RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa

Transkrypt

RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. dr Tytusa
RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. dr Tytusa Chałubińskiego
26-610 RADOM ul. Tochtermana 1
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
www.szpital.radom.pl; [email protected]
NIP: 796-00-12-187
tel.: 048 361-52-85, 361-52-86
REGON: 000315086
fax.: 048 361-52-13
Centralny nr postępowania: …./08
Znak sprawy: RSS/ZPiZ/P-98/…./08
Radom, dn. 2008.10.30
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia
Odpowiedzi na zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206.000 Euro na zakup
i dostawę urządzeń medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Chirurgicznego Radomskiego
Szpitala Specjalistycznego – defibrylator (1 szt.) i respirator (3 szt.)
Radomski Szpital Specjalistyczny z siedzibą w Radomiu przy ul. Tochtermana 1 na podstawie rt.
38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 223, poz. 1655
ze zm.) udziela odpowiedzi na złożone w niniejszym postępowaniu zapytania:
Pytanie nr 1:
„ W związku z tym, że wymagacie Państwo defibrylatora dwufazowego prosimy o dopuszczenie
defibrylatora o zakresie energii defibrylacji 1-200J co znajduje uzasadnienie w aktualnych wytycznych
międzynarodowych AHA i ERC akceptowanych również przez Polską Radę Resuscytacji.
Wspomniane wytyczne dopuszczają defibrylatory dwufazowe posiadające maksymalną wartość energii
defibrylacji już na poziomie 150J ( dopuszczalny, ale nie wymagany jest zakres 150-360J). Konieczność
posiadania poziomu 360J odnosi się obecnie wyłącznie do defibrylatorów monofagowych, których
skuteczność jest znacznie niższa i w chwili obecnej wychodzą one z użycia. Urządzenia czołowych
producentów takich jak Philips, Zoll, Schiller wykorzystują już technologie niskoenergetyczne o
maksymalnej energii 200J lub niższej zapewniające pełną skuteczność defibrylacji przy jednoczesnej
redukcji efektów ubocznych dla pacjenta. Wymagane przez Państwa parametry techniczne zawarte w SIWZ
uniemożliwiają w obecnej postaci zaoferowanie sprzętu nowoczesnego, wysokiej klasy, czołowych marek.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie nr 2:
„ Czy dopuścicie Państwo nowoczesny defibrylator dwufazowy wyposażony w monitor typu EL o
przekątnej 5,7” zapewniający bardzo dobrą widoczność nawet z dużej odległości, pod kątem itp.?
Tego typu monitory gwarantują znacznie lepszą czytelność niż powszechnie stosowane monitory typu LCD
(w tym kolorowe) nawet o większych wymiarach. Ekrany typu EL posiadają większy kontrast, szerszy kąt
widzenia, nie występują w nich odbicia światła zewnętrznego, są doskonale widoczne nawet z dużej
odległości. Proponowana wielkość ekranu jest standardem w defibrylatorach i w praktyce jest
wystarczająca do uzyskania czytelnego odczytu nawet z dużej odległości.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza w/w defibrylatora.
Pytanie nr 3:
„Czy dopuścicie Państwo nowoczesny defibrylator o 19 dostępnych poziomach energii przy defibrylacji?
Jest to ilość w rzeczywistości wystarczająca do precyzyjnego dopasowania poziomu energii do
prowadzonej terapii (kardiowersja, defibrylacja asynchroniczna) dla wszystkich grup pacjentów (dorośli,
dzieci). Większość defibrylatorów) dostępnych na rynku ma mniejsze możliwości wyboru poziomu energii.”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.
W związku z tym poz. Nr 3 „Parametry ogólne” Opisu przedmiotu zamówienia” o treści:
„Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 20”
otrzymuje nowe brzmienie:
„Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 19”
Pytanie nr 4:
„ Czy dopuścicie Państwo defibrylator z nowoczesną technologią stymulacji NTP tj. o zakresie prądu
stymulacji 0-140 mA i impulsie stałoprądowym o szerokości 40 ms? Skuteczną stymulację w technologii
NTP uzyskuje się już przy natężeniu 40-60 mA (typowe wartości) Zakres 0-140 mA zapewnia pełną
skuteczność terapii dla wszystkich grup pacjentów (również pacjenci o dużej impedancji klatki piersiowej).
Wymagany zakres 0-200 mA jest charakterystyczny wyłącznie dla defibrylatora Lifepak wykorzystującego
inną technologię stymulacji. Należy podkreślić, że każdy producent stosuje inną technologię w związku z
czym zakresy natężenia prądu również są różne, optymalne dla danego rozwiązania i nie można tylko na
podstawie tego parametru wnioskować o skuteczności urządzenia.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza w/w defibrylatora.
Pytanie nr 5:
„ Czy defibrylator powinien posiadać możliwość ręcznego wyboru poziomu energii na łyżkach?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby defibrylator posiadał możliwość ręcznego wyboru
poziomu energii na łyżkach. W związku z tym dopisuje się poz. Nr VII „Informacje dodatkowe” i pkt. 1 o
treści:
„Dopuszcza się defibrylator posiadający możliwość ręcznego wyboru poziomu energii na łyżkach”
W załączeniu przesyłamy poprawiony opis przedmiotu zamówienia i specyfikacje techniczną
dotycząca zakresu nr 1, które są obowiązujące.
Andrzej Pawluczyk
……………………………………………………
Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
Sporządziła: Anna Skwarczyńska
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAKRES NR 1 – DEFIBRYLATOR – 1 szt.
L.p.
I.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
3.
V.
1.
2.
3.
VI.
1.
Parametr/warunek
Parametry wstępne
Producent
Oferowany model/typ
Kraj pochodzenia
Rok produkcji 2008
Parametry ogólne
Defibrylacja dwufazowa
Zakres wyboru energii w J min. 5-360 J
Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej min. 19
Czas ładowania do energii 200 J max. 5 sek.
Defibrylacja ręczna
Defibrylacja półautomatyczna
Ekran monitora-kolorowy
Przekątna ekranu monitora min. 5 cali
Zasilanie sieciowo-akumulatorowe
Możliwość wykonania kardiowersji
Ciężar max. 7,0 kg
Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci
Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy)
Monitorowanie EKG
Monitorowanie EKG min. 3 odpr.
Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u./min.
Stymulacja przezskórna
Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym
Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40-150 imp./min.
Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10-170 mA
Saturacja Krwi Tętniczej (SpO2)
Zakres pomiaru saturacji min. 1-100%
Krzywa pletyzmograficzna na ekranie
Czujnik wielorazowego użytku typu „klips na palec”
Wymagania dodatkowe
Wózek pod defibrylator (medyczny)
Pełna gwarancja przez okres min. 24 miesiące . W tym okresie Zamawiający nie ponosi
2.
żadnych kosztów napraw i przeglądów sprzętu.
VII. Informacje dodatkowe
Dopuszcza się defibrylator posiadający możliwość ręcznego wyboru poziomu energii na
1.
łyżkach
Załącznik Nr 1a do formularza oferty
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAKRES NR 1 - DEFIBRYLATOR – 1 SZT.
L.p.
Parametr/warunek
I.
1.
2.
3.
Parametry wstępne
Producent
Oferowany model/typ
Kraj pochodzenia
4.
Rok produkcji 2008
II.
Parametry ogólne
Defibrylacja dwufazowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
III.
1.
2.
IV.
1.
2.
Zakres wyboru energii w J min. 5-360 J
Ilość stopni dostępności energii
defibrylacji zewnętrznej min. 19
Czas ładowania do energii 200 J max. 5
sek.
Defibrylacja ręczna
Defibrylacja półautomatyczna
Ekran monitora-kolorowy
Przekątna ekranu monitora min. 5 cali
Zasilanie sieciowo-akumulatorowe
Możliwość wykonania kardiowersji
Ciężar max. 7,0 kg
Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci
Komunikacja z użytkownikiem w języku
polskim (komunikaty na ekranie i tryb
doradczy)
Monitorowanie EKG
Monitorowanie EKG min. 3 odpr.
Zakres pomiaru tętna min. 20-300 u./min.
Stymulacja przezskórna
Możliwość wykonania stymulacji w trybach
„na żądanie” i asynchronicznym
Częstotliwość stymulacji w zakresie min.
Wymagany
parametr graniczny
Podać
Podać
Podać
Tak
Podać
Tak
Potwierdzić
Tak
Podać
Tak
Podać
Tak
Podać
Tak
Potwierdzić
Tak
Potwierdzić
Tak
Tak
Podać
Tak
Potwierdzić
Tak
Potwierdzić
Tak
Podać
Tak
Potwierdzić
Tak
Potwierdzić
Tak
Podać
Tak
Podać
Tak
Potwierdzić
Tak
Opis parametru
oferowanego
3.
V.
1.
2.
3.
VI.
1.
40-150 imp./min.
Natężenie prądu stymulacji w zakresie min.
10-170 mA
Saturacja Krwi Tętniczej (SpO2)
Zakres pomiaru saturacji min. 1-100%
Krzywa pletyzmograficzna na ekranie
Czujnik wielorazowego użytku typu „klips
na palec”
Wymagania dodatkowe
Wózek pod defibrylator (medyczny)
Pełna gwarancja przez okres min. 24
miesiące . W tym okresie Zamawiający nie
2.
ponosi żadnych kosztów napraw i
przeglądów sprzętu.
VII. Informacje dodatkowe
Dopuszcza się defibrylator posiadający
1. możliwość ręcznego wyboru poziomu
energii na łyżkach
Podać
Tak
Podać
Tak
Podać
Tak
Potwierdzić
Tak
Potwierdzić
Tak
Podać
Tak
Podać
Uwaga:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty w języku polskim, potwierdzające zgodność
zadeklarowanych parametrów ze stanem faktycznym (w dokumentach tych należy czytelnie
wskazać dany parametr).
Niespełnienie w/w parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty.
Wykonawca oświadcza, że oferowany sprzęt jest nowy fabrycznie, kompletny i będzie po
zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza
materiałami eksploatacyjnymi).
................................................. dnia ...................... r.
............................................................................
(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

Podobne dokumenty