wniosek_rej_poj

Transkrypt

wniosek_rej_poj
Mvszkow, dnia
r.
STAROSTWO POWIATOWE
W MYSZKOWIE
Wntosek o rcjestracjf pojazdu'
Wlasciciel pojazdu:
Wsp6lwta$ciciel/e
ulicn, nr doniu, rr lokalu
ulica, nr iloriui. nr loLi
NrPESFJ.lubRF.GON**/dalaurod/L-nm'
Nr PliSQ. lub RI-:OON**/dala urodzcuia**
Nr dowodu nsobisleyo
Nr dowodu osobistejio
telclon Itomorkowi ,'.ulic<; e-mail
teieton lomorkows.jdres e-mail
Wnosz£ o *** - rejestracj^/wyrejestrowanie, - czasowa^ rejestracj^ w celu
mz.ej wymicnionego poja/.du:
1. rodzaj pojazdu
podrodzaj
2. marka, typ, model
3. rok produkcji
kolor pojazdu
4. numer idcntyfikacyjny V I N . nr nad\vozia. pud\\uzia, ramy (pclny)
5. dotychczasowy nr rejestracyjny
6. numer karty pojazdu KP
7. rodzaj paliwa
Do wniosku zalqczam :***
* - dokumcn! potwicrdzamcv luibycic p n i w u vvkiMiosu (uni
*
- dowiid rejestracyjny pojii^du
*
- k;irt;i pojazdu
*
- tablkc rcjestrafvjne
*
- \vycii\ ze swiadcct\\ homoloeaqi (s\Madccl«i) xszodnusci WE + u^Madc/L-nic)
*
- /.agraniczna umo\\ kupna sprzeda/v lub f;ikli»;i / dniii
*
- zagranicznv do\\6d rujcslracyjny *- i In mat, /en if
*
- zaswiadc7cnic u pr/cprowadzonvm h.idaniu tcchnic/nvtn
*
- /.asvviadc/cnie VAT 25
*
- polwicrd7.cnic zaplaty akcyzy lub dokonaniaudpraw\j pr/> WO/OWL-J
*
- oplata recyklingowa lub /.a^wiadc/.cnie o pudkganiu ubimi^kowi /apcwinunia sicci retyklingu
*
- do woe! uiszczema uptatv
t Unmac/cnic
*** * - za rejcstracji; pojaz.du. * - s k a r h o u c j
*
- innc
Rodzaj tablic rejestracyjnych:*** puclhi/nc, kwaclialnwe, podtu/na » k w a d r a t m s a
Pros:{f o \\ydanie tablic rejestracyjnych: zahvtkowvch : indywichtalnych o naaty>iimcym wyrozntkit * * *
/ i do 5 liter, 7. czcga co naj\v\j dwie ostatnie niogn bye /astajmine
* \vypetnia wlasdciel puja/du
** nr RHGON podaje osoba prawna, d;tl? uiod/cnia wpisuja. osnbv me mamcc ustaloncjjo nr PFSFI. (cud/o/ieincj 1 )
*** /.aznaczyc wtasciwc
Nr telefonu lub adrcs e-mail unio/lmia powiadomienic « muzli\\osci odbiuru dokumcntow (doxvodii icjL'slracyjncgoJ