Umowa projekt

Transkrypt

Umowa projekt
Załącznik Nr do SIWZ
Umowa Nr …… /2010
Zawarta w dniu ………….2010 r. w Zgierzu pomiędzy :
1. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu
ul. Długa 56 reprezentowanym przez:
1/ mgr Ewę Lesiak - Dyrektor MOPS
2/ mgr Dorotę Rogut - Główna Księgowa
zwanym dalej „ Zamawiającym ”,
a
2. .......................................................................................................... reprezentowaną przez :
1/ ...............................................................
zwanym dalej „ Wykonawcą ”,
po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
§1
1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę usług
szkoleniowych dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu - uczestników projektu „Jestem
potrzebny, chcę być potrzebny” współfinansowanego przez Unię Europejską ze Środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji
przez ośrodki pomocy społecznej.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią
integralną część umowy.
3. Usługi szkoleniowe będące przedmiotem umowy realizowane będą w dwunastu
następujących blokach tematycznych:
Część A Kompetencji psychospołecznych – warsztaty grupowe
Część B Kompetencji zawodowych - warsztaty grupowe
Część C Autoprezentacji oraz zmiany wizerunku – warsztaty grupowe
Część D Umiejętności opiekuńczo- wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa
domowego – warsztaty grupowe
Część E Komputerowo- internetowe „Stop wykluczeniu cyfrowemu” - szkolenie grupowe
Część F Pracownika administracyjno - biurowego - szkolenie grupowe
Część G Pomocy kuchni - szkolenie grupowe
Część H Opiekuna/ki osób starszych - szkolenie grupowe
Część I Magazyniera - szkolenie grupowe
Część J Profesjonalnego sprzedawcy/czyni - szkolenie grupowe
Część K Indywidualne konsultacje psychologiczno-doradcze
Część L Terapia psychologiczna (indywidualna lub grupowa)
§2
1. Programy szkoleń stanowią załącznik do niniejszej umowy.
2. Szkolenia będą realizowane w okresie od ... do ...................., w terminach i miejscach
wskazanych w harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy.
3. Szkolenia wskazane w §2 ust 3 część A, B, C, D realizowane będą w grupach nie
przekraczających 12 uczestników, a część E - 11 uczestników, przy czym Zamawiający
zapewnia jedynie 10 stanowisk komputerowych i w przypadku 11 – osobowych grup
dodatkowe stanowisko jest zobowiązany zapewnić Wykonawca.
4. Uczestnicy projektu będą kierowani na dany kurs na podstawie skierowania lub listy
imiennej przedłożonej Wykonawcy przez Zamawiającego w dniu rozpoczęcia kursu.
§3
Do zobowiązań Wykonawcy należy realizacja następujących zadań:
1. Przeprowadzenie szkolenia zgodnie z programem i harmonogramem zatwierdzonym
przez Zamawiającego.
2. Przeprowadzenie wszystkich szkoleń miękkich na terenie miasta Zgierza, w siedzibie
Zamawiającego, z uwzględnieniem, iż Zamawiający posiada jedną salę na której mogą
być prowadzone zajęcia dla grup nie większych niż 10 osobowe.
3. W przypadku organizacji szkoleń poza Zgierzem – zapewnienie uczestnikom transportu
zorganizowanego np., autokarów, busów.
4. Ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Systematyczna ocena postępów uczestników szkolenia oraz dostosowanie programu
szkolenia do ich indywidualnych potrzeb.
6. Bieżące informowanie Zamawiającego o przypadkach nieobecności na szkoleniu osób
skierowanych oraz wypadkach rezygnacji z uczestnictwa na szkoleniu w trakcie jego
trwania, pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób.
7. Prowadzenie listy obecności uczestników szkolenia potwierdzających swój udział
w zajęciach własnoręcznym podpisem, i przedłożenie jej Zamawiającemu po ostatnim
dniu szkolenia.
8. W przypadku nieobecności wykładowcy lub trenera niezwłoczne poinformowanie o tym
zdarzeniu Zamawiającego i zapewnienie zastępstwa po uzgodnieniu z Zamawiającym.
9. Prowadzenie dokumentacji przebiegu szkolenia oraz przechowywanie jej do 31.12.2020 r.
10. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej ze szkoleń i przekazywanie jej na bieżąco
Zamawiającemu.
11. Zapewnienia cateringu dla uczestników, w postaci: suszu konferencyjnego, kawy
i herbaty, wody mineralnej oraz ciepłego posiłku w postaci drugiego dania.
12. Wyposażenie sal szkoleniowych w odpowiedni sprzęt dydaktyczny, a uczestników
w materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowej realizacji programu szkolenia, w tym
podręczniki lub skrypty przygotowane przez wykładowcę, spójne z zakresem
i przebiegiem zajęć, długopisy.
13. Zapewnienie odbycia zajęć praktycznych z obsługi komputera przy jednoosobowej
obsadzie przy każdym z komputerów.
14. Przeprowadzenie ewaluacji szkoleń oraz rezultatów miękkich Projektu (ankiety: wstępna
i końcowa), w tym sporządzenie konspektów i protokołów ewaluacyjnych.
15. Wydanie uczestnikom dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia.
16. Dokument ten oraz wszystkie przekazywane uczestnikom materiały, jak również lista
obecności, lista potwierdzająca odbiór materiałów, cateringu, miejsce szkolenia itp. winny
być opatrzone logotypami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Unii Europejskiej, logo realizatora projektu, tj. Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu wraz z adnotacją
o współfinansowaniu szkolenia przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
17. Informowanie uczestników Projektu o jego współfinansowaniu przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
18. Umożliwienie Zamawiającemu i przedstawicielowi instytucji pośredniczącej
przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji umowy, a także udostępnienia w trakcie
kontroli wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych oraz elektronicznych
związanych z realizacją niniejszej umowy.
19. Zarejestrowanie kursów w bazie danych ofert szkoleniowych na stronie internetowej:
http://www.inwestycjawkadry.info.pl
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie ………………. zł (słownie: …………………………….................zł) brutto,
zgodnie ze złożoną ofertą.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie cząstkowych faktur, po zakończeniu każdej
części szkoleniowej, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury przez
Zamawiającego.
3. Do faktury za daną część szkoleniową zostanie dołączona lista uczestników biorących
udział w danym bloku, z podaniem kosztu przypadającego na jednego uczestnika oraz
kosztu przypadającego na jedną grupę.
4. Do każdej z faktur cząstkowych Zamawiający dołączy:
1) listy obecności,
2) listy odbioru materiałów szkoleniowych,
3) listy odbioru cateringu,
4) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających
zakończenie udziału w szkoleniu oraz listy odbioru tychże dokumentów,
5) protokóły z egzaminu końcowego - w przypadku szkolenia zakończonego egzaminem
6) imienne listy potwierdzające ubezpieczenie uczestników,
7) prowadzone karty obserwacji w celu oceny postępów uczestników szkoleń,
8) ankiety badające stopień zadowolenia każdego z odbytych szkoleń,
9) ankiety ewaluacyjne określające stopień realizacji rezultatów projektu.
5. Do ostatniej faktury Wykonawca załączy raport ewaluacyjny.
§5
Zamawiający ma prawo do:
1. Dokonywania kontroli przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia.
2. Uczestnictwa w ocenie końcowej osób szkolonych w charakterze obserwatora.
3. Kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom w miejscu
realizacji umowy.
§6
1. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, w szczególności nie realizowania
umówionego programu szkolenia, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od
umowy bez wypowiedzenia.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający nie pokrywa
kosztów szkolenia.
§7
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących sytuacjach
i wysokości:
1) za niedotrzymanie ustalonego w § 2 ust. 2 umowy terminu rozpoczęcia lub
zakończenia szkolenia – w wysokości 0,5 % wartości brutto przedmiotu umowy
określonego w § 4 ust. 1
umowy za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu lub
zakończeniu szkolenia,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10 % wartości
brutto przedmiotu umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy,
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wartości brutto przedmiotu
umowy, określonej w § 4 ust. 1 umowy, z wyłączeniem odstąpienia od umowy
z przyczyn opisanych w § 6 umowy.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, do
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody - gdy powstała szkoda przewyższa wartością
ustalona karę umowną.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego,
§9
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy
miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.
Wykonawca :
Zamawiający: