Warunki realizacji szkolenia Przedmiotem zamówienia jest

Transkrypt

Warunki realizacji szkolenia Przedmiotem zamówienia jest
Warunki realizacji szkolenia
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia o nazwie „Prawo jazdy kat. C”, wskazanego
przez osobę uprawnioną - dla 1 osoby bezrobotnej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie
płońskim (II)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

Koszt szkolenia powinien zawierać koszt egzaminu państwowego

Termin rozpoczęcia szkolenia: luty/marzec 2017 r,

Miejsce realizacji szkolenia w odległości nie większej niż 70 km od siedziby Zamawiającego,

Celem szkolenia ma być teoretyczne i praktyczne przygotowanie osoby, ubiegającej się o uprawnienia do wykonywania pracy kierowcy w zakresie prawa jazdy kategorii C.
 Wykonawca ma obowiązek ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków osobę, po
otrzymaniu pisemnej informacji od Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku:
- skierowaną na szkolenie, która nie posiada prawa do stypendium,
- osobę, która, w trakcie szkolenia podejmuje zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność
gospodarczą.
W ramach organizacji szkolenia Wykonawca zobowiązany jest :
- informować uczestnika kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zapewnić uczestnikowi szkolenia niezbędne materiały szkoleniowe i dydaktyczne w postaci teczki
lub segregatora, notatnika, długopisu, podręcznika lub skryptu zgodnego z zakresem tematycznym
szkolenia. Materiały szkoleniowe ujęte zostaną w koszcie szkolenia i po jego zakończeniu przejdą w
posiadanie absolwenta szkolenia.
- zapewnić odpowiednie warunki lokalowe do realizacji szkolenia (sale wykładowe, pomieszczenia
socjalne, dostęp do węzła sanitarnego). Uczestnik powinien mieć dostęp do samodzielnego
stanowiska komputerowego wyposażonego w specjalistyczny program magazynowy.
- Nie powierzać przedmiotu wykonania zamówienia innym podmiotom.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: unieważnienia zapytania bez podania przyczyny.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty handlowej, a otrzymana odpowiedź ofertowa nie
powoduje żadnych zobowiązań wobec Stron.
W przypadku napływu kolejnych wniosków
osób bezrobotnych i zaistnienia konieczności
zorganizowania szkolenia o takiej samej tematyce, w okresie 3 miesięcy od dnia wyboru instytucji

Podobne dokumenty