Ustalić kwotę 21 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden

Komentarze

Transkrypt

Ustalić kwotę 21 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden
projekt
U c h w a ł a Nr ………
z dnia 11 czerwca 2016 r.
Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Stalowej Woli
w s p r a w i e:
oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań
Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej, działając na podstawie
§ 71 pkt 7 Statutu Spółdzielni
uchwala
§1
Ustalić kwotę 21 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych 00/100),
jako najwyższą sumę zobowiązań, którą może zaciągnąć Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
w Stalowej Woli.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółdzielni.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Walnego Zgromadzenia
Druk H.S.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Uzasadnienie
Zgodnie z § 71 pkt 7 Statutu Spółdzielni Walne Zgromadzenie Spółdzielni
Mieszkaniowej uchwala najwyższą sumę zobowiązań, jaką może zaciągnąć Zarząd
Spółdzielni.
Kwota wymieniona w uchwale w stosunku do roku ubiegłego nie uległa zmianie
i wynosi 21 mln zł.
Składają się na nią zobowiązania z tytułu:
• zaciągniętych w ubiegłych latach kredytów na sfinansowanie
budowy mieszkań, z których pozostało do spłaty
1,0 mln zł
• uzyskanych kredytów termomodernizacyjnych
4,9 mln zł
• zobowiązania bieżące
15,1 mln zł
------------------21
Druk H.S.
mln zł

Podobne dokumenty