Port Morski Toruń - Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich

Transkrypt

Port Morski Toruń - Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich
Nazwa produktu turystycznego:
„Port Morski Toruń”
-W 775 urodziny miasta„Ocalmy od zapomnienia fundament
dziedzictwa kulturowego Torunia.”
Kategoria:
„Coś dla ducha” - Turystyka miejska / kulturowa
„Coś dla biznesu” - Turystyka biznesowa
„Coś dla mas” - Regionalna impreza promocyjna
Dane właściciela produktu turystycznego i/lub podmiotu zarządzającego:
właściciel
podmiot
Nazwa
Toruńskie
Towarzystwo
Tradycji Morskich
nazwa
Toruńskie
Towarzystwo
Tradycji Morskich
Adres
ul.Jamontta 3B/63
87-100 Toruń
adres
ul.Jamontta 3B/63
87-100 Toruń
tel/fax
502-127-830
tel/fax
502-127-830
www/e-mail
www.tttm.eu
www/e-mail
www.tttm.eu
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Grupa docelowa (adresaci), do której kierowane są produkty, oferty:
Turyści indywidualni i zbiorowi odwiedzający Toruń w tym
grupy biznesowe mogące zapoznać się ze średniowiecznym
sukcesem ekonomicznym miasta, który po dzień dzisiejszy
określa jego znaczenie oraz wodniacy z całego świata,
zdąŜający jedyną, wielopasmową autostradą jaką jest Wisła.
Opis produktu:
Celem projektu jest przywrócenie pamięci o fundamencie
dziedzictwa kulturowego miasta - morskich tradycjach Torunia.
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta przez
rozpropagowanie unikalnych związków regionu z Wisłą i Morzem
Bałtyckim, które stanowią najznamienitszy wyróŜnik miasta z
pośród wszystkich miast w Polsce.
(załączone obszerne opracowanie Pt. „Port Morski Toruń”)
Elementy składające się na projekt:
– Szlak turystyczny łączący zabytki i ciekawe miejsca
związane z bogatą historią związku Torunia z morzem
(Bulwar Filadelfijski – dawne nabrzeŜe portowe, liczne
spichlerze, Ŝurawie portowe, obiekty , w których mieściły
się organizacje kupieckie, Mennica, Muzeum, Kościoły i
obiekty z początku XX wieku, w których rodziła się Polska
Morska itp.).
Realizacja projektu: zainstalowanie w kilku miejscach
głównego deptaka na Bulwarze Filadelfijskim (przykładowe
miejsca instalacji w załączonej wizualizacji) paneli
informacyjnych w formie postumentów/tablic informacyjnych,
opisujących widziane z danego miejsca zabytki ich historię,
funkcję, ciekawostki wraz z odniesieniami do obiektów
powiązanych funkcyjnie z portem, a nie będących w zasięgu
wzroku (spichlerze, mennica, prezentacja motywów morskich w
sztuce i architekturze regionu (freski w Kościele
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, obrazy ze zbiorów
Muzeum Okręgowego, modele okrętów w toruńskim Ratuszu itp.).
Wielkość i forma elementów informacyjnych naleŜy dobrać tak,
aby nie zakłócać wyglądu panoramy Torunia. Wizualizacja
przykładowych postumentów/ tablic jest zawarta w opracowaniu.
– Materiały reklamowe związane z projektem – opisane w
części „sposób promocji projektu” publikacje i strona
internetowa.
– Święto Portu Morskiego w Toruniu – 3 dniowa impreza
plenerowa na Bulwarze Filadelfijskim, organizowana na
przełomie czerwca i lipca kaŜdego roku. Obchody
zawierające tematyczne imprezy, wystawy, koncerty i
konkursy, w tym: zlot turystów wodnych z miast
hanzeatyckich, regaty Ŝeglarskie i parada jachtów,
plenerowa konferencja naukowa „Port Morski Toruń” i zabawa
ludowa (w klimatach średniowiecza) na błoniach
nadwiślańskich. Nagłośnione przez lokalne i
ogólnopolskie media. Organizacja we współpracy z LOT,
Wydziałem Informacji, Promocji i Turystyki Urzędu
Miasta Torunia.
Unikalne atuty zgłoszonego produktu turystycznego:
Toruń do końca XV wieku był najwaŜniejszym Portem
Morskim Polski. Do toruńskiego portu rocznie zawijało do
160 statków zagranicznych. Toruń odgrywał waŜną, często
kierowniczą rolę w Hanzie, do której naleŜał od zawsze.
Wiele wieków później – juŜ w okresie międzywojennym to w
Toruniu powstaje cała Polska Morska... itd.
Toruń jest najlepiej zachowanym, średniowiecznym miastemportem rzecznym łączącym w swej historii Polskę, Niemcy,
Prusy, Skandynawię i Litwę. Związków Torunia z Morzem i Wisłą
jest bardzo wiele, stanowią one fundament dziedzictwa
kulturowego miasta i najwaŜniejszy jego czynnik
miastotwórczy. Pamięć o nich moŜe w istotny sposób
uatrakcyjnić wizerunek turystyczny miasta leŜącego 200 km od
morza. Jest to walor unikatowy – a jednak zapomniany.
Połączenie klimatu średniowiecznego portu i „gotyku na dotyk”
ze świeŜym powiewem morskiej bryzy daje niepowtarzalną
kombinację, którą nie moŜe się poszczycić Ŝaden inny region.
To tu ma swój początek Polska Marynarka Wojenna, Polska
Marynarka Handlowa, Polski Jachting i pierwsza morska
placówka naukowa. Rozbudzenie tej świadomości, przypomnienie
faktów, przywrócenie świetności i wyeksponowanie pamiątek
moŜe w istotny sposób uatrakcyjnić region i przyczynić się do
zwiększenia liczby odwiedzających miasto turystów i
zwiększenia rynku usług związanych z turystyką.
Sposób promocji produktu:
Materiały dotyczące morskich tradycji Torunia powinny zostać
wydane w trzech formach:
– darmowe ulotki skrótowo opisujące zagadnienie (historia,
zdjęcia ryciny) z mapką obiektów wchodzących w skład
opisywanego szlaku/ ścieŜki edukacyjnej. NaleŜy w ulotce
podać link do dedykowanej strony WWW.
– Album w wersji ekskluzywnej – z bogatym materiałem
ikonograficznym. Wydawnictwo moŜna uatrakcyjnić dodając
materiały multimedialne – wywiady z ludźmi przybliŜającymi
marynistyczną historię regionu, reportaŜe, zdjęcia,
nagrania szant w wykonaniu lokalnych zespołów, pokazanie
oczywistych związków historii ze współczesnością, itd.
– Dedykowana strona WWW zawierająca podstawowe informacje
zawarte w ulotce z mapami, poradnikami, odnośnikami do
innych stron propagujących region Torunia. NaleŜy powiązać
tą stronę z oficjalnymi portalami WWW jednostek
promujących miasto
Załączam
Tytuł
Ilość
zdjęcia
przykładowy materiał ikonograficzny
1
video/DVD
-
-
CD-ROM
Karta zgłoszenia, materiały pomocnicze,
opracowanie „Port Morski Toruń”,
wizualizacje tablic informacyjnych
1
inne
Dane podmiotu zgłaszającego produkt turystyczny:
nazwa
Toruńskie Towarzystwo Tradycji Morskich
kod, miejscowość
87-100 Toruń
ulica, nr
ul.Jamontta 3B/63
tel/fax
502-127-830
www/e-mail
www.tttm.eu e-mail [email protected]
[email protected]
WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
...............................................................
miejsce i data zgłoszenia
...............................................................
pieczęć i podpis zgłaszającego