W Nowy Rok z nowym programem

Transkrypt

W Nowy Rok z nowym programem
W Nowy Rok z nowym programem
Zasady i formy współpracy samorządu powiatu z podmiotami tzw. III sektora opisuje „Program
współpracy Powiatu Bełchatowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”. Stowarzyszenia, fundacje czy kluby
sportowe będą realizowały zadania publiczne określone jako priorytetowe na rok 2017. Otwarty
konkurs ofert na realizację zadań ogłoszony będzie jeszcze w grudniu tego roku. Organizacje będą
miały 21 dni na składanie swoich ofert. Szczegółowe informacje na ten temat wraz z nowymi
wzorami ofert oraz instrukcją ich wypełniania znajdują się w BIP oraz na tablicy ogłoszeń w
starostwie.
„Program” zawiera również informacje dotyczące współpracy pozafinansowej. Planowana jest
kontynuacja współpracy z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS, dzięki której
organizacje pozarządowe mogą liczyć na doradztwo i szkolenia. Nowością w „Programie” są zapisy
dotyczące rozwoju ekonomii społecznej i wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych w tym
aspekcie.

Podobne dokumenty