzików, woj. przemyskie: czas 80; lecz.
2283
Stasiak M. 1964
Staszów, woj. tarnobrzeskie: admin. 2113;
czas. 38, 64, 145; demogr. 839; gosp. ko230
munaln. 1664; gosp. mieszk. 1690; hist.
839; hist. 1944–56: 858; komunik. 1614–
–15; lecz. 2330; lit. 2858; muzealn. 2642;
opieka społ. 1915, 1932; plan. przestrz.
991, 2012; plast. 3086; praca k.o. 2569,
2576, 2610; religia 3269; stow. 2408, 2410;
sylwetki 373, 991, 2642, 3012, 3086; wojna
1939–45: 839, 2012; zabytki 3012
Stepek J. A. 3337
Sternal M. 825, 3259
Stępina, woj. rzeszowskie: hist. 687
Stobierna, woj. rzeszowskie: czas. 111; ochr.
przyr. i środ. 537
Stodoły, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2937
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu
112
Strachocina, woj. krośnieńskie 688; hist. 688
Straszydle, woj. rzeszowskie: wojna 1939–45:
818
Stroński M. 3049
Strużki, woj. tarnobrzeskie: wojna 1939–45: 830
Strzyżowice, woj. tarnobrzeskie: zabytki
2998
Strzyżów, woj. rzeszowskie 277; czas. 89, 95,
163; gosp. komunal. 1669; handel 1514; lit.
2803; muz. 2532; nauka 2412; plast. 3065;
praca k.o. 2568; prawo 2182–213; spółdz.
1514; stow. 163; sylwetki 2182–213, 2803,
3065; szkoln. artyst. 2532; wojsko 2182–
–213; wspomnienia 356; zesp. amat. 2623;
gmina 277
Stubno, woj. przemyskie: hod. 1447; sąd.
2151; sylwetki 2151
Sucha S. 2887
Sucharzów, woj. tarnobrzeskie: łącz. 1625
Sulisławice, woj. tarnobrzeskie: patol. społ.
1971; przem. 1332; sylwetki 1332
Sułyk S. 306
Surman M. 367
Szastarka, woj. tarnobrzeskie: gmina: służ.
zdr. 2333
Szczepański W. 800
Szklary, woj. krośnieńskie: hod. 1439; roln. 1395
Szkolnictwo 106, 295, 1751, 1761, 1823,
2343–77
— artystyczne 2389, 2526, 2531–35
— podstawowe 13, 22, 74–75, 81, 128, 150,
2480–509, 2625, 2630
— pomaturalne 2427–28, 2446, 2454, 2456,
2524
— średnie ogólnokształcące 26–27, 39, 159,
2510–22, 2649
— wyższe 3, 7, 66, 139, 142, 174–81, 191–92,
204, 1747, 1750, 2293, 2304, 2318, 2418,
2429–45, 2447–53, 2455, 2457–79, 2662,
3299, 3304, 3320–21
— zawodowe 102, 121, 153, 201, 2414, 2523–
–30, 2621
Szówsko, woj. przemyskie: bud. 1011; czas.
172; religia 172; roln. 1011
Szpara A. 289
Sztuka ludowa 888–91
Szufnarowa, woj. rzeszowskie: sylwetki 344
Szumański K. 2151
Szust Z. 329
Szylagyi S. 362
Szyperki, woj. tarnobrzeskie: zabytki 2999
Ślawski T. 2645
Ślisz J. 346, 1417–19, 1760, 2167
Śliwiński A. 520
Śliwnica, woj. przemyskie: etnogr. 911; ochr.
przyr. i środ. 520; religia 3238–39; sylwetki 520
Śrutwa J. 3233
Świątniki, woj. tarnobrzeskie: hist. 689
Świeciechów, woj. tarnobrzeskie: zabytki 3000
Świerczewski K. 842, 2654–55
Świerzawski W. 3270, 3276
Świlcza, woj. rzeszowskie: archeol. 625; etnogr. 888; finanse 1545; sylwetki 888; szt.
lud. 888; gmina: etnogr. 895
Tajęcina, woj. rzeszowskie: czas. 111
Tarłów, woj. tarnobrzeskie: handel 1521;
spółdz. 1521; zabytki 3001
Tarłówna L. 313
Tarnobrzeg: admin. 34, 2110–12, 2118–20;
archeol. 618; bezp. publ. 2235; bibliogr. 4;
bibliot. 2611; czas. 4–5, 8, 34, 37–38, 42, 91,
94, 97, 105, 109, 116, 135–6, 148, 157, 160,
185; finanse 1533, 1543; fotogr. 42, 94; geol.
423; gosp. komunal. 1668; gosp. mieszk.
1668; handel 37; hist. 690, 697, 2404; hist.
1944–56: 844, 860, 869, 872, 878; lecz. 2329;
muz. 2533; muzealn. 2646, 2653; nauka
157; numizm. 612; ochr. przyr. i środ. 1045;
opieka nad dzieckiem 2556; ośw. 2367; patol. społ. 1339, 1980; plan. przestrz. 978;
praca k.o. 2606, 2611; prawo 2216; przem.
148, 1042–52, 1067, 1203, 1330, 1336, 2777;
sport 2777; spółdz. pr. 1345; sylwetki 379,
388, 697, 840, 2777; szkoln. 2404; szkoln. artyst. 2533; teatr 3089; wojna 1939–45: 829,
840; wspomnienia 860; zabytki 2959–610
3003–4, 3010; zw. zaw. 116
Tarnobrzeg, województwo: admin. 34, 929,
1897, 2015–16, 2110–12, 2115, 2117, 2121–
–22; archeol. 617, 625–26, 629, 631; archit.
977; bezp. publ. 2229; bibliogr. 1; bibliot.
2652, 3297, 3305; czas. 5, 34, 109, 136, 3311,
3329, 3332; demogr. 607–9, 732, 736, 836;
druk. 866; entogr. 885–909; fauna 448, 450,
455, 461; finanse 1434, 2121, 2362; flora 457;
geol. 397, 432; gosp. 916, 919–21, 928–29,
933, 935–37; gosp. komunal. 1651; gosp. wod.
1631, 1643; hist. 1, 701, 705, 714, 716–17, 720,
732, 736, 752, 766, 836, 2393, 2396, 2402–5;
hist. 1944–56: 866, 870, 872–73, 1030, 1036;
jęz. 2785–87; klimat. 440; kult. 2383, 2387–
–88, 2396, 2403; lecz. 2249, 2331; leśn. 1459,
1463; lit. 2789, 2859–61, 2866; mapy 397–99;
meteor. 438, 447; muzealn. 2652; ochr. przyr.
i środ. 463–67, 469, 490, 541, 549; opieka
społ. 1928; org. młodz. 1822, 1827; ośw. 1;
patol. społ. 1972–73; praca 1833–36, 1870;
prawo 2215, 2217–18; przem. 766, 929, 937,
1024, 1026, 1030, 1036; radio 2686; religia
3174–81, 3273–74; roln. 1372, 1415, 1429,
1431–32, 1434–35, 1455; sąd. 1449; służ. zdr.
2332; sport 2691–92, 2783; sylwetki 291, 340,
377, 385, 664, 2117, 2404, 3273; szkoln. 2344,
2350, 2352, 2362, 2393, 2402, 2404–5; telew.
2686; turyst. 557, 573, 602; urban. 937; wojna 1939–45: 376, 807, 829, 836, 838; wojsko
2242; wspomnienia 376; zabytki 2867–70,
2953; zag. nar. 1990; zag. polit. 1713, 1808;
zag. społ. 1714–16, 1800; zw. zaw. 1897
231
Tarnobrzeska Fabryka Obrabiarek „Ponar”
1067
Tarnobrzeskie Towarzystwo Historyczne 157
Tarnogóra, woj. rzeszowskie: geol. 435
Tarnowiec, woj. krośnieńskie: ochr. przyr.
i środ. 476; gmina: szkoln. podst. 2495
Teatr 3099–114
Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie
3092–105
Teatr Lalki i Aktora „Kacperek” w Rzeszowie
3106–9
Teatr „Scena Propozycji” w Rzeszowie 3111–14
Teleśnica Oszwarowa, woj. krośnieńskie: rekreacja 1882
Telewizja 2684, 2686–88
Terliczka, woj. rzeszowskie: czas. 111
Tkacz K. 2279
Tokarczuk I. 1731, 3220, 3240
Tołoczyńska Z. 3084
Topora-Zwierzdowski L. 990
Towarnicki A. 365
Towarnicki W. 365
Towarzystwo im. Z. Mycielskiego w Wiśniowej, woj. rzeszowskie 73
Towarzystwo Miłośników Ziemi Błażowskiej
85
Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej 90
Towarzystwo Miłośników Ziemi Strzyżowskiej 163
Towarzystwo Przyjaciół Kleczanowa 50
Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
137, 320
Towarzystwo Przyjaciół Rakszawy 134
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej
123
Towarzystwa regionalne 50, 73, 85, 90, 112,
123, 134, 163, 2389, 2407–10
Transport 766, 1605–9, 1611–12
— historia 1554
Trojniarz S. 2722
Trójczyce, woj. przemyskie: szkoln. 2624;
zesp. amat. 2624
Trzciana, woj. rzeszowskie: etnogr. 897; roln.
1420; sylwetki 1420; szkoln. podst. 2487;
zesp. amat. 2626, 2637
232
Trzebownisko, woj. rzeszowskie: czas. 111
Trzebuska, woj. rzeszowskie: lit. 2837
Trzeciak W. 1448
Trzemżalski J. 1813
Trześń, woj. tarnobrzeskie: zabytki 3002
Trzydnik Duży, woj. tarnobrzeskie: czas. 55;
gmina: czas. 55
Tudorów, woj. tarnobrzeskie: archeol. 625;
sylwetki 2973; zabytki 2973
Tuligłowy, woj. przemyskie: religia 2953; zabytki 2953
Turbakiewicz M. 1799
Turbia, woj. tarnobrzeskie: pożar. 1705–6
Turek R. 2808
Turosz Z. 2734
Turowski J. 302
Turystyka 389–91, 393–94, 406–8, 550–55,
557–64, 566, 569–89, 591, 593, 595–96,
598–604
Turze Pole, woj. krośnieńskie: religia 3198
Tuszów Narodowy, woj. rzeszowskie: czas.
76; sylwetki 335; gmina 278
Tyczyn, woj. rzeszowskie: czas. 61; komunik.
1589; łącz. 1630; roln. 1412; sam. 61; zabytki 2951; gmina: czas. 61; sam. 61
Tyrawa Wołoska, woj. krośnieńskie: gmina:
ochr. przyr. i środ. 503
Uherce, woj. krośnieńskie: prawo 2028; zabytki 2882
Ujazd, woj. tarnobrzeskie: muz. 3161; zabytki
2963
Ujezdna, woj. przemyskie: bibliot. 3301
Ulanowski M. 589
Ulanów, woj. tarnobrzeskie 691; hist. 691
Unia Demokratyczna 1811
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Filia
w Rzeszowie 139, 142, 2463–67
Urban G. 3109
Urbanistyka 937,987
Urzejowice, woj. przemyskie: gosp. 953
Usługi 1522–27
Ustianowa, woj. krośnieńskie: przem. 1242–45
Ustrzyki Dolne, woj. krośnieńskie 279–81;
czas. 44, 3344; etnogr. 2565; gosp. 952;
gosp. mieszk. 1691; hist. 1944–56: 852;
muz. 3116; plast. 3040; praca 1842–43;
praca k.o. 2565; prawo 2023; przem. 1261;
sport 2699; sylwetki 852; szkoln. zaw.
2525; turyst. 552; zag. nar. 2000; gmina
279; praca 1844
Ustrzyki Górne, woj. krośnieńskie: muzealn.
2641; turyst. 2641
Vatke A. F. 1034
Vincez S. 2412
Wałęsa L. 1885
Wańkowicz M. 2824
Wary, woj. krośnieńskie: hist. 709
Warzybok A. 893
Waszkowska A. 625
Weiss N. 310
Wesołówka, woj. tarnobrzeskie: wojna 1939–
–45: 834
Weterynaria 1445
Wiązownica, woj. przemyskie: zabytki 2907
Wielkie Oczy, woj. przemyskie: czas. 80; religia 3232; gmina: gosp. 973
Wielopole Skrzyńskie, woj. rzeszowskie 282;
czas. 123, 183; etnogr. 898; gmina 282
Wiercany, woj. rzeszowskie: zesp. amat. 2622
Więch K. 326
Wilcza Wola, woj. rzeszowskie: flora 459–60
Winnicki F. 309
Winnicki J. 726
Wisz J. 1649
Wiśniowa, woj. rzeszowskie: czas. 73; muz. 73;
praca k.o. 2609; stow. 73; sylwetki 73, 323,
2947; zabytki 2947; gmina 283; czas. 53, 62
Witkiewicz S. I. 3097, 3101
Włostów, woj. tarnobrzeskie: przem. 1335
Wojciechowice, woj. tarnobrzeskie: czas. 115
Wojna 1914–18: 755–56, 759, 761, 763, 765, 772
Wojna 1939–45: 300, 334, 376, 650, 764, 774–
–840, 2011–12, 2403
Wojsko 2182–213, 2237–46
Wola Rusinowska, woj. tarnobrzeskie: czas.
93; zw. zaw. 93
Wola Sękowa, woj. krośnieńskie: plan.
przestrz. 996
Wolfs-Monfils M. T. 2541
Wolnicki J. 3134
Wolski J. 526
Wołczański J. 2253
Wołkowyja, woj. krośnieńskie: rekreacja 1879
Woroniec P. 3047
Woźniak-Niemkiewicz A. 3037
Wódz Z. 682
Wójcik E. 3043
Wólka Gościeradowska, woj. tarnobrzeskie:
roln. 1433
Wólka Grodziska, woj. rzeszowskie: gosp.
926
Wólka Hyżneńska, woj. rzeszowskie: szkoln.
podst. 2350
Wólka Krowicka, woj. przemyskie: lit. 2832
Wólka Podleśna, woj. rzeszowskie: czas. 111;
etnogr. 906; lit. 2807; sylwetki 2807
Wólka Żmijowska, woj. przemyskie 284
Wrzask S. 359
Wspomnienia 293, 298, 300–1, 305, 308, 325,
331, 334, 356–57, 366, 368, 370–71, 374, 376,
387, 742, 751, 791, 794, 797, 803, 815, 819–
–21, 823, 827, 829, 833, 843, 846, 849, 860,
862, 875–76, 1831, 2278, 2351, 2475, 3318
Wyrzykowski R. 2477
Wysock, woj. przemyskie: opieka społ. 1934
Wysoka, woj. rzeszowskie: hist. 692
Wysoka Głogowska, woj. rzeszowskie: roln.
1410
Wyspiański S. 2791
Wyszyński S. 2571, 2581, 3190
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Gorzycach, woj. tarnobrzeskie 1068–69
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu 59, 196, 1070–166, 1761–84, 1859, 1907
Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie 164, 1120–21, 1127, 1129, 1134,
1139, 1157, 1167–72, 1785–97
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie 3,
7, 66, 181, 204, 1747, 1750, 2418, 2468–79,
2662, 3304, 3320–21
Zabajka, woj. rzeszowskie: hod. 1441; sport
2738
Zabierowski A. 2162
Zabytki 635, 664, 2421, 2867–3034
233
Zaczernie, woj. rzeszowskie: czas. 111; wojna
1939–45: 821; wspomnienia 821
Zagórz, woj. krośnieńskie: czas. 44; etnogr.
889, 891; przem. 1233, 1235; roln. 1402;
sylwetki 889, 891; szt. lud. 889, 891; zabytki 2888, 2903
Zając M. 3041
Zakłady Automatyki „Polna” S.A. w Przemyślu 1354–55
Zakłady Metalowe „Dezamet” w Nowej Dębie, woj. tarnobrzeskie 1066
Zakłady Piwowarskie S.A. w Leżajsku, woj.
rzeszowskie 1321–26
Zakłady Przemysłu Cukierniczego „San”
w Jarosławiu, woj. przemyskie 1270
Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” S.A.
w Sanoku, woj. krośnieńskie 1219–22
Zakłady Przemysłu Mięsnego w Jarosławiu,
woj. przemyskie 1269
Zakłady Przemysłu Skórzanego „Respan”
w Rzeszowie 1356–60
Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Jaśle 1265–68
Zakłady Radiowe „Unitra” w Rzeszowie 1361–
–65
Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat-Erg”
w Jaśle, woj. krośnieńskie 1202
Zakłady Zmechanizowanego Sprzętu Domowego „Zelmer” w Rzeszowie 1366–73
Zakrzewscy 374
Zaleszany, woj. tarnobrzeskie: sylwetki 1445;
wet. 1445; gmina 285
Załęże, woj. rzeszowskie: gosp. komunal. 530;
ochr. przyr. i środ. 530; prawo 2082, 2106
Zamirski M. 2725
Zarzecze, woj. przemyskie: sylwetki 2908; zabytki 2908, 2929
Zarzecze, woj. rzeszowskie: ochr. przyr. i środ.
533; sylwetki 533
Zarzecze, woj. tarnobrzeskie: lit. 2822; roln.
1427; sylwetki 2822; zabytki 3005; zesp.
amat. 2636
Zatorska I. 2713
Zawadka, woj. tarnobrzeskie: antropol. 616
Zawadka Rymanowska, woj. krośnieńskie:
gosp. 958
234
Zawadzka U. 1443
Zawadzki K. 1443
Zawichost, woj. tarnobrzeskie 286; hist.
693, 722; komunik. 1616; pożar. 1711;
wojna 1939–45: 837; zabytki 3006, 3009;
gmina 286
Zawierzbie, woj. tarnobrzeskie: wspomnienia 370
Zbydniów, woj. tarnobrzeskie: plan. przestrz.
998
Zerek J. zob. Jakima-Zerek J.
Zespoły amatorskie 2621–39
Zgłobień, woj. rzeszowskie: wojna 1939–45:
826
Ziaja S. 297
Zieliński S. 1696
Ziemba R. 2381
Ziemiański B. 1527
Ziętek A. 2278
Złota, woj. tarnobrzeskie: archeol. 614a
Zubel M. 307
Związek Harcerstwa Polskiego 1822, 1824,
1826, 1828–32, 3302, 3308
— historia 1821, 1831
Związki zawodowe 7, 18, 54, 58, 70, 93, 116,
146–47, 1894–912, 2103, 2147, 2372–76,
3314
Zwierzdowski L. zob. Topora-Zwierzdowski L.
Zwięczyca, woj. rzeszowskie: wojna 1939–45:
826
Zyndranowa, woj. krośnieńskie: etnogr. 904;
komunik. 1561; kult. 2384; muzealn. 2384;
sylwetki 2384; zag. nar. 1995
Źrebiec D. 2346
Żarnowiec, woj. krośnieńskie: lit. 2792, 2901;
muzealn. 2901; sylwetki 2792, 2901; zabytki 2901
Żołynia, woj. rzeszowskie: czas. 51; plast. 3059;
praca k.o. 2603; sylwetki 3059; gmina 287
Żółków, woj. krośnieńskie: sylwetki 2371;
szkoln. 2371
Żubracze, woj. krośnieńskie: sylwetki 302
Żuławski J. 2791
Żywienie zbiorowe 585, 1528–30
Indeks autorów i tytułów druków zwartych oraz tytułów
opracowań zbiorowych zamieszczonych w „Bibliografii”*
* Adamska-Tylutki E.: Wibracje – 2858
Adamski J. F.: Pogórze Dynowskie – 550
Antoni Rząsa: rzeźby z galerii artysty w Zakopanem – 3058
* Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985–1991
– 448
Badania archeologiczne w województwie krośnieńskim w latach 1990–1991 – 614
* Balicki M.: Pan Homo – 2859
Barylanka J.: Po rublu dziennie za to że żyjecie
– 2798
Bazar: informator Iwonicki – 2252
 Belcik J.: W cieniu Cergowej – 2788
 Bełch K.: Dynamika przemian zachowań
religijno-moralnych… – 3209
Betlej B.: Cnoty i niecnoty – 2825
Bęben R.: Witamy w Dubiecku – 1874
Bibliografia dziejów oświaty i wychowania
w Galicji – 1
Bielenda A.: Lubenia, zarys dziejów wsi i parafii… – 254a
Bień A.: Bóg wyżej, dom dalej – 369
* Bieszczady kapuściane góry?: z kart XXX-letniej historii ratownictwa – 553
Bieszczady: przewodnik – 554
 Biskupski R.: Ikony ze zbiorów Muzeum
Historycznego w Sanoku – 2659
Bliźniemu swemu… 92 – 1942
 Bobusia B.: Maria Polaczkówna – 1821
Bogacz K.: W służbie dla ojczyzny – 829
Brandys M.: Moje przygody z wojskiem – 371
Brudek A.: Jutro przyjdzie nowy dzień – 2833
* Brygidyn A.: Kryptonim „San” – 776
Brzęk G.: Z Błażowej ku źródłom wiedzy – 331
 Brzozów: zarys monograficzny – 637
Budziak J.: Zabytki sakralne Leska – 2877
 Budziński T., Łysakowski J.: Bieszczady
– 3167
Budziński T., Michalik S.: Bieszczady – 556
Budziński T., Tondos B., Tur J.: Piękno w drew-
nie zamknięte – 3184
 Budzyński Z.: Bibliografia dziejów Rusi Czerwonej. T. 1. – 2
Burnatowski A. A.: Dziennik młodzieńca – 843
Business Rzeszów – 917
Cała A.: Wizerunek Żyda w polskiej kulturze
ludowej – 879
Champeaux-Kleczyński D.: Józef Kleczyński
– patriota polski XIX stulecia… – 372
Chrapko L. J.: Białe notatki – 2826
Chrześcijanie. T. 19. – 3185
Cichy W.: Muzea regionalne PTTK – 2641
Cygan W. K.: Słownik biograficzny oficerów
Legionów Polskich. T. 1. – 291
Czopek S.: Południowo-wschodnia strefa kultury pomorskiej – 617
Czułno A.: Trwam – 2834
Darmochwał T.: Bieszczady: przewodnik po
znakowanych szlakach pieszych – 559
Dąbrowski E.: Szlakiem „Jędrusiów”. Wyd. 3
uzup. – 807
Decowski A.: Kalectwo źrenic – 2835
Diecezja przemyska w latach 1939–1945
– 3187
Discernere vera ac falsa. Prace ofiarowane Józefowi Szymańskiemu... – 700
Długosz Z.: Typologia miast Polski w świetle
wybranych parametrów migracji ludności
– 607
 Dołęga S.: Przemijanie – 2801
* Dominiczak H.: Granica wschodnia Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939 – 749
Drobnomieszczaństwo XIX i XX wieku: studia – 750
Drzymalski J.: Przejezdni goście – 2862
Dudzińska H.: Akcja Biesiadka – maj 1944 rok
– 808
Dudzińska H.: Z dziejów Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej w gminie Majdan Królewski – 831
* Liczby odsyłają do pozycji w tekście „Bibliografii”. Pozycje recenzowane oznaczono gwiazdką. Pozycje
notowane wyłącznie ze względu na recenzję – znakiem „”.
235
* Dydek S.: Stulecie kopalnictwa naftowego
w Starej Wsi – 1028
Dziewiarski M., Pactwa B., Siewierski B.: Dylematy tożsamości – 1993
Estreicher K.: Teatra w Polsce – 2396
 Fąfara J. J.: Czerwony pająk – 2802
Fraszek P.: Informator statystyczny do dziejów
społeczno-gospodarczych Galicji – 735
Franciszek Frączek: „Drzewo Życia”: jubileuszowa wystawa malarstwa: [katalog] – 3059
Galeria Mała 1992: [katalog] – 3037
 Garboś B.: Sandomierz z wiślanej mgły
– 2820
Gierlach T.: AK w Brzozowskiem: placówka
Domaradz – 779
Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie – 919
 Granat L.: Drzazga wnętrza – 2804
Granat E.: Sceny w antrakcie – 2836
 Granat L.: Wieko wieku – 2805
Grzesik W., Traczyk T.: Od Komańczy do
Bartnego: Beskid Niski – 567
 Guldon Z.: Żydzi i Szkoci w Polsce w XVI–XVIII wieku – 701
 Guldon Z., Krzystanek K.: Ludność żydowska
w miastach lewobrzeżnej części województwa
sandomierskiego w XVI–XVII w. – 702
Gwoździcki W.: Dzieje miasteczka i parafii
Czudec – 643
Hen J.: Crimen: opowieść sensacyjna z XVII
wieku. [Wyd. 3] – 2828
Hoff J.: Społeczność małego miasta galicyjskiego w dobie autonomii – 738
 Hundert G. D.: The Jews in a Polish Priwate Town. The Case of Opatów in the Eighteenth Century – 703
Jadwiga Brożynowa: (1917–1986) – 295
Jankowski S. M.: Strzały pod więzieniem: najsłynniejsze akcje Armii Krajowej – 781
Januszewska A., Tabor G.: Nie miało miasto
kłopotów sprawiło sobie zalew – 1634
Jarosińska M.: Cmentarz pobiciński w Rzeszowie – 2942
Jeziorowski T., Jeziorowski A.: Mundury wojewódzkie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – 704
236
Julin ’92: poplenerowa wystawa malarstwa:
[katalog] – 3039
Kaczyński B.: Wielka sława to żart – 3131
 Kalinka J.: Widok pielgrzymkowy – 2807
Karp A.: Lipinki: zarys dziejów – 655
Kersten K.: Polacy, Żydzi, komunizm – 1998
Kieżun M.: Iskierka – 2838
Kiszka J., Piórecki J.: Porosty Gór Słonnych
w Karpatach Wschodnich – 454
 Kłańska M.: Daleko od Wiednia – 2789
Koncepcja Kodály’a w wychowaniu i kształceniu muzycznym i muzyczno-pedagogicznym – 2415
Konieczny Z.: Gimnazjum i Liceum w Przeworsku 1911–1991 – 2398
Kopiec S.: Osty i róże – 2839
* Koryl J.: Dygresje – 2840
Koryl J.: Groteski – 2840a
 Koryl J.: Mieszkam w sercu ptaka – 2810
 Kotowski Z.: Głodne stepy czyli Robinson
w Kazachstanie – 318
Kozarynowa Z.: Sto lat: gawęda o kulturze
środowiska – 319
Kozieł B.: Ty mówiłaś słowa wieczne – 2863
 Kozłowski M.: Między Sanem a Zbruczem
– 753
Krasiczyn i okolice – 653
Krężel J.: Konspiracja harcerzy i harcerek na
terenie Mielca 1939–1945 – 814
 Krężel J.: Władysław Jasiński „Jędruś” – 340
Król A.: Waham się … – 2841
 Kryciński S.: Cerkwie w Bieszczadach
– 2891
* Kryciński S.: Pogórze Przemyskie – 594
Kryczko M.: Jawornik Ruski – Dylągowa:
25–26 kwiecień 1944 r. – 857
Kształcenie nauczycieli a potrzeby szkoły
współczesnej – 2353
Kubica B.: Rozwój litofacjalny osadów chemicznych badenu w północnej części zapadliska przedkarpackiego – 427
* Kulikowski W.: Wyprzedaż muzyki – 2843
* Kumik T.: Ulanów – 691
 Kurylak J.: Jasno ciemno, jasno ciemno
– 2794
Kurylak J.: Tragedia zwierząt – 2796
Kwiatkowski J.: Być ojcem – 2844
Leszczyki S., Domański R.: Geografia Polski
społeczno-ekonomiczna – 951
Leśniak F.: Krosno w czasach Odrodzenia – 654
Lewicki J.: Pamięć po latach … 1939–1945
– 833
Liebfeld A.: Polacy na szlakach techniki – 299
Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J.:
Geografia turystyki Polski – 573
Lisiak H.: Paderewski: od Kuryłówki po Arlington – 345
* Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 1
– 708
Łobocki R.: Wiersze – 2845
Łobocki R., Łobocki T.: Tęsknoty – 2846
 Łopuski J.: Losy Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie (sierpień–grudzień 1944) – 815
 Łyp M. A.: Literacka młodość Rzeszowa
1945–1975 – 2813
Majkowska-Aleksiewicz A.: Historia drukarstwa Galicji Wschodniej w latach 1815–
–1860 – 740
 Malikowski M.: Powstanie dużego miasta
– 988
Marczak W.: Ukrainiec w Polsce... – 300
* Marjańska L.: Zmrożone światło – 2864
Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985–1990 – 625
Materiały pomocnicze do najnowszej historii
dziennikarstwa – 3309
Mazan L.: Wy mnie jeszcze nie znacie!: prawie
wszystko o Szwejku – 2790
Mazur M. T.: Szumiały nam świętokrzyskie
jodły – 835
* Mendys W.: Społeczność żydowska w dawnym Jaśle – 760
Metamorfozy: Paryż ’50, Paryż ’60 – 2592
Miasto, region, społeczeństwo – 709
Michalski J.: Osadnictwo w Małopolsce od II
okresu epoki brązu… – 626
Michułka W.: Ksiądz Bronisław Markiewicz
– 3194
Moniewski J.: Alojzy Szmelowski – 1033
Moniewski J.: Fabryka fajansu w Ćmielowie za dyrekcji Adolfa Fryderyka Vatkego
1808–1837 – 1034
Mościcki B.: Gorlickie – 576
 Mularski M.: Kwitnące osty – 2814
 Mularski M.: Modlitwa brzóz – 2815
Mycielski A.: Chwile czasu minionego – 301
Nad Wisłą, Sanem i Dniestrem…: Galicja
w pocztówce – 2671
Nareszcie razem: malarstwo i porcelana ze
zbiorów… – 2678
Nieradka E. J.: Prowincja Lwowsko-Przemyska pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej… – 3228
Nitecki P.: Biskupi kościoła w Polsce – 3178
Nocne Polaków rozmowy: almanach poetycki
– 2847
Nowa Sarzyna zaprasza – 663
Nowak A. M.: Umykający świat – 2848
Nowak J.: W zadumie i z uśmiechem – 2831
Nowosad M.: The dynamics of snow depth depending on the types of atmospheric circulation on
the example of Bieszczady mountains – 442
Obodyński K.: Kształtowanie się kultury fizycznej młodzieży akademickiej w Polsce
– 2443
Obraz, grafika, rysunek, rzeźba roku 1992:
[katalog wystawy] – 3040
Ocena funkcjonowania handlu na targowiskach w Rzeszowie – 1509
Ochenduszko T.: Dzieje walki o niepodległość
na ziemiach polskich i obcych 1939–1945
– 783
Od Koźmiana do Czernika – 2791
Od wieków w historię wpisana – 3234
Odbudowa życia kulturalnego w województwie rzeszowskim – 2389
 Okoń W.: Mój dwudziesty wiek – 383
Orłowicz M.: Ziemia Sanocka – 683
Ostasz G.: Obwód ZWZ–AK Rzeszów – 817
Pająk H.: Za Samostijną Ukrainą – 864
 Pejzaż Polski: Almanach – 2816
Pękala M.: To nic to wszystko – 2848a
Piekarska P. M.: Wiersze – 2849
I Międzynarodowa Konferencja Ekologiczna:
Brzozów, 2–4 X 1992 r.: referaty i komunikaty – 491
I Wojewódzki Sejmik Rehabilitacyjny, Rzeszów 11 kwietnia 1992 rok – 2319
237
Piórecki J., Zarzycki K.: Arboretum Bolestraszyce – 2425
Pitera W.: Wspomnienia z dawnych lat – 356
 Płeczeń O.: Dziewięć lat w bunkrze – 867
Poleski J.: Podstawy i metody datowania okresu wczesnośredniowiecznego w Małopolsce
– 629
Polska czerwona księga zwierząt – 455
Polski Ekslibris Heraldyczny ze zbiorów Marka Czarnoty – 3278
Polskie życie artystyczne w latach 1945–1960
– 3065a
Potocki A.: Bieszczadzkimi śladami Karola
Wojtyły – 582
Problemy rozwoju i wychowania dzieci wiejskich – 2359
Problemy światopoglądowe i estetyczne współczesnej literatury radzieckiej – 2416
Prognoza ludności województwa rzeszowskiego do 2010 roku – 610
Program Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Galicja i jej dziedzictwo” – 2417
Prus E.: Bluff XX wieku – 762
Przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej
Polskiej – 795
Przystaś K.: Markuszowa: nasza wspólna wieś
– 660
Przywilej lokacyjny miasta Przeworska z 1393
roku – 672
Przywilej lokacyjny miasta Sanoka z 1339
roku – 684
* Pudełkiewicz S.: Wiersze z Krzeszowa – 2865
Restrukturyzacja, prywatyzacja, efektywność
gospodarki w regionie południowo-wschodniej Polski – 929
Rola i funkcje bibliotek wyższych szkół pedagogicznych w Polsce – 3304
Rola militarna Wisły w dziejach Polski: zbiór
studiów. Cz. 1 – 720
Rudnicka M.: Jasło – 647
* Rurak A.: Kamień w przeszłości i dziś. Cz. 2
– 650
Ryszard Dudek: malarstwo: [katalog wystawy]
– 3083
Rząsa S.: O Polskę, o wolność – 821
Rzeki: kultura – cywilizacja – historia – 721
238
Rzeszowskie. Z dziejów miasta i regionu – 679
Rzeszowszczyzna zaprasza – 597
Rzeszów handlowy: katalog firm – 1511
Rzeszutko J., Rżany R.: Pocztówki – 2850
Salsitz N., Skolnik R.: A Jewish Boyhood in Poland – 357
Sandomierz: retro – 3033
Schubert J.: Austriackie cmentarze wojenne
w Galicji z lat 1914–1918 – 765
Sito J.: Barokizacja wystroju katedry przemyskiej… – 2924
Skowron Jan – 3012
Słownik gwar polskich – 2785
Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych – 2786
Słownik polskich teatrów niezawodowych – 2403
* Spojrzenia: almanach poetycki – 2866
Sprawozdanie Dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie… – 2521
* Sroka A. B.: Franciszkański kościół św. Antoniego w Przemyślu – 2925
Stan aktualny i kierunki rozwoju metod otworowych w eksploatacji surowców stałych – 1048
Stanisław Ignacy Witkiewicz: W małym dworku: [program] – 3097
Steinhaus H.: Wspomnienia i zapiski – 305
Studia nad gospodarką i siecią osadniczą regionu górnej Wisły – 766
Sulimski J.: Wzory egzystencji ludności wiejskiej w Małopolsce – 1716
Surowiec diatonitowy dla gospodarki narodowej – 2420
Szkoła przy zasłoniętych oknach – 2404
Szpara A.: Czaszyn: szkice z dziejów wsi – 641
Sztuka i historia – 2950
* Ślepcy pod słońcem – 2852
Śpiewnik turystyczno-żeglarski – 3117
Śpiewnik turystyczny – 3118
Śpiewnik turystyczny Wisłoczek – 3119
* Świstak Z.: Kaplica Gimnazjalna w Jaśle – 3202
 Teka konserwatorska – Polska południowo-wschodnia – 2870
Terlecki T.: Oświata dorosłych i popularyzacja
nauki w Galicji w okresie autonomii – 2405
Territorial base of social structures – 1736
The Jews in Poland. Vol. 1 – 744
Tkacz K.: Zarys monograficzny powiatu brzozowskiego – 588
Tkaczyszyn-Dycki E.: Peregrynarz – 2832
Tłuczek R.: Wierni przysiędze do końca – 826
Tokarczuk I.: Kazania pasterskie 1966–1992
– 3241
Tropem zbrodni stalinowskich – 870
III Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura
– 3124
III Dni Muzyki Wokalnej im. Adama Didura:
materiały z sesji naukowej… – 3125
XIII Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju
– 2600
Ukraińcy w Polsce – 871
Uwarunkowania i potrzeby rozwoju miast
Polski południowo-wschodniej – 937
Wawszczak Z.: Wspólnie przywołujemy cienie
ofiar: pamięci Żydów Brzozowskich – 788
Węgier J., Oronowicz E.: Język mówiony mieszkańców wsi Polski południowo-wschodniej
– 2787
Wiącek W.: Za bramą wiecznej ciszy: cmentarz rzymsko-katolicki w Borowej – 2952
Wielecki H., Sieradzki R.: Wojsko Polskie: 1921–
–1939: organizacja i odznaki kawalerii – 771
Wieliczko M. J.: Walki w okolicach twierdzy
przemyskiej w latach 1914–1915 na łamach prasy polskiej – 772
* Wiersze o Rzeszowie: antologia – 2853
 Witowicz J.: Rzeszów: album – 3172
Wizerunki maryjne. Z. 1: Archidiecezja przemyska: diecezja rzeszowska – 2953
* Włoch W.: Posiew i rdza – 2854
* Włoch W.: Pozew – 2855
* Włoch W.: Wycofana skarga – 2856
* Włoch W.: Za śpiewem – 2857
Województwo rzeszowskie w liczbach – 938
Wolicki M.: Dobrodziejka Niska – 386
Współczesny Ekslibris Polski – 3279
* Wyrzycki S.: Zarys historii wojennej pułków
polskich w kampanii wrześniowej – 838
Wysoka: szkice z przeszłości wsi – 692
Wystawa malarstwa Zofii Tołczyńskiej: 4–12
IX 1992 – 3084
Z doświadczeń nauczycieli przedmiotów przyrodniczych – 2369
Z dziejów Solidarności podkarpackiej 1980–
–1990 – 1912
Zaniewski B.: Wspomnienie o Leopoldzie
Lisie-Kuli, żołnierzu legionowej legendy
– 368
Zarębski M. A.: Życie i zagłada Żydów staszowskich – 839
 Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach
w Polsce – 2652
Zielaskowski L.: Polska z lotu ptaka – 592
Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami: materiały z konferencji – Rzeszów, 17–20.09.1991 – 730
Zych S.: Szkice historyczne – 731
Żeleźny E.: Nauczyciele i młodzież w procesie
polskich przemian – 2372
Żurawska T.: Łańcut: zamek – powozownia
– park – 2680
Życie i kult błogosławionego Jana z Dukli
– 3205
Życie religijne w Polsce pod okupacją 1939–
–1945 – 805
 Żydzi w Małopolsce – 732
239
240

Podobne dokumenty