Przedmiar robót

Transkrypt

Przedmiar robót
POZYCJE KOSZTORYSU
ZA
CZNIK NR 3 do SIWZ
PRZEDMIAR ROBÓT - REMONT POKRYCIA DACHU NA BUDYNKU OPS W KOSTRZYNIE NAD ODR
Lp.
Podstawa
Opis
Modernizacja pokrycia dachów na budynkach OPS w Kostrzynie
1 KNR 4-01 0535-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si do u ytku
2 KNR 4-01 0535-06 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si do u ytku
3 KNR 4-01 0535-08 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, ko nierzy,
gzymsów itp.z blachy nie nadaj cej si do u ytku
4 KNR 4-01 0519-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegaj ce na umocowaniu pokrycia i
zakitowaniu
5 KNR 4-01 0310-01 Przemurowanie kominów z cegie klinkierowych o obj to ci w jednym
miejscu do 0.5 m3
6 KNR 4-01 0310-02 Przemurowanie kominów z cegie klinkierowych o obj to ci w jednym
miejscu ponad 0.5 m3
7 KNR 4-01 0310-05 Sprawdzenie dro no ci przewodów kominowych po przemurowaniu g owic
8 KNR 2-02 0219-05 Nakrywy betonowe kominów o redniej grubo ci p yty 7cm
9 KNR 2-02 0923-01 Spoinowanie kominów zapraw cementow niebarwion
10 NNRNKB 202
Pokrycie dachów o powierzchni do 100m2 pap zgrzewaln o gr.4,7mm,
dwuwarstwowo
0534-01
11 NNRNKB 202
Pokrycie dachów o powierzchni ponad 100m2 pap zgrzewaln gr.4,7mm,
dwuwarstwowo
0534-02
12 KNR 2-02 0506-01 Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu do 25cm - z blachy ocynkowanej
gr.0,55mm
13 KNR 2-02 0506-02 Obróbki przy szeroko ci w rozwini ciu ponad 25cm - z blachy ocynkowanej gr.0,55mm
14 NNRNKB 202
Monta rynny dachowej pó okr g ej z polichlorku winylu o r.130mm 0546-01
czonej na klej
15 NNRNKB 202
Monta lejów spustowych rynny dachowej pó okr g ej z polichlorku winylu o r.130mm czonej na klej
0546-02
16 NNRNKB 202
Monta denek rynnowych pó okr g ych z polichlorku winylu o r.130mm
czonych na klej
0546-04
17 NNRNKB 202
Monta rury spustowej okr g ej z polichlorku winylu o r.125mm
0550-04
18 NNRNKB 202
Monta kolanek rury spustowej okr g ej z polichlorku winylu o r.125mm
0550-08
19 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlego do 1km
20 KNR 4-01 0108-10 Dop ata za dalsze 3km ponad 1km ró nicy odleg o ci wywzu gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
Ogó em warto kosztorysowa robót
S ownie:
1
Norma PRO W ersja 4.14
Jedn.obm.
Ilo
m
m
m2
116,500
39,500
121,641
m2
743,510
m3
4,349
m3
4,934
m
m2
m2
m2
587,000
19,360
48,160
98,390
m2
645,120
m2
26,958
m2
94,683
m
116,500
szt.
8,000
szt.
12,000
m
39,500
szt.
24,000
m3
4,350
m3
4,350