Semestr 7 i Zarządzanie zasobami ludzkimi

Komentarze

Transkrypt

Semestr 7 i Zarządzanie zasobami ludzkimi
Rok akademicki:
Grupa przedmiotów:
2016/2017
Numer katalogowy:
Nazwa przedmiotu1):
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):
Human resource management
Kierunek studiów4):
Technologia drewna
5)
Koordynator przedmiotu :
dr Izabela Podobas
Prowadzący zajęcia6):
dr Izabela Podobas
ECTS
2)
3
Wydział Technologii Drewna, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym, Zakład
Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym
7)
Jednostka realizująca :
Wydział, dla którego przedmiot jest
realizowany8):
Status przedmiotu9):
a) przedmiot kierunkowy
b) stopień 1, rok 4
c) niestacjonarne (zaoczne)
Cykl dydaktyczny10):
Semestr 7 (zimowy)
Jęz. wykładowy11):
polski
12)
Założenia i cele przedmiotu :
Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
Metody dydaktyczne14):
Pełny opis przedmiotu15):
Przedmiot obejmuje podstawy zarządzania kadrami ze szczególnym uwzględnieniem metod wartościowania
pracy do diagnozy i restrukturyzacji działalności w przedsiębiorstwie
a)
Wykład; liczba godzin 21;
Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Zajęcia będą opierały się na czynnym zaangażowaniu
studentów w dyskusję, analizie i interpretacji tekstów źródłowych, ćwiczeniach typu case study, itp.
Wykłady
Istota, geneza i ewolucja form pracy. Modele harwardzki/brytyjski Z.Z.L. Cechy i zadania Z.Z.L. Integracyjny i
przyszłościowy model Z.Z.L. Uwarunkowania Z.Z.L. Uwarunkowania organizacyjne. Uwarunkowania
zewnętrzne. Modele kierowania kadrami. Kierownicy, pracownicy, grupy-formalne. Istota, źródła, rodzaje
władzy. Przywództwo w organizacji. Źródła, istota, cechy zachowań. Style, modele (siatka) kierowania, modele
sytuacyjne. Istota i etapy procesu kadrowego. Planowanie (zatrudnianie i zwalnianie) kadr. Opis i etapy analizy
stanowiska pracy. Pojęcie normowania pracy, struktura czasowa, normy. Obszary zastosowań, podstawowe
metody normowania. Pojęcie, przedmiot, zakres, metody wartościowania pracy, rodzaje, etapy. Istota metody
UMEWAP-95 Przykład. Proces doboru kadr. Rodzaje rekrutacji. Wymogi, dokumentacja, etapy. Wprowadzenie
pracownika do miejsca pracy. Pojęcie i schemat motywacji. Teorie motywacji (treści, procesu, motywacji).
Techniki pobudzania motywacji. Techniki bezpośrednie. Techniki pośrednie. Pojęcie i zadania oceny
pracowników. Zasady i kryteria oceny. Metoda oceny metoda oceny pracowników (kwestionariusz). Tradycyjny
i elastyczny model pracy. Elastyczne formy organizacji czasu pracy. Pojęcie i funkcje wynagrodzeń. Formy
wynagrodzeń. Tworzenie systemu wynagrodzeń. Systemy gratyfikacji kadry kierowniczej. Model rozwoju
kadrowego. Modele ścieżki kariery. Cele procesu szkolenia. Rozpoznanie i analiza procesu szkolenia-etapy.
Modele i techniki szkolenia. Istota i rodzaje konfliktów. Przyczyny powstawania. Metody i style kierowania
konfliktami. Istota i uwarunkowania konfliktów. Style i przebieg negocjacji. Błędy popełniane w negocjacjach.
Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Podstawy zarządzania
Założenia wstępne17):
Brak (nie)
Efekty kształcenia18):
01. Zdobycie podstawowe wiedzy: ekonomicznej,
prawnej i społecznej w zakresie zarządzania zasobami
ludzkimi oraz wiedzy dotyczącą złożoności pracy na
stanowiskach pracowniczych, stanowiące podstawę
systemów
motywacyjnych
i
awansu
w
przedsiębiorstwie drzewnym;
02. Posługuje się wiedzą dotyczącą zarządzania, i
prowadzenia oraz kreowania działalności pracowniczej
w organizacji;
Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):
03. Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego
proste zadanie projektowe dotyczące szeroko
rozumianej
restrukturyzacji
kadrowej
w
przedsiębiorstwie drzewnym, prawidłowo interpretuje
uzyskane wyniki i wyciąga wnioski;
04. Umiejętność formułowania i rozwiązywania zadań
inżynierskich w zakresie systemów płacowych
dostrzegać ich aspekty pozatechniczne;
05. Potrafi współdziałać i pracować w zespole,
przyjmując w niej różne role.
- ocena przygotowania studenta w zakresie wiedzy z podstaw zarządzania
- ocena wiedzy i umiejętności związanych z realizacją wykładu tj. realizacji etapów procedury kadrowej)
-ocena umiejętności zastosowania metody UMEWAP 95 do realizacji wyznaczonego zadania
- ocena umiejętności opracowania przydzielonego zadania w postaci prezentacji w Power Point
- ocena wiedzy i umiejętności podczas ćwiczeń case study.
Forma dokumentacji osiągniętych efektów
Pisemna forma prezentacji w Power Point
kształcenia 20):
Na ocenę końcową zaliczenia wykładów składać się będzie: ocena z przygotowania projektu (30%),
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę
aktywności na zajęciach i udziału w symulacjach (30%), a także testu pisemnego przeprowadzonego na koniec
końcową21):
zajęć (40%)
Miejsce realizacji zajęć22):
Sala wykładowa
Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
1. Pocztowski A., 1998: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Antykwa, Kraków.
2. Armstrong M., 2000: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. ABC, Kraków.
3. Wyrzykowska B., Kierowanie zasobami ludzkimi w organizacji, wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009
4. Cannon A.J., Rozwój i zmiana organizacji, Wolters Kluver Polska, Warszawa 2012
5. Podkowińska M., Procesy komunikowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Max-Druk, Warszawa 2009
6. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000
7. Ulrich D., Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001
8. Lundy O., Cowling A., Strategiczne zarzadzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000
9. Strategia personalna firmy, Juchnowicz M. (red.), Difin 2000
UWAGI24):
Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów
kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:
75 h
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademicki
1,0 ECTS
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne,
projektowe, itp.:
2,0 ECTS
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol
efektu
01
02
03
04
05
Wymienione w wierszu efekty kształcenia:
Zdobycie podstawowe wiedzy: ekonomicznej, prawnej i społecznej w zakresie zarządzania
zasobami ludzkimi oraz wiedzy dotyczącą złożoności pracy na stanowiskach
pracowniczych, stanowiące podstawę systemów motywacyjnych i awansu w
przedsiębiorstwie drzewnym;
Posługuje się wiedzą dotyczącą zarządzania, i prowadzenia oraz kreowania działalności
pracowniczej w organizacji;
Odniesienie do efektów dla programu
kształcenia na kierunku
KDTI_U01; KDTI_U05; KDTI_U06;
KDTI_U19;
KDTI_K01; KDTI_K02; KDTI_K03;
KDTI_K04;
Wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie projektowe dotyczące
szeroko rozumianej restrukturyzacji kadrowej w przedsiębiorstwie drzewnym, prawidłowo
interpretuje uzyskane wyniki i wyciąga wnioski;
Umiejętność formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie systemów
płacowych dostrzegać ich aspekty pozatechniczne;
KDTI_U01; KDTI_U05; KDTI_U06;
Potrafi współdziałać i pracować w zespole, przyjmując w niej różne role.
KDTI_K05; KDTI_K06; KDTI_K07;
KDTI_U19;
KDTI_K01; KDTI_K02; KDTI_K03;
KDTI_K04;
KDTI_K08;