Historia gospodarcza Polski i świata XIX

Transkrypt

Historia gospodarcza Polski i świata XIX
Prof. Franciszek Kusiak
Spis literatury na zajęć z Historii gospodarczej
Literatura podstawowa
Cameron R., Historia gospodarcza świata, 1996;
Cieplewski J., I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Dzieje gospodarcze świata do roku 1980,
Warszawa 1978;
Czyżewski A., Henisz-Matiszczak A., Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski, Poznao 2006;
Eckert M., Nadolny A., W. Stobrawa, Historia gospodarcza i społeczna świata w XIX i XX wieku,
Warszawa 1993;
Jezierski A., Leszczyoska C., Historia gospodarcza Polski, Warszawa 1997;
Kalioski J., Landau Z., Gospodarka Polski w XX wieku, Warszawa 1999;
Kalioski J., Zarys historii gospodarczej świata, Warszawa 2000.
Kaczyoska E., Piesowicz K., Wykłady z powszechnej historii gospodarczej [od schyłku
średniowiecza do I wojny światowej], Warszawa 1992;
Kostrowicka I., Landau Z., Tomaszewski J., Historia gospodarcza Polski XIX i XX wieku, Warszawa
1978;
Powszechna historia gospodarcza 1918-1981, pod red. W. Morawskiego, Warszawa 1994;
Polityka gospodarcza, pod red. B. Winiarskiego, Wrocław 2000;
Romamow Z.B., Historia myśli ekonomicznej w zarysie, Poznao 1997;
Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, Warszawa 1999;
Skodlarski J., Matera R., Gospodarka światowa. Geneza i rozwój, Warszawa 2004;
Stiglitz J.E., Globalizacja, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca
Bocheoski A., Wędrówki po dziejach przemysłu polskiego, Warszawa 1987;
Hall J.W., Japonia od czasów najdawniejszych do dzisiaj, przeł. K. Czyżewska-Madajewicz,
Warszawa 1979;
Historia chłopów polskich, pod red. S. Inglota, T. I-III, Warszawa 1970;
Historia Polski, t. III. 1850/1864-1918, cz. 3. 1914-1918, Warszawa 1974;
Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, red. nauk. B.W. Sheehan, I. Wawrzyczek, T. 2 i 3,
Warszawa 1995;
Johnson P., Narodziny nowoczesności, Gdaosk 1995;
T. Kemp, Industrializacja w XIX-wiecznej Europie, przeł. z ang. L. Garczyoski, Wrocław 1998;
Kenndy P., Mocarstwa świata. Narodziny – Rozkwit – Upadek, przeł. z ang. M. Kluźik,
Warszawa 1994,
Kwaśny Z., Rozwój przemysłu na Górnym Śląsku w pierwszej połowie XIX w., Wrocław 1983;
Landes D.S., Bogactwo i nędza narodów, przekł. H. Jankowska, Warszawa 2000;
Łpa, M., Modernizacja paostwa. Polska polityka gospodarcza 1926-1929, Łódź 2002;
Morawski W., Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Warszawa 2002;
Martin H.P., Schumann H., Pułapka globalizacji. Atak na demokrację i dobrobyt, Wrocław
1999;
Mumford L., Technika i cywilizacja, Warszawa 1965;
Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej, Poznao
1997;
Parker R.A.C., Druga Wojna światowa. Krótka historia, przeł. z ang. R.A. Galos, Wrocław 1999;
Przełomy w historii. XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich, T. III, cz. 2, Toruo 2002;
Tymioski M., PZPR i przedsiębiorstwo. Nadzór partyjny nad przedsiębiorstwami
przemysłowymi 1956-1970, Warszawa 2001;
Wielopolski A., Zarys gospodarczy dziejów transportu do roku 1939, Warszawa 1975;
Yergin D., Nafta, władza i pieniądze, przeł. S. Głąbioski, Warszawa 1996.