cooLtūristės

Komentarze

Transkrypt

cooLtūristės
COOLTŪRISTĖS
COOLTURISTES
КУЛЬТУРИСТКИ
COOLTURYSTKI
SUSITIKIMAS. PA
VOGTA PRAEITIS
THE MEETING. ST
OLEN PAST ВСТР
EЧА. УКРАДЕННO
E ПРОШЛОЕ SPO
TKANIE. SKRADZI
ONA PRZESZŁOŚĆ
KRISTINA INČIŪRAITĖ
KRISTINA INCIURAITE
КРИСТИНА ИНЧЮРАЙТЕ
KRISTINA INČIŪRAITĖ
Programą iš dalies finansuoja Europos
Sąjunga / Programme is co-financed
by the European Union / Программа
реализуется при финансовой поддержке
Европейского Союза / Program jest
współfinansowany przez Unię Europejską
91
Cooltūristės
Kristina InČIŪRAITĖ
Susitikimas. Pavogta praeitis
The Meeting. Stolen Past
Встрeча. Украденнoe прошлое
Spotkanie. Skradziona Przeszłość
2013–2014
1
UDK 7.038(474.5)(064)
Su87
PROJEKTAS
„Pažink svetimšalį: savitarpio pažinimo skatinimas Gdansko,
Kaliningrado ir Klaipėdos gyventojų tarpe per šiuolaikinės kultūros
ir meno mainus“
PROJECT
“Close Stranger: promoting mutual understanding between
population of Gdansk, Kaliningrad and Klaipeda through facilitation
of exchange in the field of contemporary arts and culture”
Organizatorius / Organizer / Oрганизатор / Organizator
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras /
Klaipėda Culture Communication Centre,
Lithuania / Центр коммуникаций культур
Клайпеды, Литва / Centrum Komunikacji
Kulturowej w Kłajpedzie, Litwa
ПРОЕКТ
«Близкий незнакомец: углубление взаимопонимания между
населением Гданьска, Калининграда и Клайпеды посредством
развития культурного сотрудничества и профессионального
обмена в области современного искусства»
PROJEKT
“Bliski nieznajomy: promocja wzajemnego zrozumienia pomiędzy
mieszkańcami Gdańska, Kaliningradu i Kłajpedy poprzez
umożliwienie wymiany w dziedzinie współczesnej sztuki i kultury”
Rėmėjas / Sponsor / Cпонсор / Sponsor
Lietuvos respublikos kultūros ministerija /
Ministry of Culture of the Republic of Lithuania /
Министерство культуры Литовской Республики /
Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej
Parodos katalogas / Exhibition catalogue / Kaтaлог выставки / Katalog wstawy
Nacionalinio šiuolaikinio meno centro
Kaliningrado filialas, Rusija
The Baltic Branch of the National Centre for
Contemporary Arts, Kaliningrad, Russia
Балтийский филиал Государственного центра современного
искусства, Калининград, Россия
Narodowym Centrum Sztuki Współczesnej Filia w Kaliningradzie, Rosja
22-11-2013–22-12-2013
Tekstų autoriai / Contributors / Авторы текстов /
Autorzy tekstów:
Kristina Inčiūraitė, Laima Kreivytė, Žygimantas Kudirka,
Eglė Mikalajūnė
Tekstų vertėjai / Translators / Переводчики текстов /
Tłumaczenie:
Jurij Dobriakov, Aleksandra Fomina, Božena Miežonis,
Еlеnа Мinchеnia, Beata Piasecka
Tekstų redaktoriai / Editors / Редакторы текстов /
Redakcja:
Joseph Everatt, Aleksandra Fomina, Neringa
Mikalauskienė, Beata Piasecka
Katalogo dizainerės / Designers / Дизайнеры каталога /
Opracowanie graficzne:
Violeta Boskaitė, Dainė Galinienė
Katalogo leidėjas / Publisher / Издатель каталога /
Wydawca katalogu:
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras / www.kkkc.lt
2
Šiuolaikinio meno centras Laznia, Gdanskas, Lenkija
The Łaźnia Centre for Contemporary Art, Gdansk, Poland
Центр современного искусства Laznia, Гданьск, Польша
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Gdańsk, Polska
28-03-2014–27-04-2014
Dėkojame / Thanks to / Благодарим / Dziękujemy:
Danil Akimov, Alexandra Artamonova, Eglė Ganda Bogdanienė,
Jadwiga Charzyńska, Andrey Efits, Fernando Henrique, Marta Ivanova,
Darius Jurevičius, Ignas Kazakevičius, Mindaugas Klusas,
Monika Krikštopaitytė, Aleksandra Księżopolska, Žygimantas Kudirka,
Agnieszka Kulazińska, Gabrielė Labanauskaitė, Santa Lingevičiūtė,
Petras Mazūras, Božena Miežonis, Dalia Mikonytė, Vytautas Mikšionis,
Aleksandra Musielak, Bronė Neverdauskienė, Darius Norkus,
Paulina Eglė Pukytė, Trofim Popov, Zinaida Shershun, Mare Tralla,
Elena Tsvetaeva, Evgeny Umansky, Marta Vosyliūtė,
Agnieszka Wołodźko, Jolanta Woszczenko, Lina Zaveckytė
© Cooltūristės, Kristina Inčiūraitė, 2013
© Laima Kreivytė, Eglė Mikalajūnė, Žygimantas Kudirka, 2013
© Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras / Klaipėda Culture
Communication Centre, Lithuania / Центр коммуникаций культур
Клайпеды, Литва / Centrum Komunikacji Kulturowej w Kłajpedzie,
Litwa, 2013
ISBN 978-9986-588-43-6
T u r i n y s / C o n t e n t / с од ер ж а н и е / s p i s t r e ś c i
Co o lt ū r i s t ė s
4
D a r b a i / W o r k s / р а бот ы / p r a c e
lAIMA K REIVYTĖ
SUSITI K IMAS . P AVOGTA P RAEITIS
26
28
The meeting. stolen past
В с тре ч а . У кр а д е н н ое про ш лое
30
32
Sp o t k a n i e . Sk r a d z i o n a p r z e s zł o ś ć
Ž ygimantas Kudirka
Gy vūnėlių logografas
34
L o g o g r a p h o f A n i m a l s i n Sp a c e
Л огот и п и я ж и вот н ы х в ко с мо с е
l o g o g r a f zw i e r z ą t e k w ко с мо s i е
34
35
35
EG L Ė MI K A L AJŪNĖ
P a s i v a i kš č i o j i m a s p o p a r o d ą : a p i e e r d v e s t a r p k ū r i n i ų
42
A W a lk t h r o u g h t h e E x h i b i t i o n : O n t h e Sp a c e s b e t w e e n t h e W o r k s
48
П рогулк а по в ы с т а вке : о про с тр а н с тв а х ме ж д у про и з ве д е н и я м и
54
Sp a c e r p o w y s t a w i e : o p r z e s t r z e n i a c h m i ę d z y u t w o r a m i
K RISTINA INČIŪRAITĖ
60
66
D a r b a i / W o r k s / р а бот ы / p r a c e
3
Co o lt ū r i s t ė s
Cooltūristės, Mis(s)appropriacija, 2005, skarda,
pūkuotas audinys
Petro Mazūro skulptūrai Žmogus (1986, pastatyta 1991 prie
Žilinsko galerijos Kaune) padovanotos iš Juozo Mikėno
Pirmųjų kregždžių (1964, pastatyta 1987 prie Nacionalinės
dailės galerijos Vilniuje) nusižiūrėtos kregždutės, pasiūtos iš
rožinės medžiagos. Taip universalų žmogų žyminti nuogo
vyro skulptūra tampa alegorija, kurios reikšmę nusako
simboliniai atributai. Lytis ir moteriškumas ar vyriškumas yra
socialiai sukonstruoti ir kintantys.
4
Cooltūristės, Mis(s)appropriation, 2005, metal, fabric
The Man, erected in 1991 by Petras Mazūras outside the
Žilinskas Gallery in Kaunas, has been chosen as a symbol for
Mis(s)appropriation. Cooltūristės have given the sculpture
some pink swallows, mis(s)appropriated from the statue
The First Swallows by the 1960s sculptor Juozas Mikėnas at
the National Gallery of Art in Vilnius. Gender and feminine
values are also constructed and interchangeable. Mis(s)
appropriated swallows transform a naturalist-looking statue
of a person into an allegorical figure.
Co o lt ū r i s t ė s
Культуристки, Мис(с)апроприация, 2005 г., металл,
ткань
Символом Мис(с)апроприации был выбран Человек,
воздвигнутый в конце 1980-х годов Петрасом Мазурасом
в художественной галерее Жилинскаса в Каунасе.
Культуристки привнесли в скульптуру несколько
ласточек, похожих на использованные в скульптуре
Первые ласточки (y Национальной галереи искусств
Вильнюса) 1960-х годов скульптора Юозаса Микенаса,
но изготовленных из мягкой розовой ткани.
ласточки трансформируют натуралистскую статую
мужчины в аллегорическую фигуру.
Cooltūristės, Mis(s)apropriacja, 2005, blacha, flanela
Rzeźbie Petrasa Mazūrasa Człowiek, znajdującej się
przy Galerii Sztuki im. Mykolasa Žilinskasa w Kownie,
podarowano uszyte z różowego materiału jaskółki
wzorowane na Pierwszych jaskółkach Juozasa Mikėnasa. W
ten sposób rzeźba nagiego mężczyzny, przedstawiająca
człowieka uniwersalnego, staje się alegorią, której znaczenie
określają atrybuty symboliczne. Płeć i kobiecość lub męskość
są wytworem społecznym i są zmienne.
5
Co o lt ū r i s t ė s
Cooltūristės, Monika, arba Ačiū labai, kad domitės
manim, 2006, videoperformansas, 2 min. 23 s., garsas
Pagrindinė filmo herojė Monika – menotyrininkė, po
studijų Vilniaus dailės akademijoje dirbusi Jungtinių Arabų
Emyratų avialinijų skrydžių palydove. Stovėdama ant
pėsčiųjų tilto, ji sulėtintais judesiais rodo saugaus skrydžio
taisykles. Sovietinių metalinių karuselių išsupta karta žengia
į Europą. Garso takeliui naudojama sulėtinta Ludwigo van
Beethoveno Odė džiaugsmui – Europos Sąjungos himnas.
6
Cooltūristės, Monika, or Thank You Very Much for
Showing Interest in Me, 2006, video performance, 2 min.,
23 sec., sound
The hero of this film is Monika, an art critic, who has been
working as a flight attendant for Emirates Airlines since
graduating from the Vilnius Academy of Art. She gives the
safety instructions in slow motion. The soundtrack consists
of the anthem of the European Union, the Ode to Joy, from
Beethoven’s ninth symphony. The music is slowed down to
half its normal speed; it becomes an ironic comment on the
grand narrative of the New Europe.
Co o lt ū r i s t ė s
Культуристки, Моника, или Большое спасибо за
проявленный интерес, 2006 г., видеоперформанс,
2’ 23’’, звук
Главная героиня фильма Моника – художественный
критик. После окончания Вильнюсской академии
искусств она начинает работать стюардессой в
авиакомпании Emirates. В замедленном темпе
Моника демонстрирует правила безопасности на
борту. Саундтреком к видеоработе служит Ода к
радости – гимн Европейского союза, основанный
на инструментальной версии прелюдии к четвёртой
части девятой симфонии Людвига ван Бетховена.
Музыка, замедленная в фильме в два раза, становится
ироническим комментарием к обширному нарративу
Новой Европы.
Cooltūristės, Monika, albo Dziękuję bardzo za uwagę,
2006, wideoperformans, 2 min. 23 s., dźwięk
Główna bohaterka filmu, Monika – krytyczka sztuki, po
studiach pracowała jako stewardessa w liniach lotniczych
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Stojąc na moście dla
pieszych za pomocą spowolnionych ruchów prezentuje
zasady bezpiecznego lotu. Pokolenie rozkołysane na
sowieckich metalowych karuzelach wkracza do Europy. Jako
ścieżkę dźwiękową wykorzystano Odę do radości Ludwiga
van Beethovena – hymn Unii Europejskiej, w spowolnionym
tempie.
7
Co o lt ū r i s t ė s
Cooltūristės, Didysis penetratorius, 2008, video, 2 min.
30 s., garsas
Cooltūristės, The Great Penetrator, 2008, video, 2 min.,
30 sec., sound
Mergina vemia „virš“ Tate Modern šiuolaikinio meno
muziejaus Londone, taip dekonstruodama falinį galios
simbolį. Balsas už kadro skaito Aleksandro Puškino
eilėraštį Menu akimirką žavingą angliškai – dominuojančia
tarptautine kalba. Performatyvi patriarchalinės meno
pasaulio struktūros, įkūnytos kalboje ir muziejuje, kritika.
An artist vomits over the chimney of Tate Modern (the
former Bankside Power Station) in London, deconstructing
a phallic symbol of power. A female voice recites the poem
I still Recall that Wondrous Moment by the Russian poet
Alexander Pushkin. The poem is read in English, the main
international language. It is a performative critique of the
patriarchal power structures that still rule the art world.
8
Co o lt ū r i s t ė s
Культуристки, Великий взломщик, 2008 г., видео,
2’ 30’’, звук
Cooltūristės, Wielki penetrator, 2008, wideo, 2 min. 30 s.,
dźwięk
Видеоработа Великий взломщик – жест деконструкции
вертикального символа власти. Художницу
выворачивает на дымоход музея современного
искусства Тейт Модерн в Лондоне. Женский голос читает
стихотворение русского поэта Александра Сергеевича
Пушкина Я помню чудное мгновенье. Стихотворение
цитируется на английском языке – признанном языке
международной коммуникации. Таким образом
Культуристки осуществляют перформативную критику
патриархальных структур власти, всё еще руководящих
миром искусства.
Dziewczyna wymiotuje na Tate Modern – muzeum sztuki
nowoczesnej w Londynie, dokonując w ten sposób
dekonstrukcji fallicznego symbolu siły. Głos spoza kadru
czyta wiersz Aleksandra Puszkina Do *** (Pamiętam nagłe
zachwycenie) po angielsku, tj. w dominującym języku
międzynarodowym. Performatywna krytyka patriarchalnej
struktury świata sztuki znajdującej swoje ucieleśnienie w
języku i w muzeum.
9
Co o lt ū r i s t ė s
Cooltūristės ir Mare Tralla, Skaitant veidus, 2011, video
5 min., 30 s., garsas
Cooltūristės and Mare Tralla, Reading Faces, 2011, video
5 min., 30 sec., sound
Veronika iš lietuvių filmo Ave, Vita (1970) ir Agnes iš estų
Paskutinės relikvijos (1969) rodomos lemiamais gyvenimo
momentais. Veronika sužino, kad laukiasi, Agnes – kad turi
pasiaukoti ir tekėti už nemylimo vardan šventos relikvijos.
Moterys nekalba – jų jausmus reikia skaityti iš veidų.
Nebylų moterų žvilgsnių pokalbį pertraukia filmų titrai,
atskleidžiantys patriarchalinių galios struktūrų (vienuolynas,
ligoninė) pastangas kontroliuoti moterų kūnus ir asmeninį
gyvenimą. Vyrų nesimato, bet jų žodžiai užkloja moterų
portretus kaip tekstas. Tikruosius Veronikos ir Agnes
jausmus galima tik nuspėti. Naudoti fragmentai iš filmų:
Ave, Vita / 1970 / Lietuva / Rež. Almantas Grikevičius /
Veronika: Eugenija Bajorytė
Paskutinė relikvija /1969 / Estija / Rež. Grigori Kromanov /
Agnes: Ingrid Andrina
Veronika from the Lithuanian film Ave, Vita and Agnes from
the Estonian film The Last Relic are facing pivotal moments
in their lives. Veronika discovers that she is pregnant. Agnes
is asked to marry a man she does not love for the sake of
a holy relic. Both strive to be independent women, trying
to stand on their own two feet. In the video, the heroines
are deprived of their voices. Only their faces are visible. The
silent conversation of women’s gazes is interrupted by the
subtitles, representing how patriarchal power structures
(the convent and the hospital) try to control women’s
bodies and their private lives. The true feelings of Agnes and
Veronika can only be read in their faces.
Ave, Vita / 1970 / Lithuania / Directed by Almantas
Grikevičius, Veronika played by Eugenija Bajorytė
The Last Relic /1969 / Estonia / Directed by Grigori Kromano,
Agnes played by Ingrid Andrina
10
Co o lt ū r i s t ė s
Культуристки и Маре Тралла, Читая по лицу, 2011 г.,
видео, 5’ 30’’, звук
Cooltūristės i Mare Tralla, Odczytując twarze, 2011,
wideo, 5 min. 30 s., dźwięk
Вероника из литовского фильма Аве, Вита и Агнес из
эстонского фильма Последняя реликвия показаны в
решающие моменты их жизни. Вероника узнаёт, что
ждёт ребёнка, Агнес – что должна принести себя в
жертву и выйти замуж за нелюбимого во имя святой
реликвии. Женщины не говорят: их чувства нужно читать
по их лицам. Немой разговор взглядов этих женщин
прерывают титры фильмов, раскрывающие попытки
патриархальных структур власти (монастырь, больница)
контролировать тела и личную жизнь женщин. Мужчин
в кадре не видно, но их слова перекрывают женские
портреты в форме текста. О настоящих чувствах
Вероники и Агнес можно только догадываться. В работе
использованы фрагменты фильмов:
Аве, Вита / 1970 г. / Литва / режиссёр Альгимантас
Грикявичюс/ Вероника: Эугения Байорите
Последняя реликвия /1969 г./ Эстония / режиссёр
Григорий Кроманов/ Агнес: Ингрид Андриня
Veronika z litewskiego filmu Ave, Vita (1970) i Agnes z
estońskiego filmu Ostatnie relikwie (1969) są przedstawiane
w decydujących momentach życia. Veronika dowiaduje się,
że jest w ciąży, Agnes – że musi poświęcić się i wyjść za mąż
za niekochanego mężczyznę w imię świętej relikwii. Kobiety
nie mówią – ich uczucia trzeba odczytywać z twarzy.
Rozmowę spojrzeń niemych kobiet przerywają napisy
filmowe, unaoczniające starania patriarchalnych struktur
siły (klasztor, szpital), związane z kontrolowaniem ciał i
życia prywatnego kobiet. Mężczyzn nie widać, ale ich słowa
przesłaniają portrety kobiet, tak jak tekst. Prawdziwych
uczuć Veroniki i Agnes można się jedynie domyślać.
Wykorzystano fragmenty z filmów:
Ave, Vita / 1970 / Litwa / reż. Almantas Grikevičius / Veronika:
Eugenija Bajorytė
Viimne reliikvia /1969 / Estonia / reż. Grigori Kromanov /
Agnes: Ingrid Andrina
11
Co o lt ū r i s t ė s
Cooltūristės, Atspindžiai, 2012, keturių dalių
audiovizualinė instaliacija
Cooltūristės, Reflections, 2012, audio-visual installation
in four parts
Kūrinį inspiravo autobiografinis vengrų rašytojos Erzsébet
Galgóczi romanas Törvényen belül (angl. Kitokia meilė) ir
pagal jį pastatytas Károly Makko filmas Egymásra nézve
(angl. Kitas kelias, liet. Kitas žvilgsnis). Tai istorija apie
politinio ir privataus gyvenimo priespaudą Vengrijoje
po 1956-ųjų sukilimo. 1982 m. Kanų kino festivalyje už
vaidmenį šiame filme lenkų aktorė Jadwiga Jankowska
apdovanota Auksine palmės šakele. Jankowska vaidino
bekompromisę žurnalistę Évą, pamilusią savo bendradarbę
Liviją (Grażyna Szapołowska).
Instaliaciją sudaro atsikartojantys atspindžiai. Kanų
festivalio apdovanojimo ceremonijos atspindį televizijos
reportaže pagavo fotoaparatas, pats nuspalvinęs aktores.
Atspindžių pokalbį pratęsia filmo scenos. Vienoje
matome kosmetiniame veidrodėlyje įrėmintą politiškumo
manifestaciją. Kitoje sieninis veidrodis išviešina asmenines
paslaptis.
The video installation is based on the autobiographical
novel by the Hungarian writer Erzsébet Galgóczi Törvényen
belül (translated into English as Another Love), and its
screen adaptation by Károly Makk Egymásra nézve (Another
Way). The Polish actress Jadwiga Jankowska was awarded
a Palme d’Or at the Cannes Film Festival for her role in
the film Another Way in 1982. Jankowska played the
uncompromising journalist Éva, in love with her colleague
Livia (Grażyna Szapołowska). The film shows the repression
of political and private life in Hungary after 1956.
I–II. Kitas kelias, 2011, video, 0 min., 32 s.;
8 gličo fotografijos šviečiančiuose rėmeliuose
8 sekundžių televizijos reportažo fragmentas iš Kanų kino
festivalio apverčiamas sukuriant veidrodinę simetriją.
Reportažo projekcija buvo fotografuojama. Fotoaparatas
„nutapė“ spalvotas auras Jadwigai Jankowskai ir prancūzų
aktorei Brigitte’ai Fossey. Gličo estetika reportažą pavertė
fikcija: aktorių apsikabinimas, bučinys, skruosto valymas
atrodo kaip filmo tęsinys.
12
I–II. Another Way, 2011, video, 0.32 sec.;
8 photographs in lightframes
Eight seconds of television reportage from the award
ceremony in Cannes are presented in an unusual way:
twisted in the middle, the same event is seen from another
side, combining positive and negative reflections. The mirror
image of the actress is the same, but different.
The television report was reversed, and converted into
a video, which was projected at the Łaźnia Centre for
Contemporary Art in Gdansk. During the screening,
photographs were taken of the projection. It created an
unexpected glitch effect, coloured auras around Jankowska
and the French actress Brigitte Fossey. The desiring gaze of
the camera transforms the story: episodes from the awards
ceremony in Cannes look like moments from private life. The
video and photographs turn documentation into fiction,
and become an imaginary sequel to the film Another Way.
Co o lt ū r i s t ė s
Культуристки, Отражения, 2012 г., четырёхчастная
аудиовизуальная инсталляция
Cooltūristės, Odbicia, 2012, czteroczęściowa instalacja
audiowizualna
В основе данной аудиовизуальной инсталляции –
автобиографический роман венгерской писательницы
Эржебеты Галгоши По закону (в английском варианте
Другая любовь) и его телевизионная адаптация работы
Кароли Макка Глядя друг на друга (в английском
варианте Другой путь). Польская актриса Ядвига
Янковска получила за свою роль в этом фильме
Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля
в 1982 году. Янковска играла бескомпромиссную
журналистку Еву, которая влюбилась в свою
коллегу Ливию (Гражина Шаполовска). В фильме
демонстрируется подавление политической и личной
жизни граждан в Венгрии в 1956 году.
Inspiracją dla tej pracy była powieść autobiograficzna
węgierskiej pisarki Erzsébet Galgóczi Inna miłość i nakręcony
na jej podstawie film Károlya Makka Egymásra nézve (Inne
spojrzenie). Jest to opowieść o naciskach na życie polityczne
i prywatne na Węgrzech po powstaniu 1956 roku. W 1982 r.
podczas Festiwalu Filmowego w Cannes za rolę w tym filmie
polska aktorka Jadwiga Jankowska została nagrodzona Złotą
Palmą. Jankowska zagrała bezkompromisową dziennikarkę
Évę, która zakochała się w swojej współpracowniczce Livii
(Grażyna Szapołowska).
Instalację tworzą powielające się odbicia. Odbicie ceremonii
wręczania nagród festiwalu w Cannes w reportażu
telewizyjnym uchwycił aparat fotograficzny, który sam
zabarwił aktorki. Fotografie powstałe w świetle projekcji
są pokazywane w świecących ramkach. Dialog odbić
kontynuują sceny z filmu. W jednej widzimy manifestację
polityczności ujętą w ramkę lusterka kosmetycznego. W innej
zegar ścienny upublicznia prywatne tajemnice.
I–II. Другой путь, 2011 г., видео, 32’’;
восемь фотографий
В видеоработе представлены 8 секунд телевизионного
репортажа с церемонии награждения в Каннах.
событие рассматривается с разных сторон, совмещая
в себе позитивные и негативные размышления. Во
время показа репортажа в Центре современного
искусства Laznia в Гданьске были сделаны фотографии
его проекции. Совмещение цветовых аур Янковски
и французской актрисы Брижитт Фоссей создало
неожиданную эстетику галлюцинации. эпизоды с
церемонии в Каннах выглядят как моменты из личной
жизни актрис. Видео и фотографии превратили
реальное в фиктивное и стали воображаемым
сиквелом фильма Глядя друг на друга.
I–II. Inne spojrzenie, 2011, wideo, 0 min. 32 s.;
8 glitch zdjęć w świecących ramkach
8-sekundowy fragment reportażu z Festiwalu Filmowego w
Cannes zostaje odwrócony poprzez stworzenie lustrzanej
symetrii. Podczas jego projekcji wykonywano zdjęcia.
Zetknięcie się dwóch mediów stworzyło estetykę glitch –
aparat fotograficzny domalował kolorowe aury Jadwidze
Jankowskiej i francuskiej aktorce Brigitte Fossey. Estetyka
glitch zamieniła reportaż w fikcję: objęcie i pocałunek aktorek
oraz wycieranie policzka wyglądają jak kontynuacja filmu.
13
Co o lt ū r i s t ė s
III. Veidrodis, 2012, video 1 min., 06 s.
III. The Mirror, 2012, video 1.06 sec.
Žurnalistės politinė kalba apie tiesą įrėminta kosmetiniame
veidrodyje. Károly Makko filmo Kitas žvilgsnis epizodas rodo
sovietinės sistemos uždarumą, kai svarbūs dalykai pasakomi
tik užuominomis. Politiškumas suasmeninamas.
A slightly edited episode from Károly Makk’s film shows the
main heroine giving a passionate speech in the editorial
office about the importance of truth. The reflection in a
mirror relates a personal and political point of view.
14
Co o lt ū r i s t ė s
III. Зеркало, 2012 г., видео, 1’ 6’’
III. Lustro, 2012, wideo, 1 min. 06 s.
Видеоработа Зеркало представляет собой несколько
изменённый эпизод из фильма Кароли Макка, в
котором главная героиня произносит в редакционном
отделе пламенную речь о том, как важна правда.
Зеркальное отражение связывает между собой личную и
политическую точки зрения.
Przemówienie polityczne dziennikarki na temat prawdy
osadzone w ramce lusterka kosmetycznego. Epizod z filmu
Károlya Makka Inne spojrzenie ukazuje zamkniętość systemu
sowieckiego, gdy ważne rzeczy są przekazywane jedynie w
formie aluzji. Polityczność zostaje spersonalizowana.
15
Co o lt ū r i s t ė s
IV. Bučinys, 2012, video 4 min., 03 s., garsas atskirtas
nuo video
Filmo epizodas prasideda ir baigiasi atspindžiu veidrodyje.
Besibučiuojančias moteris kavinėje per veidrodį stebi
padavėja. Pokalbio nesigirdi, tik muzika – kaip begarsiame
kine. Viešoje erdvėje parodytas intymumas politizuojamas.
16
IV. The Kiss, 2012, video 4.03 sec. The video starts and finishes with a mirror reflection. Two
kissing women are being observed by a waitress, but they
do not know it. The sound is separated from the visual
narrative. It creates the impression of a silent film.
Co o lt ū r i s t ė s
IV. Поцелуй, 2012 г., видео, 4’ 3’’ IV. Pocałunek, 2012, wideo, 4 min. 03 s.
Видео начинается с зеркального отражения и им же
заканчивается. За двумя целующимися женщинами
наблюдает официантка, но они об этом не догадываются.
Звук отделен от визуального нарратива, что создает
эффект немого кино.
Epizod filmu rozpoczyna się i kończy odbiciem w lustrze.
Całujące się kobiety obserwuje w lustrze kelnerka. Nie
słychać rozmowy, jedynie muzykę – jak w niemym kinie.
Intymność przedstawiona w przestrzeni publicznej zostaje
upolityczniona.
17
Co o lt ū r i s t ė s
Cooltūristės ir Nunu, Kosminis darželis, 2012, video, 4
min. 40 s., garsas
Cooltūristės and Nunu, Space Kindergarten, 2012, video,
4 min., 40 sec., sound
Cooltūristės ir Nunu (Gabrielė Labanauskaitė, Žygimantas
Kudirka ir Darius Jurevičius) „kosminiame“ darželyje
inscenizavo skrydį į Mėnulį. Tai kelionė laiko mašina iš
futuristinės vizijos į dabartinės Karoliniškes su gyvūnėlių
kapinėmis prie Televizijos bokšto. „Kosminis laivas“ skrieja
senu troleibuso maršrutu, kurio stotelių pavadinimai
primena Šaltojo karo retoriką ir pagonišką gamtos
garbinimą: Mėnulio – Kosmonautų – Žaibo – Viesulo –
Perkūno – Žvaigždžių. Po 1991-ųjų Sausio 13-osios gatvės
pervadintos žuvusiųjų prie TV bokšto vardais. 2013 m.
rekonstruojant vaikų darželį, „kosminė“ žaidimų aikštelė
nugriauta.
Cooltūristės and Nunu (Gabrielė Labanauskaitė,
Žygimantas Kudirka ir Darius Jurevičius) explore the
memory layers of Karoliniškės, the highest district of
Vilnius, where in the Soviet period the streets and
shops had names related to outer space. An imagined
trip to the moon is staged at the space kindergarten
near the Television Tower in Vilnius.
The spaceship follows the old trolleybus route, with
stop names recalling Cold War rhetoric and the pagan
adoration for natural forces: Moon – Astronauts – Lightning –
Whirlwind – Thunder – Stars. The cosmic semantic landscape
was erased in the 1990s, and the space kindergarten has
recently been demolished.
18
Co o lt ū r i s t ė s
Культуристки и Нуну, Космический детский сад, 2012 г.,
видео, 4’ 40’’, звук
Cooltūristės i Nunu, Kosmiczne przedszkole, 2012, wideo,
4 min. 40 s., dźwięk
Арт-группа Культуристки вместе с арт-группой Нуну
исследуют пласты памяти в Каролинишкес – самом
высоком районе Вильнюса, где в советское время улицы
и здания получали названия, связанные с космосом. В
космическом детском саду, недалеко от телевизионной
башни, был организован воображаемый полет на Луну.
Космический корабль следовал по старому троллейбусному
маршруту вдоль остановок, воплощающих риторику
Холодной войны и языческое преклонение перед силами
природы: Луна – Космонавты – Молния – Круговорот –
Гром – Звёзды. В 1990-е годы космический семантический
ландшафт был стёрт с лица города, а космический детский
сад – разрушен.
Cooltyrystki i Nunu (Gabrielė Labanauskaitė, Žygimantas
Kudirka i Darius Jurevičius) zainscenizowali lot na Księżyc
w kosmicznym przedszkolu. Jest to podróż maszyną czasu
od futyrystycznej wizji do współczesnych Karolinek (lit.
Karoliniškės – dzielnica w Wilnie) z cmentarzem dla zwierząt
przy wieży telewizyjnej. Statek kosmiczny leci starą trasą
trolejbusową, na której nazwy przystanków przypominają
retorykę z okresu zimnej wojny i pogański kult przyrody:
Księżycowa – Kosmonautów – Piorunowa – Huraganowa –
Perkuna – Gwiezdna. Po 13 stycznia 1991 r. nazwy ulic
zostały zastąpione nazwami zawierającymi nazwiska osób,
które zginęły przy wieży telewizyjnej. W 2013 r. podczas
przebudowy przedszkola kosmiczny plac zabaw zburzono.
19
Co o lt ū r i s t ė s
Cooltūristės ir Nunu, NDG ne NSO, 2012,
videoperformansas, 5 min. 46 s., garsas
Cooltūristės and Nunu, NGA is not UFO, 2012,
videoperformance, 5 min., 46 sec., sound
2013 m. Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos tarybai
Nacionalinė dailės galerija (NDG) uždaryta lankytojams – ji
virto posėdžių sale. Buvęs Revoliucijos muziejus ir toliau
suvokiamas kaip kiautas, pastato šmėkla, neatpažintas
skraidantis nekilnojamas turtas, kurio turinys ir kultūrinės
funkcijos politikams nesvarbūs. NDG papėdėje, prie Juozo
Mikėno skulptūros Pirmosios kregždės, Cooltūristės ir Nunu
surengė skraidančių lėkščių akciją NDG ne NSO. Į dangų
paleistos lėkštės su raginimais ir linkėjimais naujiems
ateiviams, pavertusiems Nacionalinę galeriją biurokratų
buveine.
The National Gallery of Art (NGA) in Vilnius was converted
into a meeting place for politicians in July 2013, when
Lithuania took on the presidency of the Council of the
European Union. This was not the first transformation of the
building. During Soviet times, the NGA was the Museum
of the Revolution. Cooltūristės and Nunu invited people to
join in their performance in front of the NGA, at the foot of
the large sculpture The First Swallows, an allegorical figure
of Cosmos. The artists were protesting against the use
by politicians of a place for culture. The simple gesture of
smashing plates acquired a political meaning.
20
Co o lt ū r i s t ė s
Культуристки и Нуну, НГИ – не НЛО, 2012 г.,
видеоперформанс, 5’ 46’’, звук
Cooltūristės i Nunu, NGS nie UFO, 2012, wideoperformans,
5 min. 46 s., dźwięk
В июле 2013 года Национальная галерея искусств (НГИ) в
Вильнюсе была преобразована в место международных
встреч политиков, поскольку в этот период Литва заняла
президентское кресло в Совете Европейского Союза.
Это не первая трансформация здания НГИ. В советскую
эпоху галерея была Музеем революции. Культуристки
вместе с арт-группой Нуну приглашали прохожих
присоединиться к их перформансу перед галереей
на ступеньках монументальной скульптуры Первые
ласточки, изображающей аллегорическую фигуру
Космоса. Таким образом художники выразили протест
против политического использования культурного
заведения: их простой жест разбивания тарелок
приобрёл политическое значение.
W 2013 r. podczas sprawowania przez Litwę prezydencji
w Radzie Unii Europejskiej Narodowa Galeria Sztuki
(NGS) zostaje zamknięta dla zwiedzających i zamienia
się w salę posiedzeń. Byłe Muzeum Rewolucji nadal jest
odbierane jako beton, budynek-widmo, niezidentyfikowana
nieruchomość latająca, której zawartość i funkcje kulturalne
nie są dla polityków istotne. U podnóża NGS, przy rzeźbie
Juozasa Mikėnasa Pierwsze jaskółki, Coolturystki i Nunu
zorganizowali akcję latających talerzy NGS nie UFO. W
powietrze rzucano talerze z wezwaniami i życzeniami
adresowanymi do nowych przybyszy, którzy zmienili galerię
narodową w siedzibę biurokratów.
21
Co o lt ū r i s t ė s
Cooltūristės, Laiptais aukštyn, arba Santuokos
Internacionalas, 2013, videoperformansas, 2 min.,
garsas
Keturios merginos su suvirintojų kaukėmis kyla Santuokų
rūmų laiptais aukštyn. Jos primena Keturių komunarų
skulptūrą, pažadintą darbininkų himno Internacionalas. Bet
vos žengus žingsnį, pasigirsta Felixo Mendelssohno Vestuvių
maršas. Draskomos tarp patriarchalinės visuomenės normų
ir laisvės rinktis, jos atbulos užkopia laiptais, bet nežengia
į vidų. Šį darbą įkvėpė Kristinos Inčiūraitės videofilmas
Laiptais žemyn.
22
Cooltūristės, Upstairs, or Wedding International, 2013,
video performance, 2 min., sound
Four artists perform the ritual of climbing the steps at the
Wedding Palace in Vilnius backwards. At the beginning, they
look like the Four Communards monument in Kaunas being
glorified by the international socialist anthem. But as soon
as the four girls in welders’ masks start moving, the anthem
combines with the Wedding March by Mendelssohn. Torn
between the norms of patriarchal society and a longing for
emancipation, the four girls reach the top. But the inner
struggle is not yet over. The video also refers to Kristina
Inčiūraitė’s video Downstairs.
Co o lt ū r i s t ė s
Культуристки, Вверх по лестнице, или свадебный
Интернационал, 2013 г., видеоперформанс, 2’, звук
Cooltūristės, Schodami w górę, albo Międzynarodówka
ślubna, 2013, wideoperformans, 2 min., dźwięk
Четыре художника исполняют ритуал восхождения
по ступеням Дворца бракосочетаний в Вильнюсе
в обратном порядке. Вначале они выглядят как
памятник Четырём коммунарам, прославленным в
международном пролетарском гимне Интернационал,
но как только четыре девушки в сварочных масках
начинают двигаться, звуки гимна перемешиваются
со свадебным маршем Феликса Мендельсона.
Разрываясь между нормами патриархального общества
и стремлением к эмансипации, четыре девушки
поднимаются вверх, но их внутренняя борьба ещё не
окончена. Работа отсылает к видео Кристины Инчюрайте
Вниз по лестнице.
Cztery dziewczyny w maskach spawalniczych wchodzą
po schodach Pałacu Ślubów. Przypominają one rzeźbę
Czterech komunistów, ożywioną przez hymn robotników –
Międzynarodówkę. Jednak już przy pierwszym kroku rozlega
się Marsz weselny Feliksa Mendelssohna. Rozdarte pomiędzy
normami patriarchalnego społeczeństwa a wolnością
wyboru tyłem wchodzą po schodach, lecz nie wstępują do
środka. Inspiracją do tej pracy był wideo Kristiny Inčiūraitė
Schodami w dół.
23
Co o lt ū r i s t ė s
Menininkių grupė Cooltūristės* susibūrė Vilniuje
2005 m. kaip aktyvisčių, kritiškai analizuojančių
viešąjį diskursą, komanda. Skirtinguose
projektuose dalyvauja skirtingos menininkės,
todėl dažniausiai grupė veikia anonimiškai.
Cooltūristės dalyvavo Lietuvos ir tarptautinėse
parodose, iš kurių minėtinos Re.Act Feminism 2 –
a Performing Archive, Berlyno meno akademija
(2013); Kosmoso keliautojai, AR/GE Kunst galerijamuziejus, Bolzano (2013); Kitas kelias, Šiuolaikinio
meno centras Łaźnia, Gdanskas (2012); Re.Act
Feminism 2, Talino miesto galerija, (2012); Lietuvos
dailė: 18 parodų, Šiuolaikinio meno centras,
Vilnius (2012); Marijos parapaviljonas Lietuvos
paviljone Venecijos Biennalėje (2011); Lietuvos
dailė 2000–2010, Šiuolaikinio meno centras,
Vilnius (2010); I tarptautinis menininkų grupių
susitikimas, Stambulas – Europos kultūros sostinė
2010, Meno centras Kadirga (2009); Europos
jaunųjų menininkų bienalė Be sienų, La Centrale
Electrique, Briuselis, Šiuolaikinio meno centras,
Salonikai (2008); Kitas miestas, kitas gyvenimas,
Nacionalinė dailės galerija Zachęta, Varšuva
(2008); jaunųjų meninikų bienalė Pasekmės ir
pasiūlymai, Talinas (2007); 3-oji Prahos bienalė,
paroda Baltų mitologijos, Praha (2007).
Daugiau informacijos:
Coolturistes vimeo.com/user23420110,
facebook.com/coolturistes
[email protected]
* pavadinimas siejasi su kultūra, turizmu ir kultūrizmu ir
anglišku žodžiu cool.
24
The Cooltūristės* anonymous group of artists was
founded in 2005 in Vilnius.
Among their many shows, they have exhibited
artwork at international exhibitions such as Re.Act
Feminism 2 – a Performing Archive, Akademie
der Künste, Berlin (2013); Space Travelers, AR/
GE KUNST Gallery-Museum, Bolzano (2013);
Another Way, Łaźnia Centre for Contemporary
Art, Gdansk (2012); Re.Act Feminism 2, Tallinn
Art Hall Gallery, Tallinn (2012); Lithuanian Art:
18 Exhibitions, Contemporary Art Centre, Vilnius
(2012); Mary’s Para-Pavilion in the Lithuanian
Pavilion, Venice Biennale (2011); Lithuanian Art
2000-2010, Contemporary Art Centre, Vilnius
(2010); 1st International Artist Initiatives Meeting &
Fair, Istanbul 2010 Art Production Center, Kadirga
(2009); European Exhibition of Young Artists
No Borders. Just N.E.W.S., La Centrale Electrique,
Brussels, Contemporary Art Center, Thessaloniki
(2008); Another City, Another Life, Zachęta National
Gallery of Art, Warsaw (2008); Consequences and
Proposals, Biennale of Young Artists, Tallinn (2007);
III Prague Biennale (exhibition Baltic Mythologies),
Prague (2007), etc.
For more information:
Coolturistes vimeo.com/user23420110
facebook.com/coolturistes
[email protected]
* The title is based on the words cool, culture, tourism, and
the word in Lithuanian for a female body builder (kultūristė).
Группа анонимных художников Cooltūristės*
(Культуристки) была образована в 2005 году в
Вильнюсе.
Участие в международных выставках:
Re.Act Feminism 2 – a Performing Archive, Академия
Искусств, Берлин (2013 г.); Space Travelers,
галерея-музей AR/GE KUNST, Больцано (2013 г.);
Another Way, центр современного искусства
«Laznia», Гданьск (2012 г.); Re.Act Feminism 2,
галерея «Tallinn Art Hall», Таллинн (2012 г.);
Lithuanian Art: 18 Exhibitions, Центр современного
искусства, Вильнюс (2012 г.); Mary’s Para-pavilion,
Венецианская биеннале (2011 г.); Lithuanian
Art 2000-2010, Цси, Вильнюс (2010 г.); Первая
встреча международных художественных
инициатив, Стамбул (2010 г.).
Выставка молодых европейских художников
Никаких границ (No Borders. Just N.E.W.S.), центр
современного искусства La centrale electrique,
Брюссель, центр современного искусства
г. Тессалоники (2008 г.); Другой город, другая
жизнь (Another City, Another Life) в галерее
современного искусства Захента, Варшава
(2008 г.); Биеннале молодых художников
Последствия и предложения в Таллинне (2007 г.),
3-я Пражская Биеннале, Балтийские мифы,
Прага (2007 г.) и др.
Подробнее в интернете:
Coolturistes vimeo.com/user2342011
facebook.com/coolturistes
[email protected]
* Название группы отсылает к игре слов cool (англ.
холодный, крутой), культура, туризм и женщинебодибилдеру (лит. kultūristė).
Grupa artystyczna Cooltūristės* (Coolturystki)
powstała w 2005 r. w Wilnie jako zespół aktywistek
krytycznie analizujących dyskurs publiczny. W
różnych projektach uczestniczą różne artystki,
dlatego najczęściej grupa działa anonimowo.
Coolturystki brały udział w wystawach litewskich
i międzynarodowych, spośród których warto
wymienić: Re.Act Feminism 2 – a Performing
Archive, Akademia Sztuki w Berlinie (2013); Podróżnicy w kosmosie, AR/GE Kunst Galerie
Museum (Galeria Sztuki – Muzeum AR/GE), Bolzano
(2013); Inna droga, Centrum Sztuki Współczesnej
„Łaźnia”, Gdańsk (2012); Re.Act Feminism 2, Galeria
Miejska w Tallinie, (2012); Sztuka litewska: 18
wystaw, Centrum Sztuki Współczesnej, Wilno
(2012); Parapawilon Marii w pawilonie litewskim na
Biennale w Wenecji (2011); Sztuka litewska 2000–
2010, Centrum Sztuki Współczesnej, Wilno (2010); I
Międzynarodowe Spotkanie Grup Artystycznych,
Stambuł – Europejska Stolica Kultury 2010,
Centrum Sztuki Kadirga (2009); Biennale Młodych
Artystów Europejskich Bez granic, La Centrale
Electrique, Bruksela, Centrum Sztuki Współczesnej,
Saloniki (2008); Inne miasto, inne życie, Zachęta –
Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa (2008); Biennale
Młodych Artystów Następstwa i propozycje, Tallin
(2007); III Biennale w Pradze, wystawa Mitologia
Bałtów, Praga (2007).
Więcej informacji:
Coolturistes vimeo.com/user23420110
facebook.com/coolturistes [email protected]
* nazwa jest związana z kulturą, turystyką i kulturystyką,
podsumowując po angielsku jako cool.
25
Susitikimas. Pavogta praeitis
Ši paroda – tai sovietmečio utopinės architektūros,
kaip atminties peizažo, tyrimas, kartu fiksuojant
ir moters žvilgsnio transformacijas. Modernus
miestovaizdis keitėsi trimis aspektais:
semantiniu, funkciniu ir asmeniniu. Semantinės
transformacijos nurodo pakeistus gatvių, stotelių
ir parduotuvių pavadinimus. Funkcinės – pastatų
paskirties ir architektūros pokyčius. Asmeninės
patirties kaita susijusi su atmintimi ir jos
atgaivinimu pasitelkus (ne)išgalvotas istorijas.
Kristinos Inčiūraitės ir Cooltūrisčių filmai bei
objektai atidengia visus tris paslėptos praeities
sluoksnius skirtinguose miestuose. Sovietmečio
modernistinė architektūra vis dar primena
pamėklišką praeitį, tačiau seni mitai kuria naujas
istorijas ir performansus.
Vienas iš ryškiausių politinės, semantinės ir
architektūrinės transformacijos pavyzdžių – buvęs
Revoliucijos muziejus Vilniuje (sukurtas 1980,
pastatytas 1987-aisiais), kuris 1993 metais tapo
Lietuvos dailės muziejaus padaliniu, o po 2009-ųjų
rekonstrukcijos – Nacionaline dailės galerija (NDG).
2013 metų liepą, Lietuvai pradėjus pirmininkauti
Europos Sąjungos Tarybai, NDG tapo politikų
posėdžių vieta. Ar Nacionalinė dailės galerija –
tik apsauginis skydas, neprieinama politikų
slaptavietė? Jei viena iš svarbiausių kultūros
institucijų pusę metų yra neprieinama visuomenei,
kuo ji tampa? Nekilnojamuoju turtu, moderniu
bunkeriu ar NSO (neatpažįstamu skraidančiu
objektu)? Protestuodamos prieš kultūros objektų
nusavinimą Cooltūristės ir grupė Nunu surengė
performasą NDG – ne NSO prie galerijos papėdėje
esančios Juozo Mikėno skulptūros Pirmosios
kregždės: mėtė į dangų popierines ir daužė
keramikinės „skraidančias“ lėkštes su šūkiais.
Kelionė laiku atveriant prarastą kosminį peizažą –
viena iš pagrindinių videoperformanso Kosminis
darželis (2012) temų. Netoli Vilniaus televizijos
26
bokšto pastatyto vaikų darželio Čiauškutis žaidimų
aikštelę suprojektavo architektas Viktoras Cholinas.
Apvalios pavėsinių formos priminė utopinę
nežinomų civilizacijų architektūrą ir kosminio laivo
dizainą. Cooltūrisčių ir Nunu kosminė kelionė į
Mėnulį iš tiesų yra kelionė po atmintį stabtelint
nebeegzistuojančiose „kosminėse“ troleibuso
stotelėse. 2013 m. renovuojant darželį, kosminė
žaidimų aikštelė buvo sugriauta. Videodarbas kaip
laiko mašina sujungia ištrintą praeitį ir galimus
ateities scenarijus.
Šaltojo karo kosmoso užkariavimo varžybos
atsispindėjo ne tik danguje, bet ir Žemėje.
1970-aisiais pastatytas aukščiausias Vilniaus
rajonas – Karoliniškės – įgavo „kosminę“ aurą:
čia atidarytos parduotuvės Merkurijus, Saturnas,
Kometa, Vaivorykštė, prie kurių vedė atitinkamos
gatvės ir stotelės: Mėnulio, Kosmonautų, Viesulo,
Perkūno, Žvaigždžių. Televizijos bokšte įkurta
kavinė-restoranas Paukščių takas. Po tragiškų
1991-ųjų Sausio13-osios įvykių, kai sovietų tankai
traiškė Lietuvos laisvę ginančius beginklius
žmones prie TV bokšto, gatvės buvo pervadintos
žuvusiųjų vardais. Futuristines vizijas pakeitė
kančios įamžinimas. Karoliniškės – nebe utopijos,
o atminties vieta. Ilgainiui šalia TV bokšto
esančiame miškelyje paslapčia atsirado gyvūnėlių
kapinės, paradoksaliai sujungdamos kosmoso
ir nemirtingumo mitus. Apie tai savo eilėraštyje
Gyvūnėlių logografas kalba Žygimantas Kudirka.
Ne mažiau mistifikuotas sovietmečio modernizmo
pastatas – Santuokų rūmai Vilniuje (1974), garsūs
savo ilgais laiptais. Po santuokos ceremonijos
jaunavedžiai tais laiptais nusileidžia ant žemės.
Kristinos Inčiūraitės videodarbas Laiptais žemyn
(2000) kvestionuoja patriarchalinių ritualų ir
architektūros kuriamą simbolinę prasmę. Nuotaka
apsirengusi menininkė leidžiasi Santuokų
rūmų laiptais keturis kartus – kiekvieną kartą
su skirtingu „jaunikiu“. Praėjus daugiau kaip
dešimčiai metų Cooltūristės perkuria Inčiūraitės
performansą iš dabartinės perspektyvos:
keturios merginos su suvirintojų kaukėmis lipa
laiptais aukštyn, atsukusios nugarą santuokos
institucijai. Jų ritualinį pakilimą lydi darbininkų
himnas Internacionalas, susipinantis su Felixo
Menddelsohno Vestuvių maršu (Laiptais aukštyn,
arba Santuokos Internacionalas, 2013).
Kristinos Inčiūraitės eksperimentiniame
dokumentiniame filme Susitikimas (2012) kaip
prarastos praeities šmėkla dalyvauja Svetlogorsko
pakrantės liftas. Menininkė naudoja susirašinėjimą
internetu su bendraamže iš Svetlogorsko.
Inčiūraitė rašo vyro vardu (laiškuose autorės
biografija susipina su jos vyro) neatskleisdama
adresatei, kad laiškai – meninio projekto dalis.
Identiteto mutacijos metaforiškai atspindi
Svetlogorsko pakrantės keltuvo situaciją: didelė
monumentali metalo ir stiklo konstrukcija nyksta
nuo rūdžių ir apleistumo. Filme atskleidžiama, kaip
praeity veikiantis keltuvas ir dabarty vykstantis
susirašinėjimas sujungia utopiją ir distopiją.
Kitas svarbus parodos principas – apropriacijos
strategijų kvestionavimas ir išvertimas. Tai ne
įprastos apropriacijos, bet misapropriacijos –
„neteisingos“, moteriškos meninės vagystės,
sąmoningai sukeistinant, apverčiant situaciją ir
lyčių vaidmenis, nebijant suklysti ir suklaidinti.
Cooltūrisčių misapropriacijose skulptūra,
architektūra ir kūnas tampa performansais –
alegorijomis. Pridėjus prie nuogą vyrą
vaizduojančios Žmogaus skulptūros rožines
pūkuotas kregždes, skulptūra tampa pavasario,
tapatybės transformacijų simboliu.
Misapropriacija – tai ir galios pozicijos apvertimas:
moteris iš vyro žvilgsnio objekto tampa
savarankišku kuriančiu subjektu, sąmoningai
nerodant jos atvaizdo, bet suteikiant balsą.
Tokiu principu konstruojamas ne vienas
Kristinos Inčiūraitės filmas ar videoinstaliacija.
Geidžiančiam žvilgsniui pakišamas kreivas
veidrodis – iškraipantis įsivaizduojamą tikrovę,
bet apnuoginantis jos konstrukcijas. Žiūrovas
mato ne milžinišką Motinos skulptūrą Kijeve, bet
jos žvilgsnį – tai, ką regi ši tuščiavidurė milžinė.
Skulptūra ne pasisavinama – į ją įsikūnijama, per
ją atsiveria miesto peizažas. Kiekviena/s žiūrintysis
tampa geležinės moters akimis, kurios ir apibrėžia
matymo lauką.
Moters žvilgsnio brėžiamas horizontas ir
horizontalė, kaip kalbinio ir vaizdinio pranešimo
dominantė, svarbi ir Cooltūristėms, ypač
videodarbuose, kur naudojami permontuoti kino
filmų fragmentai. Analizuojamas moters žvilgsnis
į moterį ir bežodė komunikacija, kai susitinkant
žiūrovių ir personažių žvilgsniams jų istorijas
tegalima skaityti iš veidų.
Kristinos Inčiūraitės filmai ir Cooltūrisčių
videoperformansai atveria įsivaizduojamos ir
gyvai vykstančios istorijos jungtis. Pavogta praeitis
susiduria su dabartimi, kad išskeltų skirtingų
ateities scenarijų kibirkštis.
Kuratorė Laima Kreivytė
Paroda yra tarptautinio meninio projekto Pažink svetimšalį
dalis. Projektas įgyvendinamas su trimis partneriais:
Nacionalinio šiuolaikinio meno centro Kaliningrado filialu
(RU), Šiuolaikinio meno centru Łaźnia (PL), Klaipėdos kultūrų
komunikacijų centru (LT).
27
The Meeting. Stolen Past
The Meeting. Stolen Past is an artistic exploration
of utopian Soviet architecture as a memory
landscape. The modern cityscape has been
transformed in three ways: semantically,
functionally and personally. The semantic
layer involved renaming streets and buildings.
The functional aspect meant changing their
function and architectural structure. The personal
transformation refers to the reinvention of a
fictional past based on the new reality.
Films and objects by Kristina Inčiūraitė and
Cooltūristės uncover all three layers of
the hidden past in different locations. Soviet
modernist buildings are still haunted by the
past, but old myths generate new stories and
performances.
civilisation, or the design of a spaceship. The
The former Museum of the Revolution (1980) in
Vilnius is perhaps the best example of political,
semantic and architectural challenges. In 1993
it was converted into the National Gallery of Art
(refurbished in 2009), which became a meeting
place for politicians in July 2013, when Lithuania
started its presidency of the Council of the
European Union. What is the role of the artist
and the meaning of the art institution amidst
these transformations? Is the National Gallery of
Art just a shell, or is it a refuge for the political
establishment? If a public space is closed to
the public, what then happens to it? Is it just
property? Or a modern bunker? Or an unidentified
flying object? Cooltūristės and the Nunu group
organised the performance NGA is not UFO in front
of the gallery.
cemetery. A hidden pet cemetery has appeared
Time travel through memory, uncovering a
lost ‘cosmic’ landscape, is the main theme of
Space Kindergarten (2012) by Cooltūristės. The
Space Kindergarten was built by the architect
Viktor Cholin from Moscow. Its rounded shapes
recalled the utopian architecture of an unknown
28
kindergarten was used as a platform for an
imaginary ‘Moon Mission’. It served as a time
machine, enabling the testing of different
scenarios of the past and the future, and the
performance of a journey through the memory.
The space race of the Cold War did not unfurl
only in space. It was also reflected on Earth. The
shops called Mercury, Saturn, Comet and Rainbow,
the trolleybus stops called Moon, Stars, Lightning
and Thunder, the children’s club Meteor, and
Astronaut Avenue: all these existed in a residential
area on the outskirts of Vilnius. These names were
changed after 13 January 1991: the streets were
renamed after dead heroes; and the semantics of
the area shifted from outer space to a symbolic
in the nearby woods in recent years, adding a
different dimension to the myths of space and
immortality.
Another important modernist building is the
Wedding Palace in Vilnius (built in 1974). It is
famous for its long outside staircase. After the
wedding ceremony, each bride performs the
ritual of descending to Earth. An early video film
by Kristina Inčiūraitė, Downstairs (2000), questions
the symbolic meaning of the architecture.
Dressed in a wedding dress, the artist descends
the staircase of the Wedding Palace four times,
with four different men, none of whom is her
husband. More than ten years later, Cooltūristės
repeats the performance backwards, challenging
the patriarchal ritual through the collective spirit
of rebellion and the emancipation of women
(Upstairs, or Wedding International, 2013).
In a new experimental documentary, The
Meeting (2012), Kristina Inčiūraitė presents her
correspondence with a female of the same
age, resident in the town of Svetlogorsk, who
is seeking new acquaintances on the Internet.
The artist uses a male name (and her husband’s
identity, mixed up with her own), and does not
disclose to her correspondent that this is part of
an art project. Mutations of identity are combined
metaphorically with the ambiguous situation
of the Svetlogorsk seafront cable car. This is a
huge and imposing construction, which is being
destroyed by the effects of erosion. The film
reveals how the cable car and the associated story
of the correspondence capture the junction of
utopia and dystopia.
Another important issue in the exhibition is
questioning the strategies of appropriation
by turning them inside out. This is not only
appropriation, but also misappropriation, the
exposure of an error, grabbing publicity by
using one’s weakness. Mis(s)appropriation
is a female appropriation, the subjection of
hard male buildings to soft female materials.
Misappropriation as a wrong appropriation:
subjecting architecture to performance, the body
to photography, photography to sculpture, and
vice versa.
We can recognise mis(s)appropriation when
Kristina Inčiūraitė chooses not to show women in
her videos, and presents their voices instead, to
avoid turning them into objects of desirous male
gaze; or in the ‘changing gender’ of allegorical
statues by Cooltūristės.
Kristina Inčiūraitė and Cooltūristės uncover the
links between imagined and real history in their
films and performances. The stolen past returns
to the present, to inspire different visions of the
future.
Curator Laima Kreivytė
The contemporary art exhibition The Meeting. Stolen Past
is part of the international art project Close Stranger. This
project has been realised together with three partners:
The Baltic Branch of the National Centre for Contemporary
Arts (NCCA), Kaliningrad, Russia
The Łaźnia Centre for Contemporary Art (Łaźnia CCA),
Gdansk, Poland
Klaipėda Culture Communication Centre (KCCC), Lithuania
Translated by Jurij Dobriakov
29
Встреча. Украденное прошлое
Встреча. Украденное прошлое – это
художественное исследование советской
утопической архитектуры как ландшафта
памяти. Современный городской пейзаж
был преобразован ею тремя различными
способами: семантическим, функциональным
и индивидуальным. Семантические изменения
подразумевают под собой перемену названий
улиц и зданий. Функциональные – изменяют
их функции и архитектурную структуру. Когда
мы говорим об индивидуальных изменениях,
это означает реинтерпретацию прошлого
при взгляде на него сквозь призму новой
реальности. Фильмы и объекты художников
Кристины Инчюрайте и Культуристок выявляют
все три слоя скрытого прошлого в различных
местах. Советские модернистские здания все
еще полны духов прошлого, но их старые мифы
рождают новые истории и перформансы.
Бывший Музей революции (1980 г.) в Вильнюсе,
наверное, является одним из лучших примеров
таких политических, семантических и
архитектурных вызовов. В 1993 году он был
перепрофилирован в Национальную галерею
искусства (НГИ), где в июле 2013 года, когда
Литва заняла президентское кресло в Совете
Европейского Союза, начались заседания
политиков.
Какова роль художника и значение артинституции в контексте таких трансформаций?
Является ли Национальная галерея всего
лишь пристанищем для политического
истэблишмента? Что происходит с публичным
пространством, если оно закрыто для публики?
Становится ли оно частной собственностью,
современным бункером или неопознанным
летающим объектом? Отвечая на эти вопросы,
арт-группы Культуристки и Нуну организовали
перед галереей перформанс НГИ–не НЛО.
30
Путешествие во времени посредством памяти,
выявляющее утерянный космический ландшафт,
является главной темой работы Космический
детский сад (2012 г.) арт-группы Культуристки.
Здание детского сада в Вильнюсе было
спроектировано московским архитектором
Виктором Холиным. Округлые формы
этой постройки напоминают утопическую
архитектуру неизвестной нам цивилизации или
дизайн космического корабля. В художественной
работе детский сад использовался в качестве
площадки для придуманной художниками
«миссии на Луну». Он выступал в качестве
«машины времени», которая позволила
бы протестировать различные сценарии
из прошлого и будущего, и осуществить
путешествие по пространству памяти.
Ещё одним значимым модернистским зданием
в Вильнюсе считается Дворец бракосочетаний,
построенный в 1974 году. Он знаменит
своей длинной лестницей: после свадебной
церемонии каждая сходящая по нему невеста
своеобразно участвует в ритуале «спуска
на Землю». Одна из первых видеоработ
Кристины Инчюрайте Вниз по лестнице (2000 г.)
исследует символическое значение, которое
создаёт архитектура этого здания. В этом
видео художница, одетая в платье невесты,
четыре раза спускается по лестнице Дворца
Бракосочетаний вместе с четырьмя разными
мужчинами, ни один из которых не является ее
мужем. Через 10 лет арт-группа Культуристки
повторяет этот перформанс в обратном порядке,
бросая вызов патриархальному ритуалу
посредством коллективного духа революции и
эмансипации женщин (Вверх по лестнице, или
свадебный Интернационал, 2013 г.).
В своём новом экспериментальном
документальном фильме Встреча (2012 г.)
Кристина Инчюрайте представляет свою
переписку с женщиной – своей ровесницей из
города Светлогорска, которая ищет знакомств
в интернете. Автор использует мужское имя
и перемешивает черты личности своего мужа
со своими собственными, не раскрывая своей
виртуальной собеседнице того факта, что вся
их переписка является частью художественного
проекта. Здесь мутации личности
метафорически соединяются с неоднозначной
ситуацией вокруг светлогорского прибрежного
фуникулёра внушительных размеров, который
медленно разрушает эрозия. В фильме
происходит «встреча» фуникулёра с историей
вышеупомянутой переписки, в которой
отражается слияние утопии и антиутопии.
Ещё одним важным вопросом, который
затрагивает выставка, является анализ
стратегий присваивания путём их полного
реверсирования. Это не только апроприация,
но и незаконное завладение, «мисапроприация», выявление ошибки, предание
её огласке в результате своей собственной
слабости – Мисс (Miss). Мисс-апроприация – это
женская апроприация, подчинение сильных
маскулинных зданий мягким, «женственным»
материалам. Мис-апроприация – это
«неправильное» присвоение: использование
архитектуры для перформанса, тела для
фотографии, фотографии для скульптуры, и
наоборот.
В этом произведении мис(с)апроприация
распознается в том, что Кристина Инчюрайте
использует в своих видеоработах лишь голос
женщин, не показывая их самих: таким образом
автор старается избежать превращения
субъекта в объект мужского вожделения.
Ещё одним примером этого процесса может
служить «перемена пола» у аллегорических
статуй Культуристок.
В своих фильмах и перформансах Кристина
Инчюрайте и Культуристки выявляют связи
между выдуманной и реальной историей.
Украденное прошлое посредством их работ
возвращается в настоящее, чтобы дать толчок к
новым видениям будущего.
Куратор Лайма Крейвите
Выставка современного искусства Встреча.
Украденное прошлое является частью международного
художественного проекта Близкий незнакомец.
Осуществление проекта проведено при сотрудничестве
трёх партнёров:
Балтийский филиал Государственного центра
современного искусства (Калининград, Россия);
Центр современного искусства Łaźnia (Гданьск, Польша);
Центр культурных коммуникаций Клайпеды (Клайпеда,
Литва).
Перевод Александры Фомины
31
Spotkanie. Skradziona przeszłość
Wystawa ta stanowi analizę architektury utopii
okresu sowieckiego jako pejzażu pamięci z
jednoczesną rejestracją transformacji kobiecego
spojrzenia. Nowoczesny wizerunek miasta zmienił się
pod trzema względami: semantycznym, funkcyjnym
i osobistym. Transformacje semantyczne prezentują
zmienione nazwy ulic, przystanków i sklepów.
Funkcyjne – zmiany przeznaczenia budynków i
architektury. Zmiana doświadczenia osobistego
jest związana z pamięcią i jej odzyskaniem poprzez
gromadzenie (nie)zmyślonych historii. Filmy i obiekty
Kristiny Inčiūraitė i Coolturystek odkrywają wszystkie
trzy warstwy ukrytej przeszłości w różnych miejscach
Litwy i obwodu kaliningradzkiego. Architektura
modernistyczna z okresu sowieckiego ciągle jeszcze
przypomina o przeszłości-zmorze, jednak stare mity
tworzą nowe historie i performanse.
Jednym z najbardziej wyrazistych przykładów
politycznej, semantycznej i architektonicznej
transformacji jest byłe Muzeum Rewolucji w Wilnie
(utworzone w 1980 r., zbudowane w 1987 r.),
które w 1993 r. zmieniono w oddział Litewskiego
Muzeum Sztuki, zaś po przebudowie w 2009 r. –
w Narodową Galerię Sztuki (NGS). W lipcu 2013
r. wraz z rozpoczęciem przez Litwę sprawowania
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, NGS stała
się miejscem posiedzeń polityków. Czy Narodowa
Galeria Sztuki to tylko tarcza obronna, niedostępna
kryjówka polityków? Jeśli jedna z ważniejszych
instytucji kulturalnych przez pół roku jest
niedostępna dla społeczeństwa, czym się wówczas
staje? Nieruchomością, nowoczesnym bunkrem czy
UFO (niezidentyfikowanym obiektem latającym)? W
proteście przeciwko wywłaszczeniu obiektów kultury
Coolturystki i grupa Nunu zorganizowały performans
NGS nie UFO w pobliżu znajdującej się u podnóża
galerii rzeźby Juozasa Mikėnasa Pierwsze jaskółki:
rzucały w niebo i rozbijały papierowe i ceramiczne
latające talerze z hasłami.
32
Podróż w czasie z ukazaniem utraconego pejzażu
kosmicznego to jeden z głównych tematów
wideoperformansu Kosmiczne przedszkole (2012).
Autorem projektu placu zabaw przynależnego
do wybudowanego w pobliżu wileńskiej wieży
telewizyjnej przedszkola Čiauškutis jest architekt
Viktoras Cholinas. Zaokrąglone kształty altanek
przywodziły na myśl utopijną architekturę
nieznanych cywilizacji i design statku kosmicznego.
Podróż kosmiczna Coolturystek i Nunu na Księżyc w
rzeczywistości jest podróżą po zakamarkach pamięci,
podczas której zatrzymują się na nieistniejących już
kosmicznych przystankach trolejbusowych. W trakcie
przebudowy przedszkola w 2013 r. kosmiczny plac
zabaw został zburzony. Wideoinstalacja niczym
maszyna czasu łączy wymazaną przeszłość z
ewentualnymi scenariuszami przyszłości.
Wyścig kosmiczny w czasach zimnej wojny miał
swoje odzwierciedlenie nie tylko w przestworzach,
ale też na Ziemi. Wybudowana w 1970 r. najwyższa
dzielnica Wilna – Karolinki (Karoliniškės) nabrała
kosmicznej aury: otwarto tu sklepy Merkury, Saturn,
Kometa, Tęcza, do których prowadziły odpowiednie
ulice i przystanki: Księżycowa, Kosmonautów,
Huraganowa, Perkuna, Gwiezdna. W wieży
telewizyjnej otwarto restaurację Droga Mleczna. Po
tragicznych wydarzeniach z 13 stycznia 1991 r., kiedy
to sowieckie czołgi miażdżyły bezbronnych ludzi
broniących wolności Litwy pod wieżą telewizyjną,
nazwy ulic zastąpiono nazwami zawierającymi
nazwiska osób, które zginęły. Futurystyczne wizje
zostały wyparte przez uwiecznienie cierpienia.
Karolinki nie są już miejscem utopii, lecz pamięci.
Z czasem w lasku znajdującym się w pobliżu wieży
telewizyjnej potajemnie wyrósł cmentarz dla
zwierząt, paradoksalnie łączący mit kosmosu z mitem
nieśmiertelności. Opowiada o tym Žygimantas
Kudirka w swoim wierszu „Logograf zwierzątek”.
Nie mniej zmistyfikowanym budynkiem modernizmu
sowieckiego jest Pałac Ślubów w Wilnie (1974),
znany ze swych długich schodów. Po ceremonii
ślubnej nowożeńcy schodzą nimi – na ziemię.
Wideoinstalacja Kristiny Inčiūraitė Schodami w dół
(2000) kwestionuje symboliczny sens patriarchalnych
rytuałów i architektury. Artystka przebrana za
pannę młodą schodzi po schodach Pałacu Ślubów
czterokrotnie – za każdym razem z innym panem
młodym. Po upływie ponad dziesięciu lat Coolturystki
przerabiają performans Inčiūraitė z uwzględnieniem
współczesnej perspektywy: cztery dziewczyny w
maskach spawalniczych wchodzą po schodach
odwrócone plecami do instytucji małżeństwa. Ich
rytualnemu wchodzeniu towarzyszy hymn robotniczy
Międzynarodówka, przeplatający się z Marszem
weselnym Felixa Mendelssohna (Schodami w górę,
czyli Wedding International, 2013).
W eksperymentalnym filmie dokumentalnym
Kristiny Inčiūraitė Spotkanie (2012) w roli zjawy
utraconej przeszłości występuje winda na
plażę w Swietłogorsku. Artystka wykorzystuje
korespondencję internetową z rówieśniczką ze
Swietłogorska. Inčiūraitė pisze w imieniu męża (w
listach biografia autorki przeplata się z biografią
jej męża), nie ujawniając adresatce, że listy
stanowią element projektu artystycznego. Mutacje
tożsamości w sposób metaforyczny odzwierciedlają
sytuację windy na plażę w Swietłogorsku: wielka,
monumentalna konstrukcja z metalu i szkła niszczeje
od rdzy i zaniedbania. W filmie przedstawiono, jak
działająca w przeszłości winda i prowadzona obecnie
korespondencja łączą utopię z dystopią.
Inna ważna zasada wystawy – kwestionowanie i
odwracanie strategii apropriacji. Nie są to zwykłe
apropriacje, lecz misapropriacje – niewłaściwe,
kobiece kradzieże artystyczne poprzez dokonywanie
świadomej zamiany, odwracanie sytuacji i ról płci, nie
obawiając się zbłądzenia lub wprowadzenia w błąd.
W misapropriacjach Coolturystek rzeźba, architektura
i ciało stają się performansami – alegoriami. Po
dodaniu flanelowych jaskółek do prezentującej
nagiego mężczyznę rzeźby Człowiek, staje się ona
symbolem wiosny, transformacji tożsamości.
Misapropriacja stanowi też odwrócenie pozycji siły:
z przedmiotu męskich spojrzeń kobieta staje się
samodzielnym podmiotem tworzącym, świadomie
nie prezentując jej portretu, lecz udzielając głosu. W
oparciu o tę zasadę konstruowanych jest wiele filmów
oraz wideoinstalacji Kristiny Inčiūraitė. Pożądliwemu
spojrzeniu podtykane jest krzywe zwierciadło
wypaczające wyobrażaną sobie rzeczywistość, lecz
obnażające jej konstrukcję. Obserwator widzi nie
olbrzymią rzeźbę Matki w Kijowie, lecz jej spojrzenie –
to, co postrzega ta pusta w środku olbrzymka. Rzeźba
nie jest przywłaszczana – następuje wcielenie się w
nią, przez nią ukazuje się pejzaż miasta. Każdy (-a)
oglądający (-a) staje się oczami żelaznej kobiety, które
jednocześnie zakreślają pole widzenia.
Spojrzeniem kobiety szkicowany jest horyzont i
linia pozioma jako dominanta informacji językowej i
obrazowej istotna także dla Coolturystek, zwłaszcza
w wideoinstalacjach, gdzie wykorzystywane
są przemontowane fragmenty filmów. Analizie
podlega spojrzenie kobiety na kobietę i komunikacja
pozawerbalna, gdy podczas zderzenia spojrzeń widzów i
bohaterów ich historie można jedynie czytać z twarzy.
Filmy Kristiny Inčiūraitė i wideoinstalacje Coolturystek
ukazują powiązania historii wyobrażonej i toczącej
się na żywo. Skradziona przeszłość ściera się z
teraźniejszością po to, by wykrzesane zostały iskry
rozmaitych scenariuszy przyszłości.
Kuratorka Laima Kreivytė
Wystawa jest częścią międzynarodowego projektu
artystycznego Bliski nieznajomy. Projekt jest realizowany
wraz z trzema partnerami: Narodowym Centrum Sztuki
Współczesnej Filia w Kaliningradzie (RU), Centrum Sztuki
Współczesnej Łaźnia (PL) i Centrum Komunikacji Kulturowej
w Kłajpedzie (LT).
Tłumaczenie Beata Piasecka
33
G y v ū n ė l i ų lo g o g r a fa s
Lo g o g r a p h o f A n i m a l s i n Spa c e
Rezus beždžionė Albertas II – žuvo.
3 pelės – žuvo. 14 pelių raketoje Jupiteris – irgi žuvo.
Vaisinės muselės – išgyveno.
Beždžionė Gordo – žuvo.
Beždžionė Jorikas – grįžo.
Beždžionės Eibl ir Beiker – grįžo,
bet po operacijos – žuvo.
Du šunys ir kiškis Marfuša –- grįžo.
Šunys Cyganas ir Dezikas išgyveno, bet žuvo kitame
skrydyje.
Dvi varlės ir dvylika pelių – žuvo pakilimo metu.
Laika – žuvo. Jos grįžimas nebuvo numatytas:
po 10 dienų Laika būtų gavusi užnuodyto ėdalo,
kad gyva nesudegtų grįžtant į Žemės atmosferą.
Čaika ir Lisička – žuvo.
Belka ir Strelka – grįžo, iš jų padarė iškamšas.
Pčiolka ir Muška – sudegė.
Černuška – vieną dieną praleidusi
pelių, jūros kiaulytės ir medinio
kosmonauto-lėlės Ivano Ivanovičiaus draugijoje – grįžo.
Pelės Seli, Eimi ir Mo – grįžo.
Šuva Zviozdočka – grįžo.
Nike vieną sportbačių modelį
neseniai pavadino Zviozdočkos vardu.
Šimpanzė Hemas – grįžo.
Šimpanzė Enos – grįžo.
Sovietų pelės, jūros kiaulytės ir varlės – grįžo.
Prancūzų žiurkė Hektoras – grįžo.
Beždžionės Lalikas ir Multikas – grįžo.
Beždžionę Driomą po skrydžio
sovietai padovanojo Fideliui Kastro.
Kinų šunys Ksiaobao ir Šanšan – išgyveno.
Prancūzų katinas Feliksas – pabėgo.
Vietoj jo skridusi katė Félicetė – grįžo.
Veterokas ir Ugoliokas – grįžo.
Dvi prancūzų beždžionės – grįžo.
Nematodai pergyveno Columbia katastrofą.
Amerikiečių vaisinės muselės, parazitinės vapsvos,
miltvabaliai ir varlių kiaušinėliai, kartu su
bakterijomis, amebomis, augalais ir grybais – grįžo.
Argentinos žiurkė Belisario – grįžo.
Argentinos beždžionė Chuanas – grįžo.
Amerikiečių beždžionė Boni – nusileidimo dieną mirė.
Vorai Arabela ir Aranita – žuvo iš troškulio.
Pirma žuvis kosmose – išgyveno.
Kirmelės – grįžo, bet užšaldytos.
Dygliuotasis tritonas ir vištos kiaušiniai,
sūrioji krevetė, kinų jūros kiaulytė,
japonas ir putpelės kiaušiniai – grįžo.
Pirmi Irano gyvūnai kosmose – grįžo.
Tarakono patelė – grįžo nėščia.
Rusų vėžlys – grįžo, neteko svorio.
Albert II, the rhesus monkey died.
Three mice died. Fourteen mice aboard the rocket Jupiter
also died. Fruit flies survived.
The monkey Gordo died.
The monkey Yorick came back.
The monkeys Able and Baker returned,
but died under surgery.
Two dogs and the rabbit Marfusa returned.
The dogs Tsygan and Dezik survived, but died on a
subsequent flight. Two frogs and twelve mice died: the
rocket was destroyed during the launch.
Laika died during the flight, as was intended:
her return was not possible.
After ten days Laika would have been poisoned with
food so as not to burn alive on returning into the Earth’s
atmosphere.
Chayka and Lisichka died.
Belka and Strelka returned, and were stuffed.
Pchyolka and Mushka burned to death.
Chernushka returned after spending a day with mice, a
guinea pig and
the wooden dummy astronaut Ivan Ivanovich.
The mice Sally, Amy and Moe returned.
The dog Zvyozdochka returned.
Nike gave her name to a pair of sneakers recently.
Ham the Chimp returned.
Enos the Chimp returned.
Soviet mice, guinea pigs and frogs returned.
The French rat Hector returned.
The monkeys Lapik and Multik returned.
After returning from space, Dryoma the monkey
was presented to Fidel Castro.
The Chinese dogs Xiaobao and Shanshan survived.
The French cat Felix escaped.
His replacement Félicette returned.
The dogs Veterok and Ugolyok returned.
Two French monkeys returned.
Nematodes were found still alive in the debris
after the Columbia Space Shuttle disaster.
American fruit flies, parasitic wasps,
flour beetles and frogspawn, along with
bacteria, amoebae, plants and fungi came back.
The Argentinian rat Belisario returned.
The Argentinian monkey Juan returned.
The American monkey Bonny died within a day of landing.
The spiders Arabella and Aranita died from dehydration.
The first fish in space survived.
Worms returned frozen.
Newt and chicken eggs, brackish shrimp, Chinese sea pig,
And Japanese quail eggs returned.
The first Iranian animal launched into space returned.
A female cockroach came back pregnant.
A Russian turtle returned, having lost weight.
Žygimantas Kudirka
Žygimantas Kudirka
Translated by Laima Kreivytė
Cooltūristės ir Nunu, performansas Kosminis darželis, 2012,
Nacionalinė dailės galerija, Vilnius
34
Cooltūristės and Nunu, a performance Space Kindergarten, 2012,
The National Gallery of Art, Vilnius
Л огот и п и я ж и вот н ы х в ко с мо с е
Lo g o g r a f zw i e r z ąt e k w k o s m o s i e
Альберт-2-ой, макак-резус – погиб.
3 мыши погибли. 14 мышей на борту ракеты Юпитер
также погибли.
Плодовые мухи выжили.
Обезьяна Гордо погиб.
Обезьяна Йорик вернулся.
Обезьяны Эбл и Бейкер вернулись, но умерли во время
операции.
Две собаки и кролик Марфуза вернулись.
Собаки Цыган и Дезик выжили, но погибли в следующем полете.
Две лягушки и 12 мышей погибли – ракета разрушилась
во время запуска.
Лайка погибла во время полëта. Ее возвращение было
невозможно:
после 10 дней Лайка была бы отравлена едой,
чтобы не сгореть заживо при прохождении через
атмосферу Земли.
Чайка и Лисичка погибли.
Белка и Стрелка вернулись, и из них были сделаны чучела.
Пчелка и Мушка сгорели заживо.
Чернушка вернулась, проведя день с мышью, морской
свинкой и деревянным манекеном космонавта Иваном
Ивановичем.
Мыши Салли, Эми и Мо вернулись.
Собака Звëздочка вернулась.
Найк недавно назвал ее именем пару кроссовок.
Шимпанзе Хем вернулся.
Шимпанзе Энос вернулся.
Советские мыши, морские свинки и лягушки вернулись.
Французская крыса Гектор вернулся.
Обезьяны Лапик и Мультик вернулись.
После возвращения из космаса обезьяна Дреома была
подарена Фиделю Кастро.
Китайские собаки Киабао и Шаншан выжили.
Французский кот Феликс сбежал.
Его замена кошка Фелицет вернулась.
Собаки Ветерок и Уголëк вернулись.
Две французские обезьяны вернулись.
Нематоды были найдены живыми в дебрях после
крушения космического шатла Колумбия.
Американские плодовые мухи, паразитические осы,
жуки и яйца лягушек,
вместе с бактериями, амëбами, растениями и грибами вернулись.
Аргентинская крыса Белизарио вернулся.
Аргентинская обезьяна Хуан вернулся.
Американская обезьяна Бонни умерла в день приземления.
Пауки Арабелла и Аранита умерли от обезвоживания.
Первая рыба в космосе выжила.
Черви вернулись замороженными.
Новый корнишон, куриные яйца, солëные креветки,
китайская морская свинка и японские перепелиные
яйца вернулись.
Первое иранское животное, отправленное в космос, вернулось.
Самка таракана вернулась назад беременная.
Русская черепаха вернулась, потеряв в весе.
Małpa rezus Albert II – zginęła.
3 myszy – zginęły. 14 myszy w rakiecie Jupiter – także
zginęły.
Muszki owocowe – przeżyły.
Małpa Gordo – zginęła.
Małpa Jorik – wróciła.
Małpy Eibl i Beiker – wróciły,
ale po operacji zginęły.
Dwa psy i zająć Marfusza – wróciły.
Psy Cygan i Dezik przeżyły, ale zginęły podczas drugiego lotu.
Dwie żaby i dwanaście myszy – zginęło w czasie startu.
Łajka – zginęła. Jej powrót nie był przewidziany:
po 10 dniach Łajka otrzymałaby zatruty pokarm,
aby żywa nie spłonęła wracając w atmosferę Ziemi.
Czajka i Lisiczka – zginęły.
Biełka i Striełka – wróciły, ich zwłoki wypchano.
Pcziołka i Muszka – spłonęły.
Czernuszka – jeden dzień spędziwszy
w towarzystwie myszy, świnki morskiej i drewnianego
kosmonauty – lalki Iwana Iwanowicza – wróciła.
Myszy Seli, Eimi i Mo – wróciły.
Pies Gwiazdeczka – wrócił.
Nike jeden model Oies tenisówek
niedawno nazwał imieniem Gwiazdeczki.
Szympans Ham – wrócił.
Szympans Enos – wrócił.
Radzieckie myszy, świnki morskie i żaby – wróciły.
Francuski szczur Hektor – wrócił.
Małpy Lalik i Multik – wróciły.
Małpę Driomę po locie
sowieci sprezentowali dla Fidela Castro.
Chińskie psy Xiao Bao i Sanszajn – wyżyły.
Francuski kot Feliks – uciekł.
Zamiast jego leciawszy kotka Félicet – wróciła.
Wietierok i Ugolok – wróciły.
Dwie francuskie małpy – wróciły.
Nicienie przeżyły katastrofę Columbia.
Amerykańskie muszki owocowe, pasożytnicze osy,
żuczki i żabia ikra, razem
z bakteriami, amebami, roślinami i grzybami – wróciły.
Argentyński szczur Belisario – wrócił.
Argentyńska małpa Chuan – wróciła
Amerykańska małpa Boni – zmarła w dzień lądowania.
Pająki Arabela i Aranita – zginęły z pragnienia.
Pierwsza ryba w kosmosie – wyżyła.
Robaki – wróciły, ale zamrożone.
Nowy korniszon i jajka kurze,
słona krewetka, chińska morska świnka,
japończyk i jajka przepiórcze – wróciły.
Pierwsze irańskie zwierzęta w kosmosie – wróciły.
Samka karalucha – wróciła w ciąży.
Rosyjski żółw – wrócił. Stracił na wadze.
Żygimantas Kudirka
Tłumaczenie Božena Miežonis
Жигимантас Кудирка
Перевод Елены Минчени
Культуристки и Нуну, перформанс Космический детский сад,
2012 г., Национальная галерея искусств, Вильнюс
Cooltūristės i Nunu, performans Kosmiczne przedszkole, 2012,
Narodowa Galeria Sztuki, Wilno
35
Parodos ekspozicija Nacionalinio šiuolaikinio meno centro Kaliningrado filiale, Rusija
Exhibition view at the Baltic Branch of the National Centre for Contemporary Arts, Kaliningrad, Russia
36
Из выставки в Балтийском филиале Государственного центра современного искусства, Калининград, Россия
Ekspozycja wystawy w Narodowym Centrum Sztuki Współczesnej, Filia w Kaliningradzie, Rosja
37
38
39
40
41
Pasivaikščiojimas po parodą:
apie erdves tarp kūrinių
Kiekviena paroda turi erdvinę dimensiją, kuri
dažniausiai yra stabili ir nekintama, ir laikinęnaratyvinę plotmę, kuri paliekama žiūrovo
valiai. Kitaip tariant, paroda – tai erdvinė kūrinių
kompozicija, kurios taškus sujungti norimomis
trajektorijomis tenka žiūrovui (be abejo,
trajektorijas brėžia ir kuratoriai, tačiau net ir
griežčiausiose kuratorinėse parodose žiūrovas gali
atrasti daug laisvės).
(vienas pretižiškiausių pasaulio muziejų Tate
Modern). Nors ir skamba paradoksaliai, tačiau
galima būtų sakyti, kad tai yra kūrinys apie būseną
iki kūrybos, apie būseną, kurioje dar sunku sukurti
ką nors nauja, nes visos jėgos atiduodamos
perteklinei, svetimai, tačiau aplinkui vyraujančiai
kultūrai atmesti. Tai yra pradinis trajektorijos
kūrinys, po kurio lieka zero ground ir klausimas –
kas po to?
Šis tekstas turėtų būti suvokiamas kaip
trajektorijos braižymas 2013 m. pabaigoje
vykusioje lietuvių menininkių grupės Cooltūristės
ir Kristinos Inčiūraitės parodoje Susitikimas.
Pavogta praeitis Kaliningrado Nacionaliniame
šiuolaikinio meno centre. Trajektoriją, kuri gali būti
skaitoma ir kaip tam tikras naratyvas, norėčiau
pradėti įžanginiais kūriniais: ankstyvaisiais
Cooltūrisčių filmais Didysis penetratorius ir Monika,
arba Ačiū labai, kad domitės manimi.
Antrajame kūrinyje Monika, arba Ačiū labai,
kad domitės manimi (2006), lyg ir bandoma
kalbėti apie tai, kas po to. Tačiau atsakymas
tėra toks, kad aiškaus atsakymo būti negali. Yra
sumišimas: mergina, kuri, užuot buvusi meno
kritike, yra stiuardesė ir ant pėsčiųjų tilto rodo
nežinia kam reikalingas saugos instrukcijas,
tolyje matyti naujoji (pretenduojanti į prestižą,
bet išties pigoka) Vilniaus architektūra, kuri, nors
siekia simbolizuoti ėjimą į Vakarus, išties tęsia
sovietmečiu pradėtą miesto plėtros liniją. Fone
skamba sulėtinta Ludwigo van Beethoveno
Odė džiaugsmui – Europos sąjungos himnas
(filmas sukurtas netrukus po Lietuvos įstojimo
į ES), kurio pompastika atrodo beprasmė ar net
juokinga matomo vaizdo kontekste… Šis bene
daugiausia klausimų keliantis kūrinys veda tolyn į
parodą, kurioje kalbama apie tai, kas egzistuoja /
gali egzistuoti šalia „didžiojo penetratoriaus“
arba maskulinistinės kultūros. Ir tai nėra naujos
„didžios idėjos“ (nes „didi idėja“ nėra tai, ko reikia),
veikiau – klaidžiojimai po sunkiai struktūravimui
pasiduodančias teritorijas, atkreipiant dėmesį į
detales ir mikroistorijas, tačiau nebandant sukurti
monumentalių vizijų ar konstruktų.
Videofilme Didysis penetratorius (2008), fone
skambant chrestomatiniam Aleksandro Puškino
eilėraščiui Menu akimirką žavingą, matyti
Londono Tate Modern galerija. Po kurio laiko kadre
atsiranda mergina, kuri vemia. Filme Monika, arba
Ačiū labai, kad domitės manim (2006) ant tilto
naujojo Vilniaus dangoraižių kvartalo fone stovi
Monika (siaurame Vilniaus meno ratelyje žinoma
dailės kritikė). Grojant Europos Sąjungos himnui,
ji (buvusi stiuardesė) gestais rodo saugaus
skrydžio taisykles.
Pirmasis kūrinys – Didysis Penetratorius – tai kūrinys
apie totalų neigimą. Neigiama maskulinistinė
falinė kultūra (falo formos Tate Modern galerijos
bokštas), moters idealizavimas pagal vyriškas
užgaidas (Puškino romantinis eilėraštis),
institucijų palaikomos hierarchinės struktūros
42
Minėtus Cooltūrisčių kūrinius ir jų įvestas temas
atliepia ir pratęsia paskutinysis Kristinos Inčiūraitės
kūrinys Motina (2013). Instaliacijoje rodoma
Kijevo panorama, matoma iš Motinos Tėvynės
skulptūros (monumento autorius Jevgenijus
Vučetičius) viršaus; vaizdą lydi garso takelis,
įrašytas menininkei kylant skulptūros vidumi į
jos viršų: šalia metalinių skimbčiojimų girdėti
vyriškas balsas, instruktuojantis, kaip saugiai elgtis
Motinos viduje. Trečiasis instaliacijos elementas
yra iš Youtube.com pasiskolintas filmukas, sukurtas
mažos mergaitės jai kylant kalva aukštyn link to
paties sovietinių alegorinių skulptūrų meistro
kurto, taip pat motiną vaizduojančio monumento
Volgograde. Filmuko „estetika“ visiškai atsitiktinė –
vaizdai šmėkščioja lyg kaleidoskope, pačios
skulptūros beveik nematyti, vientisumą išlaiko tik
emocionalus mergaitės pasakojimas apie tai, kaip
ji jaučiasi ir ką mato aplinkui.
Kūrinyje Motina vėl iškyla filme Didysis
penetratorius svarbios falinės logikos ir moters
idealizavimo temos: Kijevo ir Volgogrado
skulptūros sykiu įkūnija ir falo triumfą, ir vyro
sukonstruotą moterišką idealą. Ir, atvirkščiai,
mergaitės nufilmuota medžiaga, kurioje susipina
nefiltruotos emocijos ir chaotiški vaizdai, tampa
neartikuliuota bet gyvybinga priešprieša taisykles
moters viduje nurodinėjančiam vyriškam balsui
ir didingam, tačiau nejudriam vaizdui nuo
skulptūros viršaus.
Kaip atskleidžia šie trys darbai, parodoje
svarbu ne tik atskiri kūriniai ar jų suma, bet ir
besiformuojantys pokalbiai, dialogai tarp kūrinių
ir menininkių. Ir, atvirkščiai, pokalbis tarp moterų,
mezgamas parodoje kūriniams atliepiant vienam
kitą, yra svarbi tema ir atskiruose Cooltūrisčių bei
Kristinos Inčiūraitės kūriniuose.
Moterų tarpusavio santykiui yra skirtas vienas
vėlyviausių Kristinos Inčiūraitės kūrinių –
videoinstaliacija, susidedanti iš filmo Susitikimas
ir objektų J/H, Migla-apgaulė ir Pavėlavau (2012).
Filme Susitikimas, fone skambant Richardo
Wagnerio Skrajojančiam Olandui, skaitomi dviejų
moterų, lietuvės ir rusės iš Svetlogorsko, laiškai
viena kitai. Viena iš moterų – lietuvių menininkė
Kristina Inčiūraitė – antrajai prisistato vyro
vardu. Klausantis laiškų, atsiveria Svetlogorsko
pajūrio, gatvių, retkarčiais interjerų vaizdai, išnyra
nebeveikiantis sovietinis pajūrio liftas.
Filmo „kūną“ formuoja temos, pasikartojančios
ir kituose menininkių kūriniuose – sovietmečio
paveldas, moters pozicija šiuolaikinėse
visuomenėse – tačiau kūriniui specifinį skonį
suteikia menininkės gestas, kuomet ji, moteris,
apsimeta esanti vyru. Tai būtų galima pavadinti
melu arba vaidyba, tačiau abi sąvokos tarsi palieka
neišsakyta kažką svarbaus. Migla-apgaulė – šviečia
raidės greta filmo, pabrėždamos apgaule kuriamos
situacijos neapibrėžtumą. „Melas“ ar „vaidyba“
kūrybinio proceso metu tampa nežinoma
chemine medžiaga: jos sukeliama reakcija yra
neprognozuojama, rezultatas nenumanomas ir jo
laukiama su smalsumu. Esu silpnesnis už jus, rašo
tariamasis vyras laiške Svetlogorsko gyventojai
(ar tikras vyras kada nors taip parašytų?) ir kuriam
laikui korespondencija sustoja. Aš nesu stipri, aš
silpna, ateina atsakymas po kurio laiko. Moters
apsimetimas vyru sumaišo kortas, tačiau ne
taip, kaip to norėtų apsimetėlė (matyt, ji nieko
konkretaus ir nenori?) – rezultato negali numatyti
niekas.
Ir kartu, atrodo, per kūrinį driekiasi ilgesingas
šleifas suvokimo, kad toks intymus dialogas
neapsimetant vyru būtų buvęs neįmanomas.
Johohoe! Johohohoe!, Hojoje! Hojoje! Hallojo!
Ho! – instaliaciją J/H sudaro ant Svetlogorske rasto
43
akmens padėta lenta su išdegintais šūksniais –
vyriška ir moteriška partijomis iš Skrajojančio
Olando. Vyriškoji partija nusveria svarstykles.
Kitas sunkus akmuo užgula suvenyrinį puodelį
su Svetlogorsko Saulės laikrodžiu. Pavėlavau
vadinasi šis kūrinys – atvažiavusi menininkė rado
nebeveikiantį į padanges kėlusį liftą ir neišdrįso
susirasti moters, su kuria susirašinėjo. Dialogas
įvyko, tačiau vienu iš (nenumatytų?) apgaulės
poveikių tapo melancholija dėl pačios apgaulės
būtinybės.
Kristinos Inčiūraitės kūriniui, kuriame moteriškas
balsas tarytum slapstosi, išnaudoja nišas,
kreipiasi „iš pasalų“, atsakymu tampa Cooltūrisčių
videoinstaliacija Atspindžiai (2012), kurioje
neįprastas moteriškas ryšys, atvirkščiai, atsiveria
priešais žiūrovą be užuolankų ir visu savo aštrumu.
Kūrinyje panaudotos vengrų režisieriaus Károly
Makko filmo Kitas žvilgsnis ištraukos bei momentai
iš 1982 m. Kanų kino festivalio, kuriame buvo
apdovanota pagrindinį vaidmenį atlikusi lenkų
aktorė Jadwiga Jankowska. Filme formuojasi
lesbietiškas dviejų moterų santykis, apie kurį nė
viena iš herojų nenusimano – tai tarsi santykių
kūrimas tuščiame lauke, be pavyzdžių herojes
supančioje kultūroje. Rodomose filmo ištraukose
vis pasikartoja veidrodyje atspindėto žvilgsnio
motyvas: tiek žvelgiančiosios, tiek stebėjimo
objektai čia yra moterys – tos, formuojančios
lesbietišką santykį, ir kitos, žiūrinčios į jį iš šono.
Filmo ištraukas papildančiame įraše iš Kanų
kino festivalio Jadwigą Jankowską apdovanoja
prancūzė aktorė, kiek primenanti Jankowskos
partnerę filme Grażyną Szapołowską. Cooltūrisčių
kūrinyje filmuota Kanų festivalio medžiaga
yra kartojama du kartus, antrą kartą vaizdą
apverčiant veidrodiniu principu. Filme
pasakojamos istorijos kontekste pats
apdovanojimas tampa ambivalentiškas – kaip
aktorės vieną sykį nueina į vieną pusę, kitą
sykį – į kitą, taip ir mūsų žvilgsnis į realybę tarsi
sudvigubėja – eilinė ceremonija gali tapti
trumpa istorija apie dviejų moterų ryšį:
44
Jankowskos netikrumas ir nedrąsa, rodos, iš
filmo persikelia į apdovanojimą, o žydinti ir kartu
globėjiška prancūzė Brigitte Fossey tarsi tampa
vakarietiškos kultūros, t. y. kultūros, kurioje
lesbietiška meilė yra daug labiau įsitvirtinusi,
atstove. Dviprasmišką įspūdį dar labiau sustiprina
trečiasis instaliacijos elementas – perfotografuoti
įteikimo ceremonijos kadrai, kuriuose dėl
technologijų klaidos atsirado ryškios spalvinės
dėmės (vadinamasis glitch efektas). Technologinė
klaida atveria realybę, kuri tarsi ir neturi vidujinės
logikos (sąmoningai kurto semantinio turinio
neturinti technologinė klaida yra sulipusi su
daugiaprasmiais kino istorijos vaizdais), ir todėl
absoliučiai atvira net ne interpretacijoms, bet
laisvoms neįpareigojančioms fantazijomsprojekcijoms.
Greta moteriško dialogo parodoje plėtojamas
dar vienas ypač svarbus pokalbis – pokalbis tarp
kūrėjų ir žiūrovų, t. y. tarp lietuvių menininkių ir
Kaliningrado lankytojų. Vis labiau atitolstantys
Lietuvos ir Kaliningrado kontekstai randa bendrų
sąlyčio taškų sovietinėje praeityje, kitaip tariant,
kintančiuose žmonių atsiminimuose, išliekančioje
ir yrančioje architektūroje viešose ir privačiose
erdvėse. Kristinos Inčiūraitės ir Cooltūrisčių
kūriniuose sovietinė praeitis dažnai išnyra
kaip pompastiškas elementas – romantiškos
Puškino eilės, kurias buvo privaloma mokėti
atmintinai sovietinėje mokykloje (Didysis
penetratorius), neįtikėtino mastelio skulptūros
(Motina), į viršų šaunantys liftai (Susitikimas).
Pompastika Cooltūrisčių ir iš dalies Kristinos
Inčiūraitės kūryboje yra tai, kas kelia atstūmimo
ar atsiribojimo efektą, į ją žvelgiama iš šalies tarsi
į kiek pakyrėjusį vabzdį. Tačiau šalia pompastikos
atsiranda ir kita – švelnios nostalgijos nata, kuri,
būdama asmeniškesnė ir mažiau pretenzinga,
yra įsileidžiama, eksploatuojama ir tyrinėjama.
Praeities prisiminimai yra tai, kas padeda plėtotis
pokalbiui Kristinos Inčiūraitės kūrinyje Susitikimas,
nostalgija tarsi netyčiomis prasiskverbia ir
parodoje rodomame viename jos ankstyvųjų filmų
Laisvalaikis.
Ciklui Scenos priklausančiame filme Laisvalaikis
(2003) apie nykoką miestelio realybę kalba
Visagino gyventoja. Nors apie praeitį pokalbyje
neužsimenama, ji lieka tarsi nutylėtas elementas,
sukeliantis melancholiją: Visaginas (sovietmečiu
Sniečkus) sovietiniais laikais užėmė daug
svarbesnę poziciją nei kalbamuoju laiku – XXI a.
pradžioje, uždarant miestą maitinusią atominę
elektrinę. Nostalgija Kristinos Inčiūraitės filmuose
nėra afišuojama, bet prasiskverbia pro užpakalines
duris – ypač cikle Scenos, kur tuščių (bet kadaise
pilnų?) scenų fone su žmonėmis kalbama apie
„tuščią“ dabartį, kurioje kažko trūksta.
Cooltūrisčių kūryboje, atvirkščiai nei Kristinos
Inčiūraitės, praeities ilgesys nėra toks dažnas
svečias, bet vis dėlto iškyla viename iš parodoje
rodomų kūrinių, ir iškyla itin savita forma.
Videoperformanse Kosminis darželis (2012),
atliktame su menininkų grupe Nunu,
(neseniai nugriautoje) sovietinėje futuristinėje
darželio žaidimų aikštelėje menininkai
žaismingai imituoja erdvėlaivio nusileidimą
į kitą planetą – praeitį? – ant kurios paviršiaus
jie džiaugsmingai vartosi, fone skambant
sovietiniams stotelių pavadinimams.
Darželis sovietmečiu buvo pastatytas greta
Kosmonautų (dab. Laisvės) prospekto, kuriame
parduotuvės, restoranai bei gatvės buvo
pavadintos dangaus kūnų ir meteorologinių
reiškinių pavadinimais: Merkurijus, Saturnas,
Vaivorykštė, Kometa, Meteoras. Filme matome
dabar jau pakeistus 3-io maršruto troleibuso
stotelių pavadinimus: Mėnulio, Kosmonautų,
Žaibo, Viesulo, Perkūno, Žvaigždžių. Kūrinio
perteikiamą žinutę sunkiai būtų galima pavadinti
kritika ar nostalgišku požiūriu – atrodo, lyg
menininkai, mėgaudamiesi pačios žaidimų
aikštelės keistumu ir neįprastumu, kartu
mėgaujasi ir tuo ypatingu dabartinės
Lietuvos visuomenės (ypač trisdešimtmečiųketuriasdešimtmečių kartos) santykiu su sovietine
praeitimi: išlikę vaikiški-paaugliški atsiminimai,
persmelkti susvetimėjimo miglos, tampa keisti
tarsi pati žaidimų aikštelės architektūra ir per
savo keistumą virsta traukos objektais – ne kaip
„objektyvi“ praeitis, o kaip specifiniai dabarties
kontekste egzistuojantys tam tikros kartos
atsiminimai.
Panašų, tik labiau kritišką „linksminimąsi“
galima aptikti ne viename Cooltūrisčių kūrinyje.
Pavyzdžiui, per akciją Mis(s)apropriacija (2005)
menininkės, pasišaipydamos iš moters įvaizdžio
romantizavimo, perkelia kregždučių vėrinį nuo
metaforiškos (kartu pavasarį ir pirmąjį skrydį į
kosmosą simbolizuojančios) moters pavidalo
alegorinės Vilniaus skulptūros Pirmosios kregždės
ant Kaune esančios nuogą vyrą vaizduojančios
statulos pavadinimu Žmogus. Žmogaus rankoje
atsiduria ne originalios metalinės, bet medžiaginės
skaisčiai rožinės vilniškių kregždučių kartotės.
Romantinė istorija, pakeitus keletą detalių,
tampa anekdotu – įkvepiančias gamtos jėgas ir
civilizacijos siekius įkūnijanti moteris atsiveria
kitoje perspektyvoje: kaip vyro, klaidingai
reprezentuojančio žmogų, rožinių svajonių
įkūnijimo objektas, labiau juokingas nei didingas.
Atsaku šiam kūriniui galėtų būti bene vienintelis
atvirai humoristinis Kristinos Inčiūraitės
videoperformansas Laiptais žemyn (2000) – vienas
ankstyviausių menininkės kūrinių. Filme šaipomasi
iš moters statusui reikalingų vedybų – menininkė
leidžiasi sovietiniais Santuokų rūmų laiptais kaip
laiminga nuotaka, tačiau vis su kitu vyru. Tai ir
vienintelis kūrinys, kuriame galime matyti pačią
menininkę – ne siekiančią suvokti kito ar kitos
individualią situaciją, bet bandančią savo pačios
veiksmais išgyventi ir sukritikuoti visuomenėje
išplitusią tendenciją.
Cooltūrisčių ir Kristinos Inčiūraitės kūriniuose
humoras retai yra grynas, kaip ir retai gryna yra
melancholija: jie nuolatos įvairiomis dozėmis
persipina, beveik niekuomet neatsiverdami vienas
be kito.
2013-aisiais pusę metų Nacionalinė dailės
galerija Vilniuje buvo uždaryta dėl joje vykusių
Europos Sąjungos Tarybos posėdžių, sietinų su
45
Lietuvos pirmininkavimu ES Tarybai. Per tais pat
metais sukurtą performansą Cooltūristės kartu
su grupe Nunu šalia ES Tarybos „okupuoto“
Nacionalinės dailės galerijos pastato leido
dužias ir popierines lėkštes, palydėdamos jas
svečiams skirtais palinkėjimais. NDG ne NSO! – taip
skambėjo pagrindinis šūkis. Tačiau į humoristinį
performansą įsismelkia melancholija – Cooltūristės
ir Nunu stovi beveik dykynėje, jų balsai negirdimi
ne tik tų, į kuriuos kreipiamasi – ES Tarybos ar
Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos biurokratų –
bet ir praeivių: NDG stovi vietoje, kurioje retai
tepraeina kiti žmonės, o ne vien galerijos
lankytojai.
Atvirkštiniu keliu prie panašaus rezultato
prieinama Kristinos Inčiūraitės kūrinyje
Senmergės (2003), kaip ir Laisvalaikis
priklausančiame ciklui Scenos. Videofilme apie
savo nedidelį vaidinimą mokslo metų baigimo
proga pasakoja Vilniaus specialiųjų vaikų
auklėjimo ir globos namų auklėtinės. Antroje
filmo pusėje tarsi beaidėje erdvėje nuskamba
valiūkiškas šūkis: Mums bernų nereikia, mums be
jų gerai, o be pletkų ir intrigų mums labai blogai.
Jo anekdotinė nuotaika keistai susipjauna su
46
dainininkės Džordanos Butkutės dainos tekstu,
kuriame dainuojančioji „myli daugiau nei yra
mylima“ ir taip pat su liūdnais vaizdais: didžiulė
vaikų auklėjimo ir globos namų siena, primenanti
kalėjimo teritoriją, bei „bobos“ drabužiais
apsirengusi šių globos namų auklėtinė.
Kaip buvo užsiminta teksto pradžioje,
Kristinos Inčiūraitės ir Cooltūrisčių kūryboje
nėra aiškių krypčių: tų, kurias nurodo 180°
kampu į dangų šaunantys bokštai, ištiestos
skulptūrų rankos ir į „tikrąjį“ gyvenimą vedantys
Santuokų rūmų laiptai. Pratęsdama mintį apie
neišgrynintas idėjas, norėčiau grįžti prie anksčiau
minėto Cooltūrisčių ir Nunu performanso NDG
ne NSO. Kūrinio pavadinimo paradoksas – kad
prieš būsimąjį neigimą egzistuoja pradinis NDG
pamatymas kaip NSO. Galbūt taip ir reikėtų
bandyti suvokti kūrėjų strategiją – kaip atsitiktinę
pažįstamo objekto identifikaciją su NSO, kurią
lydi klaidos suvokimas ir šio suvokimo pasekmė:
aiškinimasis, kas vis dėlto yra tas objektas, kuris
gal ir nėra NSO, tačiau po to lemtingo klaidingo
žvilgsnio jau nebėra ir nebegali būti tai, kas prieš
tai atrodė esantis.
Eglė Mikalajūnė
47
A Walk through the Exhibition:
On the Spaces between the Works
Every exhibition has a spatial dimension, which
(the phallus-shaped tower of Tate Modern), the
is usually stable and constant, and a temporal-
idealisation of the female in accordance with
narrative one, which remains open to the viewer’s
male desires (Pushkin’s romantic poem), and the
interpretation. In other words, an exhibition is a
hierarchical structures maintained by institutions
spatial composition of works, whose dots are to be
(Tate Modern, as one of the world’s most
joined in the desired way by the viewer (of course,
prestigious museums). Even though it sounds
curators draw their own trajectories as well, but
paradoxical, one could say that this work is about
even in the most rigidly curated exhibitions, the
the state preceding the creative act, a state in
viewer has a lot of freedom).
which it is still difficult to create something new,
This article should be understood as tracing a
direction in the exhibition by Cooltūristės, the
Lithuanian female artists’ group, and Kristina
Inčiūraitė, entitled The Meeting. Stolen Past, held at
the end of 2013 in the Kaliningrad branch of the
because all forces are mobilised for the rejection
of an excessive, alien, but universally dominant
culture. It is the starting point of the trajectory,
after which it hits ground zero, and comes up
against the question, what next?
National Centre for Contemporary Arts. I would
The second work, Monika, or Thank You Very Much
like to begin this trajectory, which could also
for Showing Interest in Me (2006), appears to be
be read as a certain kind of narrative, with the
trying to speak about what is supposed to come
opening works: the early Cooltūristės films The
next. But the only answer is that there can be no
Great Penetrator and Monika, or Thank You Very
clear answer. There is some confusion: a girl, who
Much for Showing Interest in Me.
is acting as a flight attendant and not as an art
The Great Penetrator (2008) shows London’s
Tate Modern gallery, with Alexander Pushkin’s
signature poem I still Recall that Wondrous Moment
being recited in a voice-over. After a while, a girl
enters the frame and vomits.
In the video Monika, or Thank You Very Much for
Showing Interest in Me, Monika (a well-known art
critic in the narrow art circles of Vilnius) is standing
on a bridge against the background of a new
quarter of skyscrapers in Vilnius. She gives flight
safety instructions in signs to the background of
the anthem of Europe (she was formerly a flight
attendant in real life).
critic, is giving safety instructions, for no obvious
reason, on a pedestrian bridge; in the distance
is the new Vilnius architecture (pretending to be
prestigious, while in reality quite cheap), which,
albeit symbolising a turn towards the West,
actually continues an urban development project
that started in the Soviet period. The soundtrack is
a slowed-down version of Beethoven’s Ode to Joy,
the anthem of the European Union (the film was
made shortly after Lithuania joined the EU), the
pompous tone of which looks meaningless, and
even ridiculous, in the context of the image ... This
work, which raises by far the most questions, leads
the viewer further into the exhibition, which talks
about things that exist or could exist alongside the
The first work, The Great Penetrator, is about total
great penetrator or masculinist culture. And these
negation. It negates the masculinist phallic culture
are not new ‘grand’ ideas (because a ‘grand’ idea is
48
not something that is necessary at the moment);
rather, they are wanderings through areas that
hardly succumb to structuring, with a focus on
details and micro-stories, and a refusal to create
monumental visions or constructs.
The mentioned works by Cooltūristės and the
themes they introduce resound in Kristina
Inčiūraitė’s last work, Mother (2013). The
installation shows a view of Kiev from the top of
the Mother of the Motherland statue (designed by
Yevgeny Vuchetich). The image is accompanied
by a soundtrack that the artist recorded while
climbing to the top inside the statue: a male voice
can be heard giving instructions on safe conduct
inside the Mother, with a metallic clanging in the
background. The third part of the installation is
a short film borrowed from YouTube, shot by a
little girl while ascending the hill towards another
sculpture of a mother in Volgograd, designed by
the same maker of Soviet allegorical sculptures.
The film’s aesthetic is completely accidental:
images flash by, as they do in a kaleidoscope,
the sculpture itself is barely visible, and the only
part providing consistency is the girl’s emotional
account of how she feels and what she sees
around her.
Themes of phallic logic and the idealisation of
the woman, prominent in The Great Penetrator,
resurface in Mother: the statues in Kiev and
Volgograd simultaneously embody the triumph
of the phallus and the male-construct of the ideal
female. Conversely, the little girl’s video, which
interweaves raw emotion with chaotic imagery,
becomes the inarticulate yet lively antithesis
to the male voice giving instructions inside the
‘woman’, and the majestic but static view from the
top of the statue.
These three works show that it is not just
individual works, or all of them together, that are
important in an exhibition, but also emerging
conversations, dialogues between the works
and the artists. And, vice versa, a conversation
between women which develops in the exhibition
as works echo each other is an important theme
in certain individual works by Cooltūristės and
Kristina Inčiūraitė.
Relationships between women are the focus
of Kristina’s latest work, a video installation
comprising the film The Meeting and the objects
J/H, Mist-Delusion and Late (2012). In The Meeting,
the correspondence between two women, a
Russian from Svetlogorsk and a Lithuanian, is
read out, with Wagner’s Flying Dutchman in the
background. One of the women, the Lithuanian
artist Kristina Inčiūraitė, pretends to be a man
in her letters to the other woman. As the letters
are read, Svetlogorsk’s beach, its streets, and
occasionally its interiors, come into view, as does a
defunct Soviet-built seafront cable car.
The main part of the film is made up of themes
that recur in the artists’ other works (the Soviet
heritage, the position of the woman in today’s
society), but the artist’s gesture in posing as
a man gives the work a specific flavour. We
might call it lying or acting, but both notions
seem to leave out something important. MistDelusion, say illuminated letters next to the film,
highlighting the ambiguity of a situation that is
constructed through deception. Lying or acting
in the creative process becomes an unknown
chemical substance: the reaction it triggers is
unpredictable, the result is unforeseeable and
anticipated with curiosity. I am weaker than you,
writes the alleged man in a letter to the resident
49
of Svetlogorsk (would a real man ever write this?),
like building up a relationship in an empty field,
and the correspondence halts for a while. I’m not
with no role models in the culture surrounding
strong, I am weak, comes the reply some time
the protagonists. The motif of a gaze reflected in
later. The woman’s impersonation of a man causes
a mirror recurs in excerpts from the film: both the
confusion, but not in the way the pretender would
watching and the ones being watched here are
want it to (apparently, she does not even want
women, those forming the lesbian relationship,
anything specific in the first place): nobody can
and the others who observe it from the sidelines.
predict the outcome.
In the footage from the Cannes Film Festival which
At the same time, the wistful trail of the realisation
complements the excerpts from the film, Jadwiga
that such an intimate dialogue would not have
Jankowska receives the award from a French
been possible without posing as a man runs
actress who resembles Grażyna Szapołowska,
throughout the whole of the work. Johohoe!
Jankowska’s partner in the film. The work by
Johohohoe! Hojoje! Hojoje! Hallojo! Ho! The
Cooltūristės shows the footage from Cannes
installation J/H consists of a stone found in
twice, the second time inverted like a reflection
Svetlogorsk, and a board with words, the male
in a mirror. In the context of the film’s plot, the
and female parts from The Flying Dutchman,
award itself becomes ambivalent. Just as the
pyrographed on it. The board is placed on the
actresses go away in one direction the first time,
stone, to look like a set of scales, and the male
and in a different direction the second, our view
part weighs more than the female one. Another
of reality also seems to become double: a routine
heavy stone covers a souvenir mug with a picture
ceremony can become a short story about a
of the sundial in Svetlogorsk. This work is entitled
relationship between two women. Jankowska’s
Late. On arriving in Svetlogorsk, the artist found
lack of confidence and her timidity seem to have
the defunct cable car that had once ascended to
migrated from the film to the award ceremony,
the sky, and did not dare to look for the woman
while the successful and patronising French
with whom she had corresponded. The dialogue
actress Brigitte Fossey seems to represent Western
had taken place, and yet one of the (unforeseen)
culture, in which lesbian love is much more
effects of the deception was a melancholy that
common. The third constituent element of the
was related to the need for the deception.
installation, rephotographed shots of the award
A response to Kristina Inčiūraitė’s work, in which
the female voice seems to be hiding, making use
of niches, invoking the other from an ambush,
comes in Cooltūristės’ video installation Reflections
(2012), in which, conversely, an unusual female
relationship opens up unambiguously before
the viewer’s eyes, in all its poignancy. The work
uses excerpts from the film Another Way by
the Hungarian film director Károly Makk, and
moments from the 1982 Cannes Film Festival
ceremony which contain bright colour spots
resulting from technical errors (the ‘glitch’ effect),
further intensifies the ambiguous impression. A
technical error opens up a reality that seems to
have no internal logic (a technical error containing
no consciously created semantic content, stuck
to polysemantic images from the history of
cinema), and is thus absolutely open, not just to
interpretation, but to free and detached fantasies
and projections.
where the Polish actress Jadwiga Jankowska won
Alongside the female dialogue, another
the Best Actress award for playing the leading
particularly important conversation builds up
role in the film. The film depicts the unfolding of
in the exhibition between the artists and the
a lesbian affair between two women, neither of
audience, that is, between the Lithuanian artists
whom has any experience in such a thing: it is
and the Kaliningrad exhibition-goers. Increasingly
50
growing apart, the contexts of Lithuania and
Kaliningrad find common ground in the Soviet
past: in other words, in people’s changing
reminiscences, or in the surviving and decaying
architecture of public and private spaces. In
works by Kristina Inčiūraitė and Cooltūristės,
the Soviet past often emerges as a grandiose
element: the romantic poems by Pushkin which
people were required to learn by heart in a
Soviet-Lithuanian school (The Great Penetrator),
sculptures on a phenomenal scale (Mother), or
ascending cable cars (The Meeting). Grandiosity
in the work by Cooltūristės, and to some extent
in that by Kristina Inčiūraitė, is something that
triggers an effect of repulsion or disassociation,
it is looked at from a distance, like some
annoying bug. But alongside grandiosity, there
is also a soft note of nostalgia, which the artists
let in, exploit and explore, due to its more
personal and less pretentious nature. Memories
of the past enable the conversation in Kristina
Inčiūraitė’s The Meeting to develop. Nostalgia
also seems to creep inadvertently into one of
her early films, Leisure, shown here as well.
In Leisure (2003), which is part of the Stages
video series, a resident of Visaginas talks about
the gloomy reality in the town. Although the
past is not mentioned in the conversation,
it remains concealed and induces some
melancholy: Visaginas (formerly called
Sniečkus) enjoyed a much more prominent
status in Soviet times to what it did at the
time of the film’s production, in the early 21st
century, when the nuclear power plant that
used to support it was on the point of closure.
Nostalgia is not flaunted in Kristina Inčiūraitė’s
films, but it comes in through the back door,
especially in the Stages series, in which the
artist talks to people about the deficient empty
present against a background of empty stages
(which were once full).
In the work of Cooltūristės, unlike that of
Kristina Inčiūraitė, longing is not such a
frequent guest, but it nevertheless appears in
one of the works featured in the exhibition, and
does so in quite a curious form. In the video
performance Space Kindergarten (2012), produced
in collaboration with the artists’ group Nunu and
filmed in a (recently demolished) futuristic Sovietbuilt kindergarten playground, the artists playfully
imitate a spaceship landing on another planet (the
past?), on the surface of which they roll merrily,
with the Soviet-era names of bus stops being
announced in the background. The kindergarten
was built in Soviet times near Astronaut (now
Freedom) Avenue, along which the shops,
restaurants and streets were all named after
celestial bodies or meteorological phenomena:
Mercury, Saturn, Rainbow, Comet, Meteor. The film
shows the already changed bus stop names along
trolleybus line number three: Moon, Astronauts,
Lightning, Whirlwind, Thunder, Stars. The message
that the work sends can hardly be described as
a critique, or as taking a nostalgic perspective.
It seems that, while enjoying the strangeness of
the playground itself, the artists simultaneously
revel in the special relationship of contemporary
Lithuanian society with the Soviet past (this is
especially visible in the present generation of
30 and 40-year-olds): childhood and adolescent
memories, permeated by the mist of alienation,
become as strange as the architecture of the
playground itself, and through their strangeness
they become points of attraction, not as the
objective past, but rather as specific memories of a
certain generation existing in the context of today.
Similar, albeit more critical, forms of having fun
can be found in many of Cooltūristės’ works. For
instance, in their action Mis(s)appropriation (2005),
the artists mock the romanticisation of the female
figure by ‘transferring’ the line of swallows from
the metaphorically female-shaped allegorical
sculpture The First Swallows in Vilnius (symbolising
simultaneously spring and the first space flight) to
the nude male statue entitled The Man in Kaunas.
But it is not the original metal swallows, but bright
pink copies made of fabric that The Man holds in
51
his hand. A few modified details turn a romantic
story into a joke: the woman, symbolising the
inspiring forces of nature and civilisation’s
aspirations, reveals herself from a different
perspective, as the embodiment of the rosy
dreams of the man, who erroneously represents
the human being in general, and is comical rather
than majestic.
One of Kristina Inčiūraitė’s earliest works,
Downstairs (2000), her only openly humorous
video performance, could offer a response to the
previously mentioned work by Cooltūristės. The
film mocks marriage as a prerequisite for acquiring
the status of a woman: the artist descends the stairs
of the Soviet-built Wedding Palace in the role of a
happy bride, but each time with another man. It is
also the only work in which we can see the artist
herself, attempting to experience and to offer a
critique on a certain entrenched trend in society,
through her own actions, instead of trying to
comprehend the individual situation of the Other.
Humour, just like melancholy, rarely appears in a
pure form in works by Cooltūristės and Kristina
Inčiūraitė: they constantly intertwine to various
degrees, almost never revealing themselves
separately.
In 2013, the National Gallery of Art in Vilnius was
closed for half a year, because the building was
being used as a venue for meetings in connection
with Lithuania’s presidency of the European Union
Council. In a performance created the same year,
Cooltūristės, together with the group Nunu, flew
regular and paper plates near the NGA building
‘occupied’ by the EU Council, accompanying each
one with wishes addressed to the guests. ‘NGA is
not UFO!’ was their main slogan. But melancholy
creeps into the humorous performance:
Cooltūristės and Nunu stand in what looks like a
deserted place, their voices are ignored by both
those they are calling out to (the bureaucrats of
the EU Council and Lithuania’s Ministry of Foreign
Affairs) and passers-by: the NGA is located in
52
a place that few people, except visitors to the
gallery, actually go past.
Kristina Inčiūraitė’s work Spinsters (2003), which
like Leisure is part of her Stages series, takes
the opposite path to reach the same result. In
this video, the residents of a children’s home
and school in Vilnius speak about their small
production to mark the end of the school year. In
the second half of the film, a playful exclamation
‘Boyfriends we don’t need, we can do without them;
Whereas gossip and intrigue, we find necessary,
indeed sad’ can be heard in an echo-less space. Its
jocular mood provides an odd counterpoint to the
lyrics of a song by the second-rate singer Džordana
Butkutė, in which the protagonist ‘loves more than
she is loved’, and also to the sad images: the huge
wall of the children’s home and school, resembling
a prison, and one of its residents, dressed like an
old spinster.
As was mentioned at the beginning of the article,
the works of Kristina Inčiūraitė and Cooltūristės
contain no clear lines of the kind that tower and
shoot vertically into the sky, which the raised
hands of sculptures and the stairs of wedding
palaces that lead to real life have. Continuing the
line of thought about raw ideas, I would like to
come back to the already-mentioned NGA is not
UFO performance by Cooltūristės and Nunu. The
paradox of the work’s title lies in the fact that
prior to the subsequent negation, there already
existed a primary vision of the NGA as a UFO.
Perhaps that is how we should try to understand
the artists’ strategy, as an accidental identification
of a familiar object with a UFO, followed by the
realisation of the mistake and the outcome of
this realisation: the attempt to work out the true
nature of the object, which is perhaps not a UFO
after all, but after that fateful erroneous glance
is not and never can be the same thing that it
appeared to be earlier.
Eglė Mikalajūnė
Translated by Jurij Dobriakov
53
Прогулка по выставке:
о пространствах между
произведениями
У каждой выставки есть пространственная
художников арт-критик). Звучит гимн
дименсия, которая чаще всего стабильна
Европейского Союза, и она, бывшая стюардесса,
и неизменна, и временно-нарративная
жестами показывает правила безопасности на
платформа, которая оставлена на произвол
борту.
зрителя. Иначе говоря, выставка – это
пространственная композиция произведений
искусства, чьи точки зрителю приходится
соединять между собой желаемыми
траекториями (несомненно, эти траектории
чертят и кураторы, однако даже в самых
строгих кураторских выставках зритель может
открыть для себя немало свободы).
Первое произведение – Великий взломщик –
это произведение об абсолютном отрицании.
Отрицается маскулинная фаллистическая
культура (башня галереи Тейт Модерн имеет
форму фаллоса), идеализация женщины
по мужским прихотям (романтическое
стихотворение Пушкина), иерархические
структуры, поддерживаемые институциями
Данный текст предлагается к восприятию
(один из самых престижных музеев в мире Тейт
как вычерчивание траектории на выставке
Модерн). Как бы парадоксально ни прозвучало,
литовских художниц – группы Культуристки
однако можно утверждать, что это –
и Кристины Инчюрайте Встреча. Украденное
произведение о состоянии перед творчеством,
прошлое в калининградском Государственном
о состоянии, в котором ещё нелегко создать
центре современного искусства. Эту
что-то новое, поскольку все силы расходуются
траекторию, которую можно читать и как
на отказ от избыточной, чужой, однако
определённый нарратив, мне бы хотелось
господствующей повсюду вокруг культуры. Это
начать со вступительных произведений: ранних
произведение начальной траектории, после
фильмов Культуристок Великий взломщик и
которого остаётся zero ground и вопрос: что
Моника, или Большое спасибо за проявленный
после этого?
интерес.
Во втором произведении Моника, или Большое
В видеофильме Великий взломщик (2008 г.) на
спасибо за проявленный интерес (2006 г.)
фоне звучания хрестоматийного стихотворения
содержится попытка говорить о том, что
Александра Пушкина Я помню чудное
после этого. Однако ответ на него таков, что
мгновенье, виднеется лондонская галерея
определённого ответа быть не может. Здесь
Тейт Модерн. Через некоторое время в кадре
присутствует смятение, замешательство,
появляется девушка, которую рвёт. В фильме
неудобство: девушка, которая вместо
Моника, или Большое спасибо за проявленный
того, чтобы быть арт-критиком, работает
интерес (2006 г.) на мосту, на фоне небоскрёбов
стюардессой, на пешеходном мосту показывает
нового квартала Вильнюса, стоит Моника
неизвестно кому предназначенные инструкции
(известный в узком кругу вильнюсских
по безопасности, вдалеке виднеется новая
54
(с претензией на престиж, но на самом деле
довольно дешёвая) архитектура Вильнюса,
которая хотя и стремится символизировать
движение на Запад, но на самом деле
продолжает начатую в советские времена
линию застройки города. На фоне звучит
замедленная Ода к радости Людвига Ван
Бетховена – гимн Европейского союза (фильм
был создан незадолго после вступления
Литвы в ЕС), помпастика которого кажется
бессмысленной и даже смешной в контексте
наблюдаемого зрелища... Это произведение,
кажется, вызывающее больше всего вопросов,
ведёт далее по выставке, в которой говорится
о том, что существует / может существовать
рядом с великим взломщиком или маскулинной
культурой. И это – не новые «великие» идеи
(поскольку «великая» идея – это не то, что здесь
нужно), а скорее – блуждание по территориям,
с трудом поддающимся структуризации, когда
внимание уделяется деталям и микроисториям,
однако нет попытки создать монументальных
видений или моделей.
С вышеупомянутыми произведениями
Культуристок и введёнными ими темами
резонирует и продолжающее их последнее
произведение Кристины Инчюрайте Мать
(2013 г.). В этой инсталляции показан
панорамный вид Киева, который можно
увидеть с высшей точки скульптуры РодиныМатери (автор монумента – Евгений Вучетич).
Изображение сопровождается звуковой
дорожкой, записанной во время восхождения
художницы на вершину скульптуры по её
внутренней стороне: наряду с металлическими
позвякиваниями слышен мужской голос,
дающий инструкции о том, как себя вести
в целях соблюдения безопасности внутри
Матери. Третий элемент этой инсталляции –
это одолженный из Youtube.com небольшой
фильм, снятый маленькой девочкой при её
восхождении вверх по холму по направлению
к также изображающем мать монументу в
Волгограде, автор которого – тот же самый
Е.Вучетич, мастер аллегорических скульптур.
Эстетика этого небольшого фильма
совершенно случайна: изображения мелькают
словно в калейдоскопе, самой скульптуры
почти не видно, целостность поддерживает
только эмоциональное повествование девочки
о том, как она себя чувствует и что видит
вокруг.
В произведении Мать вновь поднимаются
важные темы фаллистической логики и
идеализации женщины: скульптуры в Киеве
и Волгограде являются воплощением
и триумфа фаллоса, и вместе с тем
сконструированного мужчиной женского
идеала. И наоборот, отснятый девочкой
материал, в которой переплетаются между
собой неотфильтрованные эмоции и
хаотические изображения, превращается в
неартикулированную, но жизнеспособную
противоположность мужскому голосу,
диктующему правила внутри женщины, и
величественному, однако неподвижному виду с
вершины скульптуры.
Как выявляют три данные работы, в выставке
важны не только отдельные произведения или
55
их сумма, но и диалоги, разговоры, которые
написал бы когда-нибудь такое настоящий
они формируют между произведениями и
мужчина?), и корреспонденция на какое-то
художницами. И наоборот, разговор между
время прекращается. Я не сильная, я слабая,
женщинами, развивающийся при резонансе
приходит ответ некоторое время спустя. То, что
произведений друг с другом, является важной
женщина притворяется мужчиной, спутывает
темой и в отдельно взятых произведениях
все карты, однако не так, как этого хотелось бы
Культуристок и Кристины Инчюрайте.
притворщице (видимо, она ничего конкретного
Взаимоотношениям между женщинами
посвящено одно из самых поздних
и не хочет?) – результат не может предвидеть
никто.
произведений Кристины Инчюрайте –
И вместе с тем кажется, что сквозь всё
видеонсталляция, состоящая из фильма
произведение тонким шлейфом доносится
Встреча и объектов J/H, Туман-обман и
сознание того, что такой интимный диалог
Опоздал(а) (2012 г.). В фильме Встреча, на
был бы невозможен без притворства автора
фоне которого звучит Летучий голландец
мужчиной. Йохохо! Йохохохо! и Хойойо! Хойойо!
Рихарда Вагнера, читаются адресованные
Халлойо! Хо! – инсталляция J/H состоит из доски,
друг другу письма двух женщин, литовки и
лежащей на найденном в Светлогорске камне,
русской из Светлогорска. Одна из женщин –
с выжженными на ней возгласами – мужской и
литовская художница Кристина Инчюрайте –
женской партией из оперы Летучий голландец.
представляется другой под мужским именем.
Мужская партия перетягивает весы. Другой
Тексты этих писем раскрывают в воображении
тяжёлый камень ложится на сувенирную
публики виды побережья в Светлогорске,
чашку с изображением солнечных часов в
иногда – виды интерьеров, всплывает и давно
Светлогорске. Опоздал(а) – так называется
не работающий советский прибрежный
это произведение: по приезде в город
фуникулёр.
художница нашла там давно не действующий
Плоть этого фильма формируют темы,
повторяющиеся и в других произведениях
художниц: советское наследие, позиция
женщины в современном обществе, однако
специфический вкус фильму придаёт жест
художницы, когда она, женщина, притворяется
лифт, когда-то поднимавший её в небо, и не
осмелилась разыскать женщину, с которой
переписывалась. Диалог произошёл, но одним
из (непредвиденных?) воздействий обмана
стала меланхолия по поводу необходимости
самого обмана.
мужчиной. Это можно было бы назвать
Ответом на произведение Кристины Инчюрайте,
ложью или актёрской игрой, однако оба этих
в котором женский голос будто прячется,
понятия оставляют невысказанным что-то
скрывается, использует ниши и обращается к
важное. Туман-обман – светятся буквы рядом
нам из засады, становится видеоинсталляция
с фильмом, подчёркивая неопределённость
Культуристок Отражения (2012 г.), в котором
созданной обманом ситуации. «Обман» или
необычная связь между женщинами, наоборот,
«актёрская игра» во время творческого
раскрывается перед зрителем без обиняков и
процесса становятся неизвестным химическим
со всей своей остротой. В фильме использованы
веществом: вызванная им реакция
отрывки из фильма венгерского режиссёра
непредсказуема, предполагаемого результата
Кароли Макка Другой взгляд и отдельные
не существует, он ожидается с любопытством.
моменты Каннского кинофестиваля 1982 г., на
Я слабее вас, пишет мнимый мужчина в
котором получила награду сыгравшая главную
письме жительнице Светлогорска (неясно,
роль в этом фильме польская актриса Ядвига
56
Янковска. В фильме происходит формирование
лесбийских отношений между двумя
женщинами, о которых ни одна из героинь не
имеет никакого представления – это словно
построение отношений в абсолютно пустом
поле, без каких-либо примеров в окружающих
героинь культуре. В демонстрируемых отрывках
из фильма всё время повторяется мотив
отражённого в зеркале взгляда – как смотрящие,
так и объекты наблюдения здесь – женщины:
те, которые формируют свои лесбийские
отношения, и другие, которые смотрят на них со
стороны.
В дополняющей отрывки из фильма записи
Каннского кинофестиваля награду Ядвиге
Янковской вручает французская актриса,
чем-то похожая на партнёршу Янковской
по сюжету фильма – Гражину Шаполовску. В
произведении Культуристок отснятый материал
с Каннского фестиваля повторяется два раза,
во второй раз изображение переворачивается
по принципу зеркального отражения. В
контексте истории, которая повествуется в
фильме, сама церемония вручения награды
становится амбивалентной: как актрисы один
раз проходят в одну сторону, другой раз – в
другую, так и наш взгляд на реальность словно
бы раздваивается. Очередная церемония
может стать короткой историей о связи
двух женщин: кажется, что неуверенность и
несмелость Янковской из фильма переносится
в церемонию награждения, а цветущая
и вместе с тем покровительствующая
француженка Брижитт Фоссей словно бы
становится представительницей западной
культуры, т.е. культуры, в которой лесбийская
любовь намного больше упрочена.
Двусмысленное впечатление ещё больше
усиливает третий элемент инсталяции – заново
перефотографированные кадры церемонии
вручения награды, в которой благодаря
технологической ошибке появились яркие
цветовые пятна (так называемый glitch – эффект
компьютерного глюка). Технологическая
ошибка раскрывает реальность, у которой
будто и нет внутренней логики (не имеющая
сознательно созданного семантического
содержания технологическая ошибка
склеилась с многозначными картинами
истории кино), и поэтому она абсолютно
открыта даже не для интерпретаций, но
для свободных, ни к чему не обязывающих
фантазий-проекций.
Наряду с женским диалогом, на выставке
развивается ещё один разговор особой
важности: беседа между авторами и зрителями,
т.е. между литовскими художницами и
посетителями Калининграда. Всё больше
отдаляющиеся друг от друга контексты
Литвы и Калининграда находят общие точки
соприкосновения в своём советском
прошлом, иначе говоря, в изменяющихся
воспоминаниях людей, в уцелевшей и
разрушающейся архитектуре в частных и
публичных пространствах. В произведениях
Кристины Инчюрайте и Культуристок советское
прошлое нередко всплывает как элемент
помпастики: романтические стихотворения
Пушкина, которые все
были обязаны учить наизусть в советской
школе (Великий взломщик), скульптуры
невероятных масштабов (Мать), стрелой
взлетающие в небо лифты (Встреча).
Помпастика в произведениях Кристины
Инчюрайте и Культуристок является тем,
что создаёт эффект отвержения или
отмежевания, на неё авторы смотрят со
стороны, словно на надоедливое насекомое.
Однако наряду с помпастикой появляется и
другая нота – нота тонкой ностальгии, которая,
будучи более личной и менее претенциозной,
получает разрешение войти и стать объектом
эксплуатации и исследований. Воспоминания о
прошлом – это то, что помогает поддерживать
и развивать беседу в произведении Кристины
Инчюрайте Встреча, ностальгия словно бы
невзначай просачивается и в демонстрируемый
на выставке один из её фильмов Досуг.
57
В фильме Досуг (2003 г.), входящем в состав
цикла Сцены, о мрачноватой реальности
небольшого городка рассказывает жительница
литовского города Висагинаса. Хотя в
разговоре прошлое не упоминается, оно
остаётся как бы элементом недоговоренности,
вызывающим меланхолию: Висагинас (в
советские времена – Снечкус) в советскую
эпоху занимал гораздо более важную позицию,
чем во время рассказа – в начале XXI века,
когда происходит закрытие питающей город
атомной электростанции. Ностальгия в фильмах
Кристины Инчюрайте не афишируется, однако
она прокрадывается через задние двери –
особенно в цикле Сцены, где на фоне пустых
(но когда-то полных?) сцен ведётся разговор с
людьми об их пустом настоящем, в котором
чего-то не хватает.
В творчестве Культуристок, напротив, чем
в работах Кристины Инчюрайте, тоска
о прошлом – не такой уж частый гость,
однако она всё-таки всплывает в одном
произведении из выставки, и всплывает
в особо своеобразной форме. В своём
видеоперформансе Космический детский сад
(2012 г.), исполненным вместе с арт-группой
Нуну, на (недавно разрушенной) советской
футуристической детской площадке художники
шаловливо имитируют посадку космического
корабля на другой планете – в прошлом? – на
поверхности которой они радостно катаются,
в то время как на фоне звучат советские
названия остановок. Детский сад был построен
в советские времена рядом с проспектом
Космонавтов (теперь – Свободы), на котором
магазины, рестораны и улицы носили названия
небесных тел и метеорологических явлений:
Меркурий, Сатурн, Радуга, Комета, Метеор.
В фильме мы видим сейчас уже изменённые
названия остановок 3-его троллейбуса:
Лунная, Космонавтов, Молнии, Вихря, Грома,
Звёздная. Сообщение, которое формируется
в произведении, трудно было бы назвать
критикой или ностальгическим взглядом –
58
кажется, что художники, наслаждаясь самой
странностью и необычностью игровой
площадки, вместе с тем наслаждаются и
тем особым отношением современного
литовского общества (особенно поколения
тридцатилетних-сорокалетних) к советскому
прошлому: сохранившиеся воспоминания
детства-отрочества, пронизанные туманом
отчуждения, становятся странными, словно
сама архитектура игровой площадки, и
благодаря своей необычности превращаются
в объект притяжения – не в качестве
объективного прошлого, а в качестве
существующих в контексте настоящего
специфических воспоминаний определённого
поколения.
Похожую, только более критичную забаву
можно обнаружить и в других произведениях
Культуристок. Например, во время акции
Мис(с)апроприация (2005 г.) художницы,
высмеивая романтизацию образа женщины,
переносят стаю ласточек с метафорической
(символизирующей одновременно и
весну, и первый полёт человека в космос)
аллегорической вильнюсской скульптуры
в форме женщины Первые ласточки на
находящуюся в Каунасе и изображающей
обнажённого мужчину статую под названием
Человек. В руке Человека оказываются не
оригинальные металлические, но матерчатые
ярко-розовые репризы вильнюсских ласточек.
Путём изменения нескольких деталей
романтическая история превращается в
анекдот – воплощающая в себе вдохновляющие
силы природы и стремления цивилизации
женщина раскрывается в иной перспективе:
как объект воплощения розовых мечтаний
мужчины, ошибочно репрезентирующего
человека, скорее смешной, чем величественный.
Ответом на это произведение мог бы стать,
наверное, единственный откровенно
юмористический видеоперформанс Кристины
Инчюрайте Вниз по лестнице (2000 г.) – одно
из самых активных произведений художницы.
В фильме автор высмеивает женитьбу,
необходимую для статуса женщины –
художница спускается по советским ступеням
Дворца бракосочетания в роли невесты,
однако каждый раз – с новым мужчиной.
Это также единственное произведение, в
котором мы можем видеть саму художницу –
не в стремлении постичь индивидуальную
ситуацию другого или другой, но в попытке
своими собственными действиями пережить и
раскритиковать распространённую в обществе
тенденцию.
В произведениях Кристины Инчюрайте и
Культуристок юмор редко встречается в чистой
форме, так же, как редко бывает явной и
меланхолия: они всё время перемешиваются в
различных дозах, почти никогда не проявляясь
один без другого.
В 2013 г. Национальная галерея искусства
(НГИ) в Вильнюсе полгода была закрыта
по причине проходивших в ней заседаний
Совета Европейского Союза, связанных с
председательством Литвы в Совете ЕС. Во
время созданного в том же году перформанса
Культуристки вместе с группой Нуну рядом
с оккупированным зданием НГИ бросали
в воздух бьющиеся и бумажные тарелки,
сопровождая их предназначенными для
гостей пожеланиями. НГИ – не НЛО! – так
звучал их основной девиз. Однако и в
юмористический перформанс закрадывается
меланхолия. Культуристки и Нуну стоят в
почти что совершенно пустом пространстве,
их голоса слышны не только тем, к кому
они обращаются – бюрократам Совета ЕС и
Министерства иностранных дел Литвы – но и
прохожим: НГИ возведена на месте, в котором
редко встречается кто-то другой нежели
посетители галереи.
Обратным путём к подобному результату
приходит Кристина Инчюрайте в своей
работе Старые девы (2003 г.), который
наряду с Досугом входит в состав цикла
Сцены. В видеофильме о своём небольшом
представлении по случаю окончания учебного
года рассказывают воспитанницы заведения
для детей со специальными нуждами.
Во второй половине фильма в словно бы
совсем безэховом пространстве звучит
шаловливый лозунг: Нам парней не нужно,
без них нам хорошо, а без сплетен и интриг
нам очень тяжело. Его анекдотическое
настроение странным образом идёт
вразрез с текстом второстепенной певицы
Джорданы Буткуте, в котором героиня любит
больше, чем любима, а также с печальными
картинами: огромная стена заведения для
специальных, похожая на территорию тюрьмы,
и воспитанница этого заведения, одетая в
«бабскую» одежду.
Как я уже упоминала в начале текста,
в творчестве Кристины Инчюрайте и
Культуристок отсутствуют чёткие направления:
те, которые указывают башни, устремляющиеся
в небо под углом 180°, вытянутые руки
скульптур и ведущие в настоящую жизнь
ступени дворцов бракосочетаний. Продолжая
мысль об идеях в их чистой форме, я бы хотела
вернуться к вышеупомянутому перформансу
Культуристок и Нуну НГИ – не НЛО. Парадокс
названия произведения состоит в том, что
перед следующим затем отрицанием существует
начальное видение НГИ как НЛО. Наверное, так
и нужно воспринимать стратегию художниц –
как случайную идентификацию знакомого
объекта с НЛО, за которой следует восприятие
ошибки и результат этого восприятия:
выяснение того, чем же на самом деле является
этот объект, который, может быть, совсем и не
НЛО, но после рокового ошибочного взгляда на
него уже не является и будет тем, чем казался до
этого.
Эгле Микалаюне
Перевод Александры Фомины
59
Spacer po wystawie:
o przestrzeniach między
PRACAMI
Każda wystawa ma wymiar przestrzenny, który
najczęściej jest stabilny i niezmienny, jak też
wymiar czasowo-narracyjny, pozostawiany
woli widza. Inaczej mówiąc, wystawa jest to
kompozycja przestrzenna, w której widzowi
pozostawia się swobodę łączenia punktów w
dowolne kombinacje (trajektorię wyznaczają,
rzecz jasna, także kuratorzy, jednak nawet w
najsurowszych wystawach kuratorskich widz może
odnaleźć dużo wolności).
Niniejszy tekst należy traktować jako określenie
trajektorii wspólnej wystawy grupy litewskich
artystek Coolturistės (Coolturystki) i Kristiny
Inčiūraitė, zatytułowanej Spotkania.
Skradziona przeszłość, która odbyła się pod
koniec 2013 r. w Narodowym Centrum Sztuki
Współczesnej w Kaliningradzie. Wyznaczenie
zarysu wystawy, które może być odczytane także
jako pewna narracja, chciałabym zacząć
od omówienia wczesnych filmów Coolturystek
Wielki penetrator i Monika, albo Dziękuję bardzo
za uwagę.
W filmie wideo Wielki penetrator (2008) pod
rozbrzmiewające w tle dźwięki klasycznego
wiersza Aleksandra Puszkina Do *** (Pamiętam
nagłe zachwycenie) oglądamy londyńską galerię
Tate Modern. Po pewnym czasie w kadrze pojawia
się wymiotująca dziewczyna. W filmie Monika,
albo Dziękuję bardzo za uwagę (2006) na moście
dla pieszych na tle nowej dzielnicy wieżowców
w Wilnie stoi Monika (krytyczka sztuki, znana w
wąskim gronie wileńskich artystów). Pod dźwięki
hymnu Unii Europejskiej ona (była stewardessa)
gestami pokazuje zasady bezpiecznego lotu.
60
Pierwsza praca – Wielki Penetrator – to
dzieło o totalnym zaprzeczeniu. Neguje się
maskulinistyczną kulturę falliczną (wieża galerii
Tate Modern w kształcie fallusa), idealizację
kobiety według męskich zachcianek (romantyczny
wiersz Puszkina), instytucjonalnie wspierane
hierarchiczne struktury (Tate Modern to jedno z
najbardziej prestiżowych muzeów na świecie).
Choć zabrzmi to paradoksalnie, można by rzec, że
jest to dzieło o stanie przedtwórczym – gdy trudno
jest jeszcze stworzyć coś nowego, ponieważ
wszystkie siły są skierowane na odrzucenie
nadmiernej, obcej, jednak panującej wokół
kultury. Jest to wyjściowy utwór trajektorii, po
którym pozostaje zero ground i pytanie – co dalej?
W drugiej pracy Monika, albo Dziękuję bardzo za
uwagę (2006) niejako podjęto próbę mówienia
o tym, co dalej. Odpowiedź jest jednak taka,
że jasnej odpowiedzi być nie może. Stąd
konsternacja: dziewczyna, która zamiast tego, by
być krytykiem sztuki, jest stewardesą i na moście
dla pieszych nie wiadomo po co prezentuje
instrukcje bezpieczeństwa; w dali widać nową
(pretendującą do prestiżowej, ale w istocie
wątpliwej jakości) architekturę Wilna, aspirującą
do miana symbolu „drogi na Zachód”, jednak
w rzeczywistości kontynuującą rozpoczętą
w okresie sowieckim linię rozwoju miasta. W
tle, w spowolnionym tempie brzmi Oda do
radości Ludwiga van Beethovena – hymn Unii
Europejskiej (film został nakręcony niedługo po
wstąpieniu Litwy do Unii Europejskiej), którego
pompatyczność w kontekście oglądanego obrazu
wydaje się bezsensowna, a nawet śmieszna…
To dzieło, nasuwające bodaj najwięcej pytań,
wprowadza nas w temat, co istnieje / może
istnieć obok wielkiego penetratora lub kultury
maskulinistycznej. I nie są to nowe wielkie idee
(bo wielka idea nie jest tu potrzebna), raczej
błądzenie po obszarach z trudem poddających
się strukturalizacji, zwracając uwagę na
szczegóły i mikrohistorie, jednak bez tworzenia
monumentalnych wizji czy konstruktów.
Do wspomnianych prac Coolturystek i podjętych
przez nie tematów nawiązuje ostatnia praca
Kristiny Inčiūraitė Matka (2013), będąca ich
kontynuacją. Instalacja przedstawia panoramę
Kijowa widzianą z wierzchołka pomnika Matki
Ojczyzny (autorem monumentu jest Jewgienij
Wuczeticz). Widokowi towarzyszy ścieżka
dźwiękowa nagrana przez artystkę wewnątrz
rzeźby podczas wznoszenia się ku górze: obok
metalicznych dźwięków słychać męski głos
instruujący, jakich zasad bezpieczeństwa
należy przestrzegać wewnątrz Matki. Trzecim
elementem instalacji jest zapożyczony z youtube.
com filmik nagrany przez małą dziewczynkę
wchodzącą na wzgórze ku monumentowi w
Wołgogradzie, stworzonemu przez tego samego
mistrza sowieckich rzeźb alegorycznych i tak
samo przedstawiającemu matkę. Estetyka filmiku
jest całkowicie przypadkowa – obrazy zmieniają
się jak w kalejdoskopie, samej rzeźby prawie
nie widać, całość łączy jedynie emocjonalne
opowiadanie dziewczynki o tym, jak się czuje i co
widzi dookoła.
W pracy Matka znów pojawiają się tematy
istotne dla filmu Wielki penetrator – logika
falliczna i idealizacja kobiety. Rzeźby w Kijowie
i Wołgogradzie uosabiają i triumf fallusa,
i skonstruowany przez mężczyznę ideał
kobiety. I odwrotnie – materiał nakręcony
przez dziewczynkę, w którym splatają się
niefiltrowane emocje i chaotyczne obrazy, staje
się nieartykułowanym, jednak żywym sprzeciwem
wobec męskiego głosu dyktującego reguły
wewnątrz „kobiety” oraz majestatycznego a
nieruchomego widoku z wierzchołka rzeźby.
Jak pokazują te trzy przykłady, dla wystawy
ważne są nie tylko poszczególne prace czy ich
całość, ale też rozmowy i dialogi nawiązywane
między dziełami i artystkami. I odwrotnie –
rozmowa między kobietami, prowadzona za
pośrednictwem współoddziałujących na siebie
prac, jest ważnym tematem również w osobnych
pracach Coolturystek i Kristiny Inčiūraitė.
Wzajemnym relacjom kobiet jest poświęcona
jedna z ostatnich prac Kristiny Inčiūraitė –
instalacja wideo składająca się z filmu Spotkanie
i obiektów J/H, Mgła-złudzenie i Spóźniłam
się (2012). W filmie Spotkanie, pod dźwięki
rozbrzmiewającego w tle Latającego Holendra
Richarda Wagnera, czytane są listy dwóch
kobiet: Litwinki i Rosjanki ze Swietłogorska,
które pisały do siebie nawzajem. Jedna z
kobiet – litewska artystka Kristina Inčiūraitė –
przedstawia się drugiej męskim imieniem.
Słuchając listów, oglądamy widoki
swietłogorskiego wybrzeża, ulic, niekiedy wnętrz,
wyłania się nieczynna sowiecka winda, którą
można było kiedyś zjechać na plażę.
Ciało filmu kształtują tematy powtarzające się
także w innych pracach artystek, jak spuścizna
61
po okresie sowieckim i pozycja kobiety we
współczesnym społeczeństwie, jednak pikanterii
dodaje utworowi zagranie artystki, która będąc
kobietą podaje się za mężczyznę. Można to
nazwać kłamstwem lub grą aktorską, jednak
oba te pojęcia pozostawiają na marginesie
pewne ważne niedomówienia. Mgła-złudzenie
to instalacja ze świecących liter umieszczona
obok wyświetlanego filmu, które podkreślają
nieokreśloność sytuacji, jaką tworzy oszustwo.
Kłamstwo czy gra aktorska w trakcie procesu
twórczego staje się nieznaną substancją
chemiczną: wywołana przez nią reakcja jest
nieprzewidywalna, rezultat nieobliczalny i
oczekiwany z ciekawością. Jestem od pani słabszy –
pisze w liście rzekomy mężczyzna do mieszkanki
Swietłogorska (czy prawdziwy mężczyzna
kiedykolwiek napisałby coś podobnego?), po czym
korespondencja na jakiś czas się urywa. Nie jestem
silna, jestem słaba – po pewnym czasie nadchodzi
odpowiedź. Podanie się za mężczyznę miesza
szyki, jednak nie tak, jak by tego chciała oszustka
(widocznie nie chce ona nic konkretnego?) – nikt
nie może przewidzieć rezultatu.
Zarazem dzieło to zdaje się przenikać tęskna
zaduma, że bez udawania tak intymny dialog
nie mógłby zaistnieć. Johohoe! Johohohoe!,
Hojoje! Hojoje! Hallojo! Ho! – instalacja J/H
składa się z deski z wypalonymi zawołaniami
zapożyczonymi z męskiej i kobiecej partii w
operze Latający Holender, umieszczonej na
kamieniu znalezionym w Swietłogorsku.
Męska partia przeważa szalę. Inny ciężki kamień
przykrywa pamiątkowy kubek ze swietłogorskim
zegarem słonecznym. Spóźniłam się – taki
tytuł nosi praca przedstawiająca artystkę, która
po przyjeździe do Swietłogorska zastała
nieczynną już windę unoszącą niegdyś w
przestworza, nie odważyła się też odnaleźć
kobiety, z którą korespondowała. Dialog zaistniał,
jednak jednym z (nieprzewidzianych?) skutków
oszustwa stała się melancholia wywołana samą
jego koniecznością.
62
Odpowiedzią na pracę Kristiny Inčiūraitė, w której
kobiecy głos jakby się ukrywa, wykorzystuje nisze,
wypowiada się z zasadzki, staje się wideoinstalacja
Coolturystek Odbicia (2012), w której niezwyczajna
kobieca więź – odwrotnie – otwiera się przed
widzem bez osłonek i w całej swojej ostrości.
W utworze wykorzystano fragmenty filmu Inne
spojrzenie, nakręconego przez węgierskiego
reżysera Károlya Makka, oraz migawki z Festiwalu
Filmowego w Cannes w 1982 roku, na którym
nagrodę odebrała wykonawczyni głównej roli
polska aktorka Jadwiga Jankowska. W filmie
tworzy się lesbijska relacja między dwiema
kobietami, o której żadna z bohaterek nie zdaje
sobie sprawy – jest to niejako budowanie relacji
w pustym polu, bez przykładów w kulturze
otaczającej bohaterki. W pokazywanych
fragmentach filmu raz po raz powtarza się
motyw odbitego w lustrze spojrzenia: kobiety
są tu zarówno podmiotami patrzącymi, jak i
obserwowanymi obiektami – tymi, które tworzą
lesbijską relację i tymi, które obserwują to ze strony.
W nagraniu z Festiwalu Filmowego w Cannes,
które uzupełnia fragmenty z filmu, nagrodę
Jadwidze Jankowskiej wręcza francuska aktorka
nieco przypominająca partnerkę filmową
Jankowskiej – Grażynę Szapołowską. Materiał
filmowy z festiwalu w Cannes powtarza się w
pracy Coolturystek dwukrotnie – za drugim razem
obraz jest odwrócony na zasadzie lustrzanego
odbicia. W kontekście historii opowiadanej w
filmie sama uroczystość wręczenia nagród staje
się ambiwalentna – podobnie jak aktorki raz udają
się w jedną stronę, raz w drugą, tak samo podwaja
się nasze spojrzenie na rzeczywistość – zwykła
ceremonia może stać się krótką opowieścią o
związku dwóch kobiet: niepewność i nieśmiałość
Jankowskiej wydaje się przenosić z filmu na
uroczystość, a promieniejąca i zarazem opiekuńcza
Francuzka Brigitte Fossey staje się niejako
przedstawicielką kultury zachodniej – kultury,
w której miłość lesbijska jest o wiele bardziej
zakorzeniona. Wrażenie dwuznaczności potęguje
trzeci element instalacji – przefotografowane
kadry z ceremonii wręczenia nagród, w których
dzięki usterce technicznej pojawiły się wyraziste
kolorowe plamy (tak zwany efekt glitch).
Usterka techniczna ukazuje rzeczywistość, która
na pozór jest pozbawiona wewnętrznej logiki
(usterka niezawierająca świadomie konstruowanej
treści semantycznej jest skorelowana z
wieloznacznymi obrazami z historii kina) i w
związku z tym całkowicie otwarta nawet nie na
interpretacje, a swobodne i niezobowiązujące
fantazje-projekcje.
Obok kobiecego dialogu podczas wystawy toczy
się jeszcze jedna niezwykle ważna rozmowa –
między twórcami a widzami, tj. między
litewskimi artystkami i zwiedzającymi galerię
w Kaliningradzie. Coraz bardziej oddalające się
konteksty – litewski i kaliningradzki – znajdują
punkty styczne w sowieckiej przeszłości; inaczej
mówiąc – w zmieniających się wspomnieniach
ludzi, w zachowanej i niszczejącej architekturze
przestrzeni publicznych i prywatnych. W
pracach Kristiny Inčiūraitė i Coolturystek
sowiecka przeszłość często jawi się w postaci
pompatycznych elementów: romantycznego
wiersza Puszkina, który obowiązkowo należało
znać na pamięć w sowieckiej szkole (Wielki
penetrator), rzeźby o niewiarygodnej wielkości
(Matka), windy wzlatującej do góry (Spotkanie).
Pompatyczność jest w twórczości Coolturystek
i po części Kristiny Inčiūraitė tym, co wywołuje
efekt odrzucenia czy dystansu; traktuje się ją
trochę jak uprzykrzonego owada. Jednak obok
bombastu pojawia się też inna nuta – łagodnej
nostalgii, która – będąc bardziej osobista i mniej
pretensjonalna – jest dopuszczana do głosu,
eksploatowana i analizowana. Reminiscencje z
przeszłości są tym, co w pracy Kristiny Inčiūraitė
Spotkanie pozwala prowadzić rozmowę.
Nostalgia jakby niechcący przebija również z
jednego z jej wczesnych filmów Czas wolny, także
prezentowanym na wystawie.
W należącym do cyklu Sceny filmie Czas wolny
(2003) o smutnej rzeczywistości miasteczka
Visaginas opowiada jego mieszkanka. I choć w
rozmowie nie mówi się o przeszłości, pozostaje
ona przemilczanym elementem, który wywołuje
melancholię: Visaginas (w okresie sowieckim
miasto nazywało się Sniečkus) zajmowało w
poprzedniej epoce o wiele ważniejszą pozycję niż
w chwili nagrywania filmu – na początku XXI w.,
na etapie zamykania żywiącej miasto elektrowni
atomowej. W filmach Kristiny Inčiūraitė nostalgia
nie jest wyraźnie okazywana, jednak wkrada się
tylnymi drzwiami – zwłaszcza w cyklu Sceny, gdzie
na tle pustych (niegdyś wypełnionych?) scen
rozmawia się z ludźmi o pustej teraźniejszości, w
której czegoś brakuje.
W twórczości Coolturystek – odwrotnie niż u
Kristiny Inčiūraitė – tęsknota za przeszłością nie
gości tak często, mimo to pojawia się w jednej
z prac obecnych na wystawie – i to w formie
nadzwyczaj osobliwej. W wideoperformansie
Kosmiczne przedszkole (2012), wykonanym wraz z
grupą artystyczną Nunu. Na zaprojektowanym w
stylu futurystycznym przedszkolnym placu zabaw
(niedawno zburzonym) z okresu sowieckiego
artyści inscenizują wesołe lądowanie statku
kosmicznego na innej planecie (przeszłości?).
Po „wylądowaniu” radośnie turlają się po jej
powierzchni pod dźwięki sowieckich nazw
przystanków trolejbusowych. Przedszkole
wybudowano w okresie sowieckim przy
alei Kosmonautów (obecnie Wolności), gdzie
w zamierzeniu wszystkie okoliczne sklepy,
restauracje i ulice miały nosić nazwy ciał
niebieskich i zjawisk meteorologicznych: Merkury,
Saturn, Tęcza, Kometa, Meteoryt. W filmie widzimy
już zmienione dawne nazwy przystanków linii
trolejbusowej nr 3: Księżycowa – Kosmonautów –
Piorunowa – Huraganowa – Perkuna – Gwiezdna.
Trudno byłoby nazwać klarujący się w utworze
komunikat krytyką czy nostalgią – wydaje się,
że artyści z zadowoleniem przyglądający się
dziwaczności i niezwykłości samego placu zabaw,
cieszą się zarazem z tego szczególnego stosunku
dzisiejszego społeczeństwa Litwy (zwłaszcza
pokolenia trzydziesto-czterdziestolatków)
63
do sowieckiej przeszłości: wspomnienia z lat
W pracach Coolturystek i Kristiny Inčiūraitė humor
dziecięcych i nastoletnich, przesycone mgłą
rzadko występuje w czystej postaci, podobnie
wyobcowania, stają się dziwaczne jak sama
jak rzadko pojawia się czysta melancholia:
architektura placu zabaw, i przez tę swoją
ustawicznie i w różnych dawkach splatają się one
dziwaczność przekształcają się w obiekty
ze sobą, prawie zawsze występując jedno obok
przyciągania – nie jako obiektywna przeszłość,
drugiego.
a jako specyficzne, istniejące w dzisiejszym
kontekście wspomnienia określonego pokolenia.
W 2013 r. Narodowa Galeria Sztuki w Wilnie (NGS)
przez pół roku była zamknięta dla zwiedzających
Podobne, tylko bardziej krytyczne zabawy można
z powodu odbywających się tam posiedzeń Rady
znaleźć w wielu innych pracach Coolturystek.
Europejskiej, związanych z prezydencją Litwy
Na przykład, podczas akcji Mis(s)apropriacja (2005)
w Radzie UE. W tym samym roku Coolturystki
artystki przenoszą sznur jaskółek z alegorycznej
wraz z grupą Nunu zorganizowały performance:
wileńskiej rzeźby Pierwsze jaskółki w kształcie
w pobliżu okupowanego przez Radę Unii
metaforycznej postaci kobiecej (symbolizującej
Europejskiej budynku Narodowej Galerii Sztuki
wiosnę, ale i pierwszy lot w kosmos) na znajdującą
rzucały w niebo papierowe i ceramiczne talerze z
się w Kownie figurę zatytułowaną Człowiek, a
życzeniami dla gości. NGS nie UFO! – tak brzmiało
przedstawiającą nagiego mężczyznę. Kryje się
główne hasło. Jednak do humorystycznego
za tym prześmiewczy stosunek do romantyzacji
performansu zakrada się melancholia: Coolturystki
wizerunku kobiety. W ręce Człowieka pojawiają
i Nunu stoją w zasadzie na pustkowiu, ich głosów
się nie oryginalne metalowe jaskółki, a ich
nie słyszą nie tylko ci, do których są skierowane –
materiałowe jaskraworóżowe kopie. W wyniku
biurokraci z Rady UE czy litewskiego MSZ-u – ale
zamiany kilku szczegółów romantyczna historia
i przechodnie, bowiem Narodowa Galeria Sztuki
staje się anegdotą – kobieta uosabiająca
stoi w miejscu, gdzie rzadko można spotkać
inspirujące siły natury i cywilizacyjne aspiracje
innych ludzi niż zwiedzający galerii.
ukazuje się w innej perspektywie: jako bardziej
śmieszny niż wzniosły obiekt ucieleśnienia
różowych marzeń mężczyzny, błędnie
reprezentującego człowieka.
Do podobnego wniosku, ale odwrotną drogą,
dochodzi Kristina Inčiūraitė w swojej pracy
Stare panny (2003), podobnie jak Czas wolny
należącej do cyklu Sceny. W filmie wideo
Odpowiedzią mogłaby tu być jedna z
wychowanki Specjalnego Ośrodka Opiekuńczo-
najwcześniejszych prac artystki i bodaj jedyna
Wychowawczego w Wilnie opowiadają o swoim
wyraźnie humorystyczna praca Kristiny Inčiūraitė –
niewielkim przedstawieniu przygotowanym
wideoperformans Schodami w dół (2000). Autorka
na zakończenie roku szkolnego. W drugiej części
wyśmiewa w swoim filmie rytuał zawarcia
filmu, niczym w pozbawionej echa przestrzeni,
małżeństwa decydujący o statusie kobiety –
słyszymy szelmowskie hasło: Chłopaków nam
artystka schodzi po schodach sowieckiego Pałacu
nie potrzeba, bez nich dobrze jest, a bez plotek i bez
Ślubów w roli szczęśliwej panny młodej, jednak
intryg jest nam bardzo bardzo źle. Jego żartobliwy
za każdym razem z innym mężczyzną. Jest to
nastrój dziwnie kontrastuje z tekstem piosenki
również jedyna praca, w której możemy zobaczyć
drugorzędnej piosenkarki Džordany Butkutė,
samą artystkę – nie starającą się zrozumieć
która kocha bardziej niż jest kochana, jak też z
indywidualną sytuację innego czy innej, ale
równie smutnymi widokami: ogromnym murem
próbującą własnym postępowaniem przeżyć i
ośrodka dla dzieci przypominającym teren
skrytykować rozpowszechnioną w społeczeństwie
więzienia i wychowanką tego zakładu ubraną po
tendencję.
babcinemu.
64
Jak zaznaczono na wstępie, w twórczości
Kristiny Inčiūraitė i Coolturystek nie ma wyraźnych
trendów: tych, które wyznaczają wieże strzelające
w niebo pod kątem 180°, wyciągnięte ręce
rzeźb i schody Pałacu Ślubów prowadzące do
prawdziwego życia. Rozwijając myśl o surowych
ideach, chciałabym wrócić do wspomnianego
wcześniej performansu Coolturystek i Nunu
NGS nie UFO. Paradoks nazwy tkwi w tym,
że przed kolejną negacją istnieje początkowe
postrzeganie Narodowej Galerii Sztuki jako
niezidentyfikowanego obiektu latającego.
Być może właśnie tak należy rozumieć
strategię twórców – jako przypadkową
identyfikację znajomego obiektu z UFO, po
której następuje zrozumienie błędu i rezultat
takiego postrzegania: wyjaśnienie, czym
właściwie jest obiekt, który być może nie jest
UFO, jednak po tej decydującej błędnej ocenie
nie jest i nie może być już tym, czym wydawał się
przedtem.
Eglė Mikalajūnė
Tłumaczenie Beata Piasecka
65
Kristina Inčiūraitė
Kristina Inčiūraitė, Laiptais žemyn, 2000, video, 1 min.
35 sek., be garso
Kristina Inčiūraitė, Downstairs, video, 2000, 1 min.,
35 sec., no sound
Videofilme veiksmas vyksta prie įėjimo į Santuokų rūmus
Vilniuje. Čia menininkė atlieka nuotakos vaidmenį, tik
jaunikiai yra skirtingi – situacija kartojama keturis kartus, bet
pasirenkamas vis kitas „jaunikis“.
The action in this video takes place at the entrance to the
Wedding Palace in Vilnius. The artist performs the role of a
bride, but with different grooms: the situation is repeated
four times, but the groom each time is different.
66
Kristina Inčiūraitė
Кристина Инчюрайте, Вниз по лестнице, 2000 г., видео,
1’ 35’’, без звука
Kristina Inčiūraitė, Schodami w dół, 2000, wideo, 1 min.
35 sec, bez dźwięku
Действие разворачивается на входе во Дворец
бракосочетания в Вильнюсе. Художница исполняет роль
невесты, но женихи каждый раз меняются: ситуация
повторяется 4 раза, но при этом каждый раз выбирается
новый жених.
Akcja filmu wideo rozgrywa się przy wejściu do Pałacu
Ślubów w Wilnie. Artystka czterokrotnie występuje tu
w roli panny młodej – za każdym razem z innym panem
młodym.
67
Kristina Inčiūraitė
Kristina Inčiūraitė, Senmergės, 2003, videofilmas,
4 min, garsas
Kristina Inčiūraitė, Spinsters, 2003, single-channel
video, 4 min., sound
Filmuojama Vilniaus specialiuosiuose vaikų auklėjimo
ir globos namuose, kuriuose gyvena ir mokosi elgesio
problemų turinčios paauglės. Mūrinė globos namų
teritorijos tvora, už kurios matosi apleista, lėtai
restauruojama cerkvė, slepia vidinį kolonijos gyvenimo
ritmą – merginų kasdienį džiaugsmą ir liūdesį.
Mokslo metų pabaigos proga merginos atliko vaidinimą,
kurio linksmiausia dalis buvo skirta senmergių
pasirodymui. Paties pasirodymo filme nematyti – jis
pateiktas pasitelkus tik keletą detalių: nekokybišką
lietuviškos estradinės dainos apie meilę įrašą, senmergių
vaidinimo ketureilį, slaviškai apsirengusios, į bobutę
panašios jaunos senmergės nugarą.
The action in this video takes place in a home for girls in
Vilnius. A brick wall, behind which we can see a neglected
Russian Orthodox church in the grounds of the children’s
home, hides the inner rhythm of life in the home, the girls’
daily joys and sorrows.
To mark the end of the school year, the girls put on a
performance, a highlight of which is the Spinsters show. We
don’t see the show itself, it is conveyed by means of several
details: a crackling record of a Lithuanian pop song about
love, a four-line verse from the Spinsters show, and the back
of a young spinster dressed in folk costume, looking like an
old woman.
68
Kristina Inčiūraitė
Кристина Инчюрайте, Старые девы, 2003 г.,
видео, 4’, звук
Kristina Inčiūraitė, Stare panny, 2003, film wideo,
4 min., dźwięk
Действие происходит вильнюсском учреждении для
девушек с расстройствами поведения. Кирпичная стена,
за которой виднеется разрушенная православная
церковь, расположенная на территории приёмного
здания, скрывает то, что определяет ритм повседневной
жизни за ней: девичьи радости и страдания.
По случаю завершения учебного года девушки готовят
представление, кульминацией которого является
шествие старых дев. Самого представления мы
не видим, его смысл доносится до нас благодаря
нескольким деталям: это заезженная запись литовской
поп-песни о любви, четырехстишье из самого
представления, и спина молодой старой девы, которая
одета в славянском стиле и выглядит старухой.
Film jest nagrywany w Specjalnym Ośrodku OpiekuńczoWychowawczym w Wilnie, gdzie mieszkają i uczą się
dziewczęta z problemami wychowawczymi. Mur otaczający
teren ośrodka, za którym widać opuszczoną, powoli
restaurowaną cerkiew, skrywa wewnętrzny rytm życia
zakładu – codzienne radości i smutki dziewcząt.
Z okazji zakończenia roku szkolnego dziewczęta wykonały
przedstawienie, w którym najweselszą częścią było
wystąpienie starych panien. Samego przedstawienia w filmie
nie pokazano – przedstawiono je za pomocą jedynie kilku
szczegółów: niejakościowego nagrania litewskiej piosenki
estradowej o miłości, czterowiersza z przedstawienia starych
panien oraz widoku pleców młodej starej panny, ubranej po
słowiańsku i o wyglądzie babinki.
69
Kristina Inčiūraitė
Kristina Inčiūraitė, Laisvalaikis, 2003, videofilmas, 5 min,
garsas
Kristina Inčiūraitė, Leisure, 2003, single-channel video,
5 min., sound
Videofilme veiksmas vyksta Visagine, jauniausiame Lietuvos
mieste, kuris pradėtas statyti 1975 m. Ignalinos atominės
elektrinės darbuotojams.
Repetuojančio jaunimo choro dainų skambesys pasklinda
po tuščią Visagino kultūros namų sceną. Dainos žodžiai
primena iš sovietmečio likusį desperatišką, tvirtą tikėjimą
ateitimi: Mes linkim laimės jums, laimės šiam pasauly
dideliam. Šiandien Visagine daina nebeskamba taip
pozityviai, nes atominė elektrinė neseniai buvo uždaryta.
Greta šio pagrindinio akcento videofilme girdimi mieste
gyvenančių rusių balsai. Visagino gyventojos liūdnai kalba
apie ribotas savo laisvalaikio galimybes, tačiau daro viską,
kad gerai atrodytų, nepaisant to, kad trūksta žiūrovų.
Leisure is set in Visaginas, the newest town in Lithuania,
which was built in 1975 to house employees of the Ignalina
Nuclear Power Plant.
The singing of a youth choir rehearsing in the Visaginas
culture centre reverberates around the empty stage. The
words of the song are reminiscent of the desperate and
deep faith in the future inherited from the Soviet period: ‘We
wish you happiness, happiness in this big world.’ Today, this
song no longer carries such positive overtones in Visaginas,
as the nuclear power station was closed some time ago.
In addition to this main feature, we hear the voices of a
group of housewives talking in Russian. They talk gloomily
about the limited possibilities for spending their leisure
time in Visaginas, and the importance of doing their best
to keep themselves in good shape, despite the lack of
admirers.
70
Kristina Inčiūraitė
Кристина Инчюрайте, Досуг, 2003 г., видео, 5’, звук
Видео было снято в Висагинасе – самом молодом
городе Литвы, построенном в 1975 году для работников
Игналинской атомной электростанции.
Пение молодёжного хора, проводящего репетицию
в Висагинском доме культуры, резонирует с пустой
сценой. Слова этой песни напоминают об отчаянной
и глубокой вере в будущее, как наследии советского
периода: Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире
большом. Сегодня у этой песни в Висагинасе больше нет
позитивного оттенка: атомная станция недавно была
закрыта.
В видео также слышится разговор домохозяек на
русском языке. Они обсуждают свои скромные
перспективы проведения свободного времени в
Висагинасе и важность того, что нужно поддерживать
себя в хорошей форме, несмотря на недостаток тех, кому
эту форму можно продемонстрировать.
Kristina Inčiūraitė, Czas wolny, 2003, film wideo, 5 min.,
dźwięk
Akcja filmu rozgrywa się w mieście Visaginas – najmłodszym
ośrodku miejskim na Litwie, który zaczęto budować w
1975 r. dla pracowników elektrowni atomowej w Ignalinie.
Dźwięki piosenki w wykonaniu chóru młodzieżowego
podczas próby rozchodzą się w pustej scenie miejscowego
domu kultury. Słowa piosenki przywodzą na myśl
desperacką, twardą wiarę w przyszłość, charakterystyczną
dla okresu sowieckiego: Życzymy szczęścia wam, szczęścia
na tym wielkim świecie. Dziś piosenka nie ma tu tak
pozytywnego wydźwięku, ponieważ elektrownia atomowa
została niedawno zamknięta.
Obok tego podstawowego akcentu w filmie dają się słyszeć
głosy mieszkających w tym mieście Rosjanek. Ze smutkiem
mówią one o ograniczonych możliwościach spędzania czasu
wolnego, jednak czynią wszystko, by dobrze wyglądać –
mimo braku widzów.
71
Kristina Inčiūraitė
Kristina Inčiūraitė, Sekimas, 2011, eksperimentinis
filmas, 9 min., garsas
Kristina Inčiūraitė, Following Piece, 2011, experimental
short film, 9 min., sound
Teleobjektyvu menininkė sekė tris vyrus, lipančius iš
troleibuso ir keliaujančius namo Lazdynų rajone, Vilniuje.
Jų sekimo istorijos pateikiamos kartu su Lazdynų rajone
esančio miško vaizdais. Filme pasirodančiuose miškuose
epizodiškai išnyra kelios moterys su šunimis – tuo bandoma
išprovokuoti klausimą: Kas ką seka?
Norėdama sustiprinti emocinį nerimą, menininkė naudoja
šiuolaikinę specialiai filmui sukurtą muziką, kurioje
pateikiama turtinga vokalinė skalė. Šiame filme ji naudoja
mistišką ir kartu gąsdinantį moterišką balsą, norėdama
sustiprinti moters poziciją šiose viešose miesto erdvėse ir
pasufleruoti, kad ne tik vyrui, bet ir moteriai gali priklausyti
vojeristinio žvilgsnio, sekimo ir galios mechanizmai.
With the help of a telephoto lens, the artist followed
three men getting off a trolleybus and going home in the
Lazdynai district of Vilnius (a well-known example of Soviet
planning in Lithuania). The stories of their surveillance
are presented alongside images of the forest in the same
district. Viewers can see the occasional appearance of
women walking their dogs in the forest: Inčiūraitė thereby
raises the question, who is being followed by whom?
To increase the emotional intensity, the artist uses
contemporary music with a rich vocal range. Inčiūraitė uses
a mystical and intimidating woman’s voice to reinforce the
position of woman in these urban public areas, and also to
show that a woman is capable of possessing a mechanism
for voyeuristic gaze, surveillance and power.
72
Kristina Inčiūraitė
Кристина Инчюрайте, Слежка, 2011 г.,
экспериментальный фильм, 9’, звук
Kristina Inčiūraitė, Śledzenie, 2011, film
eksperymentalny, 9 min., dźwięk
С помощью телеобъектива художница вела слежку
за тремя мужчинами, выходящими из троллейбуса
и идущими домой в вильнюсском районе Лаздинай.
Истории наблюдения за ними представлены вместе с
видами леса, растущего в Лаздинай. В лесах, которые мы
видим в фильме, эпизодически появляются несколько
женщин с собаками – этим самым автор пытается
спровоцировать вопрос: Кто за кем следит?
С целью усилить эмоциональное беспокойство
художница использует созданную
специально для этого фильма музыку, в которой
раскрывается богатый вокальный спектр. В этом
фильме она использует мистический и вместе с тем
пугающий женский голос, поскольку хочет усилить
позицию женщины в данных публичных пространствах
города и посуфлировать мысль о том, что механизмы
вуайеристического взгляда, слежки и силы могут
принадлежать женщине, а не мужчине.
Artystka za pomocą teleobiektywu śledziła trzech mężczyzn,
wysiadających z trolejbusu i idących do domu w wileńskiej
dzielnicy Leszczyniaki (lit. Lazdynai). Historie ich śledzenia
przedstawiono wraz z widokami lasu znajdującego się w
tej dzielnicy. Z lasu epizodycznie wynurza się kilka kobiet z
psami, co ma sprowokować pytanie: Kto kogo śledzi?
W celu spotęgowania emocjonalnego niepokoju artystka
wykorzystuje muzykę współczesną, skomponowaną
specjalnie na potrzeby filmu, w której zastosowano
bogatą skalę wokalną. W filmie tym autorka wykorzystuje
mistyczny, a jednocześnie napawający strachem kobiecy
głos, by wzmocnić pozycję kobiety w tych publicznych
przestrzeniach miasta i podsunąć myśl, że mechanizmy
voyerystycznego spojrzenia, śledzenia i siły mogą należeć
nie do mężczyzny, ale kobiety.
73
Kristina Inčiūraitė
Kristina Inčiūraitė, Susitikimas, 2012, eksperimentinė
dokumentika, 26 min, garsas
Kristina Inčiūraitė, The Meeting, 2012, experimental
documentary, 26 min., sound
Filme žiūrovas nukeliamas į Kaliningrado apskritį (Rusija).
Čia pristatomas menininkės susirašinėjimas su bendraamže
Svetlogorsko gyventoja, kuri internete ieško pažinčių
draugystei. Susirašinėjama vyro vardu neprisipažįstant, kad
bendravimas skirtas meniniam projektui.
Tokiu būdu bandoma įsigilinti į kitos moters pasaulį ir
patirti, ar ji atsivers gana santūriam vyrui iš kaimyninės
Lietuvos, kuris rašo, kad Svetlogorskas yra jo (jos) vaikystės
prisiminimų miestas. Jis (ji) čia atostogavo kartu su tėvais,
o įspūdingas krantinės liftas – jo (jos) vaikystės svajonių
projektavimo vieta. Identiteto mutacijos: vyro-moters,
o iš kitos pusės, moters-moters atviravimai metaforiškai
jungiami su dviprasmiška paties Svetlogorsko krantinės lifto
situacija: tai įspūdingas statinys-monstras, kuris, veikiamas
erozijos, neišvengiamai grimzta į pražūtį.
Filmą Susitikimas papildo keli objektai (J/H, Pavėlavau,
Migla-apgaulė, 2012), kurie sutelkia dėmesį į tą pačią filme
plėtojamą temą.
The film takes the viewer to the Kaliningrad region, and
presents the artist’s correspondence with a female resident
of the same age from the town of Svetlogorsk, who is
seeking new acquaintances on the Internet. The artist uses
a male name, and does not disclose to her correspondent
that this is part of an art project.
In this way, the artist attempts to get an insight into another
woman’s world, and to see if she will open up her heart to
a rather reserved man from neighbouring Lithuania, who
writes to her that Svetlogorsk is the town of his childhood
memories. He (she) spent his summer holidays with his
(her) parents there, and an impressive seafront cable car is
the screen on to which his childhood dreams are projected.
Mutations of identity: intimate revelations between a man
and a woman (and at the same time, between a woman
and a woman) are combined metaphorically with the
ambiguous situation of the Svetlogorsk seafront cable car
itself. It is a huge and imposing structure, which is facing
destruction by the effects of erosion.
The film is accompanied by some objects (J/H, Late, MistDelusion, 2012) that focus on the same theme.
74
Kristina Inčiūraitė
Кристина Инчюрайте, Встреча, 2012 г.,
экспериментальный документальный фильм,
26’, звук
Фильм переносит зрителя в Калининградскую область и
представляет собой переписку автора с ее ровесницей
из Светлогорска, ищущей новых знакомых в интернете.
Художница пишет под мужским именем и не сообщает
своей собеседнице о том, что их переписка является
частью художественного проекта.
Таким образом Кристина Инчюрайте пытается заглянуть
во внутренний мир другой женщины, наблюдать за
тем, откроет ли она своё сердце довольно замкнутому
мужчине из соседней Литвы, который пишет ей о том,
что Светлогорск – это город его детских воспоминаний.
Он (она) провел (а) здесь большую часть своих летних
каникул со своими родителями, а экраном, на который
проецировались воспоминания детства, служил
огромный прибрежный фуникулёр. Мутации личности:
глубоко интимные откровения между мужчиной и
женщиной, и одновременно между двумя женщинами,
метафорически соединяются с неоднозначной
ситуацией, которая окружает светлогорский
фуникулёр. Сегодня он представляет собой огромную,
внушительного вида конструкцию, которая разрушается
под действием эрозии.
Kristina Inčiūraitė, Spotkanie, 2012, dokumentalistyka
eksperymentalna, 26 min., dźwięk
Widz jest przenoszony do obwodu kaliningradzkiego
(Rosja). Przedstawiono tu korespondencję artystki z jej
rówieśniczką ze Swietłogorska, która szuka znajomości
w Internecie. Artystka pisze w imieniu mężczyzny, nie
przyznając się, że korespondencja jest elementem projektu
artystycznego.
Podjęto tu próbę poznania świata i doświadczenia innej
kobiety: czy otworzy się ona przed dość powściągliwym
mężczyzną z sąsiedniej Litwy, który pisze, że Swietłogorsk
jest miastem jego (jej) wspomnień z dzieciństwa. On
(ona) odpoczywał (-a) tu kiedyś z rodzicami, a wspaniała
winda, którą można zjechać na plażę, jest projekcją jego
(jej) marzeń z dzieciństwa. Mutacje tożsamości: zwierzenia
mężczyzny-kobiety, a z innej strony – kobiety-kobiety – w
sposób metaforyczny odzwierciedlają dwuznaczną sytuację
windy w Swietłogorsku: jest to monstrualna budowla, która
pod wpływem erozji nieuchronnie stacza się w przepaść.
Film Spotkanie uzupełnia kilka obiektów (J/H, Spóźniłam się,
Mgła-złudzenie, 2012), które skupiają uwagę na poruszanym
w filmie temacie.
75
Kristina Inčiūraitė
Kristina Inčiūraitė, Pavėlavau, 2012, objektas (keramika,
akmuo), kintamos dimensijos
Kristina Inčiūraitė, Late, 2012, object (ceramic, stone),
variable dimensions
Menininkė Svetlogorske nusipirko suvenyrinį puodelį ir jį
uždengė akmeniu, kurį rado to paties miesto pajūryje. Tokiu
būdu ji tarytum užkonservavo šio pajūrio orą kaip brangų
prisiminimą apie Svetlogorską ir vietinę gyventoją, kurią
menininkė sutiko internete, bet niekada nepamatė realiame
gyvenime.
The artist bought a souvenir cup in the town of Svetlogorsk,
and covered it with a stone taken by her from the beach
of the same town. She has thereby conserved the air of the
seaside, in order to keep a precious memory of Svetlogorsk
and a local resident whom she met on the Internet, but
never in real life.
76
Kristina Inčiūraitė
Кристина Инчюрайте, Oпоздал(a), 2012 г., объект
(керамика, камень), переменные размеры
Kristina Inčiūraitė, Spóźniłam się, 2012, obiekt
(ceramika, kamień), zmienne wymiary
История создания объекта связана с пребыванием
Кристины Инчюрайте в Светлогорске, где она приобрела
чашку-сувенир. Позже автор накрыла её камнем,
найденным на светлогорском побережье. Внутри
чашки она закрыла морской воздух, сохранив в нём
свои воспоминания о городе и о женщине, с которой
художница познакомилась в интернете, но так и не
увиделась в реальной жизни.
Artystka kupiła w Swietłogorsku pamiątkowy kubek i
przykryła go kamieniem, który znalazła na miejskiej plaży.
W taki sposób niejako zakonserwowała nadmorskie
powietrze jako drogie wspomnienie o Swietłogorsku i jej
mieszkance, którą artystka poznała w Internecie, ale nigdy
nie spotkała w rzeczywistości.
77
Kristina Inčiūraitė
Kristina Inčiūraitė, Migla-apgaulė, 2012, video, 1 min.
30 sek, be garso
Kristina Inčiūraitė, Mist-Delusion, 2012, video, 1 min.,
30 sec., no sound
Virš miesto tvyro rūkas, miglos – paskutinis sakinys iš filmo
Susitikimas (2012). Ant grindų projektuojami žodžiai iš
video: Migla-apgaulė.
Pasak Inčiūraitės, migla – tai apgaulės vizualizacija,
paslėpta menininkės ir Svetlogorsko gyventojos
susirašinėjime, tačiau rūko pavidalu išryškėjusi filme
Susitikimas.
Over the city a mist hangs – this sentence is taken from the
film The Meeting (2012). The animated words from a video
are projected on the floor: Mist-Delusion.
According to Inčiūraitė, the mist is a visualisation of a
delusion that was hidden in the conversation between
the artist and a resident of the town of Svetlogorsk, but it
appeared in the film The Meeting in the shape of mist.
78
Kristina Inčiūraitė
Кристина Инчюрайте, Туман-обман, 2012 г., видеo, 1’
30’’, без звука
Kristina Inčiūraitė, Mgła-złudzenie, 2012, wideo, 1 min.
30 sec, bez dźwięku
Над городом туман, туман… – это последняя фраза
из фильма Встреча (2012 г.). На полу проецируются
анимированные слова из видео: туман-обман. По
словам К.Инчюрайте, туман – это визуализация обмана,
скрытого в переписке между художницей и жительницей
Светлогорска, но проявившегося в форме тумана в
фильме Встреча.
Nad miastem unosi się mgła – to ostatnie zdanie z filmu
Spotkanie (2012). Na podłodze wyświetlane są słowa z
wideo: Mgła-złudzenie.
Według Inčiūraitė mgła jest wizualizacją złudzenia,
ukrytą w korespondencji artystki i mieszkanki
Swietłogorska, uwydatnioną w filmie Spotkanie pod
postacią mgły.
79
Kristina Inčiūraitė
Kristina Inčiūraitė, J/H, 2012, objektas (fanera, akmuo),
kintamos dimensijos
Kristina Inčiūraitė, J/H, 2012, object (plywood, stone),
variable dimensions
Keletas fragmentų iš Richardo Wagnerio operos Skrajojantis
Olandas (Der fliegende Holländer, 1841) yra panaudota
menininkės filme Susitikimas (2012). Šis objektas yra susijęs
su minimu Wagnerio kūriniu. Ant objekto, kuris atrodo lyg
supynės, yra užrašyti keli šaukiniai iš šios operos: Johohoe!
Johohohoe! ir Hojoje! Hojoje! Hallojo! Ho! Pirmuosius
jausminius žodžius Wagnerio operoje Skrajojantis Olandas
taria moterys, antruosius – vyrai.
Nepaisant to, kad operoje vyrai savo emocijoms išreikšti
gauna daugiau žodžių nei moterys, menininkė dėmesį
sutelkia į moterų tariamus Johohoe! Johohohoe! ir juos
panaudoja filmo Susitikimas garso takelyje (nes filmui skirtas
susirašinėjimas buvo tarp dviejų moterų).
A few extracts from the opera The Flying Dutchman (by
Richard Wagner, 1841) are used in the film The Meeting
(2012), and this work of art is related to it. Emotional words
from the opera Johohoe! Johohohoe! and Hojoje! Hojoje!
Hallojo! Ho! are written on an object that looks like a seesaw.
Women sing in the first part, men in the second.
Despite the fact that men in this opera gain more words
to express their emotions than women, the artist focuses
on the words Johohoe! Johohohoe! and includes them
in the soundtrack of the film The Meeting (as a real
correspondence (for the film) was between a woman and a
woman).
80
Kristina Inčiūraitė
Кристина Инчюрайте, J/H, 2012 г., объект (фанера,
камень), переменные размеры
Kristina Inčiūraitė, J/H, 2012, obiekt (dykta, kamień),
zmienne wymiary
В фильме Встреча (2012) используется несколько
отрывков из оперы Летучий голландец (Рихард Вагнер,
1841 г.), напрямую отвечающих её идее. На объекте,
напоминающем качели, можно увидеть слова из этой
оперы: Йохохо! Йохохо и Хойойо! Хойойо! Халлойо! Хо!.
Первую часть исполняют женщины, вторую – мужчины.
Несмотря на то, что у мужчин в этой опере есть
привилегия с целью выражения эмоций петь больше
слов, чем у женщин, художница делает акцент на
словах Йохохо! Йохохо! и включает их в саундтрек
своей видеоработы Встреча (поскольку переписка,
предназначенная для фильма, происходила между
двумя женщинами).
W filmie Spotkanie (2012) artystka wykorzystała kilka
fragmentów z opery Richarda Wagnera Latający Holender
(Der fliegende Holländer, 1841). Obiekt J/H jest związany
ze wspomnianym utworem Wagnera. Na obiekcie, który
przypomina huśtawkę, wypisano kilka zawołań z tej
opery: Johohoe! Johohohoe! i Hojoje! Hojoje! Hallojo! Ho!
Te pierwsze, zmysłowe słowa w operze Wagnera Latający
Holender wypowiadają kobiety, drugie – mężczyźni.
Mimo iż mężczyźni do wyrażenia swoich emocji dostają w
operze więcej słów niż kobiety, artystka skupia uwagę na
wypowiadanych przez kobiety Johohoe! Johohohoe!, które
wykorzystuje w ścieżce dźwiękowej do filmu Spotkanie
(ponieważ korespondencja, na której oparto film, była
prowadzona między dwiema kobietami).
81
Kristina Inčiūraitė
Kristina Inčiūraitė, Motina, 2013, dviejų dalių
audiovizualinė instaliacija; kintamos dimensijos, garso
įrašas: 15 min.
Kristina Inčiūraitė, Mother, 2013, audio-visual
installation in two parts, variable dimensions, sound
recording:15 min.
Menininkė lipo į Kijevo monumento vidų, kuris vadinasi
Motina tėvynė (1981) ir yra skirtas žuvusiesiems Antrajame
pasauliniame kare. Ši skulptūra yra įsišaknijusi į atmintį
kaip ikonografinis sovietmečio simbolis, sukurtas garsaus
sovietinės epochos alegorinių monumentų meistro
Jevgenijaus Vučetičiaus (1908–1974).
Menininkė keliavo skulptūros viduje tam, kad
audiovizualinėm priemonėm būtų kvestionuojama
sovietinių statinių retorika. Ji įrašė savo kelionės garsus,
žvelgė į landšaftą Moters-Motinos akimis ir bandė įtvirtinti
moters galios pozicijas iš šio privilegijuoto paukščio skrydžio
žiūros taško. Motina tėvynė vis dar tebežvelgia Maskvos
link – skulptūrų padėtis (stovėjimo kryptis) anuomet buvo
sąmoningai ideologiškai angažuota, todėl atveria horizontą
trauminių patirčių interpretacijoms.
The artist went inside a monument in Kiev, which is called
Motherland (1981) and is dedicated to those killed in the
Second World War. The sculpture was made by Yevgeny
Vuchetich (1908–1974), a famous maker of allegorical
monuments in Soviet times, and has stuck in the collective
memory as an iconographic symbol of the Soviet period.
Her trip inside the sculpture was supposed to question the
rhetoric of Soviet-era buildings through audio-visual means.
She recorded the sounds during her trip, looked out at the
landscape through the eyes of the Woman-Mother, and
tried to establish the position of the power of women from
this privileged bird’s-eye view. Motherland is still looking
in the direction of Moscow: in those times, the position
(the direction) of sculptures was purposely ideologically
engaged, so it opens up a space for interpretations of
ambivalent experiences.
82
Kristina Inčiūraitė
Кристина Инчюрайте, Мать, 2013 г., двухчастная
аудиовизуальная инсталляция, переменные
размеры, звукозапись: 15’
Kristina Inčiūraitė, Matka, 2013, dwuczęściowa
instalacja audiowizualna; zmienne wymiary, nagranie
dźwiękowe: 15 min.
Видео, положенное в основу работы, было сделано
автором в Киеве внутри монумента Родина-мать (1981 г.),
посвященного жертвам Второй мировой войны. Данная
скульптура застыла в нашей коллективной памяти
как иконографический символ советского периода,
созданный знаменитым мастером аллегорических
монументов Евгением Вучетичем (1908–1974 гг.)
Путешествие художницы внутрь скульптуры
предполагало анализ риторики советских зданий
посредством ряда аудиовизуальных инструментов.
Во время своего путешествия она записала звуки,
посмотрела на вид, открывающийся из глаз Родиныматери, и попыталась определить позицию женской
силы с привилегированной высоты птичьего полёта.
Родина-мать все еще смотрит в направлении
Москвы. Еще в недалёком прошлом расположение
скульптур было намеренно идеологическим, сейчас
же оно открывает пространство для интерпретации
неоднозначных, двойственных ощущений.
Artystka wchodzi do środka kijowskiego monumentu
zatytułowanego Matka Ojczyzna (1981) i poświęconego
poległym w II wojnie światowej. Rzeźba ta jest zakorzeniona
w pamięci jak ikonograficzny symbol okresu sowieckiego,
stworzony przez słynnego twórcę alegorycznych
monumentów z epoki sowieckiej Jewgenija Wuczeticza
(1908–1974).
Wycieczka do wewnątrz rzeźby miała na celu
zakwestionowanie środkami audiowizualnymi retoryki
sowieckich budowli. Artystka nagrała dźwięki ze swojej
podróży i pejzaż oglądany oczami Kobiety-Matki oraz
podjęła próbę umocnienia pozycji kobiecej siły z tego
uprzywilejowanego punktu obserwacyjnego i perspektywy
z lotu ptaka. Matka Ojczyzna w dalszym ciągu spogląda
w stronę Moskwy – umiejscowienie (ukierunkowanie)
rzeźby miało w tamtej epoce świadomy i ideologicznie
zaangażowany charakter, dlatego otwiera horyzont dla
interpretacji doświadczeń traumatycznych.
83
Kristina Inčiūraitė
Kristina Inčiūraitė, Motina tėvynė, 2013, vaizdo įrašas,
šaltinis iš YouTube, 6 min, garsas
Kristina Inčiūraitė, Motherland, 2013, video recording
from YouTube, 6 min., sound
Kita Moteris-Motina yra Volgograde. Kaip ir Kijeve, tai
alegorinė skulptūra, skirta žuvusiesiems Antrajame
pasauliniame kare (tai pagrindinis Mamajevo kurgano
monumentas). Tačiau ji pastatyta anksčiau, 1967-aisiais.
Kievo ir Volgogrado monumentai sukurti to paties
skulptoriaus.
YouTube menininkė visiškai atsitiktinai aptiko rusės
mergaitės filmuotą medžiagą, kurioje ji bando įamžinti
Volgogrado Moters-Motinos aplinką. Inčiūraitė atkreipė
dėmesį į medžiagos įkėlimo laiką – nepažįstamoji lankėsi
prie šio monumento veikiausiai tuo pat metu, kai Inčiūraitė
buvo Kijeve – 2013 gegužės 9-ąją, minint Antrojo pasaulinio
karo pabaigos metines. Filmo autorė blaškosi išvarginta
saulės ir lėto kilimo aukštyn monumento link. Neįspūdingas,
chaotiškas ar net beprasmis nufilmuotos medžiagos turinys
yra gretinamas su Inčiūraitės dviejų dalių audiovizualine
instaliacija Motina (2013).
There is another Woman-Mother in Volgograd. Like the
one in Kiev, it is an allegorical sculpture dedicated to
those who were killed in the Second World War (it is the
most important monument at the place called Mamayev
Kurgan), but it was built earlier, in 1967. The monuments
in Kiev and Volgograd were made by the same sculptor.
Totally by accident, the artist came across a clip on
YouTube filmed by a Russian girl, in which she tries to
capture the surroundings of the Volgograd WomanMother. Inčiūraitė noticed the time when the clip
was put on the website: the girl must have visited the
monument at the same time that Inčiūraitė was in Kiev,
on 9 May 2013, when the anniversary of the end of the
Second World War was being celebrated. Exhausted by
the sun and by the slow climb up to the monument, the
author of the clip is rushing about with her camera. The
unimpressive, chaotic and even senseless content of the
filmed material is juxtaposed with Inčiūraitė’s audio-visual
installation in two parts called Mother (2013).
84
Kristina Inčiūraitė
Кристина Инчюрайте, Родина-мать, 2013 г.,
видеозапись с YouTube, 6’, звук
Kristina Inčiūraitė, Matka Ojczyzna, 2013, nagranie
wideo, źródło: YouTube, 6 min., dźwięk
Ещё одна Родина-мать находится в Волгограде. Так же,
как и в Киеве, эта аллегорическая скульптура посвящена
погибшим во время Второй Мировой войны, однако она
была возведена раньше – в 1967 году. Над памятниками
в Киеве и Волгограде работал один и тот же скульптор.
Художница совершенно случайно натолкнулась на
видео в YouTube, снятое русской девушкой, в котором
та пытается запечатлеть окрестности волгоградской
Родины-матери. Внимание К. Инчюрайте привлекла
дата публикации видео: 9 мая 2013 года – время,
когда художница сама находилась в Киеве по поводу
празднования Дня Победы. Камера автора ролика
постоянно дергается: девушка утомлена солнцем и
долгим восхождением на монумент. Посредственное,
хаотичное и в какой-то мере бессмысленное
содержание отснятого материала противопоставляется
двухчастной аудиовизуальной инсталляции
К. Инчюрайте Мать (2013 г.)
Inna Kobieta-Matka znajduje się w Wołgogradzie. Podobnie
jak w Kijowie, jest to alegoryczna rzeźba poświęcona
poległym w II wojnie światowej (to główny monument
na szczycie Kurhanu Mamajewa). Została ona jednak
wzniesiona wcześniej, w roku 1967. Monumenty w Kijowie i
Wołgogradzie są dziełem tego samego rzeźbiarza.
Artystka całkowicie przypadkowo natrafiła w YouTube na
materiał sfilmowany przez małą Rosjankę, w którym próbuje
ona uwiecznić otoczenie Kobiety-Matki w Wołgogradzie.
Inčiūraitė zwróciła uwagę na datę przesłania materiału –
nieznajoma zwiedzała ten monument prawdopodobnie
w tym samym czasie, gdy Inčiūraitė była w Kijowie –
9 maja 2013 r. podczas obchodów rocznicy zakończenia
II wojny światowej. Autorka filmu jest roztargniona,
zmęczona słońcem i powolnym posuwaniem się w górę ku
monumentowi. Nieodznaczająca się niczym szczególnym,
chaotyczna czy nawet bezsensowna treść nakręconego
materiału jest zestawiana z dwuczęściową instalacją
audiowizualną Matka (2013) autorstwa Inčiūraitė.
85
Kristina Inčiūraitė
Tai šiuolaikinė menininkė, kurianti piešinius,
fotografijas, objektus ir garso projektus, bet
dažniausiai videofilmus, videoinstaliacijas,
eksperimentinius ir dokumentinius filmus.
Kristina Inčiūraitė gimė 1974 m. Šiauliuose,
gyvena ir dirba Vilniuje. Ji dalyvavo daugelyje
tarptautinių parodų, tokiose kaip: 15-oji Talino
grafikos trienalė (2011), 4-oji Ars Baltica fotografijos
meno trienalė (2008), 3-oji Prahos bienalė (2007),
2-oji Maskvos šiuolaikinio meno bienalė (2007),
9-oji tarptautinė Baltijos trienalė (2005) ir kitos.
Jos filmai buvo pristatyti tarptautiniuose video
ir kino festivaliuose: 28-asis Kaselio dokumentinių
filmų ir video festivalis (2011), 53-osios Šiaurės filmų
dienos Liubeke (2011), 40-asis Monrealio festivalis
Nouveau Cinema (2011), 10-asis East End filmų
festivalis Londone (2011), FIDMarseille tarptautinis
dokumentinių filmų festivalis (2008) ir kituose.
Ji dalyvavo menininkų rezidencijose Austrijoje,
Suomijoje, Islandijoje, Norvegijoje, Rumunijoje ir
Švedijoje.
Daugiau informacijos: www.inciuraite.lt
Kristina is a contemporary artist, who makes
drawings, photographs, objects and sound
projects, focusing mainly on videos, video
installations, and experimental and documentary
films.
Kristina Inčiūraitė was born in 1974 in Šiauliai,
and lives and works in Vilnius. She has participated
in a number of international exhibitions, such as
the 15th Tallinn Print Triennial (2011), the 4th Ars
Baltica Triennial of Photographic Art (2008), the
Prague Biennale 3 (2007), the 2nd Moscow Biennale
of Contemporary Art (2007), the 9th Baltic Triennial
of International Art (2005), and others. Her films
have been shown at international festivals of video
and cinema film: the 28th Kassel Documentary
Film and Video Festival (2011), the 53rd Nordic
Film Days in Lübeck (2011), the 40th Montreal
Festival du Nouveau Cinema (2011), the 10th East
End Film Festival in London (2011), the Marseille
International Festival of Documentary Film (2008),
and others. She has attended artists’ residencies
in Austria, Finland, Iceland, Norway, Romania and
Sweden.
For more information: www.inciuraite.lt
86
Представительница современного искусства
работает в жанре рисунка и фотографии,
занимается созданием объектов и саундпроектов. Большое внимание в своей
художественной практике уделяет
технологиям видеосъемки с целью создания
видеоинсталляций, экспериментальных и
документальных фильмов.
Кристина Инчюрайте родилась в 1974 г. в
Шяуляй (Северная Литва), живёт и работает
в Вильнюсе. Участница ряда международных
выставок: 15-ой Печатной триеннале, Таллинн
(2011 г.), Четвёртой триеннале фотографии Ars
Baltica (2008 г.), Третьей Пражской биеннале
(2007 г.), Второй Московской биеннале
современного искусства (2007 г.) и др.
Фильмы Кристины Инчюрайте демонстри­
ровались на международных фестивалях
видео- и киноискусства: 28-й Фестиваль
документального кино и видео, Кассель (2011 г.),
53-й Фестиваль фильмов Северных стран, Любек
(2011 г.), 40-й Фестиваль нового кино, Монреаль
(2011 г.), 10-й Кинофестиваль Ист-Энда,
Лондон (2011 г.), Международный фестиваль
документального кино FIDMarseille (2008 г.) и др.
Przedstawicielka sztuki współczesnej, zajmuje
się rysunkiem, fotografiką, tworzy obiekty
i projekty dźwiękowe, ale najczęściej filmy
wideo, wideoinstalacje, filmy eksperymentalne i
dokumentalne.
Kristina Inčiūraitė urodziła się w 1974 w Szawlach
(Šiauliai), mieszka i pracuje w Wilnie. Brała udział w
wielu wystawach międzynarodowych, takich jak:
15. Triennale Grafiki w Tallinie (2011), 4. Triennale
Sztuki Fotograficznej Ars Baltica (2008), 3. Biennale
w Pradze (2007), 2. Biennale Sztuki Współczesnej
w Moskwie (2007), 9. Międzynarodowe Triennale
Bałtyckie (2005) i in. Jej filmy zostały pokazane
na międzynarodowych festiwalach wideo i
filmów: 28. Festiwal Filmów dokumentalnych i
wideo w Kassel (2011), 53. Dni Filmów Północnych
w Lubece (2011), 40. Festiwal Nouveau Cinema w
Montrealu (2011), 10. Festiwal Filmów East End w
Londynie (2011), Międzynarodowy Festiwal Filmów
Dokumentalnych FIDMarseille (2008) i in. Brała
udział w rezydencjach artystycznych w Austrii,
Finlandii, Islandii, Norwegii, Rumunii i Szwecji.
Więcej informacji: www.inciuraite.lt
Подробнее: www.inciuraite.lt
87
Cooltūristės
Kristina InČIŪRAITĖ
Susitikimas. Pavogta praeitis
The Meeting. Stolen Past
Встрeча. Украденнoe прошлое
Spotkanie. Skradziona Przeszłość
Leidėjas / Publisher / Издатель / Wydawca katalogu:
Klaipėdos kultūrų komunikacijų centras
Klaipėda Culture Communication Centre
Центр коммуникаций культур Клайпеды
Centrum Komunikacji Kulturowej w Kłajpedzie
Bažnyčių 4, Klaipėda, Lietuva, +370 46 310357, www.kkkc.lt
Spauda / Printed by / Печать / Druk:
UAB „Spaudos praktika“ / www.repro.lt
Tiražas / Edition copies / Тираж / Nakład:
1000
88
Europos Sąjungą sudaro 28 šalys-narės, nusprendusios palaipsniui
apjungti savo praktinę patirtį, išteklius ir kurti bendrą ateitį. Per 50
metų trukusį plėtros laikotarpį šios šalys kartu sukūrė stabilumo,
demokratijos ir darnaus vystymosi erdvę, išlaikydamos kultūrinę
įvairovę, toleranciją ir asmens laisves. Europos Sąjungos siekis –
skleisti savo vertybes ir dalintis savo pasiekimais su kaimyninėmis
šalims ir tautomis.
Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo abipus sienos 2007–2013 m. programos
tikslas – skatinti ekonominį ir socialinį vystymąsi ES bei Rusijos
pasienio regionuose, sprendžiant bendras problemas ir iššūkius
bei skatinant bendradarbiavimą tarp kaimyninių tautų. Pagal šią
Programą ne pelno siekiančios organizacijos iš Lietuvos ir Lenkijos
pasienio regionų kartu su partneriais iš Kaliningrado srities įgyvendina
bendrus projektus, finansuojamus iš ES ir Rusijos Federacijos lėšų.
The European Union comprises 28 member states that have decided
to gradually link together their knowhow, experience and resources
striving for common future. During 50 years of enlargement these
countries together have built a zone of stability, democracy and
sustainable development whilst maintaining cultural diversity,
tolerance and personal freedoms. The European Union is committed to
promoting its values and sharing its achievements with countries and
people beyond its borders.
Lithuania-Poland-Russia European Neighbourhood and Partnership
Instrument Cross-border Cooperation Programme 2007–2013.
The aim of the Programme – to promote economic and social
development on both sides of the EU-Russian border, addressing
common challenges and problems, and promoting people to people
cooperation among neighbouring countries. Under the Programme,
legal non-profit organizations from the Lithuanian and Polish border
regions and the entire Kaliningrad oblast implement joint projects cofinanced by the EU and the Russian Federation.
Šis leidinys parengtas naudojantis Europos Sąjungos parama pagal 2007–2013
m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos
bendradarbiavimo per sieną programą. Už jo turinį, kuris jokiomis aplinkybėmis
neatspindi Europos Sąjungos pozicijos, atsako Klaipėdos kultūrų komunikacijų
centras.
The present publication has been prepared with the aid of the European Union
within the frameworks of the Lithuania-Poland-Russia European Neighbourhood
and Partnership Instrument Cross-border Cooperation Programme 2007–2013.
The contents of this publication is sole responsibility of Klaipėda Culture
Communication Centre and under no circumstances it does reflect the official
position of the European Union.
Unia Europejska składa się z 28 krajów członkowskich, które
zdecydowały stopniowo łączyć swoją wiedzę, zasoby i przyszłość.
Wspólnie, podczas trwającego 50 lat procesu rozszerzania, zbudowały
one strefę stabilności, demokracji oraz zrównoważonego rozwoju
zachowując kulturową różnorodność, tolerancję i indywidualne
wolności. Unia Europejska jest zdecydowana dzielić się swoimi
osiągnięciami oraz wartościami z państwami i społecznościami spoza
jej granic.
Program Współpracy Transgranicznej Europejskiego Instrumentu
Sąsiedztwa i Partnerstwa Litwa-Polska-Rosja 2007–2013 ma na
celu wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego po obu stronach
granicy między UE i Rosją, odpowiadając na wspólne wyzwania
i problemy oraz promując współpracę między społeczeństwami.
W ramach Programu nie działające dla zysku podmioty prawne z
litewskich i polskich regionów przygranicznych oraz z całego Obwodu
Kaliningradzkiego wdrażają wspólne projekty współfinansowane
przez UE oraz Federację Rosyjską.
Европейский Союз состоит из 28 государств-членов, которые
решили постепенно объединить свои знания, ресурсы и судьбы.
За 50-летний период расширения ЕС они совместно создали
зону стабильности, демократии и устойчивого развития, сохранив культурное разнообразие, толерантность и свободу
личности. Европейский Союз стремится неуклонно делиться
своими достижениями и ценностями со странами и народами,
находящимися за пределами его границ.
Программа приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства Литва-Польша-Россия 2007–2013
гг. направлена на поддержку социально-экономического развития
по обеим сторонам границы между ЕС и РФ, решение общих задач
и проблем, а также развитие сотрудничества между людьми.
В рамках данной программы некоммерческие организации
и учреждения из Калининградской области и приграничных
районов Литвы и Польши осуществляют реализацию совместных
проектов при финансовой поддержке ЕС и РФ.
Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej,
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej ENPI Litwa-Polska-Rosja
2007–2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po
stronie Centrum Komunikacji Kulturowej w Kłajpedzie i nie może być w żadnym
wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej.
90
Данная публикация была подготовлена при финансовой поддержке
Европейского Союза в рамках Программы приграничного сотрудничества
ЕИСП Литва-Польша-Россия 2007–2013 гг. Ответственность за содержание
публикации несет Центр коммуникаций культур Клайпеды. Данная
публикация ни в коей мере не может рассматриваться как выражение
позиции Европейского Союза.

Podobne dokumenty