Zasady zaliczenia Próby Kandydackiej

Transkrypt

Zasady zaliczenia Próby Kandydackiej
Jak zaliczać Próbę Kandydacką MDP?
Jako Kandydat do MDP w ciągu jednego miesiąca musisz zaliczyć u Dowódcy MMDP (chłopcy)
lub ŻMDP (dziewczęta) 9 punktów Próby Kandydackiej MDP, na którą składa się:
- znajomość historii Ochotniczej Straży Pożarnej „Stołpno”
poznanie historii Jednostki jest ważne, ponieważ każdy z Kandydatów do MDP musi wiedzieć
w jakich warunkach straż w Stołpnie powstała, jakie działania wykonywali jej członkowie, jakie
wyposażenie posiadała, czy wreszcie to, jaki był skład zarządów Jednostki.
- znajomość Regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP „Stołpno”
Kandydat do MDP przygotowujący się do służby w drużynie jako członek MDP zna Misję MDP
i jej zadania, zna swoje prawa i obowiązki, wie, kto jest jego przełożonym
do zaliczenia punktu 2 PK należy zapoznać się z Regulaminem MDP, z czego dokładnie należy
poznać punkty od 1 do 23 Regulaminu MDP bez załączników
- znajomość ochrony przeciwpożarowej w Polsce
Kandydat do MDP wie na jakich zasadach jest zbudowana polska ochrona przeciwpożarowa
i z jakich elementów się składa
- znajomość funkcji w OSP „Stołpno”
Kandydat do MDP potrafi rozpoznawać funkcje strażaków ochotników w OSP „Stołpno” po
dystynkcjach
- znajomość zasad zależności służbowej w pożarnictwie
Kandydat zna swoich przełożonych, wie kto to jest przełożony, podwładny, starszy i młodszy,
wie, kto jest przełożonym bezpośrednim, wie jak powinien zachowywać się członek OSP
„Stołpno”, w tym członek MDP i zachowuje się w taki sam sposób, wykazuje się życzliwą
postawą i szacunkiem względem swoich przełożonych i kolegów
- wizyta w garażu OSP „Stołpno” lub JR-G PSP
dla właściwego poznania ochrony przeciwpożarowej w praktyce Kandydat do MDP składa
wizytę w garażu OSP „Stołpno” lub w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży
Pożarnej, wizyta taka jest organizowana przez przełożonych
- znajomość podstaw musztry – zagadnienia teoretyczne i praktyczne
Kandydat do MDP potrafi zna podstawowe elementy musztry pożarniczej, potrafi wykonać
indywidualnie i grupowo zadane do wykonania komendy
- zaangażowanie w działalność MDP OSP „Stołpno”
w tym punkcie zawiera się ogólne zaangażowanie Kandydata do MDP na rzecz MDP, czyli
chęć z jaką uczestniczy we wszelkich działaniach drużyny, min. w uroczystościach kościelnych
i państwowych, systematyczne uczestnictwo w zbiórkach drużyny (jeżeli nie możesz
uczestniczyć w zbiórce, informujesz o tym Dowódcę MDP przed zbiórką, tylko wtedy
nieobecność jest usprawiedliwiona, dwie nieusprawiedliwione nieobecności po kolei są
przyczyną decyzji Rady MDP o wykluczeniu z Drużyny), posłuszeństwo względem
bezpośredniego przełożonego (Dowódcy MDP) poprzez wykonywanie jego poleceń służbowych
- praca wolontarystyczna w OSP „Stołpno”.
Kandydat do MDP stara się, aby Jednostka była zadbana i wyglądała schludnie, dlatego
wykonuje różnego rodzaju prace gospodarcze w Jednostce (prace porządkowe, małe prace
remontowe, czyszczenie sprzętu itp.), prace te wykonuje indywidualnie prosząc przełożonych
o wskazanie pracy do wykonania
Poszczególne punkty PK zaliczasz indywidualnie u Dowódcy, jeżeli uznasz, że posiadasz wiedzę
lub umiejętności wymagane przy ich zaliczaniu. Umawiasz się wtedy z Dowódcą na zaliczenie,
odpowiadasz na jego pytania, a on dokonuje zaliczenia. Jeżeli zaliczysz wszystkie punkty PK
Dowódca zalicza i zamyka Twoją PK, a Opiekun podejmuje decyzję o dopuszczeniu Cię do
złożeniu Ślubowania Członków MDP, stajesz się wtedy pełnoprawnym członkiem MDP.